ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/31995L0039

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-08-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-09-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-07-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 95/39/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 1995 για την τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ και 86/363/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορούν τον καθορισμό ανώτατων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων επάνω και μέσα στα σιτηρά και στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης αντιστοίχως

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 95/39/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουλίου 1995 για την τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ και 86/363/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορούν τον καθορισμό ανώτατων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων επάνω και μέσα στα σιτηρά και στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης αντιστοίχως ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 86/362/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1986 που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα σιτηρά (1), και ιδίως το άρθρο 11, την οδηγία 86/363/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1986 που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/29/ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 11, την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι η Επιτροπή έχει λάβει εντολή, στο πλαίσιο των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ και 86/363/ΕΟΚ, να προετοιμάσει κατάλογο καταλοίπων φυτοφαρμάκων και των ανωτάτων περιεκτικοτήτων τους για έγκριση από το Συμβούλιο 7 ότι κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μπορεί να προκύψουν στα σιτηρά και στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης ως αποτέλεσμα γεωργικών πρακτικών 7 ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη στοιχεία σχετικά με τους δύο εγκεκριμένους τύπους χρήσης φυτοφαρμάκων και, ενδεχομένως τα εποπτευόμενα πειράματα και τις μελέτες διατροφής των ζώων 7 ότι, για την ορθότερη εκτίμηση της προσλήψεως καταλοίπων φυτοφαρμάκων με τη διατροφή πρέπει να καθορίζονται, όταν ενδείκνυται, ανώτατες περιεκτικότητες για κάθε φυτοφάρμακο σε όλες ταυτοχρόνως, τις βασικές κατηγορίες τροφίμων 7 ότι οι περιεκτικότητες αυτές αντιπροσωπεύουν τη χρήση των ελάχιστων ποσοτήτων φυτοφαρμάκων που απαιτούνται για την αποτελεσματική καταπολέμιση και εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε η ποσότητα καταλοίπων να είναι η μικρότερη δυνατή και τοξικολογικώς αποδεκτή 7 ότι, υπό το φως της τεχνικής και επιστημονικής προόδου και των απαιτήσεων της δημόσιας υγείας και της γεωργίας, είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν οι οδηγίες 86/362/ΕΟΚ και 86/363/ΕΟΚ με την προσθήκη διατάξεων για άλλα κατάλλοιπα φυτοφαρμάκων στα σιτηρά και τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, και συγκεκριμένα για: methidation, methomyl thiodicarb, amitraz, pirimiphos-methyl, aldicarb και thiabendazole 7 ότι, εντούτοις, υπό το φως των σημερινών απαιτήσεων, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν για τον καθορισμό των ανώτατων περιεκτικοτήτων για ορισμένους συνδυασμούς καταλοίπων φυτοφαρμάκων και προϊόντων 7 ότι, λογικά, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις θα απαιτηθεί για τη συγκέντρωση επαρκών στοιχείων περίοδος τεσσάρων ετών κατ' ανώτατο όριο 7 ότι, κατά συνέπεια, οι ανώτατες περιεκτικότητες θα πρέπει να καθορισθούν βάσει των στοιχείων αυτών το αργότερο της 1η Ιουλίου 2000 7 ότι ελλείψει ικανοποιητικών στοιχείων, οι περιεκτικότητες θα πρέπει κανονικά να ισοδυναμούν με το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού 7 ότι θα πρέπει να αναληφθούν επαρκείς δεσμεύσεις για τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων εντός έτους από την έκδοση της παρούσας οδηγίας 7 ότι οι ανώτατες περιεκτικότητες καταλοίπων που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία πρέπει να επανεξετασθούν στα πλαίσια των επανεκτιμήσεων των δραστικών ουσιών που προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (3), ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Τα ακόλουθα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων προστίθενται στο μέρος Α του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 86/362/ΕΟΚ: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> Άρθρο 2 1. Τα ακόλουθα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων προστίθενται στο μέρος Α του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 86/363/ΕΟΚ: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> 2. Τα ακόλουθα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων προστίθενται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 86/363/ΕΟΚ: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> Άρθρο 3 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ, το αργότερο στις 22 Αυγούστου 1996, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Οι διατάξεις αυτές όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 17 Ιουλίου 1995. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος L. ATIENZA SERNA
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία