ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/31995L0068

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-12-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-12-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 95/68/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1995 για τροποποίηση της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα της παραγωγής και της εμπορίας προϊόντων με βάση το κρέας και ορισμένων άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 95/68/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 1995 για τροποποίηση της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα της παραγωγής και της εμπορίας προϊόντων με βάση το κρέας και ορισμένων άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 77/99/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 19, την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι ορισμένα σημεία των παραρτημάτων της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να ληφθεί υπόψη η τεχνολογική πρόοδος στον τομέα της μεταποίησης του κρέατος και να ευθυγραμμιστούν οι τεχνικές απαιτήσεις με τις σημερινές πρακτικές 7 ότι, συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθούν οι απαιτήσεις σχετικά με τους γενικούς όρους έγκρισης των εγκαταστάσεων, τους γενικούς όρους υγιεινής που ισχύουν για τους χώρους, τα υλικά και τα εργαλεία, τους ειδικούς όρους υγιεινής για τις εγκαταστάσεις παρασκευής προϊόντων με βάση το κρέας, καθώς και για τις απαιτήσεις για την πρώτη και τη δεύτερη συσκευασία και την επισήμανση, τη σήμανση καταλληλότητας, την αποθήκευση και τη μεταφορά προϊόντων με βάση το κρέας, καθώς και οι απαιτήσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους για τα μαγειρευμένα φαγητά με βάση το κρέας και τα τετηγμένα λίπη 7 ότι, μέχρις ότου θεσπιστούν μέτρα για την απλούστευση των υφιστάμενων κειμένων, πρέπει να θεσπιστούν μέτρα ώστε να αποφευχθεί η επίθεση πολλαπλών σημάτων καταλληλότητας στα προϊόντα με βάση το κρέας που περιέχουν άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης 7 ότι, εξάλλου, μετά τις τροποποιήσεις τις οποίες επέφερε το Συμβούλιο στην οδηγία 64/433/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1964 περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων (2), συμπεριλαμβανομένων και των μικρών ψυκτικών αποθηκών, καθώς και στην οδηγία 88/657/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1988 για τον καθορισμό των απαιτήσεων όσον αφορά την παραγωγή και τις συναλλαγές κιμάδων κρεάτων σε τεμάχια μικρότερα των εκατό γραμμαρίων και παρασκευασμάτων κρέατος, και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/433/ΕΟΚ, 71/118/ΕΟΚ και 72/462/ΕΟΚ (3), πρέπει να επέλθουν περαιτέρω τροποποιήσεις στην οδηγία 77/99/ΕΟΚ 7 ότι, μέχρις ότου υποβληθούν οι σχετικές προτάσεις, πρέπει να θεσπισθούν μέτρα για την προσαρμογή των παραρτημάτων της στα νέα τεχνολογικά δεδομένα, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Το παράρτημα της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. στο παράρτημα Α κεφάλαιο I σημείο 2, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ε) κατάλληλο σύστημα εξαερισμού και, ενδεχομένως, καλή απαγωγή των υδρατμών ώστε να αποφεύγεται, στο μέτρο του δυνατού, η συμπύκνωσή τους στις διάφορες επιφάνειες, όπως τοίχοι και οροφές 7» 7 2. στο παράρτημα Α κεφάλαιο I σημείο 8, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: «Για την απολύμανση του υλικού και των εργαλείων, πρέπει να χρησιμοποιείται νερό θερμοκρασίας τουλάχιστον 82°C ή άλλες μέθοδοι απολύμανσης εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή.» 7 3. στο παράρτημα Α κεφάλαιο I σημείο 12, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: «όταν δεν απαιτείται η μόνιμη παρουσία της αρμόδιας αρχής, αρκεί ένα έπιπλο επαρκούς χωρητικότητας, με κλειδαριά, για την αποθήκευση του εξοπλισμού και των υλικών 7» 7 4. στο παράρτημα Α κεφάλαιο I, το σημείο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «15. κατάλληλος εξοπλισμός για τον καθαρισμό και την απολύμανση των μέσων μεταφοράς, εκτός εάν, με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής, μπορούν να χρησιμοποιούνται εγκαταστάσεις που δεν βρίσκονται εντός της συγκεκριμένης εγκατάστασης 7» 7 5. στο παράρτημα Α κεφάλαιο I, προστίθεται το ακόλουθο σημείο: «16. σε περίπτωση που, για την εφαρμοζόμενη επεξεργασία, απαιτείται απουσία νερού για την παρασκευή των προϊόντων, είναι δυνατόν να προσαρμόζονται ορισμένες προϋποθέσεις, και ιδίως αυτές που ορίζονται στα σημεία 2 α) και ζ). Όταν εφαρμόζεται η παρέκκλιση αυτή, οι μέθοδοι καθαρισμού και απολύμανσης που δεν χρησιμοποιούν νερό μπορούν να εφαρμόζονται, με την άδεια της αρμόδιας αρχής, στα εν λόγω τμήματα των εγκαταστάσεων.» 7 6. στο παράρτημα Α κεφάλαιο II μέρος Α σημείο 1, η τελευταία φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Ο καθαρισμός και η απολύμανση γίνονται με συχνότητα και μέθοδο που πληρούν τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας.» 7 7. στο παράρτημα Α κεφάλαιο II μέρος Α, το σημείο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «5. Τα απορρυπαντικά, τα απολυμαντικά και οι παρόμοιες ουσίες πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες των παρασκευαστών, έτσι ώστε να μην βλάπτουν τον εξοπλισμό, το υλικό, τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα. Μετά από τη χρήση αυτή πρέπει να ακολουθεί σχολαστική έκπλυση του εξοπλισμού και των οργάνων με πόσιμο νερό, εκτός εάν οι οδηγίες χρήσης αυτών των ουσιών καθιστούν περιττή την έκπλυση αυτή. Τα προϊόντα για τη συντήρηση και τον καθαρισμό πρέπει να αποθηκεύονται στο χώρο ή τη διάταξη που προβλέπεται στο κεφάλαιο I (14) του παρόντος παραρτήματος.» 7 8. (αφορά μόνο το γερμανικό κείμενο) στο παράρτημα Α κεφάλαιο II μέρος Β σημείο 2, το δεύτερο εδάφιο διατυπώνεται ως εξής: «. . . bearbeitet und behandelt . . .» 7 9. στο παράρτημα Β κεφάλαιο III, το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «3. Η παρουσία προϊόντων ζωικής προέλευσης, εκτός από το κρέας που ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) της οδηγίας το οποίο χρησιμοποιείται για την παρασκευή προϊόντων με βάση το κρέας, επιτρέπεται μόνον εάν για τα προϊόντα αυτά τηρούνται οι απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας.» 7 10. στο παράρτημα Β κεφάλαιο V, η τρίτη περίπτωση του σημείου 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «- για τις συσκευασίες που δεν προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή, η ημερομηνία παρασκευής ή ένας κωδικός καταληπτός από τον παραλήπτη και την αρμόδια αρχή, ο οποίος επιτρέπει την εξακρίβωση της ημερομηνίας αυτής.» 7 11. στο παράρτημα Β το κεφάλαιο VI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 1. Τα προϊόντα με βάση το κρέας πρέπει να φέρουν σήμα καταλληλότητας. Η σήμανση διενεργείται στην εγκατάσταση ή στο κέντρο πρώτης συσκευασίας, κατά τη στιγμή της παρασκευής των προϊόντων ή αμέσως μετά, σε θέση απόλυτα εμφανή, με τρόπο ευκρινή, ανεξίτηλο και με ευανάγνωστους χαρακτήρες. Το σήμα καταλληλότητας είναι δυνατόν να τίθεται στο ίδιο το προϊόν ή στην πρώτη συσκευασία του, εφόσον το προϊόν με βάση το κρέας έχει συσκευασθεί μεμονωμένα, ή σε ετικέτα κολλημένη στην πρώτη συσκευασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 4 στοιχείο β). Εντούτοις, εάν προϊόν με βάση το κρέας φέρει πρώτη και δεύτερη συσκευασία μεμονωμένα, το σήμα καταλληλότητας αρκεί να τίθεται στη δεύτερη. 2. Όταν τα προϊόντα με βάση το κρέας που φέρουν σήμανση καταλληλότητας σύμφωνα με το σημείο 1 τοποθετούνται στη συνέχεια σε δεύτερη συσκευασία, το σήμα καταλληλότητας πρέπει να τίθεται και στη δεύτερη συσκευασία. 3. Κατά παρέκκλιση εκ των σημείων 1 και 2, δεν απαιτείται σήμα καταλληλότητας σε κάθε προϊόν με βάση το κρέας: α) εφόσον το σήμα καταλληλότητας το σύμφωνο με τους όρους του σημείου 4 τίθεται στην εξωτερική επιφάνεια κάθε μονάδας λιανικής πώλησης που περιέχει τα προϊόντα με βάση το κρέας 7 β) εφόσον, εις ό,τι αφορά τα προϊόντα με βάση το κρέας που περιέχονται σε ενότητες αποστολής και τα οποία προορίζονται να υποστούν περαιτέρω μεταποίηση ή πρώτη συσκευασία σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις: - η εξωτερική επιφάνεια των εν λόγω ενοτήτων αποστολής φέρει, σε εμφανές σημείο, το σήμα καταλληλότητας της εγκεκριμένης εγκατάστασης αποστολής και ευκρινή ένδειξη του προβλεπόμενου τόπου προορισμού, - η εγκατάσταση προορισμού τηρεί καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο τέταρτη περίπτωση βιβλίο στο οποίο καταγράφονται οι ποσότητες, το είδος και η προέλευση των προϊόντων με βάση το κρέας που παραλαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν σημείο. Πάντως, τα προϊόντα με βάση το κρέας που περιέχονται σε μεγάλες συσκευασίες και προορίζονται να τεθούν σε άμεση πώληση χωρίς οιαδήποτε περαιτέρω μεταποίηση ή πρωτοσυσκευασία, πρέπει να φέρουν σήμα καταλληλότητας σύμφωνα με τα σημεία 1, 2 ή 3 στοιχείο α) 7 γ) εφόσον, εις ό,τι αφορά τα προϊόντα με βάση το κρέας που δεν φέρουν πρώτη ή δεύτερη συσκευασία, αλλά πωλούνται κατευθείαν στον λιανοπωλητή χύμα: - το σήμα καταλληλότητας το σύμφωνο με τους όρους του σημείου 1 τίθεται στο δοχείο που περιέχει αυτά το προϊόντα, - ο παρασκευαστής τηρεί καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο τέταρτη περίπτωση βιβλίο στο οποίο καταγράφονται οι ποσότητες και το είδος των προϊόντων με βάση το κρέας που αποστέλλονται σύμφωνα με το παρόν σημείο, καθώς και η επωνυμία του παραλήπτη. 4. α) Το σήμα καταλληλότητας πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες ενδείξεις, οι οποίες περιβάλλονται από ωοειδή λωρίδα: i) είτε: - στο άνω μέρος, τα αρχικά της χώρας αποστολής, με κεφαλαία τυπογραφικά στοιχεία, ήτοι: B - DK - D - EL - E - F - IRL - I - L - NL - A - FI - S - P - UK, και, εν συνεχεία, τον αριθμό εγκρίσεως της εγκατάστασης ή του κέντρου ανασυσκευασίας, σύμφωνα με την απόφαση 94/837/ΕΚ, συνοδευόμενο, κατά περίπτωση, από κωδικό αριθμό δηλούντα το ακριβές είδος προϊόντος για το οποίο έχει εγκριθεί η εγκατάσταση, - στο κάτω μέρος, ένα από τα ακόλουθα αρχικά: CEE - EΨF - EWG - EOK - ETY - EEC - EEG, ii) είτε: - στο άνω μέρος, το όνομα της χώρας αποστολής, με κεφαλαία, - στο κέντρο, τον αριθμό εγκρίσεως της εγκατάστασης ή του κέντρου ανασυσκευασίας, σύμφωνα με την απόφαση 94/837/ΕΟΚ, συνοδευόμενο, κατά περίπτωση, από κωδικό αριθμό δηλούντα επακριβώς το είδος προϊόντος για το οποίο έχει εγκριθεί η εγκατάσταση, - στο κάτω μέρος, ένα από τα ακόλουθα αρχικά: CEE - EΨF - EWG - EOK - ETY - EEC - EEG 7 β) το σήμα καταλληλότητας είναι δυνατόν να τίθεται στο ίδιο το προϊον δι' επιτρεπομένου τρόπου ή να τυπώνεται προκαταβολικά στην πρώτη ή τη δεύτερη συσκευασία, ή σε ετικέτα που επικολλάται στο προϊόν, την πρώτη ή τη δεύτερη συσκευασία. Όταν το σήμα καταλληλότητας τίθεται στη δεύτερη συσκευασία, η σφραγίδα πρέπει να καταστρέφεται κατά το άνοιγμα αυτής. Επιτρέπεται να μην καταστρέφεται η σφραγίδα μόνον όταν κατά το άνοιγμα καταστρέφεται η δεύτερη συσκευασία. Εις ό,τι αφορά τα προϊόντα σε ερμητικά σφραγισμένα δοχεία, η σφραγίδα πρέπει να τίθεται κατά τρόπο ανεξίτηλο στο πώμα ή στο κουτί 7 γ) η σήμανση καταλληλότητας είναι δυνατόν, επίσης, να συνίσταται στη σταθερή τοποθέτηση πλάκας από ανθεκτικό υλικό, η οποία να πληροί τους όρους υγιεινής και να αναγράφει τις ενδείξεις που προσδιορίζονται στο στοιχείο α). 5. Σε περίπτωση που προϊόν με βάση το κρέας περιέχει άλλα συστατικά ζωικής προέλευσης, όπως αλιευτικά ή γαλακτοκομικά προϊόντα ή προϊόντα αυγών, πρέπει να τίθεται μόνο ένα σήμα καταλληλότητας.» 7 12. στο παράρτημα Β κεφάλαιο VII, το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Τα προϊόντα με βάση το κρέας πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρους που προβλέπονται στο παράρτημα Β κεφάλαιο I σημείο 1 στοιχείο α). Πάντως, τα προϊόντα με βάση το κρέας επιτρέπεται να αποθηκεύονται και σε χώρους εκτός εκείνων που προβλέπονται στο προηγούμενο σημείο, όταν: α) τα προϊόντα με βάση το κρέας τα οποία δεν είναι δυνατόν να διατηρηθούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, μπορούν να αποθηκεύονται στις ψυκτικές αποθήκες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος Α σημείο 8 της οδηγίας ή στις ψυκτικές αποθήκες που εγκρίνονται σύμφωνα με τις άλλες σχετικές οδηγίες 7 β) τα προϊόντα με βάση το κρέας τα οποία είναι δυνατόν να διατηρηθούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, να μπορούν να αποθηκεύονται σε αποθήκες σταθερής κατασκευής που να καθαρίζονται και απολυμαίνονται εύκολα, και οι οποίες θα εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.» 7 13. στο παράρτημα Β κεφάλαιο VII, προστίθεται το ακόλουθο σημείο: «5. Το έγγραφο εμπορίας που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος Α σημείο 9 στοιχείο β) i) της οδηγίας πρέπει να συνοδεύει τα προϊόντα με βάση το κρέας κατά το πρώτο στάδιο εμπορίας. Κατά τις μετέπειτα μεταφορές τους και κατά την εμπορία, τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο εμπορίας στο οποίο να αναγράφονται αφενός μεν ο αριθμός εγκρίσεως της εγκατάστασης αποστολής, αφετέρου δε ο κωδικός αριθμός που επιτρέπει την αναγνώριση της αρμόδιας αρχής που είναι αρμόδια για τον έλεγχό της.» 7 14. στο παράρτημα Β κεφάλαιο VIII, το σημείο Β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Β. Εξάλλου, ο διαχειριστής ή ο διευθύνων μια εγκατάσταση παρασκευής προϊόντων με βάση το κρέας σε ερμητικά σφραγισμένα δοχεία πρέπει να διασφαλίζει με δειγματοληπτικό έλεγχο: 1. ότι τα προϊόντα με βάση το κρέας, που προορίζονται για αποθήκευση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, υποβάλλονται σε θερμική επεξεργασία που καταστρέφει ή αδρανοποιεί τους παθογόνους οργανισμούς καθώς και τα σπόρια των παθογόνων μικροοργανισμών. Πρέπει να τηρείται μητρώο των παραμέτρων παρασκευής, όπως η διάρκεια θέρμανσης, η θερμοκρασία, η πλήρωση των δοχείων, το μέγεθός τους κ.λπ. Η συσκευή θερμικής επεξεργασίας πρέπει να είναι εφοδιασμένη με συστήματα ελέγχου ώστε να ελέγχεται κατά πόσον τα δοχεία υποβλήθηκαν όντως σε αποτελεσματική θερμική επεξεργασία 7 2. ότι το υλικό κατασκευής των δοχείων πληροί τις κοινοτικές διατάξεις όσον αφορά τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα 7 3. ότι η ημερήσια παραγωγή ελέγχεται, σε προκαθορισμένα διαστήματα, για να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της σφράγισης. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός για τον έλεγχο των κάθετων τομών και των ραφών των σφραγισμένων δοχειών 7 4. ότι διεξάγονται συμπληρωματικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τον παραγωγό για να διασφαλίζεται: α) ότι τα αποστειρωμένα προϊόντα έχουν όντως υποβληθεί σε αποτελεσματική επεξεργασία, μέσω: - δοκιμών επώασης. Η επώαση πρέπει να διεξάγεται σε 37°C τουλάχιστον, επί επτά ημέρες, ή σε 35°C τουλάχιστον, επί δέκα ημέρες ή με κάθε άλλο συνδυασμό 'χρόνου/θερμοκρασία' τον οποίο η αρμόδια αρχή αναγνωρίζει ως ισοδύναμο, - μικροβιολογικών εξετάσεων του περιεχομένου και των δοχείων σε εργαστήριο της εγκατάστασης ή σε άλλο εγκεκριμένο εργαστήριο 7 β) ότι τα παστεριωμένα προϊόντα μέσα σε ερμητικώς σφραγισμένα δοχεία ανταποκρίνονται σε κριτήρια που αναγνωρίζονται από την αρμόδια αρχή 7 5. ότι διεξάγονται οι αναγκαίοι έλεγχοι για να διασφαλίζεται ότι το νερό ψύξης περιέχει υπολειμματική περιεκτικότητα χλωρίου μετά τη χρήση. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν παρέκκλιση από αυτήν την απαίτηση εάν το νερό πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 80/778/ΕΟΚ.» 7 15. στο παράρτημα Β κεφάλαιο IX σημείο 2 το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2.α) το προϊόν με βάση το κρέας που εμπεριέχεται σε μαγειρευμένο φαγητό πρέπει, μόλις μαγειρευθεί: i) είτε να αναμειγνύεται, το συντομότερο πρακτικώς δυνατόν, με τα λοιπά συστατικά 7 σε αυτήν την περίπτωση, ο χρόνος κατά τον οποίον η θερμοκρασία του προϊόντος με βάση το κρέας είναι μεταξύ 10 και 60°C, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δύο ώρες, ii) είτε να ψύχεται σε θερμοκρασία το πολύ 10°C πριν από την ανάμειξη με τα λοιπά συστατικά. Εάν χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι παρασκευής, πρέπει να εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή η οποία ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.» 7 16. στο παράρτημα Γ κεφάλαιο II μέρος Α, το σημείο 2 το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «α) ψυκτική αποθήκη, εκτός εάν οι πρώτες ύλες συγκεντρώνονται και τήκονται εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο μέρος Β σημείο 3 στοιχεία β) και γ) 7» 7 17. στο παράρτημα Γ κεφάλαιο II μέρος Β σημείο 7, οι όροι «για την παραγωγή πρώτων υλών» διαγράφονται 7 18. στο παράρτημα Γ κεφάλαιο II μέρος Β, το σημείο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «8. Για τα τετηγμένα ζωικά λίπη, ανάλογα με το είδος τους, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> » Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία την 1η Οκτωβρίου 1996 το αργότερο. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζοναι από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιαστικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 1995. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος L. ATIENZA SERNA (1) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 85 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994. (2) ΕΕ αριθ. 121 της 29. 7. 1964, σ. 2012 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 95/23/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 243 της 11. 10. 1995, σ. 7). (3) ΕΕ αριθ. L 382 της 31. 12. 1988, σ. 3 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 1994.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία