ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/31995L0071

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-12-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-12-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-12-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 95/71/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1995 για τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων οι οποίοι διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των αλιευτικών προϊόντων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 95/71/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 1995 για τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων οι οποίοι διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των αλιευτικών προϊόντων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1991 περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων οι οποίοι διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των αλιευτικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 13, την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι η οδηγία 92/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τον καθορισμό των ελάχιστων κανόνων υγιεινής που εφαρμόζονται σε ορισμένα αλιευτικά προϊόντα που λαμβάνονται σε αλιευτικά σκάφη σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ (2), προβλέπει ότι τα πλοία με καταψυκτικά μηχανήματα πρέπει να εγγράφονται σε ένα κατάλογο ο οποίος θα ενημερώνεται τακτικά από την αρμόδια αρχή 7 ότι τα αλιευτικά προϊόντα τα οποία λαμβάνονται επί σκαφών με καταψυκτικά μηχανήματα και τα οποία τηρούν τους κανόνες υγιεινής που προβλέπονται στην οδηγία 92/48/ΕΟΚ, πρέπει να είναι δυνατόν να διατίθενται στην αγορά υπό τους ίδιους όρους αναγνώρισης με αυτούς που ισχύουν για τα αλιευτικά προϊόντα που καταψύχονται σε εγκαταστάσεις επί της ξηράς 7 ότι, κατά συνέπεια, θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα το παράρτημα της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ 7 ότι το κράτη μέλη έχουν επισημάνει ορισμένες δυσχέρειες εφαρμογής, πράγμα που απαιτεί τη διευκρίνιση ορισμένων τεχνικών πτυχών της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ενιαία εφαρμογή της στην Κοινότητα, ιδίως όσον αφορά την αναγνώριση των αλιευτικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Το παράρτημα της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1) Στο κεφάλαιο I τμήμα II, το σημείο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «5. Οι εργασίες μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων που διενεργούνται επί του σκάφους πρέπει να πραγματοποιούνται υπό τις προδιαγραφές υγιεινής οι οποίες ορίζονται στο κεφάλαιο IV, σημεία II.2, II.3, IV και V του παρόντος παραρτήματος.» 2) Στο κεφάλαιο IV, σημείο I.3, η δεύτερη φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Τα φιλέτα και οι φέτες δεν πρέπει να παραμένουν επάνω στα τραπέζια εργασίας μετά την παρέλευση του χρόνου που απαιτείται για την παρασκευή τους και πρέπει να προστατεύονται από μολύνσεις, με την κατάλληλη συσκευασία.» 3) Στο κεφάλαιο IV τμήμα IV, το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Τα νωπά, τα κατεψυγμένα ή τα αποψυγμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη μεταποίηση, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα τμήματα I, II και III του παρόντος κεφαλαίου.» 4) Στο κεφάλαιο IV σημείο IV.4.δ), η πρώτη φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «δ) λαμβάνονται δείγματα της ημερήσιας παραγωγής σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της σφράγισης, ή κάθε άλλου μέσου ερμητικού κλεισίματος.» 5) Στο κεφάλαιο IV σημείο V.3.γ), ο όρος «καταστροφή» αντικαθίσταται από τον όρο «θανάτωση». 6) Στο κεφάλαιο V σημείο II.3.Α.β) δεύτερο εδάφιο, η πρώτη φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Τα όρια αυτά εφαρμόζονται στους ιχθύς των ακολούθων οικογενειών: Scombridae, Clupeidae, Engraulidae e Coryphaenidae.» 7) Το κεφάλαιο VII αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 79/112/ΕΟΚ, πρέπει να είναι δυνατόν να προσδιορίζεται από τη σήμανση ή από τα συνοδευτικά έγγραφα, για τους σκοπούς της επιθεώρησης, η καταγωγή των αλιευτικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες στη συσκευασία ή, σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι συσκευασμένο, στα συνοδευτικά έγγραφα: - η χώρα αποστολής, η οποία είναι δυνατόν να αναγράφεται είτε ολογράφως, είτε με τα αρχικά της, με κεφαλαία, δηλαδή, για την Κοινότητα, με τα γράμματα: B - DK - D - EL - E - F - IRL - I - L - NL - AT - P - FI - SE - UK, - η αναγνώριση της εγκατάστασης ή του αλιευτικού πλοίου-εργοστασίου από τον αριθμό επίσημης έγκρισης, ή, σε περίπτωση διάθεσης στην αγορά από ένα σκάφος με καταψυκτικά μηχανήματα που εμπίπτει στο παράρτημα II σημείο 7 της οδηγίας 92/48/ΕΟΚ, από τον αναγνωριστικό αριθμό του σκάφους, ή, σε περίπτωση διάθεσης στην αγορά από ιχθυόσκαλα ή από αγορά χονδρικής πώλησης από τον αριθμό καταχώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο της παρούσας οδηγίας, - ένα από τα ακόλουθα σήματα: CE - EC - EG - EK - EF - EY. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι εξόχως ευανάγνωστα και συγκεντρωμένα σε εμφανές μέρος στο εξωτερικό της συσκευασίας, χωρίς να είναι αναγκαίο να ανοιχθεί η εν λόγω συσκευασία.» Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιουλίου 1997. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Πάντως, τα προϊόντα που παρασκευάζονται πριν από την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κεφαλαίου VII του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από το άρθρο 1 σημείο 7) της παρούσας οδηγίας. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 1995. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος L. ATIENZA SERNA (1) ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 15 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 1994. (2) ΕΕ αριθ. L 187 της 7. 7. 1992, σ. 41.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία