ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/32001L0013

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-03-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-03-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-02-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2001/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2001, για τροποποίηση της οδηγίας 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή αδειών σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Οδηγία 2001/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2001, για τροποποίηση της οδηγίας 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή αδειών σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 71, την πρόταση της Επιτροπής(1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2), τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(3), Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(4), υπό το πρίσμα του κοινού σχεδίου το οποίο ενέκρινε, στις 22 Νοεμβρίου 2000, η επιτροπή συνδιαλλαγής, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 91/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων(5), προβλέπει ορισμένα δικαιώματα πρόσβασης στις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές για σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και διεθνείς ομίλους σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. (2) Για να εξασφαλιστεί η παροχή αξιόπιστων και ικανοποιητικών υπηρεσιών, απαιτείται ένα κοινό σύστημα χορήγησης αδειών με το οποίο να εξασφαλίζεται ότι όλες οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πληρούν ανά πάσα στιγμή ορισμένες απαιτήσεις σχετικές με την καλή εικόνα τους, την χρηματοοικονομική ευρωστία τους και την επαγγελματική τους επάρκεια ώστε να προστατεύονται οι καταναλωτές και οι τρίτοι και να προσφέρονται υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας. (3) Για να εξασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα πρόσβασης στις σιδηροδρομικές υποδομές εφαρμόζονται σε όλη την Κοινότητα σε ενιαία και άνευ διακρίσεων βάση, η οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου(6), καθιέρωσε την άδεια για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που παρέχουν τις υπηρεσίες που αναφέρει το άρθρο 10 της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ, η οποία είναι υποχρεωτική για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και ισχύει σε όλη την Κοινότητα. (4) Επειδή μερικά κράτη μέλη επέκτειναν τα δικαιώματα πρόσβασης πέραν των διατάξεων της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ, κρίνεται αναγκαίο να εξασφαλιστεί η δίκαιη, διαφανής και άνευ διακρίσεων αντιμετώπιση όλων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που τυχόν λειτουργούν στην εν λόγω αγορά, διευρύνοντας τις αρχές που διέπουν την άδεια, και οι οποίες προβλέπονται από την οδηγία 95/18/ΕΚ, ώστε να υπάγονται σε αυτές όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα. (5) Για τη συνεπέστερη τήρηση των υποχρεώσεων πληροφόρησης, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζουν την καλύτερη ενημέρωση όλων των κρατών μελών και της Επιτροπής. Ακολουθώντας την κοινή πρακτική και τη λογική ερμηνεία της οδηγίας 95/18/ΕΚ, τα πληροφοριακά στοιχεία που παραδίδονται από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή θα πρέπει επίσης να καλύπτουν και τις εκδιδόμενες άδειες. (6) Είναι σκόπιμο να διασφαλισθεί ότι οι λαμβάνουσες άδεια σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων τηρούν τις ισχύουσες σχετικές τελωνειακές και φορολογικές διατάξεις, ιδίως όσον αφορά την τελωνειακή διαμετακόμιση. (7) Σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως εκτίθενται στο άρθρο 5 της συνθήκης, οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, και συγκεκριμένα η θέσπιση ευρέων αρχών για την παροχή αδειών σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την αμοιβαία αναγνώριση των εν λόγω αδειών σε ολόκληρη την Κοινότητα, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, λόγω της προφανώς διεθνούς διάστασης της έκδοσης των εν λόγω αδειών αλλά μπορούν, δεδομένων των διεθνικών τους επιπτώσεων, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο. Η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. (8) Η οδηγία 95/18/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 95/18/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία αφορά τα κριτήρια που ισχύουν για την έκδοση, την ανανέωση ή την τροποποίηση από κράτος μέλος αδειών που προορίζονται για σιδηροδρομικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν στην Κοινότητα. 2. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας: α) επιχειρήσεις που εκτελούν μόνον σιδηροδρομικές υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε τοπική και περιφερειακή αυτόνομη σιδηροδρομική υποδομή· β) σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν μόνον αστικές ή προαστιακές υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών· γ) σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, η δραστηριότητα των οποίων περιορίζεται στην παροχή περιφερειακών υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών φορτίου, οι οποίες δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ, δ) επιχειρήσεις που εκτελούν μόνον μεταφορές φορτίου σε σιδηροδρομική υποδομή που ανήκει σε ιδιώτες και υπάρχει για να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον κύριο της υποδομής για τις δικές του μεταφορές φορτίου. 3. Οι επιχειρήσεις, η δραστηριότητα των οποίων περιορίζεται στην παροχή υπηρεσιών κλειστής διαδρομής για οδικά οχήματα μέσω της Σήραγγας υπό τη Μάγχη, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας' 2. Στο άρθρο 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'α) 'σιδηροδρομική επιχείρηση': κάθε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση, η κύρια δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευμάτων και/ή επιβατών, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση αυτή εξασφαλίζει υποχρεωτικά και την έλξη· στον ορισμό υπάγονται και οι επιχειρήσεις που παρέχουν μόνον έλξη·'. 3. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 3 Κάθε κράτος μέλος ορίζει το φορέα που είναι αρμόδιος για την έκδοση αδειών και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλει η παρούσα οδηγία. Το έργο της έκδοσης αδειών διεκπεραιώνεται από φορέα που δεν παρέχει ο ίδιος υπηρεσίες σιδηροδρομικής μεταφοράς και είναι ανεξάρτητος από φορείς ή επιχειρήσεις αυτού του είδους.' 4. Στο άρθρο 4, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '5. Η άδεια ισχύει στο σύνολο του κοινοτικού εδάφους.' 5. Στο άρθρο 6, η τέταρτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '- δεν έχει/ουν καταδικαστεί για σοβαρές ή κατ' εξακολούθηση παραβάσεις υποχρεώσεων που απορρέουν από την κοινωνική ή εργατική νομοθεσία, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων δυνάμει της νομοθεσίας περί προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την τελωνειακή νομοθεσία, στην περίπτωση εταιρείας η οποία σκοπεύει να εκτελέσει διασυνοριακές εμπορευματικές μεταφορές που υπόκεινται σε τελωνειακές διαδικασίες.' 6. Στο άρθρο 11, η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '8. Όταν ο φορέας έκδοσης των αδειών εκδίδει, αναστέλλει, ανακαλεί ή τροποποιεί μιαν άδεια, το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως τα άλλα κράτη μέλη.' 7. Τα άρθρα 12 και 13 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 12 1. Πέραν των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας, η σιδηροδρομική επιχείρηση πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, οι οποίες συμβιβάζονται προς το κοινοτικό δίκαιο και εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις, ιδίως όσον αφορά: α) τις ειδικές τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις για τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες· β) τις απαιτήσεις ασφαλείας για το προσωπικό, το τροχαίο υλικό και την εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης· γ) τις διατάξεις που αφορούν την υγεία, την ασφάλεια, τις κοινωνικές συνθήκες και τα δικαιώματα των εργαζομένων και των καταναλωτών· δ) τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις του αντίστοιχου σιδηροδρομικού τομέα και των οποίων σκοπός είναι να προσφέρουν οφέλη ή προστασία στους καταναλωτές. 2. Μια σιδηροδρομική επιχείρηση μπορεί ανά πάσα στιγμή να υποβάλλει στην Επιτροπή το ζήτημα της συμβατότητας των απαιτήσεων του εθνικού δικαίου με το κοινοτικό δίκαιο καθώς επίσης και το ζήτημα του κατά πόσον οι απαιτήσεις αυτές εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι δεν πληρούνται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, διατυπώνει γνώμη σχετικά με την ορθή ερμηνεία της παρούσας οδηγίας, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 226 της συνθήκης. Άρθρο 13 Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες συμφωνίες περί διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών που ισχύουν στα κράτη μέλη όπου λειτουργούν. Επίσης, πρέπει να τηρούν τις οικείες τελωνειακές και φορολογικές διατάξεις.' Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία μέχρι τις 15 Μαρτίου 2003. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2001. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Η Πρόεδρος N. Fontaine Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος A. Lindh (1) ΕΕ C 321 της 20.10.1998, σ. 8 και ΕΕ C 116 E της 26.4.2000, σ. 38. (2) ΕΕ C 209 της 22.7.1999, σ. 22. (3) ΕΕ C 57 της 29.2.2000, σ. 40. (4) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 1999 (ΕΕ C 175 της 21.6.1999, σ. 119), επιβεβαιωθείσα στις 16 Σεπτεμβρίου 2000 (ΕΕ C 54 της 25.2.2000, σ. 56), κοινή θέση του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 2000 (ΕΕ C 178 της 27.6.2000, σ. 23), και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2000 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 2001, και απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2000. (5) ΕΕ L 237 της 24.8.1991, σ. 25· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας). (6) ΕΕ L 143 της 27.6.1995, σ. 70.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία