ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/31997L0058

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-10-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-10-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-09-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδήγια 97/58/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 1997 για τροποποίηση της οδηγίας 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και των συναφών δραστηριοτήτων των ναυτικών αρχών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 97/58/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Σεπτεμβρίου 1997 για τροποποίηση της οδηγίας 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και των συναφών δραστηριοτήτων των ναυτικών αρχών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1994, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και των συναφών δραστηριοτήτων των ναυτικών αρχών (1), και ιδίως το άρθρο 8, Εκτιμώντας: ότι το παράρτημα της οδηγίας 94/57/ΕΚ βασίζεται στο ψήφισμα Α.739(18) του ΔΝΟ περί των κατευθυντηρίων γραμμών έγκρισης οργανισμών οι οποίοι ενεργούν εξ ονόματος της διοίκησης 7 ότι η συνέλευση του ΔΝΟ εξέδωσε, κατά την 19η σύνοδό της το ψήφισμα Α.789(19) σχετικά με τους ειδικούς κανόνες που διέπουν το έργο επιθεώρησης και πιστοποίησης, το οποίο αναλαμβάνουν αναγνωρισμένοι οργανισμοί για λογαριασμό της διοίκησης 7 ότι οι ειδικοί κανόνες του ψηφίσματος Α.789(19) του ΔΝΟ πρέπει να θεωρούνται άμεσα συνδεδεμένοι με τις κατευθυντήριες γραμμές του ψηφίσματος Α.739(18) του ΔΝΟ 7 ότι, για τους σκοπούς της οδηγίας 94/57/ΕΚ, είναι σκόπιμο να ενσωματωθούν οι διατάξεις του ψηφίσματος Α.789(19) του ΔΝΟ στο παράρτημα της οδηγίας, στο βαθμό κατά τον οποίο έχουν εφαρμογή 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνες με τη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 7 της οδηγίας 94/57/ΕΚ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Στο παράρτημα της οδηγίας 94/57/ΕΚ, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 7 στο τμήμα «Α. ΓΕΝΙΚΑ»: «7. Ο οργανισμός πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος του ψηφίσματος Α.789(19) του ΔΝΟ σχετικά με τους ειδικούς κανόνες που διέπουν το έργο επιθεώρησης και πιστοποίησης, το οποίο αναλαμβάνουν αναγνωρισμένοι οργανισμοί για λογαριασμό της διοίκησης, στο βαθμό κατά τον οποίο έχουν εφαρμογή στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας». Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις τις αναγκαίες για συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία, το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 1998. 2. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν αυτές τις διατάξεις, μεριμνούν ώστε αυτές να περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή να συνοδεύονται από μια τέτοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα σχετικά με την παραπομπή αυτή θεσπίζονται από τα κράτη μέλη. 3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο όλων των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες εκδίδουν στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα λοιπά κράτη μέλη. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 1997. Για την Επιτροπή Neil KINNOCK Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ L 319 της 12. 12. 1994, σ. 20.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία