ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/31997L0034

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-06-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-07-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-06-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 97/34/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 1997 για την τροποποίηση της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες μεταφέροντας επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 97/26/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 1997 για την τροποποίηση της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες μεταφέροντας επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 1993, για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες μεταφέροντας επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/39/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 11, Εκτιμώντας: ότι, για τους σκοπούς της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ, το άρθρο 2 στοιχείο στ) ορίζει γενικά ότι ο διεθνής κώδικας της θάλασσας για τα επικίνδυνα προϊόντα (κώδικας IMDG) που ισχύει για τους σκοπούς της οδηγίας έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1996 7 ότι ο κώδικας IMDG έχει περαιτέρω τροποποιηθεί κατά την 66η συνεδρίαση της Επιτροπής για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας 7 ότι η τροπολογία αριθ. 28- 1996 στον κώδικα IMDG ετέθη σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1997 7 ότι κρίνεται σκόπιμο να εφαρμοστεί η εν λόγω τροποποίηση για τους σκοπούς της οδηγίας 7 ότι οι διατάξεις της οδηγίας αυτής είναι σύμφωνες με τη γνώμη της επιτροπής που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 12 της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 93/75/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: Οι λέξεις «όπως ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1996» στο άρθρο 2 στοιχείο στ) αντικαθίστανται από τις λέξεις «όπως ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1997». Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις 30 Σεπτεμβρίου 1997 και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, κατά την έγκρισή τους, οι ως άνω διατάξεις να περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή να συνοδεύονται από ανάλογη αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Η διαδικασία διατύπωσης ανάλογης αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις διατάξεις εθνικής νομοθεσίας που εγκρίνουν στον τομέα που καλύπτει η οδηγία. Άρθρο 3 Η οδηγία αυτή τίθεται σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 1997. Για την Επιτροπή Neil KINNOCK Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ αριθ. L 247 της 5. 10. 1993, σ. 19. (2) ΕΕ αριθ. L 196 της 7. 8. 1996, σ. 7.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία