ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/31994L0029

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-07-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-07-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-06-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 94/29/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 1994 για την τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ και 86/363/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορούν τον καθορισμό μεγίστων ορίων υπολειμμάτων επί και εντός των σιτηρών και των τροφίμων ζωϊκής προέλευσης αντίστοιχα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 94/29/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουνίου 1994 για την τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ και 86/363/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορούν τον καθορισμό μεγίστων ορίων υπολειμμάτων επί και εντός των σιτηρών και των τροφίμων ζωϊκής προέλευσης αντίστοιχα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 86/362/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1986 που αφορούν τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα σιτηρά (1), και ιδίως το άρθρο 11, την οδηγία 86/363/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1986 που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (2), και ιδίως το άρθρο 11, την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι η Επιτροπή έχει λάβει εντολή, στο πλαίσιο των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ και 86/363/ΕΟΚ, να προετοιμάσει τον κατάλογο των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και των μεγίστων ορίων τους, και να τον υποβάλει για έγκριση από το Συμβούλιο- ότι, υπό το φως της τεχνικής και επιστημονικής προόδου και των απαιτήσεων για τη δημόσια υγεία και τη γεωργία, είναι πλέον σκόπιμο να τροποποιηθεί το παράρτημα ΙΙ των προαναφερομένων οδηγιών για να προστεθούν διατάξεις για υπολείμματα και άλλων φυτοφαρμάκων για τα σιτηρά και τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, όπως τα daminozide, λ-cyhalothrin, ethephon, propiconazole, carbofuran, carbosulfan, benfuracarb, furathiocabr, cyfluthrin, metalaxyl, benalaxyl και fenarimol- ότι, ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία για ορισμένους συνδυασμούς φυτοφαρμάκων/σιτηρών ή αντίστοιχα τροφίμων ζωικής προέλευσης είναι ανεπαρκή- ότι για την συγκέντρωση των στοιχείων αυτών θα απαιτηθεί χρονική περίοδος μέχρι τέσσερα έτη- ότι, ως εκ τούτου, τα μέγιστα όρια θα πρέπει να καθοριστούν βάσει των στοιχείων αυτών το αργότερο στις 30 Ιουνίου 1999- ότι ελλείψει ικανοποιητικών στοιχείων θα προκύψει η ανάγκη καθορισμού ορίων στο κατάλληλο όριο προσδιορισμού- ότι, για την ορθότερη εκτίμηση της λήψεως με τη διατροφή υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, είναι φρόνιμο να καθορίζονται ταυτόχρονα, ει δυνατόν, μέγιστα όρια υπολειμμάτων για κάθε φυτοφάρμακο, όσον αφορά όλα τα σημαντικότερα συστατικά των τροφίμων- ότι τα εν λόγω όρια αντιπροσωπεύουν τη χρήση των κατώτατων ποσοτήτων φυτοφαρμάκων που απαιτούνται για την αποτελεσματική φυτοπροστασία και εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε η συγκέντρωση των υπολειμμάτων να είναι η ελάχιστη δυνατή και τοξικολογικώς αποδεκτή- ότι τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων που καθορίζονται με την παρούσα οδηγία, θα πρέπει να επανεξετασθούν στα πλαίσια επανελέγχου των δραστικών ουσιών που προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (3), ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Τα κάτωθι υπολείμματα φυτοφαρμάκων παρεμβάλλονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α της οδηγίας 86/362/ΕΟΚ: '' ID='1'>42. CIFLUTHRIN, και άλλα μείγματα ισομερών συστατικών (σύνολο ισομερών)> ID='2'>0,05 (4)():> ID='3'>καλαμπόκι'> ID='2'>0,02 (4)():> ID='3'>άλλα σιτηρά'> ID='1'>43. METALAXYL> ID='2'>0,05 (4)():'> ID='1'>44. BENALAXYL> ID='2'>0,05 (4)():'> ID='1'>45. FENARIMOL> ID='2'>(5)():> ID='3'>σίτος, κριθάρι'> ID='2'>0,02 (4)():> ID='3'>άλλα σιτηρά'> ID='1'>46. PROPICONAZOLE> ID='2'>0,05 (4)():'> ID='1'>47. DAMINOZIDE, (άθροισμα daminozide και 1,1-dimethyldrazil εκφραζόμενο σαν daminozide)> ID='2'>0,02 (4)():'> ID='1'>48. λ-Cyalothrine> ID='2'>0,05:> ID='3'>κριθάρι'> ID='2'>0,02 (4)():> ID='3'>άλλα σιτηρά'> ID='1'>49. ETEPHON> ID='2'>(6)():> ID='3'>καλαμπόκι'> ID='2'>0,2:> ID='3'>σίτος και τριτικάλε'> ID='2'>0,5:> ID='3'>κριθάρι και σίκαλη'> ID='2'>0,05 (4)():> ID='3'>άλλα σιτηρά'> ID='1'>50. CARBOFURAN (άθροισμα carbofurano και 3-idrossi-carbofurano εκφραζόμενο σαν carbofurano> ID='2'>(7)():> ID='3'>ρύζι και βρώμη'> ID='2'>0,1 (4)():> ID='3'>άλλα σιτηρά'> ID='1'>51. CARBOSULFAN> ID='2'>0,05 (4)():'> ID='1'>52. BENUROCARBE> ID='2'>(6)()> ID='3'>καλαμπόκι'> ID='2'>0,05 (4)():> ID='3'>άλλα σιτηρά'> ID='1'>53. FURATHIOCARBE> ID='2'>0,05 (4)(): ''> Άρθρο 2 1. Τα κάτωθι υπολείμματα φυτοφαρμάκων παρεμβάλλονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α της οδηγίας 86/363/ΕΟΚ: >(9) (12)(10)(12)(11) (12)'> ID='1'>15. CIFLUTHRIN, περιλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των ισομερών συστατικών (άθροισμα ισομερών)> ID='2'>0,05> ID='3'>0,02 (8)()> ID='4'>0,02 (8)()'> ID='1'>16. CIALOTHRINE, περιλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των ισομερών συστατικών (άθροισμα ισομερών)> ID='2'>0,5 (εκτός 0207 κρέας πουλερικών) 0,02 (8)() (0207 κρέας πουλερικών)> ID='3'>0,05> ID='4'>0,02 (8)()'' > 2. Τα κάτωθι υπολείμματα παρεμβάλλονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β της οδηγίας 86/363/ΕΟΚ: '' ID='1'>17. FENARIMOL> ID='2'>Ex 0208 (14)() συκώτι + νεφροί 0,02 (13)() άλλα προϊόντα> ID='3'>0,02 (13)()> ID='4'>0,02 (13)()'> ID='1'>18. METALAXYL> ID='2'>0,5 (13)()> ID='3'>0,05 (13)()> ID='4'>0,05 (13)()'> ID='1'>19. BENALAXYL> ID='2'>0,5 (13)()> ID='3'>0,05 (13)()> ID='4'>0,05 (13)()'> ID='1'>20. DAMINOZIDE> ID='2'>0,05> ID='3'>0,05 (13)()> ID='4'>0,05 (13)()'> ID='1'>(άθροισμα daminozide και 1,1-dimethydratine που εκφράζεται σαν daminozide)'> ID='1'>21. ETEFON> ID='2'>0,05 (13)()> ID='3'>0,05 (13)()> ID='4'>0,05 (13)()'> ID='1'>22. PROPICONAZOLE> ID='2'>Ex 0206 0,1 συκώτι μηρυκαστικών 0,05 (13)() άλλα προϊόντα> ID='3'>0,1 (13)()> ID='4'>0,05 (13)()'> ID='1'>23. CARBOFURAN> ID='2'>0,1 (13)()> ID='3'>0,1 (13)()> ID='4'>0,1 (13)()'> ID='1'>(άθροισμα carbofurano και 3-hydroxy-carbofuran που εκφράζεται σαν carbofurano)'> ID='1'>24. CARBOSULFAN> ID='2'>0,5 (13)()> ID='3'>0,05 (13)()> ID='4'>0,05 (13)()'> ID='1'>25. BENFUROCARBE> ID='2'>0,5 (13)()> ID='3'>0,05 (13)()> ID='4'>0,05 (13)()'> ID='1'>26. FURATHIOCARBE> ID='2'>0,5 (13)()> ID='3'>0,05 (13)()> ID='4'>0,05 (13)()'' > Άρθρο 3 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, τις κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 1995. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 23 Ιουνίου 1994. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Γ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ (1) ΕΕ αριθ. L 221 της 7. 8. 1986, σ. 37. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 93/57/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 211 της 23. 8. 1993, σ. 1). (2) ΕΕ αριθ. L 221 της 7. 8. 1986, σ. 43. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/57/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 211 της 23. 8. 1993, σ. 1). (3) ΕΕ αριθ. L 230 της 19. 8. 1991, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/71/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L της 31. 8. 1993, σ. 27). (4)() Όριο αναλυτικού προσδιορισμού. (α) (β) (γ) Από τις 30 Ιουνίου 1999, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εγκριθεί άλλα όρια, θα ισχύουν τα κατωτέρω μέγιστα όρια: (5)(): 0,02 (*), (6)(): 0,05 (*), (7)(): 0,1 (*). (8)() Όριο αναλυτικού προσδιορισμού. (9) Για τα προϊόντα των οποίων η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι 10 % ή μικρότερη, το υπόλειμμα συσχετίζεται προς το συνολικό βάρος του αποστεωμένου τροφίμου. Στις περιπτώσεις αυτές, το μέγιστο όριο ισούται προς το 1/10 της τιμής που εκφράζεται σε σχέση με την περιεκτικότητα σε λιπαρά, δεν μπορεί όμως να είναι κατώτερο από 0,01 mg/kg. (10) Κατά τον προσδιορισμό των υπολειμμάτων στο νωπό και στο πλήρες αγελαδινό γάλα, λαμβάνεται ως βάση μια κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά ίση προς 4 %. Για το νωπό και το πλήρες γάλα άλλων ζώων, τα υπολείμματα εκφράζονται βάσει των λιπαρών. Για τα άλλα τρόφιμα των κλάσεων 0401, 0402, 0405 00 και 0406 του παραρτήματος: - εάν η περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι μικρότερη από 2 % κατά βάρος, το μέγιστο όριο ισούται προς το ήμισυ του αντίστοιχου ορίου για το νωπό και το πλήρες γάλα, - εάν η περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρά είναι ίση προς 2 % ή μεγαλύτερη, το μέγιστο όριο εκφράζεται σε mg/kg λιπαρών. Στις περιπτώσεις αυτές, το μέγιστο όριο είναι 25-πλάσιο του αντίστοιχου ορίου για το νωπό και το πλήρες γάλα. (11) Για τα προϊόντα των αυγών των οποίων η περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι μεγαλύτερη από 10 %, το μέγιστο όριο εκφράζεται σε mg/kg λιπαρών. Στην περίπτωση αυτή, το μέγιστο όριο είναι δεκαπλάσιο του ορίου για τα νωπά αυγά. (12) Οι υποσημειώσεις (1) (2) και (3) δεν ισχύουν σε περιπτώσεις κατά τις οποίες σημειώνεται το όριο αναλυτικού προσδιορισμού. (13)() Όριο αναλυτικού προσδιορισμού. (14)() Από τις 30 Ιουνίου 1999 και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει θεσπισθεί άλλο όριο, θα ισχύει το μέγιστο όριο 0,02 (*).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία