ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/31994L0042

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-08-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-08-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-07-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 94/42/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1994 για την τροποποίηση της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου του τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 94/42/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1994 για την τροποποίηση της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου του τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι το Συμβούλιο θέσπισε την οδηγία 90/425/ΕΟΚ της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (4), και την οδηγία 91/496/ΕΟΚ της 15ης Ιουλίου 1991 για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα (5)- ότι, λόγω της κατάστασης αυτής, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1964 περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (6), ιδίως σχετικά με την περίοδο παραμονής σε κράτος μέλος πριν από τη μετακίνηση και τους κανόνες εμπορίας ζώων ηλικίας κάτω των τριάντα ημερών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 64/432/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 2, παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο: 'Κέντρο συγκέντρωσης: κάθε εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των εκμεταλλεύσεων και των αγορών, στην οποία συγκεντρώνονται βοοειδή ή χοιροειδή προερχόμενα από διαφορετικές αρχικές εκμεταλλεύσεις με προοπτική τη σύσταση παρτίδων ζώων που προορίζονται για το εμπόριο, η οποία διαθέτει τους αναγκαίους εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις για τη στέγαση των ζώων και η οποία τελεί υπό τον έλεγχο της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής. Η εν λόγω αρχή λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζει ότι το κέντρο αυτό συγκέντρωσης αποτελεί υγειονομική μονάδα του απαιτούμενου από την παρούσα οδηγία επιπέδου, για τα διαμετακομιζόμενα ζώα, και ότι η μονάδα αυτή, μεταξύ κάθε πώλησης και εισδοχής νέων ζώων, εκκενώνεται από τα ζώα, καθαρίζεται και απολυμαίνεται. Τα κέντρα αυτά συγκέντρωσης πρέπει να εγκρίνονται για τις συναλλαγές.' 2. Στο άρθρο 3 παράγραφος 2 το σημείο i) συμπληρώνεται ως εξής: 'Ωστόσο, όταν η μεταφορά αφορά πολλούς τόπους προορισμού, τα ζώα πρέπει να συγκεντρώνονται σε παρτίδες προς τους τόπους προορισμού. Κάθε παρτίδα πρέπει να συνοδεύεται έως τον τόπο προορισμού από το προαναφερόμενο πιστοποιητικό. Η παρέκκλιση αυτή συνοδεύεται έως τον τόπο προορισμού από το προαναφερόμενο πιστοποιητικό. Η παρέκκλιση αυτή παρέχεται μόνο στους παραλήπτες που έχουν προηγουμένως καταχωρηθεί από την αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού και στους καταχωρημένους μεταφορείς που υποβάλλονται στην τήρηση συγγραφής υποχρεώσεων όσον αφορά την απολύμανση των οχημάτων και τους κανόνες καλής διαβίωσης των ζώων.' 3. Στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ) σημείο iii), παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο: 'Οι κανόνες, που διέπουν την έγκριση των τόπων όπου μπορεί να πραγματοποιείται η απολύμανση και οι διαδικασίες που απαιτούνται για να εξασφαλίζεται και να ελέγχεται η τήρηση των κτηνιατρικών απαιτήσεων, καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12.' 4. Στο άρθρο 3 παράγραφοι 7 και 9: i) η λέξη 'αγορά' αντικαθίσταται από τη λέξη 'κέντρο συγκέντρωσης', ii) οι λέξεις 'ή/και των τόπων συγκεντρώσεως' καταργούνται. 5. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 3α: 'Άρθρο 3α Με την επιφύλαξη των ελέγχων που προβλέπονται από την οδηγία 90/425/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα ζώα που δεν γεννήθηκαν σε συγκεκριμένη εκμετάλλευση και που δεν παρέμειναν κατά τις τριάντα τελευταίες ημέρες στο έδαφος του κράτους μέλους όπου ευρίσκεται η εκμετάλλευση να μπορούν να εισαχθούν στην αγέλη προορισμού μόνον αφού ο κτηνίατρος που είναι υπεύθυνος για την εν λόγω αγέλη βεβαιωθεί ότι τα εν λόγω ζώα δεν μπορούν να μεταβάλουν τον υγειονομικό χαρακτηρισμό της.' 6. Το άρθρο 4 καταργείται. Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, οι οποίες περιλαμβάνουν, ενδεχομένως, κυρώσεις, για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία την 1η Ιανουαρίου 1995. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιαστικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. 3. Μέχρις ότου εφαρμοστούν οι διατάξεις που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, εφαρμόζονται οι σχετικοί κανόνες τηρουμένων των γενικών διατάξεων της συνθήκης. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 1994. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Th. WAIGEL (1) ΕΕ αριθ. C 33 της 2. 2. 1994, σ. 1. (2) ΕΕ αριθ. C 128 της 9. 5. 1994. (3) ΕΕ αριθ. C 133 της 16. 5. 1994, σ. 31. (4) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 29. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/118/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 62 της 15. 3. 1993, σ. 49). (5) ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 56. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 92/438/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 243 της 25. 8. 1992, σ. 27). (6) ΕΕ αριθ. L 121 της 29. 7. 1964, 1977/64. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 90/102/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 355 της 5. 12. 1992, σ. 32).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία