ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/31995L0035

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-07-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-07-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-07-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 95/35/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 1995 για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 95/35/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 1995 για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/79/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 2, Εκτιμώντας: ότι, στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ προβλέπονται οι απαιτήσεις σχετικά με το φάκελο που πρέπει να υποβάλλουν οι αιτούντες για να κατοχυρωθεί μια δραστική ουσία στο παράρτημα Ι και για να εγκριθεί ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν 7 ότι, στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ πρέπει να διευκρινιστούν όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον αιτούντα όσον αφορά τις συνθήκες, τους όρους και τα τεχνικά πρωτόκολλα, βάσει των οποίων πρέπει να συγκεντρώνονται ορισμένα δεδομένα 7 ότι οι σχετικές διατάξεις πρέπει να καθιερωθούν από τη στιγμή που είναι διαθέσιμες ώστε να μπορούν οι αιτούντες να τις χρησιμοποιήσουν για την προετοιμασία των φακέλων τους 7 ότι, στην εισαγωγή των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, προβλέπεται, προς το παρόν, η εφαρμογή των αρχών της ορθής εργασιακής πρακτικής (ΟΕΠ) όταν διεξάγονται δοκιμές με σκοπό τη συγκέντρωση δεδομένων που αφορούν τις ιδιότητες ή/και την ασφάλεια των ουσιών και των σκευασμάτων 7 ότι, επομένως, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο της εν λόγω οδηγίας, η ΟΕΠ πρέπει κατ' αρχήν να εφαρμόζεται στις μελέτες καταλοίπων, ιδίως όταν είναι απαραίτητες στο πλαίσιο των φακέλων που υποβάλλονται για να καταχωρηθούν οι δραστικές ουσίες στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας 7 ότι, ωστόσο, προέκυψε ότι σε ορισμένα κράτη μέλη δεν είναι ακόμη διαθέσιμη η απαραίτητη υποδομή για την εφαρμογή των απαιτήσεων της ΟΕΠ για τις μελέτες καταλοίπων που προέρχονται από ελεγχόμενες δοκιμές σε καλλιέργειες, είδη διατροφής ή ζωοτροφές 7 ότι, εξάλλου, στα κράτη μέλη τα οποία ήδη εφαρμόζουν τις απαιτήσεις της ΟΕΠ πρέπει να δοθεί η άδεια για τη συνέχιση της εφαρμογής των απαιτήσεων αυτών στις δοκιμές που πραγματοποιούνται στο έδαφός της 7 ότι πρέπει επίσης να διευκρινιστεί η αρχή αυτή για τις παρεκκλίσεις από την ΟΕΠ που προβλέπονται ήδη στην αγορά 7 ότι είναι απαραίτητο να προβλεφθεί προσωρινή παρέκκλιση από την εφαρμογή των απαιτήσεων της ΟΕΠ για δραστικές ουσίες που διετίθεντο στην αγορά δύο χρόνια μετά την κοινοποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, εφόσον πληρούνται ορισμένα προστατευτικά μέτρα 7 ότι, ωστόσο δεν είναι απαραίτητο να προβλεφθεί αυτή η παρέκκλιση για δραστικές ουσίες οι οποίες διατίθεντο στην αγορά δύο χρόνια μετά την κοινοποίηση της προαναφερθείσας οδηγίας 7 ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Φυτοϋγειονομικής Επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις 30 Ιουνίου 1996. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 1995. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 1995. Για την Επιτροπή Ritt BJERREGAARD Μέλος της Επιτροπής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ τροποποιούνται ως εξής: 1. Το παράρτημα ΙΙ τροποποιείται ως εξής: α) Το σημείο 2.2 της εισαγωγής αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2.2. Κατά παρέκκλιση από το σημείο 2.1, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν την πραγματοποίηση στο έδαφος τους δοκιμών και αναλύσεων για τη συγκέντρωση δεδομένων που αφορούν τις ιδιότητες ή/και την ασφάλεια των ουσιών σχετικά με τις μέλισσες και τα ωφέλιμα αρθρόποδα άλλα από τις μέλισσες, από επίσημα ή επισήμως αναγνωρισμένα κέντρα ή ιδρύματα δοκιμών τα οποία πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα σημεία 2.2 και 2.3 της εισαγωγής του παραρτήματος ΙΙΙ. Η παρέκκλιση αυτή εφαρμόζεται για τις δοκομές που έχουν αρχίσει πράγματι πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1999, το αργότερο.» β) Προστίθεται το ακόλουθο νέο σημείο 2.3 στην εισαγωγή: «2.3. Κατά παρέκκλιση από το σημείο 2.1, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι οι ελεγχόμενες δοκιμές καταλοίπων που πραγματοποιούνται στο έδαφος τους σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 6 'Κατάλοιπα εντός ή επί των μεταποιημένων προϊόντων, τροφίμων και ζωοτροφών' με φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία περιέχουν δραστικές ουσίες που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά δύο έτη μετά την κοινοποίηση της οδηγίας, μπορούν να διεξάγονται από επίσημα ή επισήμως αναγνωρισμένα κέντρα ή ιδρύματα δοκιμών τα οποία πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα σημεία 2.2 και 2.3 της εισαγωγής του παραρτήματος ΙΙΙ. Η παρέκκλιση αυτή εφαρμόζεται για τις ελεγχόμενες δοκιμές καταλοίπων που έχουν αρχίσει το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1997.» 2. Το παράρτημα ΙΙΙ τροποποιείται ως εξής: α) Το σημείο 2.4 της εισαγωγής αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2.4. Κατά παρέκκλιση από το σημείο 2.1, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τις διατάξεις των σημείων 2.2 και 2.3 επίσης και για δοκιμές και αναλύσεις που διεξάγονται στο έδαφός τους για τη συγκέντωση δεδομένων που αφορούν τις ιδιότητες ή/και την ασφάλεια των σκευασμάτων σχετικά με τις μέλισσες και τα ωφέλιμα αρθρόποδα άλλα από τις μέλισσες, και οι οποίες έχουν αρχίσει πράγματι να διεξάγονται το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1999.» β) Το ακόλουθο νέο σημείο 2.5 παρεμβάλλεται στην εισαγωγή: «2.5 Κατά παρέκκλιση από το σημείο 2.1 τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν τις διατάξεις των σημείων 2.2 και 2.3 επίσης και για τις ελεγχόμενες δοκιμές καταλοίπων που διεξάγονται στο έδαφός τους σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 8 'Κατάλοιπα επί ή εντός των μεταποιημένων προϊόντων, τροφίμων και ζωοτροφών' με φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά δύο έτη μετά την κοινοποίηση της οδηγίας, και έχουν αρχίσει πράγματι το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1997.»
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία