ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/31993L0075

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-10-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-09-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-09-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993 για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες μεταφέροντας επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 93/75/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Σεπτεμβρίου 1993 για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες μεταφέροντας επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 84 παράγραφος 2, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι οι ποσότητες επικίνδυνων ή ρυπογόνων εμπορευμάτων που μεταφέρονται διά θαλάσσης αυξάνεται συνεχώς, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος σοβαρών ατυχημάτων τα οποία εξακολουθούν να συμβαίνουν- ότι αποδεικνύεται αναγκαίο να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποφεύγονται οι συνθήκες που ενδεχομένως προκαλούν ατυχήματα αυτού του είδους και να μειωθούν οι ζημιές που επιφέρουν τέτοια ατυχήματα όταν προκληθούν- ότι, για το σκοπό αυτό, πρέπει να τηρούνται ελάχιστες προδιαγραφές από τα πλοία που κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες- ότι η καλύτερη πληροφόρηση θα συνέβαλε στην πρόληψη και τον περιορισμό των ατυχημάτων στο ελάχιστο- ότι η καλύτερη πληροφόρηση θα επιτρέπει επίσης στις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν τα αναγκαία προληπτικά μέτρα όσον αφορά τα πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα και που κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες- ότι, σύμφωνα με τις συμβάσεις SOLAS και MARPOL, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές όσον αφορά τη φύση και τη θέση των επικίνδυνων ή ρυπογόνων εμπορευμάτων που μεταφέρουν τα πλοία- ότι ορισμένες τακτικές γραμμές μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση παροχής αυτών των πληροφοριών- ότι, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι ατυχημάτων, πρέπει να τηρούνται ορισμένοι κανόντες ναυσιπλοΐας- ότι το ψήφισμα Α 648(16) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) προτρέπει τις κυβερνήσεις των μελών να εξασφαλίσουν ότι τα συστήματα υποβολής αναφορών των πλοίων και οι απαιτήσεις υποβολής αναφορών ακολουθούν κατά το δυνατόν τις γενικές αρχές που διευκρινίζονται στο παράρτημά του- ότι, για το σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές, σε περίπτωση συμβάντος ή περιστάσεων στη θάλασσα που απειλούν τις ακτές τους ή σχετικά συμφέροντα, πρέπει να λαμβάνουν αμέσως από τον πλοίαρχο του εν λόγω πλοίου πληροφορίες σχετικά με το συμβάν και την παρουσία επικίνδυνων ή ρυπογόνων εμπορευμάτων επί του πλοίου ώστε οι αρχές αυτές να μπορούν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα- ότι, επιπλέον, η παρούσα οδηγία υπενθυμίζει τα μέτρα που μπορούν να λαμβάνουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο- ότι οι συμβάσεις SOLS και MARPOL υποχρεώνουν τα πλοία να ενημερώνουν τα άλλα πλοία και την ακτοφυλακή για τον κίνδυνο που διατρέχουν τα ίδια, τα άλλα πλοία, και η θαλάσσια ναυσιπλοΐα, καθώς και για κάθε διεξαγόμενη ή πιθανή, μη επιτρεπόμενη ή μη κανονική εκφόρτωση ρυπογόνων εμπορευμάτων- ότι φαίνεται σκόπιμο οι αρμόδιες αρχές να αναμεταδίδουν, εάν χρειάζεται, τις πληροφορίες που διαθέτουν- ότι κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να χρησιμοποιεί πλήρως τις πληροφορίες αυτές- ότι αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών επιβάλλει κατάλληλη συνεργασία μεταξύ των αρχών ολόκληρης της Κοινότητας των φορτωτών, των εκμεταλλευόμενων πλοία, των πλοιάρχων και των πλοηγών- ότι, για την εφαρμογή της οδηγίας, ενδέχεται να απαιτηθούν ορισμένες τροποποιήσεις που θα εγκριθούν από την Επιτροπή, η οποία επικουρείται από επιτροπή, ή, σε ορισμένες περιστάσεις, από το ίδιο το Συμβούλιο- ότι η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει νέες προτάσεις για τη συμπλήρωση του συστήματος που ορίζεται στην παρούσα οδηγία- ότι παρούσα οδηγία καταργεί την οδηγία αριθ. 79/116/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1978 περί των ελάχιστων προδιαγραφών ορισμένων δεξαμενοπλοίων που καταπλέουν ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες (4)- ότι η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να επιβάλλουν πρόσθετες προδιαγραφές στα πλοία, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και προσήκοντα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι πλοίαρχοι ή οι εκμεταλλευόμενοι πλοία που κατευθύνονται σε κοινοτικό λιμένα ή αποπλέουν από αυτόν και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα, χύδην ή συσκευασμένα, καθώς και οι φορτωτές των εμπορευμάτων αυτών, τηρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές οι οποίες τους επιβάλλονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας. 2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται: α) στα πολεμικά και λοιπά κρατικά πλοία που χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούς- β) στις αποθήκες καυσίμων, τα υλικά και τον εξοπλισμό για χρήση επί των πλοίων. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: α) 'εκμεταλλευόμενοι': οι πλοιοκτήτες, οι εφοπλιστές, οι ναυλωτές, οι διαχειριστές ή οι πράκτορες του πλοίου- β) 'πλοίο': κάθε φορτηγό πλοίο, δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαίου, χημικών ουσιών ή αερίων ή επιβατηγό πλοίο που κατευθύνεται σε κοινοτικό λιμένα ή αποπλέει από αυτόν και το οποίο μεταφέρει επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα, χύδην ή συσκευασμένα- γ) 'επικίνδυνα εμπορεύματα': τα εμπορεύματα τα εμφαινόμενα στον κώδικα IMDG, στο κεφάλαιο 17 του κώδικα IBC, και το κεφάλαιο 19 του κώδικα IGC- δ) 'ρυπογόνα εμπορεύματα': - τα πετρελαιοειδή, όπως ορίζονται στο παράρτημα 1 της σύμβασης MARPOL, - οι υγρές τοξικές ουσίες, όπως ορίζονται στο παράρτημα 2 της σύμβασης MARPOL, - οι επιβλαβείς ουσίες, όπως ορίζονται στο παράρτημα 3 της σύμβασης MARPOL- ε) 'MARPOL': διεθνής σύμβαση του 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία και το πρωτόκολλο της του 1978, όπως ισχύει κατά την έκδοση της παρούσας οδηγίας- στ) 'Κώδικας IMDG': ο διεθνής θαλάσσιος κώδικας για τα επικίνδυνα εμπορεύματα, όπως ισχύει κατά την έκδοση της παρούσας οδηγίας- ζ) 'Κώδικας IBC': ο διεθνής κώδικας του διεθνούς ναυτιλιακού οργανισμού (ΙΜΟ) ο σχετικός με τη ναυπήγηση και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν χύδην επικίνδυνες χημικές ουσίες, όπως ισχύει κατά την έκδοση της παρούσας οδηγίας- η) 'Κώδικας IGC': ο διεθνής κώδικας του ΙΜΟ ο σχετικός με τη ναυπήγηση και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν χύδην υγροποιημένα αέρια, όπως ισχύει κατά την έκδοση της παρούσας οδηγίας- θ) 'Ψήφισμα Α 648(16) του ΙΜΟ': το ψήφισμα 648(16) του διεθνούς ναυτιλιακού οργανισμού, το οποίο εκδόθηκε από τη συνέλευση κατά τη 16η σύνοδό της στις 19 Οκτωβρίου 1989 και φέρει τον τίτλο 'Γενικές αρχές για συστήματα υποβολής αναφορών των πλοίων και για απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή αναφορών των πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών για την αναφορά συμβάντων που αφορούν επικίνδυνα εμπορεύματα, επιβλαβείς ουσίες ή/και ουσίες που ρυπαίνουν τη θάλασσα', όπως ισχύει κατά την έκδοση της παρούσας οδηγίας- ι) 'αρμόδιες αρχές': οι αρχές και οργανισμοί που ορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 3- ια) 'φορτωτής': το πρόσωπο από το οποίο ή επ' ονόματι ή για λογαριασμό του οποίου έχει συναφθεί σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων με μεταφορέα. Άρθρο 3 Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές προς τις οποίες απευθύνονται οι πληροφορίες και κοινοποιήσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών τις οποίες ορίζουν τα κράτη μέλη, καθώς και τα στοιχεία τηλεπικοινωνιακής ή άλλης πρόσβασης σ' αυτές. Άρθρο 4 Τα επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα δεν παραδίδονται προς μεταφορά ούτε φορτώνονται σε πλοίο αν δεν παραδοθεί στον πλοίαρχο ή τον εκμεταλλευόμενο το πλοίο δήλωση με τις ορθές τεχνικές ονομασίες των επικίνδυνων ή ρυπογόνων εμπορευμάτων, τους αριθμούς Ηνωμένων Εθνών (UN), εφόσον υπάρχουν, τις κλάσεις κινδύνου του ΙΜΟ σύμφωνα με τους κώδικες ΙMDC, IBC και IGC, τις ποσότητες των εμπορευμάτων αυτών και, στην περίπτωση που τα εμπορεύματα περιέχονται σε φορητές δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια, τα αναγνωριστικά τους στοιχεία. Ο φορτωτής υποχρεούται να παραδίδει στον πλοίαρχο ή τον εκμεταλλευόμενο το πλοίο την προβλεπόμενη από την παρούσα οδηγία δήλωση και να εξασφαλίζει ότι το φορτίο το οποίο παραδίδεται προς μεταφορά είναι πράγματι αυτό που έχει δηλωθεί σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. Άρθρο 5 1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των απαιτήσεων που θεσπίζονται στις ακόλουθες παραγράφους στα πλοία. 2. Ο εκμεταλλευόμενος πλοίο το οποίο αποπλέει από λιμένα κράτους μέλους οφείλει να κοινοποιεί, πριν από τον απόπλου, όλες τις πληροφορίες του παραρτήματος Ι στην αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους. 3. Ο εκμεταλλευόμενος πλοίο το οποίο αποπλέει από λιμένα που ευρίσκεται εκτός Κοινότητας και κατευθύνεται προς λιμένα που ευρίσκεται εντός της Κοινότητας ή προς αγκυροβόλιο που ευρίσκεται στα χωρικά ύδατα κράτους μέλους πρέπει, κατά τον απόπλου του από τον λιμένα φόρτωσης, να κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, στο οποίο ευρίσκεται ο πρώτος λιμένας προορισμού ή το πρώτο αγκυροβόλιο, όλες τις πληροφορίες του παραρτήματος Ι προκειμένου να μπορέσει να εισέλθει στον πρώτο λιμένα προορισμού ή το αγκυροβόλιο. 4. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 τις τακτικές γραμμές που εξυπηρετούν διαδρομές διάρκειας κάτω της μιας ώρας. Ύστερα από αίτηση κράτους μέλους, η Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει λογική αύξηση του χρονικού αυτού ορίου. Στην περίπτωση αυτή, ο εκμεταλλευόμενος το πλοίο πρέπει να παρέχει στις αρχές των κρατών μελών αναχώρησης ή προορισμού, τις πληροφορίες που περιέχονται στο παράρτημα Ι, εφόσον και οποτεδήποτε του ζητηθούν. 5. Τα πλοία που καταπλέουν σε λιμένα που ευρίσκεται σε κράτος μέλος ή αποπλέουν από αυτόν, πρέπει, συμφωνα με τις εθνικές ρυθμίσεις αυτού του κράτους μέλους: α) να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των τοπικών συστημάτων κίνησης πλοίων (VTS), εφόσον υπάρχουν- β) να χρησιμοποιούν πλοηγούς. Άρθρο 6 1. Κάθε κράτος μέλος, σε περίπτωση συμβάντος ή περιστάσεων στη θάλασσα που απειλούν τις ακτές του ή σχετικά συμφέροντά του, απαιτεί από τον πλοίαρχο του εν λόγω πλοίου τουλάχιστον να δώσει αμέσως πληροφορίες στην αρμόδια αρχή του ενδιαφερομένου κράτους μέλους σχετικά με τις λεπτομέρειες του συμβάντος, καθώς και τις πληροφορίες του παραρτήματος Ι. Η αρμόδια αρχή μπορεί να θεωρήσει ότι η υποχρέωση αναφοράς των πληροφοριών του παραρτήματος Ι έχει εκπληρωθεί εφόσον το πλοίο αναφέρει ποια αρμόδια αρχή εντός της Κοινότητας κατέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 5. 2. Η κοινοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται σύμφωνα με το ψήφισμα Α 648(16) του ΙΜΟ, και γίνεται τουλάχιστον για όλα τα περιστατικά που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα αυτό. 3. Στο παράρτημα ΙΙΙ εκτίθενται τα μέτρα που μπορούν να λαμβάνουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Άρθρο 7 Τα άρθρα 5 και 6 δεν θίγουν τις υφιστάμενες απαιτήσεις που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις ή εθνικές ρυθμίσεις για την ενημέρωση των λιμενικών αρχών. Άρθρο 8 1. Ο πλοίαρχος του πλοίου συμπληρώνει αληθώς και επακριβώς την έκθεση επιθεώρησης όπως εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας και τη θέτει στη διάθεση του πλοηγού προς ενημέρωσή του και στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, εφόσον το ζητήσει. 2. Οι πλοηγοί που συμμετέχουν στην πλεύριση, την αποπλεύριση ή τους ελιγμούς ενός σκάφους ειδοποιούν αμέσως την αρμόδια αρχή εάν πληροφορηθούν ελλείψεις οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν τον ασφαλή πλου του πλοίου. Άρθρο 9 Η αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους αναγγέλλει, εφόσον χρειάζεται, δια των μέσων ενημερώσεως εντός των θιγόμενων περιοχών τα συμβάντα που κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1, καθώς και πληροφορίες σχετικά με κάθε πλοίο που συνιστά απειλή για τη ναυσιπλοΐα. Άρθρο 10 Οι αρμόδιες αρχές οι οποίες έχουν τις πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την ανά πάσα στιγμή παροχή των εν λόγω πληροφοριών εφόσον το ζητήσει, για λόγους ασφαλείας, η αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους. Το κράτος μέλος οι αρμόδιες αρχές του οποίου έχουν ενημερωθεί, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία ή με κάποιον άλλο τρόπο, για περιστατικά που έχουν ή αυξάνουν για ένα άλλο κράτος μέλος τον κίνδυνο ατυχήματος σε ορισμένες θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να ενημερώσει σχετικά το ταχύτερο δυνατόν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα να χρησιμοποιεί πλήρως τις αναφορές που τα πλοία υποχρεούνται να του διαβιβάζουν σε περίπτωση συμβάντος το οποίο μπορεί να προκαλέσει πολύ σημαντικές ζημίες. Άρθρο 11 Η παρούσα οδηγία μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 12 προκειμένου: - να εφαρμοστούν, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, μεταγενέστερες τροποποιήσεις των διεθνών συμβάσεων κωδικών και ψηφισμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχεία ε), στ), ζ), η) και θ), - να προσαρμοστεί η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, χωρίς να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της. Άρθρο 12 1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή την οποία αποτελούν αντιπρόσωποι των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής. 2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των ληπτέων μέτρων. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Η γνώμη διατυπώνεται με την πλειοψηφία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για τις αποφάσεις που καλείται να λάβει το Συμβούλιο προτάσει της Επιτροπής. Κατά τη ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία. 3. α) Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα όταν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής- β) όταν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής, ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει αμελλητί στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Εάν, εντός οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία παραπομπής του θέματος στο Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή. Άρθρο 13 1. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο, μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 1995 το αργότερο, έκθεση, συνοδευόμενη ενδεχομένως από προτάσεις για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 2. Η Επιτροπή υποβάλλει επίσης, το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 1993 το αργότερο, νέες προτάσεις για την εισαγωγή στην Κοινότητα πληρέστερου συστήματος υποβολής αναφορών. Οι προτάσεις αυτές μπορούν να καλύπτουν πλοία που παραπλέουν τις ακτές των κρατών μελών και να περιλαμβάνουν ηλεκτρονικά συστήματα ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ πλοίων και παράκτιων σταθμών. Άρθρο 14 1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο δώδεκα μήνες μετά την έκδοσή της. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. 2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 3. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα οδηγία παράγουν αποτελέσματα 24 μήνες μετά την έκδοσή της. 4. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το αργότερο 12 μήνες μετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας, το κείμενο των βασικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Επιπλέον, οι διατάξεις αυτές ανακοινώνονται στον ναυτιλιακό τομέα μέσω των εθνικών υπηρεσιών προειδοποίησης και ενημέρωσης. Άρθρο 15 Η οδηγία 79/116/ΕΟΚ καταργείται 24 μήνες μετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 16 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 13 Σεπτεμβρίου 1993. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Ph. MAYSTADT (1) ΕΕ αριθ. C 147 της 14. 6. 1989, σ. 3. ΕΕ αριθ. C 294 της 24. 11. 1990, σ. 12. (2) ΕΕ αριθ. C 175 της 16. 7. 1990, σ. 41. ΕΕ αριθ. C 255 της 20. 9. 1993. (3) ΕΕ αριθ. C 329 της 20. 12. 1989, σ. 20. (4) ΕΕ αριθ. L 33 της 8. 2. 1979, σ. 3. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 79/1034/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 315 της 11. 12. 1979, σ. 16). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πληροφορίες σχετικά με τα πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα (Άρθρο 5) 1. Όνομα και σήμα κλήσης του πλοίου 2. Εθνικότητα του πλοίου 3. Μήκος και βύθισμα του πλοίου 4. Λιμένας προορισμού 5. Πιθανή ώρα κατάπλου στον λιμένα προορισμού ή στο σταθμό πλοηγίας, σύμφωνα με την απαίτηση της αρμόδιας αρχής 6. Πιθανή ώρα απόπλου 7. Προβλεπόμενη διαδρομή 8. Οι ορθές τεχνικές ονομασίες των επικίνδυνων ή ρυπογόνων εμπορευμάτων, οι αριθμοί Ηνωμένων Εθνών (UN) εφόσον υπάρχουν, οι κλάσεις κινδύνου IMO σύμφωνα με τους κώδικες IMDG, IBC, και IGC, οι ποσότητες των εμπορευμάτων αυτών και η θέση τους στο πλοίο και, στην περίπτωση που τα εμπρορεύματα περιέχονται σε φορητές δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια, τα αναγνωριστικά τους στοιχεία. 9. Βεβαίωση ότι υπάρχει στο πλοίο κατάλογος ή κατάσταση ή κατάλληλο σχέδιο φόρτωσης που αναφέρει λεπτομερώς τα επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα, τα οποία μεταφέρονται, καθώς και τη θέση τους στο πλοίο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ (Άρθρο 6 παράγραφος 3, άρθρο 8 και παράρτημα ΙΙΙ) Α. Στοιχεία του πλοίου Όνομα του πλοίου: Πλοιοκτήτης: Έτος κατασκευής: Σημαία: Διεθνές χαρακτηριστικό κλήσεως: Κόροι ολικής: Λιμένας νηολόγησης: Ολικό μήκος: Αναφορά του διεθνούς χαρακτηριστικού κλήσεως του πλοίου, αν υπάρχει: Νηογνώμονας: Χαρακτηριστικά κλάσης: Κύτος: Μηχανές: Προωστήριος μηχανή: Ισχύς: Πράκτορας: Βύθισμα: Πρωραίο: Μεσαίο: Πρυμναίο: Όγκος/μάζα επικίνδυνου ή ρυπογόνου φορτίου: Β. Εγκαταστάσεις ασφαλείας του πλοίου Σε καλή κατάσταση λειτουργίας Ναι Όχι Ελλείψεις 1. Κατασκευή και τεχνολογικός εξοπλισμός Κύριες και βοηθητικές μηχανές Κύριο σύστημα πηδαλιούχησης Βοηθητικό σύστημα πηδαλιούχησης Μηχανισμός χειρισμού αγκυρών Μόνιμο πυροσβεστικό σύστημα Σύστημα αδρανούς αερίου (αν υπάρχει) 2. Ναυτιλιακός εξοπλισμός Διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την ικανότητα ελιγμών Πρώτη εγκατάσταση ραντάρ Δεύτερη εγκατάσταση ραντάρ Γυροσκοπική πυξίδα Μαγνητική πυξίδα Ραδιογωνιόμετρο Ηχοβολιστική συσκευή Άλλα ηλεκτρονικά βοηθήματα προσδιορισμού στίγματος 3. Εξοπλισμός ραδιεπικοινωνιών Εγκατάσταση ραδιοτηλεγραφίας Εγκατάσταση ραδιοτηλεφώνου (VHF) Γ. Έγγραφα Έγκυρα πιστοποιητικά/έγγραφα επί του πλοίου Ναί Όχι Πιστοποιητικό ασφάλειας ναυπήγησης φορτηγού πλοίου Πιστοποιητικό ασφάλειας εξοπλισμού φορτηγού πλοίου Πιστοποιητικό ασφάλειας ραδιοτηλεγραφίας φορτηγού πλοίου Πιστοποιητικό ασφάλειας ραδιοτηλεφωνίας φορτηγού πλοίου Πιστοποιητικό γραμμής φόρτωσης Πιστοποιητικό κλάσης σκάφους Πιστοποιητικό ασφάλισης κινδύνων ρύπανσης Πιστοποιητικό επικίνδυνων εμπορευμάτων SOLAS Πιστοποιητικό ασφάλισης επιβατών Συμπληρωμένο βιβλίο πετρελαίου/φορτίου (Διεθνές) πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη χύδην μεταφορά υγροποιημένων αερίων Διεθνές πιστοποιητικό πρόληψης της ρύπανσης από πετρέλαιο (Πιστοποιητικό IOPP) Διεθνές πιστοποιητικό πρόληψης της ρύπανσης για τη χύδην μεταφορά υγρών τοξικών ουσιών Δ. Αξιωματικοί και βαθμοί Πιστοποιητικό ικανότητας (λεπτομερής περιγραφή και αριθμοί) Εκδούσα αρχή Τόπος Ναι Όχι Πλοίαρχος Ύπαρχος Ανθυποπλοίαρχος Δόκιμος Ανθυποπλοίαρχος Α Μηχανικός Β Μηχανικός Γ Μηχανικός Δόκιμος Μηχανικός Αξιωματικός ασυρμάτου Συνολικός αριθμός πληρώματος καταστρώματος μηχανοστασίου Πλοηγός ανοικτής θάλασσας που επιβιβάστηκε στο πλοίο Ημερομηνία Υπογραφή πλοιάρχου ή, σε περίπτωση κωλύματος του αντικαταστάτη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Μέτρα τα οποία μπορούν να λαμβάνουν τα κράτη μέλη δυνάμει του διεθνούς δικαίου (Άρθρο 6 παράγραφος 3) Όταν, ύστερα από συμβάν ή περιστάσεις του είδους, που περιγράφεται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2, όσον αφορά πλοίο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους κρίνει ότι, στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου (1), πρέπει να προληφθεί, να μετριαστεί ή να αποφευχθεί σοβαρός και άμεσος κίνδυνος που απειλεί τις ακτές ή τα σχετικά συμφέροντα, την ασφάλεια άλλων πλοίων, του πληρώματος, των επιβατών ή των ατόμων που βρίσκονται στην ξηρά ή για να προστατευθεί το θαλάσσιο περιβάλλον, η αρχή αυτή μπορεί: - να περιορίζει τις κινήσεις του πλοίου ή να του επιβάλλει συγκεκριμένη πορεία. Η απαίτηση αυτή δεν είναι ισχυρότερη από την ευθύνη του πλοιάρχου για την ασφαλή διακυβέρνηση του πλοίου, - να ζητά από τον πλοίαρχο να της υποβάλει τις σχετικές πληροφορίες από την έκθεση επιθεώρησης του πλοίου η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας και να βεβαιώσει ότι υπάρχει στο πλοίο αντίγραφο της έκθεσης ή της κατάστασης ή κατάλληλο σχέδιο φόρτωσης, κατά τα οριζόμενα στο σημείο 9 του παραρτήματος Ι. (1) - Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) 1983, άρθρο 221, - Διεθνής σύμβαση για την επέμβαση στην ανοικτή θάλασσα σε περίπτωση απωλειών λόγω πετρελαϊκής ρύπανσης, 1969, άρθρα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, V, - Πρωτόκολλο που αφορά την επέμβαση στην ανοικτή θάλασσα σε περίπτωση ρύπανσης από ουσίες άλλες από τις πετρελαϊκές, 1973, άρθρα Ι και ΙΙ.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία