ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/31996L0039

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-08-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-08-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-06-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 96/39/ΕΚ της Επιτροπής της 19ης Ιουνίου 1996 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες μεταφέροντας επικίνδυνα ή ρυπoγόνα εμπορεύματα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 96/39/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 1996 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες μεταφέροντας επικίνδυνα ή ρυπoγόνα εμπορεύματα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 1993, για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες μεταφέροντας επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα (1), και ιδίως το άρθρο 11, Εκτιμώντας: ότι για τις ανάγκες της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ, το άρθρο 2, στοιχεία ε), στ), ζ) και η), ορίζει ότι κατά την έκδοση της οδηγίας ισχύουν η σύμβαση Marpol, ο κώδικας IMDG και οι συλλογές IBC και IGC 7 ότι, αφότου ετέθη σε ισχύ η οδηγία 93/75/ΕΟΚ, επιφέρθηκαν τροποποιήσεις στη σύμβαση Marpol, στον κώδικα IMDG και στις συλλογές IBC και IGC 7 ότι οι τροποποιήσεις στην σύμβαση Marpol που θέσπισε η απόφαση MEPC.55(33) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (ΔΟΝ) ετέθησαν σε ισχύ στις 2 Αυγούστου 1994 7 ότι η τροπολογία αριθ. 27-1994 του κώδικα IMDG έπρεπε να υλοποιηθεί από τις κυβερνήσεις μέλη του ΔΟΝ το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1995 7 ότι οι τροποποιήσεις του κώδικα IBC από την απόφαση MEPC.55(33) και MSC.28(61) και του κώδικα IGC από την απόφαση MSC.30(61) ετέθησαν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1994 7 ότι είναι σκόπιμο να εφαρμοστούν για τους σκοπούς της οδηγίας οι εν λόγω τροποποιήσεις 7 ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συγκροτήθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Στο άρθρο 2 στοιχεία ε), στ), ζ) και η) της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ οι όροι «όπως ισχύει κατά την έκδοση της παρούσας οδηγίας » αντικαθίστανται από τους όρους «όπως ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1996». Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, το αργότερο 12 μήνες μετά την κοινοποίηση, και ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίσουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες πρέπει να παραπέμπουν στην παρούσα οδηγία ή να συνοδεύονται από τέτοια παραπομπή κατά το χρόνο της επίσημης δημοσίευσής τους. Ο τρόπος παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των βασικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα, που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 1996. Για την Επιτροπή Neil KINNOCK Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ αριθ. L 247 της 5. 10. 1993, σ. 19.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία