ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/31996L0095

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-12-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-01-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-12-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 96/95/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1996 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης αξίας όσον αφορά το επίπεδο του ελάχιστου συντελεστή

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 96/95/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1996 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης αξίας όσον αφορά το επίπεδο του ελάχιστου συντελεστή ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 99, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), Εκτιμώντας: ότι το άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ (3) προβλέπει ότι, με βάση την έκθεση για τη λειτουργία του μεταβατικού συστήματος και τις προτάσεις για το οριστικό καθεστώς που υποβάλλει η Επιτροπή κατ' εφαρμογή του άρθρου 28λ, το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1995 για το ελάχιστο ύψος του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ που θα εφαρμόζεται μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1996 7 ότι ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ ορίζεται από κάθε κράτος μέλος ως ποσοστό επί της φορολογίας βάσης και είναι ο ίδιος για τις παραδόσεις αγαθών και την παροχή υπηρεσιών 7 ότι, από την 1η Ιανουαρίου 1993 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1996, το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 15 % 7 ότι, όπως φάνηκε στην πράξη από την εφαρμογή του σημερινού φορολογικού συστήματος, οι κανονικοί συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν σήμερα στα διάφορα κράτη μέλη σε συνδυασμό με τα προστατευτικά μέτρα που προβλέπονται στο σύστημα εξασφάλισαν την ικανοποιητική λειτουργία του μεταβατικού καθεστώτος ΦΠΑ 7 ότι φαίνεται κατά συνέπεια σκόπιμο, όσον αφορά τον κανονικό συντελεστή, να διατηρηθεί το τρέχον επίπεδο ελαχίστου συντελεστή επί μια ακόμη διετία 7 ότι οι μεταβατικές ρυθμίσεις του κοινού συστήματος ΦΠΑ δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο μεταγενέστερες νέες ρυθμίσεις 7 ότι η εισαγωγή τέτοιων ρυθμίσεων που κατά το άρθρο 28λ της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ πρέπει να βασιστούν στη φορολόγηση στο κράτος μέλος καταγωγής, ενδέχεται να καταστήσει αναγκαία μια ορισμένη προσέγγιση των κανονικών συντελεστών ΦΠΑ στην Κοινότητα 7 ότι, συνεπώς, το επίπεδο κανονικού συντελεστή που θα εφαρμόζεται μετά τη διετία θα πρέπει να ορισθεί ομοφώνως από το Συμβούλιο προτάσει της Επιτροπής και κατόπιν διαβουλεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 77/388/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: Το άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «α) ο κανονικός συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζεται από τα κράτη μέλη ως ποσοστό της φορολογητέας βάσης και είναι ο ίδιος για τις παραδόσεις αγαθών και την παροχή υπηρεσιών. Από την 1η Ιανουαρίου 1997 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1998, το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 15 %. Με βάση την πρόταση της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα το ύψος των κανονικών συντελεστών που θα ισχύουν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1998. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εφαρμόζουν ένα ή δύο μειωμένους συντελεστές. Οι συντελεστές αυτοί ορίζονται ως ποσοστό της φορολογητέας βάσης το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 5 %, και εφαρμόζεται μόνο στις παραδόσεις αγαθών και στις παροχές υπηρεσιών των κατηγοριών που προβλέπονται στο παράρτημα Η.» Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1997. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευση τους. Οι λεπτομέρειες για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1997. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 1996. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος S. BARRETT (1) ΕΕ αριθ. C 277 της 23. 9. 1996, σ. 25. (2) ΕΕ αριθ. C 204 της 15. 7. 1996, σ. 94. (3) ΕΕ αριθ. L 145, της 13. 6. 1977, σ. 1 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/42/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 170 της 9. 7. 1996, σ. 34).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία