ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/31993L0097

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-11-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-11-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-10-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 93/97/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 91/263/ΕΟΚ όσον αφορά τον εξοπλισμό δορυφορικών επίγειων σταθμών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 93/97/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Οκτωβρίου 1993 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 91/263/ΕΟΚ όσον αφορά τον εξοπλισμό δορυφορικών επίγειων σταθμών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100Α, την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: (1) ότι η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει Πράσινη Βίβλο σχετικά με μια κοινή προσέγγιση στον τομέα των δορυφορικών επικοινωνιών στην Κοινότητα, όπου προτείνεται η θέσπιση της αμοιβαίας αναγνώρισης των εγκρίσεων τύπου στον τομέα του εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών, ως μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για τη δημιουργία, μεταξύ άλλων, μιας αγοράς κοινοτικής κλίμακας στον τομέα του εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών- (2) ότι, στο ψήφισμα του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991 για την ανάπτυξη της κοινής αγοράς υπηρεσιών και εξοπλισμού δορυφορικών τηλεπικοινωνιών (4), η εναρμόνιση και η απελευθέρωση του κατάλληλου εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών, τηρουμένων ειδικότερα των όρων που θεωρούνται αναγκαίοι για την συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους στόχους της πολιτικής των δορυφορκών τηλεπικοινωνιών- (3) ότι το ψήφισμα αυτό, σημειώνει με ενδιαφέρον την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει μέτρα για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τον κατάλληλο εξοπλισμό δορυφορικών επίγειων σταθμών, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας, σύμφωνα με τις αρχές που έχουν ήδη θεσπιστεί στο πλαίσιο της οδηγίας 91/263/ΕΟΚ (5)- (4) ότι η επίτευξη του στόχου μιας ανοικτής αγοράς διευρωπαϊκής κλίμακας στον τομέα του εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσματικών εναρμονισμένων διαδικασιών πιστοποίησης, δοκιμών, σήμανσης, διασφάλισης της ποιότητας και επιτήρησης των προϊόντων- ότι η εναλλακτική λύση, αντί της κοινοτικής νομοθεσίας, είναι η θέσπιση αναλόγου συστήματος μέτρων, ύστερα από διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών, διαδικασία η οποία θα δημιουργούσε προφανείς δυσκολίες λόγω του αριθμού των οργανισμών των εμπλεκομένων στις πολλαπλές διμερείς διαπραγματεύσεις- ότι αυτή δεν θα ήταν πρακτικά εφαρμόσιμη, ούτε ταχεία ούτε αποτελεσματική- ότι, επομένως, οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν αποτελεσματικά σε επίπεδο κρατών μελών- ότι, αντιθέτως, έχει αποδειχθεί κατ' επανάληψη, και ιδίως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, ότι ο τύπος της κοινοτικής οδηγίας αποτελεί, εφαρμόσιμο, ταχύ και αποτελεσματικό μέσο- ότι, συνεπώς, ο στόχος της υπό μελέτη δράσης είναι δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο- (5) ότι το κοινοτικό δίκαιο που ισχύει σήμερα προβλέπει ότι - παρά ένα θεμελιώδη κανόνα της Κοινότητας, και συγκεκριμένα του κανόνα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων - τα εμπόδια στην ενδοκοινοτική κυκλοφορία που προκύπτουν από τις διαφορές των εθνικών νομοθεσιών σχετικά με την εμπορία των προϊόντων πρέπει να γίνονται αποδεκτά, εφόσον οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να θεωρηθούν αναγκαίες για την ικανοποίηση βασικών απαιτήσεων- ότι, επομένως, η εναρμόνιση των νομοθεσιών στην προκείμενη περίπτωση πρέπει να περιοριστεί μόνο στις απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων σχετικά με τον εξοπλισμό δορυφορικών επίγειων σταθμών- ότι οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να αντικαταστήσουν τις σχετικές εθνικές απαιτήσεις, επειδή είναι βασικές- (6) ότι η οδηγία 73/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων σε ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως (6) και η οδηγία 83/189/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών (7), εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας των πληροφοριών- (7) ότι η οδηγία 73/23/ΕΟΚ καλύπτει επίσης, γενικά, την ασφάλεια των προσώπων- (8) ότι η οδηγία 89/336/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (8) προβλέπει εναρμονισμένες διαδικασίες για την προστασία των συσκευών από ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές και ορίζει τις σχετικές απαιτήσεις προστασίας και διαδικασίες επιθεώρησης- ότι οι γενικές απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας ισχύουν, επίσης, στον τομέα εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών- ότι οι απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, εφόσον αφορούν ειδικά τον εξοπλισμό δορυφορικών επίγειων σταθμών, καλύπτονται από την παρούσα οδηγία- (9) ότι η απόφαση 87/95/ΕΟΚ (9), ορίζει τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν για την προαγωγή της τυποποίησης στην Ευρώπη και την κατάρτιση και εφαρμογή προτύπων στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών- (10) ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές απαιτήσεις, είναι σκόπιμο, για να διευκολυνθεί η απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις αυτές από τους κατασκευαστές, να υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία του γενικού συμφέροντος κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή του εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών, και να επιτραπεί ο έλεγχος της συμμόρφωσης προς αυτές τις βασικές απαιτήσεις- ότι τα εναρμονισμένα αυτά πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταρτίζονται, από οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου και ότι πρέπει να διατηρούν το μη δεσμευτικό τους χαρακτήρα- ότι, για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) αναγνωρίζονται ως αρμόδιοι οργανισμοί για την έγκριση εναρμονισμένων προτύπων- (11) ότι οι προτάσεις για κοινές τεχνικές προδιαγραφές, κατά γενικό κανόνα, καταρτίζονται με βάση εναρμονισμένα πρότυπα και, προκειμένου να επιτευχθεί ο απαιτούμενος τεχνικός συντονισμός σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, κατόπιν συμπληρωματικών διαβουλεύσεων, ιδίως με την Telecommunications Regulations Application Committee (TRAC)- (12) ότι, με την οδηγία 91/263/ΕΟΚ, έχει θεσπιστεί πλήρης αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων τύπου του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού και έχει συσταθεί η Επιτροπή Έκρισης Τερματικού Εξοπλισμού (ACTE) που απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και προεδρεύεται από αντιπρόσωπο της Επιτροπής, προκειμένου να επικουρεί την Επιτροπή στην εκτέλεση των καθηκόντων τα οποία της ανατίθενται στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας- (13) ότι η οδηγία 91/263/ΕΟΚ δεν εφαρμόζεται ρητώς στον εξοπλισμό δορυφορικών επίγειων σταθμών- (14) ότι είναι, συνεπώς, αναγκαίο να επεκταθούν στον εξοπλισμό δορυφορικών επίγειων σταθμών οι αρχές που έχουν ήδη θεσπιστεί μέσω της εν λόγω οδηγίας σχετικά με τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό- (15) ότι το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας πρέπει να βασίζεται σε γενικό ορισμό της έννοιας 'εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών', ώστε να επιτρέπει την τεχνική εξέλιξη των προϊόντων- ότι, από το πεδίο εφαρμογής, εξαιρείται ο εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών ο οποίος έχει κατασκευαστεί ειδικά προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως τμήμα της υποδομής του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου- ότι η εξαίρεση αυτή καλύπτει, μεταξύ άλλων, τους δορυφορικούς επίγειους σταθμούς που χρησιμοποιούνται για την τηλεφωνία μεγάλων αποστάσεων στο πλαίσιο της παροχής υποδομής (όπως οι σταθμοί μεγάλης διαμέτρου) και τους επίγειους σταθμούς παρακολούθησης και ελέγχου των δορυφόρων- (16) ότι η παρούσα οδηγία δεν θίγει τα σημερινά ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα για τις επικοινωνίες μέσω δορυφόρου, τα οποία μπορούν να διατηρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο- (17) ότι ο εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών κατασκευάζεται, όσον αφορά τη διεπαφή του με το διαστημικό σύστημα, είτε μόνο για εκπομπή είτε και για εκπομπή και για λήψη σημάτων ραδιοεπικοινωνιών είτε μόνο για λήψη σημάτων ραδιοεπικοινωνιών- (18) ότι ο εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών μπορεί, όσον αφορά τη χερσαία διεπαφή του, είτε να προορίζεται είτε να μην προορίζεται να συνδεθεί στο έδαφος με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο- (19) ότι οι τροχιές (όπως οι γεωστατικές τροχίες, οι τροχιές χαμηλού ύψους και οι ελλειπτικές τροχιές) αποτελούν διαδρομές στο διάστημα οι οποίες διαγράφονται από δορυφόρους ή άλλα διαστημικά συστήματα, και αποτελούν περιορισμένους φυσικούς πόρους- (20) ότι οι τροχιακοί πόροι χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, το οποίο επίσης αποτελεί περιορισμένο φυσικό πόρο- ότι ο εξοπλισμός εκπομπής των δορυφορικών επίγειων σταθμών χρησιμοποιεί και τους δύο αυτούς φυσικούς πόρους- (21) ότι η αποτελεσματική χρήση των τροχιακών πόρων, σε συνδυασμό με το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, και η ανάγκη αποφυγής των επιβλαβών παρεμβολών μεταξύ διαστημικών και επίγειων συστημάτων επικοινωνιών και άλλων τεχνικών συστημάτων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών δορυφορικών επικοινωνιών- ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που ορίζει η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) για την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των τροχιακών πόρων και για το συντονισμό των ραδιοσυχνοτήτων, ούτως ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν τα διαστημικά και τα επίγεια συστήματα χωρίς άσκοπες παρεμβολές- (22) ότι η εναρμόνιση των όρων εμπορίας του εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ανοικτή και ενιαία και εξασφαλίζει, περαιτέρω, την αποτελεσματική χρήση των τροχιακών πόρων και του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, ενώ διευκολύνει την αποφυγή των επιβλαβών παρεμβολών μεταξύ διαστημικών και επίγειων συστημάτων επικοινωνιών και άλλων τεχνικών συστημάτων- (23) ότι, από την άποψη των βασικών απαιτήσεων σχετικά με την αποτελεσματική χρήση των τροχιακών πόρων και του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και της αποφυγής των επιβλαβών παρεμβολών μεταξύ των διαστημικών και επίγειων συστημάτων επικοινωνιών και άλλων τεχνικών συστημάτων, η συμμόρφωση προς τις εν λόγω απαιτήσεις είναι εν γένει δυνατή μόνο μέσω της εφαρμογής ενιαίων τεχνικών λύσεων- ότι, συνεπώς, οι εν λόγω λύσεις πρέπει να είναι υποχρεωτικές- (24) ότι οι παράμετροι για τη χρήση του φάσματος συχνοτήτων εκ μέρους του εξοπλισμού εκπομπής καλύπτονται από τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 4 στοιχεία γ) και ε) της οδηγίας 91/263/ΕΟΚ- ότι οι μέθοδοι δοκιμών και οι οριακές τιμές καθορίζονται σε συνάρτηση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου εξοπλισμού- (25) ότι ο εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών, ο οποίος είναι σε θέση να εκπέμπει ή να εκπέμπει και να λαμβάνει σήματα ραδιοεπικοινωνιών, ενδέχεται να υπόκειται σε προϋποθέσεις χορήγησης αδείων, πέραν των διατάξεων της παρούσας οδηγίας- (26) ότι ο εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών ο οποίος είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται μόνο για λήψη σημάτων ραδιοεπικοινωνιών δεν μπορεί να υπό κειται σε προϋποθέσεις χορήγησης αδειών, αλλά μόνο στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, εκτός εάν προορίζεται για επίγεια σύνδεση με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, όπως προτείνεται στην Πράσινη Βίβλο για τις δορυφορικές επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα- ότι η χρησιμοποίηση τέτοιου εξοπλισμού επίγειων δορυφορικών σταθμών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις εθνικές ρυθμίσεις, τηρουμένου του κοινοτικού δικαίου- (27) ότι η πραγματική και συγκρίσιμη πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών - ιδίως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ιαπωνίας - των ευρωπαίων κατασκευαστών είναι προτιμότερο να επιτευχθεί μέσω των πολυμερών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) καίτοι αναγνωρίζεται ότι οι διμερείς συνομιλίες μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών ενδέχεται και αυτές να συμβάλλουν στη διαδικασία αυτή- (28) ότι οι εκπρόσωποι των οργανισμών τηλεπικοινωνιών, των χρήστων, των καταναλωτών, των κατασκευαστών και των παρεχόντων υπηρεσίες, καθώς και των εργατικών σωματείων, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να διατυπώνουν, στο πλαίσιο διαβουλεύσεων, τη γνώμη τους- (29) ότι οι αποδέκτες των αποφάσεων οι οποίες λαμβάνονται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας πρέπει να ενημερώνονται για τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη των αποφάσεων και για τα μέσα προσφυγής κατά των αποφάσεων αυτών- (30) ότι χρειάζονται μεταβατικές ρυθμίσεις για να δοθεί στους κατασκευαστές ο αναγκαίος χρόνος προκειμένου να προσαρμόσουν το σχεδιασμό και την παραγωγή εξοπλισμού επίγειων δορυφορικών σταθμών σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές- ότι, για να υπάρχει η αναγκαία ευελιξία, οι μεταβατικές ρυθμίσεις πρέπει να ετοιμάζονται για κάθε περίπτωση χωριστά- ότι οι κοινές τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να ορίζουν τις αναγκαίες μεταβατικές ρυθμίσεις- (31) ότι η ACTE έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας- ότι θα πρέπει να ενεργεί σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες επιτροπές που ασχολούνται με τις διαδικασίες χορήγησης αδειών για τα δορυφορικά δίκτυα και τις δορυφορικές υπηρεσίες, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Πεδίο εφαρμογής, διάθεση στην αγορά και ελεύθερη κυκλοφορία Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον εξοπλισμό δορυφορικών επίγειων σταθμών, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2. 2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας: - εφαρμόζονται, ενδεχομένως, οι ορισμοί που αναφέρονται στην οδηγία 91/263/ΕΟΚ, - ως εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών νοείται ο εξοπλισμός ο οποίος είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί είτε μόνο για εκπομπή ('ενεργητικός'), είτε και για εκπομπή και για λήψη ('αμφίδρομος'), είτε μόνο για λήψη ('παθητικός' σημάτων ραδιοεπικοινωνιών μέσω δορυφόρων ή άλλων διαστημικών συστημάτων- εξαιρείται ο εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών ο οποίος έχει ειδικά κατασκευαστεί προκειμένου να χρησιμοποιείται ως μέρος του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου κράτους μέλους, - ως επίγεια σύνδεση με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο νοείται κάθε σύνδεση με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο η οποία δεν περιλαμβάνει διαστημικό σκέλος. 3. Ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής του εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών δηλώνει κατά πόσον ο εξοπλισμός προορίζεται ή δεν προορίζεται για επίγεια σύνδεση με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι ο παθητικός εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών, ο οποίος δεν προορίζεται για επίγεια σύνδεση με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, μπορεί να διατεθεί στην αγορά, να τεθεί σε λειτουργία και να χρησιμοποιείται στην επικράτειά τους, σύμφωνα με εθνική νομοθεσία συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο, μόνο εφόσον πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, όταν έχει εγκατασταθεί και συντηρείται σωστά και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του. Η χρησιμοποίηση αυτή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με εθνική νομοθεσία συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο, που περιορίζει τη χρησιμοποίηση στη λήψη σημάτων προοριζόμενων γι' αυτό το χρήστη. 2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι κάθε άλλο είδος εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών μπορεί να διατεθεί στην αγορά μόνον εφόσον πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, όταν έχει εγκατασταθεί και συντηρείται σωστά και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του. Η χρησιμοποίηση τέτοιου εξοπλισμού μπορεί να υπόκειται σε προϋποθέσεις χορήγησης αδείας σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο. 3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης όλα τα προσήκοντα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ο εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών που δεν προορίζεται να συνδεθεί επιγείως με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο δεν επιτρέπεται να συνδέεται με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. 4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης όλα τα προσήκοντα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ο εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών που δεν προορίζεται να συνδεθεί επιγείως με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο αποσυνδέεται από το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, εξάλλου, όλα τα προσήκοντα μέτρα, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, προκειμένου να εμποδίσουν την επίγεια σύνδεση τέτοιου εξοπλισμού με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Άρθρο 3 Τα κράτη μέλη δεν παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία και διάθεση στην αγορά εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών σύμφωνου με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 4 1. Ο εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών πρέπει να ικανοποιεί τις ίδιες βασικές απαιτήσεις με εκείνες που ορίζονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 91/263/ΕΟΚ. 2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, καθώς και της οδηγίας 91/263/ΕΟΚ, οι βασικές απαιτήσεις του άρθρου 4 στοιχείο α) της οδηγίας 91/263/ΕΟΚ συνεπάγονται την ασφάλεια των προσώπων κατά τον ίδιο τρόπο όπως στην οδηγία 73/23/ΕΟΚ. 3. Στο πλαίσιο του ενεργητικού ή αμφίδρομου εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών, η βασική απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο ε) της οδηγίας 91/263/ΕΟΚ σχετικά με την αποτελεσματική χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων περιλαμβάνει την αποτελεσματική χρήση των τροχιακών πόρων και την αποφυγή των επιβλαβών παρεμβολών μεταξύ διαστημικών και επίγειων συστημάτων επικοινωνιών και άλλων τεχνικών συστημάτων. 4. Στο πλαίσιο του εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών, οι απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας υπόκεινται στην βασική απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο γ) της οδηγίας 91/263/ΕΟΚ, στο μέτρο που αφορούν ειδικά τον εξοπλισμό δορυφορικών επίγειων σταθμών. 5. Ο εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών πρέπει να ικανοποιεί τη βασική απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/263/ΕΟΚ σχετικά με τη διασύνδεση του εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. 6. Ο εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών πρέπει να ικανοποιεί τη βασική απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο ζ) της οδηγίας 91/263/ΕΟΚ σχετικά με τη διασυνεργασία του εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών μέσω του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις. Θεωρούνται αιτιολογημένες οι περιπτώσεις που ο εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών μπορεί και προορίζεται να υποστηρίζει υπηρεσίες για τις οποίες το Συμβούλιο έχει αποφασίσει ότι πρέπει να διατίθενται σε κοινοτική κλίμακα, και οι απαιτήσεις σχετικά με την εν λόγω διασυνεργασία ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16 της παρούσας οδηγίας. 7. Παρά τις διατάξεις των παραγράφων 1, 5 και 6 του παρόντος άρθρου, ο εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών ο οποίος δεν προορίζεται να συνδεθεί με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, δεν επιβάλλεται να πληροί τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 στοιχεία β), δ), στ) και ζ) της οδηγίας 91/263/ΕΟΚ. Άρθρο 5 1. Τα κράτη μέλη θεωρούν ότι ανταποκρίνεται, καταρχήν, στις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 4 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 91/263/ΕΟΚ ο εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών που είναι σύμφωνος προς τα εθνικά πρότυπα τα οποία εφαρμόζουν τα κατάλληλα εναρμονισμένα πρότυπα, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τα στοιχεία αναφοράς των εθνικών αυτών προτύπων. 2. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16 της παρούσας οδηγίας: - ως πρώτο βήμα, θεσπίζει τα μέτρα για την αναγνώριση του τύπου του εξοπλισμού επίγειων δορυφορικών σταθμών για τον οποίο απαιτούνται κοινές τεχνικές προδιαγραφές και εγκρίνει τη σχετική αιτιολογική έκθεση προκειμένου να τη διαβιβάσει στους αρμόδιους οργανισμούς τυποποίησης, - ως δεύτερο βήμα, και μόλις εκπονηθούν από τους αρμόδιους οργανισμούς τυποποίησης, θεσπίζει τα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα ή τμήματα αυτών των προτύπων, που θα υλοποιούν τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφοι 2 έως 5 και τα οποία μετατρέπονται σε κοινές υποχρεωτικές, τεχνικές προδιαγραφές, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 6 Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή κρίνει ότι τα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας οδηγίας υπερβαίνουν ή δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις σχετικές βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας, ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες έρευνας και γνωστοποίησης με εκείνες που καθορίζονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 91/263/ΕΟΚ. Άρθρο 7 1. Όταν κράτος μέλος διαπιστώνει ότι ο εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών, ο οποίος φέρει τη σήμανση που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ και χρησιμοποιείται κανονικά σύμφωνα με τον προορισμό τον οποίο έχει προβλέψει ο κατασκευαστής του, δεν ανταποκρίνεται στις σχετικές βασικές απαιτήσεις, εφαρμόζονται τα ίδια μέτρα και ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες γνωστοποίησης και διαβούλευσης που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1, 2 και 4 της οδηγίας 91/263/ΕΟΚ. 2. Όταν ο εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών που δεν ανταποκρίνεται στις σχετικές βασικές απαιτήσεις φέρει τη σήμανση 'CE', το αρμόδιο κράτος μέλος λαμβάνει τα δέοντα μέτρα εναντίον αυτού που έθεσε τη σήμανση. Ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες γνωστοποίησης που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 91/263/ΕΟΚ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Αξιολόγηση της πιστότητας Άρθρο 8 1. Κατ' επιλογή του κατασκευαστή ή του εντεταλμένου αντιπροσώπου του που είναι εγκαστεστημένος στην Κοινότητα, κάθε ενεργητικός ή αμφίδρομος εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών υπόκειται σε όλες τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 91/263/ΕΟΚ που αφορούν την αξιολόγηση της πιστότητας. 2. Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται όσον αφορά τις γλωσσικές απαιτήσεις, είναι ίδιες με εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 της οδηγίας 91/263/ΕΟΚ. 3. Το άρθρο 10 παράγραφος 5 της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ δεν έχει εφαρμογή στον εξοπλισμό που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ή της οδηγίας 91/263/ΕΟΚ. Άρθρο 9 Ο παθητικός εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών που προορίζεται να συνδεθεί επιγείως με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο υπόκειται, όσον αφορά την επίγεια διεπαφή του, στις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 όσον αφορά την εκτίμηση της πιστότητας, ως προς δε τα υπόλοιπα στοιχεία, αυτά υπόκεινται είτε στις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 είτε στις διαδικασίες ΕΚ εσωτερικού ελέγχου παραγωγής που καθορίζονται στο παράρτημα, όσον αφορά τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 10 Ο παθητικός εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών που δεν προορίζεται να συνδεθεί επιγείως με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο υπόκειται είτε στις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 είτε στις διαδικασίες ελέγχου ΕΚ εσωτερικής παραγωγής που καθορίζονται στο παράρτημα, όσον αφορά τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 11 Εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 10 της παρούσας οδηγίας, ο εξοπλισμός δορυφορικών επίγειων σταθμών που δεν προορίζεται να συνδεθεί επιγείως με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο συνοδεύεται από δήλωση του κατασκευαστή ή του προμηθευτή, η οποία συντάσσεται και διαβιβάζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 2 και στο παράρτημα VIII της οδηγίας 91/263/ΕΟΚ, με τη μόνη διαφορά ότι στη δήλωση γίνεται παραπομπή στην παρούσα οδηγία αντί της οδηγίας 91/263/ΕΟΚ. Άρθρο 12 Όσον αφορά τον εξοπλισμό δορυφορικών επίγειων σταθμών, οι διαδικασίες που εφαρμόζονται στους κοινοποιημένους οργανισμούς και στα εργαστήρια δοκιμών, είναι εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 10 και στο παράρτημα V της οδηγίας 91/263/ΕΟΚ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Σήμανση πιστότητας CE και επισήμανση Άρθρο 13 1. Η σήμανση του εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών που τηρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας συνίσταται στη σήμανση η οποία αποτελείται από το σύμβολο 'CE' ακολουθούμενο από το διακριτικό του υπεύθυνου κοινοποιημένου οργανισμού και, όπου χρειάζεται, από ένα σύμβολο που δηλώνει ότι ο εξοπλισμός προορίζεται και προσφέρεται για επίγεια σύνδεση με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Το σύμβολο 'CE' και τα δύο άλλα σύμβολα είναι τα ίδια με εκείνα που εμφαίνονται στο παράρτημα VI της οδηγίας 91/263/ΕΟΚ. 2. Απαγορεύεται η επίθεση σημάτων που προσομοιάζουν στη σήμανση CE που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και ενδέχεται να προξενήσουν σύγχυση. 3. Ο κατασκευαστής δίνει τα εξής στοιχεία αναγνώρισης για τον εξοπλισμό δορυφορικών επίγειων σταθμών: τύπο, παρτίδα ή/και αριθμούς σειράς και όνομα του κατασκευαστή ή/και του προμηθευτή που ευθύνεται για τη διάθεσή του στην αγορά. 4. Παρά την παράγραφο 1, η σήμανση του παθητικού εξοπλισμού δορυφορικών επίγειων σταθμών, ο οποίος δεν προορίζεται να συνδεθεί επιγείως με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και ο οποίος υπόκειται στη διαδικασία ελέγχου ΕΚ εσωτερικής παραγωγής που καθορίζεται στο παράρτημα όσον αφορά τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, συνίσταται στη σήμανση CE, που αποτελείται από το σύμβολο 'CE'. Άρθρο 14 Όταν διαπιστώνεται ότι η σήμανση που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας έχει τοποθετηθεί σε εξοπλισμό δορυφορικών επίγειων σταθμών που: - δεν είναι σύμφωνος προς έναν εγκεκριμένο τύπο, ή - είναι σύμφωνος προς έναν εγκεκριμένο τύπο ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις που διέπουν τον εξοπλισμό, ή όταν ο κατασκευαστής έχει παραλείψει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της σχετικής δήλωσης πιστότητας ΕΚ, οι διαδικασίες που εφαρμόζονται είναι εκείνες του άρθρου 12 της οδηγίας 91/263/ΕΟΚ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Διαδικασίες της επιτροπής Άρθρο 15 1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή έγκρισης τερματικού εξοπλισμού, η οποία στο εξής καλείται 'επιτροπή', που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/263/ΕΟΚ. 2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των ληπτέων μέτρων. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της επί του σχεδίου, εντός προθεσμίας η οποία μπορεί να οριστεί από τον πρόεδρο ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος, και, αν χρειαστεί, προβαίνει σε ψηφοφορία. Η γνώμη καταχωρείται στα πρακτικά- επιπλέον, κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να καταχωρηθεί η θέση του στα πρακτικά. Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τη γνώμη της επιτροπής και την ενημερώνει σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έλαβε υπόψη τη γνώμη αυτή. 3. Η Επιτροπή πραγματοποιεί τακτικά διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των οργανισμών τηλεπικοινωνιών, των χρήστων, των καταναλωτών, των κατασκευαστών, των παρεχόντων υπηρεσίες και των εργατικών σωματείων και ενημερώνει την επιτροπή ως προς τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων αυτών, ώστε να μπορούν να λαμβάνονται δεόντως υπόψη. Άρθρο 16 1. Παρά το άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 2, για τα θέματα που εμπίπτουν στο άρθρο 4 παράγραφος 6 και στο άρθρο 5 παράγραφος 2 ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις επόμενες παραγράφους. 2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 6 και στο άρθρο 5 παράγραφος 2. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Αποφασίζει με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία. 3. Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα όταν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής. 4. Όταν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα ληπτέα μέτρα. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Εάν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Άρθρο 17 1. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση επί της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας την ίδια στιγμή και με τον ίδιο τρόπο όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 της οδηγίας 91/263/ΕΟΚ. 2. Όταν υποβάλλει τα σχέδια μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας και αφορούν τις κοινές τεχνικές προδιαγραφές, η Επιτροπή φροντίζει ώστε να περιλαμβάνουν, όπου χρειάζεται, και μεταβατικές ρυθμίσεις. Άρθρο 18 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωσή τους προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Μαΐου 1995. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσμη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις κυριότερες διατάξεις του εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα ο οποίος διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 19 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1993. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος R. URBAIN (1) ΕΕ αριθ. C 4 της 8. 1. 1993, σ. 3. (2) ΕΕ αριθ. C 176 της 28. 6. 1993, σ. 74, και απόφαση της 27ης Οκτωβρίου 1993 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα). (3) ΕΕ αριθ. C 161 της 14. 6. 1993, σ. 11. (4) ΕΕ αριθ. L 128 της 23. 5. 1991, σ. 1. (5) ΕΕ αριθ. L 128 της 23. 5. 1991, σ. 1. (6) ΕΕ αριθ. L 77 της 26. 3. 1973, σ. 29. (7) ΕΕ αριθ. L 109 της 26. 4. 1983, σ. 8. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 92/400/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 221 της 6. 8. 1992, σ. 55). (8) ΕΕ αριθ. L 139 της 23. 5. 1989, σ. 19. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/31/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 126 της 12. 5. 1992, σ. 1.). (9) ΕΕ αριθ. L 36 της 7. 2. 1987, σ. 31. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Διαδικασία ελέγχου ΕΚ εσωτερικής παραγωγής 1. Το παρόν παράρτημα περιγράφει τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία ο κατασκευαστής ή ο εντεταλμένος αντιπρόσωπός του, που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα και ο οποίος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στο σημείο 2, διασφαλίζει και δηλώνει ότι τα σχετικά προϊόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που εφαρμόζονται σε αυτά. Ο κατασκευαστής επιθέτει τη σήμανση CE σε κάθε προϊόν και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας. 2. Ο κατασκευαστής συντάσσει τα τεχνικά έγγραφα που περιγράφονται στο σημείο 3 και, είτε ο ίδιος είτε ο εντεταλμένος αντιπρόσωπός του που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, εξακολουθεί να τα έχει, για μία περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών μετά την κατασκευή του τελευταίου προϊόντος, στη διάθεση των αρμοδίων εθνικών αρχών, για τις ανάγκες των επιθεωρήσεων. Όταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εντεταλμένος αντιπρόσωπος είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, την υποχρέωση της τήρησης των διαθέσιμων τεχνικών εγγράφων αναλαμβάνει το πρόσωπο που διαθέτει το προϊόν στην κοινοτική αγορά. 3. Τα τεχνικά έγγραφα πρέπει να επιτρέπουν να αξιολογηθεί η πιστότητα του προϊόντος προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που εφαρμόζονται σε αυτά. Περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία, εφόσον κρίνονται χρήσιμα για την αξιολόγηση: - γενική περιγραφή του προϊόντος, - γενικά σχέδια, κατασκευαστικά σχέδια, σχεδιαγράμματα των δομικών μερών, των κατασκευαστικών υποενοτήτων, κυκλωμάτων κ.λπ., - περιγραφές και επεξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και σχεδιαγραμμάτων και της λειτουργίας του προϊόντος, - κατάλογο των αναφερόμενων στο άρθρο 5 της παρούσας οδηγίας προτύπων που εφαρμόζονται εξ ολοκλήρου ή στο μέτρο που ενδείκνυται, ή, αν δεν υπάρχουν τέτοια πρότυπα, τον τεχνικό φάκελο κατασκευής, και περιγραφές των λύσεων που υιοθετούνται για την τήρηση των βασικών απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας οι οποίες εφαρμόζονται στα εν λόγω προϊόντα, - αποτελέσματα των υπολογισμών της μελέτης, των εξετάσεων που έχουν διενεργηθεί κ.λπ. - εκθέσεις δοκιμών. 4. Ο κατασκευαστής ή ο εντεταλμένος αντιπρόσωπός του διατηρεί, μαζί με τα τεχνικά έγγραφα, αντίγραφο των δηλώσεων πιστότητας. 5. Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ούτως ώστε η διαδικασία κατασκευής να διασφαλίζει την πιστότητα των κατασκευασμένων προϊόντων προς τα τεχνικά έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 2 και προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που ισχύουν γι' αυτά.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία