ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/31997L0046

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-08-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-07-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 97/46/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 1997 για τροποποίηση της οδηγίας 95/44/ΕΚ για τη θέσπιση όρων βάσει των οποίων ορισμένοι επιβλαβείς οργανισμοί, φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι έως V της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου, είναι δυνατόν να εισαχθούν ή να διακινηθούν στην Κοινότητα ή σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες της, για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς, καθώς και για εργασίες επιλογής ποικιλιών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 97/46/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 1997 για τροποποίηση της οδηγίας 95/44/ΕΚ για τη θέσπιση όρων βάσει των οποίων ορισμένοι επιβλαβείς οργανισμοί, φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι έως V της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου, είναι δυνατόν να εισαχθούν ή να διακινηθούν στην Κοινότητα ή σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες της, για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς, καθώς και για εργασίες επιλογής ποικιλιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1976, περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή για τα φυτικά προϊόντα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/14/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 7 στοιχείο ε), το άρθρο 4 παράγραφος 5, το άρθρο 5 παράγραφος 5 και το άρθρο 12 παράγραφος 3γ, Εκτιμώντας: ότι, βάσει των διατάξεων της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, οι επιβλαβείς οργανισμοί που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της εν λόγω οδηγίας, είτε μεμονωμένα είτε συνδεδεμένοι με τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της εν λόγω οδηγίας, δεν επιτρέπεται να εισάγονται και να εξαπλώνονται με τη διακίνησή τους στην Κοινότητα ή σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες της 7 ότι, βάσει των διατάξεων της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και τα λοιπά αντικείμενα που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙΙ, δεν επιτρέπεται να εισάγονται στην Κοινότητα ή σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες της 7 ότι, επίσης, τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και τα λοιπά αντικείμενα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, δεν επιτρέπεται να εισάγονται ή να διακινούνται στην Κοινότητα ή σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες της, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες πληρούνται οι σχετικές ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται στο ως άνω παράρτημα 7 ότι τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και τα λοιπά αντικείμενα που αναφέρονται στο παράρτημα V μέρος Β της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες, δεν επιτρέπεται να εισάγονται στην Κοινότητα εκτός από τις περιπτώσεις που τηρούνται οι προδιαγραφές και πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στην εν λόγω οδηγία και συνοδεύονται από ένα επίσημο φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό που πιστοποιεί αυτή τη συμμόρφωση και, επιπλέον, υποβάλλονται σε έλεγχο σε επίσημη βάση για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με αυτές τις διατάξεις 7 ότι, εντούτοις, στο άρθρο 3 παράγραφος 7 στοιχείο ε), στο άρθρο 4 παράγραφος 5, στο άρθρο 5 παράγραφος 5 και στο άρθρο 12 παράγραφος 3γ της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ προβλέπεται ότι οι κανόνες αυτοί δεν ισχύουν για την εισαγωγή και διακίνηση αυτών των επιβλαβών οργανισμών, φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων, που προορίζονται για δοκιμές ή επιστημονικούς σκοπούς καθώς και εργασίες επιλογής ποικιλιών που υπόκεινται σε ορισμένους όρους οι οποίοι πρόκειται να θεσπιστούν σε κοινοτικό επίπεδο 7 ότι με την οδηγία 95/44/ΕΚ της Επιτροπής (3) θεσπίσθηκαν οι όροι οι οποίοι πρέπει να πληρούνται κατά την εισαγωγή ή τη διακίνηση του σχετικού υλικού ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών 7 ότι στα κράτη μέλη υφίσταται ανάγκη εισαγωγής φυτών των ειδών που σχηχματίζουν στόλωνες και κονδύλους των Solanum L. ή των υβριδίων τους, που προορίζονται για φύτευση, για εργασίες επιλογής ποικιλιών, ή για διατήρηση γονιδίων, ή για επίσημους επιστημονικούς ερευνητικούς σκοπούς 7 ότι η απόφαση 80/862/ΕΟΚ της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 96/713/ΕΟΚ (5), καθορίζει τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την εισαγωγή ή τη διακίνηση των ανωτέρω φυτών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών 7 ότι η ισχύς της απόφασης 80/862/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε, λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1997 και πρέπει, ως εκ τούτου, να ενσωματωθούν οι όροι που προβλέπονται από την απόφαση αυτή στην παρούσα οδηγία 7 ότι, κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι όροι οι οποίοι πρέπει να πληρούνται σε περιπτώσεις τέτοιας εισόδου ή διακίνησης, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν υφίσταται κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών 7 ότι οι όροι αυτοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις νεότερες εξελίξεις των μεθόδων δοκιμασίας για τις ασθένειες των γεωμήλων και τα νεότερα δεδομένα για τους επιβλαβείς οργανισμούς των γεωμήλων, για τον εντοπισμό των οποίων απαιτείται δοκιμασία 7 ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 95/44/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 1 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι για κάθε δραστηριότητα, που αφορά δοκιμές ή επιστημονικούς σκοπούς ή εργασίες επιλογής ποικιλιών, που από εδώ και στο εξής καλούνται 'δραστηριότητες', στις οποίες εμπλέκεται η χρήση επιβλαβών οργανισμών, φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 7 στοιχείο ε), το άρθρο 4 παράγραφος 5, το άρθρο 5 παράγραφος 5 και το άρθρο 12 παράγραφος 3γ της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, που από εδώ και στο εξής καλούνται 'υλικό', πριν από την εισαγωγή ή τη διακίνηση παρόμοιων υλικών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος ή προστατευόμενη περιοχή του, πρέπει να υποβάλλεται αίτηση στους αρμόδιους επίσημους φορείς.» 2. Στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: «Τομέας ΙV: Φυτά ειδών που σχηματίζουν στόλωνες και κονδύλους των Solanum L. ή υβρίδια τους, που προορίζονται για φύτευση. 1. Το φυτικό υλικό πρέπει να υποβάλλεται σε θεραπεία με χρήση των κατάλληλων μεθόδων, όπως ορίζεται στις τεχνικές κατευθυντήριες οδηγίες FAO/IPGRI. 2. Κάθε μονάδα φυτικού υλικού, μετά από την εφαρμογή των θεραπευτικών μεθόδων που προβλέπονται στο σημείο 1, πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διαδικασιών βιολογικού ελέγχου με χρήση φυτοδεικτών. Όλο το φυτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των φυτών που χρησιμοποιούνται ως δείκτες πρέπει να παραμείνει στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις υπό τις συνθήκες απομόνωσης που προβλέπονται στο παράρτημα Ι. Το φυτικό υλικό που προορίζεται για έγκριση με σκοπό την επίσημη ελευθέρωσή του πρέπει να κρατείται σε συνθήκες οι οποίες να οδηγούν σε ένα κανονικό βλαστικό κύκλο και να αποτελεί αντικείμενο οπτικού ελέγχου για τη διαπίστωση τυχόν ενδείξεων και συμπτωμάτων παρουσίας επιβλαβών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στην οδηγία 77/93/ΕΟΚ και της ασθένειας yellow vein των γεωμήλων, κατά την άφιξή του και μεταγενέστερα σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι τη γήρανση, κατά τη διάρκεια της περιόδου των διαδικασιών του βιολογικού ελέγχου με χρήση φυτοδεικτών. 3. Οι διαδικασίες βιολογικού ελέγχου με χρήση φυτοδεικτών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ακολουθούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην παράγραφο 5, για τον εντοπισμό τουλάχιστον των ακόλουθων επιβλαβών οργανισμών: - Βακτήρια: α) Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al β) Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith - Ιοί και παθογόνα όμοια με τους ιούς: α) λανθάνων ιός των γεωμήλων των Άνδεων 7 β) δακτυλιωτή μελάνωση των γεωμήλων 7 γ) ατράκτωση των κονδύλων των γεωμήλων δ) potato yellowing alphamovirus 7 ε) ιός Τ των γεωμήλων 7 στ) ιός που προκαλεί κηλίδωση των γεωμήλων των Άνδεων 7 ζ) κοινοί ιοί των γεωμήλων A, M, S, V, X και Y (συμπεριλαμβανομένων των Y°, Yn και Yc) και ιός που προκαλεί το καρούλιασμα των φύλλων των γεωμήλων. Όμως, στην περίπτωση αληθών σπόρων προς σπορά γεωμήλων, οι διαδικασίες βιολογικού ελέγχου με χρήση φυτοδεικτών πραγματοποιούνται τουλάχιστον για τους ιούς και τα όμοια προς τους ιούς παθογόνα που αναφέρονται ανωτέρω στα στοιχεία α) έως ε). 4. Το φυτικό υλικό, που υποβάλλεται στους οπτικούς ελέγχους οι οποίοι αναφέρονται στο σημείο 2 και στο οποίο έχουν παρατηρηθεί ενδείξεις και συμπτώματα επιβλαβών οργανισμών, πρέπει ν' αποτελεί αντικείμενο έρευνας, στην οποία περιλαμβάνεται η διενέργεια δοκιμών όταν αυτό είναι απαραίτητο, για τον καθορισμό, όσο αυτό είναι εφικτό, της ταυτότητας των επιβλαβών αυτών οργανισμών στους οποίους οφείλονται οι ενδείξεις και τα συμπτώματα. 5. Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 είναι οι ακόλουθες: - Για βακτήρια 1. Για κόνδυλους, ελέγχεται το οπίσθιο άκρο κάθε κονδύλου. Το τυπικό μέγεθος δείγματος αποτελείται από 200 κόνδυλους. Όμως, η διαδικασία δύναται να εφαρμοσθεί καταλλήλως επί δειγμάτων αποτελουμένων από λιγότερους από 200 κόνδυλους. 2. Για φυτάρια και τμήματα φυτών, συμπεριλαμβανομένων των μικροφυτών, ελέγχονται τα κατώτερα τμήματα του μίσχου και, όπου είναι αναγκαίο, οι ρίζες, για κάθε μονάδα φυτικού υλικού. 3. Συνιστάται η δοκιμασία των απογόνων κονδύλων ή της βάσης του μίσχου για φυτά που δεν σχηματίζουν κόνδυλους, ύστερα από έναν ομαλό βλαστικό κύκλο, μετά τους ελέγχους που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2. 4. Για το υλικό που αναφέρεται στο σημείο 1, η μέθοδος δοκιμασίας για Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spiekcermann et Kotthoff) Davis et al είναι η κοινοτική μέθοδος που καθορίζεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 93/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1). Η μέθοδος αυτή δύναται να εφαρμοσθεί για το υλικό που αναφέρεται στο σημείο 2. (1) ΕΕ αριθ. L 259 της 18. 10. 1993, σ. 1. 5. Για το υλικό που αναφέρεται στο σημείο 1, η μέθοδος δοκιμασίας για Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith είναι το προσωρινό πρόγραμμα δοκιμών που καθορίζεται στο παράρτημα της απόφασης της Επιτροπής που πρέπει να ληφθεί για να αντικατασταθεί η διαδικασία απομόνωσης αριθ. 26 για Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith όπως καθορίστηκε από τον ευρωπαϊκό και μεσογειακό οργανισμό προστασίας των φυτών (ΕΡΡΟ). Η μέθοδος αυτή δύναται να εφαρμοσθεί για το υλικό που αναφέρεται στο σημείο 2. - Για ιούς και παθογόνα όμοια με ιούς, πλην του ιοειδούς που προκαλεί την ατράκτωση των κονδύλων των γεωμήλων 1. Η ελάχιστη δοκιμασία για βλαστικό υλικό (κόνδυλοι, φυτάρια και τμήματα φυτών συμπεριλαμβανομένων μικροφυτών) περιλαμβάνει ορολογική δοκιμασία που πραγματοποιείται κατά ή κοντά στην άνθηση για κάθε επιβλαβή οργανισμό που περιλαμβάνεται στον κατάλογο πλην του ιοειδούς που προκαλεί την ατράκτωση των κονδύλων των γεωμήλων, που ακολουθείται από βιολογική δοκιμασία του υλικού που έδωσε αρνητικά αποτελέσματα στην ορολογική δοκιμασία. Για τον ιό που προκαλεί το καρούλιασμα των φύλλων της πατάτας πραγματοποιούνται δύο ορολογικές δοκιμές. 2. Η ελάχιστη δοκιμασία για τους αληθείς σπόρους προς σπορά είναι η ορολογική δοκιμασία ή η βιολογική δοκιμασία στην περίπτωση που δεν διατίθεται ορολογική δοκιμασία. Συνιστάται η επανάληψη της δοκιμασίας ενός ποσοστού φυτών που έδωσαν αρνητικά αποτελέσματα και η δοκιμασία αυτών που έδωσαν οριακά αποτελέσματα με άλλη μέθοδο. 3. Οι ορολογικές και βιολογικές δοκιμασίες που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2 πραγματοποιούνται σε φυτά θερμοκηπίου, για τα οποία έχουν ληφθεί δείγματα από δύο τουλάχιστον θέσεις σε κάθε στέλεχος, συμπεριλαμβανομένων ενός νεαρού πλήρως ανεπτυγμένου φυλλάριου στην κορυφή του κάθε στελέχους και παλαιότερου φυλλαρίου σε μέση θέση 7 κάθε στέλεχος εξετάζεται δειγματοληπτικά λόγω της πιθανότητας μη συστηματικής μόλυνσης. Στην περίπτωση των ορολογικών δοκιμασιών, δεν ομαδοποιούνται φυλλάρια από διαφορετικά φυτά, εκτός εάν ο βαθμός ομαδοποίησης έχει επικυρωθεί για τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο 7 δύνανται όμως να ομαδοποιούνται φυλλάρια από κάθε στέλεχος για να αποτελέσουν δείγμα από κάθε φυτό. Στην περίπτωση των βιολογικών δοκιμασιών, δύνανται να ομαδοποιούνται μέχρι πέντε φυτά με εμβολιασμό ενός ελάχιστου αριθμού αντιγράφων φυτοδεικτών. 4. Οι κατάλληλοι φυτοδείκτες που χρησιμοποιούνται για τη βιολογική δοκιμασία που αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 είναι αυτοί που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της ευρωπαϊκής και μεσογειακής οργάνωσης για την προστασία των φυτών (ΕΡΡΟ), ή άλλοι επίσημα εγκεκριμένοι φυτοδείκτες που αποδεδειγμένα εντοπίζουν τους ιούς. 5. Μόνο υλικό που έχει άμεσα υποστεί δοκιμασία αποδεσμεύεται από την απομόνωση. Σε περίπτωση βιολογικού ελέγχου με χρήση φυτοδεικτών που πραγματοποιείται επί οφθαλμών, αποδεσμεύονται μόνο οι απόγονοι των υποβληθέντων σε δοκιμασία οφθαλμών. Οι κόνδυλοι δεν αποδεσμεύονται λόγω πιθανών προβλημάτων με μη συστηματικές μολύνσεις. - Για το ιοειδές που προκαλεί την ατράκτωση των κονδύλων των γεωμήλων 1. Για κάθε υλικό, υποβάλλονται σε δοκιμασία φυτά θερμοκηπίου, μόλις εδραιωθούν αλλά πριν από την άνθηση και την παραγωγή γύρεως. Η δοκιμασία που πραγματοποιείται σε βλαστούς κονδύλων/φυτά in vitro/μικρά δενδρύλλια θεωρείται ως προκαταρκτική δοκιμασία. 2. Τα δείγματα λαμβάνονται από πλήρως αναπτυγμένα φυλλάρια στην κορυφή κάθε στελέχους του φυτού. 3. Κάθε υλικό που υποβάλλεται σε δοκιμασία καλλιεργείται σε θερμοκρασίες όχι μικρότερες των 18 °C στο φως (κατά προτίμηση σε θερμοκρασίες ανώτερες των 20 °C) και με φωτοπερίοδο τουλάχιστον 16 ωρών. 4. Η δοκιμασία πραγματοποιείται με ραδιενεργούς ή μη ραδιενεργούς ανιχνευτές cADN ή ARN, με ανάστροφη ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου (με χρωστική αργύρου) ή αντίστροφη μεταγραμμένη αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (RT-PCR). 5. Ο προτεινόμενος βαθμός ομαδοποίησης για τους ανιχνευτές ή την ανάστροφη ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου είναι 5. Η χρήση αυτού του βαθμού ομαδοποίησης, ή μεγαλύτερου, απαιτεί την επικύρωσή του.» Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία την 1η Ιανουαρίου 1998. Πληροφορούν αμέσως σχετικά την Επιτροπή. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο όλων των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή πληροφορεί σχετικά τα άλλα κράτη μέλη. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 1997. Για την Επιτροπή Franz FISCHLER Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 20. (2) ΕΕ αριθ. L 87 της 2. 4. 1997, σ. 17. (3) ΕΕ αριθ. L 184 της 3. 8. 1995, σ. 34. (4) ΕΕ αριθ. L 248 της 19. 9. 1980, σ. 25. (5) ΕΕ αριθ. L 326 της 17. 12. 1996, σ. 70.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία