ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/31998L0055

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-08-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-08-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-07-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 98/55/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 1998 για τροποποίηση της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες μεταφέροντας επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 98/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουλίου 1998 για τροποποίηση της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες μεταφέροντας επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 84 παράγραφος 2, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 189 Γ της συνθήκης (3), Εκτιμώντας: ότι η οδηγία 93/75/ΕΟΚ (4), δεν μνημονεύει ρητώς διατάξεις για τη θαλάσσια μεταφορά ραδιενεργών υλών που αναφέρονται στην απόφαση Α.748(18) του διεθνούς ναυτιλιακού οργανισμού (ΙΜΟ) σχετικά με το σύνολο κανόνων ασφαλείας για τη μεταφορά, με πλοία, ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων, πλουτωνίου και αποβλήτων υψηλής ραδιενέργειας, σε δοχεία (κώδικας INF) 7 ότι είναι αναγκαίο να αυξηθεί η θαλάσσια ασφάλεια και η πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τις μεταφορές ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων, πλουτωνίου και αποβλήτων υψηλής ραδιενέργειας 7 ότι είναι σημαντικό, για λόγους σαφήνειας, να περιληφθεί ο κώδικας INF στον κατάλογο των διεθνών συμβάσεων, κωδίκων και ψηφισμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 7 ότι η αποσαφήνιση αυτή θα δώσει στις αρμόδιες αρχές τις κατάλληλες πληροφορίες για τη φύση των μεταφερομένων ραδιενεργών υλικών και θέση τους επί των πλοίων, συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη και ελαχιστοποίηση του κινδύνου ατυχημάτων στα πλοία που μεταφέρουν τέτοια υλικά 7 ότι η γνωστοποίηση της κατηγορίας INF του σκάφους, η οποία αφορά τη συνολική ραδιενεργό ποσότητα που μπορεί να μεταφέρει, παρέχει λεπτομερέστερες πληροφορίες στις σχετικές αρμόδιες αρχές και με τον τρόπο αυτό συμβάλει στη βελτιωμένη αντιμετώπιση ατυχήματος ή συμβάντος στη θάλασσα όπου ενέχονται ραδιενεργά υλικά 7 ότι πρέπει να είναι δυνατή η μέσω απλουστευμένης διαδικασίας προσαρμογή των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις εξελίξεις στο διεθνές δίκαιο και τις τροποποιήσεις που επιφέρονται στις διεθνείς συμβάσεις, κώδικες και φηφίσματα που δεν αναφέρονται μεν στο άρθρο 2 της εν λόγω οδηγίας αλλά ετέθησαν σε ισχύ μετά τη έκδοσή της 7 ότι ωστόσο οι τροποποιήσεις αυτές δεν θα πρέπει ούτε να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας ούτε να μεταβάλλουν τις υποχρεώσεις περί υποβολής αναφορών που προβλέπει η παρούσα οδηγία και ιδιαίτερα δεν θα πρέπει να οδηγούν στην επέκταση των απαιτήσεων υποβολής αναφορών της οδηγίας και στα διερχόμενα πλοία 7 ότι η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 της οδηγίας φαίνεται ως η πλέον ενδεδειγμένη για τις ως άνω προσαρμογές 7 ότι προς το σκοπό αυτό πρέπει να συμπληρωθεί το άρθρο 11 7 ότι εξάλλου είναι ανάγκη να προσαρμοστεί το περιεχόμενο των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ στις τροποποιήσεις των διεθνών συμβάσεων, κωδίκων και ψηφισμάτων που δεν αναφέρονται στο άρθρο 2 και έχουν τεθεί σε ισχύ μετά την έκδοσή της, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 93/75/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής: - μετά τις λέξεις «Κώδικα IMDG», στο στοιχείο γ), παρεμβάλλονται οι ακόλουθοι όροι: «, συμπεριλαμβανομένων των ραδιενεργών υλικών όπως αναγράφονται στον κώδικα INF», - προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: «θ) 'Κώδικας INF': ο κώδικας του διεθνούς ναυτιλιακού οργανισμού (ΙΜΟ) για την ασφαλή μεταφορά, σε δοχεία, επί πλοίων, ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων, πλουτωνίου και εντόνως ραδιενεργών αποβλήτων, όπως ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1998», - τα στοιχεία θ), ι) και ια) γίνονται αντίστοιχα ι), ια) και ιβ). 2. Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής: - στο πρώτο εδάφιο, τα «ε), στ), ζ), η) και θ)» αντικαθίστανται από τα «ε), στ), ζ), η), θ) και ι)», - προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «- να προσαρμοστούν τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας στις συναφείς μεταγενέστερες τροποποιήσεις των διεθνών συμβάσεων, κωδίκων και ψηφισμάτων στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος που έχουν τεθεί σε ισχύ, χωρίς να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της.» 3. Τα παραρτήματα I και II αντικαθίστανται από το παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1998. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Τα μέτρα αυτά, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των βασικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα ο οποίος διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 1998. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος W. RUTTENSTORFER (1) ΕΕ C 334 της 8. 11. 1996, σ. 11, και ΕΕ C 264 της 30. 8. 1997, σ. 4. (2) ΕΕ C 133 της 28. 4. 1997, σ. 7. (3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκδόθηκε στις 24. 4. 1997 (ΕΕ C 150 της 19. 5. 1997, σ. 31), κοινή θέση του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1997 (ΕΕ C 23 της 23. 1. 1998, σ. 6) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 1998 (ΕΕ C 104 της 6. 4. 1998). (4) ΕΕ L 247 της 5. 10. 1993, σ. 19 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/34/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 158 της 17. 6. 1997, σ. 40). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πληροφορίες σχετικά με τα πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα (Άρθρο 5) 1. Όνομα και κωδικός (σήμα) κλήσεως του πλοίου και, κατά περίπτωση, αριθμός αναγνώρισης IMO. 2. Εθνικότητα του πλοίου. 3. Μήκος και βύθισμα του πλοίου. 4. Λιμένας προορισμού. 5. Πιθανή ώρα κατάπλου στο λιμένα προορισμού ή στο σταθμό πλοηγίας, κατ' απαίτηση της αρμόδιας αρχής. 6. Πιθανή ώρα απόπλου. 7. Προβλεπόμενη διαδρομή. 8. Οι ορθές τεχνικές ονομασίες των επικίνδυνων ή ρυπογόνων εμπορευμάτων, οι αριθμοί Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) εφόσον υπάρχουν, οι κλάσεις κινδύνου ΙΜΟ σύμφωνα με τους κώδικες IMDG, IBC και IGC και ενδεχομένως η κλάση του σκάφους όπως ορίζεται από τον κώδικα INF, οι ποσότητες των εμπορευμάτων αυτών και η θέση τους στο πλοίο και, όταν τα εμπορεύματα περιέχονται σε φορητές δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια, τα αναγνωριστικά τους στοιχεία. 9. Βεβαίωση ότι υπάρχει στο πλοίο κατάλογος ή κατάσταση ή κατάλληλο σχέδιο φόρτωσης που αναφέρει λεπτομερώς τα επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα τα οποία μεταφέρονται καθώς και τη θέση τους στο πλοίο. 10. Αριθμός μελών του πληρώματος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ (Άρθρο 6 παράγραφος 3 και άρθρο 8 και παράρτημα III) >ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ> A. Στοιχεία του πλοίου Όνομα του πλοίου: Πλοιοκτήτης: Έτος κατασκευής: Σημαία: Κόροι ολικής χωρητικότητας: Λιμένας νηολόγησης: Ολικό μήκος: Διακριτικά γράμματα ή αριθμοί (Σήμα κλήσης): Αριθμός αναγνώρισης ΙΜΟ, αν υπάρχει: Νηογνώμονας: Θαλάσσιες περιοχές στις οποίες πραγματοποιείται η εκμετάλλευση του πλοίου, κατά το πιστοποιητικό: Χαρακτηριστικά κλάσης: Κύτος: Μηχανές: Προωστήριος μηχανή: Ισχύς: Πράκτορας: Βύθισμα: Πρωραίο: Μεσαίο: Πρυμναίο: Όγκος/μάζα επικίνδυνου ή ρυπογόνου φορτίου: B. Εγκαταστάσεις ασφαλείας του πλοίου Σε καλή κατάστα- ση λειτουργίας Ναί Όχι Ελλείψεις 1. Κατασκευή και τεχνολογικός εξοπλισμός Κύριες και βοηθητικές μηχανές Κύριο σύστημα πηδαλιούχησης Βοηθητικό σύστημα πηδαλιούχησης Μηχανισμός χειρισμού αγκυρών Μόνιμο πυροσβεστικό σύστημα Σύστημα αδρανούς αερίου (αν υπάρχει) Σε καλή κατάσταση λειτουργίας Ναί Όχι Ελλείψεις 2. Ναυτιλιακός εξοπλισμός Διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την ικανότητα ελιγμών Πρώτη εγκατάσταση ραντάρ Δεύτερη εγκατάσταση ραντάρ Γυροσκοπική πυξίδα Μαγνητική πυξίδα Ραδιογωνιόμετρο Ηχοβολιστική συσκευή Άλλα ηλεκτρονικά βοηθήματα προσδιορισμού στίγματος Εξοπλισμός μέτρησης της ταχύτητας καιτης απόστασης (δρομόμετρο) - ταχύτητα σε σχέση με το νερό - ταχύτητα σε σχέση με την ξηρά 3. Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών Εξοπλισμός ραδιοτηλεγραφίας Εξοπλισμός ραδιοτηλεφώνου Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας GMDSS Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας για σωστικά μέσα Γ. Έγγραφα Έγκυρα πιστοποιητικά/έγγραφα επί του πλοίου Ναι Όχι Παρατηρήσεις Διεθνές πιστοποιητικό χωρητικότητας (1969) Πιστοποιητικό ασφάλειας επιβατηγού πλοίου Πιστοποιητικό ασφάλειας φορτηγού πλοίου Πιστοποιητικό ασφάλειας ναυπήγησης φορτηγού πλοίου Πιστοποιητικό ασφάλειας εξοπλισμού φορτηγού πλοίου Πιστοποιητικό ασφάλειας ραδιοεπικοινωνιών φορτηγού πλοίου Πιστοποιητικό ασφάλειας ραδιοτηλεγραφίας φορτηγού πλοίου (1) Πιστοποιητικό ασφάλειας ραδιοτηλεφωνίας φορτηγού πλοίου (1) Πιστοποιητικό εξαίρεσης (SOLAS) Διεθνές πιστοποιητικό ισάλου γραμμής Διεθνές πιστοποιητικό εξαίρεσης ισάλου γραμμής Πιστοποιητικό κλάσης σκάφους Πιστοποιητικό ασφάλισης ή άλλη χρηματοπιστωτική εξασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης για ζημίες που οφείλονται στη ρύπανση από πετρέλαιο Έγγραφο συμμόρφωσης προς τις ειδικές απαιτήσεις για τα πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα (SOLAS) (1) Τα πιστοποιητικά αυτά αφορούν μόνο τα πλοία που ναυπηγήθηκαν πριν από την 1η Φεβρουαρίου 1995. >ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ> »
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία