ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/31994L0013

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-04-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-04-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-03-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 94/13/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Μαρτίου 1994 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 94/13/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Μαρτίου 1994 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1911/91 του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1991 για την εφαρμογή των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου στις Καναρίους Νήσους (4), ενσωματώθηκαν οι Κανάριοι Νήσοι στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και στις κοινές πολιτικές- ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 10 του εν λόγω κανονισμού, προϋπόθεση για την εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής είναι η έναρξη ισχύος ενός ειδικούς καθεστώτος εφοδιασμού- ότι η εφαρμογή αυτή πρέπει, εξάλλου, να συνοδεύεται από ειδικά μέτρα για τη γεωργική παραγωγή- ότι, με την απόφαση 91/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1991 για τη θέσπιση προγράμματος ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα των Καναρίων Νήσων (Poseican) (5), καθορίστηκαν οι γενικές γραμμές των επιλογών οι οποίες πρέπει να γίνουν για να ληφθούν υπόψη τα ειδικά προβλήματα και οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν οι Κανάριοι Νήσοι- ότι τα μέτρα αυτά συνεπάγονται την αναπροσαρμογή της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ (6), προκειμένου να ρυθμιστεί η φυτοϋγειονομική κατάσταση στις Καναρίους Νήσους και να επεκταθεί η εφαρμογή ορισμένων μέτρων της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ για μια περίοδο που θα λήγει έξι μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν τις αναμενόμενες διατάξεις που αφορούν τα παραρτήματα της οδηγίας σχετικά με την προστασία των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων και των Καναρίων Νήσων- ότι είναι πλέον αναγκαίο να προσαρμοστούν οι διατάξεις σχετικά με τις παρεκκλίσεις από τους γενικούς κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 14 της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, στους στόχους της εσωτερικής αγοράς- ότι είναι ομοίως αναγκαίο να τροποιηθούν τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 10 και 12 της εν λόγω οδηγίας- ότι οι διατάξεις για τις πρόσθετες απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ δεν συμβιβάζονται πλέον με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς, και θα πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 77/93/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: α) στην παράγραφο 2, οι λέξεις 'στις Καναρίους Νήσους' διαγράφονται- β) μετά την παράγραφο 3, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3α: '3.α) Η παρούσα οδηγία αφορά επίσης τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής επιβλαβών οργανισμών στις Καναρίους Νήσους από άλλα μέρη της Ισπανίας και, αντιστρόφως, σε άλλα μέρη της Ισπανίας από τις Καναρίους Νήσους.'- γ) στην παράγραφο 4, μετά τις λέξεις 'γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα' προστίθενται οι λέξεις 'και στις Καναρίους Νήσους'- δ) μετά την παράγραφο 6, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 7 και 8: '7. Όσον αφορά τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής επιβλαβών οργανισμών από τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα σε άλλα μέρη της Γαλλίας και στα άλλα κράτη μέλη και κατά της εξάπλωσής τους μέσα στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, οι ημερομηνίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 5, στο άρθρο 3 παράγραφος 4, στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) και παράγραφος 4, στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 4, στο άρθρο 6 παράγραφοι 4, 5 και 9, στο άρθρο 10 παράγραφοι 1, 2 στοιχείο β) και παράγραφος 5 και στο άρθρο 12 παράγραφοι 6, 7 και 8 της παρούσας οδηγίας αντικαθίστανται από ημερομηνία η οποία αντιστοιχεί στο τέλος του εξαμήνου μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν τις αναμενόμενες διατάξεις που αφορούν τα παραρτήματα Ι έως V της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ σχετικά με την προστασία των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων. Οι παράγραφοι 3 και 4 καταργούνται από την ίδια αυτή ημερομηνία. 8. Όσον αφορά τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής επιβλαβών οργανισμών από τις Καναρίους Νήσους σε άλλα μέρη της Ισπανίας και στα άλλα κράτη μέλη και κατά της εξάπλωσής τους μέσα στις Καναρίους Νήσους, οι ημερομηνίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 5, στο άρθρο 3 παράγραφος 4, στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) και παράγραφος 4, στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 4, στο άρθρο 6 παράγραφοι 4, 5 και 9, στο άρθρο 10 παράγραφοι 1, 2 στοιχείο β) και παράγραφος 5 και στο άρθρο 12 παράγραφοι 6, 7 και 8 της οδηγίας αυτής, αντικαθίστανται από ημερομηνία η οποία αντιστοιχεί στο τέλος του εξαμήνου μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν τις αναμενόμενες διατάξεις που αφορούν τα παραρτήματα Ι και V της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ σχετικά με την προστασία των Καναρίων Νήσων. Η παράγραφος 3α καταργείται από την ίδια ημερομηνία.' 2. Στο άρθρο 3, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '7. α) Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 16α, είναι δυνατόν να αποφασιστεί ότι τα κράτη μέλη θεσπίζουν ότι η εισαγωγή και η εξάπλωση στο έδαφός τους συγκεκριμένων οργανισμών, σε κατάσταση απομόνωσης ή μη, οι οποίοι θεωρούνται επιβλαβείς για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα, αλλά δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, απαγορεύεται ή υπόκειται στη χορήγηση ειδικής άδειας υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με την ίδια διαδικασία- β) σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α, είναι δυνατόν να αποφασιστεί ότι τα κράτη μέλη θεσπίζουν ότι η εισαγωγή στην επικράτειά τους και η εξάπλωση στο εσωτερικό της ορισμένων οργανισμών οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ αλλά αφορούν φυτά που δεν περιλαμβάνονται στο εν λόγω παράρτημα και θεωρούνται επιβλαβείς για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα, απαγορεύεται ή υπόκειται στη χορήγηση ειδικής άδειας υπό τις προϋποθέσεις που καθοριίζονται με την ίδια διαδικασία- γ) σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α, είναι δυνατόν να αποφασιστεί ότι τα κράτη μέλη θεσπίζουν ότι η εισαγωγή στην επικράτειά τους και η εξάπλωση στο εσωτερικό της ορισμένων οργανισμών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, βρίσκονται σε κατάσταση απομόνωσης και θεωρούνται επιβλαβείς για τα φυτικά προϊόντα, απαγορεύεται ή υπόκειται στη χορήγηση ειδικής άδειας υπό τις προϋποθέσεις που καθοριίζονται με την ίδια διαδικασία- δ) τα στοιχεία α), β) και γ) εφαρμόζονται επίσης για τους οργανισμούς που δεν θίγονται από την οδηγία 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 1990 για τη σκόπιμη απελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον (7)() ή άλλες ειδικότερες κοινοτικές διατάξεις σχετικά με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς- ε) οι παράγραφοι 1 και 5 στοιχείο α), καθώς και οι παράγραφοι 2 και 5 στοιχείο β), δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με τη διαδικασία την οποία ορίζει το άρθρο 16α, όσον αφορά δοκιμές ή επιστημονικούς σκοπούς καθώς και τις επιλογές ποικιλιών- στ) μετά τη θέσπιση των μέτρων που προβλέπονται στα στοιχεία α), β) και γ), τα εν λόγω σημεία δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16α, όσον αφορά δοκιμές ή επιστημονικούς σκοπούς καθώς και τις επιλογές ποικιλιών. ' 3. Στο άρθρο 4, μετά την παράγραφο 4, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: '5. Οι παράγραφοι 1 και 2 στοιχείο α), δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θα καθοριστούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16α, όσον αφορά δοκιμές ή επιστημονικούς σκοπούς καθώς και τις επιλογές ποικιλιών. 6. α) υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών, ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει ότι οι παράγραφοι 1 και 2 στοιχείο α), δεν εφαρμόζονται, σε μεμονωμένες και συγκεκριμένες περιπτώσεις, στα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που καλλιεργούνται, παράγονται ή χρησιμοποιούνται στην άμεση περιοχή της μεθορίου με τρίτη χώρα και εισάγονται σ' αυτό το κράτος μέλος προκειμένου να υποστούν επεξεργασία σε παρακείμενο τόπο, εντός της παραμεθόριας ζώνης της επικράτειάς του- β) όταν χορηγεί την παρέκκλιση αυτή, το κράτος μέλος διευκρινίζει τον τόπο και το όνομα του εκτελούντος τη σχετική επεξεργασία. Τα στοιχεία αυτά, που θα ενημερώνονται τακτικά, πρέπει να τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής- γ) τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία προβλέπεται παρέκκλιση, δυνάμει του στοιχείου α), συνοδεύονται από στοιχεία που να αποδεικνύουν τον τόπο της οικείας τρίτης χώρας απ' όπου κατάγονται τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα.' 4. Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής: α) Στην παράγραφο 4, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: 'Η παρούσα παράγραφος, καθώς και οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στην κυκλοφορία μικρών ποσοτήτων φυτών, φυτικών προϊόντων, τροφίμων ή ζωοτροφών, εφόσον προορίζονται για χρήση από τον ιδιοκτήτη ή αποδέκτη για μη βιομηχανικούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή για κατανάλωση κατά τη μεταφορά, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών.'- β) Μετά την παράγραφο 4, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: '5. Οι παράγραφοι 1, 2 και 4 δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με τη διαδικασία του άρθρου 16α, όσον αφορά δοκιμές ή επιστημονικούς σκοπούς, καθώς και τις επιλογές ποικιλιών. 6. α) Υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών, ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει ότι οι παράγραφοι 1, 2 και 4 εφαρμόζονται, σε μεμονωμένες και συγκεκριμένες περιπτώσεις, στα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που καλλιεργούνται, παράγονται ή χρησιμοποιούνται στην άμεση περιοχή της μεθορίου με τρίτη χώρα και εισάγονται σ' αυτό το κράτος μέλος προκειμένου να υποστούν επεξεργασία σε παρακείμενο τόπο, εντός της παραμεθόριας ζώνης της επικράτειάς του- β) όταν χορηγεί την παρέκκλιση αυτή, το κράτος μέλος διευκρινίζει τον τόπο και το όνομα του εκτελούντος τη σχετική επεξεργασία. Τα στοιχεία αυτά, που θα ενημερώνονται τακτικά, πρέπει να τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής- γ) τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία προβλέπεται παρέκκλιση δυνάμει του στοιχείου α), συνοδεύονται από στοιχεία που αποδεικνύουν τον τόπο της οικείας τρίτης χώρας απ' όπου κατάγονται τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα.' 5. Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής: Στην παράγραφο 4 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 'Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται στην κυκλοφορία μικρών ποσοτήτων φυτών, φυτικών προϊόντων, τροφίμων ή ζωοτροφών, εφόσον προορίζονται για χρήση από τον ιδιοκτήτη ή αποδέκτη για μη βιομηχανικούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή για κατανάλωση κατά τη μεταφορά, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών.' 6. Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής: Στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ): 'γ) Τα στοιχεία α) και β) δεν εφαρμόζονται στην κυκλοφορία μικρών ποσοτήτων φυτών, φυτικών προϊόντων, τροφίμων ή ζωοτροφών, εφόσον προορίζονται για χρήση από τον ιδιοκτήτη ή αποδέκτη για μη βιομηχανικούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή για κατανάλωση κατά τη μεταφορά, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών.' 7. Στο άρθρο 11 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται. 8. Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής: α) Μετά την παράγραφο 3α προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: '3β. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών: - οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα διακινούνται απευθείας μεταξύ δύο σημείων εντός της Κοινότητας μέσω του εδάφους τρίτης χώρας, - οι παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 4 παράγραφος 1 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση διαμετακόμισης μέσω του εδάφους της Κοινότητας, - οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση μικρών ποσοτήτων φυτών, φυτικών προϊόντων, τροφίμων ή ζωοτροφών, εφόσον προορίζονται για χρήση από τον ιδιοκτήτη ή αποδέκτη για μη εμπορικούς σκοπούς ή για κατανάλωση κατά τη μεταφορά. 3γ. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με τους όρους που θα καθοριστούν με τη διαδικασία του άρθρου 16α, όσον αφορά δοκιμές ή επιστημονικούς σκοπούς, καθώς και τις επιλογές ποικιλιών. 3δ. i) υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών, ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει ότι οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται, σε μεμονωμένες και συγκεκριμένες περιπτώσεις, στα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που καλλιεργούνται, παράγονται ή χρησιμοποιούνται στην άμεση περιοχή της μεθορίου με τρίτη χώρα και εισάγονται σ' αυτό το κράτος μέλος προκειμένου να υποστούν επεξεργασία σε παρακείμενο τόπο, εντός της παραμεθόριας ζώνης της επικράτειάς του, ii) όταν χορηγεί την παρέκκλιση αυτή, το κράτος μέλος διευκρινίζει τον τόπο και το όνομα του εκτελούντος την σχετική επεξεργασία. Τα στοιχεία αυτά, που θα ενημερώνονται τακτικά, πρέπει να τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής, iii) τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία προβλέπεται παρέκκλιση δυνάμει του σημείου i), πρέπει αν συνοδέυονται από στοιχεία που να αποδεικνύουν τον τόπο της οικείας τρίτης χώρας απ' όπου κατάγονται τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα-' β) στην παράγραφο 8, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 'Στην περίπτωση απόσυρσης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δέυτερη περίπτωση ή άρνησης αδείας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο τέταρτη περίπτωση, τα κράτη μέλη θεσπίζουν ότι τα πιστοποιητικά φυτοϋγειονομικού ελέγχου ή τα πιστοποιητικά φυτοϋγειονομικού ελέγχου επαναποστολής που υποβάλλονται κατά την αίτηση εισαγωγής φυτών, φυτικών προϊόντων ή λοιπών αντικειμένων στο έδαφός τους, ακυρώνονται από τους αρμόδιους επίσημους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο στ). Το εν λόγω πιστοποιητικό όταν ακυρώνεται φέρει, στην πρώτη του σελίδα και σε περίοπτη θέση, τριγωνική σφραγίδα των εν λόγω αρμόδιων οργανισμών, χρώματος ερυθρού, με τις λέξεις 'ακυρωθέν πιστοποιητικό', όπου θα αναγράφεται τουλάχιστον το όνομά τους και η ημερομηνία άρνησης της αδείας. Η προαναφερόμενη ένδειξη στη σφραγίδα πρέπει να είναι γραμμένη με κεφαλαία, και σε μία τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας.' 9. Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής: α) οι παράγραφοι 1 και 2 διαγράφονται- β) η πρώην παράγραφος 3 γίνεται παράγραφος 1 και το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16 ή, σε επείγουσες περιπτώσεις, με εκείνην του άρθρου 17, είναι δυνατό να επιτραπεί στα κράτη μέλη, ύστερα από αίτησή τους, να προβλέπουν παρεκκλίσεις: - από το άρθρο 4 παράγραφος 1 όσον αφορά το παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α και μέρος Β, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 5 και από το άρθρο 5 παράγραφος 1 και την τρίτη περίπτωση του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) όσον αφορά τις άλλες απαιτήσεις του παραρτήματος IV μέρος Α τμήμα 1 και του παραρτήματος IV μέρος Β, - από το άρθρο 7 παράγραφος 2 και το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β), στην περίπτωση του ξύλου, εάν δίνονται ισοδύναμες διασφαλίσεις, εφόσον έχει αποδειχθεί ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών εξουδετερώνεται από έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους παράγοντες: - την καταγωγή των φυτών ή των φυτικών προϊόντων, - την κατάλληλη επεξεργασία, - ειδικές προφυλάξεις για τη χρησιμοποίηση των φυτών ή των φυτικών προϊόντων.'- γ) η πρώην παράγραφος 4 γίνεται παράγραφος 2 και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '2. Στην περίπτωση των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και για κάθε επιμέρους περίπτωση, απαιτείται επίσημη δήλωση ότι πληρούνται οι όροι χορήγησης της παρέκκλισης.'- δ) η πρώην παράγραφος 5 γίνεται παράγραφος 3 και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '3. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις παρεκκλίσεις που έχουν χορηγήσει σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η Επιτροπή κοινοποιεί κατ' έτος τις πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη μέλη. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 16, τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση παροχής των προαναφερόμενων πληροφοριών.'- ε) η παράγραφος 6 διαγράφεται. Άρθρο 2 Οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 2, 3, 4 στοιχείο β) και παράγραφος 8 πρέπει να θεσπισθούν έως την 1η Σεπτεμβρίου 1994. Άρθρο 3 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1995. Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή. Οι διατάξεις αυτές όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή όλες τις διατάξεις εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα ο οποίος διέπεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 1994. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Γ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ (1) ΕΕ αριθ. C 97 της 6. 4. 1993, σ. 13. (2) ΕΕ αριθ. C 255 της 20. 9. 1993, σ. 242. (3) ΕΕ αριθ. C 201 της 26. 7. 1993, σ. 31. (4) ΕΕ αριθ. L 171 της 29. 6. 1991, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 284/92 (ΕΕ αριθ. L 31 της 7. 2. 1992, σ. 6). (5) ΕΕ αριθ. L 171 της 29. 6. 1991, σ. 5. (6) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 20. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/103/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 26 της 11. 12. 1992, σ. 1). (7)() ΕΕ αριθ. L 117 της 8. 5. 1990, σ. 15.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία