ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/31996L0090

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-01-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-01-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-12-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 96/90/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1996 για την τροποποίηση της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου καθώς και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους προαναφερόμενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 96/90/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 1996 για την τροποποίηση της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου καθώς και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους προαναφερόμενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι η οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992, για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου καθώς και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους προαναφερόμενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (4) προβλέπει την κατάρτιση κοινοτικών καταλόγων εγκαταστάσεων για τις οποίες η αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας έχει παράσχει στην Επιτροπή εγγυήσεις ότι τηρούν τις κοινοτικές απαιτήσεις 7 ότι, όσον αφορά τα δέρματα οπληφόρων, τα κόκαλα, τα κέρατα, τις χηλές και τα προϊόντα τους, τα μελισσοκομικά προϊόντα, τα κυνηγετικά τρόπαια, την κόπρο, το μαλλί, τις τρίχες και τα πτερά που αναφέρονται αντιστοίχως στο παράρτημα Ι κεφάλαια 3 και 5 σημείο Β, τα κεφάλαια 12, 13, 14 και 15 και το μέλι, αρκεί η καταχώρηση των εγκαταστάσεων από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας 7 ότι, λόγω της κατανάλωσης κρέατος ερπετών και ειδών που δεν καλύπτονται από ειδικές απαιτήσεις και των προϊόντων τους στην Κοινότητα, πρέπει να προβλεφθεί ο καθορισμός υγειονομικών όρων που θα εφαρμόζονται στην παραγωγή, τη διάθεση στην αγορά και την εισαγωγή αυτών των προϊόντων ζωικής προέλευσης 7 ότι η οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1992, για τη θέσπιση των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και την εμπορία νωπού γάλακτος που έχει υποστεί θερμική κατεργασία και προϊόντων με βάση το γάλα (5) αφορά μόνο το γάλα ή τα προϊόντα με βάση το γάλα αγελάδων, προβατίνων, αιγών και βουβαλίδων 7 ότι το εμπόριο ή οι εισαγωγές γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα που προέρχονται από άλλα είδη πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ειδικών υγειονομικών όρων 7 ότι πρέπει, για το λόγο αυτό, να ανατεθεί στην Επιτροπή, με τη διαδικασία της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής, το έργο της θέσπισης των αναγκαίων μέτρων εφαρμογής για να εξασφαλισθούν ομοιόμορφες υγειονομικές συνθήκες παραγωγής, διάθεσης στην αγορά και εισαγωγής αυτών των προϊόντων ζωικής προέλευσης 7 ότι η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρμοσθεί με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 1982, για την εφαρμογή στην Κοινότητα της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (6), ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 92/118/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 10: i) στην παράγραφο 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «β) πλην αντιθέτων ειδικών διατάξεων του παραρτήματος ΙΙ, προέρχονται είτε: - για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι κεφάλαια 3 και 5 σημείο Β, κεφάλαια 12, 13 και 14 σημείο Ι (μη μεταποιημένης κόπρου) και σημείο 15 και για το μέλι, από εγκατάσταση που έχει καταχωρηθεί από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας, - για τα προϊόντα, εκτός αυτών που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση, από εγκαταστάσεις περιλαμβανόμενες σε κοινοτικό κατάλογο ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18.» ii) στην παράγραφο 3 στοιχείο α), παρεμβάλλεται το ακόλουθο τρίτο εδάφιο: «Μέχρις ότου καθοριστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής που προβλέπονται στις περιπτώσεις 4 και 5 του κεφαλαίου 2 του παραρτήματος ΙΙ, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται εκεί να εξαρτάται από την τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις 4 και 5.» iii) καταργείται η παράγραφος 3 στοιχείο β) 7 iv) στην παράγραφο 6, η αναφορά «στην παράγραφο 2 στοιχείο α) και στην παράγραφο 3 στοιχείο β)» γίνεται αναφορά «στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) δεύτερη περίπτωση». 2. Στο παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο 2, στην εισαγωγική πρόταση, οι λέξεις «πριν από την 1η Ιανουαρίου 1994» αντικαθίστανται από τις λέξεις «πριν από την 1η Ιουλίου 1997». 3. Στο παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο 2, προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις: «- για τις συναλλαγές κατά την εισαγωγή γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα προοριζόμενων για ανθρώπινη κατανάλωση και προερχομένων από είδη που δεν υπάγονται στην οδηγία 92/46/ΕΟΚ, οι δε όροι αυτοί μπορούν να περιλάβουν, ανάλογα με τα είδη, ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά: - την υγεία των ζώων και το υγειονομικό καθεστώς των ποιμνίων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή γάλακτος, και συγκεκριμένα σχετικά με τη φυματίωση και την βρουκέλλωση, - την υγιεινή: - του αρμέγματος, - της συλλογής, της μεταφοράς, της επεξεργασίας και της μεταποίησης του γάλακτος, - του προσωπικού, - την ανίχνευση καταλοίπων ουσιών με φαρμακολογική ή/και ορμονική δράση, αντιβιοτικών, παρασιτοκτόνων ή άλλων επιβλαβών ουσιών μέσα στο γάλα ή στα προϊόντα με βάση το γάλα, - τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο νωπό γάλα ως πρώτη ύλη, - τα μικροβιολογικά κριτήρια που εφαρμόζονται στα τελικά προϊόντα, - κατά την παραγωγή, τη διάθεση και την εισαγωγή κρέατος ειδών που δεν καλύπτονται από τις ειδικές απαιτήσεις, και ιδίως κρέατος ερπετών και των προϊόντων τους, που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Οι όροι αυτοί πρέπει να περιλαμβάνουν, ανάλογα με τα είδη, ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά: - μικροβιολογικά και παρασιτολογικά κριτήρια, - την υγιεινή κατά την σφαγή, - την ανίχνευση καταλοίπων.» Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία από την 1η Ιουλίου 1997. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν οι εν λόγω διατάξεις θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των βασικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 1996. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος I. YATES (1) ΕΕ αριθ. C 110 της 16. 4. 1996, σ. 9. (2) ΕΕ αριθ. C 347 της 18. 11. 1996. (3) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1996 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). (4) ΕΕ αριθ. L 62 της 15. 3. 1993, σ. 49 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 96/340/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 129 της 30. 5. 1996, σ. 25). (5) ΕΕ αριθ. L 268 της 14. 9. 1992, σ. 1. (6) ΕΕ αριθ. L 384 της 31. 12. 1982, σ. 1 7 κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 197/90 (ΕΕ αριθ. L 29 της 31. 1. 1990, σ. 1).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία