ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/32001L0107

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-02-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-02-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-01-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2001/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τη ρύθμιση των εταιρειών διαχείρισης και τα απλοποιημένα ενημερωτικά δελτία

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Οδηγία 2001/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2002 για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τη ρύθμιση των εταιρειών διαχείρισης και τα απλοποιημένα ενημερωτικά δελτία ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, την πρόταση της Επιτροπής(1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2), Ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(3), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985, για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)(4), έχει ήδη συμβάλει σημαντικά στην υλοποίηση της ενιαίας αγοράς στον εν λόγω τομέα, καθορίζοντας -για πρώτη φορά στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών- την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης της άδειας λειτουργίας και άλλες διατάξεις οι οποίες διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης των μεριδίων των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που καλύπτει (unit trusts/αμοιβαία κεφάλαια ή ως εταιρείες επενδύσεων). (2) Ωστόσο, η οδηγία 85/611/ΕΟΚ δεν ρυθμίζει ευρέως τη λειτουργία των εταιρειών που διαχειρίζονται οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (των λεγόμενων 'εταιρειών διαχείρισης')· ειδικότερα, δεν έχει διατάξεις που να εξασφαλίζουν τη θέσπιση σε όλα τα κράτη μέλη ισοδύναμων κανόνων πρόσβασης στην αγορά και προϋποθέσεων λειτουργίας για τέτοιου είδους εταιρείες ούτε διατάξεις για την ίδρυση υποκαταστημάτων και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από τέτοιες εταιρείες σε κράτη μέλη εκτός από το κράτος μέλος καταγωγής τους. (3) Η άδεια λειτουργίας που δίνει το κράτος μέλος καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης θα πρέπει να εγγυάται την προστασία του επενδυτή και τη φερεγγυότητα των εταιρειών διαχείρισης, ώστε να συμβάλλει στη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος· η προσέγγιση που ακολουθείται είναι η εξασφάλιση της ουσιαστικής εναρμόνισης η οποία είναι αναγκαία και επαρκής για την αμοιβαία αναγνώριση της άδειας λειτουργίας και των συστημάτων προληπτικής εποπτείας, επιτρέποντας την έκδοση ενιαίας άδειας με ισχύ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την άσκηση της εποπτείας από το κράτος μέλος καταγωγής. (4) Για την προστασία των επενδυτών είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η εσωτερική επίβλεψη κάθε εταιρείας διαχείρισης ιδίως με την άσκηση της διοίκησης από δύο πρόσωπα και με την ύπαρξη κατάλληλων μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου. (5) Προκειμένου η εταιρεία διαχείρισης να μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της και, συνεπώς, να εξασφαλίσει τη σταθερότητά της, απαιτούνται αρχικό κεφάλαιο και ένα πρόσθετο ποσό ιδίων κεφαλαίων· προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τρέχουσες εξελίξεις, ιδίως ως προς τις κεφαλαιακές απαιτήσεις σχετικά με τους επιχειρηματικούς κινδύνους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλα διεθνή πλαίσια, οι απαιτήσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των εγγυήσεων, θα αναθεωρηθούν εντός τριετίας. (6) Δυνάμει της αμοιβαίας αναγνώρισης, οι εταιρείες διαχείρισης που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας στο κράτος μέλος καταγωγής τους μπορούν να ασκούν τις εκ της αδείας δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ίδρυση υποκαταστημάτων ή βάσει του καθεστώτος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών· η έγκριση του κανονισμού των αμοιβαίων κεφαλαίων/unit trusts αποτελεί αρμοδιότητα του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης. (7) Όσον αφορά τη συλλογική διαχείριση χαρτοφυλακίου (διαχείριση unit trusts/αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιρειών επενδύσεων), η άδεια που χορηγείται σε μια εταιρεία διαχείρισης στο κράτος μέλος καταγωγής της πρέπει να της επιτρέπει να ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες στο κράτος μέλος υποδοχής: διανομή των μεριδίων των εναρμονισμένων unit trusts/αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται η εν λόγω εταιρεία στο κράτος μέλος καταγωγής της· διανομή των μεριδίων των εναρμονισμένων εταιρειών επενδύσεων τις οποίες διαχειρίζεται η εν λόγω εταιρεία· άσκηση όλων των άλλων λειτουργιών και καθηκόντων που περιλαμβάνονται στη δραστηριότητα της συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου· διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού των εταιρειών επενδύσεων που έχουν συσταθεί σε κράτη μέλη πλην του κράτους μέλους καταγωγής· άσκηση, κατόπιν εξουσιοδότησης, εκ μέρους εταιρειών διαχείρισης που έχουν συσταθεί σε κράτη μέλη διαφορετικά από το κράτος μέλος καταγωγής της, των καθηκόντων που περιλαμβάνονται στη δραστηριότητα της συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου. (8) Οι αρχές της αμοιβαίας αναγνώρισης και της εποπτείας από το κράτος μέλος καταγωγής ορίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δεν χορηγούν ή ανακαλούν την άδεια λειτουργίας όταν ορισμένα στοιχεία, όπως είναι το περιεχόμενο των προγραμμάτων δραστηριοτήτων, η γεωγραφική κατανομή ή οι δραστηριότητες που όντως ασκούνται, δείχνουν σαφώς ότι μια εταιρεία διαχείρισης έχει επιλέξει το νομικό σύστημα ενός κράτους μέλους με σκοπό την αποφυγή των αυστηρότερων κανόνων άλλου κράτους μέλους, όπου και σκοπεύει να ασκήσει ή ασκεί όντως το μεγαλύτερο τμήμα των δραστηριοτήτων της· για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, μια εταιρεία διαχείρισης πρέπει να λαμβάνει άδεια λειτουργίας στο κράτος μέλος όπου έχει την καταστατική της έδρα. Σύμφωνα με την αρχή του ελέγχου από τη χώρα καταγωγής, μόνο το κράτος μέλος όπου η εταιρεία διαχείρισης έχει την καταστατική της έδρα μπορεί να θεωρείται αρμόδιο για την έγκριση του κανονισμού των unit trusts/αμοιβαίων κεφαλαίων που συστήνονται από την εν λόγω εταιρεία και την επιλογή του θεματοφύλακα· για να αποτραπεί η καταχρηστική επιλογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας και να προαχθεί η εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα της εποπτείας από τις αρχές του κράτους μέλους καταγωγής, μια από τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΟΣΕΚΑ πρέπει να είναι ότι αυτός ουδόλως εμποδίζεται νομικώς να διαθέτει μερίδια στην αγορά του κράτους μέλους καταγωγής του. Η ρύθμιση αυτή δεν θίγει την ελευθερία επιλογής, αφ' ης στιγμής ένας ΟΣΕΚΑ έχει λάβει την άδεια λειτουργίας, του κράτους μέλους ή των κρατών μελών όπου θα διατεθούν τα μερίδιά του βάσει της παρούσας οδηγίας. (9) Η οδηγία 85/611/ΕΟΚ περιορίζει το πεδίο των εταιρειών διαχείρισης μόνο στη δραστηριότητα διαχείρισης unit trusts/αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιρειών επενδύσεων (συλλογική διαχείριση χαρτοφυλακίου)· για να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες εξελίξεις στις νομοθεσίες των κρατών μελών και για να μπορέσουν οι εταιρείες αυτές να επιτύχουν σημαντικές οικονομίες κλίμακας, είναι επιθυμητή η αναθεώρηση του περιορισμού αυτού· κρίνεται συνεπώς επιθυμητό να επιτραπεί στις εταιρείες αυτές να ασκούν και δραστηριότητα διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων για κάθε πελάτη χωριστά (ατομική διαχείριση χαρτοφυλακίου), συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης συνταξιοδοτικών ταμείων, καθώς και κάποιες συγκεκριμένες παρεπόμενες δραστηριότητες που συνδέονται με την κύρια ενασχόλησή τους· η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας διαχείρισης δεν θα πρέπει να θίγει τη σταθερότητα των εταιρειών αυτών· ωστόσο, θα πρέπει να εισαχθούν ειδικοί κανόνες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων όταν οι εταιρείες διαχείρισης έχουν την άδεια να ασκούν δραστηριότητες τόσο συλλογικής όσο και ατομικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου. (10) Η δραστηριότητα διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων αποτελεί επενδυτική υπηρεσία η οποία ήδη καλύπτεται από την οδηγία 93/22/ΕΟΚ της 10ης Μαΐου 1993 σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών(5). Για να εξασφαλιστεί εδώ ένα ομοιογενές ρυθμιστικό πλαίσιο, είναι επιθυμητό να υπαχθούν στους όρους που προβλέπονται στην οδηγία αυτή και οι εταιρείες διαχείρισης των οποίων η άδεια λειτουργίας καλύπτει επίσης την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. (11) Το κράτος μέλος καταγωγής μπορεί, γενικά, να θέσει αυστηρότερους κανόνες από εκείνους που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, ιδίως όσον αφορά τους όρους χορήγησης άδειας λειτουργίας, τις υποχρεώσεις εποπτείας και τους κανόνες δημοσίευσης των περιοδικών εκθέσεων και το πλήρες ενημερωτικό δελτίο. (12) Πρέπει να θεσπιστούν οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μια εταιρεία διαχείρισης μπορεί να αναθέσει κατ' εξουσιοδότηση ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες σε τρίτους ούτως ώστε να αυξηθεί η λειτουργική αποτελεσματικότητά της· για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των αρχών της αμοιβαίας αναγνώρισης της άδειας λειτουργίας και του ελέγχου από τη χώρα καταγωγής, τα κράτη μέλη που επιτρέπουν την ανάθεση αυτή θα πρέπει να φροντίζουν ώστε η εταιρεία διαχείρισης στην οποία έχουν χορηγήσει άδεια λειτουργίας να μην αναθέτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της σε ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη, καθιστάμενη πλέον κενή οντότητα, και η ύπαρξη εξουσιοδοτήσεων να μην εμποδίζει την ουσιαστική της εποπτεία· ωστόσο, το γεγονός ότι η εταιρεία διαχείρισης ανέθεσε ίδιες αρμοδιότητες ουδόλως πρέπει να επηρεάζει τις υποχρεώσεις της, καθώς και του θεματοφύλακα, έναντι των μεριδιούχων και των αρμόδιων αρχών. (13) Για την προστασία των συμφερόντων των μετόχων και την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στην αγορά για τους εναρμονισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, επιβάλλεται απαίτηση ως προς το αρχικό κεφάλαιο των εταιρειών επενδύσεων. Ωστόσο, οι εταιρείες επενδύσεων που έχουν ορίσει εταιρεία διαχείρισης θα καλύπτονται μέσω ενός πρόσθετου ποσού ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας διαχείρισης. (14) Τα άρθρα 5ζ και 5η πρέπει πάντοτε να τηρούνται από τις εταιρείες επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, είτε απ' ευθείας από την εταιρεία κατ' άρθρο 13β, είτε έμμεσα διότι εάν μια εταιρεία επενδύσεων που έχει λάβει άδεια αποφασίσει να ορίσει μια εταιρεία διαχείρισης, η εταιρεία διαχείρισης πρέπει να έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την οδηγία, και επομένως υποχρεούται να τηρεί τα άρθρα 5ζ και 5η. (15) Για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις των τεχνικών ενημέρωσης κρίνεται επιθυμητή η αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου ενημέρωσης που ορίζει η οδηγία 85/611/ΕΟΚ· ειδικότερα, θα πρέπει να προβλεφθεί, επιπλέον του υφιστάμενου πλήρους ενημερωτικού δελτίου και ένας νέος τύπος ενημερωτικού δελτίου για τους ΟΣΕΚΑ (απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο)· το νέο αυτό δελτίο πρέπει να είναι εύχρηστο για τους επενδυτές και να αποτελεί συνεπώς πηγή πολύτιμων πληροφοριών για τον μέσο επενδυτή· το δελτίο αυτό θα πρέπει να παρέχει βασικές πληροφορίες για τον ΟΣΕΚΑ με σαφή, συνθετικό και εύκολα κατανοητό τρόπο· ωστόσο, ο επενδυτής θα πρέπει πάντοτε να πληροφορείται, με κατάλληλη μνεία στο απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο, ότι υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες στο πλήρες ενημερωτικό δελτίο και στην ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση του ΟΣΕΚΑ, τα οποία και μπορεί να προμηθευτεί δωρεάν· το απλοποιημένο δελτίο θα πρέπει να προσφέρεται πάντοτε δωρεάν στους εγγραφόμενους πριν από τη σύναψη της σύμβασης· αυτό αποτελεί επαρκή προϋπόθεση για την τήρηση της εκ της προκείμενης οδηγίας υποχρέωσης για την παροχή πληροφοριών στους εγγραφόμενους πριν από τη σύναψη της σύμβασης. (16) Είναι ανάγκη να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι λειτουργίας μεταξύ των φορέων διαμεσολάβησης στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κατά την παροχή των ίδιων υπηρεσιών, καθώς και ένα εναρμονισμένο ελάχιστο επίπεδο προστασίας των επενδυτών· το ελάχιστο επίπεδο εναρμόνισης των όρων πρόσβασης και άσκησης των δραστηριοτήτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς για τους εν λόγω φορείς· οι επιδιωκόμενοι στόχοι μπορούν συνεπώς να επιτευχθούν μόνο μέσω μιας δεσμευτικής κοινοτικής οδηγίας που θα θέτει τα ελάχιστα συμφωνημένα σχετικά πρότυπα· η παρούσα οδηγία πραγματοποιεί μόνο την ελάχιστη απαιτούμενη εναρμόνιση και δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του άρθρου 5 της συνθήκης. (17) Η Επιτροπή είναι πιθανό να εξετάσει εν ευθέτω χρόνω αν είναι σκόπιμο να προτείνει την κωδικοποίηση του κειμένου μετά την υιοθέτηση των προτάσεων, ΕΞΕΔΩΣAN ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 85/611/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 'Άρθρο 1α Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1. θεματοφύλακας: κάθε οργανισμός στον οποίο έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 14 και υπόκειται στις λοιπές διατάξεις που ορίζονται στα τμήματα IIIα και IVα, 2. εταιρεία διαχείρισης: κάθε εταιρεία της οποίας οι συνήθεις δραστηριότητες συνίστανται στη διαχείριση ΟΣΕΚΑ που έχουν τη μορφή unit trusts/αμοιβαίων κεφαλαίων ή/και εταιρειών επενδύσεων (συλλογική διαχείριση χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ), περιλαμβανομένων των λειτουργιών που μνημονεύονται στο παράρτημα ΙΙ, 3. κράτος μέλος καταγωγής εταιρείας διαχείρισης: το κράτος μέλος όπου βρίσκεται η καταστατική έδρα της εταιρείας διαχείρισης, 4. κράτος μέλος υποδοχής εταιρείας διαχείρισης: το κράτος μέλος, πλην του κράτους μέλους καταγωγής, όπου η εταιρεία διαχείρισης διαθέτει υποκατάστημα ή παρέχει υπηρεσίες, 5. 'κράτος μέλος καταγωγής ενός ΟΣΕΚΑ': α) όσον αφορά τους ΟΣΕΚΑ που έχουν συσταθεί με τη μορφή unit trusts/αμοιβαίου κεφαλαίου, είναι το κράτος μέλος της καταστατικής έδρας της εταιρείας διαχείρισης, β) όσον αφορά τους ΟΣΕΚΑ που έχουν συσταθεί με τη μορφή εταιρείας επενδύσεων, είναι το κράτος μέλος της καταστατικής έδρας της εταιρείας επενδύσεων, 6. κράτος μέλος υποδοχής ενός ΟΣΕΚΑ: το κράτος μέλος, εκτός του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, στο οποίο διατίθενται τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου/unit trusts ή της εταιρείας επενδύσεων, 7. υποκατάστημα: έδρα εκμετάλλευσης που αποτελεί τμήμα της εταιρείας διαχείρισης, στερείται νομικής προσωπικότητας και παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει λάβει άδεια λειτουργίας η εταιρεία διαχείρισης· όλες οι έδρες εκμετάλλευσης που έχουν συσταθεί στο ίδιο κράτος μέλος από μία εταιρεία διαχείρισης με εταιρική έδρα σε άλλο κράτος μέλος, λογίζονται ως ένα και το αυτό υποκατάστημα, 8. αρμόδιες αρχές: οι αρχές τις οποίες κάθε κράτος μέλος ορίζει βάσει του άρθρου 49 της παρούσας οδηγίας, 9. στενοί δεσμοί: η κατάσταση που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 95/26/ΕΚ(6), 10. ειδική συμμετοχή: άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε μία εταιρεία διαχείρισης η οποία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 10 % του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου ή που επιτρέπει την άσκηση σημαντικής επιρροής στη διοίκηση της εταιρείας διαχείρισης στην οποία υπάρχει η συμμετοχή: Για την εφαρμογή του παρόντος ορισμού, λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα ψήφου που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 88/627/ΕΟΚ(7), 11. ISD: η οδηγία 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 1993 σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών(8), 12. μητρική επιχείρηση: η μητρική επιχείρηση κατά την έννοια των άρθρων 1 και 2 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ(9), 13. θυγατρική: η θυγατρική επιχείρηση κατά την έννοια των άρθρων 1 και 2 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ· κάθε θυγατρική επιχείρηση άλλης θυγατρικής επιχείρησης θεωρείται επίσης θυγατρική της μητρικής επιχείρησης που είναι επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτών, 14. αρχικό κεφάλαιο: τα στοιχεία 1 και 2 του άρθρου 34 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ(10), 15. ίδια κεφάλαια: τα ίδια κεφάλαια κατά την έννοια του τίτλου V κεφάλαιο 2 τμήμα 1 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ· ο ορισμός αυτός μπορεί ωστόσο να τροποποιηθεί στις περιπτώσεις που περιγράφονται στο παράρτημα V της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ(11).' 2. Το άρθρο 4 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '3. Οι αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια σε έναν ΟΣΕΚΑ εάν η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των τμημάτων III και IV αντιστοίχως της παρούσας οδηγίας. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια σε έναν ΟΣΕΚΑ εάν οι διευθύνοντες του θεματοφύλακα δεν παρέχουν εχέγγυα ήθους ή δεν διαθέτουν επαρκή πείρα, μεταξύ άλλων και σε σχέση με το είδος του ΟΣΕΚΑ που θα είναι αντικείμενο της διαχείρισης. Προς το σκοπό αυτό, κοινοποιούνται πάραυτα στις αρμόδιες αρχές τα ονόματα των διευθυνόντων του θεματοφύλακα και παντός διαδόχου αυτών, Ως διευθύνοντες νοούνται τα πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με το νόμο ή τα καταστατικά του έγγραφα, εκπροσωπούν τον θεματοφύλακα, ή τα οποία πράγματι αποφασίζουν την πολιτική του θεματοφύλακα. 3α. Οι αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια λειτουργίας σε έναν ΟΣΕΚΑ ο οποίος κωλύεται νομικώς (π.χ. βάσει του κανονισμού του κεφαλαίου ή των καταστατικών του εγγράφων) να διαθέτει τα μερίδιά του ή τις μετοχές του στο κράτος μέλος καταγωγής του.' 3. Ο τίτλος του τμήματος ΙΙΙ και τα άρθρα 5 και 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 'ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Υποχρεώσεις των εταιρειών διαχείρισης Τίτλος Α Προϋποθέσεις ανάληψης δραστηριότητας Άρθρο 5 1. Η ανάληψη της δραστηριότητας της εταιρείας διαχείρισης χρειάζεται προηγούμενη επίσημη άδεια από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής. Η άδεια που χορηγείται βάσει της παρούσας οδηγίας σε μία εταιρεία διαχείρισης ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη. 2. Καμία εταιρεία διαχείρισης δεν μπορεί να αναλάβει δραστηριότητες διαφορετικές από αυτές της διαχείρισης ΟΣΕΚΑ εγκεκριμένων βάσει της παρούσας οδηγίας, πλην της επιπρόσθετης διαχείρισης άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, και για τους οποίους η εταιρεία διαχείρισης υπόκειται σε προληπτική εποπτεία, αλλά δεν επιτρέπεται βάσει της παρούσας οδηγίας η διάθεση μεριδίων τους σε άλλα κράτη μέλη. Η δραστηριότητα της διαχείρισης unit trusts/αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιρειών επενδύσεων περιλαμβάνει, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τις λειτουργίες που αναφέρονται στο παράρτημα II, ο κατάλογος των οποίων είναι ενδεικτικός. 3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν σε εταιρείες διαχείρισης την παροχή, επιπλέον της διαχείρισης unit trusts/αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιρειών επενδύσεων, των ακόλουθων υπηρεσιών: α) διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, βάσει εντολών που παρέχονται από επενδυτές σε διακριτική βάση και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα μέσα που απαριθμούνται στο τμήμα Β του παραρτήματος της οδηγίας ISD, β) παρεπόμενες υπηρεσίες: - παροχή επενδυτικών συμβουλών για ένα ή περισσότερα από τα μέσα που αναφέρονται στο τμήμα Β του παραρτήματος της οδηγίας ISD, - φύλαξη και διαχείριση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Οι εταιρείες διαχείρισης ουδέποτε λαμβάνουν άδεια, βάσει της παρούσας οδηγίας, για την παροχή μόνο των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, ούτε για την παροχή παρεπόμενων υπηρεσιών, χωρίς να έχουν λάβει άδεια για την παροχή της υπηρεσίας που μνημονεύεται στο σημείο α). 4. Τα άρθρα 2 παράγραφος 4, και 8 παράγραφοι 2, 10, 11, και 13 της οδηγίας ISD ισχύουν για την παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου από εταιρείες διαχείρισης. Άρθρο 5α 1. Με την επιφύλαξη των λοιπών γενικών όρων της εθνικής νομοθεσίας, οι αρμόδιες αρχές χορηγούν άδεια λειτουργίας σε μία εταιρεία διαχείρισης μόνο όταν: α) η εταιρεία διαχείρισης διαθέτει αρχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 125000 ευρώ: - Όταν η αξία των χαρτοφυλακίων της εταιρείας διαχείρισης υπερβαίνει τα 250000000 ευρώ, η εταιρεία πρέπει να παράσχει πρόσθετο ποσό ιδίων κεφαλαίων. Το πρόσθετο ποσό θα αντιστοιχεί στο 0,02 % του ποσού κατά το οποίο η αξία των χαρτοφυλακίων της εταιρείας υπερβαίνει τα 250000000 ευρώ. Ωστόσο, το απαιτούμενο σύνολο του αρχικού κεφαλαίου και του πρόσθετου ποσού δεν μπορεί να υπερβεί τα 10000000 ευρώ. - Για το σκοπό της παρούσας παραγράφου, τα ακόλουθα χαρτοφυλάκια θεωρούνται ως χαρτοφυλάκια της εταιρείας διαχείρισης: i) τα unit trusts/αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των χαρτοφυλακίων των οποίων τη διαχείριση έχει αναθέσει σε τρίτους, αλλά εξαιρουμένων των χαρτοφυλακίων τα οποία διαχειρίζεται κατόπιν ανάθεσης, ii) εταιρείες επενδύσεων των οποίων εταιρεία διαχείρισης είναι η ορισθείσα εταιρεία διαχείρισης, iii) άλλοι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων τους οποίους διαχειρίζεται η εταιρεία διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των χαρτοφυλακίων των οποίων τη διαχείριση έχει αναθέσει σε τρίτους, αλλά εξαιρουμένων των χαρτοφυλακίων τα οποία διαχειρίζεται κατόπιν ανάθεσης. - Ανεξαρτήτως του ποσού των απαιτήσεων αυτών, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας διαχείρισης δεν πρέπει ποτέ να είναι λιγότερα από το ποσό που προβλέπεται στο παράρτημα IV της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ. - Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στις εταιρείες διαχείρισης να μην παρέχουν μέχρι και το 50 % του πρόσθετου ποσού ιδίων κεφαλαίων που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, εφόσον αυτές διαθέτουν εγγύηση του ιδίου ύψους από πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστική επιχείρηση. Το πιστωτικό ίδρυμα ή η ασφαλιστική επιχείρηση πρέπει να εδρεύουν σε κράτος μέλος, ή και σε τρίτη χώρα εφόσον υπόκεινται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας που θεωρούνται από τις αρμόδιες αρχές ως τουλάχιστον ισοδύναμοι με αυτούς της κοινοτικής νομοθεσίας. - Το αργότερο στις 13 Φεβρουαρίου 2005 η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την εφαρμογή της εν λόγω κεφαλαιακής απαίτησης καθώς και ενδεχόμενες προτάσεις για την αναθεώρησή της. β) τα πρόσωπα που όντως διευθύνουν τις δραστηριότητες μιας εταιρείας διαχείρισης παρέχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους και πείρας σε σχέση με το είδος των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η εταιρεία διαχείρισης. Για τον σκοπό αυτό, τα ονόματα αυτών καθώς και κάθε διαδόχου τους πρέπει να κοινοποιούνται πάραυτα στις αρμόδιες αρχές. Οι εργασίες της εταιρείας διαχείρισης διευθύνονται από δύο τουλάχιστον πρόσωπα τα οποία πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, γ) η αίτηση αδείας λειτουργίας συνοδεύεται από πρόγραμμα δραστηριοτήτων στο οποίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, η οργανωτική διάρθρωση της εταιρείας διαχείρισης, δ) τόσο η καταστατική όσο και η εταιρική έδρα βρίσκονται στο ίδιο κράτος μέλος. 2. Επιπλέον, όταν υφίστανται στενοί δεσμοί μεταξύ της εταιρείας διαχείρισης και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, οι αρμόδιες αρχές χορηγούν άδεια λειτουργίας μόνον εφόσον οι δεσμοί αυτοί δεν εμποδίζουν την ουσιαστική άσκηση της εποπτείας. Οι αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια λειτουργίας εάν οι νομικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις μιας τρίτης χώρας που διέπουν ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία διαχείρισης διατηρεί στενούς δεσμούς ή οι δυσκολίες εφαρμογής τους εμποδίζουν την ορθή άσκηση των εποπτικών τους καθηκόντων. Οι αρμόδιες αρχές απαιτούν από τις εταιρείες διαχείρισης την παροχή πληροφοριών αναγκαίων για την παρακολούθηση της διαρκούς συμμόρφωσης με τους όρους της παρούσας παραγράφου. 3. Ο αιτών ενημερώνεται, εντός έξι μηνών από την υποβολή πλήρους αίτησης, για τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας. Η άρνηση αδείας αιτιολογείται δεόντως. 4. Μόλις χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας, η εταιρεία διαχείρισης μπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητές της. 5. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να ανακαλέσουν την άδεια λειτουργίας που έχει χορηγηθεί σε μία εταιρεία διαχείρισης η οποία εμπίπτει στην παρούσα οδηγία μόνον εφόσον η εταιρεία αυτή: α) δεν κάνει χρήση της άδειας εντός δώδεκα μηνών, παραιτηθεί ρητά από αυτήν ή έχει παύσει να ασκεί τη δραστηριότητα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία για διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες, εκτός εάν το οικείο κράτος μέλος έχει προβλέψει ότι στις περιπτώσεις αυτές η άδεια λειτουργίας λήγει, β) έλαβε την άδεια βάσει ψευδών δηλώσεων ή με οποιονδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο, γ) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια, δ) δεν πληροί πλέον τους όρους της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ εάν η άδεια καλύπτει επίσης την υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε διακριτική βάση, κατ' άρθρο 5 παράγραφος 3 σημείο α) της προκειμένης οδηγίας, ε) έχει διαπράξει σε σοβαρές ή/και επανειλημμένες παραβάσεις των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας, ή στ) εμπίπτει σε άλλο λόγο ανάκλησης που προβλέπει η εθνική νομοθεσία. Άρθρο 5β 1. Οι αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια λειτουργίας σε μια εταιρία διαχείρισης εάν δεν τους έχει προηγουμένως κοινοποιηθεί η ταυτότητα των μετόχων ή εταίρων, άμεσων ή έμμεσων, φυσικών ή νομικών προσώπων, που κατέχουν ειδική συμμετοχή και το ύψος της συμμετοχής αυτής. Οι αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια λειτουργίας εάν, ενόψει της ανάγκης χρηστής και συνετής διοίκησης μιας εταιρείας διαχείρισης, κρίνουν ανεπαρκή την καταλληλότητα των εν λόγω μετόχων ή εταίρων. 2. Στην περίπτωση υποκαταστημάτων εταιρειών διαχείρισης τα οποία έχουν την καταστατική έδρα τους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία αναλαμβάνουν ή ασκούν ήδη δραστηριότητες, τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν διατάξεις που οδηγούν σε καθεστώς ευνοϊκότερο από εκείνο στο οποίο υπόκεινται τα υποκαταστήματα των εταιρειών διαχείρισης με καταστατική έδρα σε κράτη μέλη. 3. Ζητείται προηγουμένως η γνώμη των αρμόδιων αρχών του άλλου ενδιαφερόμενου κράτους μέλους προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σε εταιρεία διαχείρισης η οποία: α) είναι θυγατρική άλλης εταιρείας διαχείρισης, επιχείρησης επενδύσεων, πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής εταιρείας που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος, β) είναι θυγατρική της μητρικής επιχείρησης άλλης εταιρείας διαχείρισης, επιχείρησης επενδύσεων, πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής εταιρείας που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος, ή γ) ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν και μια άλλη εταιρεία διαχείρισης, επιχείρηση επενδύσεων, πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστική εταιρεία που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος. Τίτλος Β Σχέσεις με τρίτες χώρες Άρθρο 5γ 1. Οι σχέσεις με τρίτες χώρες ρυθμίζονται σύμφωνα με τους συναφείς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας ISD. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι όροι 'επιχείρηση/επιχείρηση επενδύσεων' και 'επιχειρήσεις επενδύσεων' που περιλαμβάνονται στο άρθρο 7 της οδηγίας ISD, έχουν την έννοια 'εταιρεία διαχείρισης' και 'εταιρείες διαχείρισης' αντιστοίχως και ο όρος 'παροχή επενδυτικών υπηρεσιών' στο άρθρο 7 σημείο 2 της οδηγίας ISD νοείται ως 'παροχή υπηρεσιών'. 2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν επίσης την Επιτροπή σχετικά με τις γενικής φύσεως δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΟΣΕΚΑ κατά τη διάθεση των μεριδίων τους σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Τίτλος Γ Προϋποθέσεις άσκησης Άρθρο 5δ 1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης απαιτούν από τις εταιρείες διαχείρισης στις οποίες έχουν χορηγήσει άδεια λειτουργίας να πληρούν πάντοτε τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 5 και στο άρθρο 5α παράγραφοι 1 και 2 της παρούσας οδηγίας. Τα ίδια κεφάλαια μιας διαχειριστικής εταιρείας δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερα από το επίπεδο που προσδιορίζεται στην πρώτη περίπτωση του άρθρου 5α παράγραφος 1 σημείο α). Εάν παρά ταύτα είναι μικρότερα, οι αρμόδιες αρχές δύνανται, όποτε το δικαιολογούν οι περιστάσεις, να θέτουν περιορισμένη προθεσμία σε αυτές τις εταιρείες για να βελτιώσουν την κατάστασή τους ή να παύσουν τις δραστηριότητές τους. 2. Την προληπτική εποπτεία των εταιρειών διαχείρισης ασκούν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής, ανεξάρτητα του εάν η εταιρεία διαχείρισης ιδρύει ή όχι υποκατάστημα ή παρέχει υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος, με την επιφύλαξη των διατάξεων εκείνων της παρούσας οδηγίας που αναθέτουν αρμοδιότητα στις αρχές του κράτους μέλους υποδοχής. Άρθρο 5ε 1. Οι ειδικές συμμετοχές σε εταιρείες διαχείρισης υπόκεινται στους κανόνες του άρθρου 9 της οδηγίας ISD. 2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι όροι 'επιχείρηση/επιχείρηση επενδύσεων' και 'επιχειρήσεις επενδύσεων' στο άρθρο 9 της οδηγίας ISD γίνονται αντίστοιχα 'εταιρεία διαχείρισης' και 'εταιρείες διαχείρισης'. Άρθρο 5στ 1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει κανόνες προληπτικής εποπτείας τους οποίους οι εταιρίες διαχείρισης πρέπει πάντοτε να τηρούν, όσον αφορά τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ εγκεκριμένων βάσει της παρούσας οδηγίας. Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη φύση των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η εταιρεία διαχείρισης, απαιτούν από κάθε τέτοια εταιρεία: α) να διαθέτει ορθές διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, ρυθμίσεις ελέγχου και ασφάλειας για την επεξεργασία των ηλεκτρονικών δεδομένων, καθώς και κατάλληλους εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου που περιλαμβάνουν, ειδικότερα, κανόνες για τις προσωπικές συναλλαγές των υπαλλήλων της ή για την κατοχή ή διαχείριση επενδύσεων σε χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό την επένδυση ιδίων κεφαλαίων και θα εξασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, ότι για κάθε συναλλαγή στην οποία συμμετέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι δυνατή η εξακρίβωση της προέλευσής της, των συναλλασσομένων, του χαρακτήρα της, καθώς και του τόπου και χρόνου πραγματοποίησής της, και ότι τα στοιχεία του ενεργητικού των unit trusts/αμοιβαίων κεφαλαίων ή των εταιρειών επενδύσεων που διαχειρίζεται η εταιρεία διαχείρισης επενδύονται σύμφωνα με τον κανονισμό του κεφαλαίου ή τα καταστατικά του έγγραφα καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, β) να διαθέτει δομή και οργάνωση τέτοια ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος ζημίας των συμφερόντων των ΟΣΕΚΑ ή των πελατών από συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της, μεταξύ δύο πελατών της, μεταξύ ενός πελάτη και ενός ΟΣΕΚΑ ή μεταξύ δύο ΟΣΕΚΑ. Εντούτοις, στην περίπτωση ίδρυσης υποκαταστήματος, οι οργανωτικές ρυθμίσεις δεν πρέπει να αντίκεινται στους κανόνες δεοντολογίας που έχει θεσπίσει το κράτος μέλος υποδοχής προκειμένου να καλύψει τις συγκρούσεις συμφερόντων. 2. Κάθε εταιρεία διαχείρισης, η άδεια λειτουργίας της οποίας καλύπτει και την υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε διακριτική βάση κατ' άρθρο 5 παράγραφος 3 σημείο α): - απαγορεύεται να επενδύει το σύνολο ή μέρος του χαρτοφυλακίου των επενδυτών σε μερίδια unit trusts/αμοιβαίων κεφαλαίων ή εταιρειών επενδύσεων που διαχειρίζεται, εκτός εάν λάβει προηγούμενη γενική έγκριση από τον πελάτη, - υπόκειται, όσον αφορά τις αναφερόμενες στο άρθρο 5 παράγραφος 3 υπηρεσίες, στις διατάξεις της οδηγίας 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών(12). Άρθρο 5ζ 1. Όταν τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις εταιρείες διαχείρισης να αναθέτουν σε τρίτους, με σκοπό την αποδοτικότερη άσκηση των δραστηριοτήτων τους, τη διεξαγωγή για λογαριασμό τους μιας ή περισσότερων από τις δραστηριότητές τους, πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) η αρμόδια αρχή ενημερώνεται δεόντως, β) η εντολή δεν εμποδίζει την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας επί της εταιρείας διαχείρισης, και ειδικότερα δεν εμποδίζει τη ανάληψη δράσης από την εταιρεία διαχείρισης ούτε τη διαχείριση του ΟΣΕΚΑ κατά τον πλέον επωφελή για τους επενδυτές τρόπο, γ) όταν η εντολή αφορά τη διαχείριση επενδύσεων, μπορεί να δοθεί μόνο σε επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια ή έχουν αναγνωρισθεί για τη διαχείριση κεφαλαίων και υπόκεινται σε προληπτική εποπτεία· η εντολή πρέπει να είναι σύμφωνη με τα κριτήρια κατανομής των επενδύσεων τα οποία θεσπίζουν περιοδικώς οι εταιρείες διαχείρισης, δ) όταν η εντολή αφορά τη διαχείριση επενδύσεων και ανατίθεται σε επιχείρηση τρίτης χώρας, πρέπει να διασφαλίζεται η συνεργασία μεταξύ των οικείων εποπτικών αρχών, ε) εντολή που αφορά τη βασική λειτουργία της διαχείρισης επενδύσεων δεν επιτρέπεται να δοθεί στο θεματοφύλακα ή σε άλλη επιχείρηση τα συμφέροντα των οποίων είναι δυνατόν να συγκρούονται με εκείνα της εταιρείας διαχείρισης ή των μεριδιούχων, στ) προβλέπονται μέτρα τα οποία επιτρέπουν στους διευθύνοντες την εταιρεία διαχείρισης να επιβλέπουν αποτελεσματικά ανά πάσα στιγμή τις δραστηριότητες της εντολοδόχου επιχείρησης, ζ) η εντολή δεν εμποδίζει τους διευθύνοντες την εταιρεία διαχείρισης να δίνουν ανά πάσα στιγμή περαιτέρω οδηγίες στις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν ανατεθεί καθήκοντα και να ανακαλούν την εντολή με άμεση ισχύ όταν αυτό είναι προς το συμφέρον των επενδυτών, η) λαμβανομένης υπόψη της φύσης των λειτουργιών που ανατίθενται, η επιχείρηση προς την οποία πρόκειται να ανατεθούν λειτουργίες πρέπει να διαθέτει τα προσόντα και τις ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους, και θ) τα ενημερωτικά δελτία των ΟΣΕΚΑ αναφέρουν τις λειτουργίες που επετράπη στην εταιρεία διαχείρισης να αναθέσει. 2. Ουδέποτε οι ευθύνες της εταιρείας διαχείρισης και του θεματοφύλακα επηρεάζονται από το γεγονός ότι η εταιρία διαχείρισης έχει αναθέσει οποιαδήποτε καθήκοντα σε τρίτους. Η εταιρεία διαχείρισης απαγορεύεται να αναθέσει καθήκοντα σε τρίτους σε βαθμό που να την καθιστά εταιρεία-σφραγίδα. Άρθρο 5η Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει κανόνες δεοντολογίας τους οποίους πρέπει να τηρούν πάντοτε οι εταιρείες διαχείρισης που έχουν λάβει άδεια στο κράτος αυτό. Οι κανόνες εφαρμόζουν τουλάχιστον τις κατωτέρω αρχές οι οποίες και διασφαλίζουν ότι μια εταιρεία διαχείρισης: α) ενεργεί εντίμως και νομίμως κατά τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων προς το συμφέρον των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, και χάριν της ακεραιότητος της αγοράς, β) ενεργεί με την απαιτούμενη προσοχή και επιμέλεια, προς το συμφέρον των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, και χάριν της ακεραιότητος της αγοράς, γ) διαθέτει και χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη δέουσα διεξαγωγή των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, δ) προσπαθεί να αποτρέπει τις συγκρούσεις συμφερόντων και, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, φροντίζει ώστε οι ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται να τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης, και ε) τηρεί όλες τις ρυθμιστικές απαιτήσεις που διέπουν την άσκηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να προωθούνται κατά τον πλέον επωφελή τρόπο τα συμφέροντα των επενδυτών της και η ακεραιότητα της αγοράς. Τίτλος Δ Το δικαίωμα της εγκατάστασης και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Άρθρο 6 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η εταιρεία διαχείρισης, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την παρούσα οδηγία από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους, να μπορεί να ασκεί στο έδαφός τους την εκ της αδείας δραστηριότητα είτε με την ίδρυση υποκαταστήματος είτε στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. 2. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εξαρτούν την ίδρυση υποκαταστήματος ή την παροχή υπηρεσιών από την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας, από την υποχρέωση σύστασης αρχικού κεφαλαίου ή από οποιοδήποτε άλλο μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος. Άρθρο 6α 1. Εκτός από την τήρηση των προϋποθέσεων κατ' άρθρο 5 και 5α, κάθε εταιρεία διαχείρισης που επιθυμεί να ιδρύσει υποκατάστημα στο έδαφος άλλου κράτους μέλους ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της. 2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από κάθε εταιρεία διαχείρισης που επιθυμεί να ιδρύσει υποκατάστημα σε άλλο κράτος μέλος να περιλαμβάνει στην ενημέρωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τις ακόλουθες πληροφορίες και έγγραφα: α) το κράτος μέλος όπου προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστημα, β) το πρόγραμμα εργασιών όπου προσδιορίζονται οι δραστηριότητες και υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφοι 2 και 3, και η οργανωτική δομή του υποκαταστήματος, γ) τη διεύθυνση στο κράτος μέλος υποδοχής, από την οποία μπορούν να ληφθούν έγγραφα, δ) τα ονόματα των υπεύθυνων του υποκαταστήματος. 3. Εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής δεν έχουν λόγους να αμφιβάλλουν για την επάρκεια της διοικητικής οργάνωσης ή της χρηματοοικονομικής κατάστασης μιας εταιρείας διαχείρισης, ενόψει των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων, κοινοποιούν, εντός τριών μηνών αφότου λάβουν όλες τις πληροφορίες της παραγράφου 2, τις πληροφορίες αυτές στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής και ενημερώνουν την ενδιαφερόμενη εταιρεία διαχείρισης. Κοινοποιούν επίσης στοιχεία για τυχόν συστήματα αποζημίωσης που αποβλέπουν στην προστασία των επενδυτών. Εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής αρνηθούν να ανακοινώσουν τις πληροφορίες της παραγράφου 2 στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, γνωστοποιούν τους λόγους της άρνησής τους στην ενδιαφερόμενη εταιρεία διαχείρισης εντός δύο μηνών από τη λήψη όλων των πληροφοριών. Η άρνηση αυτή ή η απουσία απάντησης επιδέχεται δικαστικής προσφυγής στο κράτος μέλος καταγωγής. 4. Πριν από την έναρξη λειτουργίας του υποκαταστήματος μιας εταιρείας διαχείρισης, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, εντός δύο μηνών από τη λήψη των πληροφοριών κατά την παράγραφο 2, οργανώνουν την εποπτεία της εταιρείας διαχείρισης και, εφόσον είναι αναγκαίο, γνωστοποιούν τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων των άρθρων 44 και 45 που ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής και των εφαρμοστέων κανόνων δεοντολογίας στην περίπτωση παροχής της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου κατ' άρθρο 5 παράγραφος 3 και υπηρεσιών συμβούλου επενδύσεων και θεματοφύλακα, βάσει των οποίων, για λόγους γενικού συμφέροντος, οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να ασκούνται στο κράτος μέλος υποδοχής. 5. Μόλις ληφθεί η κοινοποίηση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής ή παρελθούσης της προθεσμίας της παραγράφου 4 χωρίς κοινοποίηση από τις εν λόγω αρχές, το υποκατάστημα μπορεί να ιδρυθεί και να αρχίσει τις δραστηριότητές του. Από τη στιγμή εκείνη, η εταιρεία διαχείρισης μπορεί επίσης να αρχίσει να διανέμει τα μερίδια των unit trusts/αμοιβαίων κεφαλαίων και των εταιρειών επενδύσεων που διαχειρίζεται και υπόκεινται στην παρούσα οδηγία, εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής αποφανθούν, σε αιτιολογημένη απόφαση λαμβανομένη εντός της προθεσμίας των δύο μηνών -και η οποία ανακοινώνεται προς τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής- ότι οι ρυθμίσεις για τη διάθεση των μεριδίων αντίκεινται στο άρθρο 44 παράγραφος 1 και στο άρθρο 45. 6. Σε περίπτωση μεταβολής κάποιων πληροφοριών οι οποίες κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχεία β), γ) ή δ), η εταιρεία διαχείρισης γνωστοποιεί γραπτώς τη μεταβολή αυτή στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής, ένα μήνα τουλάχιστον προτού γίνει η μεταβολή έτσι ώστε οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής να αποφασίσουν επί της μεταβολής αυτής σύμφωνα με την παράγραφο 3 και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής να πράξουν ανάλογα σύμφωνα με την παράγραφο 4. 7. Σε περίπτωση μεταβολής των πληροφοριών που κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρώτο στοιχείο της παραγράφου 3, οι αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ενημερώνουν τις αρχές του κράτους μέλους υποδοχής. Άρθρο 6β 1. Η εταιρεία διαχείρισης που επιθυμεί να ασκήσει, για πρώτη φορά, δραστηριότητες στο έδαφος άλλου κράτους μέλους υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών κοινοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της: α) το κράτος μέλος όπου σκοπεύει να ασκήσει δραστηριότητες, β) ένα πρόγραμμα εργασιών με απαρίθμηση των οικείων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3. 2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1, εντός μηνός από την παραλαβή τους. Κοινοποιούν επίσης λεπτομέρειες για τα τυχόν εφαρμοστέα συστήματα αποζημίωσης που αποβλέπουν στην προστασία των επενδυτών. 3. Η εταιρεία διαχείρισης μπορεί πλέον να αρχίσει δραστηριότητες στο κράτος μέλος υποδοχής κατά παρέκκλιση εκ των διατάξεων του άρθρου 46. Αν είναι αναγκαίο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής υποδεικνύουν, μετά την παραλαβή των πληροφοριών κατά την παράγραφο 1, στην εταιρεία διαχείρισης τους όρους, περιλαμβανομένων των τηρητέων κανόνων δεοντολογίας σε περίπτωση παροχής της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου κατ' άρθρο 5 παράγραφος 3 και υπηρεσιών συμβούλου επενδύσεων και θεματοφύλακα, που πρέπει να τηρεί η εταιρεία διαχείρισης στο κράτος μέλος υποδοχής για λόγους γενικού συμφέροντος. 4. Σε περίπτωση μεταβολής του περιεχομένου των πληροφοριών που κοινοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β), η εταιρεία διαχείρισης γνωστοποιεί γραπτώς τη μεταβολή αυτή στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής πριν γίνει η μεταβολή αυτή, ώστε οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής να μπορέσουν, ενδεχομένως, να γνωστοποιήσουν στην εταιρεία οποιεσδήποτε μεταβολές ή προσθήκες στις πληροφορίες που κοινοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3. 5. Η εταιρεία διαχείρισης υπόκειται επίσης στη διαδικασία κοινοποίησης που ορίζεται στο παρόν άρθρο όταν αναθέτει σε τρίτους τη διάθεση των μεριδίων στο κράτος μέλος υποδοχής. Άρθρο 6γ 1. Τα κράτη μέλη υποδοχής μπορούν να απαιτούν, για στατιστικούς λόγους, από όλες τις εταιρείες διαχείρισης με υποκαταστήματα στο έδαφός τους την υποβολή περιοδικών εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές τους σχετικά με τις δραστηριότητες που ασκούν στο έδαφός τους. 2. Στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους βάσει της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη υποδοχής μπορούν να απαιτούν από τα υποκαταστήματα εταιρειών διαχείρισης να παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούν για το σκοπό αυτό και από τις εθνικές εταιρείες διαχείρισης. Τα κράτη μέλη υποδοχής μπορούν να απαιτούν από τις εταιρείες διαχείρισης που ασκούν δραστηριότητες στο έδαφός τους υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους με τα εκεί ισχύοντα πρότυπα, μολονότι οι υποχρεώσεις αυτές δεν μπορούν να είναι αυστηρότερες από εκείνες τις οποίες το ίδιο κράτος μέλος επιβάλλει σε εγκατεστημένες εταιρείες διαχείρισης για τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους με τα ίδια πρότυπα. 3. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, εάν διαπιστώσουν ότι μία εταιρεία διαχείρισης που έχει υποκατάστημα ή παρέχει υπηρεσίες στο έδαφός του δεν τηρεί τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί στο εν λόγω κράτος σύμφωνα με τις διατάξεις εκείνες της παρούσας οδηγίας οι οποίες αναθέτουν εξουσίες στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, απαιτούν από την εταιρεία διαχείρισης να παύσει την αντικανονική της συμπεριφορά. 4. Εάν η συγκεκριμένη εταιρεία διαχείρισης αδρανήσει, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής. Οι τελευταίες λαμβάνουν, το συντομότερο δυνατό, όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η οικεία εταιρεία τερματίζει την αντικανονική της συμπεριφορά. Η φύση των μέτρων αυτών ανακοινώνεται στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής. 5. Εάν, παρά τη λήψη των μέτρων από το κράτος μέλος καταγωγής ή λόγω ανεπάρκειας των μέτρων αυτών ή μη εφαρμογής τους στο υπόψη κράτος μέλος, η εταιρεία διαχείρισης εξακολουθεί να παραβαίνει τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις του κράτους μέλους υποδοχής που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το τελευταίο μπορεί, αφού ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής, να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την πρόληψη ή τον κολασμό νέων παραβάσεων και, εφόσον είναι αναγκαίο, να απαγορεύσει στην εν λόγω εταιρεία διαχείρισης την πραγματοποίηση περαιτέρω συναλλαγών στο έδαφός του. Τα κράτη μέλη μεριμνούν στο έδαφός τους ώστε τα αναγκαία έγγραφα για τη λήψη των μέτρων αυτών να μπορούν να επιδίδονται στις εταιρείες διαχείρισης. 6. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν θίγουν τις εξουσίες των κρατών μελών υποδοχής όσον αφορά τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη ή τον κολασμό παρατυπιών που διαπράττονται στο έδαφός τους και είναι αντίθετες με τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις οι οποίες θεσπίζονται για λόγους γενικού συμφέροντος. Αυτό συνεπάγεται και τη δυνατότητα να απαγορεύσουν στις ενεχόμενες εταιρείες διαχείρισης νέες συναλλαγές στο έδαφός τους. 7. Κάθε μέτρο που λαμβάνεται κατ' εφαρμογή των παραγράφων 4, 5 ή 6 για την επιβολή κυρώσεων ή περιορισμών στις δραστηριότητες μιας εταιρείας διαχείρισης πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένο και να ανακοινώνεται στην ενδιαφερόμενη εταιρεία διαχείρισης. Κάθε τέτοιο μέτρο επιδέχεται δικαστικής προσφυγής στο κράτος μέλος το οποίο έλαβε το μέτρο αυτό. 8. Πριν από την εφαρμογή της διαδικασίας των παραγράφων 3, 4 ή 5, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής μπορούν, σε επείγουσες περιπτώσεις, να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων των επενδυτών και των άλλων προσώπων στα οποία παρέχονται υπηρεσίες. Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερομένων κρατών μελών πρέπει να ενημερώνονται το συντομότερο δυνατό για τα μέτρα αυτά. Η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώμη των αρμόδιων αρχών των ενδιαφερομένων κρατών μελών, μπορεί να αποφασίσει ότι το συγκεκριμένο κράτος μέλος πρέπει να τροποποιήσει ή να καταργήσει τα μέτρα αυτά. 9. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής ενημερώνονται και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουν την ενδιαφερόμενη εταιρεία διαχείρισης να πραγματοποιήσει άλλες συναλλαγές στο έδαφός του και να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των επενδυτών. Κάθε δύο χρόνια, η Επιτροπή υποβάλλει σχετική έκθεση στην επιτροπή επικοινωνίας του άρθρου 53. 10. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τον αριθμό και το είδος των περιπτώσεων στις οποίες ελήφθησαν αρνητικές αποφάσεις κατ' άρθρο 6α ή μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 5. Κάθε δύο χρόνια, η Επιτροπή υποβάλλει σχετική έκθεση στην επιτροπή επικοινωνίας του άρθρου 53.' 4. Πριν από το άρθρο 7 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 'ΤΜΗΜΑ IIIα Υποχρεώσεις όσον αφορά τον θεματοφύλακα' 5. Ο τίτλος του τμήματος IV και το άρθρο 12 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 'ΤΜΗΜΑ IV Yποχρεώσεις των εταιρειών επενδύσεων Τίτλος Α Προϋποθέσεις ανάληψης δραστηριότητας Άρθρο 12 Η ανάληψη της δραστηριότητας της εταιρείας επενδύσεων προϋποθέτει επίσημη άδεια των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη νομική μορφή την οποία πρέπει να λάβει η εταιρεία επενδύσεων.' 6. Μετά το άρθρο 13 προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα: 'Άρθρο 13α 1. Με την επιφύλαξη των λοιπών γενικών όρων της εθνικής νομοθεσίας, οι αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια λειτουργίας σε μία εταιρεία επενδύσεων που δεν έχει ορίσει εταιρεία διαχείρισης, εκτός εάν η εταιρεία επενδύσεων διαθέτει επαρκές αρχικό κεφάλαιο ύψους τουλάχιστον 300000 ευρώ. Επιπλέον, εάν η εταιρεία επενδύσεων δεν έχει ορίσει εταιρεία διαχείρισης εγκεκριμένη βάσει της παρούσας οδηγίας: - η άδεια λειτουργίας χορηγείται μόνο εάν η σχετική αίτηση συνοδεύεται από πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την οργανωτική δομή της εταιρείας επενδύσεων, - οι διευθύνοντες την εταιρεία επενδύσεων πρέπει να παρέχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους και πείρας σε σχέση με το είδος των δραστηριοτήτων που ασκεί η εταιρεία επενδύσεων. Για τον σκοπό αυτό, τα ονόματα των διευθυνόντων καθώς και κάθε διαδόχου τους κοινοποιούνται πάραυτα στις αρμόδιες αρχές. Η πολιτική της εταιρείας επενδύσεων αποφασίζεται από δύο τουλάχιστον πρόσωπα τα οποία πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Ως διευθύνοντες νοούνται τα πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό, εκπροσωπούν την εταιρεία επενδύσεων ή τα οποία πράγματι καθορίζουν την πολιτική της, - επιπλέον, αν υφίστανται στενοί δεσμοί μεταξύ της εταιρείας επενδύσεων και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, οι αρμόδιες αρχές χορηγούν άδεια λειτουργίας μόνον εφόσον οι δεσμοί αυτοί δεν εμποδίζουν την ορθή άσκηση των εποπτικών τους καθηκόντων. Οι αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια λειτουργίας εάν οι νομικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις μιας τρίτης χώρας που διέπουν ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία επενδύσεων διατηρεί στενούς δεσμούς, ή οι δυσκολίες που συνδέονται με την εφαρμογή τους, εμποδίζουν την ορθή άσκηση των εποπτικών τους καθηκόντων. Οι αρμόδιες αρχές απαιτούν από τις εταιρείες επενδύσεων την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών. 2. Ο αιτών ενημερώνεται, εντός έξι μηνών από την υποβολή πλήρους αίτησης, για τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας. Η άρνηση χορήγησης αιτιολογείται δεόντως. 3. Μόλις χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας, η εταιρεία επενδύσεων μπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητές της. 4. Οι αρμόδιες αρχές ανακαλούν την άδεια λειτουργίας μίας εταιρείας επενδύσεων η οποία εμπίπτει στην παρούσα οδηγία μόνον εφόσον η εταιρεία αυτή: α) δεν κάνει χρήση της άδειας εντός 12 μηνών, παραιτηθεί ρητά από αυτήν ή έχει παύσει να ασκεί τη δραστηριότητα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία για διάστημα μεγαλύτερο από 6 μήνες, εκτός εάν το οικείο κράτος μέλος έχει προβλέψει ότι στις περιπτώσεις αυτές η άδεια λειτουργίας λήγει, β) έλαβε άδεια βάσει ψευδών δηλώσεων ή με οποιονδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο, γ) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια, δ) έχει διαπράξει σοβαρές ή/και επανειλημμένες παραβάσεις των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας, ή ε) εμπίπτει σε άλλο λόγο ανάκλησης της αδείας που προβλέπει η εθνική νομοθεσία. Τίτλος Β Προϋποθέσεις άσκησης δραστηριοτήτων Άρθρο 13β Τα άρθρα 5ζ και 5η εφαρμόζονται στις εταιρείες επενδύσεων που δεν έχουν ορίσει εταιρεία διαχείρισης εγκεκριμένη σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι όροι 'εταιρεία διαχείρισης' ερμηνεύονται ως 'εταιρεία επενδύσεων'. Οι εταιρείες επενδύσεων μπορούν να διαχειρίζονται μόνο περιουσιακά στοιχεία του δικού τους χαρτοφυλακίου και ουδέποτε αναλαμβάνουν τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτων. Άρθρο 13γ Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει κανόνες προληπτικής εποπτείας τους οποίους πρέπει πάντοτε να τηρούν οι εταιρείες επενδύσεων που δεν έχουν ορίσει εταιρεία διαχείρισης εγκεκριμένη βάσει της παρούσας οδηγίας. Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη φύση της εταιρείας επενδύσεων, απαιτούν να διαθέτει η εταιρεία ορθές διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, ρυθμίσεις ελέγχου και ασφάλειας για την επεξεργασία των ηλεκτρονικών δεδομένων, καθώς και κατάλληλους εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου οι οποίοι θα περιλαμβάνουν, ειδικότερα, κανόνες για τις προσωπικές συναλλαγές των υπαλλήλων της ή για την κατοχή ή διαχείριση επενδύσεων σε χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό την επένδυση του αρχικού κεφαλαίου και θα εξασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, ότι για κάθε συναλλαγή στην οποία συμμετέχει η εταιρεία είναι δυνατή η εξακρίβωση της προέλευσής της, των συναλλασσομένων, του χαρακτήρα της, καθώς και του τόπου και χρόνου πραγματοποίησής της, και ότι τα στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας επενδύσεων επενδύονται σύμφωνα με τα καταστατικά της έγγραφα και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.' 7. Πριν από το άρθρο 14 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 'ΤΜΗΜΑ IVα Υποχρεώσεις όσον αφορά τον θεματοφύλακα' 8. Το άρθρο 27 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Η εταιρεία επενδύσεων και η εταιρεία διαχείρισης, για κάθε ένα από τα unit trust και αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, πρέπει να δημοσιεύουν: - ένα απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο, - ένα πλήρες ενημερωτικό δελτίο, - ετήσια έκθεση για κάθε οικονομικό έτος, και - εξαμηνιαία έκθεση που να καλύπτει τους πρώτους έξι μήνες του οικονομικού έτους.' 9. Το άρθρο 28 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 28 1. Τόσο το απλοποιημένο όσο και το πλήρες ενημερωτικό δελτίο πρέπει να περιέχουν τα απαραίτητα στοιχεία που θα επιτρέψουν στους επενδυτές να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την προτεινόμενη επένδυση, καθώς και, ειδικότερα, για τους σχετικούς κινδύνους. Το πλήρες ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει, ασχέτως των μέσων στα οποία πραγματοποιούνται οι επενδύσεις, σαφή και εύληπτη επεξήγηση του βαθμού κινδύνου του κεφαλαίου. 2. Το πλήρες ενημερωτικό δελτίο περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που προβλέπονται στο σχέδιο Α παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται ήδη στον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή στα καταστατικά έγγραφα που προσαρτώνται στο πλήρες ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1. 3. Το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει συνοπτικώς τις βασικές πληροφορίες που περιέχονται στο σχέδιο παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας. Η δομή του και η σύνταξή του πρέπει να είναι ευνόητη στον μέσο επενδυτή. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν την προσάρτηση του απλοποιημένου ενημερωτικού δελτίου στο πλήρες δελτίο με τρόπο που να επιτρέπει την απόσπασή του. Το απλοποιημένο δελτίο μπορεί να χρησιμοποιείται ως μέσο προώθησης των πωλήσεων υπό μορφή ικανή να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κράτη μέλη χωρίς παραλλαγές, πλην της μετάφρασης. Τα κράτη μέλη δεν δύνανται συνεπώς να απαιτούν την προσθήκη και άλλων εγγράφων ή πληροφοριών. 4. Τόσο το πλήρες όσο και το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο μπορούν να ενσωματωθούν σε κάποιο έγγραφο ή σε οποιοδήποτε μέσο διαρκείας με ισοδύναμη νομική ισχύ εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές. 5. Η ετήσια έκθεση πρέπει να περιέχει ισολογισμό ή περιουσιακή κατάσταση, αναλυτικό λογαριασμό των εσόδων και των δαπανών της χρήσης, έκθεση για τις δραστηριότητες της προηγούμενης χρήσης και τα άλλα στοιχεία που προβλέπονται στο σχέδιο Β παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας, καθώς και κάθε σημαντική πληροφορία που επιτρέπει στους επενδυτές να διαμορφώσουν γνώμη για την εξέλιξη, της δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων του ΟΣΕΚΑ, έχοντας γνώση των πραγμάτων. 6. Η εξαμηνιαία έκθεση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που προβλέπονται στα κεφάλαια Ι έως ΙV του σχεδίου Β παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας· όταν ο ΟΣΕΚΑ έχει χορηγήσει ή προτίθεται να χορηγήσει προκαταβολές επί του μερίσματος, τα αριθμητικά στοιχεία πρέπει να εμφαίνουν το αποτέλεσμα αφού αφαιρεθούν επί του μερίσματος που έχουν καταβληθεί ή προτείνεται να καταβληθούν.' 10. Το άρθρο 29 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 29 1. Ο κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πλήρους ενημερωτικού δελτίου, στο οποίο και πρέπει να προσαρτώνται. 2. Είναι ωστόσο δυνατόν, τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να μην προσαρτώνται στο πλήρες ενημερωτικό δελτίο όταν ο μεριδιούχος ενημερώνεται ότι μπορεί να ζητήσει είτε να του κοινοποιηθούν τα έγγραφα αυτά είτε να λάβει γνώση του τόπου στον οποίο μπορεί να τα συμβουλευτεί, σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο διατίθενται τα μερίδια.' 11. Το άρθρο 30 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 30 Τα ουσιώδη στοιχεία του απλοποιημένου και του πλήρους ενημερωτικού δελτίου πρέπει να ενημερώνονται.' 12. Το άρθρο 32 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 32 Οι ΟΣΕΚΑ πρέπει να αποστέλλουν στις αρμόδιες αρχές τα απλοποιημένα και τα πλήρη ενημερωτικά τους δελτία και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών, καθώς και τις ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις τους.' 13. Το άρθρο 33 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 33 1. Το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο πρέπει να προσφέρεται δωρεάν στους εγγραφόμενους πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Επιπλέον, το πλήρες ενημερωτικό δελτίο και η τελευταία δημοσιευθείσα ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση παρέχονται δωρεάν στους εγγραφόμενους κατόπιν αιτήσεως. 2. Η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση διατίθενται δωρεάν στους μεριδιούχους κατόπιν αιτήσεως. 3. Η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση πρέπει να είναι διαθέσιμες στο κοινό στους τόπους που αναφέρονται στο πλήρες και το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο, ή με άλλα μέσα εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές.' 14. Το άρθρο 35 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 35 Κάθε διαφήμιση που περιέχει πρόσκληση αγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη ενημερωτικών δελτίων και τους τόπους στους οποίους διατίθενται στο κοινό ή τον τρόπο με τον οποίο το κοινό μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά.' 15. Το άρθρο 46 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 46 Εάν ένας ΟΣΕΚΑ σκοπεύει να διαθέσει τα μερίδιά του σε κάποιο κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο εδρεύει, πρέπει πρώτα να ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του άλλου κράτους μέλους. Συγχρόνως, πρέπει να αποστείλει στις αρχές αυτές: - μία βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές ότι πληροί τους όρους της παρούσας οδηγίας, - τον κανονισμό του κεφαλαίου του ή τα καταστατικά του έγγραφα, - τα πλήρη και τα απλοποιημένα ενημερωτικά δελτία, - αν είναι αναγκαίο, την τελευταία ετήσια έκθεσή του και την τυχόν μεταγενέστερη εξαμηνιαία έκθεση, και - πληροφορίες για τις ρυθμίσεις που προβλέπονται για τη διάθεση των μεριδίων του στο άλλο κράτος μέλος. Μία εταιρεία επενδύσεων ή μία εταιρεία διαχείρισης μπορεί να αρχίσει τη διάθεση των μεριδίων της στο άλλο κράτος μέλος δύο μήνες μετά την κοινοποίηση των ανωτέρω, εκτός εάν οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους διαπιστώσουν, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται εντός της δίμηνης περιόδου, ότι οι ρυθμίσεις για τη διάθεση των μεριδίων δεν συμβιβάζονται με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και το άρθρο 45.' 16. Το άρθρο 47 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 47 Εάν ένας ΟΣΕΚΑ διαθέτει τα μερίδιά του σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο εδρεύει, πρέπει να διανέμει στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος το πλήρες και το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο, την ετήσια και την εξαμηνιαία έκθεση και τις άλλες πληροφορίες που προβλέπονται στα άρθρο 29 και 30, σύμφωνα με τις ίδιες διαδικασίες που προβλέπονται και στο κράτος μέλος καταγωγής. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να παρέχονται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους υποδοχής ή σε άλλη γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής.' 17. Μετά το άρθρο 52 προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα: 'Άρθρο 52α 1. Όταν, μέσω της παροχής υπηρεσιών ή με ίδρυση υποκαταστημάτων, μία εταιρεία διαχείρισης λειτουργεί σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη υποδοχής, οι αρμόδιες αρχές όλων των ενδιαφερομένων κρατών μελών συνεργάζονται στενά. Ανταλλάσσουν, μετά από σχετική αίτηση, κάθε πληροφορία σχετικά με τη διοίκηση και την κυριότητα της εταιρίας διαχείρισης η οποία μπορεί να διευκολύνει την εποπτεία της, καθώς και κάθε πληροφορία η οποία μπορεί να συμβάλει στον έλεγχό της. Ειδικότερα, οι αρχές του κράτους μέλους καταγωγής συνεργάζονται ώστε να διασφαλίζεται η συλλογή από τις αρχές του κράτους μέλους υποδοχής των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 6γ παράγραφος 2. 2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ενημερώνονται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, στο βαθμό που απαιτείται για την άσκηση των εποπτικών εξουσιών τους, σχετικά με τα μέτρα δια των οποίων επιβάλλονται κυρώσεις ή περιορισμός των δραστηριοτήτων της εταιρίας διαχείρισης εκ μέρους του κράτους μέλους υποδοχής, κατ' άρθρο 6γ παράγραφος 6. Άρθρο 52β 1. Tα κράτη μέλη υποδοχής μεριμνούν ώστε, όταν μία εταιρεία διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος ασκεί τις δραστηριότητές της στο έδαφός τους μέσω υποκαταστήματος, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας να μπορούν, αφού ενημερώσουν προηγουμένως τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, να προβαίνουν οι ίδιες ή μέσω εντεταλμένων προσώπων στην επιτόπια εξακρίβωση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 52α. 2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής μιας εταιρείας διαχείρισης μπορούν επίσης να ζητήσουν τη διενέργεια αυτής της εξακρίβωσης από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής. Οι αρχές που λαμβάνουν την αίτηση αυτή πρέπει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να δώσουν συνέχεια είτε διενεργώντας οι ίδιες την εν λόγω εξακρίβωση, είτε επιτρέποντας στις αιτούσες αρχές να τη διενεργήσουν, είτε επιτρέποντας τη διενέργειά της από ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες. 3. Το παρόν άρθρο δεν επηρεάζει το δικαίωμα των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους υποδοχής να διενεργούν επιτόπιο έλεγχο των υποκαταστημάτων που είναι εγκατεστημένα στο έδαφός τους, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους βάσει της παρούσας οδηγίας.' 18. Το παράρτημα της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ επαναριθμείται ως 'παράρτημα Ι.' 19. Το σχέδιο Α του παραρτήματος Ι τροποποιείται ως εξής: 1. Στη στήλη 'Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία επενδύσεων', μετά την παράγραφο 1.2, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: '1.3. Στην περίπτωση εταιρειών επενδύσεων που έχουν διαφορετικά τμήματα επενδύσεων, αναφορά των τμημάτων αυτών.' 2. Στη στήλη 'Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία επενδύσεων', στην παράγραφο 1.13, προστίθεται η ακόλουθη φράση: 'Στην περίπτωση εταιρειών επενδύσεων που έχουν διαφορετικά τμήματα επενδύσεων, πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα των μεριδιούχων να περνούν από το ένα τμήμα στο άλλο και τη σχετική επιβάρυνση στις περιπτώσεις αυτές.' 3. Μετά την παράγραφο 4, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: '5. Άλλες επενδυτικές πληροφορίες 5.1. Εξέλιξη των επιδόσεων του unit trust/αμοιβαίου κεφαλαίου ή της εταιρείας επενδύσεων (όπου ισχύει) - οι οικείες πληροφορίες μπορούν είτε να περιλαμβάνονται είτε να επισυνάπτονται στο ενημερωτικό δελτίο. 5.2. Χαρακτηριστικά του τυπικού επενδυτή προς τον οποίο απευθύνεται το unit trust/αμοιβαίο κεφάλαιο ή η εταιρεία επενδύσεων. 6. Οικονομικές πληροφορίες. 6.1. Πιθανά έξοδα ή προμήθειες, εκτός από τις επιβαρύνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.17, με διάκριση μεταξύ καταβλητέων από το μεριδιούχο και καταβλητέων από το ενεργητικό του unit trust/αμοιβαίου κεφαλαίου ή της εταιρείας επενδύσεων.' 20. Το κείμενο του παραρτήματος Ι της παρούσας οδηγίας προστίθεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ. 21. Το παράρτημα ΙΙ της παρούσης οδηγίας προστίθεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ. Μεταβατικές και τελικές διατάξεις Άρθρο 2 1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ, που έχουν λάβει άδεια για να ασκούν μόνο τις υπηρεσίες που προβλέπονται στο τμήμα Α σημείο 3 και στο τμήμα Γ σημεία 1 και 6 του παραρτήματος της ανωτέρω οδηγίας, μπορούν βάσει της παρούσας οδηγίας να λάβουν άδεια διαχείρισης unit trusts/αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιρειών επενδύσεων και να ονομάζονται 'εταιρείες διαχείρισης'. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω επιχειρήσεις πρέπει να παραιτούνται από την άδεια λειτουργίας που έχουν λάβει βάσει της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ. 2. Οι εταιρείες διαχείρισης που έχουν ήδη λάβει άδεια λειτουργίας πριν από τις 13 Φεβρουαρίου 2004 στο κράτος μέλος καταγωγής τους, βάσει της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, για τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ υπό μορφή unit trusts/αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιρειών επενδύσεων θεωρείται ότι έχουν λάβει άδεια για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας εάν η νομοθεσία των εν λόγω κρατών μελών προβλέπει ότι για την ανάληψη της δραστηριότητας αυτής πρέπει να τηρούν όρους ισοδύναμους με εκείνους των άρθρων 5α και 5β. 3. Οι εταιρείες διαχείρισης, που έχουν ήδη λάβει άδεια πριν από τις 13 Φεβρουαρίου 2004, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται μεταξύ εκείνων της παραγράφου 2, μπορούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητα αυτή εφόσον το αργότερο έως τις 13 Φεβρουαρίου 2007 και σύμφωνα με τις διατάξεις του κράτους μέλους καταγωγής τους, λάβουν άδεια συνέχισης της δραστηριότητας αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Μόνο η χορήγηση της άδειας αυτής επιτρέπει στις εταιρείες διαχείρισης να επωφεληθούν των διατάξεων της παρούσας οδηγίας σχετικά με το δικαίωμα εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Άρθρο 3 Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, το αργότερο έως τις 13 Αυγούστου 2003 τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται το αργότερο στις 13 Φεβρουαρίου 2004. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα μέτρα αυτά, αυτά περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2002. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος P. Cox Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος M. Arias Cañete (1) ΕΕ C 272 της 1.9.1998, σ. 7. ΕΕ C 311 E της 31.10.2000, σ. 273. (2) ΕΕ C 116 της 28.4.1999, σ. 1. (3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2000 (ΕΕ C 339 της 29.11.2000, σ. 228), κοινή θέση του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2001 (ΕΕ C 297, της 23.10.2001, σ. 10) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001. Απόφαση του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2001. (4) ΕΕ L 375 της 31.12.1985, σ. 3· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 290, της 17.11.2000, σ. 27). (5) ΕΕ L 141, της 11.6.1993, σ. 27· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/64/ΕΚ. (6) ΕΕ L 168 της 18.7.1995, σ. 7. (7) ΕΕ L 348 της 17.12.1988, σ. 62. (8) ΕΕ L 141, της 11.6.1993, σ. 27· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/64/ΕΚ (ΕΕ L 290, της 17.11.2000, σ. 27). (9) ΕΕ L 193, της 18.7.1983, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994. (10) ΕΕ L 126, της 26.5.2000, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 275, της 27.10.2000, σ. 37). (11) ΕΕ L 141, της 11.6.1993, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 204, της 21.7.1998, σ. 29). (12) ΕΕ L 84 της 26.3.1997, σ. 22. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 'ΣΧΕΔΙΟ Γ περιεχόμενο του απλοποιημένου ενημερωτικού δελτίου Συνοπτική παρουσίαση του ΟΣΕΚΑ: - πότε δημιουργήθηκε το unit trust/αμοιβαίο κεφάλαιο ή η εταιρεία επενδύσεων και αναφορά του κράτους μέλους στο οποίο καταχωρήθηκε/ιδρύθηκε το unit trust/αμοιβαίο κεφάλαιο ή η εταιρεία επενδύσεων, - σε περίπτωση ΟΣΕΚΑ με διαφορετικά επενδυτικά τμήματα, σχετική μνεία, - εταιρεία διαχείρισης (όπου ισχύει), - προβλεπόμενη διάρκεια (όπου ισχύει), - θεματοφύλακας, - ελεγκτές, - χρηματοοικονομικός όμιλος (π.χ. τράπεζα) για την προώθηση του ΟΣΕΚΑ. Επενδυτικές πληροφορίες - σύντομος ορισμός των στόχων του ΟΣΕΚΑ, - επενδυτική πολιτική του unit trust/αμοιβαίου κεφαλαίου ή της εταιρείας επενδύσεων και σύντομη εκτίμηση του βαθμού κινδύνου του κεφαλαίου (περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των πληροφοριών που μνημονεύονται στο άρθρο 24 α και ανά επενδυτικό τμήμα), - εξέλιξη των επιδόσεων του unit trust/αμοιβαίου κεφαλαίου/εταιρείας επενδύσεων (όπου ισχύει) και προειδοποίηση ότι αυτές δεν προεξοφλούν τις μελλοντικές επιδόσεις - οι πληροφορίες αυτές μπορούν είτε να περιλαμβάνονται είτε να επισυνάπτονται στο ενημερωτικό δελτίο, - χαρακτηριστικά του τυπικού επενδυτή στον οποίο απευθύνεται το unit trust/αμοιβαίο κεφάλαιο ή η εταιρεία επενδύσεων. Οικονομικές πληροφορίες - φορολογικό καθεστώς, - προμήθειες εισόδου και εξόδου, - άλλα πιθανά έξοδα ή προμήθειες, με διάκριση των καταβλητέων από τον μεριδιούχο και των καταβλητέων από το ενεργητικό του unit trust/αμοιβαίου κεφαλαίου ή της εταιρείας επενδύσεων. Εμπορικές πληροφορίες - τρόπος αγοράς των μεριδίων, - τρόπος πώλησης των μεριδίων, - στην περίπτωση ΟΣΕΚΑ με διαφορετικά επενδυτικά τμήματα, τρόπος μετάβασης από το ένα επενδυτικό τμήμα στο άλλο και συναφείς επιβαρύνσεις, - πότε και πώς διανέμονται τα μερίσματα εκ μεριδίων ή μετοχών του ΟΣΕΚΑ (όπου ισχύει), - συχνότητα και τόπος/τρόπος δημοσίευσης των τιμών ή κοινοποίησής τους. Συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρίνιση ότι το πλήρες ενημερωτικό δελτίο, οι ετήσιες και οι εξαμηνιαίες εκθέσεις μπορούν να ληφθούν, κατόπιν αιτήσεως, δωρεάν πριν από τη σύναψη της σύμβασης ή και μετά, - αρμόδια αρχή, - πληροφορίες σχετικά με κάποιο σημείο επαφής (πρόσωπο/υπηρεσία, χρονική στιγμή, κ.λπ) απ' όπου μπορούν να ληφθούν τυχόν περαιτέρω εξηγήσεις, - ημερομηνία δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου.' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 'ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Λειτουργίες που περιλαμβάνονται στη δραστηριότητα της συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου: - Διαχείριση επενδύσεων - Διαχείριση: α) νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου, β) πληροφορίες πελατών, γ) αποτίμηση του χαρτοφυλακίου και καθορισμός της αξίας των μεριδίων (περιλαμβανομένων των φορολογικών θεμάτων), δ) έλεγχος της τήρησης των κανονιστικών διατάξεων, ε) τήρηση μητρώου μεριδιούχων, στ) διανομή εσόδων, ζ) εκδόσεις μεριδίων και εξαγορές, η) συμβατικοί διακανονισμοί (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής πιστοποιητικών), θ) αρχείο. - Μάρκετινγκ'
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία