ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/31994L0071

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-12-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 94/71/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1994 για την τροποποίηση της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ για τη θέσπιση των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και την εμπορία νωπού γάλακτος, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ94/71/ΕΚΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥτης13ηςΔεκεμβρίου1994γιατηντροποποίησητηςοδηγίας92/46/ΕΟΚγιατηθέσπισητωνυγειονομικώνκανόνωνγιατηνπαραγωγήκαιτηνεμπορίανωπούγάλακτος,θερμικάεπεξεργασμένουγάλακτοςκαιπροϊόντωνμεβάσητογάλα ΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ, Έχονταςυπόψη: τησυνθήκηγιατηνίδρυσητηςΕυρωπαϊκήςΚοινότητας, τηνοδηγία92/46/ΕΟΚτουΣυμβουλίουτης16ηςΙουνίου1992γιατηθέσπισητωνυγειονομικώνκανόνωνγιατηνπαραγωγήκαιτηνεμπορίανωπούγάλακτος,θερμικάεπεξεργασμένουγάλακτοςκαιπροϊόντωνμεβάσητογάλα(1),καιιδίωςτοάρθρο21, τηνπρότασητηςΕπιτροπής(2), Εκτιμώνταςότι,μετάαπόεμπεριστατωμένηεξέτασηορισμένωνδιατάξεωντωνπαραρτημάτωντηςοδηγίας92/46/ΕΟΚ,φαίνεταιαναγκαίοναγίνουνδιεθετήσειςτεχνικήςφύσεωςπροκειμένουναεξασφαλισθείηκαλύτερηεφαρμογήτης-ότιοιτροποποιήσειςαυτέςαφορούνιδίωςτιςθερμοκρασίεςσυλλογήςτουνωπούγάλακτος,τουςκανόνεςπουαφορούντουςεξοπλισμούςστιςεγκαταστάσειςεπεξεργασίαςήμεταποίησηςκαθώςκαιτουςκανόνεςγιατηνπαρασκευήγάλακτοςπουέχειυποστείθερμικήεπεξεργασίακαιπροϊόντωνμεβάσητογάλα, ΕΞΕΔΩΣΕΤΗΝΠΑΡΟΥΣΑΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο1 Ηοδηγία92/46/ΕΟΚτροποποιείταιωςεξής: 1.ΣτοπαράρτημαΑκεφάλαιοIπαράγραφος1: i)στοστοιχείοβ)i),προστίθεταιηακόλουθηφράση: 'εκτόςεάντογάλαπροορίζεταιγιατηνπαρασκευήτυριούδιάρκειαςωρίμανσηςτουλάχιστονδύομηνών', ii)προστίθεταιτοακόλουθοεδάφιο: 'Τογάλακαιταπροϊόνταμεβάσητογάλαδενπρέπειναπροέρχονταιαπόεπιτηρούμενηζώνηηοποίαέχειοροθετηθείδυνάμειτηςοδηγίας85/511/ΕΟΚ(*),εκτόςεάντογάλαέχειυποστεί,υπότονέλεγχοτηςαρμόδιαςαρχής,αρχικήπαστερίωση(71,7oCγια15δευτερόλεπτα),τηνοποίαακολούθησε: α)δεύτερηθερμικήεπεξεργασίαμεσυνέπειααρνητικήαντίδρασηστηδοκιμήυπεροξείδωσηςή β)διαδικασίααποξήρανσηςηοπίαπεριλαμβάνειθέρμανσηισοδύναμουαποτελέσματοςπροςτηθερμικήεπεξεργασίαπουπροβλέπεταιστοστοιχείοα)-ή γ)δεύτερηεπεξεργασίαμετηνοποίαμειώθηκετοpHκαιδιατηρήθηκεεπίτουλάχιστον1ώρακάτωτου6. (*)Οδηγία85/511/ΕΟΚτουΣυμβουλίου,της18ηςΝοεμβρίου1985,γιατηθέσπισηκοινοτικώνμέτρωνγιατηνκαταπολέμησητουαφθώδουςπυρετού(ΕΕαριθ.L315της26.11.1985,σ.11).Οδηγίαόπωςτροποποιήθηκετελευταίααπότηναπόφαση92/380/ΕΟΚτηςΕπιτροπής(ΕΕαριθ.L198της17.7.1992,σ.54)'. 2.ΣτοπαράρτημαΑκεφάλαιοIIIτμήμαΑηπαράγραφος2αντικαθίσταταιαπότοακόλουθοκείμενο: '2.Αμέσωςμετάτοάρμεγμα,τογάλαπρέπεινατοποθετείταισεκαθαρόχώρο,διαρρυθμισμένοκατάτόπονώστενααποφεύγεταιοποιαδήποτεεπιβλαβήςεπίδρασηστηνποιότητάτου.Εάντογάλαδενσυλλέγεταιεντόςδύοορώναπότοτέλοςτουαρμέγματος,πρέπειναψύχεταισεθερμοκρασίατοπολύ8oCσεπερίπτωσηκαθημερινήςσυλλογήςή6oCεάνησυλλογήδενείναικαθημερινή.Κατάτημεταφοράτουπροςτηνεγκατάστασηεπεξεργασίαςή/καιμεταποίησης,ηθερμοκρασίατουγάλακτοςπουέχειψυχθείδενπρέπειναυπερβαίνειτους10oC,εκτόςεάντογάλασυλλέγεταιεντόςδύοωρώναπότοτέλοςπουαρμέγματος. Γιατεχνολογικούςλόγουςπουαφορούντηνπαρασκευήορισμένωνπροϊόντωνμεβάσητογάλα,οιαρμόδιεςαρχέςμπορούνναπαρέχουνπαρεκκλίσειςαπότιςθερμοκρασίεςπουαναφέρονταιστοπρώτοεδάφιο,εφόσοντοτελικόπροϊόνανταποκρίνεταιστακριτήριατουπαραρτήματοςΓκεφάλαιοII'. 3.ΣτοπαράρτημαΑκεφάλαιοIV: α)οτίτλοςαντικαθίσταταιωςεξής: 'Προδιαγραφέςπουπρέπεινατηρούνταικατάτησυλλογήστηνεκμετάλλευσηπαραγωγήςόσοναφοράτηνπαραλαβήτουνωπούγάλακτοςστηνεγκατάστασηεπεξεργασίαςήμεταποίησης'- β)παρεμβάλλεταιηακόλουθηφράσηωςπροοίμιοπριναπότοτμήμαΑ: 'Γιατηντήρησητωνπροδιαγραφώναυτών,ηεξέτασητουνωπούγάλακτοςπραγματοποιείταιβάσειαντιπροσωπευτικούδείγματοςτηςσυλλογήςκάθεεκμετάλλευσηςπαραγωγήςξεχωριστά'. γ)ΣτοτμήμαΑσημεία1και2,ηυποσημείωσηβ)αντικαθίσταταιαπότοακόλουθοκείμενο: '(β)Γεωμετρικόςμέσοςόροςπουδιαπιστώνεταισεπερίοδοτριώνμηνών,μετουλάχιστονμίαδειγματοληψίαμηνιαίως.Αντοεπίπεδοτηςπαραγωγήςπαρουσιάζεισημαντικέςεποχιακέςδιακυμάνσεις,τακράτημέληδύνανται,σύμφωναμετηδιαδικασίατουάρθρου31τηςπαρούσαςοδηγίας,ναεξουσιοδοτηθούνναεφαρμόσουνδιαφορετικήμέθοδουπολογισμούτωναποτελεσμάτωνκατάτηνπερίοδοόπουηγαλακτοφορίαείναισεχαμηλάεπίπεδα'. 4.ΣτοπαράρτημαΑκεφάλαιοIVτοτμήμαΓαντικαθίσταταιαπότοακόλουθοκείμενο: 'Γ.Τονωπόγάλααιγοπροβάτωνκαιβουβάλωνπρέπειναανταποκρίνεταιστιςακόλουθεςπροδιαγραφές: 1.εάνπροορίζεταιγιατηνπαρασκευήθερμικάεπεξεργασμένουγάλακτοςγιατηνκατανάλωσηήγιατηνπαρασκευήπροϊόντωνμεβάσηγάλαπουέχειυποστείεπεξεργασίαμεθέρμανση: ''ID='1'>περιεκτικότητασεμικρόβιαστους30oC(ανάml)>ID='2'><3000000>ID='3'><1500000(3)()''> '2.εάνπροορίζεταιγιατηνπαρασκευήπροϊόντωνμεβάσηνωπόγάλα,χρησιμοποιώνταςμέθοδοπουδενπεριλαμβάνειουδεμίαθερμικήεπεξεργασία: ''ID='1'>περιεκτικότητασεμικρόβιαστους30oC(ανάml)>ID='2'><1000000>ID='3'><500000'> 5. Στο παράρτημα Β κεφάλαιο I σημείο 3, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '3. Στους χώρους αποθήκευσης των πρώτων υλών και των προϊόντων που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, εφαρμόζονται οι ίδιοι όροι με εκείνους του σημείου 2 στοιχεία α) έως στ), εκτός από:'. 6. Στο παράρτημα Β κεφάλαιο II τμήμα Α, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '3. Οι χώροι εργασίας, τα εργαλεία και το υλικό πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον για την παρασκευή των προϊόντων για τα οποία χορηγήθηκε η έγκριση. Μπορούν, ωστόσο, να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα ή σε άλλη στιγμή για την παρασκευή άλλων τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση ή άλλων προϊόντων διατροφής με βάση το γάλα τα οποία προορίζονται για χρήση άλλη εκτός από την ανθρώπινη κατανάλωση, ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής, υπό τον όρο ότι οι ενέργειες αυτές δεν προκαλούν μολύνσεις των προϊόντων για τα οποία έχει χορηγηθεί η έγκριση.' 7. Στο παράρτημα Β κεφάλαιο III, ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής: 'Ειδικοί όροι έγκρισης των κέντρων συλλογής.' 8. Στο παράρτημα Β κεφάλαιο IV, ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής: 'Ειδικοί όροι έγκρισης των κέντρων τυποποίησης'. 9. Στο παράρτημα Β κεφάλαιο V, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'α) εφόσον οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση, μια εγκατάσταση η οποία επιτρέπει να πραγματοποιείται καταλλήλως η αυτόματη πλήρωση και κλείσιμο, μετά την πλήρωση, των δοχείων που προορίζονται για την πρώτη συσκευασία του θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος για κατανάλωση και των προϊόντων με βάση το γάλα σε υγρή μορφή. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τους κάδους, τα βυτία και τις μεγαλύτερες των τεσσάρων λίτρων πρώτες συσκευασίες. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές μπορούν, στην περίπτωση περιορισμένης παραγωγής υγρού γάλακτος προς πόσιν, να επιτρέπουν εναλλακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούν μέσα πλήρωσης και κλεισίματος τα οποία δεν είναι αυτόματα, με την επιφύλαξη ότι οι μέθοδοι αυτές παρέχουν ισοδύναμες υγειονομικές εγγυήσεις.' 10. Στο παράρτημα Β κεφάλαιο V στοιχείο β), η μνεία 'στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα κεφάλαια III και IV του παραρτήματος Α' αντικαθίσταται από τη μνεία 'στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα κεφάλαια III και IV'. 11. Στο παράρτημα Β κεφάλαιο V το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'στ) 1. Για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, μηχανήματα θερμικής επεξεργασίας γάλακτος εγκεκριμένα ή επιτρεπόμενα από την αρμόδια αρχή, τα οποία περιλαμβάνουν: - αυτόματο ρυθμιστή της θερμοκρασίας, - καταγραφικό θερμόμετρο, - αυτόματο σύστημα ασφαλείας που απαγορεύει την ανεπαρκή θέρμανση, - κατάλληλο σύστημα ασφαλείας που απαγορεύει την ανάμειξη γάλακτος που έχει υποστεί θερμική επεξεργασία με γάλα που δεν έχει θερμανθεί επαρκώς, - αυτόματο σύστημα καταγραφής του συστήματος ασφαλείας που αναφέρεται στην προηγούμενη περίπτωση ή διαδικασία ελέγχου της αποτελεσματικότητας του εν λόγω συστήματος. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν, στα πλαίσια της έγκρισης των εγκαταστάσεων, διαφορετικούς εξοπλισμούς που επιτρέπουν να εξασφαλίζονται ισοδύναμες επιδόσεις με τις ίδιες υγειονομικές εγγυήσεις. 2. Για τις εγκαταστάσεις μεταποίησης, εφόσον οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση, εξοπλισμός, και τεχνική για τη θέρμανση, το θέρμισμα ή τη θερμική επεξεργασία, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις υγιεινής'. 12. Στο παράρτημα Β κεφάλαιο VI, το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '3. Το υλικό, τα δοχεία και οι εγκαταστάσεις που έρχονται σε επαφή με το γάλα ή τα προϊόντα με βάση το γάλα ή άλλες φθαρτές πρώτες ύλες κατά την παραγωγή, πρέπει να καθαρίζονται και, εφόσον είναι απαραίτητο, να απολυμαίνονται, τηρώντας τις αρχές του άρθρου 14 παράγραφος 1, όσον αφορά τη συχνότητα και τις μεθόδους.' 13. Στο παράρτημα Β κεφάλαιο VI, το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '4. Οι χώροι επεξεργασίας πρέπει να καθαρίζονται τηρώντας τις αρχές του άρθρου 14 παράγραφος 1, όσον αφορά τη συχνότητα και τις μεθόδους.' 14. Στο παράρτημα Γ κεφάλαιο I τμήμα Α παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο πρώτη φράση, παρεμβάλλεται η λέξη 'αγελάδας' μετά τις λέξεις 'νωπού γάλακτος'. 15. Στο παράρτημα Γ κεφάλαιο I τμήμα Α παράγραφος 3 στοιχείο α), η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '- η περιεκτικότητα του νωπού γάλακτος, εφόσον αυτό δεν έχει υποστεί επεξεργασία στο διάστημα των 36 ωρών μετά την παραλαβή του σε μικρόβια στους 30o C αμέσως πριν από τη θερμική επεξεργασία δεν υπερβαίνει τις 300 000/ml, εάν πρόκειται για γάλα αγελάδας'. 16. Στο παράρτημα Γ κεφάλαιο I τμήμα Α παράγραφος 4 στοιχείο δ), προστίθεται η ακόλουθη φράση: 'Το παστεριωμένο γάλα μπορεί να παραχθεί υπό τους ίδιους όρους από νωπό γάλα που έχει υποστεί μόνο αρχικό θέρμισμα'. 17. Στο παράρτημα Γ κεφάλαιο I τμήμα Β, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1.Ο ασκών την εκμετάλλευση ή ο διαχειριστής της εγκατάστασης μεταποίησης πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζεται ότι το νωπό γάλα υφίσταται θερμική επεξεργασία, ή ότι χρησιμοποιείται εάν πρόκειται για προϊόντα 'νωπού γάλακτος': - το ταχύτερο δυνατό μετά την παραλαβή του, εάν το γάλα δεν έχει καταψυχθεί, - εντός 36 ωρών από την παραλαβή του, εάν το γάλα έχει διατηρηθεί σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 6o C, - εντός 48 ωρών από την παραλαβή του, εάν το γάλα έχει διατηρηθεί σε θερμοκρασία ίση ή κατώτερη από 4o C, - εντός 72 ωρών για το γάλα βουβάλων και αιγοπροβάτων. Ωστόσο, για τεχνολογικούς λόγους που αφορούν την παραγωγή ορισμένων προϊόντων με βάση το γάλα, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν υπέρβαση του χρόνου και της θερμοκρασίας που αναφέρεται στις προηγούμενες περιπτώσεις. Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την Επιτροπή για τις παρεκκλίσεις αυτές, καθώς και για τους τεχνολογικούς λόγους που τις αιτιολογούν.' 18. Στο παράρτημα Γ κεφάλαιο I τμήμα Β σημείο 3 στοιχείο α), το σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'i) να προέρχεται από νωπό γάλα το οποίο, εάν δεν έχει υποβληθεί σε επεξεργασία εντός 36 ωρών από την παραλαβή του στην εγκατάσταση, να περιέχει, ριν από το θέρμισμα, το πολύ 300 000 μικρόβια ανά ml, στους 30o C, εάν πρόκειται για γάλα αγελάδας,'. 19. Στο παράρτημα Γ κεφάλαιο II τμήμα Α: - στον πίνακα της παραγράφου 1, ένδειξη 'Salmonella spp.,', στήλη 'προδιαγραφή', οι δύο ενδείξεις 'Απουσία σε 25 g (γ)' αντικαθίστανται από 'Απουσία σε 1 g', - στην παράγραφο 2, τα δύο τελευταία εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 'Επιπλέον, όσον αφορά τα τυρία νωπού γάλακτος και θερμισμένου γάλακτος και τα μαλακά τυριά, οποιαδήποτε υερβαση της προδιαγραφής Μ πρέπει να συνεπάγεται έρευνα για τυχόν παρουσία εντεροτοξινογόνων στελεχών του Staplylococcus aureus ή του Escherichia coli για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι είναι παθογόνα και επιπλέον, εφόσον είναι απαραίτητο, έρευνα για τυχόν παρουσία σταφυλοκοκκικών τοξινών στα προϊόντα αυτά σύμφωνα με μέθοδο καθοριζόμενη με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 31 της παρούσας οδηγίας. Η ανίχνευση των προαναφερόμενων στελεχών ή/και η παρουσία σταφυλοκοκκικής εντεροτοξίνης συνεπάγεται την απόσυρση όλων των ύποπτων παρτίδων από την αγορά. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή ενημερώνεται για τα αποτελέσματα που λαμβάνονται κατ' εφαρμογήν του άρθρου 14 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο πέμπτη περίπτωση της παρούσας οδηγίας, καθώς και για τις ενέργειες που γίνονται για την απόσυρση των ύποπτων παρτίδων και για τις διορθωτικές διαδικασίες που εισάγονται στο σύστημα επιπτείας της παραγωγής.' 20. Στο παράρτημα Γ κεφάλαιο II τμήμα Α παράγραφος 4, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Επιπλέον, τα προϊόντα με βάση το γάλα σε υγρή ή ζελατινώδη μορφή που έχουν υποστεί επεξεργασία UHT ή αποστείρωση και προορίζονται να διατηρηθούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει, μετά από επώαση δεκαπέντε ημερών στους 30o C, να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προδιαγραφές:' 21. Στο παράρτημα Γ κεφάλαιο III σημείο 3, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: 'Ωστοσο, οι αρμόδιες αρχές μπορούν, στην περίπτωση περιορισμένης παραγωγής, να επιτρέπουν το μη αυτόματα κλείσιμο, εφόσον παρέχονται ισοδύναμες υγειονομικές εγγυήσεις'. 22. Στο παράρτημα Γ κεφάλαιο III σημείο 4, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Το κλείσιμο πρέπει να γίνεται στην εγκατάσταση όπου έγινε η τελευταία θερμική επεξεργασία του γάλακτος για κατανάλωση ή/και των προϊόντων με βάση το γάλα σε υγρή μορφή, αμέσως μετά την πλήρωση, με τη βοήθεια συστήματος κλεισίματος που να εξασφαλίζει την προστασία του γάλακτος από βλαπτικές επιδράσεις του περιβάλλοντος στα χαρακτηριστικά του γάλακτος. Το σύστημα κλεισίματος πρέπει να είναι σχεδιασμένο κατά τέτοια τρόπο ώστε, μετά το άνοιγμα, να είναι προφανές και εύκολα ελεγχόμενο το γεγονός ότι έχει ανοιχθεί.' 23. Στο παράρτημα Γ κεφάλαιο III το σημείο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '5. Για λόγους ελέγχου, ο ασκών την εκμετάλλευση ή ο διαχειριστής της εγκατάστασης πρέπει να αναγράφει εμφανώς και κατά τρόπο ευανάγνωστο, επάνω στην πρώτη συσκευασία του θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και των προϊόντων με βάση το γάλα σε υγρή μορφή, εκτός από τα στοιχεία που προβλέπονται στο κεφάλαιο IV: - το είδος της θερμικής επεξεργασίας στην οποία έχει υποβληθεί το γάλα, - κάθε ευκρινή ή κωδικοποιημένη ένδειξη, που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ημερομηνίας της τελευταίας θερμικής επεξεργασίας, - για το παστεριωμένο γάλα, τη θερμοκρασία στην οποία πρέπει να αποθηκεύεται το προϊόν. Ωστόσο, είναι δυνατόν οι ενδείξεις αυτές να μην εμφανίζονται στις γυάλινες φιάλες που προορίζονται να επαναχρησιμοποιηθούν και αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 6 της οδηγίας 79/112/ΕΟΚ.' 24. Στο παράρτημα Γ κεφάλαιο IV τμήμα Α σημείο 1, η τελευταία φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Ωστόσο, σε περίπτωση που μικρά προϊόντα φέρουν ατομική πρώτη συσκευασία και εν συνεχεία έχουν συσκευασθεί μαζί, ή σε περίπτωση που οι μικρές ατομικά συσκευασμένες αυτές μερίδες πωλούνται στον τελικό καταναλωτή, αρκεί το σήμα καταλληλότητας να τίθεται στη συνολική τους δεύτερη συσκευασία.' 25. Στο παράρτημα Γ κεφάλαιο IV τμήμα Α παράγραφος 3 στοιχείο α): α) προστίθεται το ακόλουθο σημείο: 'iii) είτε: - στο άνω μέρος το όνομα ή τα αρχικά της χώρας αποστολής με κεφαλαία, συγκεκριμένα για την Κοινότητα, οι χαρακτήρες: B-DK-D-EL-E-F-IRL-I-L-NL-P-UK, - στο κέντρο, αναφορά του σημείου όπου αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης, - στο κάτω μέρος, ένα από τα ακόλουθα εμβλήματα: CEE-EOF-EWG-EOK-EEC-EEG'- β) προστίθεται η ακόλουθη φράση ως δεύτερο εδάφιο: 'Στην περίπτωση των φιαλών, συσκευασιών και δοχείων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 4 και 6 της οδηγίας 79/112/ΕΟΚ, το σήμα καταλληλότητας περιλαμβάνει μόνο τα αρχικά της χώρας αποστολής και τον αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης.' 26. Στο παράρτημα Γ κεφάλαιο IV τμήμα Α παράγραφος 3 στοιχείο β), διαγράφεται η τελευταία πρόταση. 27. Στο παράρτημα Γ κεφάλαιο IV τμήμα Α, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '4. Για να ληφθεί υπόψη η διάθεση των υπαρχουσών πρώτων και δεύτερων συσκευασιών, η εναπόθεση του σήματος καταλληλότητας στις πρώτες και δεύτερες συσκευασίες είναι υποχρωτική μόνο από 1η Ιανουαρίου 1996. Ωστόσο, οι ενδείξεις που περιλαμβάνονται στο σήμα καταλληλότητας πρέπει να αναφέρονται στο εμπορικό συνοδευτικό έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 5 σημείο 8 και στο άρθρο 7 παράγραφος Α σημείο 9 τελευταίο εδάφιο της παρούσας οδηγίας.' 28. Στο παράρτημα Γ κεφάλαιο V παράγραφος 7, προστίθεται η ακόλουθη φράση: 28. Στο παράρτημα Γ κεφάλαιο V παράγραφος 7, προστίθεται η ακόλουθη φράση: 'και να επιτρέψουν και μέγιστη διακύμανση + 2o C κατά τις παραδόσεις στο λιανικό εμπόριο.' Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιουλίου 1995. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή περί αυτού. Τα κράτη μέλη που έχουν επιλέξει τον έλεγχο των περιεχομένων σωματικών κυττάρων κατά την εισαγωγή του νωπού γάλακτος σε εγκατάσταση επεξεργασίας ή μεταποίησης, διαθέτουν συμπληρωματική προθεσμία είκοσι τεσσάρων μηνών για να συμμορφωθούν με την απαίτηση του άρθρου 1 σημείο 3 στοιχείο β) της παρούσας οδηγίας. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διάταξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες 13 Δεκεμβρίου 1994. Για το Συμβούλιο Ο Προέδρος J. BORCHERT (1) ΕΕ αριθ. L 268 της 14. 9. 1992, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 94/330/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 146 της 11. 6. 1994, σ. 23).(2)() υπό την επιφύλαξη του αποτελέσματος της επανεξέτασης που θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 21.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία