ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/31993L0065

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-07-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-08-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-07-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 93/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 1993 σχετικά με τον καθορισμό και τη χρησιμοποίηση συμβατών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 93/65/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Ιουλίου 1993 σχετικά με τον καθορισμό και τη χρησιμοποίηση συμβατών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 84 παράγραφος 2, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι η συμφόρηση στην εναέρια κυκλοφορία προκαλεί σήμερα δυσκολίες στις αεροπορικές μεταφορές στην Ευρώπη- ότι, μέχρι τώρα, τα συστήματα διαχείρισης αναπτύχθηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή σύμφωνα με τις διατάξεις της διεθνούς οργάνωσης πολιτικής αεροπορίας (ICAO) που επιτρέπουν εθνική ή τοπική ερμηνεία- ότι ο καθορισμός και η θέσπιση κοινοτικών προτύπων αποτελεί προσέγγιση για τη διαχείριση της εν γένει εναέριας κυκλοφορίας, διότι η σημερινή κατάσταση, που βασίζεται σε εθνικά ή τοπικά συστήματα, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία τεχνικών και λειτουργικών ασυμβατοτήτων που εμποδίζουν τη μεταβίβαση του ελέγχου των πτήσεων μεταξύ οργανισμών ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας στα διάφορα κράτη μέλη- ότι θα πρέπει να υπενθυμιστούν οι σημαντικές εργασίες της ευρωπαϊκής διάσκεψης πολιτικής αεροπορίας (ECAC) και του Eurocontrol στον τομέα της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και τα σχετικά συμπεράσματα των υπουργών ECAC του Απριλίου 1990 και Μαρτίου 1992- ότι θα πρέπει να επιτευχθεί λειτουργική ολοκλήρωση προκειμένου να βρεθεί λύση για την κυκλοφοριακή συμφόρηση και να βελτιωθεί η ροή της κυκλοφορίας- ότι η διαδικασία εναρμόνισης και ολοκλήρωσης θα διευκολυνόταν εάν όλα τα κράτη μέλη προσχωρήσουν στη διεθνή σύμβαση συνεργασίας για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας- ότι, σύμφωνα με το ψήφισμα 89/C 189/02(4), η διαδικασία προσχώρησης όλων των κρατών μελών, ως συμβαλλομένων μερών, στη διεθνή σύμβαση συνεργασίας για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας θα διευκολυνόταν εάν τα κράτη μέλη τα οποία είναι ήδη συμβαλλόμενα μέρη της εν λόγω σύμβασης προσπαθήσουν να θεσπίσουν, στο πλαίσιο του Eurocontrol, τυχόν μέτρα που θα διευκολύνουν αυτή την προσχώρηση- ότι οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από τον Eurocontrol είναι σύμφωνες με τα πρότυπα και τις πρακτικές που συνιστώνται από τη διεθνή οργάνωση πολιτικής αεροπορίας- ότι θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή ώστε, επικουρούμενη από επιτροπή αντιπροσώπων των κρατών μελών και σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζεται με την απόφαση 87/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1987 για τον καθορισμό της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (5) να καθιστά υποχρεωτικά σε κοινοτικό επίπεδο ορισμένα πρότυπα Eurocontrol- ότι η ευρωπαϊκή τυποποίηση είναι αποφασιστικός παράγοντας για την επίτευξη ενιαίου επιπέδου ασφαλείας στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και ότι κρίνεται σκόπιμη η καθιέρωση συνεργασίας μεταξύ του Eurocontrol και των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης- ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, σύμφωνα με την οδηγία 83/189/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα τεχνικών προτύπων (6) και προδιαγραφών, η Επιτροπή, σε συνεννόηση με τον Eurocontrol, μπορεί να αναθέτει στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης την κατάρτιση ευρωπαϊκών προτύπων υποστήριξης των συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας- ότι, ούτως ή άλλως, τα είδη εξοπλισμού που κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά κράτους μέλους πρέπει να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα και στην επικράτεια των άλλων κρατών μελών- ότι η διεθνής σύμβαση συνεργασίας για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας ορίζει τον Eurocontrol ως το κατάλληλο όργανο για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προκειμένου να επιλυθούν τα υφιστάμενα προβλήματα στην Ευρώπη- ότι η ασφάλεια αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα των αεροπορικών μεταφορών στην Κοινότητα- ότι είναι σκόπιμο, στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη της σύμβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία, η οποία υπεγράφη στο Σικάγο στις 7 Δεκεμβρίου 1944 και προβλέπει ότι θα τεθούν σε εφαρμογή τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή και εύρυθμη ανάπτυξη της διεθνούς πολιτικής αεροπορίας- ότι οι οδηγίες 77/62/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί συντονισμού των διαδικασιών συνάψεως συμβάσεων κρατικών προμηθειών (7) και 90/531/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών (8) εφαρμόζονται στον τομέα της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, και ότι είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ποιες είναι οι αναθέτουσες αρχές- ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, η προμήθεια αεροναυτιλιακού εξοπλισμού δεν καλύπτεται από τις παραπάνω οδηγίες- ότι, ωστόσο, τα πρότυπα-Eurocontrol που ενσωματώνονται στο νομικό σύστημα της Κοινότητας πρέπει να τηρούνται σε όλα τα κράτη μέλη, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η παρούσα οδηγία διέπει τον καθορισμό και τη χρησιμοποίηση συμβατών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, ειδικότερα όσον αφορά: - τα συστήματα επικοινωνίας, - τα συστήματα επιτήρησης, - τα συστήματα αυτόματης υποστήριξης του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, - τα συστήματα αεροναυτιλίας. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) τεχνική προδιαγραφή: κάθε τεχνική απαίτηση η οποία περιέχεται, ειδικότερα, στις συγγραφές υποχρεώσεων και καθορίζουν τα χαρακτηριστικά για κάποια εργασία, υλικό, προϊόν ή άλλο προμηθευόμενο είδος και δίνει τη δυνατότητα αντικειμενικής περιγραφής της εργασίας, του υλικού, του προϊόντος ή του προμηθευόμενου είδους, έτσι ώστε τα ανωτέρω να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται από την αναθέτουσα αρχή. Οι εν λόγω τεχνικές απαιτήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν την ποιότητα, τις επιδόσεις, την ασφάλεια, ή τις διαστάσεις καθώς και απαιτήσεις σχετικά με το υλικό, το προϊόν ή το προμηθευόμενο είδος όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμής, τη συσκευασία, την επισήμανση και τις ετικέτες- β) πρότυπο: κάθε τεχνική προδιαγραφή, εγκεκριμένη από αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης για επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή, η τήρηση της οποίας δεν είναι κατ' αρχήν υποχρεωτική- γ) πρότυπο Eurocontrol: τα υποχρεωτικά στοιχεία των προδιαγραφών Eurocontrol σχετικά με τα φυσικά χαρακτηριστικά, τη μορφή, τα υλικά, τις επιδόσεις, το προσωπικό ή τη διαδικασία, των οποίων η ομοιόμορφη εφαρμογή αναγνωρίζεται ως θεμελιώδης προϋπόθεση για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας (ATS). (Τα υποχρεωτικά στοιχεία αποτελούν μέρος ενός βασικού προτύπου Eurocontrol). Άρθρο 3 1. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 αναγνωρίζει και εγκρίνει τα πρότυπα Eurocontrol, καθώς και τις μετέπειτα τυποποιήσεις αυτών από τον Eurocontrol, ιδίως δε εκείνα που αφορούν τους αναφερόμενους στο παράρτημα Ι τομείς, η τήρηση των οποίων θα καταστεί υποχρεωτική δυνάμει της κοινοτικής νομοθεσίας. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναφορές όλων των τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες καθίστανται υποχρεωτικές. 2. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το παράρτημα Ι που περιέχει κατάλογο των προς έκδοση 'προτύπων Eurocontrol' θα είναι κατά το δυνατόν πλήρες, η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί, όπου ενδείκνυται, το παράρτημα Ι, μέσω της διαδικασίας του άρθρου 6 και σε συνεννόηση με τον Eurocontrol, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που επιφέρονται από τον Eurocontrol. 3. Η Ιταλική Δημοκρατία και το Βασίλειο της Ισπανίας μπορούν να αναβάλουν την εφαρμογή του παρόντος άρθρου για ένα έτος. Εάν στο τέλος αυτής της περιόδου τα εν λόγω κράτη μέλη δεν μπορούν να εφαρμόσουν τα πρότυπα Eurocontrol, το Συμβούλιο θα αποφασίσει, σύμφωνα με τη συνθήκη, σχετικά με τις κατάλληλες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν. Άρθρο 4 Για να ολοκληρωθούν, όπου απαιτείται, οι εργασίες εφαρμογής των προτύπων Eurocontrol, η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει εντολές τυποποίησης στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ και σε συνεννόηση με τον Eurocontrol. Άρθρο 5 1. Με την επιφύλαξη των οδηγιών 77/62/ΕΟΚ και 90/531/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι, στα γενικά έγγραφα ή στις προδιαγραφές της κάθε σύμβασης, οι αναθέτουσες πολιτικές αρχές που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ θα παραπέμπουν στις προδιαγραφές οι οποίες εκδίδονται δυνάμει αυτής της οδηγίας οσάκις πρόκειται περί αγοράς εξοπλισμού αεροναυτιλίας. 2. Για να εξασφαλιστεί ότι το παράρτημα ΙΙ είναι κατά το δυνατόν πλήρες, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε αλλαγή που επιφέρουν στους καταλόγους τους. Η Επιτροπή τροποποιεί το παράρτημα ΙΙ με τη διαδικασία του άρθρου 6. Άρθρο 6 1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή την οποία αποτελούν αντιπρόσωποι των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής. 2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Αποφασίζει με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία. 3. Η Επιτροπή λαμβάνει τα προτεινόμενα μέτρα εφόσον αυτά είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής. 4. Εφόσον τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. 5. Αν, κατά τη λήξη της προθεσμίας τριών μηνών από την υποβολή της πρότασης, το Συμβούλιο δεν έχει αποφανθεί, η Επιτροπή λαμβάνει τα προτεινόμενα μέτρα εκτός εάν το Συμβούλιο καταψηφίσει, με απλή πλειοψηφία, τα μέτρα αυτά. Άρθρο 7 Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή πραγματοποιεί τακτικές διαβουλεύσεις με τους οικείους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπως με τους ευρωπαϊκούς εκπροσώπους των οργανισμών αεροναυτιλίας, των χρήστων του εναέριου χώρου και των επαγγελματικών οργανώσεων, και ενημερώνει την επιτροπή του άρθρου 6 σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων. Άρθρο 8 1. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τακτικές εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία του καθεστώτος που θασπίζεται με την παρούσα οδηγία, συνοδευόμενες ενδεχομένως από προτάσεις για την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4. 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν ετησίως στην Επιτροπή τα μέτρα που θεσπίζουν για την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 9 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγαίες διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, το αργότερο ένα έτος από την έκδοσή της. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, οι διατάξεις αυτές αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κείμενα των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα ο οποίος διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 10 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 1993. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος W. CLAES (1) ΕΕ αριθ. C 244 της 23. 9. 1992, σ. 16. (2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 25 Ιουλίου 1993 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). (3) ΕΕ αριθ. C 19 της 25. 1. 1993, σ. 39. (4) ΕΕ αριθ. C 189 της 26. 7. 1989, σ. 3. (5) ΕΕ αριθ. L 197 της 18. 7. 1987, σ. 33. (6) ΕΕ αριθ. L 109 της 26. 4. 1983, σ. 8. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση της Επιτροπής 92/400/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 221 της 6. 8. 1992, σ. 55). (7) ΕΕ αριθ. L 13 της 15. 1. 1977, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/50/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 209 της 24. 7. 1992, σ. 1). (8) ΕΕ αριθ. L 297 της 29. 10. 1990, σ. 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΡΟΤΥΠΑ EUROCONTROL ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Συστήματα επικοινωνίας Ανταλλαγή στοιχείων σχετικά με τα σχέδια πτήσεων (μορφή μηνύματος) (1)() Ανταλλαγή στοιχείων ραντάρ (μορφή μηνύματος Asterix) (**) Τηλεφωνικά συστήματα για ATS (**) Δίκτυο απ' ευθείας ανταλλαγής στοιχείων (On-Line Data Interchange OLDI) (2)() Αυτοματοποιημένα συστήματα απονομής κωδικών SSR (Automated SSR code assignment systems) (**) Συστήματα αεροναυτιλίας RNAV (**) Διαχωρισμός ραντάρ (3)() Σήμα κινδύνου λόγω επικειμένης σύγκρουσης (Short-Term Conflict Alert STCA) (***) Συστήματα επιτήρησης Προδιαγραφές επιτήρησης (**) Από κοινού χρησιμοποίηση εγκαταστάσεων ραντάρ (***) (1)() Υφιστάμενα πρότυπα. (2)() Έχουν καταρτιστεί. (3)() Δεν έχει αρχίσει ακόμα η κατάρτισή τους. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Eurocontrol rue de la Loi, 72 B-1040 Bruxelles Βέλγιο Regie des Voies Aeriennes CNN - Rue du Progres 80 B-1210 Bruxelles Δανία Statens Luftfartsvaesen (Civil Aviation Administration) Postbox 744 DK-Copenhagen SV Γερμανία DFS Deutsche Flugsicherung GmbH Kaiserleistr. 29-35 D-6050 Offenbach am Main Ελλάδα Ministry of Transport and Communications, Civil Aviation Department, Financial Administration and Procurement Directorate Purchasing Section Ταχυδρομική διεύθυνση Vasileos Georgiou 1 PO Box 73751 16 604-Elliniko GR-Athens-Greece Telephone (0030-1-)-89 47 71 21 Ισπανία AENA (Aeropuertos Espanoles y Navegacion Aerea) c/. Santa Engracia, 120 E-Madrid Γαλλία Le Directeur general de l'Aviation civile 93 boulevard du Montparnasse F-75270 Paris Cedex 06 ο οποίος διαβιβάζει τις αρμοδιότητες ιδίως στους: - Monsieur le chef du service technique de la navigation aerienne 246 rue Lecourbe F-75732 Paris Cedex 15 - Monsieur le Directeur General d'Aeroports de Paris 291 boulevard Raspail F-75675 Paris Cedex 14 Ιρλανδία The Department of Tourism, Transport and Communications Air Navigation Services Office Corporate Services Division Scotch House Hawkins Street IRL-Dublin 2 Ιταλία AAAVTAG Azienda Autonoma Assistenza al Volo per il Traffico Aereo Generale Via Salaria, 715 I-00138 Roma Λουξεμβούργο Ministere des Transports Direction de l'Aviation civile L-2938 Luxembourg Κάτω Χώρες Luchtverkeersbeveiliging Postbus 7601 NL-1118 ZJ Luchthaven Schiphol Πορτογαλία Empresa Publica de Aeroportos e Navegacao Aerea (ANA, EP) Avenida Sidonio Pais, no 8-5o P-1000 Lisboa Για μικρά αεροδρόμια, οι προμήθειες μπορούν να γίνουν από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή από τις περιφερειακές αρχές. Ηνωμένο Βασίλειο Civil Aviation Authority CAA House 45-59 Kingsway UK-London WC2B 6TE Highlands & Islands Airports Ltd (HIAL) Inverness Airport UK-Inverness
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία