ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/31994L0057

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-12-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-01-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-11-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1994 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 94/57/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Νοεμβρίου 1994 σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 84 παράγραφος 2, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 189 Γ της συνθήκης (3), Εκτιμώντας: ότι, στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 1993 σχετικά με μια κοινή πολιτική για την ασφάλεια στη θάλασσα, το Συμβούλιο καθόρισε το στόχο της απόσυρσης από τα κοινοτικά ύδατα όλων των πλοίων που δεν πληρούν τις βασικές προδιαγραφές και έδωσε προτεραιότητα σε μια κοινοτική δράση η οποία αποσκοπεί στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής και ενιαίας εφαρμογής των διεθνών κανόνων με την κατάρτιση κοινών προτύπων για τους νηογνώμονες (4) 7 ότι η ασφάλεια και η πρόληψη της ρύπανσης στη θάλασσα είναι δυνατόν να ενισχυθούν αποτελεσματικά, με την αυστηρή εφαρμογή διεθνών συμβάσεων, κωδίκων και ψηφισμάτων, προωθώντας ταυτόχρονα το στόχο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών 7 ότι ο έλεγχος της συμμόρφωσης των πλοίων προς τα ενιαία διεθνή πρότυπα ασφαλείας και πρόληψης της ρύπανσης των θαλασσών αποτελεί ευθύνη των κρατών σημαίας και των κρατών του λιμένα 7 ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την έκδοση των σχετικών με την ασφάλεια και τη ρύπανση διεθνών πιστοποιητικών των προβλεπόμενων σε συμβάσεις όπως η SOLAS 74, η σύμβαση περί γραμμών φορτώσεως πλοίων 66 και η MARPOL 73/78, και για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων 7 ότι, σύμφωνα με τις συμβάσεις αυτές, όλα τα κράτη μέλη μπορούν να εξουσιοδοτούν τεχνικούς οργανισμούς, σε διαφορετικό βαθμό για κάθε περίπτωση, να πιστοποιούν την εν λόγω συμμόρφωση και μπορούν να μεταβιβάζουν την αρμοδιότητα έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών ασφαλείας 7 ότι, σε παγκόσμια κλίμακα, πολλοί από τους υφιστάμενους νηογνώμονες δεν εξασφαλίζουν ούτε τη δέουσα εφαρμογή των κανόνων ούτε αξιοπιστία όταν ενεργούν για λογαριασμό των εθνικών αρχών, διότι δεν διαθέτουν την κατάλληλη δομή και πείρα στην οποία να μπορούν να βασιστούν και η οποία να τους επιτρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους σε υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού 7 ότι ο στόχος του καθορισμού κατάλληλων προτύπων τα οποία θα πρέπει να πληρούν οι νηογνώμονες δεν μπορεί επαρκώς να επιτευχθεί με τη μεμονωμένη δράση των κρατών μελών αλλά μπορεί να τον επιτύχει καλύτερα η Κοινότητα 7 ότι ο κατάλληλος τρόπος ενέργειας είναι μέσω οδηγίας του Συμβουλίου στην οποία να καθορίζονται τα ελάχιστα κριτήρια αναγνώρισης οργανισμών, ενώ η αναγνώριση αυτή καθεαυτή, τα μέσα επιβολής της εφαρμογής και η εφαρμογή της οδηγίας να επαφίεται στα κράτη μέλη 7 ότι τα πρότυπα ΕΝ 45004 και ΕΝ 29001, σε συνδυασμό προς τα πρότυπα της διεθνούς ένωσης νηογνωμόνων (ΔΕΝ-IACS), αποτελούν επαρκή εγγύηση για την ποιότητα των επιδόσεων των οργανισμών 7 ότι η έκδοση του πιστοποιητικού ασφαλείας ραδιοεπικοινωνιών φορτηγού πλοίου μπορεί να ανατεθεί σε ιδιωτικούς οργανισμούς που διαθέτουν επαρκή τεχνογνωσία και ειδικευμένο προσωπικό 7 ότι οι οργανισμοί που επιθυμούν την αναγνώρισή τους για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας πρέπει να υποβάλλουν προς τα κράτη μέλη πλήρη στοιχεία και αποδεικτικά της συμμόρφωσής τους προς τα ελάχιστα κριτήρια, ενώ τα κράτη μέλη πρέπει να γνωστοποιούν προς την Επιτροπή και προς τα υπόλοιπα κράτη μέλη τους οργανισμούς τους οποίους έχουν αναγνωρίσει 7 ότι η Επιτροπή μπορεί να χορηγεί προσωρινή αναγνώριση τριών ετών σε οργανισμούς που δεν πληρούν τα κριτήρια σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό πλοίων, τη χωρητικότητα των καταχωρημένων στο νηογνώμονα πλοίων και τον ελάχιστο αριθμό των επιθεωρητών αποκλειστικής απασχόλησης τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα, αλλά πληρούν όλα τα άλλα κριτήρια 7 ότι η αναγνώριση των ως άνω οργανισμών θα πρέπει να παρατείνεται μετά την τριετή περίοδο, εφόσον εξακολουθούν να πληρούν τα ίδια κριτήρια 7 ότι τα αποτελέσματα της τριετούς αναγνώρισης θα πρέπει να περιορίζονται στα κράτη μέλη που υπέβαλαν την εν λόγω αίτηση και μόνο για την περίοδο αυτή 7 ότι η εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς συνεπάγεται την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών ώστε οι οργανισμοί που πληρούν ένα κοινό σύνολο κριτηρίων τα οποία εγγυώνται τον επαγγελματισμό και την αξιοπιστία τους να μην είναι δυνατόν να εμποδίζονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εντός της Κοινότητας, εφόσον ένα κράτος μέλος αποφάσισε να μεταβιβάσει αυτά τα νομοθετικά καθήκοντα 7 ότι αυτό το κράτος μέλος μπορεί να περιορίζει ωστόσο τον αριθμό των οργανισμών τους οποίους εξουσιοδοτεί σύμφωνα με τις ανάγκες που έχει βάσει αντικειμενικών και διαφανών λόγων και υπό την επιφύλαξη ελέγχου της Επιττροπής ασκούμενου μέσω των διαδικασιών της επιτροπολογίας 7 ότι η εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων μπορεί να είναι σταδιακή, χωρίς όμως να γίνεται υπέρβαση των καθοριζόμενων χρονικών ορίων 7 ότι η στενότερη ανάμειξη των εθνικών αρχών στην εξέταση πλοίων και την έκδοση των συναφών πιστοποιητικών είναι αναγκαία για να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση προς τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας, ακόμη και όταν τα κράτη μέλη επαφίενται σε οργανισμούς εκτός των αρχών τους για την εκπλήρωση νομοθετικών καθηκόντων τους 7 ότι ενδείκνυται, συνεπώς, να καθιερωθούν στενές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των αρχών και των οργανισμών, πράγμα που μπορεί να απαιτεί ο οργανισμός να διατηρεί τοπική αντιπροσωπεία στο έδαφος του κράτους μέλους για λογαριασμό του οποίου εκτελεί τα καθήκοντά του 7 ότι θα πρέπει να συσταθεί επιτροπή ρυθμιστικού χαρακτήρα η οποία θα επικουρεί την Επιτροπή στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των υφιστάμενων προτύπων ναυτικής ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές διαδικασίες επικύρωσης 7 ότι η Επιτροπή πρέπει να ενεργεί με βάση τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 13 προκειμένου να λαμβάνει δεόντως υπόψη της τη σημειούμενη σε διεθνή πλαίσια πρόοδο και να ενημερώνει τα ελάχιστα κριτήρια 7 ότι, με βάση τις παρεχόμενες από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 11 πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις των οργανισμών που εργάζονται για λογαριασμό τους, η Επιτροπή, ενεργώντας κατά τη διαδικασία του άρθρου 13, θα αποφασίζει εάν θα ζητά από τα κράτη μέλη να ανακαλούν την αναγνώριση οργανισμών οι οποίοι δεν πληρούν πλέον το σύνολο των ελάχιστων κοινών κριτηρίων 7 ότι, για λόγους σοβαρού κινδύνου από άποψη ασφαλείας ή περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη πρέπει ωστόσο να διατηρούν τη δυνατότητα αναστολής της εξουσιοδότησης που έχουν χορηγήσει σε κάποιο οργανισμό 7 ότι η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει σύντομα απόφαση σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία για το εάν είναι αναγκαία η άρση του εθνικού αυτού μέτρου 7 ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει περιοδικά να αξιολογεί τις επιδόσεις των οργανισμών που εργάζονται για λογαριασμό του και να παρέχει προς την Επιτροπή και όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις αυτές 7 ότι ζητείται από τα κράτη μέλη, ως λιμενικές αρχές, να ενισχύουν την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης στα κοινοτικά ύδατα με την κατά προτεραιότητα επιθεώρηση πλοίων που διαθέτουν πιστοποιητικά οργανισμών οι οποίοι δεν πληρούν τα κοινά κριτήρια, εξασφαλίζοντας έτσι ότι δεν παρέχεται πιο ευνοϊκή μεταχείριση σε πλοία υπό σημαία τρίτου κράτους 7 ότι η διαδικασία σύμφωνα προς την οποία θα αποφασίζει η επιτροπή θα πρέπει να είναι η διαδικασία III Α του άρθρου 2 της απόφασης 87/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1987 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (5) 7 ότι οι νηογνώμονες οφείλουν να ενημερώνουν τα τεχνικά τους πρότυπα και να επιβάλλουν την εφαρμογή τους, προκειμένου να εναρμονίζονται οι κανόνες ασφαλείας και να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή των διεθνών κανόνων εντός της Κοινότητας 7 ότι σήμερα δεν υφίστανται ενιαία διεθνή πρότυπα τα οποία πρέπει να τηρούν όλα τα πλοία στο στάδιο της ναυπήγησης και κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής τους όσον αφορά το σκάφος, τα μηχανήματα και τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις ελέγχου 7 ότι τα εν λόγω πρότυπα είναι δυνατόν να καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες αναγνωρισμένων νηογνωμόνων ή με ισοδύναμα πρότυπα τα οποία θα αποφασίζονται από τις εθνικές αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην οδηγία 83/189/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών (6), ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα τα οποία πρέπει να ακολουθούνται από τα κράτη μέλη και τους οργανισμούς που ασχολούνται με την επιθεώρηση, την εξέταση και την πιστοποίηση πλοίων με στόχο τη συμμόρφωση προς τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα και την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης, προωθώντας, ταυτόχρονα, τον στόχο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή απαιτήσεων ασφαλείας για το σκάφος, τη μηχανολογική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση και την εγκατάσταση ελέγχου για πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: α) «πλοίο», πλοίο το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων 7 β) «πλοίο που φέρει σημαία κράτους μέλους», πλοίο που είναι νηολογημένο σε ένα κράτος μέλος και φέρει τη σημαία αυτού του κράτους μέλους σύμφωνα με τη νομοθεσία του, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων που είναι νηολογημένα στο EUROS, αφότου το νηολόγιο αυτό εγκριθεί από το Συμβούλιο. Πλοία τα οποία δεν ανταποκρίνονται σ' αυτό τον ορισμό εξομοιώνονται προς πλοία που φέρουν τη σημαία τρίτης χώρας 7 γ) «επιθεωρήσεις και εξετάσεις», επιθεωρήσεις και εξετάσεις που είναι υποχρεωτικές βάσει των διεθνών συμβάσεων 7 δ) «διεθνείς συμβάσεις», η διεθνής σύμβαση περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση (1974), η διεθνής σύμβαση περί γραμμών φορτώσεως πλοίων (1966) και η διεθνής σύμβαση για την αποφυγή της ρύπανσεως της θαλάσσης από πλοία (1973/1978) καθώς και τα σχετικά με τις συμβάσεις αυτές πρωτόκολλα και τροποποιήσεις και οι συναφείς κώδικες που έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα σε όλα τα κράτη μέλη και ισχύουν κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας 7 ε) «οργανισμός», νηογνώμονες ή άλλοι ιδιωτικοί φορείς που εκτελούν εργασίες αξιολόγησης της ασφάλειας για λογαριασμό μιας αρχής 7 στ) «αναγνωρισμένος οργανισμός», ο οργανισμός που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 4 7 ζ) «εξουσιοδότηση», η πράξη με την οποία κράτος μέλος δίνει αρμοδιότητα ή μεταβιβάζει αρμοδιότητα σε αναγνωρισμένο οργανισμό 7 η) «πιστοποιητικό», πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος μέλος ή για λογαριασμό του σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις 7 θ) «πιστοποιητικό κλάσης», έγγραφο το οποίο εκδίδεται από νηογνώμονα και πιστοποιεί τη δομική και μηχανική καταλληλότητα πλοίου για κάποια συγκεκριμένη χρήση ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς του συγκεκριμένου νηογνώμονα 7 ι) «πιστοποιητικό ασφαλείας ραδιοεπικοινωνιών φορτηγού πλοίου», το πιστοποιητικό το οποίο εισάγουν οι τροποποιημένοι κανόνες ραδιοεπικοινωνιών SOLAS 74/78, που εκδόθηκαν από τον IMO, και το οποίο περιλαμβάνει, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου η οποία λήγει την 1η Φεβρουαρίου 1999, το πιστοποιητικό ασφαλείας ραδιοτηλεγραφίας φορτηγού πλοίου και το πιστοποιητικό ασφαλείας ραδιοτηλεφωνίας φορτηγού πλοίου 7 ια) «τόπος εγκατάστασης», ο τόπος όπου ευρίσκεται η έδρα, η κεντρική διοίκηση ή η κύρια εγκατάσταση ενός οργανισμού. Άρθρο 3 1. Αναλαμβάνοντας τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους μπορούν να διασφαλίζουν την δέουσα εφαρμογή των διατάξεων των διεθνών συμβάσεων, και ειδικότερα εκείνων που αφορούν την επιθεώρηση και την εξέταση πλοίων και την έκδοση πιστοποιητικών και πιστοποιητικών απαλλαγής. 2. Σε περίπτωση που, για τους σκοπούς της παραγράφου 1, κράτος μέλος αποφασίζει, για τα πλοία τα οποία φέρουν τη σημαία του: i) να εξουσιοδοτεί οργανισμούς να αναλαμβάνουν, πλήρως ή εν μέρει, τη διενέργεια επιθεωρήσεων και εξετάσεων που αφορούν πιστοποιητικά, περιλαμβανομένων και εκείνων για την αξιολόγηση της τήρησης του άρθρου 14 και, εφόσον χρειάζεται, να εκδίδουν ή να ανανεώνουν τα σχετικά πιστοποιητικά ή ii) να εμπιστεύεται σε οργανισμούς την διενέργεια πλήρως ή εν μέρει, των επιθεωρήσεων και εξετάσεων που αναφέρονται στο σημείο i), αναθέτει τα καθήκοντα αυτά μόνο σε αναγνωρισμένους οργανισμούς. Σε όλες τις περιπτώσεις, την πρώτη έκδοση των πιστοποιητικών απαλλαγής την εγκρίνει η αρμόδια αρχή. Ωστόσο, όσον αφορά το πιστοποιητικό ασφαλείας ραδιοεπικοινωνιών φορτηγού πλοίου, τα καθήκοντα αυτά είναι δυνατόν να ανατίθενται σε ιδιωτικό φορέα αναγνωρισμένο από αρμόδια αρχή ο οποίος θα έχει επαρκή ικανότητα και ειδικευμένο προσωπικό για να διενεργεί, για λογαριασμό του, συγκεκριμένη αξιολόγηση της ασφάλειας των ραδιοεπικοινωνιών. 3. Το παρόν άρθρο δεν αφορά την πιστοποίηση ναυτικού εξοπλισμού ειδικού χαρακτήρα. Άρθρο 4 1. Τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν μόνον τους οργανισμούς που πληρούν τα κριτήρια του παραρτήματος. Οι οργανισμοί υποβάλλουν στα κράτη μέλη από τα οποία έχουν ζητήσει αναγνώριση πλήρη στοιχεία και αποδείξεις όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τα κριτήρια αυτά. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν, με τον προσήκοντα τρόπο, στους οργανισμούς την αναγνώρισή τους. 2. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη τους οργανισμούς που έχει αναγνωρίσει. 3. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή αίτηση αναγνώρισης για τρία έτη οργανισμών που πληρούν όλα τα κριτήρια του παραρτήματος εκτός από εκείνα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του τμήματος «ΓΕΝΙΚΑ» του εν λόγω παραρτήματος. Η αναγνώριση αυτή χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 13. Τα αποτελέσματα της αναγνώρισης αυτής περιορίζονται στα κράτη μέλη τα οποία υπέβαλαν σχετική αίτηση. 4. Όλοι οι οργανισμοί στους οποίους έχει χορηγηθεί αναγνώριση, παρακολουθούνται στενά από την επιτροπή του άρθρου 7, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αποφασιστεί η παράταση της αναγνώρισης των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Όταν αποφασίζεται η παράταση της αναγνώρισης αυτής, δεν λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του τμήματος «ΓΕΝΙΚΑ» του παραρτήματος. Παύει να ισχύει πλέον ο περιορισμός των αποτελεσμάτων της αναγνώρισης που προβλέπεται στην παράγραφο 3. 5. Η Επιτροπή καταρτίζει και ενημερώνει κατάλογο των οργανισμών που έχουν κοινοποιηθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 3 και 4. Ο κατάλογος δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 5 1. Κατά την εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 2 σημείο i), τα κράτη μέλη δεν μπορούν κατ' αρχήν να αρνηθούν να εξουσιοδοτήσουν οποιονδήποτε από τους αναγνωρισμένους οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα να αναλάβει το καθήκοντα αυτά, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 6 και 11. Μπορούν, ωστόσο, να περιορίζουν τον αριθμό των οργανισμών που εξουσιοδοτούν ανάλογα με τις ανάγκες τους, εφόσον συντρέχουν διαφανείς και αντικειμενικοί λόγοι. Ύστερα από αίτηση κράτους μέλους, η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13, κατάλληλα μέτρα. 2. Κατά παρέκκλιση, η Επιτροπή μπορεί να απαλλάξει τα κράτη μέλη, σε προσωρινή βάση, από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 έως τις 31 Δεκεμβρίου 1997. 3. Προκειμένου ένα κράτος μέλος να αποδεχθεί κάποιος οργανισμός εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα να εκτελεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 ή μέρος των καθηκόντων αυτών, μπορεί να ζητήσει από την εν λόγω τρίτη χώρα αμοιβαία αναγνώριση για εκείνους τους αναγνωρισμένους οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα. Άρθρο 6 1. Κάθε κράτος μέλος το οποίο αποφασίζει να ενεργεί όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 καθορίζει τις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ της αρμόδιας αρχής του και των οργανισμών που ενεργούν για λογαριασμό του. 2. Οι σχέσεις συνεργασίας ρυθμίζονται με επίσημη γραπτή και χωρίς διακρίσεις συμφωνία ή ισοδύναμες νομικές ρυθμίσεις όπου εκτίθενται τα συγκεκριμένα καθήκοντα και ο ρόλος των οργανισμών, και όπου περιλαμβάνονται, τουλάχιστον: - οι διατάξεις οι οποίες εκτίθενται στο προσάρτημα II του ψηφίσματος Α.739(18) του IMO σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την εξουσιοδότηση οργανισμών που ενεργούν για λογαριασμό των αρχών, ως έχει κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας, - διατάξεις για τη διενέργεια περιοδικού ελέγχου από την αρμόδια αρχή, σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων τα οποία οι οργανισμοί αναλαμβάνουν για λογαριασμό της, ή από αμερόληπτο εξωτερικό φορέα που ορίζεται από την αρμόδια αρχή, - δυνατότητα τυχαίων και λεπτομερών επιθεωρήσεων των πλοίων, - διατάξεις για τη διαβίβαση βασικών πληροφοριών σχετικά με την κατάταξη των πλοίων του στόλου τους στο νηογνώμονά τους, τις μεταβολές κλάσης ή τη διαγραφή πλοίων από την κλάση τους. 3. Η συμφωνία ή οι ισοδύναμες νομικές ρυθμίσεις μπορεί να περιλαμβάνουν την υποχρέωση για τον αναγνωρισμένο οργανισμό να διατηρεί τοπική αντιπροσωπεία στο έδαφος του κράτους μέλους για λογαριασμό του οποίου ασκεί τα καθήκοντα του άρθρου 3. Η απαίτηση αυτή μπορεί να ικανοποιείται με μια τοπική αντιπροσωπεία νομικής μορφής με την οποία θα εξασφαλίζεται νομική προσωπικότητα δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους και της αρμοδιότητας των εθνικών δικαστηρίων του. 4. Κάθε κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις συνεργασίας που καθορίζονται σύφωνα με το παρόν άρθρο. Στη συνέχεια η Επιτροπή ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη. Άρθρο 7 Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή αποτελούμενη από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών και προεδρευόμενη από τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Η επιτροπή αυτή συγκαλείται από την Επιτροπή τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος, και όποτε απαιτείται σε περίπτωση αναστολής της εξουσιοδότησης που έχει δοθεί σε οργανισμό από κάποιο κράτος μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10. Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισμό. Άρθρο 8 1. Η παρούσα οδηγία μπορεί να τροποποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13, προκειμένου: - να εφαρμοσθούν, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, μεταγενέστερες τροποποιήσεις των διεθνών κωδίκων και του ψηφίσματος που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) και στο άρθρο 6 παράγραφος 2, οι οποίες έχουν αρχίσει να ισχύουν, - να ενημερώνονται τα κριτήρια του παραρτήματος λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις σχετικές αποφάσεις του IMO. 2. Μετά την έγκριση νέων πράξεων ή πρωτοκόλλων των συμβάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2 στοιχείο δ), το Συμβούλιο προτάσει της Επιτροπής αποφασίζει, λαμβανομένων υπόψη των κοινοβουλευτικών διαδικασιών των κρατών μελών καθώς και των σχετικών διαδικασιών του IMO, τις λεπτομέρειες για την επικύρωση των νέων αυτών πράξεων ή πρωτοκόλλων, μεριμνώντας συγχρόνως για την ομοιόμορφη και ταυτόχρονη εφαρμογή τους στα κράτη μέλη. Άρθρο 9 1. Από οποιοδήποτε κράτος μέλος μπορεί να ζητηθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13, να ανακαλέσει την αναγνώριση των αναγνωρισμένων οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 4 οι οποίοι έχουν παύσει να πληρούν τα κριτήρια του παραρτήματος, ανάλογα με την περίπτωση. 2. Κατά την κατάρτιση σχεδιών απόφασης σχετικά με τα θέματα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τις εκθέσεις και τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12. Κατά την κατάρτιση των εν λόγω σχεδίων μέτρων, η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στα μητρώα των από άποψη ασφάλειας και πρόληψης της ρύπανσης επιδόσεων τα οποία τηρούνται για τους οργανισμούς. Σχέδια αποφάσεων για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται και στην επιτροπή από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είτε με πρωτοβουλία της είτε ύστερα από αίτηση κράτους μέλους. Άρθρο 10 Παρά τα κριτήρια τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα, όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι δεν είναι πλέον δυνατό κάποιος αναγνωρισμένος οργανισμός να έχει εξουσιοδότηση να εκτελεί για λογαριασμό του τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3, μπορεί να αναστέλλει τη σχετική εξουσιοδότηση. Στην περίπτωση που συντρέχουν οι περιστάσεις αυτές, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία: α) το κράτος μέλος ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη για την απόφασή του, αιτιολογώντας την 7 β) η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον η αναστολή είναι δικαιολογημένη λόγω σοβαρών κινδύνων για την ασφάλεια ή το περιβάλλον 7 γ) ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13, η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος για το εάν η απόφασή του να αναστείλει την εξουσιοδότηση είναι δικαιολογημένη ή όχι λόγω σοβαρών κινδύνων για την ασφάλεια ή το περιβάλλον, και, εφόσον δεν είναι δικαιολογημένη, ζητά από το κράτος μέλος να ανακαλέσει την αναστολή. Άρθρο 11 1. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να φροντίζει να διαπιστώνει το ίδιο ότι οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί που ενεργούν για λογαριασμό του στα πλαίσια του άρθρου 3 παράγραφος 2 εκπληρούν πράγματι τα καθήκοντα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο αυτό κατά τρόπο ικανοποιητικό για την αρμόδια αρχή του και ότι οι οργανισμοί αυτοί πληρούν τα κριτήρια του παραρτήματος. Αυτό είναι δυνατόν να επιτυγχάνεται με άμεση παρακολούθηση των αναγνωρισμένων οργανισμών από την αρμόδια αρχή του ή, στην περίπτωση οργανισμών που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, με την αντίστοιχη παρακολούθηση των οργανισμών αυτών από την αρχή του άλλου κράτους μέλους. 2. Κάθε κράτος μέλος εκτελεί αυτό το καθήκον ανά διετία και απευθύνει στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή έκθεση των αποτελεσμάτων της εν λόγω παρακολούθησης το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους που ακολουθεί τα έτη για το οποία πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση της συμμόρφωσης. 3. Στην περίπτωση που κράτος μέλος επιλέξει, για την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, να βασίζεται στην εκ μέρους άλλου κράτους μέλους παρακολούθηση η έκθεσή του θα απευθύνεται το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους που ακολουθεί το έτος για το οποίο πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση της συμμόρφωσης. 4. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη κάθε πληροφορία σχετική με την αξιολόγηση των επιδόσεων των οργανισμών. Άρθρο 12 1. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων επιθεώρησης και των υποχρεώσεών τους ως κρατών του λιμένα, α) τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα πλοία που φέρουν την σημαία τρίτων χωρών δεν αντιμετωπίζονται ευνοϊκότερα απ' ό,τι πλοία που έχουν το δικαίωμα να φέρουν τη σημαία κράτους μέλους. Για το σκοπό αυτό, το γεγονός ότι, τα πιστοποιητικά του πλοίου και το πιστοποιητικό κλάσης, είναι γνωστό ότι έχουν εκδοθεί από οργανισμό ο οποίος δεν πληροί τα κριτήρια του παραρτήματος, εξαιρουμένων των οργανισμών που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 4, αποτελεί ένα από τα πρωταρχικά κριτήρια για την επιλογή πλοίων προς επιθεώρηση 7 β) σε περίπτωση που πλοία δεν πληρούν τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα και αναφέρουν στην Επιτροπή καθώς και στη γραμματεία του μνημονίου συνεννόησης για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος του λιμένος εάν τυχόν επισήμαναν έγκυρα πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί από οργανισμούς που ενεργούν για λογαριασμό κράτους σημαίας και αφορούν πλοίο το οποίο δεν πληροί τις σχετικές απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων ή οποιαδήποτε παράλειψη πλοίου εφοδιασμένου με έγκυρο πιστοποιητικό κλάσης, εφόσον η παράλειψη αφορά σημεία καλυπτόμενα από το πιστοποιητικό αυτό. 2. Κάθε κράτος μέλος τηρεί μητρώο επιδόσεων των οργανισμών που ενεργούν για λογαριασμό κρατών σημαίας. Το μητρώο αυτό ενημερώνεται ετησίως και διανέμεται στα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Άρθρο 13 Όσον αφορά τα θέματα τα καλυπτόμενα από το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 4, το άρθρο 5 παράγραφος 1, τα άρθρα 8, 9 και 10 και το άρθρο 14 παράγραφος 2, ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία: α) ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 σχέδιο των ληπτέων μέτρων 7 β) η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Αποφασίζει με την πλειοψηφία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για τις αποφάσεις που καλείται να λάβει το Συμβούλιο προτάσει της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία 7 γ) η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα όταν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής 7 δ) όταν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Εάν το Συμβούλιο, δεν έχει αποφασίσει εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραπομπής του θέματος ενώπιόν του, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή. Άρθρο 14 1. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι τα πλοία που φέρουν τη σημαία του κατασκευάζονται και συντηρούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις αναγνωρισμένου οργανισμού όσον αφορά το σκάφος, τη μηχανολογική και την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και την εγκατάσταση ελέγχου. 2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιεί κανόνες που θεωρεί ισοδυνάμους προς εκείνους ενός αναγνωρισμένου οργανισμού μόνο υπό τον όρο ότι τους κοινοποιεί αμέσως στην Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ, καθώς και στα άλλα κράτη μέλη, και υπό τον όρο ότι δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο ενστάσεων άλλου κράτους μέλους ή της Επιτροπής και δεν έχουν κριθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13, ως μη ισοδύναμοι. Άρθρο 15 1. Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί πραγματοποιούν διαβουλεύσεις μεταξύ τους περιοδικά, με σκοπό τη διατήρηση της ισοδυναμίας όσον αφορά τα τεχνικά τους πρότυπα και την εφαρμογή των προτύπων αυτών. Οι ως άνω οργανισμοί απευθύνουν περιοδικές εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με κάθε τυχόν θεμελιώδους σημασίας πρόοδο που σημειώνεται ως προς τα πρότυπα. 2. Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί επιδεικνύουν προθυμία συνεργασίας με τις αρχές ελέγχου του κράτους του λιμένα, όταν πρόκειται γαι σκάφη του νηογνώμονά τους, προκειμένου ιδίως να διευκολύνεται η διευθέτηση αναφερόμενων ελλείψεων ή άλλων αποκλίσεων. 3. Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί παρέχουν στις αρχές του κράτους κάθε πληροφορία σχετική με μεταβολές κλάσης ή τη διαγραφή πλοίων από την κλάση τους. 4. Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί δεν εκδίδουν πιστοποιητικά για πλοίο που έχει διαγραφεί από την κλάση του ή που αλλάζει κλάση για λόγους ασφαλείας πριν να ζητήσουν τη γνώμη της αρμόδιας αρχής του κράτους της σημαίας προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον απαιτείται πλήρης επιθεώρηση. Άρθρο 16 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1995. 2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή όλες τις διατάξεις εσωερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα τον καλυπτόμενο από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Άρθρο 17 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 1994. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος M. WISSMANN (1) ΕΕ αριθ. C 167 της 18. 6. 1993, σ. 13. (2) ΕΕ αριθ. C 34 της 2. 2. 1994, σ. 14. (3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 1994 (ΕΕ αριθ. C 91 της 28. 3. 1994, σ. 9), κοινή θέση του Συμβουλίου της 19ης Σεπτεμβρίου 1994 (ΕΕ αριθ. C 301 της 27. 10. 1994, σ. 75) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 1994 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα). (4) ΕΕ αριθ. C 271 της 7. 10. 1993, σ. 1. (5) ΕΕ αριθ. L 197 της 18. 7. 1987, σ. 33. (6) ΕΕ αριθ. L 109 της 26. 4. 1993, σ. 8. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 88/182/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 81 της 26. 3. 1988, σ. 75). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο αναγνωρισμένος οργανισμός πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει ότι διαθέτει εκτεταμένη πείρα σε αξιολογήσεις του σχεδιασμού και της κατασκευής εμπορικών πλοίων. 2. Ο οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει στον νηογνώμονά του στόλο τουλάχιστον 1 000 ωκεανοπόρων πλοίων (άνω των 100 κοχ) με ολική χωρητικότητα όχι μικρότερη από πέντε εκατομμύρια κοχ. 3. Ο οργανισμός πρέπει να απασχολεί αριθμό μελών τεχνικού προσωπικού ανάλογο προς τον αριθμό των πλοίων των καταχωρημένων στον νηογνώμονά του. Για την κάλυψη των απαιτήσεων της παραγράφου 2 θα χρειάζονται τουλάχιστον 100 επιθεωρητές αποκλειστικής απασχόλησης. 4. Ο οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα κανόνων και κανονισμών για το σχεδιασμό, την κατασκευή και την περιοδική επιθεώρηση εμπορικών πλοίων, οι οποίοι να δημοσιεύονται και να αναβαθμίζονται συνεχώς, κατά περίπτωση, και να βελτιώνονται μέσω προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. 5. Ο οργανισμός θα πρέπει να δημοσιεύει τον νηογνώμονά του σε ετήσια βάση. 6. Ο οργανισμός δεν θα πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο πλοιοκτητών ή ναυπηγών, ή άλλων οι οποίοι αναπτύσσουν εμπορική δραστηριότητα στην κατασκευή, τον εξοπλισμό, την επισκευή ή την εκμετάλλευση πλοίων. Ο οργανισμός δεν θα πρέπει να εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, ως προς τις προσόδους του, από μία και μόνη εμπορική επιχείρηση. Β. ΕΙΔΙΚΑ 1. Ο οργανισμός, ιδρυόμενος: α) επανδρώνεται επαρκώς με τεχνικό και διοικητικό προσωπικό καθώς και με προσωπικό υποστήριξης και ερευνητικό προσωπικό, ανάλογο προς τα καθήκοντα και τα καταχωρημένα σκάφη, που να μεριμνά και για την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη στήριξη κανόνων και κανονισμών. β) διαθέτει παγκόσμια κάλυψη με το αποκλειστικά απασχολούμενο τεχνικό του προσωπικό ή με αποκλειστικά απασχολούμενο τεχνικό προσωπικό άλλων αναγνωρισμένων οργανισμών. 2. Ο οργανισμός διέπεται από κώδικα δεοντολογίας. 3. Στον οργανισμό, η διοίκηση και η διαχείριση ασκούνται κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η εχεμύθεια των πληροφοριών η απαιτούμενη από τις αρχές. 4. Ο οργανισμός είναι έτοιμος να παρέχει προς την αρμόδια αρχή σχετικές πληροφορίες. 5. Η διοίκηση του οργανισμού καθορίζει και τεκμηριώνει την πολιτική και τους στόχους του όσον αφορά την ποιότητα, καθώς και την προσήλωσή του σ' αυτή, και εξασφαλίζει ότι η πολιτική αυτή έχει γίνει αντιληπτή, εφαρμόζεται και ακολουθείται σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. 6. Ο οργανισμός αναπτύσσει, εφαρμόζει και διατηρεί αποτελεσματικό εσωτερικό σύστημα ποιότητας με βάση τα κατάλληλα μέρη διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων ποιότητας και σύμφωνα προς τα ΕΝ 45004 (φορείς επιθεώρησης) και ΕΝ 29001, όπως ερμηνεύονται από τις «απαιτήσεις του προγράμματος πιστοποίησης για το σύστημα ποιότητας» του διεθνούς συνδέσμου νηογνωμώνων (IACS). Το σύστημα αυτό, μεταξύ άλλων, διασφαλίζει ότι: α) οι κανόνες και οι κανονισμοί του οργανισμού καταρτίζονται και διατηρούνται κατά τρόπο συστηματικό 7 β) οι κανόνες και οι κανονισμοί του οργανισμού τηρούνται 7 γ) πληρούνται οι απαιτήσεις του θεσμοθετημένου έργου για το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί ο οργανισμός 7 δ) είναι καθορισμένες και τεκμηριωμένες οι αρμοδιότητες, οι εξουσίες και η διαπλοκή του προσωπικού του οποίου η εργασία έχει αντίκτυπο στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει ο οργανισμός 7 ε) όλες οι εργασίες εκτελούνται υπό συνθήκες οι οποίες τελούν υπό έλεγχο 7 στ) υφίσταται σύστημα εποπτείας για τις πράξεις και την εργασία των επιθεωρητών και του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού που απασχολείται άμεσα από τον οργανισμό 7 ζ) οι απαιτήσεις του μείζονος σημασίας θεσμοθετημένου έργου για το οποίο είναι εξουσιοδοτημένος ο οργανισμός πληρούνται ή επιβλέπονται άμεσα μόνο από τους αποκλειστικής απασχόλησης επιθεωρητές του ή μέσω αποκλειστικής απασχόλησης επιθεωρητών άλλων αναγνωρισμένων οργανισμών 7 η) εφαρμόζεται σύστημα διαπίστωσης των ικανοτήτων των επιθεωρητών και συνεχούς ενημέρωσης των γνώσεών τους 7 θ) τηρούνται μητρώα στα οποία εμφαίνονται η τήρηση των απαιτούμενων προτύπων για τα θέματα τα καλυπτόμενα από τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του συστήματος ποιότητας και ι) ακολουθείται συνολικό σύστημα προγραμματισμένων και τεκμηριωμένων εσωτερικών ελέγχων όσον αφορά τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ποιότητα, σ' όλους τους τόπους εγκατάστασης. 7. Ο οργανισμός πρέπει να αποδεικνύει ότι έχει την ικανότητα: α) να αναπτύσσει και να διατηρεί ενημερωμένο ένα πλήρες και επαρκές σύνολο δικών του κανόνων και κανονισμών για το σκάφος, το μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και τον εξοπλισμό ελέγχου, με ποιοτική στάθμη εκείνη των διεθνώς αναγνωρισμένων τεχνικών προτύπων βάσει των οποίων είναι δυνατή η έκδοση των πιστοποιητικών της σύμβασης SOLAS και των πιστοποιητικών ασφαλείας επιβατηγού πλοίου (όσον αφορά τη δομική επάρκεια του πλοίου και την επάρκεια των επί του πλοίου βασικών μηχανολογικών συστημάτων) καθώς και των πιστοποιητικών γραμμών φόρτωσης (όσον αφορά την επάρκεια της αντοχής του πλοίου) 7 β) να διενεργεί όλες τις επιθεωρήσεις και εξετάσεις που απαιτούνται από τις διεθνείς συμβάσεις για την έκδοση πιστοποιητικών, συμπεριλαμβανομένων των μέσων αξιολόγησης, με τη χρήση ειδικευμένου προσωπικού με τα κατάλληλα προσόντα, της εφαρμογής και της διατήρησης του συστήματος διαχείρισης της ασφαλείας, τόσο από την ακτή όσο και επί των σκαφών, που πρόκειται να καλυφθεί στην πιστοποίηση. 8. Ο οργανισμός, όσον αφορά το σύστημα ποιότητας που εφαρμόζει, υπόκειται σε πιστοποίηση από ανεξάρτητο σώμα ελεγκτών, αναγνωρισμένο από την αρχή του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένος. 9. Ο οργανισμός, στην κατάρτιση των κανόνων του ή/και των κανονισμών του, θα πρέπει να επιτρέπει τη συμμετοχή αντιπροσώπων των αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία