ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/31996L0033

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-06-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-06-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-05-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 96/33/ΕΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1996 περί τροποποιήσεως των παραρτημάτων των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ και 86/363/ΕΟΚ που αφορούν τον καθορισμό των ανώτατων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα σιτηρά και στα τρόφιμα ζωικής προελεύσεως

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 96/33/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1996 περί τροποποιήσεως των παραρτημάτων των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ και 86/363/ΕΟΚ που αφορούν τον καθορισμό των ανώτατων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα σιτηρά και στα τρόφιμα ζωικής προελεύσεως ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 86/362/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, που αφορά τον καθορισμό των ανώτατων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα σιτηρά (1), και ιδίως το άρθρο 11, την οδηγία 86/363/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (2), και ιδίως το άρθρο 11, την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι η Επιτροπή ανέλαβε στο πλαίσιο των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ και 86/363/ΕΟΚ να προετοιμάσει τον κατάλογο των καταλοίπων φυτοφαρμάκων και των ανωτάτων περιεκτικοτήτων τους για έγκριση από το Συμβούλιο 7 ότι κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μπορεί να εμπεριέχονται στα σιτηρά και στα τρόφιμα ζωικής προελεύσεως λόγω γεωργικών πρακτικών 7 ότι είναι ανάγκη να ληφθούν υπόψη στοιχεία σχετικά τόσο με τις επιτρεπόμενες χρήσεις φυτοφαρμάκων όσο και, κατά περίπτωση, με τις υπό έλεγχο δοκιμές και μελέτες διατροφής των ζώων 7 ότι για να εκτιμάται καλύτερα η πρόσληψη καταλοίπων φυτοφαρμάκων διά της τροφής, πρέπει να καθοριστεί ταυτόχρονα, όπου είναι δυνατόν, και ανώτατο όριο καταλοίπων για μεμονωμένα φυτοφάρμακα σε όλα τα βασικά συστατικά της διατροφής 7 ότι τα όρια αυτά αντιστοιχούν στη χρήση των ελάχιστων εκείνων ποσοτήτων φυτοφαρμάκων που επιτρέπουν επαρκή έλεγχο, οι οποίες επιλέγονται εις τρόπον ώστε η ποσότητα καταλοίπων να είναι η μικρότερη τοξικολογικώς αποδεκτή 7 ότι, βάσει τεχνικών και επιστημονικών εξελίξεων και των απαιτήσεων της δημόσιας υγείας και της γεωργίας, κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ και 86/363/ΕΟΚ με την προσθήκη διατάξεων που αφορούν και άλλα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων στα σιτηρά και στα τρόφιμα ζωικής προελεύσεως, κυρίως chlormequat, diazinon, dicofol, disulfoton, endosulfan, οξείδιο φενβουτατίνης, fentine, mιcarbam, phorate, propoxur, προπυζαμίδιο, triazophos και τριφορίνη 7 ότι, ωστόσο, επειδή τα σημερινά δεδομένα δεν επαρκούν, έχοντας υπόψη τις ισχύουσες προδιαγραφές, για να καθοριστούν ανώτατες περιεκτικότητες καταλοίπων για ορισμένους συνδυασμούς καταλοίπων φυτοφαρμάκων/προϊόντων, φαίνεται λογικό να τεθεί τετραετής προθεσμία για τη συγκέντρωση των αναγκαίων δεδομένων 7 ότι, συνεπώς, οι ανώτατες περιεκτικότητες πρέπει να καθοριστούν βάσει των δεδομένων αυτών μέχρι τις 30 Απριλίου 2000 το αργότερο 7 ότι, εάν δεν παρασχεθούν ικανοποιητικά δεδομένα οι σχετικές τιμές θα οριστούν στο ενδεδειγμένο όριο 7 ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να συγκεντρωθούν τα δεδομένα που χρειάζονται εντός ενός έτους από την έκδοση της παρούσας οδηγίας 7 ότι οι ανώτατες περιεκτικότητες καταλοίπων που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να αναθεωρηθούν στο πλαίσιο της εκ νέου αξιολόγησης των δραστικών ουσιών που προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας που καθορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση σην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (3), ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α της οδηγίας 86/362/ΕΟΚ προστίθενται τα κάτωθι κατάλοιπα φυτοφαρμάκων: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> Άρθρο 2 Το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 86/363/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο μέρος Α προστίθενται τα ακόλουθα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> 2) Στο μέρος Β προστίθενται τα ακόλουθα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων: >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> Άρθρο 3 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ, το αργότερο στις 30 Απριλίου 1997, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Τα εν λόγω μέτρα, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 1996. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος M. PINTO (1) ΕΕ αριθ. L 221 της 7. 8. 1986, σ. 37 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 95/39/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 197 της 22. 8. 1995, σ. 29). (2) ΕΕ αριθ. L 221 της 7. 8. 1986, σ. 43 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 95/39/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 197 της 22. 8. 1995, σ. 29). (3) ΕΕ αριθ. L 230 της 19. 8. 1991, σ. 1.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία