ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/31995L0022

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-10-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-10-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-06-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 95/22/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1995 που τροποποιεί την οδηγία 91/67/ΕΟΚ σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 95/22/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1995 που τροποποιεί την οδηγία 91/67/EOK σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 91/67/EOK του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 1991 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (1), και ιδίως το άρθρο 25 παράγραφος 2, την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένες τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις σχετικά με την έγκριση ζωνών όσον αφορά τη λοιμώδη αιμοποιητική νέκρωση (NHI) και τη λοιμώδη αιμορραγική σηψαιμία (SHV) 7 ότι πρέπει, ως εκ τούτου, να προσαρμοστούν τα κριτήρια έγκρισης των ζωνών αυτών 7 ότι, με βάση την κτηθείσα πείρα, θα πρέπει επίσης να προσαρμοστούν οι διοικητικές διαδικασίες που αφορούν τη χορήγηση της έγκρισης ζωνών ή τμημάτων ζωνών καθώς και την αναστολή, την αποκατάσταση και την αφαίρεση της έγκρισης των εν λόγω ζωνών ή τμημάτων ζωνών 7 ότι οι εκμεταλλεύσεις, ακόμη και εάν ευρίσκονται σε μη εγκεκριμένη ζώνη όσον αφορά την NHI και την SHV, μπορούν να αποκτήσουν το καθεστώς των εγκεκριμένων εκμεταλλεύσεων σε σχέση με τις εν λόγω ασθένειες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα Γ.Ι.Α της οδηγίας 91/67/EOK 7 ότι φαίνεται αναγκαίο, για την εξασφάλιση της καλύτερης προστασίας από την εισαγωγή της NHI και της SHV, να καθοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα κριτήρια έγκρισης των εκμεταλλεύσεων υδατοκαλλιέργειας 7 ότι τα κριτήρια αυτά πρέπει να επιφέρουν διευκρινίσεις σχετικά με την υδροδότηση των εκμεταλλεύσεων, το επίπεδο των ελέγχων που πραγματοποιούνται πριν από την έγκριση της εκμετάλλευσης και τα μέτρα προστασίας κατά της ενδεχόμενης εισαγωγής ασθενειών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 91/67/EOK τροποποιείται ως εξής: Α. Στο παράρτημα B: α) το σημείο I.B.2, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Όλες οι εκμεταλλεύσεις της ηπειρωτικής ζώνης ευρίσκονται υπό την επιτήρηση της επίσημης υπηρεσίας. Έχουν πραγματοποιηθεί δύο επισκέψεις για υγειονομικό έλεγχο ετησίως κατά τη διάρκεια τεσσάρων ετών. Ο υγειονομικός αυτός έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των περιόδων του έτους κατά τις οποίες η θερμοκρασία του ύδατος ευνοεί την ανάπτυξη αυτών των ασθενειών και περιελάμβανε τουλάχιστον: - έλεγχο των ψαριών που παρουσίασαν ανωμαλίες, - λήψη, βάσει σχεδίου το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15, δειγμάτων τα οποία απεστάλησαν το ταχύτερο δυνατόν σε εγκεκριμένο εργαστήριο με σκοπό την ανίχνευση των συγκεκριμένων παθογόνων παραγόντων. Ωστόσο, οι ζώνες στις οποίες βάσει ιστορικών στοιχείων δεν υπάρχουν οι ασθένειες του παραρτήματος A στήλη 1 κατάλογος II μπορούν να χαρακτηρίζονται ως εγκεκριμένες εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η γεωγραφική τους κατάσταση δεν επιτρέπει εύκολη εισαγωγή των ασθενειών 7 β) εφαρμόζεται ένα επίσημο σύστημα ελέγχου των ασθενειών για μεγάλη χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών κατά την οποία: - έχει πραγματοποιηθεί τακτική επιτήρηση κάθε εκτροφής, - έχει εφαρμοσθεί σύστημα κοινοποίησης των ασθενειών, - δεν έχουν αναφερθεί ασθένειες, - η ισχύουσα νομοθεσία προέβλεπε ότι μπορούσαν να εισαχθούν στην ζώνη μόνον τα ψάρια, αυγά ή γαμέτες που προέρχονται από μη μολυσμένη ζώνη ή εκμετάλλευση, υποκείμενη σε επίσημο έλεγχο και τα οποία παρείχαν αντίστοιχες υγειονομικές εγγυήσεις. Η περίοδος των δέκα ετών που αναφέρεται στο εδάφιο 1 μπορεί να μειωθεί σε πέντε έτη βάσει εξετάσεων που πραγματοποιούνται από την επίσημη υπηρεσία του αιτούντος κράτους μέλους, και εφόσον, πέραν των προϋποθέσεων που εκτίθενται στο εδάφιο 1, η τακτική επιτήρηση κάθε εκτροφής αναφερόμενης στο εδάφιο 1 περιελάμβανε κατ' έτος τουλάχιστον δύο επισκέψεις υγειονομικού ελέγχου, ο οποίος περιλαμβάνει τουλάχιστον: - επιθεώρηση των ψαριών που παρουσίαζαν ανωμαλίες, - λήψη δειγμάτων από 30 τουλάχιστον ψάρια ανά επίσκεψη. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις που αφορούν στοιχεία του ιστορικού πρέπει να υποβάλουν αίτηση το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1996.» 7 β) στο σημείο I.B προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: «5. Όταν ένα κράτος μέλος ζητεί έγκριση για μία λεκάνη υδροσυλλογής ή τμήμα λεκάνης υδροσυλλογής που πηγάζει από ένα γειτονικό κράτος μέλος ή είναι κοινή σε δύο κράτη μέλη, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις: - τα δύο ενδιαφερόμενα κράτη μέλη υποβάλλουν ταυτοχρόνως αίτηση εγκρίσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 ή 10, - σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 και μετά από εξέταση και έλεγχο των αιτήσεων καθώς και εκτίμηση της υγειονομικής κατάστασης, η Επιτροπή ορίζει, εάν είναι αναγκαίο, τις ενδεχόμενες άλλες αναγκαίες διατάξεις για τη χορήγηση αυτών των εγκρίσεων. Βάσει των διατάξεων της οδηγίας 89/608/EOK (1), τα κράτη μέλη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, και ιδίως για την τήρηση της παρούσας παραγράφου, (1) ΕΕ αριθ. L 351 της 2. 12. 1989, σ. 34.» 7 γ) στο σημείο I.Δ. 1 η τελευταία φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Η τελευταία αναστέλλει αμέσως την έγκριση της ζώνης ή τμήματος της ζώνης αυτής εφόσον το τμήμα της ζώνης για το οποίο διατηρείται η έγκριση εξακολουθεί να είναι σύμφωνο με τον ορισμό του σημείου A» 7 δ) το σημείο I.Δ.5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «5. Σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων, η επίσημη υπηρεσία αποσύρει την έγκριση της ζώνης ή του τμήματος της ζώνης που μνημονεύονται στο σημείο 1.» 7 ε) η εισαγωγική φράση του σημείου I.Δ.6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «6. Η αποκατάσταση της εγκρίσεως της ζώνης, ή του τμήματος της ζώνης που μνημονεύονται στο σημείο 1 υπόκειται στους ακόλουθους όρους:» 7 στ) το σημείο I.Δ.7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «7. Η αρμόδια κεντρική αρχή ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για την αναστολή, την αποκατάσταση και την αφαίρεση της έγκρισης της ζώνης, ή του τμήματος της ζώνης που μνημονεύονται στο σημείο 1.» 7 ζ) το σημείο II.A αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Α. Μια παράκτια ζώνη αποτελείται από μέρος παραλίας ή θαλάσσιου νερού ή εκβολής ποταμού, η οποία έχει σαφή γεωγραφικά όρια και συνιστά ομοιογενές υδρολογικό σύστημα ή σειρά αυτών των συστημάτων. Ενδεχομένως, μπορεί να θεωρηθεί ως παράκτια ζώνη το τμήμα της παραλίας ή του θαλάσσιου νερού ή εκβολή που περιλαμβάνεται μεταξύ των στομίων δύο υδάτινων ρευμάτων ή ακόμα το τμήμα της παραλίας ή του θαλάσσιου νερού ή εκβολής ποταμού όπου βρίσκονται μία ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις, εφόσον και από τις δύο πλευρές της εκμετάλλευσης ή των εκμεταλλεύσεων προβλέπεται ζώνη ασφαλείας, η έκταση της οποίας καθορίζεται κατά περίπτωση από την Επιτροπή με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26.» 7 η) το σημείο II.Δ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Δ. Αναστολή, αποκατάσταση και αφαίρεση της έγκρισης. Εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες με αυτούς που προβλέπονται στον τίτλο I.Δ. Ωστόσο, όταν η ζώνη αποτελείται από σειρά υδρολογικών συστημάτων, η αναστολή, η αποκατάσταση και η αφαίρεση της έγκρισης μπορούν να αφορούν ένα τμήμα της εν λόγω σειράς, εφόσον το τμήμα αυτό έχει σαφή γεωγραφικά όρια και αποτελεί ομοιογενές υδρολογικό σύστημα και εφόσον το τμήμα για το οποίο διατηρείται η έγκριση παραμένει σύμφωνο με τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο σημείο A.» 7 θ) στο σημείο III.Δ.1, η τελευταία φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Η τελευταία αυτή αναστέλλει αμέσως την έγκριση της ζώνης ή, εάν η ζώνη αποτελείται από σειρά υδρολογικών συστημάτων, τμήματος της εν λόγω σειράς, εφόσον αυτό το τμήμα έχει σαφή γεωγραφικά όρια και αποτελεί ομοιογενές υδρολογικό σύστημα και εφόσον το τμήμα για το οποίο διατηρείται η έγκριση παραμένει σύμφωνο με τον ορισμό που περιλαμβένται στο σημείο A.» 7 ι) το σημείο III.Δ.5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «5. Σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων, η επίσημη υπηρεσία αποσύρει την έγκριση της ζώνης ή του τμήματος της ζώνης που μνημονεύονται στο σημείο 1.» 7 κ) η εισαγωγική φράση του σημείου III.Δ.6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «6. Η αποκατάσταση της εγκρίσεως της ζώνης ή του τμήματος της ζώνης που μνημονεύονται στο σημείο 1 υπόκειται στους ακόλουθους όρους:» 7 λ) το σημείο III.Δ.7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «7. Η αρμόδια κεντρική αρχή ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για την αναστολή, την αποκατάσταση και την αφαίρεση της έγκρισης της ζώνης ή του τμήματος της ζώνης που μνημονεύονται στο σημείο 1.» B. Στο παράρτημα Γ: α) το σημείο I.A. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «A. Χορήγηση της έγκρισης Για να εγκριθεί μια εκμετάλλευση πρέπει να ανταποκρίνεται στους ακόλουθους όρους: 1. πρέπει να υδροδοτείται από φρέαρ, γεώτρηση ή πηγή. Εάν το εν λόγω σημείο υδροδότησης ευρίσκεται σε κάποια απόσταση από την εκμετάλλευση, το νερό πρέπει να παρέχεται απ' ευθείας στην εκμετάλλευση και μέσω σωλήνος ή, με έγκριση της επίσημης υπηρεσίας, μέσω ανοικτού αγωγού ή φυσικού αγωγού, εφόσον αυτό δεν αποτελεί πηγή μόλυνσης για την εκμετάλλευση και εφόσον δεν διευκολύνει την είσοδο αγρίων ψαριών. Ο σωλήνας νερού πρέπει να ευρίσκεται υπό τον έλεγχο της εκμετάλλευσης και, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, της επίσημης υπηρεσίας 7 2. κατάντη της εκμετάλλευσης πρέπει να υπάρχει φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο, ώστε να μη μπορούν τα ψάρια να διεισδύσουν στη συγκεκριμένη εκμετάλλευση 7 3. εάν να είναι αναγκαίο, η εκμετάλλευση πρέπει να προστατεύεται έναντι του πλημμυρίσματος και της διείσδυσης νερού 7 4. πρέπει να πληροί, mutatis mutandis, τους όρους που προβλέπονται στο παράρτημα B.I.B. Εξάλλου, εάν η έγκριση ζητείται βάσει ιστορικών στοιχείων σύμφωνα με επίσημο σύστημα ελέγχου των ασθενειών που υπάρχει τουλάχιστον για περίοδο δέκα ετών, η εκμετάλλευση πρέπει να πληροί τις ακόλουθες συμπληρωματικές προϋποθέσεις: - να έχει υποβληθεί τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος σε κλινικό έλεγχο και δειγματοληψία για την ανίχνευση των συγκεκριμένων παθογόνων παραγόντων σε εγκεκριμένο εργαστήριο 7 5. στην εκμετάλλευση μπορούν να επιβάλλονται συμπληρωματικά μέτρα από την επίσημη υπηρεσία, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για να εμποδισθεί η εισαγωγή ασθενειών. Τα εν λόγω μέτρα δύνανται να περιλαμβάνουν τη δημιουργία προστατευτικής ζώνης γύρω από την εκμετάλλευση, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα επιτήρησης και τη θέσπιση προστασίας έναντι της εισαγωγής τυχόν φορέων ή ξενιστών παθογόνων παραγόντων 7 6. ωστόσο: α) μια νέα εκμετάλλευση που πληροί τους όρους των ανωτέρω σημείων 1, 2, 3 και 5 αλλά που αρχίζει τις δραστηριότητές της με ψάρια, αυγά ή γαμέτες που προέρχονται από εγκεκριμένη ζώνη ή εγκεκριμένη εκμετάλλευση κειμένη σε μη εγκεκριμένη ζώνη, μπορεί να εγκρίνεται χωρίς να υποβάλλεται στην απαιτούμενη για την χορήγησή της δειγματοληψία 7 β. μια εκμετάλλευση που πληροί τους όρους των ανωτέρω σημείων 1, 2, 3 και 5, η οποία ξαναρχίζει τις δραστηριότητές της μετά από διακοπή, με ψάρια αυγά ή γαμέτες που προέρχονται από εγκεκριμένη ζώνη ή εγκεκριμένη εκμετάλλευση κειμένη σε μη εγκεκριμένη ζώνη, μπορεί να εγκρίνεται χωρίς να υποβάλλεται στην απαιτούμενη για την χορήγησή της δειγματοληψία, υπό τον όρο ότι: - το υγειονομικό ιστορικό της εκμετάλλευσης για τα τέσσερα τελευταία χρόνια δραστηριότητας της εκμετάλλευσης είναι γνωστό στην επίσημη υπηρεσία 7 ωστόσο, όταν η περίοδος δραστηριότητας της σχετικής εκμετάλλευσης είναι μικρότερη από τέσσερα χρόνια, θα λαμβάνεται υπόψη η περίοδος πραγματικής δρασηριότητας της εκμετάλλευσης, - όσον αφορά τις ασθένειες που προβλέπονται στο παράρτημα A κατάλογος II, δεν έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση περιοριστικά μέτρα υγειονομικού ελέγχου και δεν έχουν σημειωθεί προηγούμενα κρούσματα των ασθενειών αυτών, - πριν από την εισαγωγή των ψαριών, των αυγών ή των γαμετών έγινε στην επιχείρηση καθαρισμός και απολύμανση ακολουθούμενη από υγειονομικό κενό ελάχιστης διάρκειας 15 ημερών υπό επίσημο έλεγχο.» 7 β) το σημείο II.A.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. πρέπει να υδροδοτείται με σύστημα που περιλαμβάνει εγκατάσταση ικανή να καταστρέφει τους παράγοντες των ασθενειών που αναφέρονται στο παράρτημα A στήλη 1 κατάλογος II. Τα αναγκαία αυτά κριτήρια για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτών, και ιδίως των σχετικών με την ορθή λειτουργία αυτού του συστήματος καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26» 7 γ) στο σημείο II.A προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: «3. Ωστόσο: α) μια νέα εκμετάλλευση που πληροί τους όρους των ανωτέρω σημείων 1 και 2 αλλά που αρχίζει τις δραστηριότητές της με ψάρια, αυγά ή γαμέτες που προέρχονται από εγκεκριμένη ζώνη ή εγκεκριμένη εκμετάλλευση κειμένη σε μη εγκεκριμένη ζώνη, μπορεί να εγκρίνεται χωρίς να υποβάλλεται στην απαιτούμενη για τη χορήγησή της δειγματοληψία 7 β) μια εκμετάλλευση που πληροί τους όρους των ανωτέρω σημείων 1 και 2, η οποία ξαναρχίζει τις δραστηριότητές της μετά από διακοπή, με ψάρια αυγά ή γαμέτες που προέρχονται από εγκεκριμένη ζώνη ή εγκεκριμένη εκμετάλλευση κειμένη σε μη εγκεκριμένη ζώνη, μπορεί να εγκρίνεται χωρίς να υποβάλλεται στην απαιτούμενη για τη χορήγησή της δειγματοληψία, υπό τον όρο ότι: - το υγειονομικό ιστορικό της εκμετάλλευσης για τα τέσσερα τελευταία χρόνια δραστηριότητας της εκμετάλλευσης είναι γνωστό στην επίσημη υπηρεσία 7 ωστόσο, όταν η περίοδος δραστηριότητας της σχετικής εκμετάλλευσης είναι μικρότερη από τέσσερα χρόνια, θα λαμβάνεται υπόψη η περίοδος πραγματικής δραστηριότητας της εκμετάλλευσης, - όσον αφορά τις ασθένεις που προβλέπονται στο πατάρτημα A κατάλογος II, δεν έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση περιοριστικά μέτρα υγειονομικού ελέγχου και δεν έχουν σημειωθεί προηγούμενα κρούσματα των ασθενειών αυτών, - πριν από την εισαγωγή των ψαριών, των αυγών ή των γαμετών έγινε στην επιχείρηση καθαρισμός και απολύμανση ακολουθούμενη από υγειονομικό κενό ελάχιστης διάρκειας 15 ημερών υπό επίσημο έλεγχο.» 7 δ) το σημείο III.A 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. πρέπει να υδροδοτείται με σύστημα που περιλαμβάνει εγκατάσταση ικανή να καταστρέφει τους παράγοντες των ασθενειών που αναφέρονται στο παράρτημα A στήλη 1 κατάλογος II 7 τα αναγκαία κριτήρια για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτών, και ιδίως των σχετικών με την ορθή λειτουργία αυτού του συστήματος καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26.» 7 ε) στο σημείο III.A προστίθεται το ακόλουθο σημείο: «3. Ωστόσο: α) μια νέα εκμετάλλευση που πληροί τους όρους των ανωτέρω σημείων 1 και 2, αλλά που αρχίζει τις δραστηριότητές της με μαλάκια που προέρχονται από εγκεκριμένη ζώνη ή εγκεκριμένη εκμετάλλευση κειμένη σε μη εγκεκριμένη ζώνη, μπορεί να εγκρίνεται χωρίς να υποβάλλεται στην απαιτούμενη για τη χορήγηση της δειγματοληψία 7 β) μια εκμετάλλευση που πληροί τους όρους των ανωτέρω σημείων 1 και 2, η οποία ξαναρχίζει τις δραστηριότητές της μετά από διακοπή, με μαλάκια που προέρχονται από εγκεκριμένη ζώνη ή εγκεκριμένη εκμετάλλευση κειμένη σε μη εγκεκριμένη ζώνη, μπορεί να εγκρίνεται χωρίς να υποβάλλεται στην απαιτούμενη για τη χορήγησή της δειγματοληψία, υπό τον όρο ότι: - το υγειονομικό ιστορικό της εκμετάλλευσης για τα τέσσερα τελευταία χρόνια δραστηριότητας της εκμετάλλευσης είναι γνωστό στην επίσημη υπηρεσία, - όσον αφορά τις ασθένειες που προβλέπονται στο παράρτημα A κατάλογος II, δεν έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση περιοριστικά μέτρα υγειονομικού ελέγχου και δεν έχουν σημειωθεί προηγούμενα κρούσματα των ασθενειών αυτών, - πριν από την εισαγωγή των μαλακίων έγινε στην επιχείρηση καθαρισμός και απολύμανση ακολουθούμενη από υγειονομικό κενό ελάχιστης διάρκειας 15 ημερών υπό επίσημο έλεγχο.» Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιουλίου 1996, ενημερώνουν δε αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει 20 ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 1995. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Ph. VASSEUR (1) ΕΕ αριθ. L 46 της 19. 2. 1991, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/54/EOK (ΕΕ αριθ. L 175 της 19. 7. 1993, σ. 34).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία