ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/31998L0025

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-05-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-05-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-04-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 98/25/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 1998 για την τροποποίηση της οδηγίας 95/21/ΕΚ, για την επιβολή, σχετικά με τη ναυσιπλοΐα που συνεπάγεται χρήση κοινοτικών λιμένων ή διέλευση από ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους, των διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιμένα)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 98/25/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 1998 για την τροποποίηση της οδηγίας 95/21/ΕΚ, για την επιβολή, σχετικά με τη ναυσιπλοΐα που συνεπάγεται χρήση κοινοτικών λιμένων ή διέλευση από ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους, των διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιμένα) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως την παράγραφο 2 του άρθρου 84, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 189 Γ της συνθήκης (3), Εκτιμώντας: (1) ότι το σημείο 1 του άρθρου 2 της οδηγίας 95/21/ΕΚ (4) ορίζει ότι ως «συμβάσεις» νοούνται εκείνες που ισχύουν κατά τη στιγμή έκδοσης της οδηγίας 7 ότι το σημείο 2 του άρθρου 2 ορίζει ότι ως «ΜΣ» νοείται το μνημόνιο συνεννόησης για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος του λιμένα το οποίο υπεγράφη στο Παρίσι, την 26η Ιανουαρίου 1982, ως έχει κατά την ημερομηνία έκδοσης της οδηγίας 7 (2) ότι από την έκδοση της οδηγίας 95/21/ΕΚ έχουν τεθεί σε ισχύ τροποποιήσεις της σύμβασης Solas 74, της σύμβασης Marpol 73/78 και της σύμβασης STCW 78 7 ότι επιπλέον πρόσφατες τροποποιήσεις του ΜΣ του Παρισιού τέθηκαν σε ισχύ στις 14 Ιανουαρίου 1998 7 ότι είναι σκόπιμο να εφαρμοσθούν οι εν λόγω τροποποιήσεις για τους σκοπούς της προαναφερθείσας οδηγίας 7 (3) ότι ο διεθνής κώδικας διαχείρισης για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων και την πρόληψη ρύπανσης του περιβάλλοντος (κώδικας ISM), που εκδόθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) στις 4 Νοεμβρίου 1993 και κατέστη υποχρεωτικό βάσει του νέου κεφαλαίου ΙΧ της σύμβασης Solas, θεσπίζει ένα σύστημα για τη διαχείριση της ασφάλειας, το οποίο εφαρμόζεται, τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά, από την εταιρεία την υπεύθυνη για την εκμετάλλευση του πλοίου, ελέγχεται δε από τις αρχές του κράτους όπου η εν λόγω εταιρεία αναπτύσσει τις δραστηριότητές της 7 (4) ότι ο κώδικας ISM συντελεί σημαντικά στην ασφάλεια της ναυτιλίας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στα ύδατα της Κοινότητας 7 (5) ότι ο κώδικας ISM θα αρχίσει να ισχύει διεθνώς την 1η Ιουλίου 1998 για όλα τα επιβατηγά πλοία, τα πετρελαιοφόρα, τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν χημικά προϊόντα ή φυσικό αέριο, τα φορτηγά χύδην φορτίου και τα ταχύπλοα φορτηγά ολικής χωρητικότητας ίσης ή ανώτερης των 500 κόρων 7 (6) ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3051/95 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1985, για τη διαχείριση της ασφάλειας των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων Roll-on/Roll-off (5) έχει σκοπό την υποχρεωτική και έγκαιρη εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα ISM σε όλα τα οχηματαγωγά πλοία ro-ro, ανεξαρτήτως της σημαίας τους, τα οποία αποπλέουν ή καταπλέουν σε ευρωπαϊκούς λιμένες 7 (7) ότι καθυστερήσεις στην εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα ISM σε διεθνές επίπεδο από ναυτιλιακές εταιρείες και διοικήσεις θα δημιουργούσαν ανησυχητική κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια της ναυτιλίας και την προστασία του περιβάλλοντος 7 (8) ότι είναι, συνεπώς, αναγκαίο να ληφθούν ειδικά μέτρα, σε κοινοτική κλίμακα, προκειμένου να αντιμετωπισθούν καταστάσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχουν πιστοποιητικά ISM επί του πλοίου 7 ότι τα εν λόγω μέτρα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την κράτηση κάθε πλοίου που δεν διαθέτει τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τον κώδικα ISM 7 (9) ότι, εντούτοις, εάν δεν υπάρχουν άλλες σοβαρές ελλείψεις που να δικαιολογούν την κράτηση του πλοίου, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να αίρει την κράτηση όταν αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να αποφευχθεί συμφόρηση του λιμένα 7 (10) ότι, στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 95/21/ΕΚ, σύντονα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι στα πλοία στα οποία έχει επιτραπεί να αποπλεύσουν από λιμένα χωρίς τα ενδεδειγμένα βάσει του ISM πιστοποιητικά, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε κανέναν λιμένα της Κοινότητας μέχρι να εκδοθούν έγκυρα πιστοποιητικά βάσει του κώδικα ISM, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 11 της ανωτέρω οδηγίας 7 (11) ότι μόνο το κράτος που έχει επιβάλει κράτηση σε πλοίο μπορεί να άρει την απαγόρευση πρόσβασης σε λιμένες της Κοινότητας 7 ότι το κράτος που έχει επιβάλει κράτηση μπορεί να δεχθεί οιεσδήποτε πληροφορίες άλλου κράτους μέλους ως απόδειξη του ότι το συγκεκριμένο πλοίο διαθέτει έγκυρα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον κώδικα ISM 7 (12) ότι πρέπει να είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η οδηγία 95/21/ΕΚ για να ληφθούν υπόψη οι τροπολογίες που επήλθαν στις διεθνείς συμβάσεις και στο μνημόνιο συνεννόησης για τον έλεγχο των πλοίων στο κράτος του λιμένα, στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας 7 ότι η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 18 της οδηγίας κρίνεται η πλέον κατάλληλη για τη θέσπιση των τροποποιήσεων αυτών 7 ότι, προς το σκοπό αυτό, το άρθρο 19 πρέπει να επεκταθεί, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 95/21/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής: α) στο σημείο 1 η φράση «που ισχύουν κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας» αντικαθίσταται από τη φράση «που ισχύουν κατά την 1η Ιουλίου 1998» 7 β) στο σημείο 2 η φράση «όπως έχει κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας» αντικαθίσταται από τη φράση «όπως έχει την 14η Ιανουαρίου 1998». 2. Προστίθεται το κάτωθι άρθρο: «Άρθρο 9αΔιαδικασία σε περίπτωση έλλειψης πιστοποιητικών ISM 1. Αν η επιθεώρηση δείξει ότι επί πλοίου στο οποίο εφαρμόζεται εντός της Κοινότητας ο κώδικας ISM κατά την ημερομηνία επιθεώρησης δεν υπάρχει αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή του πιστοποιητικού ασφαλούς διαχείρισης που εκδίδεται σύμφωνα με το Διεθνή Κώδικα διαχείρισης για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων και για την πρόληψη ρύπανσης του περιβάλλοντος (κώδικας ISM) η αρμόδια αρχή μεριμνά για την κράτηση του πλοίου. 2. Παρά την έλλειψη των εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εάν η επιθεώρηση δεν βρει και άλλες ελλείψεις που να δικαιολογούν την κράτηση, η αρμόδια αρχή μπορεί να άρει την κράτηση για να αποσυμφορήσει το λιμένα. Όταν λαμβάνεται τέτοια απόφαση, η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων κρατών μελών. 3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι στα πλοία στα οποία έχει επιτραπεί ο απόπλους από λιμένα κράτους μέλους υπό τις περιστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, θα απαγορεύεται ο κατάπλους σε όλους τους λιμένες της Κοινότητας, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 6, μέχρις ότου ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής του πλοίου αποδείξει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ελήφθη η απόφαση κράτησης ότι το πλοίο διαθέτει έγκυρα πιστοποιητικά εκδοθέντα σύμφωνα με τον κώδικα ISM. Όταν διαπιστώνονται ελλείψεις σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 που δεν μπορούν να διορθωθούν στο λιμένα κράτησης, εφαρμόζονται επίσης οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 11.» 3. Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο στο άρθρο 19: «γ) να προσαρμόζονται οι ημερομηνίες στο άρθρο 2, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τεθείσες σε ισχύ τροποποιήσεις των διεθνών συμβάσεων και του μνημονίου συνεννόησης που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, εξαιρουμένων των πρωτοκόλλων αυτών των συμβάσεων.» Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 1998. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των βασικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 27 Απριλίου 1998. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος R. COOK (1) ΕΕ C 264 της 30. 8. 1997, σ. 33. (2) Γνώμη που δόθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1997 (ΕΕ C 73 της 9. 3. 1998, σ. 64). (3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1997 (ΕΕ C 388 της 22. 12. 1997, σ. 16), κοινή θέση του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 1998 (ΕΕ C 91 της 26. 3. 1998, σ. 28) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαρτίου 1998 (ΕΕ C 138 της 4. 5. 1998). (4) ΕΕ L 157 της 7. 7. 1995, σ. 1. (5) ΕΕ L 320 της 30. 12. 1995, σ. 14.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία