ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/31997L0015

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-04-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-04-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-03-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 97/15/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Μαρτίου 1997 για έγκριση των προτύπων της Eurocontrol και τροποποίηση της οδηγίας 93/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό και τη χρησιμοποίηση συμβατών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 97/15/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαρτίου 1997 για έγκριση των προτύπων της Eurocontrol και τροποποίηση της οδηγίας 93/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό και τη χρησιμοποίηση συμβατών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 93/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 1993, σχετικά με τον καθορισμό και τη χρησιμοποίηση συμβατών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (1), και ιδίως το άρθρο 3 και το άρθρο 5 παράγραφος 2, Εκτιμώντας: ότι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 93/65/ΕΟΚ, η Επιτροπή πρέπει να αναγνωρίσει και να εγκρίνει τα πρότυπα Eurocontrol 7 ότι, στο παράρτημα Ι της οδηγίας 93/65/ΕΟΚ, περιλαμβάνεται ενδεικτικός κατάλογος προτύπων Eurocontrol και ότι ο κατάλογος αυτός πρέπει να είναι όσον το δυνατόν πληρέστερος 7 ότι, στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 93/65/ΕΟΚ, ορίζονται οι αναθέτουσες αρχές που είναι υπεύθυνες για την αγορά εξοπλισμού αεροναυτιλίας και ότι ο κατάλογος αυτός πρέπει να ενημερώνεται 7 ότι, με αφετηρία το δεδομένο ότι ο Eurocontrol ενέκρινε δύο πρότυπα, θα πρέπει τα πρότυπα αυτά να αποκτήσουν υποχρεωτικό χαρακτήρα 7 ότι θα πρέπει, επίσης, ο ενδεικτικός κατάλογος του παραρτήματος Ι να τροποποιηθεί συνεπεία της καθιέρωσης του προγράμματος EATCHIP από τον Eurocontrol 7 ότι είναι αναγκαία η τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ για να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που κοινοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη και, επιπλέον, για να συμπεριληφθούν οι αναθέτουσες αρχές των νέων κρατών μελών 7 ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συγκροτηθεί βάσει της οδηγίας 93/65/ΕΟΚ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Τα υποχρεωτικά στοιχεία των προδιαγραφών Eurocontrol που περιλαμβάνονται στα παρακάτω έγγραφα προτύπων του Eurocontrol εγκρίνονται στο βαθμό που είναι απαραίτητα για να τεθεί σε εφαρμογή ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας: - το πρότυπο Eurocontrol για την απευθείας ανταλλαγή δεδομένων (OLDI), πρώτη έκδοση (κωδικός εγγραφου Eurocontrol 001-92), - το πρότυπο Eurocontrol για την παρουσίαση των ανταλλασσόμενων δεδομένων των υπηρεσιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ADEXP), (κωδικός εγγράφου Eurocontrol 002-93). Άρθρο 2 Το παράρτημα I της οδηγίας 93/65/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 3 Το παράρτημα II της οδηγίας τροποποιείται ως εξής: 1. Οι αναθέτουσες αρχές του Eurocontrol στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Δανία, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Πορτογαλία τροποποιούνται ως εξής: EUROCONTROL Rue de la Fusιe 96 B-1130 Bruxelles Βέλγιο Rιgie des Voies Aιriennes (RVA/RLW) Centre Communication Nord (CCN) rue du Progrθs, 80 Bte 2 B-1030 Bruxelles Γαλλία Ministre chargι de l'aviation civile Direction gιnιrale de l'aviation civile 48, rue Camille-Desmoulins F-92452 Issy les Moulineaux Cedex και, στον τομέα των αρμοδιοτήτων του: Aιroports de Paris 291, Boulevard Raspail F-75675 Paris Cedex 14 Δανία Statens Luftfartsvζsen (Civil Aviation Administration) Postbox 744 DK-Copenhagen SV Billund Lufthavn PO Box 10 DK-7190 Billund Kψbenhavns Lufthavne A/S PO Box 74 Flyvervej 11 DK-2770 Kastrup Ελλάδα Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Γενική Διεύθυνση Αεροπλοΐας που υπεκχωρεί ιδίως τις αρμοδιότητές της στην: Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Βασιλέως Γεωργίου 1 ΤΘ 73751, Ελληνικό GR-16604 Αθήνα Ηνωμένο Βασίλειο National Air Traffic Services Ltd CAA House 45-59 Kingsway UK-London WC2B 6TE Ιρλανδία The Irish Aviation Authority Aviation House Hawkins Street IRL-Dublin 2 Aer Rianta Cpt. Dublin Airport IRL-Co. Dublin Ιταλία ENAV Ente Nazionale di Assistenza al Volo Via Salaria, 715 I-00138 Roma Πορτογαλία ANA-E.P. (Empresa Pϊblica de Aeroportos e Navegaηγo Aιrea) Rua D, Edifνcio 120 Aeroporto de Lisboa P-1700 Lisboa 2. Οι ακόλουθες αναθέτουσες αρχές προστίθενται στον κατάλογο: Αυστρία Austro Control GmbH Schnirchgasse 11 A-1030 Wien Φινλανδία Ilmailulaitos/Luftfartsverket (CAA Finland) PO Box 50 FIN-01531 Vantaa Σουηδία Swedish Civil Aviation Administration Luftfartsverket Vikboplan 11 S-601 79 Norrkφping Άρθρο 4 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, πριν την 1η Δεκεμβρίου 1997 το αργότερο. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, οι διατάξεις αυτές αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κείμενα των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα ο οποίος διέπεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη. Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 6 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 1997. Για την Επιτροπή Neil KINNOCK Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ αριθ. L 187 της 29. 7. 1993, σ. 52. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ EUROCONTROL ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 Ενδεικτικός κατάλογος Επικοινωνίες Αεροναυτιλία Επιτήρηση Συστήματα επεξεργασίας δεδομένων Διαχείριση του εναέριου χώρου και διαδικασίες διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας Κανόνες εργασίας για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και λειτουργικές απαιτήσεις Ανθρώπινοι πόροι»
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία