Οδηγία 95/29/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 95/29/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Ιουνίου 1995 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 1991 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά (4) ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση, συνοδευόμενη ενδεχομένως από προτάσεις, σχετικά με τον καθορισμό μέγιστης διάρκειας μεταφοράς για ορισμένους τύπους ζώων, τη συχνότητα παροχής τροφής και νερού, τη διάρκεια ανάπαυσης, την πυκνότητα φόρτωσης και τις προδιαγραφές στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται τα μεταφορικά μέσα όσον αφορά τη μεταφορά ορισμένων τύπων ζώων 7 ότι η έκθεση της Επιτροπής, βασιζόμενη στη γνώμη της επιστημονικής κτηνιατρικής επιτροπής, δείχνει ότι μπορούν να τεθούν προδιαγραφές ως προς τα εν λόγω στοιχεία σχετικά με ορισμένους τύπους ζώων, με βάση επιστημονικά δεδομένα και την υπάρχουσα πείρα 7 ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει κανόνες για τη διάρκεια μεταφοράς, τη συχνότητα παροχής τροφής και νερού, τις περιόδους ανάπαυσης και την πυκνότητα φόρτωσης 7 ότι, ενίοτε, οι κανόνες αυτοί είναι πολύ λεπτομερείς και χρησιμοποιούνται από ορισμένα κράτη μέλη προκειμένου να περιορίζονται οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές ζώντων ζώων 7 ότι οι μεταφορείς ζώων πρέπει να έχουν σαφώς καθορισμένα κριτήρια ώστε να εργάζονται σε κοινοτική κλίμακα, χωρίς να παραβαίνουν διάφορες εθνικές διατάξεις 7 ότι, προς εξάλειψη των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο ζώντων ζώων και για την ομαλή λειτουργία των οργανώσεων αγοράς με ταυτόχρονη διασφάλιση ικανού βαθμού προστασίας των ζώων, απαιτείται, στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, να τροποποιηθούν οι κανόνες της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ με σκοπό την εναρμόνιση της διάρκειας των περιόδων μεταφοράς και των περιόδων ανάπαυσης, της συχνότητας παροχής τροφής και νερού, και της πυκνότητας φόρτωσης, όσον αφορά ορισμένους τύπους ζώων 7 ότι πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να προβλέψουν προϋποθέσεις διαρκείας ταξιδίου αυστηρότερες όταν πρόκειται για ζώα προς σφαγή μεταφερόμενα μεταξύ δύο σημείων της επικρατείας τους, τηρουμένων των γενικών διατάξεων της συνθήκης, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 91/628/EOK τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 1, το στοιχείο α) της παραγράφου 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «α) - στις στερούμενες οιουδήποτε εμπορικού χαρακτήρα μεταφορές ζώων και σε κάθε μεμονωμένο ζώο που συνοδεύεται από φυσικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη για τα ζώα κατά τη μεταφορά, - στις μεταφορές κατοικιδίων ζώων που συνοδεύουν τον κύριό τους κατά τη διάρκεια ιδιωτικού ταξιδιού.» 2. Στο άρθρο 2 παράγραφος 2, προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: 1. στο στοιχείο ε): το κείμενο της πέμπτης πρότασης, «και στεγαστεί επί δέκα τουλάχιστον ώρες» διαβάζεται ως εξής: «και στεγαστεί επί 24 ώρες» 7 2. προστίθενται τα εξής: «η) 'διάρκεια ανάπαυσης': το συνεχές χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια ταξιδιού, κατά τη διάρκεια του οποίου τα ζώα δεν μετακινούνται με μεταφορικό μέσο: θ) 'μεταφορές': κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μεταφέρει ζώα, - για λογαριασμό του, η - για λογαριασμό τρίτου ή - με παραχώρηση σε τρίτο ενός μεταφορικού μέσου για τη μεταφορά ζώων, εφόσον η μεταφορά αυτή έχει εμπορικό χαρακτήρα και κερδοσκοπική βάση.» 3. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο: «α)α) - ο χώρος (η πυκνότητα φόρτωσης) των ζώων να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στα αριθμητικά δεδομένα του κεφαλαίου VI του παραρτήματος, όσον αφορά τα ζώα και τα μέσα μεταφοράς που αναφέρονται στο εν λόγω κεφάλαιο, - η διάρκεια μεταφοράς και ανάπαυσης καθώς και τα διαστήματα ταΐσματος και ποτίσματος ορισμένων κατηγοριών ζώων να ανταποκρίνονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 (*), στα δεδομένα του κεφαλαίου VII του παραρτήματος, όσον αφορά τα ζώα που αναφέρονται στο εν λόγω κεφάλαιο. (*) ΕΕ αριθ. L 370 της 31. 12. 1985, σ. 1.» 4. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 5 Α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε: 1. κάθε μεταφορέας: α) να έχει: i) καταγραφεί σε μητρώο ώστε να μπορεί να εντοπίζεται σύντομα από την αρμόδια αρχή σε περίπτωση μη τήρησης των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας 7 ii) λάβει κοινοτική άδεια ισχύουσα για κάθε μεταφορά σπονδυλωτών ζώων που πραγματοποιείται σε έδαφος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ και χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης ή, αν η επιχείρηση είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα, από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ένωσης, υπό τον όρο ότι ο υπεύθυνος της επιχείρησης μεταφοράς θα δεσμευθεί γραπτώς να τηρήσει τις ισχύουσες απαιτήσεις της κοινοτικής κτηνιατρικής νομοθεσίας. Στη σχετική γραπτή δήλωση διευκρινίζεται, ιδίως, ότι: - ο κατά το σημείο 2 υπεύθυνος της επιχείρησης έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να συμμορφωθεί στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας μέχρι τον τόπο προορισμού, και ειδικότερα στην περίπτωση εξαγωγής προς τρίτες χώρες, μέχρι τον τόπο προορισμού όπως ορίζεται από την οικεία κοινοτική νομοθεσία, - με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραρτήματος, κεφάλαιο I μέρος Α, σημείο 6 στοιχείο β), το προσωπικό που αναφέρεται στο σημείο 2 στοιχείο α) έχει λάβει ειδική εκπαίδευση είτε στα πλαίσια της επιχείρησης είτε σε εκπαιδευτκό οργανισμό ή διαθέτει ισοδύναμη επαγγελματική πείρα για το χειρισμό και τη μεταφορά σπονδυλωτών ζώων, καθώς και προκειμένου να παρέχει, σε περίπτωση ανάγκης, τις κατάλληλες φροντίδες στα μεταφερόμενα ζώα 7 β) να μη διενεργεί ή να μην αναθέτει τη μεταφορά των ζώων υπό συνθήκες που εγκυμονούν κινδύνους τραυματισμού ή άσκοπης ταλαιπωρίας των 7 γ) να χρησιμοποιεί, για τη μεταφορά των ζώων που αφορά η παρούσα οδηγία, μεταφορικά μέσα που μπορούν να εξασφαλίζουν την τήρηση των κοινοτικών απαιτήσεων όσον αφορά τις συνθήκες μεταφοράς, ιδίως δε των απαιτήσεων που προβλέπονται στο παράρτημα και εκείνων που θα καθοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1. 2. Ο μεταφορέας: α) να αναθέτει τη μεταφορά ζώντων ζώων σε προσωπικό που έχει τις επαγγελματικές ικανότητες και γνώσεις που απαιτούνται βάσει του σημείου 1 στοιχείο α) 7 β) να καταρτίζει, για τα ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) τα οποία πρόκειται είτε να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής μεταξύ κρατών μελών, είτε να εξαχθούν προς τρίτες χώρες, καθώς και σε περίπτωση που η διάρκεια του ταξιδιού υπερβαίνει τις 8 ώρες, ένα σχέδιο δρομολογίου σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται στο κεφάλαιο VIII του παραρτήματος το οποίο πρέπει να προσαρτάται στο υγειονομικό πιστοποιητικό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και να διευκρινίζει τα τυχόν σημεία στάσης και μεταφόρωσης. Καταρτίζεται ένα και μόνο σχέδιο δρομολογίου σύμφωνα με το στοιχείο γ) που καλύπτει τη συνολική διάρκεια του ταξιδιού 7 γ) να υποβάλλει το σχέδιο δρομολογίου το οποίο αναφέρεται στο στοιχείο β) στην αρμόδια αρχή που θα εκδώσει το υγειονομικό πιστοποιητικό επί του οποίου τίθενται ο ή οι αριθμοί των υγειονομικών πιστοποιητικών, καθώς και η σφραγίδα του κτηνιάτρου του τόπου αναχώρησης 7 ο κτηνίατρος κοινοποιεί επίσης την ύπαρξη του σχεδίου δρομολογίου διά του συστήματος ANIMO 7 δ) να βεβαιώνεται: i) ότι το πρωτότυπο του σχεδίου δρομολογίου που αναφέρεται στο στοιχείο β): - συμπληρώνεται δεόντως από τα αρμόδια πρόσωπα την κατάλληλη στιγμή, - προσαρτάται στο υγειονομικό πιστοποιητικό που συνοδεύει τη μεταφορά καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού 7 ii) ότι το προσωπικό στο οποίο ανατίθεται η μεταφορά: - αναφέρει στο σχέδιο δρομολογίου τις ώρες και τους τόπους στους οποίους τα μεταφερόμενα ζώα ταΐστηκαν και ποτίστηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, - σε περίπτωση εξαγωγής ζώων προς τρίτες χώρες και εφόσον η διάρκεια μετακίνησης στο κοινοτικό έδαφος υπερβαίνει τις 8 ώρες, υποβάλλει προς θεώρηση, κατόπιν ελέγχου, το σχέδιο δρομολογίου (σφραγίδα και υπογραφή) από την αρμόδια αρχή του εγκεκριμένου μεθοριακού σημείου ή του ορισθέντος από κράτος μέλος σημείου εξόδου, αφού τα ζώα έχουν ελεγχθεί και κριθεί ικανά από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή αυτή να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν ότι τα έξοδα για τον εν λόγω κτηνιατρικό έλεγχο βαρύνουν τον επιχειρηματία που εξάγει τα ζώα, - αποστέλλει κατά την επιστροφή το σχέδιο δρομολογίου προς την αρμόδια αρχή του τόπου προέλευσης. Ωστόσο, σε περίπτωση εξαγωγών ζώων προς τρίτες χώρες διά της θαλασσίας οδού και εφόσον η διάρκεια του ταξιδιού υπερβαίνει τις 8 ώρες, εφαρμόζονται οι ίδιες διατάξεις 7 ε) φυλάττει, επί χρονικό διάστημα που καθορίζει η αρμόδια αρχή, αντίγραφο του σχεδίου δρομολογίου που αναφέρεται στο στοιχείο β), το οποίο να μπορεί να επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση, στην αρμόδια αρχή, για εξακρίβωση 7 στ) μπορεί να αποδείξει, ανάλογα με τα μεταφερόμενα ζώα και εφόσον η απόσταση μεταφοράς απαιτεί την τήρηση του σημείου 4 του κεφαλαίου VII, ότι έχουν ληφθεί μέτρα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες ποτίσματος και σίτισης των ζώων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ακόμη και εάν το δρομολόγιο τροποποιηθεί ή το ταξίδι διακοπεί για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του 7 ζ) βεβαιώνεται ότι τα ζώα θα μεταφερθούν στον τόπο προορισμού χωρίς καθυστέρηση 7 η) βεβαιώνεται, τηρουμένου του κεφαλαίου III του παραρτήματος, ότι τα ζώα ειδών μη περιλαμβανομένων στο κεφάλαιο VII του παραρτήματος, ποτίζονται και σιτίζονται καταλλήλως σε κανονικά διαστήματα διαρκούσης της μεταφοράς. 3. Τα σημεία στάσης που έχουν αποφασιστεί εκ των προτέρων από τον υπεύθυνο που αναφέρεται στο σημείο 2 να ελέγχονται τακτικά από την αρμόδια αρχή, η οποία οφείλει επίσης να εξακριβώνει κατά πόσον τα ζώα είναι σε θέση να συνεχίσουν το ταξίδι τους. 4. Οι δαπάνες σίτισης, ποτίσματος και ανάπαυσης ζώων βαρύνουν τους υπευθύνους που ορίζονται στο σημείο 1. Β. Οι ενδεχόμενες λεπτομέρειες εφαρμογής που απορρέουν από το παρόν άρθρο θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17.» 5. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 8 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, τηρουμένων των αρχών και των κανόνων ελέγχου που ορίζει η οδηγία 90/425/ΕΟΚ, οι αρμόδιες αρχές να ελέγχουν εάν τηρούνται οι επιταγές της παρούσας οδηγίας, επιθεωρώντας χωρίς διακρίσεις: α) τα μεταφορικά μέσα και τα ζώα κατά τη διάρκεια της οδικής μεταφοράς 7 β) τα μεταφορικά μέσα και τα ζώα κατά την άφιξή τους στους τόπους προορισμού 7 γ) τα μεταφορικά μέσα και τα ζώα στις αγορές, στους τόπους αναχώρησης, στα σημεία στάσης και στα σημεία μεταφόρτωσης 7 δ) τις ενδείξεις που αναγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα. Οι επιθεωρήσεις αυτές πρέπει να αφορούν επαρκές δείγμα των ζώων που μεταφέρονται κάθε χρόνο στο εσωτερικό κάθε κράτους μέλους και μπορούν να διεξάγονται ταυτόχρονα με τους ελέγχους που διενεργούνται για άλλους σκοπούς. Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση στην οποία δηλώνει τον αριθμό των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους για καθένα από τα στοιχεία α), β), γ) και δ) και αναφέρει λεπτομερή στοιχεία για κάθε διαπιστωθείσα παράβαση, καθώς και τα επακόλουθα μέτρα που έλαβε η αρμόδια αρχή. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μπορούν να διενεργούνται έλεγχοι των ζώων και των μεταφορικών μέσων στο έδαφος κράτους μέλους, εφόσον η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους διαθέτει πληροφορίες που της επιτρέπουν να συναγάγει ότι υπάρχει παράβαση. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν αφορούν τους ελέγχους που διενεργούνται στα πλαίσια των αποστολών που εκτελούνται χωρίς διάκριση από τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με τη γενική εφαρμογή των νόμων σε ένα κράτος μέλος.» 6. Στο άρθρο 9 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο ως τρίτο εδάφιο: «Κάθε μέτρο που λαμβάνεται δυνάμει του δευτέρου εδαφίου κοινοποιείται από την αρμόδια αρχή μέσω του δικτύου ANIMO σύμφωνα με τις, μεταξύ άλλων, και δημοσιονομικές λεπτομέρειες εφαρμογής που καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 17.» 7. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 10 1. Εμπειρογνώμονες της Επιτροπής μπορούν, εφόσον είναι αναγκαίο για την ενιαία εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους. Για το σκοπό αυτό, οι εμπειρογνώμονες μπορούν, δειγματοληπτικά και αμερόληπτα, να εξακριβώνουν κατά πόσον η αρμόδια αρχή ελέγχει την τήρηση των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για τα πορίσματα των ελέγχων. 2. Οι έλεγχοι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 διενεργούνται σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή. 3. Το κράτος μέλος, όπου διενεργείται έλεγχος, παρέχει στους εμπειρογνώμονες κάθε απαραίτητη βοήθεια για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 4. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου ορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 17.» 8. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 11 1. Εφαρμόζονται οι κανόνες της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση και τη συνέχεια που θα δίνεται στους ελέγχους. 2. Η εισαγωγή, η διαμετακόμιση και η μεταφορά εντός και διαμέσου της Κοινότητας ζώντων ζώων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και προέρχονται από τρίτες χώρες, επιτρέπεται μόνον εάν ο μεταφορέας: - δεσμεύεται γραπτώς να τηρεί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, ιδίως τις απαιτήσεις του άρθρου 5, και έχει λάβει μέτρα προς το σκοπό αυτό, - υποβάλλει σχέδιο δρομολογίου σύμφωνα με το άρθρο 5. 3. Εξάλλου, ο υπεύθυος κτηνίατρος του μεθοριακού σταθμού ελέγχου, κατά τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από την παράγραφο 2, εξακριβώνει κατά πόσον τηρούνται οι όροι καλής διαβίωσης των ζώων. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις όσον αφορά το πότισμα και τη σίτιση των ζώων, λαμβάνει με έξοδα του υπευθύνου μεταφοράς τα μέτρα του άρθρου 9. 4. Το πιστοποιητικό ή τα έγγραφα που προβλέπονται από το άρθρο 4 παράγραφος 1 τρίτη περίπτωση της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ συμπληρώνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Μέχρις ότου θεσπιστούν οι διατάξεις αυτές, οι σχετικοί εθνικοί κανόνες στον τομέα αυτόν εφαρμόζονται τηρουμένων των γενικών διατάξεων της συνθήκης.» 9. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 13 1. Πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1995, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο προτάσεις για τον καθορισμό των προδιαγραφών στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται τα μεταφορικά μέσα. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία για τις προτάσεις αυτές. 2. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, καθορίζει, πριν από τις 30 Ιουνίου 1996, τα κοινοτικά κριτήρια στα οποία πρέπει να αναταποκρίνονται τα σημεία στάσης όσον αφορά την υποδομή υποδοχής, τη σίτιση, το πότισμα, τη φόρτωση, την εκφόρτωση και ενδεχομένως τη διανυκτέρευση ορισμένων τύπων ζώων καθώς και τις υγειονομικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται σε αυτά τα σημεία στάσης. 3. Πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1999, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την πείρα που έχει αποκτηθεί από τα κράτη μέλη από τότε που άρχισε να εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία, συνοδευόμενη ενδεχομένως από προτάσεις επί των οποίων το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. 4. Εν αναμονή της εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2, ισχύουν οι σχετικοί εθνικοί κανόνες τηρουμένων των γενικών διατάξεων της συνθήκης.» 10. Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 16 1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τις μετακινήσεις ζώων σε ορισμένα τμήματα των εδαφών που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η γεωγραφική τους απομάκρυνση σε σχέση με το ηπειρωτικό τμήμα του κοινοτικού εδάφους. 2. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή στα πλαίσια της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν για το θέμα αυτό.» 11. Στο άρθρο 18, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων της παρούσας οδηγίας ή παράβασης που συνεπάγεται σημαντική ταλαιπωρία για τα ζώα, ένα κράτος μέλος λαμβάνει, με την επιφύλαξη των λοιπών προβλεπόμενων κυρώσεων, τα απαραίτητα μέτρα για την επανόρθωση των διαπιστωθεισών παραλείψεων τα οποία μπορεί να φθάσουν μέχρι την αναστολή ή και την απόσυρση της έγκρισης που αναφέρεται στο άρθρο 5 μέρος Α παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) Τα κράτη μέλη προβλέπουν, κατά τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία, τα μέτρα που θα λάβουν για να αντιμετωπίσουν τις διαπιστούμενες παραλείψεις.» 12. Στο άρθρο 18 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: «3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται σε κράτος μέλος διαμετακόμισης ή προορισμού από την αρμόδια αρχή ενός από αυτά τα κράτη μέλη ότι μια μεταφορική επιχείρηση δεν τηρεί τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, διενεργείται χωρίς καθυστέρηση επαφή με την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους έγκρισης. Η τελευταία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, και ιδίως όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2. Εν συνεχεία, ανακοινώνει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαπιστώθηκε η παράβαση και στην Επιτροπή τη ληφθείσα απόφαση και την αιτιολόγησή της. Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά τα άλλα κράτη μέλη. 4. Τα κράτη μέλη, ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 89/608/ΕΟΚ (*), παρέχουν αμοιβαία βοήθεια για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως προκειμένου να διασφαλίζουν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων, εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες που προσφέρει η αμοιβαία συνδρομή, και κατόπιν επαφών των ενδιαφερομένων μερών με την Επιτροπή, το κράτος μέλος όπου έχουν διαπιστωθεί οι παραβάσεις μπορεί ν' απαγορεύσει προσωρινά τη μεταφορά ζώων στο έδαφός του από τον παραβάτη μεταφορέα. 5. Το παρόν άρθρο δεν θίγει την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, όσον αφορά τις ποινικές κυρώσεις. (*) ΕΕ αριθ. L 351 της 2. 12. 1989, σ. 34.» 13. Στο παράρτημα, κεφάλαιο I μέρος Α παράγραφος 2 στοιχείο β) προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: «Στο εσωτερικό του διαμερίσματος των ζώων και κάθε επιπέδου του πρέπει να προβλέπεται επαρκής ελεύθερος χώρος ώστε να εξασφαλίζεται κατάλληλος εξαερισμός επάνω από τα ζώα, όταν αυτά βρίσκονται σε φυσική όρθια θέση και ώστε να μην εμποδίζονται σε καμία περίπτωση οι φυσικές τους κινήσεις.» 14. Στο παράρτημα, κεφάλαιο I μέρος Α παράγραφος 2, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «δ) κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, τα ζώα πρέπει να ποτίζονται και να σιτίζονται κατάλληλα σύμφωνα με τα σχετικά διαστήματα που ορίζονται στο κεφάλαιο VII.» 15. Στο παράρτημα προστίθενται τα ακόλουθα κεφάλαια που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1996. Ενημερώνουν δε αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Ωστόσο, τα κράτη μέλη διαθέτουν επιπρόσθετη προθεσμία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1997 προκειμένου να εφαρμόσουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο 3 του κεφαλαίου VII στα μεταφορικά μέσα που αναφέρονται στα σημεία 3, 6 και 7 του εν λόγω κεφαλαίου. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού διακίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 1995. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. BARROT (1) ΕΕ αριθ. C 250 της 14. 9. 1993, σ. 12. (2) ΕΕ αριθ. C 20 της 24. 1. 1994, σ. 68. (3) ΕΕ αριθ. C 127 της 7. 5. 1994, σ. 32. (4) ΕΕ αριθ. L 340 της 11. 12. 1991, σ. 17. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 92/438/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 243 της 25. 8. 1992, σ. 27). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κεφάλαια προστιθέμενα στο παράρτημα της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ «ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 47. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Α. ΜΟΝΟΠΛΑ ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΖΩΑ >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> Οι αριθμοί αυτοί μπορούν να ποικίλλουν κατά 10 % το πολύ για τους ενήλικους ίππους και κατά 20% το πολύ για τους νεαρούς ίππους και τα πουλάρια ανάλογα, όχι μόνον με το βάρος και το μέγεθος των ζώων, αλλά και με τη φυσική τους κατάσταση, τις μετεωρολογικές συνθήκες και την πιθανή διάρκεια του ταξιδιού. >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> Οι αριθμοί αυτοί μπορούν να ποικίλλουν κατά 10 % το πολύ για τους ενήλικους ίππους και κατά 20 % το πολύ για τους νεαρούς ίππους και τα πουλάρια ανάλογα, όχι μόνον με το βάρος και το μέγεθος των ζώων, αλλά και με τη φυσική τους κατάσταση, τις μετεωρολογικές συνθήκες και την πιθανή διάρκεια του ταξιδιού. >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> Β. ΒΟΟΕΙΔΗ >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> Οι αριθμοί αυτοί μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα, όχι μόνον με το βάρος και το μέγεθος των ζώων, αλλά και με τη φυσική τους κατάσταση, τις μετεωρολογικές συνθήκες και την πιθανή διάρκεια του ταξιδιού. >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> Οι αριθμοί αυτοί μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα, όχι μόνον με το βάρος και το μέγεθος των ζώων, αλλά και με τη φυσική τους κατάσταση, τις μετεωρολογικές συνθήκες και την πιθανή διάρκεια του ταξιδιού. >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> Για τα έγκυα ζώα πρέπει να προβλέπεται εμβαδόν μεγαλύτερο κατά 10 %. Γ. ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> Το προαναφερόμενο εμβαδόν μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη φυλή, το μέγεθος, τη φυσική κατάσταση και το μήκος του τριχώματος των ζώων, καθώς και ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες και τη διάρκεια του ταξιδιού. >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> Το προαναφερόμενο εμβαδόν μπορεί να ποικίλλει ανάλλογα με τη φυλή, το μέγεθος, τη φυσική κατάσταση και το μήκος του τριχώματος των ζώων, καθώς και ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες και τη διάρκεια του ταξιδιού. Π.χ., για τους μικρούς αμνούς, είναι δυνατόν να προβλέπεται εμβαδόν στο δάπεδο μικρότερο κατά 0,2 m² ανά ζώο. >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> Δ. ΧΟΙΡΟΙ Σιδηροδρομική και οδική μεταφορά Όλοι οι χοίροι πρέπει τουλάχιστον να μπορούν να κατακλίνονται και να στέκονται όρθιοι στη φυσική τους στάση. Προκειμένου να τηρούνται οι στοιχειώδεις απαιτήσεις, η πυκνότητα φόρτωσης κατά τη μεταφορά των χοίρων βάρους 100 kg περίπου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 235 kg/m². Ενδέχεται, λόγω της φυλής, του μεγέθους και της φυσικής κατάστασης των χοίρων, να απαιτείται εμβαδόν μεγαλύτερο από το προαναφερόμενο κατώτατο όριο 7 το εμβαδόν αυτό μπορεί να αυξάνεται κατά 20 % κατ' ανώτατο όριο, ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες και τη διάρκεια του ταξιδιού. >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> Ε. ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> Οι αριθμοί αυτοί μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα, όχι μόνον με το βάρος και το μέγεθος των πτηνών, αλλά και με τη φυσική τους κατάσταση, τις μετεωρολογικές συνθήκες και την πιθανή διάρκεια του ταξιδιού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 48. ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 1. Οι απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στη μεταφορά των ζωικών ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α), πλην των αεροπορικών μεταφορών, οι προδιαγραφές περί των οποίων περιέχονται στο κεφάλαιο I.Ε, σημεία 27 έως 29. 2. Η διάρκεια ταξιδιού των ζώων των ειδών που αναφέρονται στο σημείο 1 δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 ώρες. 3. Η ανώτατη διάρκεια ταξιδιού που αναφέρεται στο σημείο 2 μπορεί να παρατείνεται εάν το όχημα που χρησιμοποιείται γαι τη μεταφορά πληροί τους ακόλουθους πρόσθετους όρους: - στο δάπεδο του οχήματος υπάρχει αρκετή στρωμνή, - το όχημα μεταφέρει επαρκή ποσότητα ζωοτροφών ανάλογα με τα μεταφερόμενα ζωικά είδη και τη διάρκεια του ταξιδιού, - υπάρχει άμεση πρόσβαση στα ζώα, - υπάρχει δυνατότητα συμπληρωματικού αερισμού, ο οποίος μπορεί να ρυθμίζεται ανάλογα με την (εσωτερική και εξωτερική) θερμοκρασία, - υπάρχουν κινητά χωρίσματα για τη δημιουργία διαμερισμάτων, - τα οχήματα διαθέτουν σύστημα που επιτρέπει τη σύνδεση με την υδροδότηση κατά τις στάσεις, - τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χοίρων πρέπει να διαθέτουν επαρκή ποσότητα νερού για το πότισμα των ζώων κατά το ταξίδι. 4. Όταν χρησιμοποιείται οδικό όχημα που πληροί τους όρους του σημείου 3, τα διαστήματα ποτίσματος και παροχής τροφής καθώς και η διάρκεια ταξιδιού και ανάπαυσης είναι οι εξής: α) στους μη απογαλακτισμένους μόσχους, αμνούς, ερίφια και πώλους, οι οποίοι λαμβάνουν γαλακτούχο τροφή, καθώς και στα μη απογαλακτισμένα χοιρίδια πρέπει να παρέχεται, ύστερα από εννέα ώρες μεταφοράς, επαρκής χρόνος ανάπαυσης, τουλάχιστον μιας ώρας, ιδίως για να ποτίζονται και, αν χρειάζεται, να ταΐζονται. Μετά από αυτόν το χρόνο ανάπαυσης, το ταξίδι μπορεί να συνεχίζεται για άλλες εννέα ώρες 7 β) η διάρκεια μεταφοράς των χοίρων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αυτού, τα ζώα πρέπει να έχουν συνεχώς τη δυνατότητα να πιούν νερό 7 γ) η διάρκεια μεταφοράς των οικιακών μονόπλων (πλην των εγγεγραμμένων ιπποειδών κατά την έννοια της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ) (1), δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αυτού, πρέπει να ποτίζονται και, αν χρειάζεται, να ταΐζονται κάθε 8 ώρες 7 δ) σε όλα τα άλλα ζώα των ειδών που αναφέρονται στο σημείο 1 πρέπει να παρέχεται, ύστερα από 14 ώρες μεταφοράς, επαρκής χρόνος ανάπαυσης, τουλάχιστον μιας ώρας, ιδίως για να ποτίζονται και, αν χρειάζεται, να ταΐζονται. Μετά από αυτόν το χρόνο ανάπαυσης, το ταξίδι μπορε γ394 ί να συνεχίζεται για άλλες 14 ώρες. 5. Μετά την καθορισμένη διάρκεια ταξιδιού, τα ζώα πρέπει να εκφορτώνονται και να τους παρέχεται τροφή, νερό και χρόνος ανάπαυσης τουλάχιστον 24 ωρών. 6. Τα ζώα δεν πρέπει να μεταφέρονται σιδηροδρομικώς εάν η μέγιστη διάρκεια ταξιδίου υπερβαίνει εκείνη που προβλέπεται στο σημείο 2. Ωστόσο, εφαρμόζονται οι διάρκειες ταξιδίου που προβλέπονται στο σημείο 4 εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα σημεία 3 και 4, εξαιρουμένων των περιόδων ανάπαυσης. 7. α) Τα ζώα δεν πρέπει να μεταφέρονται διά θαλάσσης, εφόσον η μέγιστη διάρκεια ταξιδίου υπερβαίνει εκείνη που προβλέπεται στο σημείο 2, εκτός εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα σημεία 3 και 4, εξαιρουμένων των διαρκειών ταξιδίου και των περιόδων ανάπαυσης. β) Σε περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς που συνδέει τακτικά και απευθείας δύο γεωγραφικά σημεία της Κοινότητας με τη βοήθεια οχημάτων που φορτώνονται στα πλοία χωρίς να εκφορτώνονται τα ζώα, πρέπει να προβλέπεται, για τα ζώα, διάρκεια ανάπαυσης 12 ωρών μετά την εκφόρτωσή τους στο λιμένα προορισμού ή στην άμεση γειτονία του, εκτός εάν η διάρκεια της θαλάσσιας μεταφοράς εντάσσετα στο γενικό πρόγραμμα των σημείων 2 έως 4. 8. Οι διάρκειες ταξιδιού που αναφέρονται στα σημεία 3, 4 και 7 στοιχείο β) μπορεί να παρατείνονται κατά 2 ώρες προς το συμφέρον των ζώων, ανάλογα ιδίως με την εγγύτητα του τόπου προορισμού. 9. Με επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3 έως 8, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν μέγιστη διάρκεια μεταφοράς 8 ωρών μη δυνάμενη να παραταθεί για τις μεταφορές ζώων που προορίζονται προς σφαγή, οι οποίες πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου από ένα σημείο αναχώρησης έως ένα σημείο άφιξης στο έδαφός τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ >ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ> METAFOREAS (ONOMA, DIEZUZNSH, ETAIRIKH ENVNZMIA) ZPOGRAFH TOZ METAFOREA (1) TZPOS METAFORIKOZ MESOZ ARIU. PINAKIDAS KZKLOFORIAS ´H ANAGNVRISTIKA STOIXEIA (1) YVIKO EIDOS: ARIUMOS: TOPOS ANAXVRHSHS: TOPOS KAI TOPOS AFIJHS: DROMOLOGIO: PROBLEPOMENH DIARKEIA TOZ TAJIDIOZ: (1) (1) ARIU. ZGEIONOMIKOZ(VN) PISTOPOIHTIKOZ(VN) ´H SZNODEZTIKOZ EGGRAFOZ (2) SFRAGIDA TOZ KTHNIATROZ TOZ TOPOZ ANAXVRHSHS (2) THS ARMODIAS ARXHS TOZ SHMEIOZ EJODOZ ´H TOZ EGKEKRIMENOZ MEUORIAKOZ SHMEIOZ (4) HMEROMHNIA KAI VRA ANAXVRHSHS: SHMEIA STASHS ´H METAFORAS:ONOMA TOZ ARMODIOZ THS METAFORAS KATA TO TAJIDI (3) TOPOS KAI DIEZUZNSH HMEROMHNIA KAI VRA DIARKEIA STASHS AITIOLOGIA a) b) g) d) e) st) (1) Szmplhr´vnetai apσ to metaforιa prin apσ to tajνdi. (2) Szmplhr´vnetai apσ ton armσdio kthnνatro. (3) Szmplhr´vnetai apσ to metaforιa katα th diαrkeia toz tajidio´z. (4) Szmplhr´vnetai apσ thn armσdia arx´h toz shmeνoz ejσdoz ´h toz egkekrimιnoz meuoriako´z shmeνoz. Hmeromhnνa kai ´vra αfijhw Zpograf´h toz armσdioz thw metaforαw katα th diαrkeia toz tajidio´z» >ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ> (1) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 29.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία