ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/31995L0007

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-05-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-05-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-04-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 95/7/ΕΚ του Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 1995 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ και για τη λήψη μέτρων απλούστευσης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας — πεδίο εφαρμογής ορισμένων απαλλαγών και πρακτικές λεπτομέρειες εφαρμογής τους

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 95/7/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1995 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ και για τη λήψη μέτρων απλούστευσης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας - πεδίο εφαρμογής ορισμένων απαλλαγών και πρακτικές λεπτομέρειες εφαρμογής τους ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 99, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μπορεί να βελτιωθεί με τον καθορισμό κοινών κανόνων που θα προσδιορίζουν το πεδίο και τις λεπτομέρειες εφαρμογής ορισμένων από τις απαλλαγές που προβλέπονται στο αρθρο 14 παράγραφος 1, στο άρθρο 15 σημείο 2 και στο άρθρο 16 παράγραφος 1 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1977 περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (1) 7 ότι ο καθορισμός αυτών των κοινών κανόνων προβλέπεται από την εν λόγω οδηγία, ιδίως στο άρθρο 14 παράγραφος 2 και στο άρθρο 16 παράγραφος 3 7 ότι το άρθρο 3 της οδηγίας 92/111/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ και για τη λήψη απλουστεύσεως στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (2), προβλέπει τη θέσπιση ειδικών μεθόδων φορολογίας των αλυσσιδωτών πράξεων που πραγματοποιούνται μεταξύ υποκειμένων στο φόρο 7 ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν τόσο την τήρηση της αρχής της ουδετερότητας του κοινού συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας ως προς την καταγωγή των αγαθών και των υπηρεσιών, όσο και το σεβασμό των επιλογών που γίνονται ως προς τις αρχές επιβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας και τον έλεγχό του κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου 7 ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη φορολογητέα βάση κατά την εισαγωγή όλα τα παρεπόμενα έξοδα που προκύπτουν από τη μεταφορά αγαθών προς οποιοδήποτε τόπο προορισμού στην Κοινότητα εφόσον ο τόπος αυτός είναι γνωστός κατά τη στιγμή που πραγματοποιείται η εισαγωγή 7 ότι, κατά συνέπεια, οι εν λόγω παροχές υπηρεσιών τυγχάνουν των απαλλαγών που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο θ) της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ 7 ότι το άρθρο 15, σημείο 2 της εν λόγω οδηγίας προβλέπει ότι η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο προτάσεις για τον καθορισμό των κοινοτικών φορολογικών κανόνων, οι οποίοι προσδιορίζουν το πεδίο και τις πρακτικές λεπτομέρειες εφαρμογής των απαλλαγών κατά την εξαγωγή οι οποίες ισχύουν για τις παραδόσεις αγαθών που μεταφέρουν στις προσωπικές τους αποσκευές οι ταξιδιώτες 7 ότι θα πρέπει η διάρκεια της περιόδου που λαμβάνεται ως βάση υπολογισμού για τους διακανονισμούς οι οποίοι προβλέπονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, να μπορεί να επεκτείνεται μέχρι τα 20 έτη από τα κράτη μέλη για τα ακίνητα αγαθά επενδύσεως, λαμβανομένης υπόψη της διάρκειας της οικονομικής τους ζωής 7 ότι θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να διατηρήσουν την εφαρμογή του συντελεστή επί του αγαθού που προέρχεται από εργασίες, τον οποίο επέβαλαν στις εργασίες φασόν την 1η Ιανουαρίου 1993 7 ότι οι κανόνες της εδαφικότητας και οι μέθοδοι φορολόγησης που ισχύουν στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών λειτουργούν απλά και ικανοποιητικά, τόσο για τους φορείς όσο και για τις διοικήσεις των κρατών μελών 7 ότι, εξομοιώνοντας με ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών τη μεταφορά που πραγματοποιείται στο εσωτερικό κράτους μέλους, εφόσον η μεταφορά αυτή συνδέεται άμεσα με μεταφορά που πραγματοποιείται μεταξύ κρατών μελών, είναι δυνατόν να απλουστευθούν οι αρχές και οι λεπτομέρειες φορολόγησης όχι μόνον αυτών των παρεχομένων εσωτερικών μεταφορών, αλλά και οι κανόνες που εφαρμόζονται στις παρεπόμενες υπηρεσίες καθώς και στις υπηρεσίες που παρέχουν οι μεσάζοντες οι οποίοι μεσολαβούν για την παροχή αυτών των διαφόρων υπηρεσιών 7 ότι ο χαρακτηρισμός ορισμένων εργασιών επί κινητών αγαθών ως εργασιών φασόν αποτελεί πηγή δυσχερειών και ότι θα πρέπει να καταργηθεί 7 ότι, για να διευκολυνθούν οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές στον τομέα των εργασιών επί ενσώματων κινητών αγαθών, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι λεπτομέρειες φορολόγησης των εργασιών αυτών εφόσον πραγματοποιούνται προς λήπτη ο οποίος διαθέτει αριθμό μητρώου ΦΠΑ σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο της υλικής εκτέλεσης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 τίτλοι Β μέχρι Ε της εν λόγω οδηγίας, σε συνδυασμό ιδίως με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 9 για την απαλλαγή από ορισμένες υποχρεώσεις, παρέχουν τη δυνατότητα επίλυσης των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι φορείς οι οποίοι συμμετέχουν σε αλυσσιδωτές πράξεις σχετικές με αγαθά που έχουν τεθεί και διατηρούνται υπό καθεστώς αποθήκευσης 7 ότι, στα πλαίσια αυτά, θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι η φορολογική μεταχείριση η οποία ισχύει για τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών που αφορούν ορισμένα αγαθά που μπορούν να τεθούν υπό καθεστώς τελωνειακής αποτεμίευσης μπορεί να εφαρμοσθεί και για τις ίδιες πράξεις οι οποίες πραγματοποιούνται για αγαθά τα οποία έχουν τεθεί υπό καθεστώς αποθήκευσης άλλο πλην της τελωνειακής αποταμίευσης 7 ότι οι πράξεις αυτές αφορούν κυρίως τις πρώτες ύλες και άλλα αγαθά διαπραγματεύσιμα στις διεθνείς προθεσμιακές αγορές και ότι θα πρέπει να καταρτισθεί κατάλογος αγαθών τα οποία καλύπτονται από τις εν λόγω διατάξεις 7 ότι, με την επιφύλαξη της διαβούλευσης με την επιτροπή ΦΠΑ, ο καθορισμός αυτών των καθεστώτων αποθήκευσης άλλων πλην της τελωνειακής αποταμίευσης εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών 7 ότι θα πρέπει, ωστόσο, να αποκλεισθούν κατ'αρχάς από τα καθεστώτα αυτά τα αγαθά που προορίζονται να παραδοθούν στο λιανικό εμπόριο 7 ότι θα πρέπει να διευκρινισθούν ορισμένες λεπτομέρειες επιβολής του φόρου κατά την έξοδο από τα καθεστώτα τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 τίτλοι Β έως Ε της εν λόγω οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τον υπόχρεο του οφειλόμενου φόρου 7 ότι θα πρέπει να προσδιορισθεί η εμβέλεια του άρθρου 17 παράγραφος 2 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας στις διατάξεις που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου η οποία αναφέρεται στο άρθρο 28 ιβ) 7 ότι θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί η οδηγία 77/388/ΕΟΚ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 77/388/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. στο άρθρο 5, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «5. Τα κράτη μέλη δύνανται να θεωρούν ως παράδοση, κατά την έννοια της παραγράφου 1, την παράδοση ορισμένων εργασιών επί ακινήτων.» 7 2. στο άρθρο 11 τίτλος Β παράγραφος 3 στοιχείο β), το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Περιλαμβάνονται επίσης στη φορολογητέα βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα παρεπόμενα έξοδα, όταν προκύπτουν από τη μεταφορά σε άλλο τόπο προορισμού που ευρίσκεται στο εσωτερικό της Κοινότητας, εφόσον αυτός ο τελευταίος τόπος είναι γνωστός τη στιγμή κατά την οποία επέρχεται η γενεσιουργός αιτία του φόρου.» 7 3. στο άρθρο 15 σημείο 2, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από τα ακόλουθα τρία εδάφια: «Σε περίπτωση που η παράδοση αφορά αγαθά τα οποία μεταφέρουν οι ταξιδιώτες στις προσωπικές τους αποσκευές, η απαλλαγή αυτή εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι: - ο ταξιδιώτης δεν είναι εγκατεστημένος εντός της Κοινότητας, - τα αγαθά μεταφέρονται εκτός Κοινότητας πριν από την παρέλευση του τρίτου μήνα που έπεται του μηνός κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η παράδοση, - η συνολική αξία της παράδοσης, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, υπερβαίνει το ισόποσο των 175 Ecu σε εθνικό νόμισμα, το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ (*) 7 τα κράτη μέλη δύνανται ωστόσο να απαλλάσσουν μια παράδοση, η συνολική αξία της οποίας είναι κατώτερη από το ποσό αυτό. Για την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου: - θεωρείται ως ταξιδιώτης μη εγκατεστημένος εντός της Κοινότητας, ο ταξιδιώτης του οποίου η κατοικία ή η συνήθης διαμονή δεν ευρίσκεται εντός της Κοινότητας. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, θεωρείται ως «κατοικία ή συνήθης διαμονή», ο τόπος που αναγράφεται ως κατοικία ή συνήθης διαμονή στο διαβατήριο, στο δελτίο ταυτότητας ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο αναγνωρίζεται ως αποδεικτικό ταυτότητας από το κράτος μέλος εντός του οποίου πραγματοποιείται η παράδοση, - η εξαγωγή αποδεικνύεται μέσω της προσκόμισης τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου, το οποίο φέρει θεώρηση του τελωνείου εξόδου από την Κοινότητα. Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή υπόδειγμα των σφραγίδων που χρησιμοποιεί για τη χορήγηση της θεώρησης η οποία αναφέρεται στη δεύτερη περίπτωση του τρίτου εδαφίου. Η Επιτροπή διαβιβάζει την πληροφορία αυτή στις φορολογικές αρχές των λοιπών κρατών μελών. » 7 4. στο άρθρο 20 παράγραφος 2, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Όσον αφορά τα ακίνητα αγαθά επένδυσης, η διάρκεια της περιόδου που λαμβάνεται ως βάση υπολογισμού των διακανονισμών μπορεί να επεκτείνεται μέχρι τα 20 έτη.» 7 5. στο άρθρο 28 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο η): «η) τα κράτη μέλη τα οποία την 1η Ιανουαρίου 1993 έκαναν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 στοιχείο α) όπως ίσχυε κατά την ημερομηνία αυτή, μπορούν να εφαρμόζουν στις παραδόσεις εργασίας φασόν το συντελεστή που εφαρμόζεται στο αγαθό που προέρχεται από την εκτέλεση της εργασίας φασόν. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας διάταξης, θεωρείται ως παράδοση εργασίας φασόν η παράδοση, από εργολάβο στον πελάτη του ενός κινητού αγαθού που κατασκεύασε ή συναρμολόγησε από υλικά ή αντικείμενα τα οποία του είχε παραδώσει προς το σκοπό αυτό ο πελάτης, ανεξάρτητα από το αν ο εργολάβος έχει χρησιμοποιήσει ή όχι και ίδια υλικά.» 7 6. στο άρθρο 28 α, η παράγραφος 5 τροποποιείται ως εξής: - η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Εξομοιώνεται προς παράδοση αγαθών εξ επαχθούς αιτίας:», - το στοιχείο α) καταργείται, - στο στοιχείο β) δεύτερο εδάφιο, η τέταρτη περίπτωση καταργείται, - στο στοιχείο β) δεύτερο εδάφιο, η πέμπτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «- παροχή υπηρεσίας που πραγματοποιείται προς υποκείμενο στο φόρο, με αντικείμενο εργασίας επί του αγαθού αυτού, η υλική εκτέλεση των οποίων πραγματοποιείται στο κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς του αγαθού, εφόσον, μετά την εκτέλεση των εργασιών τα αγαθά αποστέλλονται εκ νέου με προορισμό τον ίδιο υποκείμενο στο φόρο, στο κράτος μέλος από το οποίο είχαν αρχικά αποσταλεί ή μεταφερθεί.» 7 7. το άρθρο 28 β τροποποιείται ως εξής: - στον τίτλο Γ παράγραφος 1, η πρώτη περίπτωση συμπληρώνεται με το ακόλουθο εδάφιο: «Εξομοιώνεται προς ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών, η μεταφορά αγαθών της οποίας ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος άφιξης ευρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον η μεταφορά αυτή συνδέεται άμεσα με μεταφορά αγαθών της οποίας ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος άφιξης ευρίσκονται στο έδαφος δύο διαφορετικών κρατών μελών,» - προστίθεται ο ακόλουθος τίτλος: «ΣΤ. Τόπος της παρεχόμενης υπηρεσίας για πραγματογνωμοσύνες ή εργασίες επί ενσώματων κινητών αγαθών Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο γ), ο τόπος παροχής υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο πραγματογνωμοσύνες ή εργασίες επί ενσώματων κινητών αγαθών, οι οποίες παρέχονται σε λήπτη ο οποίος διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο εκτελούνται υλικώς οι υπηρεσίες αυτές, λογίζεται ότι ευρίσκεται στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο έχει χορηγήσει στο λήπτη της υπηρεσίας τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ βάσει του οποίου του παρασχέθηκε η συγκεκριμένη υπηρεσία. Η παρέκκλιση αυτή δεν εφαρμόζεται όταν τα αγαθά δεν αποτελούν αντικείμενο αποστολής ή μεταφοράς εκτός του κράτους μέλους στο οποίο εκτελέστηκαν υλικώς οι υπηρεσίες.» 7 8. στο άρθρο 28 γ, τίτλος Α στοιχείο α) πρώτο εδάφιο διαγράφονται οι όροι «και κατά την έννοια του άρθρου 28 α παράγραφος 5 στοιχείο α)» 7 9. στο άρθρο 28 γ, τίτλος Ε, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Στο άρθρο 16: - η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών φορολογικών διατάξεων, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια, με την επιφύλαξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 διαβουλεύσεως, να λαμβάνουν ειδικά μέτρα για να ανταλλάσσουν τις ακόλουθες πράξεις ή ορισμένες από αυτές, υπό τον όρο ότι οι πράξεις αυτές δεν αποσκοπούν σε τελική χρήση ή/και κατανάλωση και ότι το ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας που οφείλεται κατά την έξοδο από τα καθεστώτα ή τις καταστάσεις που αναφέρονται στους τίτλους Α έως Ε, αντιστοιχεί στο ποσό του φόρου που θα οφειλόταν αν καθεμία από τις πράξεις αυτές είχε φορολογηθεί στο εσωτερικό της χώρας: Α. Οι εισαγωγές αγαθών που προορίζονται να τεθούν υπό καθεστώς αποθήκευσης άλλο πλην της τελωνειακής αποταμίευσης 7 Β. Οι παραδόσεις αγαθών που προορίζονται: α) να προσκομιστούν στο τελωνείο και να τεθούν, ενδεχομένως, σε προσωρινή εναπόθεση 7 β) να τεθούν σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη 7 γ) να τεθούν υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης ή ενεργητικής τελειοποίησης 7 δ) να γίνουν δεκτά στα χωρικά θαλάσσια ύδατα: - για να ενσωματωθούν σε εξέδρες γεωτρήσεων ή εκμετάλλευσης, με σκοπό την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, μετασκευή τους ή τον εξοπλισμό τους, ή για τη σύνδεση αυτών των εξεδρών γεωτρήσεων ή εκμετάλλευσης με τη ξηρά, - για τον ανεφοδιασμό αυτών των εξεδρών γεωτρήσεων ή εκμετάλλευσης 7 ε) να τεθούν, στο εσωτερικό της χώρας, υπό καθεστώς αποθήκευσης άλλο πλην της τελωνειακής αποταμίευσης. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, θεωρούνται ως αποθήκες εκτός της τελωνειακής αποταμίευσης: - για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, οι τόποι που ορίζονται ως φολορογικές αποθήκες κατά την έννοια του άρθρου 4 στοιχείο β) της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ, - για τα αγαθά πλην των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, οι τόποι που ορίζονται ως τέτοιοι από τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν ωστόσο να προβλέψουν καθεστώς αποθήκευσης άλλο πλην της τελωνειακής αποταμίευσης, εφόσον τα αγαθά αυτά προορίζονται να παραδοθούν στο στάδιο του λιανικού εμπορίου. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν τέτοιο καθεστώς για τα αγαθά που προορίζονται προς: - υποκειμένους στο φόρο για τις ανάγκες παραδόσεων που πραγματοποιούν υπό τους όρους του άρθρου 28 ια), - ειδικά πρατήρια, κατά την έννοια του άρθρου 28 ια), για τις ανάγκες των παραδόσεων που πραγματοποιούν για ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε τρίτη χώρα, με αεροπορική πτήση ή θαλάσσια διαδρομή, και οι οποίες απαλλάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 15, - υποκειμένους στο φόρο για τις ανάγκες παραδόσεων που πραγματοποιούν, για ταξιδιώτες επί αεροσκάφους ή πλοίου, κατά τη διάρκεια πτήσης ή θαλάσσιας διαδρομής των οποίων ο τόπος άφιξης ευρίσκεται εκτός της Κοινότητας, - υποκειμένους στο φόρο για τις ανάγκες παραδόσεων που πραγματοποιούν με απαλλαγή από το φόρο σύμφωνα με το άρθρο 15 σημείο 10. Οι αναφερόμενοι στα στοιχεία α), β), γ) και δ) τόποι νοούνται όπως ορίζονται από τις ισχύουσες κοινοτικές τελωνειακές διατάξεις. Γ. Οι παροχές υπηρεσιών οι συναφείς με τις παραδόσεις αγαθών που αναφέρονται στον τίτλο Β 7 Δ. Οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται: α) στους τόπους που απαριθμούνται στον τίτλο Β στοιχεία α) έως δ), με διατήρηση μιας των καταστάσεων που αναφέρονται στα ίδια στοιχεία, β) στους τόπους που απαριθμούνται στον τίτλο Β στοιχείο ε), με διατήρηση, στο εσωτερικό της χώρας, της κατάστασης που αναφέρεται στο ίδιο στοιχείο. Όταν κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο στοιχείο α) για τις πράξεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια τελωνειακής αποταμίευσης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν τον καθορισμό καθεστώτων αποθήκευσης άλλων πλην της τελωνειακής αποταμίευσης τα οποία επιτρέπουν την εφαρμογή του στοιχείου β) στις ίδιες πράξεις οι οποίες αφορούν αγαθά απαριθμούμενα στο παράρτημα Ι και οι οποίες πραγματοποιούνται στα πλαίσια των εν λόγω αποθηκεύσεων πλην της τελωνειακής αποταμίευσης 7 Ε. Οι παραδόσεις: - αγαθών αναφερόμενων στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α), με διατήρηση των καθεστώτων προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς ή εξωτερικής διαμετακόμισης, - αγαθών αναφερόμενων στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β), με διατήρηση της διαδικασίας της εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης που προβλέπεται στο άρθρο 33α, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών οι συναφείς με τις παραδόσεις αυτές. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο α) πρώτο εδάφιο, υπόχρεος στο φόρο, που οφείλεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, είναι το πρόσωπο το οποίο πραγματοποιεί την έξοδο των αγαθών από τα καθεστώτα ή τις καταστάσεις που απαριθμούνται στην παρούσα παράγραφο. Όταν η έξοδος των αγαθών από τα καθεστώτα ή τις καταστάσεις που αναφέροντι στην παρούσα παράγραφο καταλήγει σε εισαγωγή κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 3, το κράτος μέλος εισαγωγής λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης στο εσωτερικό της χώρας.' - προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 1α: '1α. Όταν κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που προορίζονται να τεθούν σε ένα από τα καθεστώτα ή σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τίτλος Β, διέπονται από τις ίδιες διατάξεις όπως οι παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας υπό τους ίδιους όρους.'» 7 10. στο άρθρο 28 στ, παράγραφος 1, το άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο α), αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «α) τον οφειλόμενο ή καταβληθέντα στο εσωτερικό της χώρας φόρο προστιθέμενης αξίας για τα αγαθά που του παραδόθηκαν ή πρόκειται να του παραδοθούν και για τις υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν ή πρόκειται να του παρασχεθούν από άλλον υποκείμενο στο φόρο» 7 11. στο άρθρο 28 ζ, το άρθρο 21 σημείο 1 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «β) από το λήπτη μιας υπηρεσίας αναφερόμενης στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο ε) ή από το διαθέτοντα αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας λήπτη μιας υπηρεσίας αναφερόμενης στο άρθρο 28 β τίτλοι Γ, Δ, Ε και ΣΤ, εφόσον η υπηρεσία παρέχεται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εξωτερικό 7 εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι ο παρέχων την υπηρεσία είναι αλληλεγγύως υπόχρεος για την καταβολή του φόρου» 7 12. το άρθρο 28η τροποποιείται ως εξής: «- στο άρθρο 22 παράγραφος 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'β) Κάθε υποκείμενος στο φόρο πρέπει να τηρεί ειδικό βιβλίο όπου θα καταγράφει τα αγαθά που απέστειλε ή μετέφερε ή τα οποία απεστάλησαν ή μεταφέρθηκαν για λογαριασμό του, εκτός του εδάφους που ορίζεται στο άρθρο 3 αλλά εντός της Κοινότητας, για τις ανάγκες πράξεων που αναφέρονται το άρθρο 28 α παράγραφος 5 στοχείο β) πέμπτη, έκτη και έβδομη περίπτωση. Κάθε υποκείμενος στο φόρο πρέπει να τηρεί αρκετά λεπτομερή λογιστική που να επιτρέπει την εξακρίβωση των αγαθών που του έχουν αποσταλεί από άλλο κράτος μέλος, από ή για λογαριασμό υποκειμένου στο φόρο που διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε αυτό το άλλο κράτος μέλος, και τα οποία αποτελούν αντικείμενο παροχής υπηρεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο γ) τρίτη ή τέταρτη περίπτωση,' - στο άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο β) δεύτερο εδάφιο, η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '- όσον αφορά τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 28 β τίτλοι Γ, Δ, Ε και ΣΤ, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του υποκειμένου στο φόρο στο εσωτερικό της χώρας καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του λήπτη, βάσει του οποίου του παρεσχέθη η υπηρεσία,' - στο άρθρο 22 παράγραφος 6 στοιχείο β), το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Κάθε υποκείμενος στο φόρο που διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ πρέπει να υποβάλλει επίσης ανακεφαλαιωτικό πίνακα των αγοραστών με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ στους οποίους παρέδωσε αγαθά υπό τις συνθήκες που προβλέπονται στο άρθρο 28 γ τίτλος Α στοιχεία α) και δ) καθώς και των αποδεκτών των πράξεων οι οποίες αναφέρονται στο πέμπτο εδάφιο, οι οποίοι διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ.', - στο άρθρο 22 παράγραφος 6 στοιχείο β) τρίτο εδάφιο, η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '- τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ τον οποίο διαθέτει κάθε αγοραστής σε άλλο κράτος μέλος και βάσει του οποίου του παραδόθηκαν τα αγαθά', - στο άρθρο 22 παράγραφος 6 στοιχείο β), το πέμπτο εδάφιο καταργείται 7» 7 13. προστίθεται το παράρτημα Ι που περιέχεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία την 1η Ιανουαρίου 1996. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνεδεύονται από τοιαύτη αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν τα νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα προκειμένου να θέσουν σε ισχύ το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1996 τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 σημεία 3, 4 και 9. Επιτρέπεται ωστόσο στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου να λάβουν τα νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 σημείο 9, το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1997. 3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα του διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 10 Απριλίου 1995. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος A. JUPPΙ (*) ΕΕ αριθ. L 133 της 4. 6. 1969, σ. 6. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/4/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 60 της 3. 3. 1994, σ. 14). (1) (2) ΕΕ αριθ. L 384 της 30. 12. 1992, σ. 47. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία