ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/31994L0003

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-02-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-02-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-01-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 94/3/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 1994 σχετικά με τη θέσπιση διαδικασίας για γνωστοποίηση παρακράτησης αποστελλόμενου εμπορεύματος ή επιβλαβούς οργανισμού προέλευσης τρίτων χωρών εξαιτίας άμεσου κινδύνου φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 94/3/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιανουαρίου 1994 περί θεσπίσεως διαδικασίας για γνωστοποίηση παρακράτησης αποστελλόμενου εμπορεύματος ή επιβλαβούς οργανισμού προελεύσεως τρίτων χωρών εξαιτίας άμεσου κινδύνου φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 93/110/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4, Εκτιμώντας: ότι, σε ό,τι αφορά αποστελλόμενα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα εμπορεύματα ή μενονωμένους επιβλαβείς οργανισμούς, προελεύσεως τρίτων χωρών τα οποία είτε παρατίθενται είτε όχι στο παράρτημα V μέρος Β της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ και τα οποία θεωρείται ότι παρουσιάζουν τον άμεσο κίνδυνο της μέσω αυτών εισαγωγής ή διάδοσης επιβλαβών οργανισμών, ανεξαρτήτως του εάν αυτοί απαριθμούνται ή όχι στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη οφείλουν να ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν για την προστασία της κοινοτικής επικράτειας από αυτό τον κίνδυνο- ότι, με βάση την ενημέρωση αυτή, αφενός, η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολυνθεί για να εκτιμήσει μέχρι ποίου βαθμού πρέπει να παρακρατούνται τα προαναφερόμενα εμπορεύματα ή/και οργανισμοί και τους συνακόλουθους κινδύνους καθώς και, ανάλογα με την περίπτωση, να προετοιμάζει το συντομότερο δυνατόν τη λήψη ενδεχόμενων μέτρων προστασίας ή εξάλειψης σε συνεργασία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, και, αφετέρου, τα λοιπά κράτη μέλη, θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τους σχετικούς κινδύνους- ότι, προς τούτο, η Επιτροπή οφείλει να καταρτίσει ένα δίκτυο μέσω του οποίου θα γνωστοποιείται η εμφάνιση επιβλαβών οργανισμών, σύμφωνα με το άρθρο 19α παράγραφος 6 πρώτη περίπτωση της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ- ότι πρέπει όλα τα σημεία εισόδου προς την Κοινότητα τα οποία ενδέχεται να αφορά το γεγονός καθώς και η Επιτροπή, να ενημερώνονται αμέσως για κάθε παρακράτηση αποστελλόμενων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων εμπορευμάτων η οποία πραγματοποιείται σε κάποιο σημείο εισόδου προς την Κοινότητα εξαιτίας άμεσου κινδύνου εισαγωγής ή διάδοσης επιβλαβών οργανισμών- ότι ο ρόλος της μόνιμης κεντρικής αρχής εκάστου κράτους μέλους είναι να συντονίζει τα ζητήματα φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα που υπάγονται στην οδηγία 77/93/ΕΟΚ- ότι στο συντονισμό αυτό, εντάσσεται και η διαβίβαση των γνωστοποιήσεων παρακράτησης μεταξύ των κρατών μελών καθώς και προς όλα τα σημεία εισόδου τα οποία ενδέχεται να αφορά η παρακράτηση και τα οποία ευρίσκονται στην επικράτεια του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους- ότι πρέπει να καταρτιστεί ένα κοινοτικό πρότυπο έντυπο για τη γνωστοποίηση παρακράτησης το οποίο και να χρησιμοποιείται από τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες των κρατών μελών- ότι για την ορθή λειτουργία του συστήματος απαιτείται η κατάρτιση ενός δικτύου πληροφορικής για τη χρησιμοποίηση και επεξεργασία των στοιχείων των εν λόγω εντύπων- ότι η διαχείριση του συστήματος γίνεται με την επιφύλαξη της χρησιμοποίησης μέρους των στοιχείων που περιέχονται στα έντυπα για γνωστοποίηση παρακράτησης στο πλαίσιο της σύμβασης του Παρισιού για την ίδρυση Ευρωπαϊκής και μεσογειακής οργάνωσης προστασίας των φυτών της 18ης Απριλίου 1951, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 21 Σεπτεμβρίου 1988- ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Φυτοϋγειονομικής Επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοείται ως 'παρακράτηση' κάθε μέτρο που έχει ή πρόκειται να ληφθεί από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 8 της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, για το σύνολο ή για ένα μέρος αποστολής φυτών, φυτικών προϊόντων, ή άλλων εμπορευμάτων, ή για οργανισμούς επιβλαβείς για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα, προελεύσεως τρίτων χωρών και που δεν πληρούν τους όρους της εν λόγω οδηγίας. Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση παρακράτησης όπως ορίζεται στο άρθρο 1, απευθύνεται γνωστοποίηση παρακράτησης, το αργότερο τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε χώρα η παρακράτηση, με μοναδική εξαίρεση την περίπτωση παραβάσεως του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ και, κατά προτίμηση ταχύτερα ακόμη στην περίπτωση αρνήσεως, με μοναδική εξαίρεση την περίπτωση παραβάσεως του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ: - στη μοναδική κεντρική αρμόδια αρχή τους, - στους δικούς τους ενδιαφερομένους υπευθύνους επίσημους οργανισμούς, - στα δικά τους ενδιαφερόμενα σημεία εισόδου, - στις μοναδικές και κεντρικές αρχές των λοιπών κρατών μελών, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας, - στην Επιτροπή. 2. Η μοναδική και κεντρική αρχή του κράτους μέλους το οποίο λαμβάνει γνωστοποίηση παρακράτησης εκ μέρους ενός άλλου κράτους μέλους, φροντίζει ώστε, αμέσως μόλις ληφθεί αυτή η γνωστοποίηση, να διαβιβαστεί η σχετική πληροφορία στο σύνολο των δικών της ενδιαφερομένων σημείων εισόδου. Άρθρο 3 Η γνωστοποίηση παρακράτησης, συντάσσεται σε έντυπο όμοιο προς αυτό του παραρτήματος, το οποίο συμπληρώνεται καταλλήλως σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προορίζονται για τους εμπειρογνώμονες και τους επιθεωρητές των κρατών μελών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους όπως προβλέπονται στο άρθρο 19α παράγραφος 6 δεύτερη περίπτωση της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ. Άρθρο 4 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 1 τέταρτη περίπτωση και μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερομένου κράτους μέλους, η Επιτροπή αναλαμβάνει τη διαβίβαση των γνωστοποιήσεων παρακράτησης, παράλληλα με την καθιέρωση του δικτύου που προβλέπεται στο άρθρο 19α παράγραφος 6 πρώτη περίπτωση της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, αποστέλλοντας στα λοιπά κράτη μέλη ένα έντυπο όμοιο με εκείνο του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας, καταλλήλως συμπληρωμένο. Άρθρο 5 Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη προσφεύγουν κατά προτίμηση στο δίκτυο που καθιερώνεται από την Επιτροπή. Άρθρο 6 Μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερομένου κράτους μέλους, και εντός των ορίων του δικτύου που καθιερώνεται από την ίδια, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διαβίβαση των εντύπων γνωστοποίησης παρακράτησης στην Ευρωπαϊκή και μεσογειακή οργάνωση προστασίας των φυτών (Organisation Europeenne et Mediterranenne pour la Protection des Plantes) στην οποία το κράτος μέλος οφείλει να διαβιβάζει κάθε πληροφορία σχετικά με παρακράτηση σύμφωνα με τη σύμβαση για τη δημιουργία της. Προς τούτο, η Επιτροπή αποστέλλει σ' αυτή την οργάνωση ένα έντυπο όμοιο με εκείνο του παραρτήματος, καταλλήλως συμπληρωμένο, εκτός από τα σημεία 1, 2, 3, 15 [γ), δ), ε), στ) και ζ] και 17 του εν λόγω εντύπου. Άρθρο 7 1. Τρεις μήνες από την ημερομηνία της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως τα λοιπά κράτη μέλη σχετικά. Άρθρο 8 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 1994. Για την Επιτροπή Rene STEICHEN Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 20. (2) ΕΕ αριθ. L 303 της 10. 12. 1993, σ. 19. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία