Οδηγία 95/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1995 για τη θέσπιση στοιχειωδών κοινοτικών μέτρων ελέγχου των ασθενειών των δίθυρων μαλακίων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 95/70/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 1995 για τη θέσπιση στοιχειωδών κοινοτικών μέτρων ελέγχου των ασθενειών των δίθυρων μαλακίων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), Εκτιμώντας: ότι τα μαλάκια έχουν περιληφθεί στο παράρτημα II της συνθήκης 7 ότι η εμπορία τους αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας 7 ότι οι ασθένειες μαλακίων οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α κατάλογος II της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 1991 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (3), έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις για την οστρακοκαλλιέργεια 7 ότι άλλες ασθένειες με παρόμοιες επιπτώσεις εκδηλώνονται σε τρίτες χώρες και ότι είναι σκόπιμο να καταρτιστεί κατάλογος των ασθενειών αυτών και να δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα προσαρμογής του εν λόγω καταλόγου ανάλογα με την εξέλιξη της υγειονομικής κατάστασης του κλάδου 7 ότι η εκδήλωση των ασθενειών αυτών μπορεί μέσα σε σύντομο χρόνο να πάρει διαστάσεις επιζωοτίας, με αποτέλεσμα θνησιμότητα και διαταράξεις που μπορούν να μειώσουν σημαντικά την αποδοτικότητα της οστρακοκαλλιέργειας 7 ότι πρέπει συνεπώς να θεπιστούν, σε κοινοτικό επίπεδο, μέτρα ελέγχου για περιπτώσεις εκδήλωσης ασθενειών, ώστε να εξασφαλισθεί η ορθολογική ανάπτυξη του τομέα της οστρακοκαλλιέρειας και να προαχθεί η ενδοκοινοτική προστασία της υγείας των ζώων 7 ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για κάθε κρούσμα μη φυσιολογικής θνησιμότητας δίθυρων μαλακίων 7 ότι, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποτρέπεται η εξάπλωση της ασθένειας, ιδίως όσον αφορά την έξοδο των ζώντων διθύρων μαλακίων από τις συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις ή ζώνες 7 ότι, για να εντοπίζεται η προέλευση της ασθένειας και να αποτρέπεται η εξάπλωσή της, πρέπει να διεξάγεται ενδελεχής επιδημιολογική έρευνα 7 ότι, για να εξασφαλισθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα καταπολέμησης, η διάγνωση των ασθενειών αυτών πρέπει να εναρμονισθεί και να γίνεται με την ευθύνη αρμόδιων εργαστηρίων, ο συντονισμός των οποίων μπορεί να ανατεθεί σε εργαστήριο αναφοράς που ορίζει η Κοινότητα 7 ότι, για να εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, απαιτείται κοινοτική διαδικασία επιθεωρήσεων 7 ότι τα κοινά μέτρα καταπολέμησης των ασθενειών αποτελούν τη βάση για τη διατήρηση ομοιόμορφου επιπέδου υγείας των ζώων 7 ότι η έγκριση των αναγκαίων εκτελεστικών μέτρων πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Με την παρούσα οδηγία ορίζονται τα στοιχειώδη κοινοτικά μέτρα καταπολέμησης των ασθενειών των δίθυρων μαλακίων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Άρθρο 2 1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζονται, όπου δει, οι ορισμοί του άρθρου 2 της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ και του άρθρου 2 της οδηγίας 91/492/ΕΟΚ (4). 2. Εξάλλου, ως «μη φυσιολογική θνησιμότητα» νοείται: η αιφνίδια θνησιμότητα που αφορά περίπου το 15 % των αποθεμάτων και παρατηρείται στη σύντομη χρονική περίοδο, μεσολαβεί μεταξύ δύο ελέγχων (με επιβεβαίωση εντός 15 ημερών). Σε ένα εκκολαπτήριο, θεωρείται ως μη φυσιολογική η θνησιμότητα όταν ο καλλιεργητής δεν λαμβάνει νύμφες κατά τη διάρκεια περιόδου στην οποία έγιναν διαδοχικές ωοτοκίες από διαφορετικές γενέες. Σε ένα εκτροφείο γόνου, ως μη φυσιολογική θνησιμότητα θεωρείται μια αιφνίδια σημαντική θνησιμότητα εμφανιζομένη σε σύντομο χρονικό διάστημα σε πολλούς σωλήνες. Άρθρο 3 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι εκμεταλλεύσεις εκτροφής δίθυρων μαλακίων: 1. να καταχωρούνται σε μητρώα της επίσημης υπηρεσίας 7 τα μητρώα αυτά πρέπει να ενημερώνονται τακτικά, 2. να τηρούν αρχείο: α) των ζώντων μαλακίων που εισάγονται στην εκμετάλλευση, με όλα τα στοιχεία που αφορούν την παράδοση, τον αριθμό ή το βάρος, το μέγεθος και την καταγωγή τους 7 β) των δίθυρων μαλακίων που εξέρχονται από την εκμετάλλευση και προορίζονται για επανεμβάπτιση, με όλα τα στοιχεία που αφορούν την αποστολή, τον αριθμό ή το βάρος, το μέγεθος και τον προορισμό τους 7 γ) της τυχόν μη φυσιολογικής θνησιμότητας. Το αρχείο αυτό, το οποίο μπορεί να εξετασθεί ανά πάσα στιγμή από την επίσημη αρχή, κατόπιν αιτήσεώς της, ενημερώνεται τακτικά και διατηρείται επί τέσσερα έτη. Άρθρο 4 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε στις εκμεταλλεύσεις, τις ζώνες εκτροφής και τις φυσικές κοίτες εκμετάλλευσης δίθυρων μαλακίων, να εφαρμόζεται πρόγραμμα παρακολούθησης και δειγματοληψίας, ώστε να εξασφαλίζεται η παρακολούθηση της υγειονομικής κατάστασης των ζωικών κεφαλαίων και να διαπιστώνεται η μη φυσιολογική θνησιμότητα. Εξάλλου, η επίσημη υπηρεσία μπορεί να εφαρμόζει το προαναφερόμενο πρόγραμμα στα κέντρα καθαρισμού και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης που απορρίπτουν ύδατα στη θάλασσα. Εάν, κατά την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος, διαπιστωθεί μη φυσιολογική θνησιμότητα, πρέπει: - να καταρτίζεται κατάλογος των σημείων όπου εκδηλώνονται οι ασθένειες του παραρτήματος Α κατάλογος II της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ, εφόσον οι ασθένειες αυτές δεν υπάγονται σε πρόγραμμα που έχει εγκριθεί βάσει της εν λόγω οδηγίας, - να καταρτίζεται κατάλογος των σημείων όπου διαπιστώνεται μη φυσιολογική θνησιμότητα συνδεόμενη με την παρουσία ασθενειών του παραρτήματος Δ, ή των σημείων για τα οποία οι αρχές έχουν πληροφορίες που δημιουργούν υπόνοιες παρουσίας ασθενειών, - να ελέγχεται η εξέλιξη και η γεωγραφική κατανομή των ασθενειών που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις. 2. Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του παρόντος άρθρου και ιδίως οι κανόνες για την κατάρτιση του προγράμματος το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συχνότητα και το χρονοδιάγραμμα των ελέγχων, τις πρακτικές λεπτομέρειες δειγματοληψίας (αντιπροσωπευτικός από στατιστική άποψη όγκος) και τις μεθόδους διάγνωσης, θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 10. Άρθρο 5 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε υποψία παρουσίας ασθενειών που αναφέρονται στο άρθρο 4 καθώς και κάθε διαπιστωνόμενη μη φυσιολογική θνησιμότητα δίθυρων μαλακίων σε εκμεταλλεύσεις, ζώνες εκτροφής ή φυσικές κοίτες εκμετάλλευσης, καθώς και σε κέντρα καθαρισμού ή σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης που απορρίπτουν ύδατα στη θάλασσα, να κοινοποιείται το ταχύτερο δυνατόν στην επίσημη υπηρεσία από τους οστρακοκαλλιεργητές ή οποιοδήποτε πρόσωπο τις διαπιστώνει. 2. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η επίσημη υπηρεσία μεριμνά ώστε: α) να λαμβάνονται δείγματα για να εξεταστούν σε εγκεκριμένο εργαστήριο 7 β) μέχρις ότου γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα της εξέτασης που προβλέπεται στο στοιχείο α), να απαγορεύεται η έξοδος μαλακίων από την εκμετάλλευση, τη ζώνη εκτροφής ή τις φυσικές κοίτες εκμετάλλευσης, καθώς και από τα κέντρα καθαρισμού ή τις προσβεβλημένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης που απορρίπτουν ύδατα στη θάλλασσα με σκοπό τη μετεγκατάσταση ή την εκ νέου βύθιση σε άλλη εκμετάλλευση ή στο υδάτινο περιβάλλον, εκτός εάν υπάρχει άδεια της επίσημης υπηρεσίας. 3. Εάν, από την εξέταση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), δεν αποδειχθεί η παρουσία παθογόνου παράγοντα αίρονται οι περιοριστικοί όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β). 4. Εάν, από την εξέταση που προβλέπεται στην παράγραφο 2, αποδειχθεί η παρουσία παθογόνου παράγοντα, η επίσημη υπηρεσία πρέπει να διεξάγει επιζωοτική έρευνα για να εξακριβώσει τους πιθανούς τρόπους μόλυνσης και για να διαπιστώσει εάν μαλάκια από την εκμετάλλευση, τη ζώνη εκτροφής ή τις φυσικές κοίτες εκμετάλλευσης μεταφέρθηκαν αλλού με σκοπό τη μετεγκατάσταση ή την εκ νέου βύθιση πριν τη διαπίστωση της μη φυσιολογικής θνησιμότητας. Εάν, από την επιζωοτική έρευνα, προκύψει ότι η ασθένεια εισήχθη σε μία ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις, ζώνες εκτροφής ή φυσικές κοίτες εκμετάλλευσης λόγω μεταφοράς μαλακίων, εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται ανωτέρω στην παράγραφο 2. Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 3 σημείο 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ, η επίσημη υπηρεσία μπορεί να επιτρέπει, εντός του χώρου αρμοδιότητός της, τη μεταφορά ζώντων δίθυρων μαλακίων προς άλλες εκμεταλλεύσεις, ζώνες, εκτροφής ή φυσικές κοίτες εκμετάλλευσης που έχουν προσβληθεί από την ίδια ασθένεια. Εάν χρειάζεται, λαμβάνονται κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα με τη διαδικασία του άρθρου 10. 5. Η επίσημη υπηρεσία μεριμνά ώστε η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενημερώνοναι αμέσως σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διαδικασίες για τις περιπτώσεις μη φυσιολογικής θνησιμότητας λόγω παθογόνου παράγοντα, για τα μέτρα που αποσκοπούν στην ανάλυση και τον έλεγχο της κατάστασης, καθώς και για τα αίτια της θνησιμότητας. Άρθρο 6 1. Η λήψη και η εργαστηριακή εξέταση των δειγμάτων για διερεύνηση των αιτίων της μη φυσιολογικής θνησιμότητας των δίθυρων μαλακίων διενεργούνται βάσει των μεθόδων που ορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 10 της παρούσας οδηγίας. 2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε σε κάθε κράτος μέλος να ορίζεται ένα εθνικό εργαστήριο αναφοράς το οποίο να διαθέτει εγκαταστάσεις και ειδικευμένο προσωπικό που του επιτρέπουν να πραγματοποιεί τις αναλύσεις της παραγράφου 1. 3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν αρμόδιο εθνικό εργαστήριο, μπορούν να προσφεύγουν στις υπηρεσίες του αρμόδιου εθνικού εργαστηρίου άλλου κράτους μέλους. 4. Ο κατάλογος των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς για τις νόσους των δίθυρων μαλακίων περιέχεται στο παράρτημα Γ. 5. Τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς συνεργάζονται με το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 7. Άρθρο 7 1. Το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για τις ασθένειες των δίθυρων μαλακίων αναφέρεται στο παράρτημα Α. 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1), και ιδίως του άρθρου 28, οι αρμοδιότητες του εργαστηρίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καθορίζονται στο παράρτημα Β. Άρθρο 8 1. Εμπειρογνώμονες της Επιτροπής μπορούν, εφόσον είναι αναγκαίο για την ενιαία εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους. Για το σκοπό αυτό, οι εμπειρογνώμονες μπορούν, δειγματοληπτικά και αμερόληπτα, να εξακριβώνουν κατά πόσον η αρμόδια αρχή ελέγχει την τήρηση των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για τα πορίσματα των ελέγχων. 2. Οι έλεγχοι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 διενεργούνται σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή. 3. Το κράτος μέλος, όπου διενεργείται έλεγχος, παρέχει στους εμπειρογνώμονες κάθε απαραίτητη βοήθεια για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 4. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου ορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 10. Άρθρο 9 Το παράρτημα Α τροποποιείται, εφόσον χρειάζεται, από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής. Τα παραρτήματα Β, Γ και Δ μπορούν, εφόσον χρειάζεται, να τροποποιούνται με τη διαδικασία του άρθρου 10. Άρθρο 10 1. Σε περίπτωση αναφοράς στη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί με την απόφαση 68/361/ΕΟΚ (2), στο εξής καλούμενη «επιτροπή», συγκαλείται αμέσως από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε με αίτηση ενός κράτους μέλους. 2. Ο αντιπρόσωπος της επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των ληπτέων μέτρων. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό εντός προθεσμίας που ορίζεται από τον πρόεδρο, σε συνάρτηση με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Η γνώμη διατυπώνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων τις οποίες το Συμβούλιο καλείται να λάβει μετά από πρόταση της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στο πλαίσιο της επιτροπής, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει. 3. α) Η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα όταν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής. β) Όταν τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ή όταν δεν έχει διατυπωθεί γνώμη, η Επιτροπή υποβάλλει αμέσως στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα ληπτέα μέτρα. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Αν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός τριών μηνών από την υποβολή της πρότασης, η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα, εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσει με απλή πλειοψηφία κατά των εν λόγω μέτρων. Άρθρο 11 Πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1999, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση την οποία καταρτίζει, εάν χρειάζεται, κατόπιν γνώμης της επιστημονικής κτηνιατρικής επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη την κτηθείσα κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πείρα καθώς και την τεχνική και επιστημονική πρόοδο. Η έκθεση, ενδεχομένως, συνοδεύεται από προτάσεις τροποποίησης. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία για τις εν λόγω ενδεχόμενες προτάσεις. Άρθρο 12 1. Το αργότερο έως την 1η Ιουνίου 1997, τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία, ενημερώνουν δε αμέσως σχετικά την Επιτροπή. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Ωστόσο, από την ημερομνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν, τηρώντας τους γενικούς κανόνες της συνθήκης, να διατηρούν ή να εφαρμόζουν, στην επικράτειά τους, διατάξεις αυστηρότερες από αυτές της παρούσας οδηγίας και ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε σχετικό μέτρο. 3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα κείμενα των κυριοτέρων διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 13 Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 14 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 1995. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος L. ATIENZA SERNA (1) ΕΕ αριθ. C 285 της 13. 10. 1994, σ. 9. (2) ΕΕ αριθ. C 109 της 1. 5. 1995, σ. 2. (3) ΕΕ αριθ. L 46 της 19. 2. 1991, σ. 1 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 95/22/ΕΚ (ΕΕ αριθ. 243 της 11. 10. 1995, σ. 1). (4) Οδηγία του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά ζώντων διθύρων μαλακίων (ΕΕ αριθ. 268 της 24. 9. 1991, σ. 1) 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 1994. (1) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 19 7 απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 94/370/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 158 της 2. 7. 1994, σ. 31). (2) ΕΕ αριθ. L 255 της 18. 10. 1968, σ. 23. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ Ifremer Boξte Postale 133 17390 La Tremblade France ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ Οι αρμοδιότητες του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς είναι οι εξής: 1. συντονίζει, σε συνεργασία με την Επιτροπή, τις μεθόδους που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη για τη διάγνωση των ασθενειών των μαλακίων, κυρίως δε: α) δημιουργώντας και διατηρώντας συλλογή ιστολογικών αντικειμενοφόρων, στελεχών ή καλλιεργειών των συγκεκριμένων παθογόνων παραγόντων, την οποία θέτει στη διάθεση των εγκεκριμένων εργαστηρίων των κρατών μελών 7 β) διοργανώνοντας περιοδικές συγκριτικές δοκιμές των διαγνωστικών μεθόδων, που χρησιμοποιούνται σε κοινοτικό επίπεδο 7 γ) συλλέγοντας και ταξινομώντας δεδομένα και πληροφορίες που αφορούν τις χρησιμοποιούμενες διαγνωστικές μεθόδους και τα αποτελέσματα των δοκιμών που πραγματοποιούνται στην Κοινότητα 7 δ) χαρακτηρίζοντας τους παθογόνους παράγοντες που απομονώνονται βάσει των πλέον σύγχρονων και κατάλληλων μεθόδων για πληρέστερη κατανόηση της επιζωοτιολογίας της ασθένειας 7 ε) παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις σε ό,τι αφορά την επίβλεψη, την επιζωοτιολογία και την πρόληψη των συγκεκριμένων ασθενειών 7 στ) λειτουργώντας ως παρακαταθήκη πραγματογνωμοσύνης επί των παθογόνων παραγόντων των συγκεκριμένων ασθενειών για ταχύτερη διαφορική διάγνωση 7 2. συμμετέχει ενεργά στη διάγνωση των ασθενειών που εκδηλώνονται στα κράτη μέλη πραγματοποιώντας επιβεβαιωτική διάγνωση, χαρακτηρισμό και επιζωοτική μελέτη των απομονώσεων παθογόνων παραγόντων που του αποστέλλονται 7 3. διευκολύνει την εκπαίδευση ή την επανεκπαίδευση εμπειρογνωμόνων στο πεδίο της διάγνωσης με σκοπό την εναρμόνιση των διαγνωστικών μεθόδων σε ολόκληρη την Κοινότητα 7 4. συνεργάζεται, σε ό,τι αφορά τις μεθόδους διάγνωσης εξωτικών ασθενειών, με τα αρμόδια εργαστήρια τρίτων χωρών όπου οι ασθένειες αυτές είναι διαδεδομένες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> ΠΑΡΑΤΗΜΑ Δ >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία