ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/31993L0120

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-01-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-12-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 93/120/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1993 για την τροποποίηση της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 93/120/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 1993 για την τροποποίηση της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι, λόγω της εξέλιξης της βιομηχανίας πουλερικών προς μονάδες μεγαλύτερης κλίμακας και εντατικότερης παραγωγής, υπάρχει η ανάγκη να προσαρμοσθούν ορισμένες πτυχές της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τίτες χώρες (4), προκείμενου να διευκρινισθούν οι απαιτήσεις και να απλοποιηθεί η εφαρμογής της από τα κράτη μέλη 7 ότι το Συμβούλιο εξέδωσε την οδηγία 92/66/ΕΟΚ για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών (5) και την οδηγία 92/40/ΕΟΚ για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της γρίππης των ορνίθων (6) επιτρέποντας έτσι την απλοποίηση της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ 7 ότι, λαμβανομένης υπόψη της έκθεσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για τους κινδύνους μετάδοσης της ψευδοπανώλους των πτηνών και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα εμβόλια κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι ορισμένα κράτη μέλη ή περιοχές μπορούν να αναγνωρίζονται ως μη διενεργούντα τον εμβολιασμό κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών, κατά περίπτωση 7 ότι, εντούτοις, θα πρέπει να προβλέπεται επίσης η αναστολή του καθεστώτος μη εφαρμογής εμβολιασμού κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών, εάν κρίνεται αναγκαίο 7 ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι εμπορικοί κανόνες που εφαρμόζονται στις τρίτες χώρες, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι είναι ισοδύναμοι με αυτούς που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά την ψευδοπανώλη των πτηνών και τη γρίππη των ορνίθων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ Άρθρο 1 Η οδηγία 90/539/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 2, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «3. Νεοσσοί μιας ημέρας: κάθε πουλερικό ηλικίας κάτω των 72 ωρών που δεν έχει ακόμη λάβει τροφή 7 ωστόσο, οι πάπιες της Βαρβαρίας (Cairina moschata) ή οι διασταυρώσεις τους μπορούν να έχουν λάβει τροφή.» 2. Στο άρθρο 2, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «7. Σμήνος: το σύνολο των πουλερικών της ίδιας κατάστασης από άποψη υγείας, τα οποία εκτρέφονται στόν ίδιο τόπο ή στον ίδιο περιφραγμένο χώρο και αποτελούν μία επιδημιολογική μονάδα. Για τα πουλερικά που εκτρέφονται σε κλωβοστοιχίες, ο όρος αυτός περιλαμβάνει όλα τα πτηνά που εκτρέφονται στον ίδιο χώρο.» 3. Στο άρθρο 2 παράγραφος 9, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «γ) επιχείρηση εκτροφής: i) η επιχείρηση εκτροφής πουλερικών αναπαραγωγής, δηλαδή η επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην εκτροφή πουλερικών αναπαραγωγής πριν το στάδιο αναπαραγωγής, ή ii) η επιχείρηση εκτροφής πουλερικών απόδοσης, δηλαδή η επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην εκτροφή πουλερικών παραγωγής αυγών πριν το στάδιο ωοτοκίας». 4. Στο άρθρο 2, η παράγραφος 15 διαγράφεται. 5. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 5 Για να αποτελέσουν αντικείμενο ενδοκοινοτικών συναλλαγών: α) τα αυγά για επώαση, οι νεοσσοί μιας ημέρας και τα πουλερικά αναπαραγωγής και απόδοσης πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 6, 12, 15 και 17. Πρέπει επίσης να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται κατ' εφαρμογήν των άρθρων 13 και 14. Επιπλέον: - τα αυγά για επώαση πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 7, - οι νεοσσοί μιας ημέρας πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8, - τα πουλερικά αναπαραγωγής και απόδοσης πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 7 β) τα πουλερικά σφαγής πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 10, 12, 15 και 17 και αυτές που καθορίζονται κατ' εφαρμογήν των άρθρων 13 και 14 7 γ) τα πουλερικά, συμπεριλαμβανομένων των νεοσσών μιας ημέρας που προορίζονται για προμήθειες θηραμάτων για εμπλουτισμό πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 10α, 12, 15 και 17 και αυτές που καθορίζονται κατ' εφαρμογήν των άρθρων 13 και 14.» 6. Στο άρθρο 6 παράγραφος 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «γ) πρέπει να βρίσκονται εκτός ζώνης η οποία, για λόγους υγειονομικού ελέγχου, υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία ως αποτέλεσμα εμφάνισης εστίας ασθένειας στην οποία τα πουλερικά είναι ευπαθή». 7. Στο άρθρο 6, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Σμήνη που δεν παρουσιάζουν, κατά τη στιγμή της αποστολής, κανένα κλινικό σημείο ή υποψία μεταδοτικής ασθένειας πουλερικών.» 8. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 7 Κατά τη στιγμή της αποστολής τους, τα αυγά για επώαση πρέπει: 1. Να προέρχονται από σμήνη: - που έχουν διαμείνει επί 6 τουλάχιστον εβδομάδες σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις της Κοινότητας που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), - που, εφόσον έχουν εμβολιασθεί, έχουν εμβολιασθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις εμβολιασμού που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, - που - είτε έχουν υποβληθεί σε υγειονομική εξέταση από επίσημο ή εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο κατά τη διάρκεια των 72 ωρών που προηγούνται της αποστολής και, κατά τη στιγμή της εξέτασης, δεν παρουσίασαν καμία κλινική ένδειξη ή υποψία μεταδοτικής ασθένειας, - είτε έχουν υποβληθεί σε μηνιαία υγειονομική επιθεώρηση από επίσημο ή εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο, η δε πιο πρόσφατη επιθεώρηση έχει γίνει το νωρίτερο 31 ημέρες πριν από την αποστολή. Σ' αυτή την περίπτωση, ο επίσημος ή ο εξουσιοδοτημένος κτηνίατρος πρέπει επίσης να έχει εξετάσει το ιστορικό της υγείας του σμήνους και να έχει εκτιμήσει την παρούσα κατάσταση της υγείας του με τη βοήθεια ενημερωμένων πληροφοριών που παρέχονται από τον υπεύθυνο του σμήνους κατά τη διάρκεια των 72 ωρών που προηγούνται της αποστολής. Σε περίπτωση που το ιστορικό ή άλλες πληροφορίες δημιουργήσουν υποψίες για την ύπαρξη ασθένειας, τα σμήνη πρέπει να έχουν υποβληθεί σε υγειονομική εξέταση από τον επίσημο κτηνίατρο ή τον εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο η οποία να αποκλείει κάθε πιθανότητα μεταδοτικής ασθένειας των πουλερικών 7 2. να αναγνωρίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1868/77 της Επιτροπής 7 3. να έχουν απολυμανθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου. Επιπλέον, εάν εξαπλωθούν μεταδοτικές ασθένειες πουλερικών που μέσω των αυγών μπορούν να μεταδοθούν στο σμήνος από το οποίο προέρχονται τα αυγά για επώαση κατά τη διάρκεια της επώασής τους, πρέπει να ειδοποιούνται το ενδιαφερόμενο επωαστήριο και η αρμόδια αρχή ή αρχές που είναι υπεύθυνες για το επωαστήριο και το σμήνος προέλευσης.» 9. Στο άρθρο 8 το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο: «β) να πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, εφόσον έχουν εμβολιασθεί». 10. Στο άρθρο 9, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «β) να πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, εφόσον έχουν εμβολιασθεί». 11. Στο άρθρο 9, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «γ) να έχουν υποβληθεί σε υγειονομική εξέταση από επίσημο ή εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο κατά τη διάρκεια των 48 ωρών που προηγούνται της αποστολής, και να μην εμφανίζουν, κατά την εξέταση, κανένα κλινικό σημείο ή υποψία μεταδοτικής ασθένειας των πουλερικών». 12. Στο άρθρο 10, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «γ) στην οποία, κατά την υγειονομική εξέταση που πραγματοποιείται εντός των 5 ημερών που προηγούνται της αποστολής από τον επίσημο ή εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο στο σμήνος στο οποίο ανήκουν τα πουλερικά που προορίζονται για σφαγή, τα εξεταζόμενα πουλερικά δεν εμφανίζουν κανένα κλινικό σημείο ή υποψία μεταδοτικής ασθένειας των πουλερικών». 13. Στο άρθρο 10, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «δ) που βρίσκεται εκτός ζώνης η οποία, για λόγους υγειονομικού ελέγχου, υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία ληφθέντα λόγω της εμφάνισης εστίας ασθένειας που μπορεί να προσβάλει τα πουλερικά». 14. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: «Άρθρο 10α 1. Κατά τη στιγμή της αποστολής τους, τα πουλερικά ηλικίας μεγαλύτερης των 72 ωρών που προορίζονται για προμήθειες αγρίων θηραμάτων εμπλουτισμού πρέπει να προέρχονται από εκμετάλλευση: α) στην οποία έχουν διαμείνει από την εκκόλαψή τους ή για περισσότερες από 21 ημέρες και εντός της οποίας, κατά τις δύο εβδομάδες πριν την αποστολή, δεν έχουν έρθει σε επαφή με νεοφερμένα πουλερικά, β) που δεν υπόκειται σε κανένα μέτρο υγειονομικού ελέγχου όσον αφορά τα πουλερικά, γ) στην οποία, κατά την υγειονομική εξέταση που πραγματοποιείται εντός των 48 ωρών που προηγούνται της αποστολής από τον επίσημο ή εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο στο σμήνος στο οποίο ανήκουν, τα εξεταζόμενα πουλερικά δεν εμφανίζουν κανένα κλινικό σημείο ή υποψία μεταδοτικής ασθένειας των πουλερικών, δ) που βρίσκεται εκτός ζώνης η οποία, για λόγους υγειονομικού ελέγχου, βρίσκεται υπό απαγόρευση σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, λόγω της εμφάνισης εστίας ασθένειας που μπορεί να προσβάλει τα πουλερικά. 2. Οι διατάξεις των άρθρων 6 και 9 α δεν εφαρμόζονται στα πουλερικά της παραπάνω παραγράφου 1.» 15. Στο άρθρο 11 παράγραφος 2, η τρίτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «- που πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, εάν έχουν εμβολιασθεί». 16. Στο άρθρο 11 παράγραφος 2, η πέμπτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «- που βρίσκονται εκτός περιοχής η οποία, για λόγους υγειονομικού ελέγχου, υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, λόγω της εμφάνισης εστίας ασθένειας που μπορεί να προσβάλει τα πουλερικά». 17. Στο άρθρο 11 παράγραφος 2, η τελευταία περίπτωση διαγράφεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Όλα τα πουλερικά μιας αποστολής πρέπει, το μήνα που προηγείται της αποστολής τους, να έχουν εμφανίσει αρνητικό αποτέλεσμα σε ορολογική δοκιμή ανίχνευσης αντισωμάτων κατά των Salmonella pullorum και Salmonella gallinarum, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙ. Στην περίπτωση των αυγών για επώαση ή των νεοσσών μιας ημέρας, το σμήνος προέλευσης πρέπει εντός των τριών μηνών που προηγούνται της αποστολής να ελεγχθεί ορολογικά για την ύπαρξη Salmonella pullorum και Salmonella gallinarum δείγμα του σμήνους τέτοιου μεγέθους ώστε να υπάρχει 95 % πιθανότητα ανίχνευσης της ασθένειας όταν υπάρχουν 5 % ασθενή πτηνά.» 18. Στο άρθρο 12, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Εάν ένα κράτος μέλος ή μια περιοχή ή περιοχές κράτους μέλους επιθυμούν να αναγνωρισθούν ως μη εφαρμόζουσες τον εμβολιασμό κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών, μπορούν να υποβάλουν πρόγραμμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, παράγραφος 1. Η Επιτροπή εξετάζει τα προγράμματα που της υποβάλλουν τα κράτη μέλη, Τα προγράμματα μπορούν να εγκρίνονται, τηρουμένων των κριτηρίων του άρθρου 13 παράγραφος 1, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32. Με την ίδια διαδικασία, είναι δυνατόν να προσδιορίζονται οι συμπληρωματικές γενικές ή ειδικές εγγυήσεις που μπορεί να απαιτούνται κατά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Όταν ένα κράτος μέλος ή περιοχή κράτους μέλους θεωρεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις καθεστώτος 'μη εφαρμογής εμβολιασμού κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών', μπορεί να υποβάλει αίτηση προς την Επιτροπή για την αναγνώριση του καθεστώτος 'μη εφαρμογής εμβολιασμού κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών' με τη διαδικασία του άρθρου 32. Τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αναγνώριση σε κράτος μέλος ή περιοχή του καθεστώτος 'μη εφαρμογής εμβολιασμού κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών' είναι εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 14 παραγραφος 1, καθώς και τα ακόλουθα κριτήρια: - να μην έχει επιτραπεί, στους 12 προηγούμενους μήνες κανένας εμβολιασμός των πτηνών του άρθρου 1 κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών, πλην του υποχρεωτικού εμβολιασμού ταχυδρομικής περιστεράς βάσει του άρθρου 17 σημείο 3 της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ, - τα σμήνη αναπαραγωγής να ελέγχονται ορολογικά τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, για τη διαπίστωση της παρουσίας της ψευδοπανώλους των πτηνών σύμφωνα με τους λεπτομερείς όρους που έχουν εγκριθεί δυνάμει της διαδικασίας του άρθρου 32, - στις εκμεταλλεύσεις να μην υπάρχει κανένα πουλερικό εμβολιασμένο κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών κατά τους προηγούμενους 12 μήνες, πλην των ταχυδρομικών περιστεριών που εμβολιάζονται βάσει του άρθρου 17, παράγραφος 3, της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ, 3. Η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει το καθεστώς 'μη εφαρμογής εμβολιασμού κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών' με τη διαδικασία του άρθρου 32 λόγω: i) σοβαρής επιζωοτίας της ψευδοπανώλους των πτηνών η οποία βίσκεται εκτός ελέγχου, ή ii) άρσης των νομικών περιορισμών που απαγορεύουν τη συστηματική χρήση εμβολιασμών κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών. 4. Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επανεξετάζονται από το Συμβούλιο που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής πριν από την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την εναρμόνιση της χρήσης των εμβολίων κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών, το αργότερο δε πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1994.» 19. Στο άρθρο 15, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Οι νεοσσοί μιας ημέρας και τα αυγά για επώαση πρέπει να μεταφέρονται: - είτε σε αχρησιμοποίητους περιέκτες μιας χρήσης, ειδικά σχεδιασμένους για μια χρήση και καταστροφή, - είτε σε περιέκτες για επαναχρησιμοποίηση, εφόσον καθαρισθούν και απολυμανθούν προηγουμένως. Σε κάθε περίπτωση, οι περιέκτες αυτοί πρέπει: α) να περιέχουν μόνο νεοσσούς μιας ημέρας ή αυγά για επώαση του αυτού είδους, κατηγορίας και τύπου πουλερικού, που προέρχονται από την αυτή επιχείρηση 7 β) να φέρουν ετικέτα που να αναφέρει: - το όνομα του κράτους μέλους και της περιοχής καταγωγής, - τον αριθμό έγκρισης της επιχείρησης καταγωγής που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο Ι σημείο 2, - τον αριθμό των νεοσσών ή αυγών σε κάθε συσκευασία, - το είδος πουλερικών στο οποίο ανήκουν τα αυγά ή οι νεοσσοί.» 20. Στο άρθρο 15 παράγραφος 3, η τρίτη περίπτωση διαγράφεται. 21. Στο άρθρο 15 παράγραφος 4, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: «γ) τα πουλερικά που προορίζονται για την προμήθεια θηραμάτων για εμπλουτισμό πρέπει να μεταφέρονται το συντομότερο δυνατό στον τόπο προορισμού χωρίς να έρχονται σε επαφή με άλλα πουλερικά, εκτός από πουλερικά που προορίζονται για την προμήθεια θηραμάτων για εμπλουτισμό τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία». 22. Στο άρθρο 17, η τελευταία περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «- φέρει σφραγίδα και υπογραφή χρώματος διαφορετικού από το πιστοποιητικό». 23. Το άρθρο 19 διαγράφεται. 24. Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 22 1. Τα πουλερικά και τα αυγά για επώαση πρέπει να προέρχονται από τρίτες χώρες: α) όπου η γρίππη των ορνίθων και η ψευδοπανώλη των πτηνών, όπως ορίζονται αντίστοιχα στις οδηγίες 92/40/ΕΟΚ και 92/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου, είναι ασθένειες υποχρεωτικής δήλωσης 7 β) απαλλαγμένες από γρίππη των ορνίδων και ψευδοπανώλη των πτηνών, ή οι οποίες, παρόλο που δεν είναι απαλλαγμένες από τις ασθένειες αυτές, τις καταπολεμούν με μέτρα τα οποία είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με αυτά των οδηγιών 92/40/ΕΟΚ και 92/66/ΕΟΚ αντίστοιχα. 2. Εφόσον είναι αναγκαίο, τα επιλεκτέα πρόσθετα κριτήρια για το χαρακτηρισμό των τρίτων χωρών όσον αφορά το χρησιμοποιηθέντα τύπο εμβολίου καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 32 πριν την 1η Ιανουαρίου 1995. 3. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει υπό ποίες προϋποθέσεις οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται σε ένα μόνο μέρος του εδάφους των τρίτων χωρών.» 25. Στο άρθρο 24, το στοιχείο η) αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο: «η) να φέρει σφραγίδα και υπογραφή διαφορετικού χρώματος από το πιστοποιητικό». 26. Το άρθρο 35 διαγράφεται. 27. Στο παράρτημα Ι, το εθνικό εργαστήριο αναφοράς για τη Δανία τροποποιείται ως εξής: «National Veterinary Laboratory Poultry Disease Division Hangψvej 2 DK-8200 Aarhus N.» 28. Στο παράρτημα IV υπόδειγμα 6 σημείο 14, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «α) τα πουλερικά που περιγράφονται ανωτέρω ανταποκρίνονται στις διατάξεις των άρθρων 10 και 15 της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ.» 29. Στο παράρτημα IV υπόδειγμα 6 σημείο 14, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «α) τα πουλερικά που περιγράφονται ανωτέρω ανταποκρίνονται στις διατάξεις των άρθρων 10 α και 15 της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ». Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1995, και ενημερώνουν την Επιτροπή περί αυτού. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λειπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 1993. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J.-M. DEHOUSSE (1) ΕΕ αριθ. C 89 της 31. 3. 1993, σ. 8. (2) ΕΕ αριθ. C 176 της 28. 6. 1993, σ. 26. (3) ΕΕ αριθ. C 201 της 26. 7. 1993, σ. 50. (4) ΕΕ αριθ. L 303 της 31. 9. 1990, σ. 6. (5) ΕΕ αριθ. L 260 της 5. 9. 1992, σ. 1. (6) ΕΕ αριθ. L 167 της 22. 6. 1992, σ. 1.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία