ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/31996L0016

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-03-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-01-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-03-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 96/16/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τις στατιστικές έρευνες που πρέπει να διενεργούνται στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 96/16/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τις στατιστικές έρευνες που πρέπει να διενεργούνται στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), Εκτιμώντας: ότι η οδηγία 72/280/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 31ης Ιουλίου 1972, περί των στατιστικών ερευνών που πρέπει να διενεργούν τα κράτη μέλη σχετικά με το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα (3) τροποποιήθηκε πολλές φορές 7 ότι, επ' ευκαιρία των νέων τροποποιήσεων, θα πρέπει, για λόγους σαφήνειας, να αναδιατυπωθούν οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας 7 ότι η Επιτροπή, για την εκπλήρωση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί κατ' εφαρμογήν της συνθήκης και των κοινοτικών διατάξεων που διέπουν την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, χρειάζεται αξιόπιστα στοιχεία για την παραγωγή και τη χρησιμοποίηση του γάλακτος, καθώς επίσης και αξιόπιστες, τακτικές και βραχυπρόθεσμες πληροφορίες για την παράδοση του γάλακτος στις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται ή μεταποιούν το γάλα και για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στα κράτη μέλη 7 ότι θα πρέπει να πραγματοποιούνται καταγραφές της παραγωγής και της χρησιμοποίησης του γάλακτος στη γεωργική εκμετάλλευση με ενιαία κριτήρια, να βελτιωθεί η ακρίβειά τους και να διενεργούνται μηνιαίες έρευνες, σε όλα τα κράτη μέλη, στις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται ή μεταποιούν το γάλα 7 ότι, για την επίτευξη συγκρίσιμων αποτελεσμάτων, ενδείκνυται να καθοριστούν κοινά κριτήρια για την οριοθέτηση του πεδίου των ερευνών, τα προς καταγραφή χαρακτηριστικά και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής των ερευνών 7 ότι η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή των προηγούμενων ρυθμίσεων απέδειξε ότι είναι χρήσιμο να απλουστευθούν οι διατάξεις τους, καταργώντας, ιδίως, την ανακοίνωση των εβδομαδιαίων δεδομένων 7 ότι, λόγω της αυξανόμενης σημασίας της περιεκτικότητας των γαλακτοκομικών προϊόντων σε πρωτεΐνες γάλακτος, θα πρέπει να ληφθούν τα σχετικά μέτρα 7 ότι, για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής γεωργικών στατιστικών, που έχει συσταθεί με την απόφαση 72/279/ΕΟΚ (4), ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Τα κράτη μέλη: 1. διενεργούν στις ερευνητικές μονάδες που ορίζονται στο άρθρο 2 έρευνες για τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 4 διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα ανά μήνα, έτος και τριετία αποτελέσματα 7 2. διενεργούν σε ετήσια βάση, στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7, καταγραφές για την παραγωγή γάλακτος και τη χρησιμοποίησή του 7 3. με την επιφύλαξη της συμφωνίας της Επιτροπής, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν στοιχεία προερχόμενα από άλλες επίσημες πηγές. Άρθρο 2 Οι έρευνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 σημείο 1 αφορούν: 1. τις γεωργικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που αγοράζουν πλήρες γάλα -και ενδεχομένως, γαλακτοκομικά προϊόντα- είτε απευθείας από γεωργικές εκμεταλλεύσεις είτε από τις επιχειρήσεις του σημείου 2, με σκοπό τη μεταποίησή τους σε γαλακτοκομικά προϊόντα 7 2. τις επιχειρήσεις που συλλέγουν γάλα ή κρέμα γάλακτος για να τα διαθέσουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει χωρίς επεξεργασία ή μεταποίηση στις επιχειρήσεις του σημείου 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τον αποκλεισμό, στο μέτρο του δυνατού, των διπλών εγγραφών κατά την υποβολή των αποτελεσμάτων. Άρθρο 3 1. Θεωρείται ως γάλα, κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, το γάλα αγελάδας, προβάτου, αιγός και βουβάλου. Οι μηνιαίες έρευνες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) περιορίζονται στο γάλα αγελάδας και στα προϊόντα που παρασκευάζονται αποκλειστικά από αγελαδινό γάλα. 2. Ο κατάλογος των γαλακτοκομικών προϊόντων τα οποία αφορούν οι έρευνες καταρτίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 7 ο κατάλογος αυτός μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με την ίδια διαδικασία. 3. Οι ενιαίοι ορισμοί που πρέπει να εφαρμόζονται για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7. Άρθρο 4 1. Οι έρευνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 σημείο 1 πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή τουλάχιστον η ανακοίνωση των στοιχείων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) κατωτέρω. Τα ερωτηματολόγια πρέπει να καταρτίζονται έτσι ώστε να αποφεύγονται οι διπλές εγγραφές. Τα στοιχεία αφορούν: α) ανά μήνα: i) την ποσότητα, την περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του συλλεγόμενου γάλακτος και κρέμας γάλακτος, καθώς και την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες του συλλεγόμενου αγελαδινού γάλακτος, ii) την ποσότητα ορισμένων νωπών γαλακτοκομικών προϊόντων που υπέστησαν επεξεργασία και μπορούν να διατεθούν για παράδοση, καθώς και την ποσότητα ορισμένων παραχθέντων γαλακτοκομικών προϊόντων 7 β) ανά έτος: i) την ποσότητα του γάλακτος και της κρέμας γάλακτος που είναι διαθέσιμα, καθώς και την περιεκτικότητά τους σε λιπαρές ουσίες και σε πρωτεΐνες, ii) την ποσότητα νωπών γαλακτοκομικών προϊόντων που υπέστησαν επεξεργασία και μπορούν να διατεθούν για παράδοση, καθώς και των άλλων παραχθέντων γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένων ανά είδος, iii) τη χρησιμοποίηση πρώτων υλών υπό μορφή πλήρους γάλακτος και αποκορυφωμένου γάλακτος, καθώς και την ποσότητα λιπαρών ουσιών που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων 7 γ) ανά τριετία (με αφετηρία την 31η Δεκεμβρίου 1997): τον αριθμό των μονάδων έρευνας του άρθρου 2 ανά ορισμένες τάξεις μεγέθους. 2. Προκειμένου να εξετασθεί, τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η δυνατότητα διεύρυνσης των ετήσιων στατιστικών πληροφοριών που αναφέρονται στο στοιχείο β), ώστε να περιλάβουν την περιεκτικότητα των κυρίων γαλακτοκομικών προϊόντων σε πρωτεΐνες, τα κράτη μέλη, κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, προβαίνουν σε δοκιμαστικές καταγραφές ή μελέτες προς επίτευξη του στόχου αυτού. Η Επιτροπή, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7, καταρτίζει πρόγραμμα εργασίας για καθένα από τα τρία αυτά έτη. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν ετησίως στην Επιτροπή έκθεση για την εφαρμογή του προγράμματος αυτού, καθώς και τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία στον τομέα αυτό μαζί με τα απαιτούμενα στοιχεία για την ερμηνεία τους. Άρθρο 5 1. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου, οι έρευνες του άρθρου 1 σημείο 1 διενεργούνται με τη μορφή εξαντλητικών ερευνών στα γαλακτοκομεία που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 95 % της ποσότητας του αγελαδινού γάλακτος που συγκεντρώθηκε από το κράτος μέλος, ενώ η υπόλοιπη ποσότητα υπολογίζεται κατ' εκτίμηση βάσει αντιπροσωπευτικών δειγμάτων ή άλλων πηγών. Τα κράτη μέλη μπορούν να διενεργούν τις μηνιαίες έρευνες του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), με αντιπροσωπευτικές δειγματοληψίες. Στην περίπτωση αυτή, το σφάλμα δειγματοληψίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 % (διάστημα εμπιστοσύνης 68 %) της συνολικής συλλογής του κράτους μέλους. 2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν πλήρη και ικανοποιητικής ακρίβειας αποτελέσματα. Ανακοινώνουν στην Επιτροπή υπό μορφή μεθοδολογικής έκθεσης όλες τις πληροφορίες που επιτρέπουν να εκτιμηθεί η ακρίβεια των διαβιβασθέντων αποτελεσμάτων, και ιδίως: α) τα χρησιμοποιηθέντα ερωτηματολόγια 7 β) τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για να αποφευχθούν οι διπλές εγγραφές 7 γ) τις μεθόδους μεταφοράς στους κοινοτικούς πίνακες των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν με βοήθεια ερωτηματολογίων. Οι μεθοδολογικές εκθέσεις, η διαθεσιμότητα και η αξιοπιστία των στοιχείων και κάθε άλλο ζήτημα που συνδέεται με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας εξετάζονται μια φορά το χρόνο από την αρμόδια ομάδα εργασίας της γεωργικής στατιστικής επιτροπής. Η πρώτη μεθοδολογική έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή το αργότερο πριν το τέλος του έτους που ακολουθεί την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 6 1. Οι πίνακες για τη διαβίβαση των στοιχείων καταρτίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7. Οι πίνακες αυτοί μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με την ίδια διαδικασία. 2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα αποτελέσματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που χαρακτηρίζονται εμπιστευτικά δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας τους ή των κανόνων που εφαρμόζονται σε θέματα στατιστικού απορρήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΟΚ) αριθ. 1588/90 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τη διαβίβαση, στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο (5). 3. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν το ταχύτερο δυνατόν στην Επιτροπή, μετά την ανακεφαλαίωση των στοιχείων και το αργότερο: α) 45 ημέρες μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, τα μηνιαία αποτελέσματα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) 7 β) τον Ιούνιο του έτους που ακολουθεί το έτος αναφοράς: - τα ετήσια αποτελέσματα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), - την έκθεση εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 7 γ) το Σεπτέμβριο του έτους που ακολουθεί το έτος της ημερομηνίας αναφοράς, τα αποτελέσματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 σημείο 2 και στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ). 4. Η Επιτροπή συγκεντρώνει τα στοιχεία που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη και τους ανακοινώνει το σύνολο των αποτελεσμάτων. Άρθρο 7 1. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης της διαδικασίας που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, η μόνιμη επιτροπή γεωργικών στατιστικών, εφεξής αποκαλούμενη «επιτροπή», συγκαλείται από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε κατόπιν αιτήσεως του αντιπροσώπου ενός κράτους μέλους. 2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που μπορεί να καθορίσει ο πρόεδρος, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Η γνώμη διατυπώνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για τη λήψη των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται όπως ορίζει το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία. 3. α) Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα όταν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής. β) Όταν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει αμελλητί στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφαίνεται με ειδική πλειοψηφία. γ) Εάν κατά τη λήξη προθεσμίας τριών μηνών, από την υποβολή του θέματος, το Συμβούλιο δεν έχει αποφανθεί, τα προτεινόμενα μέτρα λαμβάνονται από την Επιτροπή. Άρθρο 8 Η Επιτροπή υποβάλει στο Συμβούλιο, το αργότερο την 1η Ιουλίου 1999, έκθεση στην οποία θα περιγράφεται η εμπειρία που θα αποκτηθεί κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Με την ευκαιρία αυτή, υποβάλει ιδίως τα αποτελέσματα της ανάλυσης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, συνοδευόμενα, ενδεχομένως, από τις προτάσεις για την οριστική περίοδο. Άρθρο 9 1. Η οδηγία 72/280/ΕΟΚ καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 1997. 2. Οι παραπομπές στην καταργηθείσα οδηγία 72/280/ΕΟΚ νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα οδηγία. Άρθρο 10 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια αναφορά κατά τη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις αυτής της αναφοράς καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 11 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 12 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 1996. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος W. LUCHETTI (1) ΕΕ αριθ. C 321 της 1. 12. 1995, σ. 6. (2) ΕΕ αριθ. C 32 της 5. 2. 1996. (3) ΕΕ αριθ. L 179 της 7. 8. 192.72, σ. 2. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994. (4) ΕΕ αριθ. L 179 της 7. 8. 1972, σ. 1. (5) ΕΕ αριθ. L 151 της 15. 6. 1990, σ. 1.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία