ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/31995L0009

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-04-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-04-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-04-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 95/9/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 1995 για την τροποποίηση της οδηγίας 94/39/ΕΚ για την κατάρτιση καταλόγου των χρήσεων για τις οποίες προορίζονται ζωοτροφές με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 95/9/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Απριλίου 1995 για την τροποποίηση της οδηγίας 94/39/ΕΚ για την κατάρτιση καταλόγου των χρήσεων για τις οποίες προορίζονται ζωοτροφές με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 93/74/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993 για τις ζωοτροφές με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής (1), και ιδίως το άρθρο 6 στοιχείο γ), Εκτιμώντας: ότι το άρθρο 6 στοιχείο γ) της οδηγίας 93/74/ΕΟΚ προβλέπει ότι τα μέτρα που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο α) πρέπει να προσαρμόζονται στην εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων 7 ότι τα μέτρα αυτά θεσπίστηκαν από την οδηγία 94/39/ΕΚ της Επιτροπής (2) 7 ότι ορισμένοι στόχοι διατροφής δεν είχε καταστεί δυνατόν να περιληφθούν αρχικά στον κατάλογο των χρήσεων για τις οποίες προορίζονται οι ζωοτροφές με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής, λόγω της τότε απουσίας κοινοτικών μεθόδων για τον υπολογισμό της ενεργειακής αξίας των ζωοτροφών για τα ζώα συντροφιάς 7 ότι η έγκριση σε κοινοτικό επίπεδο μιας μεθόδου για τον υπολογισμό της ενεργειακής αξίας, επιτρέπει πλέον ο εν λόγω στόχος διατροφής να περιληφθεί στον κατάλογο των χρήσεων 7 ότι, επιπλέον, ο κατάλογος για τους στόχους ιδιαίτερης διατροφής που καταρτίστηκε για τα ιπποειδή πρέπει να προσαρμοστεί και να συμπληρωθεί βάσει των διαθέσιμων στοιχείων 7 όλα τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Ζωοτροφών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Το παράρτημα της οδηγίας 94/39/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσα οδηγίας. Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 1995. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιαστικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα ο οποίος διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 1995. Για την Επιτροπή Franz FISCHLER Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ αριθ. L 237 της 22. 9. 1993, σ. 23. (2) ΕΕ αριθ. L 207 της 10. 8. 1994, σ. 20. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Στο μέρος Β, μετά από το στόχο «Μείωση της παρουσίας χαλκού στο ήπαρ» ο οποίος αφορά τους σκύλους και τις γάτες, προστίθενται οι ακόλουθοι στόχοι ιδιαίτερης διατροφής: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> 2. Στο μέρος Β, το κείμενο για τους στόχους ιδιαίτερης διατροφής όσον αφορά τα ιπποειδή αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία