ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/31997L0022

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-04-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-05-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-04-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 97/22/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 1997 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ για τα μέτρα προστασίας από ορισμένες ζωονόσους και ορισμένους ζωονοσογόνους παράγοντες στα ζώα και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, προκειμένου να αποφευχθούν οι εστίες λοιμώξεων και δηλητηριάσεων που οφείλονται στα τρόφιμα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 97/22/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Απριλίου 1997 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ για τα μέτρα προστασίας από ορισμένες ζωονόσους και ορισμένους ζωονοσογόνους παράγοντες στα ζώα και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, προκειμένου να αποφευχθούν οι εστίες λοιμώξεων και δηλητηριάσεων που οφείλονται στα τρόφιμα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι, υπό το φως της κτηθείσας πείρας και της σημασίας που αποδίδεται στην πρόληψη και τον έλεγχο των ζωονόσων, πρέπει να αναθεωρηθούν ουσιαστικά οι διατάξεις της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ (4) 7 ότι, μέχρις ότου πραγματοποιηθεί η αναθεώρηση, πρέπει να προβλεφθεί παράταση της ισχύος των διατάξεων που αφορούν νέους κανόνες για το σύστημα κοινοποίησης των ζωονόσων, τη θέσπιση μεθόδων δειγματοληψίας και εξετάσεων, την εφαρμογή και την έγκριση ορισμένων εθνικών μέτρων και τα προγράμματα που πρέπει να υποβάλλονται από τρίτες χώρες, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 92/117/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής: α) στην παράγραφο 1 η ημερομηνία «31 Μαρτίου» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Μαΐου» 7 β) στην παράγραφο 2 η ημερομηνία «1η Οκτωβρίου» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η Νοεμβρίου» 7 γ) η παράγραφος 3 καταργείται. 2. Στο άρθρο 6 στοιχείο β), οι όροι «πριν από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 17 όσον αφορά τις σαλμονέλες» διαγράφονται. 3. Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής: α) στην παράγραφο 1 η ημερομηνία «1η Οκτωβρίου 1993» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η Μαρτίου 1998» 7 β) στην παράγραφο 2 προστίθεται στο τέλος το ακόλουθο κείμενο: «Εντούτοις, εν αναμονή της επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 15α, για τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμα υποβάλει τέτοια προγράμματα στην Επιτροπή όσον αφορά τη σαλμονέλα στα πουλερικά, η υποχρεωτική υποβολή προγραμμάτων εκ μέρους των κρατών μελών αναστέλλεται.» 4. Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής: α) στην παράγραφο 1, πρώτο και δεύτερο εδάφιο, η ημερομηνία «1η Ιανουαρίου 1994» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η Ιανουαρίου 1998» 7 β) το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 καταργούνται 7 γ) η παράγραφος 2 καταργείται. 5. Στο άρθρο 14 παράγραφος 2, η ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου 1995», αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 1998». 6. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 15 καταργείται. 7. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: «Άρθρο 15α1. Πριν από την 1η Νοεμβρίου 1997, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοσθούν για τον έλεγχο και την πρόληψη των ζωονόσων. Η έκθεση αυτή αφορά συγκεκριμένα: - τους νέους κανόνες για το σύστημα κοινοποίησης των ζωονόσων, - τις μεθόδους δειγματοληψίας και εξετάσεων στα εγκεκριμένα εθνικά εργαστήρια, - τον έλεγχο της σαλμονέλας ωοπαραγωγών ορνίθων, - τον έλεγχο της σαλμονέλας πουλερικών αναπαραγωγής, καθώς και στις σύνθετες τροφές των πουλερικών, - τα ενδεχόμενα μέτρα για την καταπολέμηση και άλλων ζωονόσων, εκτός από τη σαλμονέλωση. 2. Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλες προτάσεις σχετικά με τις ζωονόσους, ιδίως στη συνάρτηση των τροποποιήσεων της παρούσας οδηγίας. Το Συμβούλιο θα αποφασίσει για τις προτάσεις αυτές με ειδική πλειοψηφία, πριν από την 1η Ιουνίου 1998.» 8. Το παράρτημα ΙΙΙ τμήμα Ι, συμπληρώνεται με τις ακόλουθες διατάξεις: «Vα) Μέχρις ότου πραγματοποιηθεί η επανεξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 15α, τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από την υποχρέωση σφαγής που προβλέπεται στο σημείο V.1 στοιχείο β) και από την υποχρέωση καταστροφής που προβλέπεται στο σημείο V.1 στοιχείο γ), όταν μπορούν να διασφαλίσουν ότι: i) τα μη επωασμένα αυγά που προέρχονται από εγκατάσταση που αναφέρεται στο σημείο V.1 στοιχείο β), διατίθενται στην αγορά μόνον κατόπιν επεξεργασίας σύμφωνα με την οδηγία 89/437/ΕΟΚ (*), ii) από την εγκατάσταση αυτή δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί καμία μετακίνηση ζώντων πουλερικών -συμπεριλαμβανομένων των νεοσσών μιας ημέρας που προέρχονται από αυτά- εκτός εάν πρόκειται για άμεση σφαγή σύμφωνα με το προαναφερόμενο στοιχείο γ), μέχρι να αποδειχθεί στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή ότι η λοίμωξη που οφείλεται στην Salmonella enteritidis ή typhimurium έχει εξαφανιστεί. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της δυνατότητας του πρώτου εδαφίου δεν μπορούν να επωφεληθούν της κοινοτικής χρηματικής συμμετοχής που προβλέπεται στο άρθρο 29 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ (**). (*) ΕΕ αριθ. L 212 της 22. 7. 1989, σ. 87. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/23/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 125 της 23. 5. 1996, σ. 10). (**) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 19. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 94/370/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 168 της 2. 7. 1994, σ. 31).» Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 1997, ενημερώνουν δε αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα κείμενα των διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 22 Απριλίου 1997. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. VAN AARTSEN (1) ΕΕ αριθ. C 13 της 18. 1. 1996, σ. 23. (2) ΕΕ αριθ. C 320 της 28. 10. 1996, σ. 261. (3) ΕΕ αριθ. C 97 της 1. 4. 1996, σ. 29. (4) ΕΕ αριθ. L 62 της 15. 3. 1993, σ. 38. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 1994.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία