ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/31993L0121

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-01-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-12-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 93/121/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1993 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/494/ΕΟΚ σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές νωπών κρεάτων πουλερικών από τρίτες χώρες

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 93/121/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 1993 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/494/ΕΟΚ σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές νωπών κρεάτων πουλερικών από τρίτες χώρες ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι το άρθρο 3 παράγραφος Α σημείο 1 της οδηγίας 91/494/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1991 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές νωπών κρεάτων πουλερικών από τρίτες χώρες (4) ορίζει τους κανόνες του εμβολιασμού κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών, όσον αφορά τα σμήνη προέλευσης του κρέατος πουλερικών που προορίζεται για τα κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών, το καθεστώς των οποίων έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1990 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες (5) 7 ότι είναι αναγκαίο να ορισθούν οι κανόνες εμβολιασμού κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών που θα ισχύσουν . . . . . . στις συναλλαγές νωπών κρεάτων πουλερικών προοριζόμενων για τα κράτη μέλη ή περιοχές των κρατών μελών, το καθεστώς των οποίων έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ 7 ότι το Συμβούλιο εξέδωσε την οδηγία 92/66/ΕΟΚ (6) για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών και την οδηγία 92/40/ΕΟΚ (7) για την καταπολέμηση της γρίππης των ορνίθων, επιτρέποντας έτσι την απλοποίηση της οδηγίας 91/494/ΕΟΚ 7 ότι είναι επιθυμητό να επιτραπεί εναλλακτική μέθοδος, εκτός του ειδικού σήματος που καθορίζεται στο άρθρο 5 της οδηγίας 91/494/ΕΟΚ 7 ότι είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν οι εμπορικοί κανόνες που εφαρμόζονται στις τρίτες χώρες ώστε να εξασφαλισθεί ότι είναι ισοδύναμοι με αυτούς που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά την ψευδοπανώλη των πτηνών και τη γρίππη των ορνίθων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 91/494/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 3 παράγραφος Α, το σημείο 1, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Εχουν παραμείνει από την εκκόλαψή τους στο έδαφος της Κοινότητας ή έχουν εισαχθεί από τρίτες χώρες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙΙ της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ. Το κρέας πουλερικών που προορίζεται για τα κράτη μέλη ή τις περιοχές κρατών μελών, το καθεστώς των οποίων έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 της προαναφερόμενης οδηγίας πρέπει να προέρχεται από πουλερικά που δεν έχουν εμβολιασθεί με τη βοήθεια ζωντανού εμβολίου κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών εντός των τριάντα ημερών που προηγούνται της σφαγής. Ο κανόνας αυτός θα αναθεωρηθεί από το Συμβούλιο που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής πριν από τη θέση σε ισχύ της κοινοτικής νομοθεσίας για την εναρμόνιση της χρήσης του εμβολίου κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών και το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1994.» 2. Στο άρθρο 3 παράγραφος Α σημείο 2, η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «- δεν ευρίσκεται εντός ζώνης η οποία υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα για λόγους υγειονομικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων του κρέατος πουλερικών σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, λόγω της εμφάνισης εστίας ασθένειας που μπορεί να προσβάλει τα πουλερικά». 3. Στο άρθρο 5 προστίθενται οι ακόλουθοι παράγραφοι: «3. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2 και σε περίπτωση επιζωοτίας της ψευδοπανώλους των πτηνών, το νωπό κρέας πουλερικών μπορεί να φέρει, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο Α στοιχείο ε) της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ, το σήμα καταλληλότητας που καθορίζεται στο παράρτημα Ι κεφάλαιο Χ σημείο 44 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ, εφόσον το κρέας αυτό προέρχεται από πουλερικά: α) που προέρχονται από εκμετάλλευση ευρισκόμενη στη ζώνη επίβλεψης που καθορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ, με εξαίρεση τη ζώνη προστασίας που καθορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ, και για την οποία, κατόπιν επιδημιολογικής εξέτασης, δεν διαπιστώθηκε καμία επαφή με τη μολυσμένη εκμετάλλευση 7 β) τα οποία προέρχονται από σμήνος, επί του οποίου έχει πραγματοποιηθεί δειγματοληπτική και αντιπροσωπευτική επιδημιολογική εξέταση πέντε ημέρες πριν από την αναχώρησή του με αρνητικό αποτέλεσμα. Η δειγματοληψία πρέπει να έχει γίνει από κτηνίατρο που έχει ορίσει η αρμόδια αρχή 7 γ) που προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία, μετά από κλινική εξέταση από κτηνίατρο που ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές, δεν έχει διαπιστωθεί καμία ένδειξη ούτε κάποιο κλινικό σύμπτωμα που θα μπορούσε να υποδηλώνει την παρουσία ψευδοπανώλους των πτηνών. Αυτή η εξέταση πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών πριν από την αναχώρηση των πουλερικών 7 δ) τα οποία, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 μέρος Α σημείο 3), μεταφέρονται κατ' ευθείαν από την εκμετάλλευση προέλευσης στο σφαγείο. Τα χρησιμοποιούμενα μέσα μεταφοράς πρέπει να σφραγίζονται από τον επίσημο κτηνίατρο και να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται πριν και μετά από κάθε μεταφορά 7 ε) τα οποία εξετάζονται στο σφαγείο, τη στιγμή της επιθεώρησης πριν ή μετά τη σφαγή, με σκοπό τον εντοπισμό συμπτωμάτων της ψευδοπανώλους των πτηνών. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση των διατάξεων αυτών ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή, μέσω της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής, για τα ληφθέντα μέτρα. Τα γενικά κριτήρια σχετικά με τους δειγματοληπτικούς ελέγχους, η συχνότητά τους καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής που πρέπει ενδεχομένως να θεσπιστούν κατ' εφαρμογή των ανωτέρω σημείων α), β) και γ) καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 17 μετά από γνωμοδότηση της Επιστημονικής Κτηνιατρικής Επιτροπής και πριν την 1η Ιανουαρίου 1995. 4. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο, πριν την 1η Ιανουαρίου 1998, έκθεση περί την εμπειρία εκ της εφαρμογής των προκειμένων διατάξεων, καθώς και τυχόν προτάσεις επί των οποίων το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.» 4. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 10 1. Το νωπό κρέας πουλερικών πρέπει να προέρχεται από χώρες: α) όπου η γρίππη των ορνίθων και η ψευδοπανώλη των πτηνών είναι, βάσει διεθνών κανόνων, ασθένειες υποχρεωτικής δήλωσης σε ολόκληρη τη χώρα 7 β) απαλλαγμένες από τη γρίππη των ορνίθων και τη ψευδοπανώλη των πτηνών, ή οι οποίες, παρόλο που δεν είναι απαλλαγμένες από τις ασθένειες αυτές, τις καταπολεμούν με μέτρα τουλάχιστον ισοδύναμα με αυτά την οδηγίων 92/40/ΕΟΚ και 92/66/ΕΟΚ αντίστοιχα. 2. Εφόσον είναι αναγκαίο, τα επιλεκτέα πρόσθετα κριτήρια για το χαρακτηρισμό τρίτων χωρών όσον αφορά τις διατάξεις της παραγράφου 1, καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 17 πριν την 1η Ιανουαρίου 1995. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 1 η Επιτροπή λαμβάνει, μέσω της πιστοποίησης, κάθε αναγκαίο μέτρο διασφάλισης των υγειονομικών ιδιομορφιών ορισμένων κοινοτικών περιοχών. 3. Η Επιτροπή μπορεί, με τη διαδικασία του άρθρου 17, να αποφασίζει υπό ποίες προϋπόθεσεις οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται σε μέρος μόνον του εδάφους των τρίτων χωρών.» Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1995. Ενημερώνουν την Επιτροπή περί αυτού. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 1993. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J.-M. DEHOUSSE (1) ΕΕ αριθ. C 89 της 31. 3. 1993, σ. 8. (2) ΕΕ αριθ. C 176 της 28. 6. 1993, σ. 26. (3) ΕΕ αριθ. C 201 της 26. 7. 1993, σ. 50. (4) ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 35. (5) ΕΕ αριθ. L 303 της 31. 10. 1990, σ. 6. (6) ΕΕ αριθ. L 260 της 5. 9. 1992, σ. 1. (7) ΕΕ αριθ. L 167 της 22. 6. 1992, σ. 1.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία