ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/31995L0010

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-04-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-04-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-04-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 95/10/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 1995 για τον καθορισμό της μεθόδου υπολογισμού της ενεργειακής αξίας των τροφών για σκύλους και γάτες με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 95/10/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Απριλίου 1995 για τον καθορισμό της μεθόδου υπολογισμού της ενεργειακής αξίας των τροφών για σκύλους και γάτες με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί εμπορίας των συνθέτων ζωοτροφών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 93/74/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 10 στοιχείο δ), Εκτιμώντας: ότι το άρθρο 5 σημείο 1 στοιχείο δ) της οδηγίας 93/74/ΕΟΚ σχετικά με τις ζωοτροφές με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής, προβλέπει ειδικές δηλώσεις σήμανσης όσον αφορά τις ζωοτροφές με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής 7 ότι, κατά την έγκριση της οδηγίας 94/39/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 1994 για την κατάρτιση καταλόγου των χρήσεων για τις οποίες προορίζονται οι ζωοτροφές με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής (3), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 95/9/ΕΚ (4), ορισμένοι στόχοι διατροφής, για τους οποίους η ενεργειακή αξία αποτελεί ουσιαστικό θρεπτικό χαρακτηριστικό, δεν μπόρεσαν να συμπεριληφθούν λόγω απουσίας κοινοτικής μεθόδου ελέγχου της ενεργειακής αξίας των τροφών για ζώα συντροφιάς 7 ότι οι διαθέσιμες σήμερα μέθοδοι υπολογισμού της ενεργειακής αξίας δεν είναι πλήρως ικανοποιητικές τόσο από απόψεως ελέγχου όσο και από απόψεως ακρίβειας των παρεχόμενων πληροφοριών 7 ότι, εντούτοις, αναμένοντας την κατάρτιση μιας ικανοποιητικής μεθόδου, πρέπει να υιοθετηθεί προσωρινή μέθοδος για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια προκειμένου να επιτρέψει τη δήλωση της ενεργειακής αξίας των ζωοτροφών με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής και να επιτρέψει την χρήση αυτών των ζωοτροφών από τα ζώα σε ορισμένες καταστάσεις οι οποίες απαιτούν τη χρήση ενός σιτηρεσίου ειδικού για την κατάστασή τους 7 ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Ζωοτροφών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Στο μέτρο κατά το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 σημείο 1 στοιχείο δ) της οδηγίας 93/74/ΕΟΚ, πρέπει να δηλώνεται η ενεργειακή αξία των τροφών για σκύλους και γάτες, με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής, τα κράτη μέλη καθορίζουν ότι η αξία αυτή πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη καθορίζουν ότι η μέθοδος υπολογισμού της ενεργειακής αξίας των τροφών για σκύλους και γάτες με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής, η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα, θα ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου 1998. Άρθρο 3 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 1995. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 1995. Για την Επιτροπή Franz FISCHLER Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ αριθ. L 86 της 6. 4. 1979, σ. 30. (2) ΕΕ αριθ. L 237 της 22. 9. 1993, σ. 23. (3) ΕΕ αριθ. L 207 της 10. 8. 1994, σ. 20. (4) Βλέπε σελίδα 35 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΑΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1. Μέθοδος υπολογισμού και έκφραση ενεργειακής αξίας Η ενεργειακή αξία των τροφών για σκύλους και γάτες, με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής, πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο, με τη χρήση των ποσοστών ορισμένων αναλυτικών συστατικών των τροφών - η αξία αυτή εκφράζεται σε MJ, μεταβολιστέας ενέργειας (ΜΕ), ανά χιλιόγραμμο σύνθετης τροφής, όπως είναι: α) οι τροφές για σκύλους και γάτες, με την εξαίρεση των τροφών για γάτες με περιεχόμενο υγρασίας άνω του 14 %: MJ/kg της ΜΕ = 0,1464 Χ % ολικές αζωτούχες ουσίες + 0,3556 Χ % λιπαρές ουσίες + 0,1464 Χ % ελεύθερο αζώτου εκχύλισμα 7 β) τροφές για γάτες με περιεχόμενο υγρασίας άνω του 14 %: MJ/kg της ΜΕ = (0,1632 Χ % ολικές αζωτούχες ουσίες + 0,3222 Χ % λιπαρές ουσίες + 0,1255 Χ % ελεύθερο αζώτου εκχύλισμα) - 0,2092 όπου το ποσοστό του ελεύθερου αζώτου εκχυλίσματος υπολογίζεται λαμβάνοντας τη διαφορά μεταξύ του 100 και των ποσοστών υγρασίας ολικής τέφρας, ολικών αζωτούχων ουσιών, ολικών λιπαρών ουσιών και ινωδών ουσιών. 2. Ανοχές που εφαρμόζονται στις δηλούμενες αξίες Εάν, μετά από τους επίσημους ελέγχους που καθορίζονται στο άρθρο 12 της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ, διαπιστωθεί απόκκλιση μεταξύ του αποτελέσματος του ελέγχου και της ενεργειακής αξίας που δηλώθηκε, που αφορά αύξηση ή μείωση της ενεργειακής αξίας της τροφής, εφαρμόζεται ανοχή 15 %. 3. Έκφραση του αποτελέσματος Το προκύπτον αποτέλεσμα μετά την εφαρμογή του ανωτέρω τύπου πρέπει να εκφράζεται με ακρίβεια εκατοστού. 4. Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης που πρέπει να εφαρμόζονται Η δειγματοληψία της σύνθεσης τροφής και η δοσολογία των περιεκτικοτήτων των αναλυτικών συστατικών που προσδιορίζονται στη μέθοδο υπολογισμού επιτυγχάνονται αντίστοιχα σύμφωνα με τις κοινοτικές μεθόδους δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία