Οδηγία 2001/89/EK του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Οδηγία 2001/89/EK του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001 για τα κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37, την πρόταση της Επιτροπής(1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3), τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 80/217/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 1980, περί θεσπίσεως κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων(5), έχει υποστεί πολλές και ουσιαστικές τροποποιήσεις. Ενόψει νέας τροποποίησής της, η εν λόγω οδηγία θα πρέπει, για λόγους σαφήνειας και ορθολογικής οργάνωσης, να αναδιατυπωθεί σε ένα ενιαίο κείμενο. (2) Εφόσον ο πίνακας ζώντων ζώων περιλαμβάνεται στο παράρτημα I της συνθήκης, ένα από τα καθήκοντα της Κοινότητας στον κτηνιατρικό τομέα είναι η βελτίωση της κατάστασης της υγείας των χοιροειδών, ώστε να διευκολυνθεί το εμπόριο χοίρων και προϊόντων χοίρου και να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη αυτού του τομέα. (3) Σε περίπτωση εκδήλωσης της κλασσικής πανώλους των χοίρων, είναι ανάγκη να λαμβάνονται, σε κοινοτικό επίπεδο, μέτρα καταπολέμησης για την εκρίζωση της νόσου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ανάπτυξη του τομέα του χοιρείου κρέατος και η προστασία της υγείας των ζώων στην Κοινότητα. (4) Η εκδήλωση της κλασσικής πανώλους των χοίρων μπορεί να λάβει επιζωοτικές διαστάσεις και να προκαλέσει θνησιμότητα και διαταραχές τέτοιας κλίμακας που θα έθεταν σε σοβαρό κίνδυνο ιδίως την αποδοτικότητα της χοιροτροφίας στο σύνολό της. (5) Θα πρέπει να θεσπίζονται μέτρα αμέσως μόλις υπάρξει υπόνοια παρουσίας της ασθένειας, ώστε να μπορεί να εφαρμόζεται άμεση και αποτελεσματική δράση μόλις επιβεβαιωθεί η παρουσία της, συμπεριλαμβανομένης της εκκένωσης των εκμεταλλεύσεων που έχουν μολυνθεί. (6) Είναι επίσης αναγκαίο να αποτρέπεται κάθε εξάπλωση της ασθένειας, μόλις εκδηλωθεί, και να προλαμβάνεται η εξάπλωση αυτή, μέσω του προσεκτικού ελέγχου των μετακινήσεων των ζώων και της χρησιμοποίησης των προϊόντων που είναι δυνατό να μολυνθούν, μέσω του καθαρισμού και της απολύμανσης των εγκαταστάσεων που έχουν μολυνθεί, της δημιουργίας ζωνών επιτήρησης και προστασίας γύρω από την εστία και, εάν χρειασθεί, με εμβολιασμό. (7) Σε περίπτωση μόλυνσης, οι εμβολιασθέντες χοίροι μπορούν να εξελιχθούν σε φαινομενικά υγιείς φορείς του ιού και να εξακολουθούν να μεταδίδουν τη νόσο. Συνεπώς, η χρησιμοποίηση εμβολίων μπορεί να επιτρέπεται μόνον σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης. (8) Σύμφωνα με τη γνώμη της επιστημονικής επιτροπής, τα ιχνηθετικά εμβόλια που μπορούν να προκαλέσουν προστατευτική ανοσία η οποία μπορεί να διακριθεί, μέσω κατάλληλων εργαστηριακών εξετάσεων, από την ανοσολογική αντίδραση που προκαλείται από φυσική μόλυνση από τον άγριο τύπο του ιού, μπορούν να καταστούν ένα συμπληρωματικό μέσο, χρήσιμο για τον έλεγχο της κλασσικής πανώλους των χοίρων στις περιοχές με υψηλή πυκνότητα χοίρων, προκειμένου να αποφεύγεται η μαζική σφαγή ζώων. Είναι επομένως, σκόπιμο, να καθοριστεί κοινοτική διαδικασία για την έγκριση τέτοιων διακριτικών δοκιμών, όταν θα έχουν ξεπεραστεί οι υπολειπόμενοι περιορισμοί των εν λόγω δοκιμών, και για να δοθεί η άδεια στα κράτη μέλη να επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση ιχνηθετικών εμβολίων, όταν αυτό ενδείκνυται σε επείγουσες περιπτώσεις. (9) Θα πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα για την εκρίζωση της ασθένειας, εάν υπάρξουν κρούσματα σε άγριους χοίρους. (10) Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις που θα εγγυώνται τη χρησιμοποίηση εναρμονισμένων διαδικασιών και μεθόδων για τη διάγνωση της κλασσικής πανώλους των χοίρων, ιδίως για τη δημιουργία ενός κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς και εργαστηρίων αναφοράς στα κράτη μέλη. (11) Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις που θα εξασφαλίζουν την αναγκαία ετοιμότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης των καταστάσεων επείγουσας ανάγκης που συνδέονται με την εκδήλωση μίας ή περισσοτέρων εστιών της κλασσικής πανώλους των χοίρων, ιδίως με την εκπόνηση προγραμμάτων καταπολέμησης καθώς και με τη σύσταση κέντρων καταπολέμησης και ομάδων εμπειρογνωμόνων. (12) Ορισμένα από τα μέτρα που έχει θεσπίσει η Κοινότητα μέχρι σήμερα όσον αφορά την εκδήλωση της κλασσικής πανώλους των χοίρων, σύμφωνα με την οδηγία 80/217/ΕΟΚ, θα πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε να ληφθούν υπόψη οι επιστημονικές εξελίξεις, η ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων και εμβολίων και η πείρα που αποκτήθηκε μετά τις πρόσφατες εκδηλώσεις εστιών της κλασσικής πανώλους των χοίρων στην Κοινότητα. (13) Η πείρα καταδεικνύει ότι η διατροφή των χοίρων με υπολείμματα μαγειρείου ενδέχεται να συνιστά κίνδυνο διάδοσης της κλασσικής πανώλους των χοίρων, ιδίως λόγω της αναποτελεσματικότητας των μέτρων ελέγχου της επεξεργασίας τους. Μέχρι να ληφθούν κοινοτικά μέτρα για την επεξεργασία αυτών των υπολειμμάτων, θα πρέπει να απαγορευθεί από τώρα η χρησιμοποίησή τους για τη διατροφή των χοίρων. Επίσης, λόγω της ιδιαίτερης επικινδυνότητάς τους, θα πρέπει να διατηρηθεί η υποχρέωση καταστροφής των υπολειμμάτων μαγειρείου που προέρχονται από μέσα διεθνών μεταφορών. (14) Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια του συντονισμού του διαγνωστικού έργου που διενεργείται υπό την εποπτεία των αρμόδιων εθνικών εργαστηρίων, το 'Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover', που ορίσθηκε με την απόφαση 81/859/ΕΟΚ του Συμβουλίου(6), θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ως το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς και, για λόγους ασφάλειας του δικαίου, θα πρέπει να καταργηθεί η εν λόγω απόφαση. (15) Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα προσαρμογής, με ταχείες διαδικασίες, της παρούσας οδηγίας καθώς και των παραρτημάτων της στις εξελίξεις των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων. (16) Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(7). (17) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίξει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που παρατίθενται στο παράρτημα VII, μέρος Β, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Στόχοι Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τα ελάχιστα κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: α) 'χοίρος': κάθε ζώο της οικογένειας Suidae, περιλαμβανομένων των άγριων χοίρων· β) 'άγριος χοίρος': χοίρος που δεν φυλάσσεται ούτε εκτρέφεται σε εκμετάλλευση· γ) 'εκμετάλλευση': κάθε εγκατάσταση, γεωργική ή άλλη, που βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους, στην οποία διατηρούνται ή εκτρέφονται χοίροι σε μόνιμη ή προσωρινή βάση. Ο όρος αυτός δεν περιλαμβάνει τα σφαγεία ή τα μεταφορικά μέσα, ούτε τους περιφραγμένους χώρους όπου φυλάσσονται άγριοι χοίροι για να μπορούν να τους κυνηγούν οι κυνηγοί· αυτοί οι περιφραγμένοι χώροι πρέπει να έχουν τέτοιο μέγεθος και δομή, ώστε τα μέτρα του άρθρου 5 παράγραφος 1, να καθίστανται ανεφάρμοστα· δ) 'εγχειρίδιο διαγνωστικής': το εγχειρίδιο διαγνωστικής για την κλασσική πανώλη των χοίρων, που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 3· ε) 'χοίρος ύποπτος ότι έχει μολυνθεί από τον ιό της κλασσικής πανώλους των χοίρων': κάθε χοίρος ή πτώμα χοίρου που παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα ή μετά θάνατον αλλοιώσεις ή αντιδράσεις στις εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, που υποδηλώνουν την πιθανή παρουσία κλασσικής πανώλους των χοίρων· στ) 'κρούσμα κλασσικής πανώλους χοίρων' ή 'χοίρος που έχει μολυνθεί από την κλασσική πανώλη των χοίρων': χοίρος ή πτώμα χοίρου, - στον οποίο έχουν επίσημα επιβεβαιωθεί κλινικά συμπτώματα ή μετά θάνατον αλλοιώσεις κλασσικής πανώλους των χοίρων, ή - στον οποίο έχει επίσημα επιβεβαιωθεί η παρουσία της ασθένειας μετά από εργαστηριακή εξέταση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής· ζ) 'εστία κλασσικής πανώλους των χοίρων': εκμετάλλευση στην οποία έχουν ανιχνευθεί ένα ή περισσότερα κρούσματα κλασσικής πανώλους των χοίρων· η) 'πρωτογενής εστία': η εστία κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 82/894/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1982, για την κοινοποίηση των ασθενειών των ζώων μέσα στην Κοινότητα(8)· θ) 'μολυσμένη περιοχή': περιοχή κράτους μέλους στην οποία, μετά την επιβεβαίωση ενός ή περισσότερων κρουσμάτων κλασσικής πανώλους των χοίρων σε άγριους χοίρους, εφαρμόζονται μέτρα για την εκρίζωση της ασθένειας, σύμφωνα με τα άρθρα 15 ή 16· ι) 'πρωτογενές κρούσμα κλασσικής πανώλους σε άγριους χοίρους': κάθε κρούσμα κλασσικής πανώλους των χοίρων που ανιχνεύεται σε άγριους χοίρους σε περιοχή στην οποία δεν εφαρμόζονται μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 15 ή 16· ια) 'μετα-πληθυσμός άγριων χοίρων': κάθε ομάδα ή επιμέρους πληθυσμός άγριων χοίρων που έχει περιορισμένες επαφές με άλλες ομάδες ή επιμέρους πληθυσμού· ιβ) 'ευπαθής πληθυσμός άγριων χοίρων': το τμήμα εκείνο του πληθυσμού άγριων χοίρων που δεν έχει αναπτύξει ανοσία κατά του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων· ιγ) 'κάτοχος': κάθε πρόσωπο ή πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που είναι κάτοχοι των χοίρων ή έχουν αναλάβει τη συντήρηση των ζώων αυτών, με ή χωρίς χρηματική αμοιβή· ιδ) 'αρμόδια αρχή': η αρμόδια αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο 6 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς(9)· ιε) 'επίσημος κτηνίατρος': ο κτηνίατρος που ορίζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους· ιστ) 'επεξεργασία': μία από τις επεξεργασίες υψηλού κινδύνου, που ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 90/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου(10), διενεργούμενη κατά τρόπο που να αποτρέπει τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων· ιζ) 'υπολείμματα μαγειρείου': τα απόβλητα φαγητού προοριζόμενου για ανθρώπινη κατανάλωση, από εστιατόρια, μονάδες τροφοδοσίας ή μαγειρεία, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών μαγειρείων και από την κατοικία του κτηνοτρόφου ή των ατόμων που φροντίζουν τους χοίρους· ιη) 'ιχνηθετικό εμβόλιο': εμβόλιο που μπορεί να προκαλέσει προστατευτική ανοσία, η οποία είναι δυνατό να διακριθεί από την ανοσία η οποία δημιουργείται από φυσική μόλυνση από τον άγριο τύπο του ιού, μέσω εργαστηριακών εξετάσεων οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής· ιθ) 'θανάτωση': η θανάτωση χοίρων κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 6 της οδηγίας 93/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1993, για την προστασία των ζώων κατά τη σφαγή ή/και τη θανάτωσή τους(11)· κ) 'σφαγή': η σφαγή χοίρων κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο 7 της οδηγίας 93/119/ΕΟΚ· κα) 'περιοχή με υψηλή πυκνότητα χοίρων': κάθε γεωγραφική περιοχή ακτίνας 10 km γύρω από εκμετάλλευση στην οποία υπάρχουν χοίροι, για τους οποίους υπάρχει υπόνοια ή έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν μολυνθεί με τον ιό της κλασσικής πανώλους, με πυκνότητα χοίρων μεγαλύτερη από 800 χοίρους ανά km2· η εν λόγω εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται είτε σε περιοχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιστ) της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου(12), στην οποία η πυκνότητα εκτρεφόμενων χοίρων είναι υψηλότερη από 300 χοίρους ανά km2, ή σε απόσταση μικρότερη των 20 km από αυτή την περιοχή· κβ) 'εκμετάλλευση πιθανής μετάδοσης της νόσου': εκμετάλλευση στην οποία θα μπορούσε να εισαχθεί ο ιός της κλασσικής πανώλους των χοίρων είτε λόγω της γεωγραφικής της θέσης, της διακίνησης προσώπων, χοίρων ή οχημάτων, είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Άρθρο 3 Kοινοποίηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η παρουσία ή η υπόνοια παρουσίας κλασσικής πανώλους των χοίρων κοινοποιείται υποχρεωτικά και αμέσως στην αρμόδια αρχή. 2. Με την επιφύλαξη των ισχυουσών κοινοτικών διατάξεων σχετικά με την κοινοποίηση των εστιών ζωονόσων, το κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου επιβεβαιώνεται η παρουσία κλασσικής πανώλους οφείλει: α) να απευθύνει κοινοποίηση και να παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με το παράρτημα Ι, σχετικά με: - τις εστίες κλασσικής πανώλους των χοίρων που επιβεβαιώνονται σε εκμεταλλεύσεις, - τα κρούσματα κλασσικής πανώλους των χοίρων που επιβεβαιώνονται σε σφαγεία ή σε μεταφορικά μέσα, - τα πρωτογενή κρούσματα της κλασσικής πανώλους των χοίρων που επιβεβαιώνονται σε άγριους χοίρους, - τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8· β) να παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη σχετικά με άλλα κρούσματα που επιβεβαιώνονται σε άγριους χοίρους, στη μολυσμένη περιοχή από την κλασσική πανώλη των χοίρων, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο α) και παράγραφος 4. 3. Οι διατάξεις του παραρτήματος I μπορούν να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2. Άρθρο 4 Μέτρα σε περίπτωση υπόνοιας της παρουσίας κλασσικής πανώλους των χοίρων σε μια εκμετάλλευση 1. Όταν σε μια εκμετάλλευση βρίσκονται ένας ή περισσότεροι χοίροι για τους οποίους υπάρχει υποψία ότι έχουν μολυνθεί από τον ιό της κλασσικής πανώλους των χοίρων, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αρμόδια αρχή να θέσει αμέσως σε εφαρμογή τους επίσημους μηχανισμούς έρευνας για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της παρουσίας της εν λόγω νόσου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής. Όταν επίσημος κτηνίατρος επισκέπτεται την εκμετάλλευση, πρέπει να διενεργεί έλεγχο του μητρώου και των σημάτων ταυτοποίησης των χοίρων, που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 92/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1992, για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων(13). 2. Όταν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι δεν είναι δυνατό να αποκλεισθεί η υπόνοια της παρουσίας κλασσικής πανώλους των χοίρων σε μια εκμετάλλευση, θέτει την εκμετάλλευση υπό επίσημη επιτήρηση και ιδίως δίνει εντολή: α) να γίνει απογραφή όλων των κατηγοριών των χοίρων της εκμετάλλευσης και να καταγραφεί, για κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες, ο αριθμός των χοίρων που έχουν ήδη νοσήσει, πεθάνει ή που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί· να ενημερώνεται ο κατάλογος, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι γεννήσεις και οι θάνατοι χοίρων κατά την ύποπτη περίοδο· να παρέχονται τα στοιχεία της απογραφής αυτής κάθε φορά που ζητούνται και να είναι δυνατό να ελέγχονται σε κάθε επίσκεψη· β) όλοι οι χοίροι της εκμετάλλευσης να περιορίζονται στους χώρους σταβλισμού ή να κλείνονται σε άλλους χώρους που διευκολύνουν την απομόνωσή τους· γ) να απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος χοίρων από την εκμετάλλευση· η αρμόδια αρχή μπορεί, εάν είναι αναγκαίο, να επεκτείνει την απαγόρευση εξόδου από την εκμετάλλευση και σε άλλα είδη ζώων και να διατάσσει τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την εξολόθρευση τρωκτικών ή εντόμων· δ) να απαγορεύεται η εξαγωγή σφαγίων χοίρου από την εκμετάλλευση, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής· ε) να απαγορεύεται η εξαγωγή από την εκμετάλλευση κρέατος, χοιρινών προϊόντων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων χοίρου, ζωοτροφών, εργαλείων, άλλων αντικειμένων και απορριμμάτων που είναι δυνατό να μεταδώσουν την κλασσική πανώλη των χοίρων, χωρίς προηγούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή· να απαγορεύεται η διακίνηση κρέατος, χοιρινών προϊόντων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων από την εκμετάλλευση για ενδοκοινοτικό εμπόριο· στ) για κάθε μετακίνηση ατόμων από ή προς την εκμετάλλευση, να απαιτείται έγγραφη άδεια της αρμόδιας αρχής· ζ) για κάθε μετακίνηση οχημάτων προς ή από την εκμετάλλευση, να απαιτείται έγγραφη άδεια της αρμόδιας αρχής· η) να χρησιμοποιούνται κατάλληλα υλικά απολύμανσης στις εισόδους και εξόδους των εγκαταστάσεων σταβλισμού των χοίρων και της ίδιας της εκμετάλλευσης· κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται από τη χοιροτροφική εκμετάλλευση να τηρεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής που απαιτούνται, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων. Επιπλέον, όλα τα μεταφορικά μέσα πρέπει να απολυμαίνονται σχολαστικά πριν εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση· θ) να διενεργείται επιδημιολογική έρευνα, σύμφωνα με το άρθρο 8. 3. Όταν το επιβάλλει η επιδημιολογική κατάσταση, και ιδίως εάν η εκμετάλλευση με ύποπτα ζώα βρίσκεται σε περιοχή υψηλής πυκνότητας χοίρων, η αρμόδια αρχή: α) μπορεί να θέσει σε εφαρμογή τα μέτρα του άρθρου 5 παράγραφος 1 στην εκμετάλλευση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου· εντούτοις, η αρμόδια αρχή μπορεί, όταν κρίνει ότι οι συνθήκες το επιτρέπουν, να περιορίσει την εφαρμογή αυτών των μέτρων μόνο στους χοίρους που θεωρούνται ύποπτοι ότι λοιμώζουν ή έχουν μολυνθεί από τον ιό της κλασσικής πανώλους των χοίρων και μόνον στο τμήμα της εκμετάλλευσης στο οποίο διατηρούνταν, υπό τον όρο ότι οι χοίροι αυτοί στεγάζονταν, διατηρούνταν και τρέφονταν σε τελείως διαφορετικούς χώρους από τους άλλους χοίρους της εκμετάλλευσης. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να λαμβάνεται επαρκής αριθμός δειγμάτων κατά την θανάτωση των χοίρων, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται ή να αποκλείεται η παρουσία του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής· β) μπορεί να οριοθετήσει προσωρινή ζώνη ελέγχου γύρω από την εκμετάλλευση, που αναφέρεται στην παράγραφο 2· εφαρμόζονται ορισμένα ή όλα τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή 2 στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες βρίσκονται εντός αυτής της ζώνης. 4. Η άρση των μέτρων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 πραγματοποιείται μόνο μετά από επίσημη διάψευση της υπόνοιας για την παρουσία κλασσικής πανώλους των χοίρων. Άρθρο 5 Mέτρα σε περίπτωση επιβεβαίωσης της παρουσίας κλασσικής πανώλους των χοίρων σε μια εκμετάλλευση 1. Όταν επιβεβαιώνεται επίσημα η παρουσία κλασσικής πανώλους των χοίρων σε μια εκμετάλλευση, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αρμόδια αρχή, εκτός από τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, να δίνει εντολή: α) να θανατώνονται αμέσως όλοι οι χοίροι της εκμετάλλευσης, υπό επίσημη επιτήρηση, και κατά τρόπο που να επιτρέπει την αποτροπή κάθε κινδύνου εξάπλωσης του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ή κατά τη θανάτωση· β) να λαμβάνεται επαρκής αριθμός δειγμάτων, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, από τους χοίρους που θανατώνονται, ώστε να είναι δυνατό να διαπιστωθεί ο τρόπος εισόδου του ιού της κλασσικής πανώλους στην εκμετάλλευση και η χρονική διάρκεια κατά την οποία μπορεί να υπήρχε στην εκμετάλλευση, πριν να κοινοποιηθεί η ασθένεια· γ) τα πτώματα των χοίρων που πέθαναν ή θανατώθηκαν να υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό επίσημη επιτήρηση· δ) τα κρέατα των χοίρων που εσφάγησαν κατά τη χρονική περίοδο από την πιθανή είσοδο της νόσου στην εκμετάλλευση μέχρι τη λήψη επίσημων μέτρων, να ανευρίσκονται και να καταστρέφονται, στο μέτρο του δυνατού, υπό επίσημη επιτήρηση· ε) το σπέρμα, τα ωάρια και έμβρυα χοίρων, τα οποία ελήφθησαν από την εκμετάλλευση κατά το διάστημα από την πιθανή είσοδο της νόσου στην εκμετάλλευση μέχρι τη λήψη επίσημων μέτρων, να ανευρίσκονται και να καταστρέφονται υπό επίσημη επιτήρηση, κατά τρόπο που να αποτρέπεται ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων· στ) όλα τα υλικά και τα απορρίμματα που μπορεί να έχουν μολυνθεί, όπως οι ζωοτροφές, να υποβάλλονται σε επεξεργασία που να εξασφαλίζει την καταστροφή του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων· όλα τα υλικά μιας χρήσεως που μπορούν να μολυνθούν και ιδίως αυτά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τις εργασίες σφαγής πρέπει να καταστρέφονται· οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνίατρου· ζ) μετά τη διάθεση των χοίρων, οι εγκαταστάσεις σταβλισμού των χοίρων, τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των χοίρων ή των πτωμάτων τους και ο εξοπλισμός, η στρωμνή, η κόπρος και η υγρή κόπρος που είναι πιθανό να έχουν μολυνθεί, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται, σύμφωνα με το άρθρο 12· η) σε περίπτωση πρωτογενούς εστίας της ασθένειας, το απομόνωμα του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων να υποβάλλεται στη διαδικασία εργαστηριακού ελέγχου, η οποία καθορίζεται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής, για τον εντοπισμό του γενετικού τύπου· θ) να διενεργείται επιδημιολογική έρευνα, σύμφωνα με το άρθρο 8. 2. Σε περίπτωση που επιβεβαιώνεται η ύπαρξη εστίας της νόσου σε εργαστήριο, ζωολογικό κήπο, πάρκο ή περιφραγμένη περιοχή διαβίωσης άγριων ζώων, όπου διατηρούνται χοίροι για επιστημονικούς σκοπούς ή για σκοπούς που συνδέονται με τη διατήρηση ειδών ή τη διατήρηση σπάνιων ειδών, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει την εφαρμογή παρεκκλίσεων από την παράγραφο 1 στοιχεία α) και ε), υπό τον όρο ότι δεν τίθενται σε κίνδυνο τα βασικά συμφέροντα της Κοινότητας. Η ληφθείσα απόφαση κοινοποιείται αμέσως στην Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή εξετάζει αμέσως την κατάσταση με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και στα πλαίσια της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής, το ταχύτερο δυνατόν. Εάν κριθεί αναγκαίο, λαμβάνονται μέτρα για να προληφθεί η εξάπλωση της ασθένειας, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τον επείγοντα εμβολιασμό, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19. Άρθρο 6 Mέτρα σε περίπτωση επιβεβαίωσης της παρουσίας κλασσικής πανώλους των χοίρων σε εκμεταλλεύσεις που αποτελούνται από διαφορετικές παραγωγικές μονάδες 1. Όταν επιβεβαιώνεται η παρουσία κλασσικής πανώλους των χοίρων σε εκμεταλλεύσεις αποτελούμενες από δύο ή περισσότερες χωριστές μονάδες παραγωγής, η αρμόδια αρχή δύναται, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πάχυνσης των χοίρων, να αποφασίσει την εφαρμογή παρεκκλίσεων από τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), όσον αφορά τις υγιείς μονάδες παραγωγής χοίρων μιας εκμετάλλευσης η οποία έχει μολυνθεί, υπό τον όρο ότι ο επίσημος κτηνίατρος διαβεβαιώνει ότι η διάρθρωση και το μέγεθος αυτών των μονάδων παραγωγής, η μεταξύ τους απόσταση και οι εργασίες που πραγματοποιούνται σε αυτές, είναι τέτοιες που εξασφαλίζουν την ύπαρξη απόλυτα διαχωρισμένων εγκαταστάσεων σταβλισμού, συντηρήσεως και εκτροφής, έτσι ώστε να μην είναι δυνατό να εξαπλωθεί ο ιός από τη μία μονάδα παραγωγής σε άλλη. 2. Σε περίπτωση που εφαρμόζεται η παρέκκλιση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη καθορίζουν τις λεπτομερείς διατάξεις εφαρμογής, σε συνάρτηση με τις παρεχόμενες εγγυήσεις για την υγεία των ζώων. 3. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας παρέκκλισης ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή. Σε όλες τις περιπτώσεις, η Επιτροπή εξετάζει αμέσως την κατάσταση με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και στα πλαίσια της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής, το ταχύτερον δυνατόν. Εάν κριθεί αναγκαίο, λαμβάνονται μέτρα για να αποτραπεί η εξάπλωση της ασθένειας, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2. Άρθρο 7 Mέτρα στις εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου 1. Οι εκμεταλλεύσεις αναγνωρίζονται ως εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου, όταν ο επίσημος κτηνίατρος διαπιστώσει ή κρίνει, βάσει της επιδημιολογικής έρευνας η οποία διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8, ότι η κλασσική πανώλης των χοίρων είναι πιθανό να έχει εισαχθεί είτε από άλλες εκμεταλλεύσεις στην εκμετάλλευση που αναφέρεται στο άρθρο 4 ή στο άρθρο 5, ή από την εκμετάλλευση που αναφέρεται στο άρθρο 4 ή στο άρθρο 5 σε άλλες εκμεταλλεύσεις. Οι διατάξεις του άρθρου 4 εφαρμόζονται σε αυτές τις εκμεταλλεύσεις μέχρις ότου διαψευσθεί επίσημα η υπόνοια για ύπαρξη κλασσικής πανώλους των χοίρων. 2. Η αρμόδια αρχή εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, στις εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εάν αυτό επιβάλλεται από την επιδημιολογική κατάσταση. Λαμβάνεται επαρκής αριθμός δειγμάτων από τους χοίρους σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, κατά τη θανάτωσή τους, για να επιβεβαιωθεί ή να αποκλεισθεί η παρουσία του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων σε αυτές τις εκμεταλλεύσεις. 3. Τα βασικά κριτήρια και παράγοντες κινδύνου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των μέτρων τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), στις εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου, ορίζονται στο παράρτημα V. Αυτά τα κριτήρια και οι παράγοντες κινδύνου μπορούν να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται μεταγενέστερα, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι νέες επιστημονικές εξελίξεις και εμπειρίες, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2. Άρθρο 8 Eπιδημιολογική έρευνα Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να πραγματοποιείται η επιδημιολογική έρευνα, όταν υπάρχουν υπόνοιες ή εστίες κλασσικής πανώλους των χοίρων, βάσει ερωτηματολογίων, τα οποία καταρτίζονται στο πλαίσιο των σχεδίων επέμβασης, που αναφέρονται στο άρθρο 22. Οι έρευνες αυτές ασχολούνται οπωσδήποτε: α) με τη χρονική διάρκεια κατά την οποία είναι δυνατό να υπήρχε ο ιός της κλασσικής πανώλους των χοίρων στην εκμετάλλευση, πριν να κοινοποιηθεί η νόσος ή να υπάρξουν υπόνοιες για την ύπαρξή της· β) με την πιθανή προέλευση της κλασσικής πανώλους των χοίρων στην εκμετάλλευση και τον εντοπισμό και άλλων εκμεταλλεύσεων στις οποίες οι χοίροι θα μπορούσαν να λοιμώζουν ή να έχουν μολυνθεί από την ίδια πηγή· γ) με τις μετακινήσεις ατόμων, οχημάτων, χοίρων, πτωμάτων, σπέρματος, κρεάτων ή κάθε υλικού που ενδέχεται να έχει μεταφέρει τον ιό προς ή από τις εν λόγω εκμεταλλεύσεις. Εάν από τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών συνάγεται ότι η κλασσική πανώλης των χοίρων μπορεί να έχει εξαπλωθεί από ή προς εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη, ενημερώνονται άμεσα η Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Άρθρο 9 Δημιουργία προστατευτικών ζωνών και ζωνών επιτήρησης 1. Αμέσως μόλις επιβεβαιωθεί επίσημα η διάγνωση της ύπαρξης κλασσικής πανώλους χοίρων σε μια εκμετάλλευση, η αρμόδια αρχή οριοθετεί προστατευτική ζώνη ακτίνας τουλάχιστον τριών χιλιομέτρων γύρω από την εστία, η οποία περιλαμβάνεται σε ζώνη επιτήρησης ακτίνας τουλάχιστον δέκα χιλιομέτρων. Τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11 εφαρμόζονται σε αυτές τις ζώνες. 2. Κατά την οριοθέτηση των ζωνών, η αρμόδια αρχή πρέπει να λαμβάνει υπόψη: α) τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8· β) τη γεωγραφική θέση, και ιδίως τα φυσικά ή τεχνητά σύνορα· γ) σε ποιο σημείο και σε πόση απόσταση βρίσκονται άλλες εκμεταλλεύσεις· δ) τις κινήσεις και εμπορικές ροές χοίρων καθώς και την ύπαρξη σφαγείων· ε) τις εγκαταστάσεις και το διαθέσιμο προσωπικό για τον έλεγχο όλων των μετακινήσεων χοίρων εντός των εν λόγω ζωνών, και ιδίως εάν οι χοίροι που πρόκειται να θανατωθούν πρέπει να απομακρυνθούν από την εκμετάλλευση προέλευσής τους. 3. Εάν μία ζώνη περιλαμβάνει τμήματα της επικράτειας περισσότερων κρατών μελών, οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών συνεργάζονται για την οριοθέτηση της ζώνης αυτής. 4. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, περιλαμβανομένης της χρήσης ευδιάκριτων σημάτων και ανακοινώσεων προειδοποίησης καθώς και των μέσων μαζικής επικοινωνίας, όπως οι εφημερίδες και η τηλεόραση, για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα άτομα που βρίσκονται στην προστατευτική ζώνη και στη ζώνη επιτήρησης είναι πλήρως ενημερωμένα για τους περιορισμούς που έχουν τεθεί σε ισχύ, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11, και λαμβάνει τα μέτρα που κρίνει κατάλληλα για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή αυτών των μέτρων. Άρθρο 10 Μέτρα εντός της προστατευτικής ζώνης 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα στο εσωτερικό της προστατευτικής ζώνης: α) πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό απογραφή όλων των εκμεταλλεύσεων· μετά την οριοθέτηση της προστατευτικής ζώνης, επίσημος κτηνίατρος επισκέπτεται, το αργότερο εντός προθεσμίας επτά ημερών, τις εκμεταλλεύσεις αυτές, για να πραγματοποιήσει κλινική εξέταση των χοίρων και έλεγχο του μητρώου και των σημάτων ταυτοποίησης των χοίρων, τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 92/102/ΕΟΚ· β) απαγορεύεται η μετακίνηση και η μεταφορά των χοίρων σε δημόσιους ή ιδιωτικούς δρόμους, εξαιρουμένων, ενδεχομένως, των οδών εξυπηρέτησης των εκμεταλλεύσεων, εκτός συμφωνίας της αρμόδιας αρχής προκειμένου να επιτρέψει τις μετακινήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο στ). Η απαγόρευση αυτή μπορεί να μην εφαρμόζεται σε περίπτωση οδικής ή σιδηροδρομικής διαμετακόμισης ζώων, χωρίς εκφόρτωση ή στάθμευση. Εξάλλου, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27 παράγραφος 2, είναι δυνατό να χορηγηθεί παρέκκλιση για χοίρους σφαγής που προέρχονται εκτός της προστατευτικής ζώνης και κατευθύνονται προς άμεση σφαγή σε σφαγείο το οποίο βρίσκεται εντός αυτής της ζώνης, γ) τα φορτηγά και άλλα οχήματα και ο εξοπλισμός, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χοίρων ή άλλων ζώων ή υλικών που μπορεί να έχουν μολυνθεί (π.χ. πτώματα, ζωοτροφές, κόπρος, υγρή κόπρος, κλπ.), καθαρίζονται, απολυμαίνονται και υφίστανται επεξεργασία το συντομότερο δυνατό μετά τη μόλυνσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 12. Κανένα φορτηγό ή όχημα που έχει χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά χοίρων δεν είναι δυνατό να εξέλθει από την προστατευτική ζώνη, χωρίς να έχει καθαρισθεί και απολυμανθεί και να έχει επιθεωρηθεί και λάβει έγκριση από την αρμόδια αρχή· δ) απαγορεύεται η είσοδος ή η έξοδος από την εκμετάλλευση άλλων κατοικίδιων ζώων χωρίς την έγκριση της αρμόδιας αρχής· ε) ανακοινώνεται αμέσως στην αρμόδια αρχή ο αριθμός όλων των νεκρών ή νοσούντων χοίρων μιας εκμετάλλευσης· η αρμόδια αρχή διενεργεί τις απαραίτητες έρευνες, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής· στ) απαγορεύεται να απομακρύνονται οι χοίροι από την εκμετάλλευση στην οποία διατηρούνται, πριν να περάσουν τουλάχιστον τριάντα ημέρες μετά την ολοκλήρωση του προκαταρκτικού καθαρισμού και της απολύμανσης της μολυσμένης εκμετάλλευσης. Μετά από την παρέλευση των τριάντα ημερών, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 3, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει την απομάκρυνση των χοίρων από την εν λόγω εκμετάλλευση, για να μεταφερθούν απευθείας: - σε σφαγείο, που έχει ορισθεί από την αρμόδια αρχή, κατά προτίμηση εντός της προστατευτικής ζώνης ή της ζώνης επιτήρησης, για άμεση σφαγή, - σε μονάδα επεξεργασίας ή σε κατάλληλο χώρο στον οποίο οι χοίροι θανατώνονται αμέσως και τα πτώματά τους μεταποιούνται υπό επίσημη επιτήρηση, ή - σε έκτακτες περιστάσεις, σε άλλες εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο εσωτερικό της προστατευτικής ζώνης. Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τη διάταξη αυτήν ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή στο πλαίσιο της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής· ζ) απαγορεύεται η εξαγωγή σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων χοίρων από τις εκμεταλλεύσεις οι οποίες βρίσκονται εντός της προστατευτικής ζώνης· η) κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται από τη χοιροτροφική εκμετάλλευση πρέπει να τηρεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής που είναι αναγκαία για να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων. 2. Όταν οι απαγορεύσεις οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 1 διατηρούνται για διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα ημερών, λόγω της εκδήλωσης νέων εστιών της νόσου, και ως εκ τούτου προκύπτουν προβλήματα σταβλισμού των χοίρων όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων ή άλλες δυσχέρειες με την επιφύλαξη των όρων που προβλέπονται στην παράγραφο 3, η αρμόδια αρχή μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του κατόχου, να επιτρέπει την έξοδο των χοίρων από μια εκμετάλλευση που βρίσκεται εντός της προστατευτικής ζώνης, για να μεταφερθούν απευθείας σε: α) σφαγείο που έχει ορισθεί από την αρμόδια αρχή, κατά προτίμηση εντός της προστατευτικής ζώνης ή της ζώνης επιτήρησης, για άμεση σφαγή· β) σε μονάδα επεξεργασίας ή σε κατάλληλο χώρο όπου οι χοίροι θανατώνονται αμέσως και τα πτώματά τους μεταποιούνται υπό επίσημη επιτήρηση· ή γ) σε έκτακτες περιστάσεις, σε άλλες εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός της προστατευτικής ζώνης. Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τη διάταξη αυτήν ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή στο πλαίσιο της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής. 3. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει την έξοδο χοίρων από την εξεταζόμενη εκμετάλλευση, υπό τον όρο ότι: α) επίσημος κτηνίατρος έχει διενεργήσει κλινική εξέταση των χοίρων στην εκμετάλλευση, και ιδίως των χοίρων που πρόκειται να απομακρυνθούν, περιλαμβανομένης της μέτρησης της θερμοκρασίας ορισμένων ζώων και έλεγχο του μητρώου και των σημάτων ταυτοποίησης των χοίρων, που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 92/102/ΕΟΚ· β) οι προαναφερόμενοι έλεγχοι και οι εξετάσεις δεν έχουν δείξει παρουσία της κλασσικής πανώλους των χοίρων και ότι τηρούνται οι διατάξεις της οδηγίας 92/102/ΕΟΚ· γ) οι χοίροι έχουν μεταφερθεί σε οχήματα που σφραγίστηκαν από την αρμόδια αρχή· δ) το όχημα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των χοίρων υποβάλλονται σε καθαρισμό και απολύμανση αμέσως μετά τη μεταφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12· ε) εάν οι χοίροι πρόκειται να σφαγούν ή να θανατωθούν, λαμβάνεται επαρκής αριθμός δειγμάτων χοίρων, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής με στόχο να επιβεβαιωθεί ή να αποκλεισθεί η παρουσία του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων στις εξεταζόμενες εκμεταλλεύσεις· στ) εάν οι χοίροι πρόκειται να μεταφερθούν σε σφαγείο: - η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για το σφαγείο ενημερώνεται για την πρόθεση της αποστολής χοίρων και κοινοποιεί την άφιξή τους στην αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την αποστολή, - κατά την άφιξή τους στο σφαγείο, οι εν λόγω χοίροι πρέπει να κρατηθούν και να σφαγούν χωριστά από άλλους χοίρους, - κατά την επιθεώρηση πριν και μετά τη σφαγή, η οποία διενεργείται στο καθορισθέν σφαγείο, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη όλες τις ενδείξεις της πιθανής παρουσίας του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων, - το νωπό κρέας αυτών των χοίρων υποβάλλεται σε επεξεργασία ή σε σήμανση με την ειδική σφραγίδα που αναφέρεται στο άρθρο 5α της οδηγίας 72/461/ΕΟΚ του Συμβουλίου(14) και στη συνέχεια σε επεξεργασία σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 80/215/ΕΟΚ του Συμβουλίου(15). Αυτή η επεξεργασία πρέπει να πραγματοποιείται σε εγκατάσταση η οποία ορίζεται από την αρμόδια αρχή. Το κρέας αποστέλλεται στην εν λόγω εγκατάσταση, υπό τον όρο ότι η αποστολή σφραγίζεται πριν από την αναχώρηση και παραμένει σφραγισμένη καθόλη τη διάρκεια της μεταφοράς. 4. Τα μέτρα στην προστατευτική ζώνη εξακολουθούν να εφαρμόζονται τουλάχιστον μέχρις ότου: α) ολοκληρωθούν ο καθαρισμός και η απολύμανση στις μολυνθείσες εκμεταλλεύσεις· β) οι χοίροι σε όλες τις εκμεταλλεύσεις υποβληθούν σε κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, για να ανιχνευτεί η πιθανή παρουσία του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων. Οι εξετάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) δεν είναι δυνατό να διενεργούνται πριν περάσουν τριάντα ημέρες από την ολοκλήρωση του προκαταρκτικού καθαρισμού και της απολύμανσης στη μολυνθείσα εκμετάλλευση. Άρθρο 11 Μέτρα εντός της οριοθετηθείσας ζώνης επιτήρησης 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα ακόλουθα μέτρα εφαρμόζονται στη ζώνη επιτήρησης: α) πραγματοποιείται απογραφή όλων των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων· β) απαγορεύεται η μετακίνηση και η μεταφορά χοίρων σε δημόσιους ή ιδιωτικούς δρόμους, εξαιρουμένων, ενδεχομένως, των οδών εξυπηρέτησης των εκμεταλλεύσεων, εκτός συμφωνίας της αρμόδιας αρχής. Η απαγόρευση αυτή μπορεί να μην εφαρμόζεται σε περίπτωση οδικής ή σιδηροδρομικής διαμετακόμισης χοίρων, χωρίς εκφόρτωση ή στάθμευση, καθώς και για χοίρους σφαγής προερχόμενους από σημεία εκτός της ζώνης επιτήρησης και κατευθυνόμενους προς άμεση σφαγή σε σφαγείο το οποίο ευρίσκεται εντός της εν λόγω ζώνης· γ) τα φορτηγά και άλλα οχήματα και ο εξοπλισμός, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χοίρων ή άλλων ζώων ή υλικών που μπορεί να έχουν μολυνθεί (π.χ. πτώματα, ζωοτροφές, κόπρος, υγρή κόπρος, κ.λπ.), καθαρίζονται, απολυμαίνονται και υφίστανται επεξεργασία, το συντομότερο δυνατό μετά τη μόλυνσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 12. Κανένα φορτηγό ή όχημα το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά χοίρων δεν μπορεί να εξέλθει από την εν λόγω περιοχή, χωρίς να έχει καθαρισθεί και απολυμανθεί· δ) απαγορεύεται η είσοδος ή η έξοδος από την εκμετάλλευση άλλων κατοικίδιων ζώων κατά τις πρώτες επτά ημέρες μετά την οριοθέτηση της ζώνης, χωρίς την έγκριση της αρμόδιας αρχής· ε) ανακοινώνεται αμέσως στην αρμόδια αρχή ο αριθμός όλων των νεκρών ή νοσούντων χοίρων μιας εκμετάλλευσης· η αρμόδια αρχή διενεργεί τις απαραίτητες έρευνες, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής· στ) απαγορεύεται η απομάκρυνση χοίρων από την εκμετάλλευση, στην οποία διατηρούνται πριν να περάσουν τουλάχιστον 21 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του προκαταρκτικού καθαρισμού και της απολύμανσης της εκμετάλλευσης που έχει μολυνθεί. Μετά από την παρέλευση των 21 ημερών, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει την απομάκρυνση των χοίρων από την εν λόγω εκμετάλλευση, για να μεταφερθούν απευθείας: - σε σφαγείο που ορίζεται από την αρμόδια αρχή, κατά προτίμηση εντός της προστατευτικής ζώνης ή της ζώνης επιτήρησης, για άμεση σφαγή, - σε μονάδα επεξεργασίας ή σε κατάλληλο χώρο όπου οι χοίροι θανατώνονται αμέσως και τα πτώματά τους μεταποιούνται υπό επίσημη επιτήρηση, ή - σε έκτακτες περιστάσεις, σε άλλες εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο εσωτερικό της προστατευτικής ζώνης ή της υπό επιτήρηση ζώνης. Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τη διάταξη αυτήν ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή στο πλαίσιο της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής. Εντούτοις, εάν οι χοίροι πρόκειται να μεταφερθούν σε σφαγείο, μετά από αίτηση κράτους μέλους, που συνοδεύεται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2, είναι δυνατό να επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχεία ε) και στ) τέταρτη περίπτωση, ιδίως όσον αφορά τη σήμανση του κρέατος αυτών των χοίρων και τη συνακόλουθη χρήση του και τον προορισμό των επεξεργασμένων προϊόντων· ζ) απαγορεύεται η εξαγωγή σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων χοίρων από τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εντός της ζώνης επιτήρησης· η) κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται από τη χοιροτροφική εκμετάλλευση πρέπει να τηρεί τα απαιτούμενα μέτρα υγιεινής που είναι αναγκαία για να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων. 2. Όταν οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 διατηρούνται για διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα ημερών λόγω της εκδήλωσης νέων εστιών της νόσου, και ως εκ τούτου προκύπτουν προβλήματα σταβλισμού των χοίρων όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων ή άλλες δυσχέρειες με την επιφύλαξη των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3, η αρμόδια αρχή μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του κατόχου, να επιτρέπει την έξοδο των χοίρων από μία εκμετάλλευση η οποία βρίσκεται εντός της ζώνης επιτήρησης, για να μεταφερθούν απευθείας σε: α) σφαγείο που ορίζεται από την αρμόδια αρχή, κατά προτίμηση εντός της προστατευτικής ζώνης ή της υπό επιτήρηση ζώνης, για άμεση σφαγή· β) σε μονάδα επεξεργασίας ή σε κατάλληλο χώρο όπου οι χοίροι θανατώνονται αμέσως και τα πτώματά τους μεταποιούνται υπό επίσημη επιτήρηση· ή γ) σε έκτακτες περιστάσεις, σε άλλες εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός της προστατευτικής ζώνης ή της υπό επιτήρηση ζώνης. Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τη διάταξη αυτήν ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή στο πλαίσιο της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής. 3. Τα μέτρα εξακολουθούν να εφαρμόζονται στη ζώνη επιτήρησης τουλάχιστον μέχρις ότου: α) ολοκληρωθούν ο καθαρισμός και η απολύμανση των εκμεταλλεύσεων που έχουν μολυνθεί· β) οι χοίροι όλων των εκμεταλλεύσεων υποβληθούν σε κλινικές και, εάν χρειαστεί, εργαστηριακές εξετάσεις, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, για να ανιχνευθεί η πιθανή παρουσία του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων. Οι εξετάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) δεν είναι δυνατό να πραγματοποιούνται πριν περάσουν είκοσι ημέρες από την ολοκλήρωση του προκαταρκτικού καθαρισμού και της απολύμανσης της μολυνθείσας εκμετάλλευσης. Άρθρο 12 Καθαρισμός και απολύμανση 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε: α) τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται και οι συγκεντρώσεις τους να έχουν επισήμως εγκριθεί από την αρμόδια αρχή· β) οι εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης να πραγματοποιούνται υπό επίσημη επιτήρηση σύμφωνα με: - τις οδηγίες του επίσημου κτηνίατρου, και - τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν τον καθαρισμό, την απολύμανση και την επεξεργασία που ορίζονται στο παράρτημα II. 2. Οι κανόνες και οι διαδικασίες για τον καθαρισμό και την απολύμανση, οι οποίες καθορίζονται στο παράρτημα II, μπορούν να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι επιστημονικές εξελίξεις και εμπειρίες, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2. Άρθρο 13 Ανασύσταση των εκτροφών στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις μετά από εκδήλωση εστιών της νόσου 1. Η ανασύσταση των εκτροφών χοίρων στις εκμεταλλεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 δεν είναι δυνατό να πραγματοποιείται πριν από την παρέλευση τουλάχιστον τριάντα ημερών μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με το άρθρο 12. 2. Η ανασύσταση των εκτροφών χοίρων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον τύπο της ασκούμενης εκτροφής στην εξεταζόμενη εκμετάλλευση και να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: α) όσον αφορά τις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις, η ανασύσταση των εκτροφών πρέπει να αρχίζει με την εισαγωγή χοίρων-δεικτών που έχουν υποβληθεί σε εξέταση η οποία έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα όσον αφορά την παρουσία αντισωμάτων του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων, ή προέρχονται από εκμεταλλεύσεις που δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό σχετικό με την κλασσική πανώλη των χοίρων. Οι χοίροι-δείκτες τοποθετούνται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αρμόδιας αρχής, σε όλους τους χώρους της μολυνθείσας εκμετάλλευσης· μετά την παρέλευση 40 ημερών από την εισαγωγή τους στην εκμετάλλευση, λαμβάνονται δείγματα που ελέγχονται για την ανίχνευση αντισωμάτων, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής. Εάν κανένας από τους χοίρους δεν έχει αναπτύξει αντισώματα του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων, τότε μπορεί να γίνεται πλήρης ανασύσταση της εκτροφής στην εκμετάλλευση. Απαγορεύεται η έξοδος χοίρων από την εκμετάλλευση προτού γίνουν γνωστά τα αρνητικά αποτελέσματα της ορολογικής εξέτασης· β) όσον αφορά τις άλλες μορφές εκτροφής, η ανασύσταση της εκτροφής χοίρων πραγματοποιείται είτε σύμφωνα με τα μέτρα που προβλέπονται στο στοιχείο α), είτε με πλήρη ανασύσταση των εκτροφών των χοίρων, υπό τον όρο ότι: - όλοι οι χοίροι εισάγονται εντός περιόδου 20 ημερών και προέρχονται από εκμεταλλεύσεις μη υποκείμενες σε κανέναν περιορισμό σχετικό με την κλασσική πανώλη των χοίρων, - οι χοίροι στις ανασυσταθείσες αγέλες υποβάλλονται σε ορολογική εξέταση, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής. Οι δειγματοληψίες για την εν λόγω εξέταση πραγματοποιούνται το νωρίτερο 40 ημέρες μετά την άφιξη των τελευταίων χοίρων, - απαγορεύεται η έξοδος χοίρων από την εκμετάλλευση πριν να υπάρξουν αρνητικά αποτελέσματα της ορολογικής εξέτασης. 3. Εάν όμως έχουν περάσει πάνω από έξι μήνες από την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης της εκμετάλλευσης, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της παραγράφου 2, λαμβάνοντας υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση. Άρθρο 14 Μέτρα σε περίπτωση υπόνοιας ή επιβεβαίωσης της παρουσίας κλασσικής πανώλους των χοίρων σε σφαγείο ή μεταφορικό μέσο 1. Όταν υπάρχει υπόνοια της παρουσίας κλασσικής πανώλους των χοίρων σε σφαγείο ή μεταφορικό μέσο, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η αρμόδια αρχή κινεί αμέσως τα επίσημα διερευνητικά μέσα προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία της εν λόγω νόσου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής. 2. Σε περίπτωση ανίχνευσης κρούσματος κλασσικής πανώλους των χοίρων σε σφαγείο ή σε μεταφορικό μέσο, η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι: α) θανατώνονται άμεσα όλα τα ζώα των ευπαθών ειδών στο σφαγείο ή στο μεταφορικό μέσο· β) τα πτώματα, τα εντόσθια και τα απορρίμματα των ζώων που ενδεχομένως λοιμώζουν και έχουν μολυνθεί υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό επίσημη επιτήρηση· γ) ο καθαρισμός και η απολύμανση των κτιρίων και του εξοπλισμού, περιλαμβανομένων των οχημάτων, πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του επίσημου κτηνιάτρου, σύμφωνα με το άρθρο 12· δ) διενεργείται επιδημιολογική έρευνα, τηρουμένων των αναλογιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8· ε) το απομόνωμα ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων υποβάλλεται σε εργαστηριακή εξέταση, με τη διαδικασία που ορίζεται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής, για να εντοπισθεί ο γενετικός τύπος του ιού· στ) τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 7 εφαρμόζονται στην εκμετάλλευση προέλευσης των μολυσμένων χοίρων ή πτωμάτων και στις άλλες εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου· αν δεν ενδείκνυται διαφορετική πορεία βάσει της επιδημιολογικής έρευνας, εφαρμόζονται τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στην εκμετάλλευση καταγωγής των μολυσμένων χοίρων ή πτωμάτων· ζ) απαγορεύεται η επανεισαγωγή ζώων για σφαγή ή για μεταφορά πριν να περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες από την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 12. Άρθρο 15 Μέτρα σε περίπτωση υποψίας και επιβεβαίωσης της παρουσίας κλασσικής πανώλους των χοίρων σε άγριους χοίρους 1. Αμέσως μόλις η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους πληροφορηθεί ότι υπάρχουν υπόνοιες για μόλυνση άγριων χοίρων, λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο για να επιβεβαιωθεί ή να αποκλεισθεί η παρουσία της ασθένειας, ενημερώνοντας τους κατόχους των χοίρων και τους κυνηγούς και εξετάζοντας όλους τους άγριους χοίρους που έχουν σκοτωθεί με όπλο ή βρίσκονται νεκροί, περιλαμβανομένης και της διενέργειας εργαστηριακών εξετάσεων. 2. Μόλις επιβεβαιωθεί η ύπαρξη πρωτογενούς κρούσματος κλασσικής πανώλους των χοίρων σε αγριόχοιρους και προκειμένου να περισταλεί η εξάπλωσή της, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους: α) συστήνει αμέσως ομάδα εμπειρογνωμόνων στην οποία συμμετέχουν κτηνίατροι, κυνηγοί, βιολόγοι και επιδημιολόγοι άγριων ζώων. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων βοηθά την αρμόδια αρχή: - να μελετήσει την επιδημιολογική κατάσταση και να οριοθετήσει τη μολυνθείσα περιοχή σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο β), - να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να εφαρμοσθούν στη μολυνθείσα περιοχή, συμπληρωματικά προς τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ)· τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την αναστολή της θήρας και την απαγόρευση της εκτροφής αγριόχοιρων, - να καταρτίσει σχέδιο εκρίζωσης της νόσου, που υποβάλλεται στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 16, - να διενεργήσει ελέγχους για να επαληθεύσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν θεσπιστεί για την εκρίζωση της κλασσικής πανώλους των χοίρων στη μολυνθείσα περιοχή· β) θέτει υπό επίσημη επιτήρηση τις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις στην οριοθετηθείσα περιοχή που έχει μολυνθεί και, ειδικότερα, δίνει εντολή: - να διενεργηθεί επίσημη απογραφή όλων των κατηγοριών χοίρων σε όλες τις εκμεταλλεύσεις· ο ιδιοκτήτης να ενημερώνει τα στοιχεία της απογραφής. Τα στοιχεία της απογραφής να παρέχονται όταν ζητούνται και να είναι δυνατό να ελέγχονται σε κάθε επιθεώρηση. Εντούτοις, όσον αφορά τις υπαίθριες χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις, η πρώτη απογραφή μπορεί να πραγματοποιείται βάσει εκτίμησης, - όλοι οι χοίροι της εκμετάλλευσης να παραμένουν στους χώρους σταβλισμού τους ή σε κάποιον άλλο χώρο που να μην επιτρέπει την επαφή τους με άγριους χοίρους. Οι άγριοι χοίροι δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε κανένα υλικό το οποίο θα μπορούσε στη συνέχεια να έλθει σε επαφή με τους χοίρους της εκμετάλλευσης, - να απαγορεύεται η είσοδος ή η έξοδος χοίρων από την εκμετάλλευση, χωρίς την έγκριση της αρμόδιας αρχής, η οποία λαμβάνει υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση, - να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα υλικά απολύμανσης στις εισόδους και εξόδους των κτιρίων σταυλισμού των χοίρων και της ίδιας της εκμετάλλευσης, - να εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής από όλα τα άτομα που έρχονται σε επαφή με άγριους χοίρους, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων· τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν προσωρινή απαγόρευση πρόσβασης σε χοιροτροφική εκμετάλλευση ατόμων που έχουν έλθει σε επαφή με άγριους χοίρους, - να υποβάλλονται όλοι οι νεκροί ή νοσούντες χοίροι με συμπτώματα κλασσικής πανώλους των χοίρων σε μια εκμετάλλευση σε εξέταση για την ανίχνευση της κλασσικής πανώλους των χοίρων, - να απαγορεύεται η είσοδος σε χοιροτροφική εκμετάλλευση τμήματος άγριου χοίρου, ο οποίος έχει σκοτωθεί ή έχει βρεθεί νεκρός, και οποιοδήποτε υλικό ή εξοπλισμός που θα μπορούσε να έχει μολυνθεί από τον ιό της κλασσικής πανώλους των χοίρων, - να απαγορεύεται η μεταφορά χοίρων, σπέρματος, εμβρύων ή ωαρίων χοίρου εκτός της μολυσμένης περιοχής για ενδοκοινοτικό εμπόριο· γ) μεριμνά ώστε όλοι οι άγριοι χοίροι που σκοτώνονται με όπλο ή βρίσκονται νεκροί στην οριοθετηθείσα περιοχή που έχει μολυνθεί, να επιθεωρούνται από επίσημο κτηνίατρο και να εξετάζονται για την ανίχνευση του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής. Τα πτώματα όλων των ζώων που διαπιστώνεται ότι είναι θετικά στη νόσο υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό επίσημη επιτήρηση. Όταν τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι αρνητικά στην κλασσική πανώλη των χοίρων, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/45/ΕΟΚ του Συμβουλίου(16). Τα μέρη των ζώων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό επίσημη επιτήρηση· δ) εξασφαλίζει ότι το απομόνωμα ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων υποβάλλεται στην εργαστηριακή εξέταση, με την διαδικασία που ορίζεται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής για να εντοπισθεί ο γενετικός τύπος του ιού. 3. Σε περίπτωση εκδήλωσης της κλασσικής πανώλους των χοίρων σε άγριους χοίρους περιοχής ενός κράτους μέλους, η οποία βρίσκεται κοντά σε περιοχή ενός άλλου κράτους μέλους, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συνεργάζονται για τη θέσπιση μέτρων καταπολέμησης της ασθένειας. Άρθρο 16 Σχέδια εκρίζωσης της κλασσικής πανώλους των χοίρων σε πληθυσμό άγριων χοίρων 1. Με την επιφύλαξη των μέτρων που ορίζονται στο άρθρο 15, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, εντός προθεσμίας 90 ημερών από την επιβεβαίωση του πρωτογενούς κρούσματος κλασσικής πανώλους των χοίρων σε άγριους χοίρους, έγγραφο σχέδιο των μέτρων που λαμβάνονται για την εκρίζωση της νόσου σε περιοχή που έχει οριοθετηθεί ως μολυνθείσα και των μέτρων που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σ'αυτή την περιοχή. Η Επιτροπή εξετάζει το σχέδιο, για να κρίνει εάν αυτό συμβάλλει στην επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. Το εν λόγω σχέδιο, ενδεχομένως τροποποιημένο, εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27 παράγραφος 2. Το σχέδιο μπορεί στη συνέχεια να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η εξέλιξη της κατάστασης. Εάν αυτές οι τροποποιήσεις αφορούν την εκ νέου οριοθέτηση της μολυνθείσας περιοχής, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να ενημερώνονται άμεσα για τις τροποποιήσεις αυτές η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη. Αν οι τροποποιήσεις αφορούν άλλες διατάξεις του σχεδίου, τα κράτη μέλη υποβάλλουν το τροποποιημένο σχέδιο στην Επιτροπή για εξέταση και ενδεχόμενη έγκριση, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27 παράγραφος 2. 2. Όταν εγκριθούν τα μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1, αντικαθιστούν τα αρχικά μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 15, σε ημερομηνία η οποία αποφασίζεται κατά τη χορήγηση της έγκρισης. 3. Το σχέδιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει στοιχεία σχετικά με: α) τα αποτελέσματα των επιδημιολογικών ερευνών και ελέγχων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 15 και σε συνάρτηση με τη γεωγραφική εξάπλωση της νόσου· β) την οριοθετηθείσα περιοχή που έχει μολυνθεί εντός της επικράτειας του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Κατά την οριοθέτηση της μολυνθείσας περιοχής, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη: - τα αποτελέσματα των επιδημιολογικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν και τη γεωγραφική εξάπλωση της νόσου, - τον πληθυσμό άγριων χοίρων της περιοχής, - την παρουσία σημαντικών φυσικών ή τεχνητών εμποδίων στις κινήσεις άγριων χοίρων· γ) την οργάνωση στενής συνεργασίας ανάμεσα σε βιολόγους, κυνηγούς, οργανώσεις κυνηγών, υπηρεσίες υπεύθυνες για την άγρια πανίδα και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες (υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας)· δ) την ενημερωτική εκστρατεία που πρέπει να πραγματοποιηθεί, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι κυνηγοί σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λάβουν στο πλαίσιο του σχεδίου εκρίζωσης της νόσου· ε) τις ειδικές προσπάθειες που καταβάλλονται για να προσδιοριστεί ο αριθμός και το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι μετα-πληθυσμοί άγριων χοίρων εντός και πέριξ της μολυνθείσας περιοχής· στ) τον κατά προσέγγιση αριθμό μετα-πληθυσμών άγριων χοίρων και το μέγεθός τους εντός και πέριξ της μολυνθείσας περιοχής· ζ) τις ειδικές προσπάθειες που καταβάλλονται για να προσδιοριστεί η έκταση της εξάπλωσης της νόσου στον πληθυσμό άγριων χοίρων, μέσω της εξέτασης άγριων χοίρων που σκοτώνονται από κυνηγούς ή βρίσκονται νεκροί ή μέσω εργαστηριακής εξέτασης, περιλαμβανομένων των επιδημιολογικών ερευνών με βάση την ηλικία των ζώων· η) τα μέτρα που λαμβάνονται για να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου λόγω των μετακινήσεων άγριων χοίρων και/ή των επαφών ανάμεσα σε μετα-πληθυσμούς άγριων χοίρων· στα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνεται και η απαγόρευση της θήρας· θ) τα μέτρα που λαμβάνονται για να περιοριστεί ο πληθυσμός των ευπαθών άγριων χοίρων και κυρίως των νεαρών χοιριδίων· ι) τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι κυνηγοί, ώστε να αποτραπεί κάθε κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου· ια) τη μέθοδο απομάκρυνσης των άγριων χοίρων που βρίσκονται νεκροί ή σκοτώνονται, η οποία βασίζεται: - σε επεξεργασία των πτωμάτων υπό επίσημη επιτήρηση, ή - σε επιθεώρηση από επίσημο κτηνίατρο και σε εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες προβλέπονται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής. Τα πτώματα όλων των ζώων που είναι θετικά στη νόσο υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό επίσημη επιτήρηση. Όταν τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης είναι αρνητικά στην κλασσική πανώλη των χοίρων, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/45/ΕΟΚ. Τα μέρη των ζώων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό επίσημη επιτήρηση· ιβ) την επιδημιολογική έρευνα που διενεργείται σε κάθε άγριο χοίρο, ο οποίος έχει σκοτωθεί ή βρεθεί νεκρός. Η έρευνα πρέπει να περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με: - τη γεωγραφική περιοχή στην οποία το ζώο βρέθηκε νεκρό ή σκοτώθηκε, - την ημερομηνία κατά την οποία το ζώο βρέθηκε νεκρό ή σκοτώθηκε, - το άτομο που βρήκε νεκρό ή σκότωσε το ζώο, - την ηλικία και το φύλο του χοίρου, - αν σκοτώθηκε: τα συμπτώματα του ζώου πριν σκοτωθεί, - αν βρέθηκε νεκρό: σε ποια κατάσταση βρισκόταν το πτώμα, - τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων· ιγ) τα προγράμματα επιτήρησης και τα προληπτικά μέτρα που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις οι οποίες βρίσκονται εντός της οριοθετηθείσας περιοχής που έχει μολυνθεί, καθώς και στα πέριξ, αν είναι ανάγκη, περιλαμβανομένης της μεταφοράς και της μετακίνησης ζώων εντός της περιοχής και από και προς την περιοχή· τα μέτρα αυτά θα πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνουν ιδίως την απαγόρευση της απομάκρυνσης χοίρων, σπέρματος, εμβρύων ή ωαρίων χοίρων από τη μολυσμένη περιοχή για ενδοκοινοτικό εμπόριο· ιδ) τα άλλα κριτήρια που εφαρμόζονται για την άρση των μέτρων τα οποία έχουν ληφθεί για την εκρίζωση της νόσου στην οριοθετηθείσα περιοχή και των μέτρων που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις της περιοχής· ιε) την αρχή στην οποία έχει ανατεθεί η επίβλεψη και ο συντονισμός της δράσης των υπηρεσιών οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του σχεδίου· ιστ) το σύστημα που καθορίζεται για να μπορεί η ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο α), να επανεξετάζει σε τακτά διαστήματα τα αποτελέσματα του σχεδίου για την εκρίζωση της νόσου· ιζ) τα μέτρα ελέγχου της ασθένειας που τίθενται σε εφαρμογή μετά από περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών από τη στιγμή που επιβεβαιώθηκε το τελευταίο κρούσμα κλασσικής πανώλους των χοίρων σε άγριους χοίρους στην οριοθετηθείσα μολυνθείσα περιοχή· αυτά τα μέτρα ελέγχου εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τουλάχιστον 12 μήνες και περιλαμβάνουν οπωσδήποτε τα μέτρα που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή σύμφωνα με τα στοιχεία ζ), ια) και ιβ). 4. Υποβάλλεται κάθε έξι μήνες στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη έκθεση σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση στην οριοθετηθείσα περιοχή και με τα αποτελέσματα του σχεδίου εκρίζωσης της νόσου. Λεπτομερέστερες διατάξεις σχετικά με τις πληροφορίες τις οποίες οφείλουν να παρέχουν τα κράτη μέλη για το ζήτημα αυτό, είναι δυνατό να εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2. Άρθρο 17 Διαδικασίες διάγνωσης και απαιτήσεις βιο-ασφάλειας 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι: α) οι διαδικασίες διάγνωσης, οι δειγματοληψίες και οι εργαστηριακές εξετάσεις για την ανίχνευση της παρουσίας της κλασσικής πανώλους των χοίρων, διενεργούνται σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής· β) ένα εθνικό εργαστήριο είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό των προτύπων και μεθόδων διάγνωσης σε κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος III. 2. Τα εθνικά εργαστήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), συνεργάζονται με το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς υπό τους όρους που αναφέρονται στο παράρτημα IV. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της απόφασης 90/424/ΕΟΚ, και ιδίως το άρθρο 28 αυτής, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του εργαστηρίου είναι αυτά που ορίζονται στο εν λόγω παράρτημα. 3. Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες διαδικασίες διάγνωσης της κλασσικής πανώλους των χοίρων, εκπονείται εγχειρίδιο διαγνωστικής της κλασσικής πανώλους των χοίρων, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας και σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2, το οποίο πρέπει να θεσπίζει τουλάχιστον: α) τις ελάχιστες απαιτήσεις βιο-ασφάλειας και τα ποιοτικά πρότυπα που πρέπει να τηρούν τα εργαστήρια διάγνωσης της κλασσικής πανώλους των χοίρων και για τη μεταφορά των δειγμάτων· β) τα κριτήρια και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη διενέργεια των κλινικών ή των μετά τη σφαγή εξετάσεων, για να επιβεβαιωθεί ή να αποκλεισθεί η παρουσία κλασσικής πανώλους των χοίρων· γ) τα κριτήρια και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για τη συλλογή δειγμάτων από ζωντανούς χοίρους ή από πτώματα χοίρων, για να επιβεβαιωθεί ή να αποκλεισθεί η παρουσία κλασσικής πανώλους των χοίρων μέσω εργαστηριακών εξετάσεων, περιλαμβανομένων των μεθόδων δειγματοληψίας για ορολογικές ή βιολογικές εξετάσεις ανίχνευσης, στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων που προβλέπει η παρούσα οδηγία· δ) τις εργαστηριακές εξετάσεις που πρέπει να διενεργούνται για τη διάγνωση της κλασσικής πανώλους των χοίρων, οι οποίες περιλαμβάνουν: - εξετάσεις για τη διαφορική διάγνωση ανάμεσα στον ιό της κλασσικής πανώλους των χοίρων και σε άλλους ιούς πανώλους, και - εάν είναι διαθέσιμες και ενδείκνυνται, εξετάσεις για τη διάκριση ανάμεσα στα εμβολιακά αντισώματα που παράγονται από ένα ιχνηθετικό εμβόλιο και στα αντισώματα που παράγονται από τον άγριο τύπο του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων, - τα κριτήρια για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων· ε) τις εργαστηριακές μεθόδους για τον προσδιορισμό του γενετικού τύπου των απομονωθέντων δειγμάτων ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων. 4. Για να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι όροι βιο-ασφάλειας για την προστασία της υγείας των ζώων, ο εν γένει χειρισμός ή η χρησιμοποίηση ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων, του γενώματός του, των αντιγόνων του και εμβολίων, για σκοπούς έρευνας, διάγνωσης ή παρασκευής, διενεργούνται αποκλειστικά σε χώρους, εγκαταστάσεις ή εργαστήρια εγκεκριμένα από την αρμόδια αρχή. Ο κατάλογος των εγκεκριμένων χώρων, εγκαταστάσεων ή εργαστηρίων διαβιβάζεται στην Επιτροπή πριν από την 1η Ιανουαρίου 2003 και στη συνέχεια ενημερώνεται. 5. Οι διατάξεις των παραρτημάτων III και IV και το εγχειρίδιο διαγνωστικής μπορεί να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2. Άρθρο 18 Χρησιμοποίηση, παρασκευή και πώληση εμβολίων κατά της κλασσικής πανώλους των χοίρων 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι: α) απαγορεύεται η χρησιμοποίηση εμβολίων κατά της κλασσικής πανώλους των χοίρων· β) ο χειρισμός, η παρασκευή, η αποθήκευση, η προμήθεια, η διανομή και η πώληση εμβολίων κατά της κλασσικής πανώλους των χοίρων στο έδαφος της Κοινότητας, πραγματοποιούνται υπό επίσημη επιτήρηση. 2. Εάν καταστεί αναγκαίο, είναι δυνατό να θεσπιστούν, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2, διατάξεις σχετικά με την παραγωγή, τη συσκευασία, τη διανομή και την κατάσταση των αποθεμάτων εμβολίων κατά της κλασσικής πανώλους των χοίρων στην Κοινότητα. Άρθρο 19 Επείγων εμβολιασμός σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις 1. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 18 παράγραφος 1 στοιχείο α), όταν επιβεβαιώνεται η παρουσία κλασσικής πανώλους των χοίρων σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις και από τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα συνάγεται ότι, υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσής της, είναι δυνατό να εφαρμόζεται επειγόντως εμβολιασμός σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις διατάξεις που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 9 του παρόντος άρθρου. 2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 2, τα βασικά κριτήρια και παράγοντες κινδύνου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή επείγοντος εμβολιασμού, ορίζονται στο παράρτημα VI. Αυτά τα κριτήρια και παράγοντες κινδύνου είναι δυνατό στη συνέχεια να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι επιστημονικές εξελίξεις και εμπειρίες, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2. 3. Όταν ένα κράτος μέλος προτίθεται να εφαρμόσει εμβολιασμό, υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδιο εμβολιασμού επείγουσας ανάγκης, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πληροφορίες σχετικά με: α) την κατάσταση της νόσου, εξαιτίας της οποίας υποβλήθηκε αίτηση για επείγοντα εμβολιασμό· β) την έκταση της γεωγραφικής περιοχής στην οποία πρόκειται να εφαρμοστεί ο επείγων εμβολιασμός και τον αριθμό των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή· γ) τις κατηγορίες χοίρων και τον κατά προσέγγιση αριθμό των χοίρων που πρόκειται να εμβολιασθούν· δ) το εμβόλιο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί· ε) τη διάρκεια της περιόδου εμβολιασμού· στ) την ταυτοποίηση και την καταγραφή των εμβολιασθέντων ζώων· ζ) τα μέτρα για τη μετακίνηση χοίρων και των προϊόντων τους· η) τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για να αποφασιστεί αν θα εφαρμοστεί εμβολιασμός ή τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 7, παράγραφος 2, στις εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου· θ) άλλα θέματα που συνδέονται με την κατάσταση επείγουσας ανάγκης, περιλαμβανομένων των κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργούνται σε δείγματα τα οποία λαμβάνονται στις εκμεταλλεύσεις των οποίων τα ζώα εμβολιάστηκαν και σε άλλες εκμεταλλεύσεις εντός της περιοχής εμβολιασμού, ιδίως εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ιχνηθετικό εμβόλιο. Η Επιτροπή εξετάζει αμέσως το σχέδιο εμβολιασμού, σε συνεργασία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2, το σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού μπορεί να εγκρίνεται ή να ζητούνται τροποποιήσεις και προσθήκες πριν από την έγκρισή του. Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2, το σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού μπορεί στη συνέχεια να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η εξέλιξη της κατάστασης. 4. Με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 11, κάθε κράτος μέλος που διενεργεί επείγοντα εμβολιασμό εξασφαλίζει ότι κατά την περίοδο εμβολιασμού: α) απαγορεύεται η έξοδος ζωντανών χοίρων από την περιοχή εμβολιασμού, εκτός εάν πρόκειται να μεταφερθούν για άμεση σφαγή σε σφαγείο, το οποίο έχει ορισθεί από την αρμόδια αρχή και βρίσκεται εντός της περιοχής εμβολιασμού ή κοντά σε αυτή την περιοχή, ή σε μονάδα επεξεργασίας ζωικών αποβλήτων ή σε κατάλληλο χώρο όπου θανατώνονται αμέσως και τα πτώματά τους υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό επίσημη επιτήρηση· β) όλα τα νωπά κρέατα χοιροειδών που παράγονται από εμβολιασθέντες χοίρους κατά την περίοδο επείγοντος εμβολιασμού, είτε υποβάλλονται σε επεξεργασία είτε υπόκεινται σε σήμανση και υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο στ) τέταρτη περίπτωση· γ) το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα που συλλέγονται από χοίρους που πρόκειται να εμβολιασθούν κατά τη διάρκεια των τριάντα ημερών πριν από τον εμβολιασμό, συλλέγονται και καταστρέφονται υπό επίσημη επιτήρηση. 5. Οι διατάξεις που ορίζονται στην παράγραφο 4 εφαρμόζονται τουλάχιστον για περίοδο έξι μηνών μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εμβολιασμού στην εν λόγω περιοχή. 6. Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2, και πριν από τη λήξη της εξάμηνης περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 5, λαμβάνονται μέτρα για την απαγόρευση: α) της εξόδου οροθετικών χοίρων από την εκμετάλλευση στην οποία βρίσκονται, εκτός αν προορίζονται για άμεση σφαγή· β) της συλλογής σπέρματος, εμβρύων ή ωαρίων από οροθετικούς χοίρους· γ) της εξόδου χοιριδίων που γεννιούνται από οροθετικούς θηλυκούς χοίρους από την εκμετάλλευση προέλευσης, εκτός εάν πρόκειται να μεταφερθούν: - σε σφαγείο για άμεση σφαγή, - σε εκμετάλλευση η οποία ορίζεται από την αρμόδια αρχή, από την οποία θα αποσταλούν απευθείας στο σφαγείο, - σε εκμετάλλευση, αφού η διενέργεια ορολογικής εξέτασης για την ανίχνευση αντισωμάτων του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων δώσει αρνητικό αποτέλεσμα. 7. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, ένα κράτος μέλος μπορεί να λαμβάνει απόφαση για τη διενέργεια επείγοντος εμβολιασμού, υπό τον όρο ότι δεν τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Κοινότητας και εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) το γενικό πλαίσιο του σχεδίου επείγοντος εμβολιασμού καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 22. Το ακριβές σχέδιο και η απόφαση για τη διενέργεια του επείγοντος εμβολιασμού, κοινοποιούνται στην Επιτροπή πριν αρχίσουν οι εργασίες εμβολιασμού· β) εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3, το σχέδιο ορίζει ότι όλοι οι χοίροι που βρίσκονται σε εκμεταλλεύσεις στις οποίες διενεργείται εμβολιασμός, σφάζονται ή θανατώνονται το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εμβολιασμού, σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο α), και τα νωπά κρέατα που παράγονται από τους χοίρους αυτούς υποβάλλονται σε επεξεργασία ή υπόκεινται σε σήμανση και υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο στ) τέταρτη περίπτωση. Όταν ληφθεί η απόφαση αυτή, η μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή εξετάζει αμέσως το σχέδιο εμβολιασμού. Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2, το εν λόγω σχέδιο μπορεί να εγκρίνεται ή να ζητούνται τροποποιήσεις και προσθήκες πριν από την έγκρισή του. 8. Παρά τις παραγράφους 5 και 6, τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 4 μπορούν να αρθούν, αφού προηγουμένως: α) σφαγούν ή θανατωθούν όλοι οι χοίροι στις εκμεταλλεύσεις στις οποίες εφαρμόστηκε ο εμβολιασμός, σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο α), και τα νωπά κρέατα που παράγονται από τους χοίρους αυτούς υποβάλλονται σε επεξεργασία ή υπόκεινται σε σήμανση ή υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο στ), τέταρτη περίπτωση· β) όλες οι εκμεταλλεύσεις στις οποίες κατέχονται εμβολιασμένοι χοίροι, καθαριστούν και απολυμανθούν, σύμφωνα με το άρθρο 12. Στην περίπτωση όπου τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 4 αρθούν, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι: α) η ανασύσταση των εκτροφών χοίρων στις εκμεταλλεύσεις αυτές δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί, πριν περάσουν τουλάχιστον δέκα ημέρες από την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης και αφού σφαγούν ή θανατωθούν όλοι οι χοίροι στις εκμεταλλεύσεις στις οποίες διενεργήθηκε εμβολιασμός· β) μετά την ανασύσταση των εκτροφών, οι χοίροι σε όλες τις εκμεταλλεύσεις της περιοχής εμβολιασμού υποβάλλονται σε κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, για να ανιχνευθεί η πιθανή παρουσία του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων. Σε περίπτωση ανασύστασης των εκτροφών χοίρων σε εκμεταλλεύσεις στις οποίες διενεργήθηκε εμβολιασμός, οι εξετάσεις αυτές δεν είναι δυνατό να διενεργηθούν πριν περάσουν τουλάχιστον 40 ημέρες από την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου· κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, απαγορεύεται η μετακίνηση χοίρων από την εκμετάλλευση. 9. Στις περιπτώσεις που έχει χρησιμοποιηθεί ιχνηθετικό εμβόλιο κατά την περίοδο εμβολιασμού, είναι δυνατό να επιτρέπονται, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2, παρεκκλίσεις από τις παραγράφους 4, 5 και 6, ιδίως όσον αφορά τη σήμανση του κρέατος των εμβολιασθέντων χοίρων και τη μετέπειτα χρήση του και τον προορισμό των επεξεργασμένων προϊόντων. Η άδεια αυτή υπόκειται στους ακόλουθους όρους: α) το σχέδιο εμβολιασμού έχει εγκριθεί πριν από την έναρξη των εργασιών εμβολιασμού, σύμφωνα με την παράγραφο 3· β) το συγκεκριμένο κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ειδική αίτηση, η οποία συνοδεύεται με αναλυτική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του εμβολιασμού, τα αποτελέσματά του και τη συνολική επιδημιολογική κατάσταση και γ) διενεργείται επιτόπου έλεγχος της διενέργειας εμβολιασμού, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 21. Οι παρεκκλίσεις από τις παραγράφους 4, 5 και 6 εγκρίνονται όταν υπάρχει κίνδυνος ο ιός της κλασσικής πανώλους των χοίρων να εξαπλωθεί μέσω μετακινήσεων ή του εμπορίου εμβολιασθέντων χοίρων, των νεογνών ή των προϊόντων τους. Άρθρο 20 Επείγων εμβολιασμός άγριων χοίρων 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παράγραφος 1 στοιχείο α), όταν επιβεβαιώνεται η παρουσία κλασσικής πανώλους των χοίρων σε άγριους χοίρους και από τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα συνάγεται ότι υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της ασθένειας, είναι δυνατό να εφαρμόζεται επείγων εμβολιασμός άγριων χοίρων, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις διατάξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3. 2. Όταν ένα κράτος μέλος προτίθεται να εφαρμόσει εμβολιασμό, υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με: α) την κατάσταση της νόσου, εξαιτίας της οποίας υποβλήθηκε αίτηση για επείγοντα εμβολιασμό· β) την έκταση της γεωγραφικής περιοχής στην οποία θα διενεργηθεί ο επείγων εμβολιασμός. Σε κάθε περίπτωση, η περιοχή αυτή πρέπει να αποτελεί μέρος της μολυνθείσας περιοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 16, παράγραφος 3, στοιχείο β)· γ) τον τύπο εμβολίου που θα χρησιμοποιηθεί και τη διαδικασία του εμβολιασμού· δ) τα ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τον εμβολιασμό των νεαρών χοίρων· ε) την αναμενόμενη διάρκεια της περιόδου εμβολιασμού· στ) τον κατά προσέγγιση αριθμό άγριων χοίρων που πρόκειται να εμβολιασθούν· γ) τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να αποτραπεί η έντονη μετακίνηση πληθυσμού άγριων χοίρων· η) τα μέτρα που λαμβάνονται για να αποτραπεί η εξάπλωση του ιού του εμβολίου σε χοίρους που διατηρούνται σε εκμεταλλεύσεις, κατά περίπτωση· θ) τα αναμενόμενα αποτελέσματα της διαδικασίας εμβολιασμού και τις παραμέτρους που θα εξετασθούν για να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητά του· ι) την αρχή στην οποία έχει ανατεθεί η επίβλεψη και ο συντονισμός των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του σχεδίου εμβολιασμού· ια) το σύστημα που έχει θεσπισθεί για να είναι σε θέση η ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 2 στοιχείο α), να εξετάζει σε τακτικά διαστήματα τα αποτελέσματα της διαδικασίας εμβολιασμού· ιβ) άλλα θέματα που σχετίζονται με την κατάσταση επείγουσας ανάγκης. Η Επιτροπή εξετάζει αμέσως το σχέδιο εμβολιασμού σε συνεργασία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ιδίως για να εξασφαλιστεί η συνέπειά του με τα μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του σχεδίου εκρίζωσης της νόσου, που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1. Εάν η περιοχή εμβολιασμού βρίσκεται κοντά σε περιοχή ενός άλλου κράτους μέλους, το οποίο εφαρμόζει επίσης μέτρα για την εκρίζωση της κλασσικής πανώλους των χοίρων από άγριους χοίρους, θα πρέπει να διασφαλίζεται επίσης η συνοχή ανάμεσα στο σχέδιο εμβολιασμού και στα μέτρα που εφαρμόζονται σε αυτό το άλλο κράτος μέλος. Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2, το σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού είναι δυνατό να εγκρίνεται ή να ζητούνται τροποποιήσεις και προσθήκες πριν από την έγκρισή του. Σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, το σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού μπορεί στη συνέχεια να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται, για να λαμβάνεται υπόψη η εξέλιξη της κατάστασης. 3. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη κάθε έξι μήνες έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της εκστρατείας εμβολιασμού, μαζί με την έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4. Άρθρο 21 Κοινοτικοί έλεγχοι Οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής μπορούν να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου διενεργείται ο έλεγχος, παρέχει στους εμπειρογνώμονες κάθε βοήθεια αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η Επιτροπή ενημερώνει την αρμόδια αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχων. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, και ιδίως όσες διέπουν τη διαδικασία συνεργασίας με τις εθνικές αρχές, θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2. Άρθρο 22 Σχέδια επέμβασης 1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει σχέδιο επέμβασης το οποίο προσδιορίζει τα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο, σε περίπτωση εκδήλωσης της κλασσικής πανώλους των χοίρων. Το σχέδιο αυτό εξασφαλίζει την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, προσωπικό και σε κάθε άλλο κατάλληλο υλικό το οποίο απαιτείται για την ταχεία και αποτελεσματική εκρίζωση της εστίας. Αναφέρει με ακρίβεια: α) τις ανάγκες σε εμβόλια κάθε κράτους μέλους, σε περίπτωση επείγοντος εμβολιασμού· β) τις περιφέρειες κάθε κράτους μέλους όπου υπάρχουν περιοχές με υψηλή πυκνότητα χοίρων, ώστε να εξασφαλίζεται εκεί μεγαλύτερη επαγρύπνηση και ετοιμότητα για την τυχόν εκδήλωση της νόσου στις περιφέρειες αυτές. 2. Τα κριτήρια και οι απαιτήσεις που εφαρμόζονται για την κατάρτιση του σχεδίου επείγουσας επέμβασης είναι αυτά που ορίζονται στο παράρτημα VII. Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2, τα εν λόγω κριτήρια και οι απαιτήσεις μπορούν να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται, αφού ληφθεί υπόψη ο ειδικός χαρακτήρας της κλασσικής πανώλους των χοίρων και η σημειωθείσα πρόοδος της εφαρμογής των μέτρων για την καταπολέμηση της νόσου. 3. Η Επιτροπή εξετάζει τα σχέδια αυτά, για να διαπιστώσει αν συμβάλλουν στην επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου και προτείνει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος τις απαιτούμενες τροποποιήσεις, ώστε να εξασφαλιστεί ιδίως ότι τα μέτρα αυτά είναι συμβατά με τα μέτρα που εφαρμόζουν άλλα κράτη μέλη. Η έγκριση των σχεδίων, ενδεχομένως τροποποιημένων, πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2. Τα σχέδια μπορεί στη συνέχεια να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2, ώστε να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της κατάστασης. Οπωσδήποτε, κάθε πέντε έτη κάθε κράτος μέλος επικαιροποιεί το σχέδιό του και το υποβάλλει στην Επιτροπή για έγκριση, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2. Άρθρο 23 Κέντρα καταπολέμησης της επιζωοτίας και ομάδες εμπειρογνωμόνων 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι σε περίπτωση εμφάνισης της κλασσικής πανώλους των χοίρων, μπορεί αμέσως να δημιουργηθεί ένα πλήρως λειτουργικό εθνικό κέντρο καταπολέμησης της επιζωοτίας. 2. Το εθνικό κέντρο καταπολέμησης της επιζωοτίας διευθύνει και παρακολουθεί τη λειτουργία των τοπικών κέντρων καταπολέμησης της επιζωοτίας που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Το εθνικό κέντρο καταπολέμησης της επιζωοτίας είναι αρμόδιο τουλάχιστον για: α) τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων καταπολέμησης· β) την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων από τα τοπικά κέντρα καταπολέμησης της επιζωοτίας· γ) την παροχή προσωπικού και άλλων πόρων στα τοπικά κέντρα καταπολέμησης της επιζωοτίας· δ) την παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή, στα λοιπά κράτη μέλη και στους εθνικούς κτηνιατρικούς οργανισμούς, στις εθνικές αρχές καθώς και στις γεωργικές και εμπορικές οργανώσεις· ε) τη διοργάνωση, όταν ενδείκνυται, επείγοντος εμβολιασμού καθώς και για τον καθορισμό ζωνών εμβολιασμού· στ) την άσκηση καθηκόντων συνδέσμου με τα διαγνωστικά εργαστήρια· ζ) την άσκηση καθηκόντων συνδέσμου με τον Τύπο και τα λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης· η) την άσκηση καθηκόντων συνδέσμου με τις αστυνομικές αρχές για την εξασφάλιση της εφαρμογής ειδικών νομικών μέτρων. 3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση εμφάνισης της κλασσικής πανώλους των χοίρων, μπορούν αμέσως να δημιουργηθούν πλήρως λειτουργικά τοπικά κέντρα καταπολέμησης της επιζωοτίας. 4. Ωστόσο, ορισμένα καθήκοντα του εθνικού κέντρου καταπολέμησης της επιζωοτίας μπορούν να ανατίθενται στο τοπικό κέντρο καταπολέμησης της επιζωοτίας που παρεμβαίνει σε διοικητικό επίπεδο που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιστ) της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, ή σε άλλο επίπεδο, εφόσον αυτό δεν θίγει τους στόχους του εθνικού κέντρου καταπολέμησης της επιζωοτίας. 5. Τα κράτη μέλη δημιουργούν μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που λειτουργεί διαρκώς με σκοπό τη διατήρηση της αναγκαίας εμπειρίας για την επικουρία της αρμόδιας αρχής στην εξασφάλιση ετοιμότητας σε τυχόν εμφάνιση της επιζωοτίας. Σε περίπτωση εμφάνισης της νόσου, η ομάδα εμπειρογνωμόνων επικουρεί την αρμόδια αρχή στα εξής τουλάχιστον: α) την επιδημιολογική διερεύνηση· β) τη δειγματοληψία, τις εργαστηριακές δοκιμές και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους· γ) την κατάρτιση μέτρων καταπολέμησης της επιζωοτίας. 6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα εθνικά και τοπικά κέντρα καταπολέμησης της επιζωοτίας καθώς και η ομάδα εμπειρογνωμόνων διαθέτουν όλο το αναγκαίο προσωπικό, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων επικοινωνιακών συστημάτων, καθώς και σαφή και αποτελεσματική αλυσίδα διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών, ώστε να εξασφαλίζεται η ταχεία υλοποίηση των μέτρων καταπολέμησης της νόσου που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Οι λεπτομέρειες σχετικά με το προσωπικό, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και την αλυσίδα διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών των εθνικών και τοπικών κέντρων καταπολέμησης της επιζωοτίας και της ομάδας εμπειρογνωμόνων, ορίζονται στα αναφερόμενα στο άρθρο 22 σχέδια επέμβασης. 7. Περαιτέρω κριτήρια και απαιτήσεις σχετικά με τη λειτουργία και τα καθήκοντα των εθνικών και τοπικών κέντρων καταπολέμησης της επιζωοτίας και των ομάδων εμπειρογνωμόνων μπορούν να ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2. Άρθρο 24 Χρησιμοποίηση των υπολειμμάτων μαγειρείων 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε: α) να απαγορεύεται η διατροφή των χοίρων με υπολείμματα μαγειρείων· β) να συλλέγονται και να καταστρέφονται υπό επίσημη εποπτεία τα υπολείμματα μαγειρείων που προέρχονται από μέσα διεθνών μεταφορών, όπως τα πλοία, τα οδικά οχήματα και τα αεροσκάφη· γ) να διαβιβάζονται στην Επιτροπή οι πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) καθώς και με τους σχετικούς ελέγχους που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη, έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους το αργότερο, με έναρξη από το 2003. Η Επιτροπή υποβάλλει τις πληροφορίες αυτές στη μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή, η οποία συστάθηκε με την απόφαση 68/361/ΕΟΚ(17). 2. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα ελέγχου που πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν για το θέμα αυτό, και ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχείο γ), μπορούν να θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2. 3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται μέχρι την ημερομηνία της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας περί της χρησιμοποίησης υπολειμμάτων μαγειρείων για τη διατροφή χοίρων στα πλαίσια των κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή σχετικά με τη διατροφή των ζώων. Άρθρο 25 Διαδικασίες για την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας και των παραρτημάτων της και για τη θέσπιση άλλων λεπτομερειών εφαρμογής της 1. Η παρούσα οδηγία μπορεί να προσαρμόζεται, όταν χρειάζεται, στην εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων από το Συμβούλιο που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής. 2. Ωστόσο, τα παραρτήματα τροποποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2. 3. Οι τυχόν λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας οδηγίας μπορούν να θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2. Άρθρο 26 Συνήθης διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής 1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή, η οποία συστάθηκε με την απόφαση 68/361/ΕΟΚ. 2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις μήνες. Άρθρο 27 Ταχεία διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής 1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή, η οποία συστάθηκε με την απόφαση 68/361/ΕΟΚ. 2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΟΚ, ορίζεται σε 15 ημέρες. Άρθρο 28 Κατάργηση 1. Η οδηγία 80/217/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις πράξεις που εμφαίνονται στο παράρτημα VII, μέρος A, καταργείται από την 1η Ιουλίου 2002, με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 29 καθώς και των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς των εν λόγω οδηγιών, στην εθνική νομοθεσία, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα VII, μέρος B. Οι αναφορές στην καταργηθείσα οδηγία 80/217/ΕΟΚ θεωρούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία, και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VIII. 2. Η απόφαση 81/859/ΕΟΚ καταργείται. Άρθρο 29 Μεταβατικές διατάξεις 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 28 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, τα παραρτήματα I και IV της οδηγίας 80/217/ΕΟΚ εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η απόφαση για την έγκριση του εγχειριδίου διαγνωστικής, που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 3. 2. Τα σχέδια για την εκρίζωση της κλασσικής πανώλους των χοίρων από πληθυσμούς άγριων χοίρων, που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6α της οδηγίας 80/217/ΕΟΚ και τα οποία εφαρμόζονται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Ωστόσο, πριν από την 1η Οκτωβρίου 2002, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τροποποιήσεις των σχεδίων αυτών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3. Τα σχέδια, ενδεχομένως τροποποιημένα, εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27 παράγραφος 2. 3. Τα σχέδια επέμβασης για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων, που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 14β της οδηγίας 80/217/ΕΟΚ, και τα οποία εφαρμόζονται κατά την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος της παρούσας οδηγίας, εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Ωστόσο, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2003, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τροποποιήσεις των σχεδίων αυτών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 22. Τα σχέδια, ενδεχομένως τροποποιημένα, εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2. 4. Εν αναμονή της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, μπορούν να θεσπίζονται περαιτέρω μεταβατικές διατάξεις για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2. Άρθρο 30 Μεταφορά στην εθνική νομοθεσία και εφαρμογή Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία, το αργότερο μέχρι την 31ή Οκτωβρίου 2002. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Νοεμβρίου 2002. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 31 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 32 Αποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Έγινε στις Λουξεμβούργο, στις 23 Οκτωβρίου 2001. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος A. Neyts-Uyttebroeck (1) ΕΕ C 29 E της 30.1.2001, σ. 199. (2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2001 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα). (3) ΕΕ C 123 της 24.4.2001, σ. 69. (4) ΕΕ C 148 της 15.5.2001, σ. 21. (5) ΕΕ L 47 της 21.2.1980, σ. 11· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη Προσχώρησης του 1994. (6) ΕΕ L 319 της 7.11.1981, σ. 20· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 87/65/ΕΟΚ (ΕΕ L 34 της 5.2.1987, σ. 54). (7) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. (8) ΕΕ L 378 της 31.12.1982, σ. 58· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2000/556/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 235 της 19.9.2000, σ. 27). (9) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/118/ΕΟΚ (ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49). (10) Οδηγία 90/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1990, για τη θέσπιση υγειονομικών κανόνων για τη διάθεση και μεταποίηση ζωικών αποβλήτων, τη διάθεσή τους στην αγορά και την προστασία από τους παθογόνους οργανισμούς των ζωοτροφών ζωικής προέλευσης με βάση τα ψάρια (ΕΕ L 363 της 27.12.1990, σ. 51)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη Προσχώρησης του 1994. (11) ΕΕ L 340 της 31.12.1993, σ. 21 (12) Οδηγία 64/432/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (ΕΕ L 121 της 29.7.1964, σ. 1977/64)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/298/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 102 της 12.4.2001, σ. 63). (13) ΕΕ L 355 της 5.12.1992, σ. 32. Οδηγία που τροποποιήθηκε από την Πράξη Προσχώρησης του 1994. (14) Οδηγία 72/461/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1972, περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων (ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 24). Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη Προσχώρησης του 1994. (15) Οδηγία 80/215/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 1980, περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών προϊόντων με βάση το κρέας (ΕΕ L 47 της 21.2.1980, σ. 4). Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη Προσχώρησης του 1994. (16) Οδηγία 92/45/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1992, για τα υγειονομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με τη θανάτωση άγριων θηραμάτων και την εμπορία κρέατός των (ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 35)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/79)ΕΚ (ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 31). (17) ΕΕ L 255 της 18.10.1968, σ. 23. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Κοινοποίηση της νόσου και λοιπές επιδημιολογικές πληροφορίες τις οποίες πρέπει να παρέχουν τα κράτη μέλη, σε περίπτωση που επιβεβαιώνεται η παρουσία κλασσικής πανώλους των χοίρων 1. Εντός 24 ωρών από την επιβεβαίωση κάθε πρωτογενούς εστίας, πρωτογενούς κρούσματος σε άγριους χοίρους ή κρούσματος σε σφαγείο ή μεταφορικό μέσο, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος οφείλει να κοινοποιεί μέσω του συστήματος κοινοποίησης ζωονόσων, το οποίο καθιερώθηκε βάσει του άρθρου 5 της οδηγίας 82/894/ΕΟΚ του Συμβουλίου: α) την ημερομηνία αποστολής· β) την ώρα αποστολής· γ) το όνομα του κράτους μέλους· δ) την ονομασία της νόσου· ε) τον αριθμό των εστιών ή των κρουσμάτων· στ) την ημερομηνία κατά την οποία υπήρξε υποψία παρουσίας της κλασσικής πανώλους των χοίρων· ζ) την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παρουσίας κλασσικής πανώλους των χοίρων· η) τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την επιβεβαίωση· θ) αν η παρουσία της νόσου επιβεβαιώθηκε σε άγριους χοίρους ή σε εκτρεφόμενους χοίρους σε εκμετάλλευση, σε σφαγείο ή σε μεταφορικό μέσο· ι) τη γεωγραφική θέση στην οποία επιβεβαιώθηκε η εστία ή το κρούσμα κλασσικής πανώλους των χοίρων· ια) τα μέτρα καταπολέμησης της νόσου που τέθηκαν σε εφαρμογή. 2. Όταν εκδηλώνονται πρωτογενείς εστίες ή κρούσματα σε σφαγεία ή σε μεταφορικά μέσα, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 1, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος πρέπει επίσης να ανακοινώνει τις ακόλουθες πληροφορίες: α) τον αριθμό των ευπαθών χοίρων στην εν λόγω εστία, το σφαγείο ή το μεταφορικό μέσο· β) τον αριθμό των νεκρών χοίρων κάθε κατηγορίας στην εκμετάλλευση, το σφαγείο ή το μεταφορικό μέσο· γ) για κάθε κατηγορία, το ποσοστό θνησιμότητας της νόσου και τον αριθμό των χοίρων στους οποίους επιβεβαιώθηκε η παρουσία κλασσικής πανώλους των χοίρων· δ) τον αριθμό των χοίρων που θανατώθηκαν στην εστία, στο σφαγείο ή στο μεταφορικό μέσο· ε) τον αριθμό των πτωμάτων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία· στ) σε περίπτωση εκδήλωσης εστίας της νόσου, την απόστασή της από την πλησιέστερη χοιροτροφική εκμετάλλευση· ζ) σε περίπτωση που επιβεβαιώνεται η παρουσία κλασσικής πανώλους των χοίρων σε σφαγείο ή σε μεταφορικό μέσο, τη γεωγραφική θέση της εκμετάλλευσης ή των εκμεταλλεύσεων προέλευσης των μολυσμένων χοίρων ή των πτωμάτων τους. 3. Όταν εκδηλώνονται δευτερογενείς εστίες, οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να διαβιβάζονται εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 82/894/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 4. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι, το συντομότερο δυνατό μετά την παροχή των πληροφοριών σχετικά με μία εστία ή κρούσμα κλασσικής πανώλους χοίρων σε μια εκμετάλλευση, ένα σφαγείο ή μεταφορικό μέσο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3, υποβάλλεται γραπτή έκθεση στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, η οποία περιέχει τουλάχιστον: α) την ημερομηνία θανάτωσης των χοίρων στην εκμετάλλευση, στο σφαγείο ή στο μεταφορικό μέσο και επεξεργασίας των πτωμάτων τους· β) τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργήθηκαν σε δείγματα που ελήφθησαν κατά τη θανάτωση των χοίρων· γ) όταν έχει εφαρμοσθεί η παρέκκλιση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τον αριθμό των χοίρων που θανατώθηκαν και υπέστησαν επεξεργασία και τον αριθμό των χοίρων που πρόκειται να σφαγούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία, καθώς και την προθεσμία που έχει ορισθεί για τη σφαγή τους· δ) κάθε πληροφορία που σχετίζεται με την πιθανή προέλευση της νόσου ή την πραγματική προέλευσή της, εάν έχει επιβεβαιωθεί· ε) όταν εκδηλώνεται πρωτογενής εστία ή κρούσμα κλασσικής πανώλους των χοίρων σε σφαγείο ή σε μεταφορικό μέσο, το γενετικό τύπο του ιού που είναι υπεύθυνος για την εστία ή για το κρούσμα· στ) όταν έχουν θανατωθεί χοίροι σε εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου ή σε εκμεταλλεύσεις στις οποίες υπάρχει υπόνοια ότι έχουν μολυνθεί χοίροι με τον ιό της κλασσικής πανώλους των χοίρων, πληροφορίες σχετικά με: - την ημερομηνία θανάτωσης και τον αριθμό των χοίρων κάθε κατηγορίας οι οποίοι θανατώθηκαν σε κάθε μία εκμετάλλευση· - την επιδημιολογική σχέση ανάμεσα στην εστία ή στο κρούσμα κλασσικής πανώλους των χοίρων και σε κάθε εκμετάλλευση πιθανής μετάδοσης της νόσου, ή τους λόγους οι οποίοι δημιούργησαν την υποψία παρουσίας κλασσικής πανώλους των χοίρων σε κάθε ύποπτη εκμετάλλευση, - τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν στα δείγματα τα οποία ελήφθησαν από τους χοίρους στις εκμεταλλεύσεις και το χρόνο θανάτωσής τους. Σε περίπτωση που δεν θανατώθηκαν χοίροι σε εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου, πρέπει να δίδονται πληροφορίες για τους λόγους που δικαιολογούν αυτή την απόφαση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Κανόνες και διαδικασίες για τον καθαρισμό και την απολύμανση 1. Γενικοί κανόνες και διαδικασίες: α) οι εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης και, ενδεχομένως, τα μέτρα εξολόθρευσης τρωκτικών και εντόμων, εφαρμόζονται υπό επίσημη επιτήρηση και σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνίατρου· β) τα απολυμαντικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και οι συγκεντρώσεις τους εγκρίνονται επίσημα από την αρμόδια αρχή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καταστροφή του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων· γ) η δραστικότητα των απολυμαντικών, επειδή η δραστικότητα ορισμένων απολυμαντικών μειώνεται μετά από μακροχρόνια αποθήκευση, πρέπει να ελέγχεται πριν από τη χρήση· δ) η επιλογή των απολυμαντικών και των διαδικασιών απολύμανσης πραγματοποιείται αφού ληφθεί υπόψη η φύση των χώρων, των οχημάτων και των αντικειμένων που θα απολυμανθούν· ε) οι συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιούνται τα υλικά απολίπανσης και τα απολυμαντικά εξασφαλίζουν την πλήρη αποτελεσματικότητά τους. Ειδικότερα, πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές παράμετροι που ορίζει ο παρασκευαστής, ιδίως η πίεση, η ελάχιστη θερμοκρασία και ο απαιτούμενος χρόνος δράσης· στ) ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο απολυμαντικό, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες, - προσεκτικό πλύσιμο της στρωμνής, των απορριμμάτων και των περιττωμάτων με το απολυμαντικό, - πλύσιμο και καθαρισμός με προσεκτικό βούρτσισμα και τρίψιμο του εδάφους, των δαπέδων, των κεκλιμένων επιφανειών και των τοίχων, μετά την απομάκρυνση ή την αποσύνδεση, εάν χρειασθεί, του εξοπλισμού ή των εγκαταστάσεων ώστε να μην εμποδίζουν τις εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης, - στη συνέχεια, χρησιμοποιείται εκ νέου απολυμαντικό τουλάχιστον για όση ώρα ορίζουν οι οδηγίες του παρασκευαστή, - το νερό που χρησιμοποιήθηκε για τις εργασίες καθαρισμού πρέπει να αποβάλλεται κατά τρόπο που να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος διάδοσης του ιού και σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου· ζ) κατά το πλύσιμο με υγρά υπό πίεση θα πρέπει να αποφεύγεται η εκ νέου μόλυνση των σημείων που είχαν προηγουμένως καθαριστεί· η) οι εργασίες πρέπει να περιλαμβάνουν το πλύσιμο, την απολύμανση ή την καταστροφή εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, εξαρτημάτων ή διαμερισμάτων που θα μπορούσαν να έχουν μολυνθεί· θ) μετά τις εργασίες απολύμανσης πρέπει να αποτρέπεται η εκ νέου μόλυνση· ι) οι εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης που απαιτούνται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, πρέπει να καταγράφονται στο μητρώο της εκμετάλλευσης ή στο βιβλίο κινήσεως οχημάτων· όταν απαιτείται επίσημη έγκριση, πρέπει να πιστοποιούνται από τον εποπτεύοντα επίσημο κτηνίατρο. 2. Ειδικές διατάξεις καθαρισμού και απολύμανσης των εκμεταλλεύσεων που έχουν μολυνθεί: α) προκαταρκτικός καθαρισμός και απολύμανση: - κατά τη θανάτωση των ζώων, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέπεται ή να περιορίζεται στο ελάχιστο, η μετάδοση του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την προσωρινή εγκατάσταση εξοπλισμού απολύμανσης, την προμήθεια προστατευτικής ενδυμασίας, ντους, την απολύμανση του χρησιμοποιηθέντος εξοπλισμού, των εργαλείων και των εγκαταστάσεων και τη διακοπή της λειτουργίας του εξαερισμού, - τα πτώματα των θανατωθέντων ζώων πρέπει να ψεκάζονται με απολυμαντικό, - εάν τα πτώματα πρέπει να απομακρυνθούν από την εκμετάλλευση για επεξεργασία, πρέπει να χρησιμοποιούνται καλυμμένα και υδατοστεγή κοντέϊνερ, - μόλις απομακρυνθούν τα πτώματα των χοίρων για επεξεργασία, τα τμήματα της εκμετάλλευσης στα οποία στεγάζονταν τα εν λόγω ζώα και κάθε άλλο τμήμα άλλων κτιρίων, της αυλής κ.λπ., που μολύνθηκε κατά τη θανάτωση, τη σφαγή ή τη μετά τη σφαγή εξέταση των ζώων, πρέπει να ψεκάζονται με απολυμαντικά, τα οποία έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 12, - οι ιστοί ή το αίμα που μπορεί να έχουν διαχυθεί κατά τη σφαγή ή την μετά τη σφαγή εξέταση, ή μπορούν να μολύνουν κτίρια, αυλές, εργαλεία κ.λπ., πρέπει να συλλέγονται προσεκτικά και να υφίστανται επεξεργασία μαζί με τα πτώματα, - το χρησιμοποιούμενο απολυμαντικό πρέπει να παραμένει επάνω στην επιφάνεια καθαρισμού για τουλάχιστον 24 ώρες· β) τελικός καθαρισμός και απολύμανση: - η κόπρος και η στρωμνή απομακρύνονται και υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με το σημείο 3 στοιχείο α), - το λίπος και οι ακαθαρσίες απομακρύνονται από όλες τις επιφάνειες, με χρησιμοποίηση απολυμαντικού υλικού και οι επιφάνειες πλένονται με νερό, - μετά το πλύσιμο με νερό, γίνεται εκ νέου ψεκασμός με απολυμαντικό, - μετά από επτά ημέρες, όλες οι εγκαταστάσεις καθαρίζονται με απολιπαντικό υλικό, στη συνέχεια πλένονται με νερό, γίνεται ψεκασμός με απολυμαντικό και πλένονται εκ νέου με νερό. 3. Απολύμανση της στρωμνής, της κόπρου και της υγρής κόπρου που έχουν μολυνθεί: α) η κόπρος και η μεταχειρισμένη στρωμνή στοιβάζονται, ψεκάζονται με απολυμαντικό και διατηρούνται για τουλάχιστον 42 ημέρες ή καταστρέφονται με καύση ή ταφή· β) η υγρή κόπρος πρέπει να αποθηκεύεται τουλάχιστον για 42 ημέρες μετά τον τελευταίο ψεκασμό με απολυμαντικό υλικό, εκτός αν οι αρμόδιες αρχές επιτρέψουν μικρότερο διάστημα αποθήκευσης για την υγρή κόπρο, η οποία υποβλήθηκε σε αποτελεσματική επεξεργασία, σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου, ώστε να εξασφαλιστεί η καταστροφή του ιού. 4. Κατά παρέκκλιση, πάντως, από τα σημεία 1 και 2, προκειμένου περί υπαίθριων εκμεταλλεύσεων, η αρμόδια αρχή μπορεί να ορίζει ειδικές διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης, λαμβάνοντας υπόψη το είδος εκμετάλλευσης και τις κλιματικές συνθήκες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Κατάλογος και καθήκοντα εθνικών εργαστηρίων για την κλασσική πανώλη των χοίρων 1. Τα εθνικά εργαστήρια για την κλασσική πανώλη των χοίρων είναι τα εξής: Βέλγιο Centre d'études et de Recherches vétérinaire et Agrochimique, 1180 Bruxelles Δανία Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave Γερμανία Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, 17498 Insel Riems Ελλάδα Κτηνιατρικό Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων, 15310 Αγία Παρασκευή Ισπανία Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos (Madrid) Γαλλία AFSSA-Ploufragan, Zoopole des Côtes d'Armor, 22440 Ploufragan Ιρλανδία Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock, Dublin 15 Ιταλία Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, 06100 Perugia Λουξεμβούργο Laboratoire de Médecine Vétérinaire de l'État, 1020 Luxembourg Κάτω Χώρες Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid (ID- Lelystad), 8200 AB Lelystad Αυστρία Bundesanstalt für Vet. Med. Untersuchungen in Modling, Robert Koch-Gasse 17, 2340 Modling Πορτογαλία Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, 1500 Lisboa Φινλανδία Eläinlääkintä-ja elintaruiketutkimus laitos, 00231 Helsinki/Anstalten für veterinär-medicin och livsmedel, 00231 Helsingfers Σουηδία Statens veterinärmedicinska anstalt, 75189 Uppsala Ηνωμένο Βασίλειο Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB. 2. Τα εθνικά εργαστήρια για την κλασσική πανώλη των χοίρων είναι υπεύθυνα να εξασφαλίζουν ότι σε κάθε κράτος μέλος οι εργαστηριακές εξετάσεις για την ανίχνευση της παρουσίας της κλασσικής πανώλους των χοίρων και την ταυτοποίηση του γενετικού τύπου απομονωμάτων ιού, πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να συνάπτουν ειδικές συμφωνίες με το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς ή με άλλα εθνικά εργαστήρια. 3. Το εθνικό εργαστήριο για την κλασσική πανώλη των χοίρων σε κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για το συντονισμό των προτύπων και των διαγνωστικών μεθόδων που καθορίζονται σε κάθε διαγνωστικό εργαστήριο για την κλασσική πανώλη των χοίρων του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Για το σκοπό αυτό: α) μπορούν να προμηθεύουν διαγνωστικά αντιδραστήρια στα επιμέρους εργαστήρια· β) ελέγχουν την ποιότητα όλων των διαγνωστικών αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται στο εν λόγω κράτος μέλος· γ) διενεργούν περιοδικές συγκριτικές δοκιμασίες· δ) διατηρούν απομονώματα ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων από κρούσματα και εστίες που έχουν επιβεβαιωθεί στο κράτος μέλος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για την κλασσική πανώλη των χοίρων 1. Το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για την κλασσική πανώλη των χοίρων είναι το: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bünteweg 17, D-30559 Hannover. 2. Το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για την κλασσική πανώλη των χοίρων έχει τις εξής αρμοδιότητες και καθήκοντα: α) να συντονίζει, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη για τη διάγνωση της κλασσικής πανώλους των χοίρων, και ιδίως: - να αποθηκεύει και να προμηθεύει κυτταρικό υλικό που χρησιμοποιείται για διαγνωστικούς σκοπούς, - να τυποποιεί, να αποθηκεύει και να προμηθεύει στελέχη του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων που χρησιμεύουν για τη διενέργεια ορολογικών δοκιμών και για την παρασκευή αντιορών, - να προμηθεύει στα εθνικά εργαστήρια αναφοράς τυποποιημένους ορούς, συνδεδεμένους ορούς και άλλα αντιδραστήρια αναφοράς, με στόχο την τυποποίηση των δοκιμασιών και των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη, - να δημιουργεί και να διατηρεί συλλογή ιών της κλασσικής πανώλους των χοίρων, - να οργανώνει περιοδικά, σε κοινοτικό επίπεδο, συγκριτικές δοκιμές των διαγνωστικών μεθόδων, - να συλλέγει και να αντιπαραβάλλει δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους διάγνωσης και τα αποτελέσματα των πραγματοποιούμενων δοκιμασιών, - να ταυτοποιεί απομονωθέντα δείγματα του ιού με τις πλέον προηγμένες διαθέσιμες μεθόδους, με στόχο την καλύτερη κατανόηση της επιζωοτιολογίας της κλασσικής πανώλους των χοίρων, - να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης ανά τον κόσμο, όσον αφορά την επίβλεψη, την επιζωοτιολογία και την πρόληψη της κλασσικής πανώλους των χοίρων, - να αναπτύσσει πραγματογνωμοσύνη σχετικά με τον ιό της κλασσικής πανώλους των χοίρων και άλλους παρεμφερείς ιούς, ώστε να είναι δυνατή η ταχεία διαφορική διάγνωση, - να αποκτά εμπεριστατωμένη γνώση σχετικά με την παρασκευή και τη χρησιμοποίηση των προϊόντων ζωο-ανοσολογίας που χρησιμοποιούνται για την εκρίζωση και τον έλεγχο της κλασσικής πανώλους των χοίρων· β) να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την κατάρτιση ή την επιμόρφωση εμπειρογνωμόνων στα διαγνωστικά εργαστήρια, με στόχο την εναρμόνιση των διαγνωστικών μεθόδων· γ) να διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό που να μπορεί να επεμβαίνει όταν παρουσιάζονται επείγουσες καταστάσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας· δ) να πραγματοποιεί ερευνητικές δραστηριότητες και, όταν είναι δυνατό, να συντονίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες, με στόχο την καλύτερη καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Βασικά κριτήρια και παράγοντες κινδύνου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την απόφαση για τη θανάτωση χοίρων σε εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ> ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Βασικά κριτήρια και παράγοντες κινδύνου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την απόφαση για την εφαρμογή επείγοντος εμβολιασμού σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ> ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Κριτήρια και απαιτήσεις για τα σχέδια επέμβασης Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα σχέδια επέμβασης να ανταποκρίνονται τουλάχιστον προς τα ακόλουθα κριτήρια και απαιτήσεις: α) Προβλέπονται διατάξεις για να εξασφαλίζεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες δικαιοδοσίες για την εφαρμογή των σχεδίων επέμβασης και ότι είναι δυνατόν να διεξαχθεί ταχεία και αποτελεσματική εκστρατεία εκρίζωσης. β) Προβλέπονται διατάξεις για να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε κονδύλια επείγουσας ανάγκης, σε δημοσιονομικούς πόρους και σε οικονομικούς πόρους προκειμένου να καλύπτονται όλες οι πτυχές της καταπολέμησης μιας επιζωοτίας κλασσικής πανώλους των χοίρων. γ) Δημιουργείται ιεραρχική δομή για να εξασφαλίζεται ταχεία και αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση μιας επιζωοτίας. Εφόσον απαιτείται, η ιεραρχική δομή τίθεται υπό την εξουσία μιας κεντρικής μονάδας λήψης αποφάσεων στην οποία ανατίθεται η διοίκηση όλων των στρατηγικών για την καταπολέμηση της επιζωοτίας. Ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών συμμετέχει στη μονάδα αυτήν και εξασφαλίζει το σύνδεσμο με την κεντρική μονάδα λήψης αποφάσεων και το εθνικό κέντρο καταπολέμησης της επιζωοτίας που αναφέρεται στο άρθρο 23. δ) Θεσπίζονται διατάξεις για τη διάθεση κατάλληλων πόρων, συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού, του εξοπλισμού και της εργαστηριακής υποδομής, ώστε να εξασφαλίζεται ταχεία και αποτελεσματική εκστρατεία. ε) Διατίθεται ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών, στο οποίο περιγράφονται λεπτομερώς και κατά πλήρη και πρακτικό τρόπο όλες οι διαδικασίες, οι οδηγίες και τα μέτρα καταπολέμησης που πρέπει να εφαρμόζονται όταν εμφανιστεί εστία κλασσικής πανώλους των χοίρων. στ) Εάν κρίνεται αναγκαίο, διατίθενται λεπτομερή προγράμματα επείγοντος εμβολιασμού. ζ) Το προσωπικό συμμετέχει τακτικά σε: i) εκπαιδευτικές δράσεις για τα κλινικά συμπτώματα, την επιδημιολογική έρευνα και την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων, ii) ασκήσεις συναγερμού, οι οποίες διοργανώνονται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, iii) δράσεις εκπαίδευσης στις τεχνικές επικοινωνίας, ώστε να οργανώνονται εκστρατείες ευαισθητοποίησης των αρχών, των κτηνοτρόφων και των κτηνιάτρων όσον αφορά την υφιστάμενη επιζωοτία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΜΕΡΟΣ A Οδηγία 80/217/ΕΟΚ και οι διαδοχικές τροποποιήσεις της (όπως αναφέρεται στο άρθρο 28) >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ> ΜΕΡΟΣ B Προθεσμίες για τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ> ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Πίνακας αντιστοιχίας >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία