ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/31996L0040

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-08-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-08-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-06-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 96/40/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 1996 για τη δημιουργία κοινού υποδείγματος για το δελτίο ταυτότητας των επιθεωρητών που πραγματοποιούν επιθεωρήσεις στα πλαίσια του ελέγχου του κράτους του λιμένα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 96/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 1996 για τη δημιουργία κοινού υποδείγματος για το δελτίο ταυτότητας των επιθεωρητών που πραγματοποιούν επιθεωρήσεις στα πλαίσια του ελέγχου του κράτους του λιμένα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1995, για την επιβολή, σχετικά με τη ναυσιπλοΐα που συνεπάγεται χρήση κοινοτικών λιμένων η διέλευση από ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους, των διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη της ρύπανση και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιμένα) (1), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 4, Εκτιμώντας: ότι η οδηγία 95/21/ΕΚ προβλέπει τη δημιουργία κοινού υποδείγματος για το δελτίο ταυτότητας των επιθεωρητών που πραγματοποιούν επιθεωρήσεις στα πλαίσια του ελέγχου του κράτους του λιμένα 7 ότι είναι απαραίτητο το δελτίο ταυτότητας να περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: όνομα της εκδούσας αρχής, ονοπατεπώνυμο του κατόχου του δελτίου ταυτότητας, φωτογραφία του κατόχου του δελτίου ταυτότητας, υπογραφή του κατόχου του δελτίου ταυτότητας, και δήλωση που να αναφέρει ότι ο κάτοχος είναι εξουσιοδοτημένος να διεξάγει επιθεωρήσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που θεσπίστηκε κατ' εφαρμογή της οδηγίας 7 ότι, για να μπορούν ο πλοίαρχος και τα μέλη του πληρώματος να εξακριβώνονται τα στοιχεία του επιθεωρητή, είναι απαραίτητο το δελτίο ταυτότητας να περιέχει μετάφραση στην αγγλική γλώσσα, αν αυτή δεν είναι η κύρια γλώσσα που χρησιμοποιείται 7 ότι για τη συγκεκριμένη μορφή του δελτίου ταυτότητας θα αποφασίσουν τα κράτη μέλη 7 ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συγκροτήθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2), ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Το δελτίο ταυτότητας που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 της οδηγίας 95/21/ΕΚ πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις που παρατίθενται στο παράρτημα. Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, το αργότερο έως την 1η Φεβρουαρίου 1997, και ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίσουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες πρέπει να παραπέμπουν στην παρούσα οδηγία ή να συνοδεύονται από τέτοια παραπομπή κατά το χρόνο της επίσημης δημοσίευσής τους. Ο τρόπος παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις διατάξεις εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στα πλαίσια του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 1996. Για την Επιτροπή Neil KINNOCK Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ αριθ. L 157 της 7. 7. 1995, σ. 1. (2) ΕΕ αριθ. L 247 της 5. 10. 1993, σ. 19. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ (όπως αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 της οδηγίας 95/21/ΕΚ) Το δελτίο ταυτότητας πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α) όνομα της εκδούσας αρχής, β) ονοματεπώνυμο του κατόχου του δελτίου ταυτότητας, γ) πρόσφατη φωτογραφία του κατόχου του δελτίου ταυτότητας, δ) υπογραφή του κατόχου του δελτίου ταυτότητας, ε) δήλωση που να αναφέρει ότι ο κάτοχος είναι εξουσιοδοτημένος να διεξάγει επιθεωρήσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που θεσπίστηκε κατ' εφαρμογή της οδηγίας. Εάν η κύρια γλώσσα που χρησιμοποιείται στο δελτίο ταυτότητας δεν είναι η αγγλική, τότε το τελευταίο πρέπει να περιέχει μετάφραση στην εν λόγω γλώσσα. Η μορφή του δελτίου ταυτότητας παραμένει στη διακριτική ευχέρεια των αρμοδίων αρχών.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία