ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/31995L0044

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-08-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-08-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-07-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 95/44/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1995 για τη θέσπιση όρων βάσει των οποίων ορισμένοι επιβλαβείς οργανισμοί, φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι έως V της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου, είναι δυνατόν να εισαχθούν ή να διακινηθούν στην Κοινότητα ή σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες της, για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς, καθώς και για εργασίες επιλογής ποικιλιών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 95/44/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιουλίου 1995 για τη θέσπιση όρων βάσει των οποίων ορισμένοι επιβλαβείς οργανισμοί, φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι έως V της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου, είναι δυνατόν να εισαχθούν ή να διακινηθούν στην Κοινότητα ή σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες της, για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς, καθώς και για εργασίες επιλογής ποικιλιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή για τα φυτικά προϊόντα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 95/4/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 7 στοιχείο ε), το άρθρο 4 παράγράφος 5, το άρθρο 5 παράγραφος 5 και το άρθρο 12 παράγραφος 3, Εκτιμώντας: ότι, βάσει των διατάξεων της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, οι επιβλαβείς οργανισμοί που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της εν λόγω οδηγίας, είτε μεμονωμένα είτε συνδεδεμένοι με τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της εν λόγω οδηγίας, δεν επιτρέπεται να εισάγονται και να εξαπλώνονται με τη διακίνηση στην Κοινότητα ή σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες της 7 ότι, βάσει των διατάξεων της ίδιας οδηγίας, τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και τα λοιπά αντικείμενα που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙΙ, δεν επιτρέπεται να εισάγονται στην Κοινότητα ή σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες της 7 ότι, επίσης, τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και τα λοιπά αντικείμενα που αναφέρονται στο παράρτημα IV της εν λόγω οδηγίας, δεν επιτρέπεται να εισάγονται ή να διακινούνται στην Κοινότητα ή σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες της, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες πληρούνται οι σχετικές ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται στο ως άνω παράρτημα 7 ότι τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και τα λοιπά αντικείμενα που αναφέρονται στο παράρτημα V μέρος Β της ως άνω οδηγίας, τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες, δεν επιτρέπεται να εισάγονται στην Κοινότητα εκτός από τις περιπτώσεις που τηρούνται οι προδιαγραφές και πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στην εν λόγω οδηγία και συνοδεύονται από ένα επίσημο φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό που πιστοποιεί αυτή τη συμμόρφωση και, επιπλέον, υποβάλλονται σε έλεγχο σε επίσημη βάση για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με αυτές τις διατάξεις 7 ότι, εντούτοις, στο άρθρο 3 παράγραφος 7 στοιχείο ε) στο άρθρο 4 παράγραφος 5, στο άρθρο 5 παράγραφος 5 και στο άρθρο 12 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας προβλέπεται ότι οι κανόνες αυτοί δεν ισχύουν για την εισαγωγή και διακίνηση αυτών των επιβλαβών οργανισμών, φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων, για δοκιμές ή επιστημονικούς σκοπούς καθώς και εργασίες επιλογής ποικιλιών που υπόκειται σε ορισμένους όρους οι οποίοι πρόκειται να θεσπιστούν σε κοινοτικό επίπεδο 7 ότι, κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι όροι οι οποίοι πρέπει να πληρούνται σε περιπτώσεις τέτοιας εισόδου ή διακίνησης, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν υφίσταται κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών 7 ότι, εντούτοις, οι όροι για τις εισαγωγές πολλαπλασιαστικού υλικού γεωμήλων έχουν ήδη θεσπιστεί με την απόφαση 80/862/ΕΟΚ της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 91/22/ΕΟΚ (4), και, ως εκ τούτου, δεν θίγονται από την παρούσα οδηγία 7 ότι, επιπλέον, οι όροι για τις εισαγωγές δειγμάτων εδάφους και υποστρωμάτων ανάπτυξης καταγωγής, τρίτων χωρών έχουν ήδη θεσπιστεί με την απόφαση 93/447/ΕΟΚ της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 94/9/ΕΚ (6), και ως εκ τούτου, δεν επηρεάζονται από την παρούσα οδηγία 7 ότι δεν επηρεάζονται από την οδηγία αυτή οι όροι που προβλέπονται για το υλικό βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1982 για την εφαρμογή στην Κοινότητα της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 558/95 της Επιτροπής (8), βάσει της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 1990 για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον (9), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/15/ΕΚ της Επιτροπής (10), και άλλων ειδικότερων κοινοτικών διατάξεων που αφορούν τα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση και τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς 7 ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Φυτοϋγειονομικής Επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται στις αποφάσεις 80/862/ΕΟΚ και 93/447/ΕΟΚ για πολλαπλασιαστικό υλικό γεωμήλων και για δείγματα εδάφους και υποστρώματα ανάπτυξης αντίστοιχα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι για όλες τις δραστηριότητες για δοκιμές ή επιστημονικούς σκοπούς, καθώς και για εργασίες επιλογής ποικιλιών, οι οποίες εφεξής θα αναφέρονται ως «οι δραστηριότητες», οι οποίες συνεπάγονται τη χρήση επιβλαβών οργανισμών, φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 7 στοιχείο ε) του άρθρου 4 παράγραφος 5, του άρθρου 5 παράγραφος 5 και του άρθρου 12 παράγραφος 3γ της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, εφεξής αναφέρονται ως «το υλικό», υποβάλλεται αίτηση στις επίσημες αρμόδιες υπηρεσίες πριν από την είσοδο ή τη διακίνηση οιουδήποτε τέτοιου υλικού σε οιοδήποτε κράτος μέλος ή σε προστατευόμενες ζώνες του. 2. Στην αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: - το όνομα και η διεύθυνση του υπεύθυνου για τις δραστηριότητες αυτές, - το επιστημονικό όνομα ή τα ονόματα του υλικού, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών επιβλαβών οργανισμών, όταν χρειάζεται, - το είδος του υλικού, - η ποσότητα του υλικού, - ο τόπος καταγωγής του υλικού, με τα κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα για το υλικό που πρόκειται να εισαχθεί από τρίτη χώρα, - η διάρκεια, η φύση και οι στόχοι των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον περίληψης της εργασίας και προδιαγραφές για τις δοκιμές και τους επιστημονικούς σκοπούς ή για τις εργασίες επιλογής ποικιλιών, - η διεύθυνση και η περιγραφή του συγκεκριμένου χώρου ή των χώρων για απομόνωση και όταν χρειάζεται, για τη διεξαγωγή των δοκιμασιών, - ο τόπος πρώτης αποθήκευσης ή πρώτης φύτευσης, μετά από την επίσημη ελευθέρωση του υλικού, όταν χρειάζεται, - η προτεινόμενη μέθοδος καταστροφής ή επεξεργασίας του υλικού όταν ολοκληρωθούν οι εγκεκριμένες δραστηριότητες 7 όταν χρειάζεται, - το προτεινόμενο σημείο εισόδου στην Κοινότητα για υλικό που πρόκειται να εισαχθεί από τρίτη χώρα. Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη, μόλις λάβουν την αίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 1, εγκρίνουν τις συναφείς δραστηριότητες, σε περίπτωση που αποδεδειγμένα πληρούνται οι γενικοί όροι που θεσπίζονται στο παράρτημα Ι. Τα κράτη μέλη μπορούν να ανακαλέσουν την εν λόγω έγκριση οποιαδήποτε στιγμή εάν διαπιστωθεί ότι οι όροι που προβλέπονται στο παράρτημα Ι παύουν να πληρούνται. 2. Εφόσον έχουν εγκριθεί οι συναφείς δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν την είσοδο ή τη διακίνηση στο κράτος μέλος ή σε προστατευόμενες ζώνες του, του υλικού το οποίο αναφέρεται στην αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι το υλικό αυτό συνοδεύεται σε όλες τις περιπτώσεις από εγκριτική επιστολή για την εν λόγω εισαγωγή ή διακίνηση επιβλαβών οργανισμών, φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς, καθώς και για εργασίες επιλογής ποικιλιών που εφεξής καλείται «εγκριτική επιστολή» σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ και η οποία εκδίδεται από την επίσημη αρμόδια υπηρεσία του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες αυτές και: α) στην περίπτωση υλικού κοινοτικής καταγωγής: i) όταν ο τόπος καταγωγής είναι κάποιο άλλο κράτος μέλος, ή εν λόγω εγκριτική επιστολή που το συνοδεύει πρέπει να είναι επίσημα θεωρημένη από το κράτος μέλος καταγωγής για τη διακίνηση του υλικού υπό συνθήκες απομόνωσης και ii) για τα φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα V μέρος Α της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ το υλικό πρέπει επίσης να συνοδεύεται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, βάσει εξέτασης η οποία διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 6 αυτής της οδηγίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις που θεσπίζονται σε αυτό το άρθρο, εκτός από ό,τι αφορά οποιονδήποτε επιβλαβή οργανισμό σε σχέση με τον οποίον οι δραστηριότητες έχουν εγκριθεί δυνάμει της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο. Το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο πρέπει να περιλαμβάνει την ακόλουθη μνεία: «Το παρόν υλικό διακινείται δυνάμει της οδηγίας 95/44/ΕΚ.» Σε περίπτωση που η διεύθυνση του συγκεκριμένου χώρου ή χώρων της απομόνωσης βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου πρέπει να το εκδίδει μόνο βάσει πληροφοριών σχετικά με την έγκριση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, οι οποίες έχουν ληφθεί διά της επίσημης οδού από το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την έγκριση των δραστηριοτήτων, και με την διαβεβαίωση ότι εφαρμόζονται κατά τη διακίνηση του υλικού οι όροι για την απομόνωση 7 β) στην περίπτωση υλικού που εισάγεται από τρίτη χώρα: i) τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η εν λόγω εγκριτική επιστολή έχει εκδοθεί βάσει κατάλληλων αποδεικτικών εγγράφων όσον αφορά τον τόπο καταγωγής του υλικού και ii) για τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και τα λοιπά αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα V μέρος Β της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, το υλικό πρέπει επίσης να συνοδεύεται, όταν είναι δυνατό με φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί στη χώρα καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, βάσει της εξέτασης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 6 αυτής της οδηγίας με το οποίο πιστοποιείται ότι πληρούνται οι διατάξεις που θεσπίζονται σ' αυτό το άρθρο, εκτός από ό,τι έχει σχέση με οιονδήποτε επιβλαβή οργανισμό σχετικά με τον οποίον οι δραστηριότητες έχουν εγκριθεί δυνάμει της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο. Το πιστοποιητικό πρέπει να περιλαμβάνει στο τμήμα «Συμπληρωματική δήλωση», τη μνεία: «Το παρόν υλικό εισάγεται δυνάμει της οδηγίας 95/44/ΕΚ», και πρέπει να διευκρινίζεται ο σχετικός επιβλαβής οργανισμός ή οργανισμοί, ανάλογα με την περίπτωση. Σε όλες τις περιπτώσεις τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το υλικό κρατείται υπό συνθήκες απομόνωσης κατά την εν λόγω εισαγωγή ή διακίνηση και μεταφέρεται αμέσως και απευθείας στο χώρο ή τους χώρους που καθορίζονται στην αίτηση. 3. Η επίσημη αρμόδια υπηρεσία αναλαμβάνει την παρακολούθηση των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων και εξασφαλίζει: α) τη συμμόρφωση με τους όρους απομόνωσης και τους άλλους γενικούς όρους που θεσπίζονται στο παράρτημα Ι, καθόλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, ελέγχοντας τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα 7 β) ότι ακολουθούνται οι κατάλληλες διαδικασίες αναλόγως του είδους της εγκεκριμένης δραστηριότητας: i) για φυτά, φυτικά προϊόντα ή λοιπά αντικείμενα που πρόκειται να ελευθερωθούν από την απομόνωση: - η ελευθέρωση των φυτών, φυτικών προϊόντων ή λοιπών αντικειμένων δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιείται χωρίς έγκριση από την υπεύθυνη επίσημη υπηρεσία, στοιχείο το οποίο εφεξής αναφέρεται ως «επίσημη ελευθέρωση». Πριν από την επίσημη ελευθέρωση, τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή λοιπά αντικείμενα πρέπει να έχουν γίνει αντικείμενο μέτρων απομόνωσης συμπεριλαμβανομένης και της διεξαγωγής δοκιμών, και πρέπει να έχει διαπιστωθεί μέσω αυτών των μέτρων ότι είναι ελεύθερα από οποιονδήποτε επιβλαβή οργανισμό, εκτός και αν πρόκειται για οργανισμό ο οποίος είναι γνωστό ότι απαντάται στην Κοινότητα και δεν περιλαμβάνεται στους πίνακες της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, - τα μέτρα απομόνωσης στα οποία περιλαμβάνεται η διεξαγωγή δοκιμών, διεκπεραιώνονται από επιστημονικώς καταρτισμένο προσωπικό αυτής της υπηρεσίας ή οιουδήποτε επισήμως εγκεκριμένου φορέα πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας για τα συγκεκριμένα φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα, - οποιαδήποτε φυτά, φυτικά προϊόντα ή λοιπά αντικείμενα για τα οποία δεν έχει διαπιστωθεί μέσω των προαναφερόμενων μέτρων, ότι είναι ελεύθερα από επιβλαβείς οργανισμούς, όπως ορίζεται στο ανωτέρω πρώτο εδάφιο, καθώς και οιαδήποτε άλλα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα με τα οποία έχουν έρθει σε επαφή ή μπορεί να έχουν μολυνθεί καταστρέφονται ή υποβάλλονται σε κατάλληλη μεταχείριση ή μέτρο απομόνωσης που αποσκοπεί στην εξάλειψη των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών 7 οι διατάξεις που περιλαμβάνονται κατωτέρω στο σημείο ii), δεύτερη περίπτωση εφαρμόζονται αναλόγως, ii) για όλα τ' άλλα είδη υλικού (συμπεριλαμβανομένων των επιβλαβών οργανισμών) στο τέλος της διάρκειας των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων και για όλα τα υλικά τα οποία έχουν μολυνθεί κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων: - το υλικό (συμπεριλαμβανομένων των επιβλαβών οργανισμών και του μολυσμένου υλικού) και οιαδήποτε άλλα φυτά, φυτικά προϊόντα ή λοιπά αντικείμενα με τα οποία το υλικό έχει έρθει σε επαφή ή τα οποία μπορεί να έχουν μολυνθεί καταστρέφονται, αποστειρώνονται ή υποβάλλονται σε κάποια άλλη μεταχείριση η οποία καθορίζεται από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία και - οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που έχουν χρησιμοποιηθεί για τις εν λόγω δραστηριότητες αποστειρώνονται ή να καθαρίζονται με άλλον τρόπο, ανάλογα με τις ανάγκες, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίσημης αρμόδιας υπηρεσίας 7 γ) οποιαδήποτε μόλυνση του υλικού από τους επιβλαβείς οργανισμούς που απαριθμούνται στην οδηγία 77/93/ΕΟΚ και από οποιουσδήποτε άλλους επιβλαβείς οργανισμούς που θεωρούνται, από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία, επικίνδυνοι για την Κοινότητα, και η οποία έχει εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας κοινοποιείται αμέσως στην αρμόδια επίσημη υπηρεσία από τον υπεύθυνο για τις δραστηριότητες αυτές, μαζί με την κοινοποίηση οποιουδήποτε γεγονότος που οδηγεί στη διαφυγή των ανωτέρω οργανισμών στο περιβάλλον. 4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι για τις δραστηριότητες στις οποίες χρησιμοποιούνται φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ και δεν καλύπτονται από το μέρος Α τμήματα Ι έως ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙΙ της εν λόγω οδηγίας, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα απομόνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών. Τα εν λόγω μέτρα απομόνωσης κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη. Οι λεπτομέρειες των μέτρων απομόνωσης πρέπει να συμπληρωθούν και να εισαχθούν στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας, μόλις είναι διαθέσιμες οι απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες. Άρθρο 3 1. Πριν από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη έναν κατάλογο με τις ποσότητες του εγκεκριμένου υλικού που έχουν εισαχθεί και διακινηθεί, εντός περιόδου ενός έτους που λήγει στις 30 Ιουνίου καθώς και οποιαδήποτε τυχόν μόλυνση από επιβλαβείς οργανισμούς του υλικού αυτού, η οποία έχει επιβεβαιωθεί στο πλαίσιο των μέτρων απομόνωσης, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων και δοκιμών που έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ, εντός της ίδιας χρονικής περιόδου. 2. Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργάζονται διοικητικά μέσω των αρχών που καθορίζονται ή υποδεικνύονται βάσει του άρθρου 1 παράγραφος 6 της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, όσον αφορά την παροχή λεπτομερών στοιχείων για τις συνθήκες απομόνωσης και για τα μέτρα που έχουν επιβληθεί για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες βάσει της οδηγίας αυτής. Άρθρο 4 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία την 1η Φεβρουαρίου 1996. Πληροφορούν αμέσως σχετικά την Επιτροπή. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο όλων των διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή πληροφορεί σχετικά τα άλλα κράτη μέλη. Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 6 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 1995. Για την Επιτροπή Franz FISCHLER Μέλος της Επιτροπής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του άρθρου 2 παράγραφος της παρούσας οδηγίας 1, ισχύουν τα ακόλουθα: - η φύση και οι στόχοι των δραστηριοτήτων για τις οποίες προβλέπεται η εισαγωγή ή η διακίνηση του υλικού, πρέπει να έχουν εξεταστεί από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία και να έχει διαπιστωθεί ότι είναι σύμφωνες με τη έννοια των δοκιμών ή των επιστημονικών σκοπών και των εργασιών επιλογής ποικιλιών που προβλέπονται στην οδηγία 77/93/ΕΟΚ, - οι συνθήκες απομόνωσης, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του χώρου ή των χώρων στους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες, πρέπει να έχουν επιθεωρηθεί για να διαπιστωθεί εάν πληρούν τις διατάξεις του σημείου 2 και να έχουν εγκριθεί από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία, - η αρμόδια επίσημη υπηρεσία περιορίζει την ποσότητα υλικού έτσι ώστε αυτό να επαρκεί για τις εγκεκριμένες δραστηριότητες 7 σε καμία περίπτωση η ποσότητα αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ποσότητες που έχουν καθοριστεί σε συνάρτηση με τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις απομόνωσης, - τα επιστημονικά και τεχνικά προσόντα του προσωπικού το οποίο πρόκειται να αναλάβει τις δραστηριότητες, πρέπει να έχουν εξεταστεί και εγκριθεί από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία. 2. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του σημείου 1, οι συνθήκες απομόνωσης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του χώρου ή των χώρων στους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες πρέπει να είναι επαρκείς ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταχείριση του υλικού δηλαδή έτσι ώστε να συγκρατούνται οι επιβλαβείς οργανισμοί και να εξαλείφεται ο κίνδυνος εξάπλωσής τους. Για κάθε συγκεκριμένη δραστηριότητα στην αίτηση πρέπει να καθορίζεται από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία ο κίνδυνος εξάπλωσης των επιβλαβών οργανισμών που διατηρούνται σε συνθήκες απομόνωσης λαμβάνοντας υπόψη το είδος του υλικού, την προβλεπόμενη δραστηριότητα και την βιολογία των επιβλαβών οργανισμών, τους τρόπους εξάπλωσής τους, την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και άλλους σχετικούς παράγοντες που αφορούν τον κίνδυνο που συνεπάγεται το εν λόγω υλικό. Μετά την αξιολόγηση του κινδύνου, η επίσημη αρμόδια υπηρεσία πρέπει να εξετάσει και να διατυπώσει καταλλήλως: α) τα ακόλουθα μέτρα απομόνωσης για τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τις εργασίες: - φυσική απομόνωση από όλα τα άλλα φυτά/υλικό επιβλαβών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας ελέγχου της βλάστησης των γειτονικών περιοχών, - καθορισμός υπεύθυνου ατόμου για τις δραστηριότητες, - περιορισμένη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και στις γειτονικές περιοχές, όταν χρειάζεται, μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό, - κατάλληλος προσδιορισμός των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού όπου θα αναφέρονται οι δραστηριότητες και το υπεύθυνο προσωπικό, - τήρηση αρχείου των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται και εγχειριδίου των μεθόδων εργασίας συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών σε περίπτωση διαφυγής των επιβλαβών οργανισμών από την απομόνωση, - κατάλληλα συστήματα ασφαλείας και συναγερμού, - κατάλληλα μέτρα ελέγχου για την πρόληψη της εισόδου και της εξάπλωσης των επιβλαβών οργανισμών εντός των εγκαταστάσεων, - ελεγχόμενες διαδικασίες για δειγματοληψία και μεταφορά του υλικού, μεταξύ των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, - ελεγχόμενη διάθεση αποβλήτων, χώματος και νερού, όταν χρειάζεται, - κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και απολύμανσης και τεχνικά μέσα για το προσωπικό, τα κτίρια και τον εξοπλισμό, - κατάλληλα μέτρα και εξοπλισμός για τη διάθεση του πειραματικού υλικού, - κατάλληλες εγκαταστάσεις και διαδικασίες βιολογικού ελέγχου (συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών) 7 β) επιπρόσθετα μέτρα απομόνωσης σύμφωνα με τα ειδικά βιολογικά και επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του είδους του συγκεκριμένου υλικού και των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων, - διατήρηση σε εγκαταστάσεις με χωριστό θάλαμο και «διπλή θύρα» για την πρόσβαση του προσωπικού, - διατήρηση σε αρνητική πίεση αέρα, - διατήρηση σε προστατευτικούς κλωβούς, με το κατάλληλο μέγεθος βροχίδων πλέγματος και άλλους φραγμούς, π.χ. υδάτινος κλωβός για ακάρεα, κλειστούς κλωβούς δειγμάτων εδάφους για νηματώδεις, ηλεκτρικές παγίδες εντόμων, - διατήρηση σε απομόνωση από άλλους επιβλαβείς οργανισμούς και υλικό, π.χ. θρεπτικό υλικό φυτών, φυτά ξενιστάς, - διατήρηση του υλικού για αναπαραγωγή σε κλωβούς αναπαραγωγής με μηχανισμούς χειρισμού, - οι επιβλαβείς οργανισμοί να μην διασταυρώνονται με ιθαγενείς κλωνούς ή είδη, - οι επιβλαβείς οργανισμοί να μην τίθενται σε συνεχή καλλιέργεια, - διατήρηση σε συνθήκες αυστηρού ελέγχου του πολλαπλασιασμού των επιβλαβών οργανισμών, π.χ. υπό περιβαλλοντικές συνθήκες τέτοιες ώστε να μην παρουσιάζεται διάπαυση, - διατήρηση κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η εξάπλωση από πολλαπλασιαστικές μονάδες, π.χ. να αποφεύονται τα ρεύματα αέρα, - διαδικασίες για τον έλεγχο της καθαρότητας των καλλιεργειών των επιβλαβών οργανισμών από παράσιτα και άλλους επιβλαβείς οργανισμούς, - κατάλληλα προγράμματα ελέγχου του υλικού για την εξάλειψη πιθανών φορέων, - για τις δραστηριότητες in vitro, μεταχείριση του υλικού σε ασηπτικές συνθήκες εξοπλισμός του εργαστηρίου για την πραγματοποίηση διαδικασιών σε ασηπτικές συνθήκες, - διατήρηση των επιβλαβών οργανισμών που εξαπλώνονται με φορείς σε συνθήκες που να αποκλείουν την εξάπλωση με τον φορέα, π.χ. ελεγχόμενο μέγεθος βροχίδων πλέγματος, απομόνωση δειγμάτων εδάφους, - εποχιακή απομόνωση για να εξασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται κατά τις περιόδους χαμηλού κινδύνου για την υγεία των φυτών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υπόδειγμα εγκριτικής επιστολής για την εισαγωγή/διακίνηση επιβλαβών οργανισμών φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς καθώς επίσης και για εργασίες επιλογής ποικιλιών >ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ> ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 1. Όνομα και διεύθυνση του αποστολέα/οργανισμού φυτοπροστασίας της χώρας προέλευσης του υλικού 2. Δηλωθέν όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου για τις εγκεκριμένες δραστηριότητες Εγκριτική επιστολή για την εισαγωγή ή/και διακίνηση επιβλαβών οργανισμών, φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς, καθώς επίσης και για εργασίες επιλογής ποικιλιών (εκδόθηκε βάσει της οδηγίας 95/44/ΕΚ) 3. Επωνυμία της επίσημης αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους που εκδίδει τη έγγραφη βεβαίωση 4. Διεύθυνση και περιγραφή του συγκεκριμένου χώρου ή των χώρων για την απομόνωση 5. Τόπος καταγωγής (με αποδεικτικά έγγραφα που επισυνάπτονται για υλικό προέλευσης τρίτης χώρας) 6. Αριθμός φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου: ή 7. Δηλωθέν σημείο εισόδου για υλικό που εισάγεται από τρίτη χώρα Αριθμός του πιστοποιητικού φυτοϋγείας: 8. Επιστημονικό όνομα ή ονόματα του υλικού συμπεριλαμβανομένων των σχετικών επιβλαβών οργανισμών 9. Ποσότητα του υλικού 10. Είδος υλικού 11. Πρόσθετη δήλωση Το υλικό αυτό εισάγεται / διακινείται (1) στην Κοινότητα βάσει της οδηγίας 95/44/ΕΚ 12. Πρόσθετες πληροφορίες 13. Σφραγίδα θεώρησης από την επίσημη αρμόδια υπηρεσία του κράτους μέλους καταγωγής 14. Σφραγίδα της επίσημης αρμόδιας υπηρεσίας που εκδίδει την έγγραφη βεβαίωση Τόπος θεώρησης: Τόπος έκδοσης: Ημερομηνία: Ημερομηνία: Όνομα και υπογραφή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου: Όνομα και υπογραφή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου: (1) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη. >ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ> ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Για ορισμένα φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε κατάλογο του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ Τομέας Ι: Φυτά του είδους Citrus L., Fortunela Swingle, Poncirus Raf. και τα υβρίδιά τους με εξαίρεση τους καρπούς και τους σπόρους προς σπορά 1. Το φυτικό υλικό, όταν χρειάζεται πρέπει να υποβάλλεται σε επεξεργασία με κατάλληλες θεραπευτικές μεθόδους όπως ορίζεται στις τεχνικές κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού τροφίμων και γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών FAO/IPGRI. 2. Το φυτικό υλικό, μετά από την εφαρμογή των θεραπευτικών μεθόδων που προβλέπονται στο ανωτέρω σημείο 1, πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διαδικασιών βιολογικού ελέγχου, στο σύνολό του. Όλο το φυτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των φυτών που χρησιμοποιούνται σαν δείκτες πρέπει να παραμένει στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις υπό τις συνθήκες απομόνωσης που προβλέπονται στο παράρτημα Ι. Το φυτικό υλικό που προορίζεται για έγκριση με σκοπό την επίσημη ελευθέρωσή του πρέπει να κρατείται σε συνθήκες οι οποίες να οδηγούν σε ένα κανονικό βλαστικό κύκλο και να υπόκεινται σε οπτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση τυχόν ενδείξεων και συμπτωμάτων παρουσίας επιβλαβών οργανισμών συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στην οδηγία 77/93/ΕΟΚ κατά την άφιξη και μεταγενέστερα σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου των διαδικασιών βιολογικού ελέγχου. 3. Για τους σκοπούς του σημείου 2, το φυτικό υλικό πρέπει να υποβάλλεται σε βιολογικό έλεγχο για τους επιβλαβείς οργανισμούς (διενέργεια δοκιμών και αναγνώριση) σύμφωνα με τις ακόλουθες μεθόδους: 3.1. για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες εργαστηριακές μέθοδοι και, όταν χρειάζεται, φυτά δείκτες συμπεριλαμβανομένων των Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolia Christm, Swing, C. medica L. και C. reticulata Blanco, με στόχο την ανίχνευση τουλάχιστον των ακολούθων επιβλαβών οργανισμών: α) Citrus greening bacterium β) Citrus variegated chlorosis γ) Citrus mosaic virus δ) Citrus tristeza virus (tutti gli isolati) ε) Citrus vein enation woody gall στ) Leprosis ζ) Naturally spreading psorosis η) Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvelt θ) Satsuma dwarf virus ι) Spiroplasma citri Saglio et al ια) Tatter leaf virus ιβ) Witches' broom (MLO). ιγ) Xanthomonas campestris (όλα τα παθογόνα στελέχη για Citrus) 7 3.2. για ασθένειες όπως blight και blight like για τις οποίες δεν υπάρχουν βραχυπρόθεσμες διαδικασίες βιολογικού ελέγχου το φυτικό υλικό πρέπει να υποβάλλεται κατά την άφιξη σε εμβολιασμό κορυφαίου τμήματος σε σπορόφυτα που αναπτύχθηκαν υπό συνθήκες ανοσίας όπως αναφέρεται στις τεχνικές κατευθυντήριες οδηγίες FAO/IPGRI και, τα φυτά που προκύπτουν πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπευτικές μεθόδους σύμφωνα με το σημείο 1. 4. Το φυτικό υλικό που υπόκειται στους οπτικούς ελέγχους οι οποίοι αναφέρονται στο σημείο 2 και κατά τον οποίον έχουν παρατηρηθεί ενδείξεις και συμπτώματα επιβλαβών οργανισμών, πρέπει ν' αποτελεί αντικείμενο έρευνας στην οποία περιλαμβάνεται η διενέργεια δοκιμών όταν είναι απαραίτητο, για τον καθορισμό, όσο αυτό είναι εφικτό, της ταυτότητας των επιβλαβών αυτών οργανισμών στους οποίους οφείλονται οι ενδείξεις και τα συμπτώματα. Τομέας ΙΙ: Φυτά των Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. και Pyrus L. και των υβριδίων τους, καθώς επίσης και του Fragaria L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός από τους σπόρους προς σπορά 1. Το φυτικό υλικό πρέπει να υποβάλλεται σε θεραπεία με χρήση των κατάλληλων μεθόδων όπως ορίζεται στις τεχνικές κατευθυντήριες οδηγίες FAO/IPGRI. 2. Το φυτικό υλικό, μετά από την εφαρμογή των θεραπευτικών μεθόδων που προβλέπονται στο σημείο 1, πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διαδικασιών βιολογικού ελέγχου, στο σύνολο του. Όλο το φυτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των φυτών που χρησιμοποιούνται σαν δεικτές πρέπει να παραμείνει στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις υπό τις συνθήκες απομόνωσης που προβλέπονται στο παράρτημα Ι. Το φυτικό υλικό που προορίζεται για έγκριση με σκοπό την επίσημη ελευθέρωσή του πρέπει να κρατείται σε συνθήκες οι οποίες να οδηγούν σε ένα κανονικό βλαστικό κύκλο και να αποτελεί αντικείμενο οπτικού ελέγχου για τη διαπίστωση τυχόν ενδείξεων και συμπτωμάτων παρουσίας επιβλαβών οργανισμών συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στην οδηγία 77/93/ΕΟΚ κατά τη άφιξη και μεταγενέστερα σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου των διαδικασιών βιολογικού ελέγχου. 3. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του σημείου 2, το φυτικό υλικό πρέπει να υποβάλλεται σε βιολογικό έλεγχο για την παρουσία επιβλαβών οργανισμών (διενέργεια δοκιμών και αναγνώριση) σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες: 3.1 στην περίπτωση του Fragaria L., ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης του φυτικού υλικού, για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες εργαστηριακές μέθοδοι και, όταν είναι απαραίτητο φυτά δείκτες συμπεριλαμβανομένων των Fragaria vesca, F. Virginiana και Chenopodium spp. για την ανίχνευση τουλάχιστον των ακολούθων επιβλαβών οργανισμών: α) Arabis mosaic virus β) Raspberry ringspot virus γ) Strawberry crinkle virus δ) Strawberry latent «C» virus ε) Strawberry latent ringspot virus στ) Strawberry mild yellow edge virus ζ) Strawberry vein banding virus η) Strawberry witches' broom mycoplasm θ) Tomato black ring virus ι) Tomato ringspot virus ια) Colletotrichum acutatum Simmonds ιβ) Phytophthora fragariae Hickman var fragariae Wilcox & Duncan ιγ) Xanthomonas fragariae Kennedy & King 7 3.2. στην περίπτωση Malus Mill.: i) όταν το φυτικό υλικό προέρχεται από χώμα για την οποία είναι γνωστό ότι είναι ελεύθερη από οποιονδήποτε από τους ακόλουθους επιβλαβείς οργανισμούς: α) Apple proliferation mycroplasm β) Cherry rasp leaf virus (American), για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες εργαστηριακές μέθοδοι και, όταν χρειάζεται, φυτά δείκτες για την ανίχνευση τουλάχιστον των ακόλουθων επιβλαβών οργανισμών και ii) ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης του υλικού για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες εργαστηριακές μέθοδοι και όταν είναι απαραίτητο, φυτοδείκτες για την ανίχνευση τουλάχιστον των ακόλουθων επιβλαβών οργανισμών: α) Tobacco ringspot virus β) Tomato ringspot virus γ) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 7 3.3. Στην περίπτωση υλικού του Prunus L., και ενεδεχομένως για κάθε είδος Prunus: i) όταν το φυτικό υλικό προέρχεται από χώρα για την οποία είναι γνωστό ότι είναι ελεύθερη από οποιοδήποτε από τους ακόλουθους επιβλαβείς οργανισμούς: α) Apricot chlorotic leafroll mycoplasm β) Cherry rasp leaf virus (American) γ) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al., για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες εργαστηριακές μέθοδοι και, όταν χρειάζεται, φυτοδείκτες για την ανίχνευση τουλάχιστον των ακόλουθων επιβλαβών οργανισμών: και ii) ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης του υλικού για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες εργαστηριακές μέθοδοι και όταν είναι απαραίτητο, φυτοδείκτες για την ανίχνευση τουλάχιστον των ακόλουθων επιβλαβών οργανισμών: α) Little cherry pathogen (μη ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) β) Peach mosaic virus (American) γ) Peach phony rickettsia δ) Peach rosette mosaic virus ε) Peach rosette mycoplasm στ) Peach X-disease mycoplasm ζ) Peach yellows mycoplasm η) Plum line pattern virus (American) θ) Plum pox virus ι) Tomato ringspot virus ια) Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye. 3.4. στην περίπτωση των Cydonia Mill και Pyrus L. ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης του φυτικού υλικού, για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες εργαστηριακές μέθοδοι, και όταν είναι απαραίτητο, φυτά δείκτες για την ανίχνευση των ακόλουθων επιβλαβών οργανισμών: α) Erwinia amylovora (Burr) Winsl. et al. β) Pear decline mycoplasm. 4. Το φυτικό υλικό που υποβάλλεται σε οπτικό έλεγχο όπως προβλέπεται στο ως άνω σημείο 2, και επί του οποίου έχουν παρατηρηθεί ενδείξεις και συμπτώματα παρουσίας επιβλαβών οργανισμών, πρέπει να αποτελεί αντικείμενο έρευνας στην οποία περιλαμβάνεται η διενέργεια δοκιμών, όταν είναι απαραίτητο, για τον καθορισμό, όσο αυτό είναι δυνατόν, της ταυτότητας των επιβλαβών οργανισμών στους οποίους οφείλονται οι ενδείξεις και τα συμπτώματα. Τομέας ΙΙΙ: Φυτά του Vitis L., εκτός από τους καρπούς 1. Το φυτικό υλικό πρέπει να υποβάλλεται σε θεραπεία με χρήση των κατάλληλων μεθόδων όπως ορίζεται στις τεχνικές κατευθυντήριες οδηγίες FAO/IPGRI. 2. Το φυτικό υλικό, μετά από την εφαρμογή των θεραπευτικών μεθόδων που προβλέπονται στο σημείο 1, πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διαδικασιών βιολογικού ελέγχου, στο σύνολό του. Όλο το φυτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των φυτών που χρησιμοποιούνται σαν δείκτες πρέπει να παραμένει στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σε συνθήκες απομόνωσης που προβλέπονται στο παράρτημα Ι. Το φυτικό υλικό που προορίζεται για έγκριση με σκοπό την επίσημη ελευθέρωσή του πρέπει να κρατείται σε συνθήκες οι οποίες να οδηγούν σε ένα φυσιολογικό κύκλο φυτικής ανάπτυξης και να αποτελεί αντικείμενο οπτικού ελέγχου για τη διαπίστωση τυχόν ενδείξεων και συμπτωμάτων παρουσίας επιβλαβών οργανισμών συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στην οδηγία 77/93/ΕΟΚ κατά την άφιξη και μεταγενέστερα σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου των διαδικασιών βιολογικού ελέγχου. 3. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του σημείου 2, το φυτικό υλικό πρέπει να υποβάλλεται σε βιολογικό έλεγχο για την παρουσία επιβλαβών οργανισμών (διενέργεια δοκιμών και αναγνώριση) σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες: 3.1. όταν το φυτικό υλικό προέρχεται από χώρα για την οποία δεν είναι γνωστό ότι είναι ελεύθερη από τους ακόλουθους επιβλαβείς οργανισμούς: i) Ajinashika Για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλη εργαστηριακή μέθοδος. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, το υλικό πρέπει να καταχωρείται στην ποικιλία Coshu και να φυλάσσεται υπό συνεχή παρακολούθηση κατά τη διάρκεια τουλάχιστον δύο βλαστικών κύκλων, ii) Grapevine sunt virus Για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλοι φυτοδείκτες, συμπεριλαμβανομένης της ποικιλίας αμπέλου Cambell Early 7 υπό συνεχή παρακολούθηση για ένα έτος, iii) Summer mottle Για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλοι φυτοδείκτες, συμπεριλαμβανομένων των ποικιλιών αμπέλου Sideritis, Cabernet Frac και Mission 7 3.2. ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης του φυτικού υλικού για τις δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες εργαστηριακές μέθοδοι και όταν είναι απαραίτητο φυτοδείκτες για την ανίχνευση τουλάχιστον των ακόλουθων επιβλαβών οργανισμών: α) Blueberry leaf mottle virus β) Grapevine Flavescence dorιe MLO και λοιπά grapevine yellows γ) Peach rosette mosaic virus δ) Tobacco ringspot virus ε) Tomato ringspot virus (στέλεχος 'yellow vein' και λοιπά στελέχη) στ) Xylella fastidiosa (Well & Raju). ζ) Xylophilus ampelinus (Παναγόπουλος) Willems et. al. 4. Το φυτικό υλικό που υποβάλλεται σε οπτικό έλεγχο όπως προβλέπεται στο σημείο 2, και επί του οποίου έχουν παρατηρηθεί ενδείξεις και συμπτώματα παρουσίας επιβλαβών οργανισμών, πρέπει να αποτελεί αντικείμενο έρευνας στην οποία περιλαμβάνεται η διενέργεια δοκιμών, όταν είναι απαραίτητο, για τον καθορισμό, όσο αυτό είναι δυνατόν, της ταυτότητας των επιβλαβών οργανισμών στους οποίους οφείλονται οι ενδείξεις και τα συμπτώματα. ΜΕΡΟΣ Β Για φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται σε καταλόγους των παραρτημάτων II και IV της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ 1. Τα επίσημα μέτρα απομόνωσης πρέπει να περιλαμβάνουν κατάλληλες επιθεωρήσεις και δοκιμές για τους σχετικούς επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ και πρέπει να εφαρμόζονται με τήρηση των ειδικών απαιτήσεων που θεσπίζονται στο παράρτημα IV της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ για τους επιβλαβείς οργανισμούς, ανάλογα με την περίπτωση. Όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τα μέτρα απομόνωσης πρέπει να είναι αυτές που ορίζονται στο παράρτημα IV της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ ή άλλα ισοδύναμα επίσημα εγκεκριμένα μέτρα. 2. Πρέπει να διαπιστωθεί ότι τα φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα είναι ελεύθερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 από τους σχετικούς επιβλαβείς οργανισμούς που προσδιορίζονται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και IV της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ για τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία