ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/32001L0108

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-02-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-02-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-01-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2001/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδヘσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕΚΑ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Οδηγία 2001/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2002 για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, την πρόταση της Επιτροπής(1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2), Ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(3), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου(4) περιοριζόταν αρχικά στους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου που διαθέτουν τα μερίδιά τους στο κοινό εντός της Κοινότητος και έχουν ως μοναδικό σκοπό να επενδύουν σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ). Το προοίμιο της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ προέβλεπε ότι οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της θα αποτελέσουν αντικείμενο μεταγενέστερου συντονισμού. (2) Λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης των αγορών, είναι επιθυμητή η διεύρυνση του επενδυτικού στόχου των ΟΣΕΚΑ ώστε, πέραν των κινητών αξιών, να μπορούν να επενδύουν και σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα με επαρκή ρευστότητα. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία είναι επιλέξιμα ως επενδυτικά στοιχεία του χαρτοφυλακίου των ΟΣΕΚΑ απαριθμούνται στην παρούσα οδηγία. Η επιλογή των στοιχείων ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων σε συνάρτηση με κάποιον χρηματιστηριακό δείκτη αποτελεί μέθοδο διαχείρισης. (3) Ο ορισμός των κινητών αξιών που περιέχεται στην παρούσα οδηγία ισχύει μόνο για την οδηγία αυτή και ουδόλως επηρεάζει τους διάφορους ορισμούς που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία για άλλους σκοπούς, όπως η φορολογία. Συνεπώς, οι μετοχές και οι εξομοιούμενοι με μετοχές τίτλοι που εκδίδονται από οργανισμούς του είδους 'Building Societies' και 'Industrial and Provident Societies', των οποίων η κυριότητα μπορεί πρακτικώς να μεταβιβάζεται μόνο με την εξαγορά τους από τον εκδότη οργανισμό, δεν καλύπτονται από τον ορισμό αυτό. (4) Τα μέσα χρηματαγοράς καλύπτουν τις κατηγορίες μεταβιβάσιμων μέσων που κανονικά δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ελεγχόμενες αγορές αλλά στη χρηματαγορά, π.χ. τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα του δημοσίου και των τοπικών αρχών, τα πιστοποιητικά καταθέσεων, τα αξιόγραφα, τα μεσοπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια και οι τραπεζικές συναλλαγματικές. (5) Είναι χρήσιμο να διασφαλισθεί ότι η έννοια της ελεγχόμενης αγοράς σύμφωνα με την παρούσα οδηγία συμπίπτει με την αντίστοιχη έννοια της οδηγίας 93/22/EΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 1993, σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών(5). (6) Είναι σκόπιμο να επιτρέπεται στους ΟΣΕΚΑ να επενδύουν τα στοιχεία ενεργητικού τους σε μερίδια ΟΣΕΚΑ ή/και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου που επενδύουν επίσης σε ρευστά χρηματοπιστωτικά στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία και οι οποίοι λειτουργούν με βάση την αρχή της διασποράς των κινδύνων. Οι ΟΣΕΚΑ ή οι λοιποί οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων στους οποίους επενδύει ο εκάστοτε ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να υπόκεινται σε ουσιαστική εποπτεία. (7) Η παροχή περισσότερων ευκαιριών σε έναν ΟΣΕΚΑ να επενδύει σε ΟΣΕΚΑ και σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων θα πρέπει να διευκολυνθεί. Είναι επομένως βασικό να εξασφαλισθεί ότι αυτή η επενδυτική δραστηριότητα δεν μειώνει την προστασία των επενδυτών. Λόγω των αυξημένων δυνατοτήτων των ΟΣΕΚΑ να επενδύουν σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή/και οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, είναι ανάγκη να θεσπιστούν ορισμένοι κανόνες για τα ποσοτικά όρια, την κοινοποίηση πληροφοριών και την πρόληψη του φαινομένου των αλυσιδωτών αμοιβαίων κεφαλαίων. (8) Για να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των αγορών, και λόγω της ολοκλήρωσης της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ), είναι επιθυμητό να επιτρέπεται στους ΟΣΕΚΑ να επενδύουν σε τραπεζικές καταθέσεις. Για να διασφαλισθεί η επαρκής ρευστότητα των επενδύσεων σε καταθέσεις, οι καταθέσεις αυτές πρέπει να είναι πληρωτέες σε πρώτη ζήτηση ή να συνοδεύονται από δικαίωμα ανάληψης. Εάν οι καταθέσεις έχουν γίνει σε πιστωτικό ίδρυμα το οποίο εδρεύει σε τρίτη χώρα, το εν λόγω ίδρυμα θα πρέπει να υπόκειται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας ισοδύναμους με αυτούς της κοινοτικής νομοθεσίας. (9) Επιπλέον των περιπτώσεων στις οποίες ένας ΟΣΕΚΑ επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις σύμφωνα με τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφά του, ενδέχεται να είναι αναγκαίο να επιτραπεί σε όλους τους ΟΣΕΚΑ να κατέχουν και δευτερεύοντα ρευστά διαθέσιμα, όπως τραπεζικές καταθέσεις όψεως. Αυτό μπορεί να δικαιολογείται, για παράδειγμα, στις ακόλουθες περιπτώσεις: κάλυψη τρεχουσών ή έκτακτων πληρωμών· σε περίπτωση πώλησης μεριδίων, κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επανεπένδυση σε κινητές αξίες ή/και σε άλλα χρηματοπιστωτικά στοιχεία που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία· κατά το χρονικό διάστημα που είναι απόλυτα αναγκαίο όταν, λόγω δυσμενών συνθηκών της αγοράς, οι επενδύσεις σε κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και σε άλλα χρηματοπιστωτικά στοιχεία πρέπει να αναστέλλονται. (10) Για προληπτικούς λόγους, οι ΟΣΕΚΑ είναι ανάγκη να αποφεύγουν την υπερβολική συγκέντρωση των επενδύσεών τους σε στοιχεία που τους εκθέτουν σε κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όμιλο. (11) Στους ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να επιτρέπεται ρητώς να επενδύουν σε χρηματοπιστωτικά παράγωγα στο πλαίσιο της γενικής επενδυτικής τους πολιτικής ή/και για λόγους αντιστάθμισης κινδύνων προκειμένου να επιτυγχάνουν συγκεκριμένο οικονομικό στόχο ή το προφίλ κινδύνου που περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο. Για την προστασία των επενδυτών, είναι ανάγκη να περιοριστεί η μέγιστη δυνητική έκθεση σε κινδύνους από χρηματοπιστωτικά παράγωγα, ούτως ώστε να μην υπερβαίνουν τη συνολική καθαρή αξία του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ. Για να διασφαλισθεί η διαρκής επίγνωση των κινδύνων και των υποχρεώσεων από πράξεις με αντικείμενο παράγωγα μέσα και για να ελέγχεται η τήρηση των επενδυτικών ορίων, οι εν λόγω κίνδυνοι και υποχρεώσεις πρέπει να μετρώνται και να παρακολουθούνται διαρκώς. Τέλος, για την προστασία των επενδυτών μέσω της ενημέρωσής τους, οι ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να περιγράφουν τις στρατηγικές τους, τις μεθόδους τους και τα επενδυτικά όρια που ακολουθούν στις πράξεις με αντικείμενο παράγωγα μέσα. (12) Όσον αφορά τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα (OTC), θα πρέπει να καθοριστούν πρόσθετες απαιτήσεις για την επιλεξιμότητα των αντισυμβαλλομένων και των μέσων, τη ρευστότητα και τη διαρκή αξιολόγηση των θέσεων. Σκοπός αυτών των πρόσθετων απαιτήσεων είναι να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία των επενδυτών, παραπλήσια εκείνης που ισχύει για τα παράγωγα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ελεγχόμενες αγορές. (13) Οι πράξεις με αντικείμενο παράγωγα μέσα δεν μπορούν ποτέ να χρησιμοποιούνται προς καταστρατήγηση των αρχών και των κανόνων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Στην περίπτωση των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, θα πρέπει να εφαρμόζονται πρόσθετοι κανόνες διασποράς των κινδύνων όταν οι κίνδυνοι προκύπτουν από τον ίδιο αντισυμβαλλόμενο ή από την ίδια ομάδα αντισυμβαλλομένων. (14) Ορισμένες τεχνικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που επενδύουν κυρίως σε μετοχές ή/και ομολογίες βασίζονται στην αναπαραγωγή της σύνθεσης χρηματιστηριακών δεικτών μετοχών ή/και ομολογιών. Είναι επιθυμητό να επιτρέπεται στους ΟΣΕΚΑ να αναπαράγουν τη σύνθεση γνωστών και αναγνωρισμένων χρηματιστηριακών δεικτών μετοχών ή/και ομολογιών. Ενδέχεται επομένως να είναι αναγκαία η θέσπιση πιο ευέλικτων κανόνων διασποράς των κινδύνων για τους ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε μετοχές ή/και σε ομολογίες για τον σκοπό αυτό. (15) Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους εκτός από τη συλλογική επένδυση κεφαλαίων που συγκεντρώνονται από το κοινό σύμφωνα με τους κανόνες της. Στις περιπτώσεις που απαριθμούνται στην παρούσα οδηγία, ένας ΟΣΕΚΑ μπορεί να έχει θυγατρικές μόνον εφόσον αυτές είναι απαραίτητες για την άσκηση, για λογαριασμό του, ορισμένων δραστηριοτήτων που επίσης απαριθμούνται στην παρούσα οδηγία. Επειδή χρειάζεται αποτελεσματική εποπτεία των ΟΣΕΚΑ, η εγκατάσταση θυγατρικής ενός ΟΣΕΚΑ σε τρίτη χώρα θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Η γενική υποχρέωση του ΟΣΕΚΑ να ενεργεί μόνο προς το συμφέρον των μεριδιούχων, και ιδίως ο στόχος της αύξησης της αποτελεσματικότητας των δαπανών του, ουδέποτε δικαιολογούν τη λήψη από έναν ΟΣΕΚΑ μέτρων που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τις αρμόδιες αρχές να ασκήσουν αποτελεσματικά την εποπτική λειτουργία τους. (16) Είναι αναγκαίο να δοθεί σε ένα ευρύτερο φάσμα οργανισμών συλλογικών επενδύσεων η δυνατότητα ελεύθερης διασυνοριακής εμπορίας των μεριδίων τους, εξασφαλίζοντας παράλληλα στους επενδυτές ένα ομοιόμορφο ελάχιστο επίπεδο προστασίας. Επομένως, οι επιδιωκόμενοι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω μιας δεσμευτικής κοινοτικής οδηγίας που θα καθορίζει στοιχειώδεις κανόνες συμφωνημένους από κοινού. Η παρούσα οδηγία αφορά μόνο την ελάχιστη απαιτούμενη εναρμόνιση και δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων οι οποίοι επιδιώκονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 της συνθήκης. (17) Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(6). (18) Η Επιτροπή ενδέχεται να προτείνει μια κωδικοποίηση, εν ευθέτω χρόνω μετά την υιοθέτηση των προτάσεων, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 85/611/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Στο άρθρο 1 παράγραφος 2, η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '- που μοναδικό σκοπό έχουν να επενδύουν συλλογικά σε κινητές αξίες ή/και σε άλλα ρευστά χρηματοπιστωτικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, τα κεφάλαια που συγκεντρώνουν από το κοινό, και των οποίων η λειτουργία βασίζεται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων, και'. 2. Στο άρθρο 1, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: '8. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως κινητές αξίες νοούνται: - οι μετοχές εταιρειών και άλλοι τίτλοι εξομοιούμενοι με μετοχές εταιρειών (στο εξής: 'μετοχές'), - οι ομολογίες και τα υπόλοιπα είδη χρεογράφων (στο εξής: 'ομολογίες'), - κάθε άλλος διαπραγματεύσιμος τίτλος που παρέχει δικαίωμα απόκτησης τέτοιων κινητών αξιών με εγγραφή ή με ανταλλαγή, εξαιρουμένων των τεχνικών και μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 21. 9. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως 'μέσα χρηματαγοράς' νοούνται τα επαρκούς ρευστότητος μέσα που συνήθως αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά, των οποίων η αξία μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς ανά πάσα στιγμή.' 3. Στο άρθρο 19 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'α) κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που γίνονται δεκτά ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ελεγχόμενη αγορά κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 13 της οδηγίας ISD, ή/και'. 4. Στο άρθρο 19 παράγραφος 1, στα στοιχεία β) και γ) προστίθενται οι λέξεις 'και μέσα χρηματαγοράς' μετά τις λέξεις 'κινητές αξίες'. 5. Στο άρθρο 19, παράγραφος 1: - στο τέλος του στοιχείου δ), προστίθενται οι λέξεις 'ή/και', - προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία: 'ε) μερίδια ΟΣΕΚΑ εγκεκριμένων βάσει της παρούσας οδηγίας ή/και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 πρώτη και δεύτερη περίπτωση, ασχέτως του εάν έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος ή όχι, εφόσον: - οι εν λόγω άλλοι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων έχουν λάβει άδεια λειτουργίας βάσει νόμων που προβλέπουν ότι υπόκεινται σε εποπτεία την οποία οι αρμόδιες για τους ΟΣΕΚΑ αρχές θεωρούν ισοδύναμη με αυτήν που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία, και εφόσον η συνεργασία μεταξύ των αρχών διασφαλίζεται επαρκώς, - το επίπεδο προστασίας των μεριδιούχων των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων είναι ισοδύναμο με το παρεχόμενο στους μεριδιούχους των ΟΣΕΚΑ, και ιδίως εφόσον οι κανόνες που αφορούν το διαχωρισμό των στοιχείων του ενεργητικού, τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις και τις ακάλυπτες πωλήσεις κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς είναι ισοδύναμοι με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, - οι δραστηριότητες των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων περιγράφονται σε εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, των εσόδων και των πράξεων που έχουν διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα που καλύπτει η έκθεση, - ο ΟΣΕΚΑ ή ο άλλος οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, του οποίου μελετάται η απόκτηση μεριδίων, δεν μπορεί να επενδύει, σύμφωνα με τον κανονισμό του ή τα καταστατικά του έγγραφα, ποσοστό μεγαλύτερο του 10 % του ενεργητικού του σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, ή/και στ) καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα αποδοτέες στους καταθέτες σε πρώτη ζήτηση ή υποκείμενες σε δικαίωμα απόσυρσης, οι οποίες καθίστανται ληξιπρόθεσμες εντός δώδεκα μηνών το πολύ, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα έχει την καταστατική του έδρα σε ένα κράτος μέλος ή, εάν η καταστατική έδρα του πιστωτικού ιδρύματος βρίσκεται σε κάποια τρίτη χώρα, εφόσον το ίδρυμα υπόκειται σε καθεστώς προληπτικής εποπτείας το οποίο οι αρμόδιες για τους ΟΣΕΚΑ αρχές θεωρούν ισοδύναμο με αυτό που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία, ή/και ζ) παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των εξομοιούμενων με αυτά μέσων που διακανονίζονται σε μετρητά, τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μια από τις ελεγχόμενες αγορές που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) ή/και χρηματοπιστωτικά παράγωγα μέσα που αποτελούν αντικείμενο εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών ('εξωχρηματιστηριακά παράγωγα'), εφόσον: - το υποκείμενο στοιχείο συνίσταται σε κάποιο από τα μέσα που εμπίπτουν στην παράγραφο 1, σε χρηματοοικονομικούς δείκτες, επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες ή νομίσματα, στα οποία ένας ΟΣΕΚΑ δύναται να επενδύει σύμφωνα με τους επενδυτικούς του στόχους, όπως αυτοί καθορίζονται στον κανονισμό ή στα καταστατικά του έγγραφα, - οι αντισυμβαλλόμενοι που μετέχουν σε πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων είναι ιδρύματα υποκείμενα σε προληπτική εποπτεία και ανήκουν στις κατηγορίες που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες για τους ΟΣΕΚΑ αρχές και - τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα υπόκεινται καθημερινώς σε αξιόπιστη και επαληθεύσιμη αποτίμηση και μπορούν να πωλούνται, να ρευστοποιούνται ή να ακυρώνονται με αντισταθμιστική πράξη ανά πάσα στιγμή και σε δίκαιη τιμή ύστερα από πρωτοβουλία του ΟΣΕΚΑ, ή/και η) μέσα χρηματαγοράς πλην των διαπραγματευσίμων σε ελεγχόμενη αγορά, τα οποία εμπίπτουν στην παράγραφο 9 του άρθρου 1, εφόσον η έκδοση ή ο εκδότης των μέσων αυτών υπόκειται σε ρυθμίσεις για την προστασία των επενδυτών και της αποταμίευσης, και εφόσον τα μέσα αυτά: - εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από μια κεντρική, περιφερειακή ή τοπική αρχή, από μια κεντρική τράπεζα κράτους μέλους, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από ένα τρίτο κράτος ή, σε περίπτωση ομοσπονδιακού κράτους, από ένα μέλος της ομοσπονδίας, ή από ένα δημόσιο οργανισμό διεθνούς δικαίου στον οποίο ανήκουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, ή - εκδίδονται από μια επιχείρηση της οποίας οι τίτλοι είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε ελεγχόμενες αγορές που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ), ή - εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από οργανισμό υποκείμενο σε προληπτική εποπτεία, σύμφωνα με τα κριτήρια της κοινοτικής νομοθεσίας, ή από οργανισμό που υπόκειται σε και τηρεί κανόνες προληπτικής εποπτείας θεωρούμενους από τις αρμόδιες αρχές ως τουλάχιστον εξίσου αυστηρούς με εκείνους της κοινοτικής νομοθεσίας, ή - εκδίδονται από άλλους οργανισμούς που ανήκουν στις κατηγορίες που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες για τους ΟΣΕΚΑ αρχές, εφόσον οι επενδύσεις στα μέσα αυτά υπόκεινται σε προστασία των επενδυτών ισοδύναμη με εκείνη που προβλέπεται στην πρώτη, δεύτερη ή τρίτη περίπτωση και εφόσον ο εκδότης είναι εταιρεία της οποίας το κεφάλαιο και τα αποθεματικά ανέρχονται σε τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ευρώ και υποβάλλει και δημοσιεύει τους ετήσιους λογαριασμούς της σύμφωνα με την οδηγία 78/660/ΕΟΚ(7), είναι οντότητα που, εντός ενός ομίλου εταιρειών με μία ή περισσότερες εισηγμένες εταιρείες, έχει ως αποστολή τη χρηματοδότηση του ομίλου, ή είναι οντότητα με σκοπό τη χρηματοδότηση μέσων τιτλοποίησης που επωφελούνται από τραπεζική πίστωση.' 6. Στο άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο α), προστίθενται οι λέξεις 'και μέσα χρηματαγοράς' μετά τις λέξεις 'κινητές αξίες'. 7. Στο άρθρο 19 παράγραφος 2, το στοιχείο β) καθώς και η παράγραφος 3 διαγράφονται. 8. Tο άρθρο 20 διαγράφεται. 9. Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 21 1. Η εταιρεία διαχείρισης ή επενδύσεων πρέπει να χρησιμοποιεί μια διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων που να της επιτρέπει να ελέγχει και να μετρά ανά πάσα στιγμή τον κίνδυνο των θέσεών της και τη συμβολή τους στο γενικότερο προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου. Πρέπει να χρησιμοποιεί μια διαδικασία που να της επιτρέπει την ακριβή και αμερόληπτη αποτίμηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών παράγωγων μέσων. Πρέπει να κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές τακτικά και με τον τρόπο που αυτές καθορίζουν τους τύπους των παράγωγων μέσων, τους υποκείμενους κινδύνους, τα ποσοτικά όρια και τις επιλεγείσες μεθόδους εκτίμησης των κινδύνων από πράξεις σε παράγωγα μέσα, για κάθε ΟΣΕΚΑ που αυτή διαχειρίζεται. 2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους ΟΣΕΚΑ να χρησιμοποιούν τεχνικές και μέσα που συνδέονται με κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που καθορίζουν, εφόσον οι τεχνικές και τα μέσα χρησιμοποιούνται χάριν αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου. Όταν οι πράξεις αυτές αφορούν τη χρησιμοποίηση παράγωγων μέσων, οι προϋποθέσεις και τα όρια πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Οι πράξεις αυτές ουδέποτε επιτρέπεται να επιφέρουν παρέκκλιση του ΟΣΕΚΑ από τους επενδυτικούς του στόχους, όπως αυτοί ορίζονται στον κανονισμό, στα καταστατικά έγγραφα ή στο ενημερωτικό του φυλλάδιο. 3. Ο ΟΣΕΚΑ διασφαλίζει ότι ο συνολικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται σε σχέση με τα παράγωγα μέσα δεν υπερβαίνει τη συνολική καθαρή αξία του χαρτοφυλακίου του. Η έκθεση στον κίνδυνο υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα αξία των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τις μελλοντικές κινήσεις της αγοράς και το διαθέσιμο χρόνο για τη ρευστοποίηση των θέσεων. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τα επόμενα εδάφια. Ένας ΟΣΕΚΑ μπορεί να επενδύει, στα πλαίσια της επενδυτικής πολιτικής του και εντός των ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 22 παράγραφος 5, σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, εφόσον ο κίνδυνος που διατρέχουν τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού δεν υπερβαίνει συνολικώς τα επενδυτικά όρια του άρθρου 22. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν, όταν ένας ΟΣΕΚΑ επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που βασίζονται σε δείκτη, οι επενδύσεις αυτές να μην συνδυάζονται με τα όρια του άρθρου 22. Όταν μια κινητή αξία ή ένα μέσο χρηματαγοράς ενσωματώνει ένα παράγωγο, το παράγωγο αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. 4. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλες τις ενδεδειγμένες πληροφορίες καθώς και τις τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές στις μεθόδους προϋπολογισμού της έκθεσης στον κίνδυνο που αναφέρεται στην παράγραφο 3, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αντισυμβαλλομένου σε πράξεις με εξωχρηματιστηριακά παράγωγα το αργότερο στις 13 Φεβρουαρίου 2004. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη μέλη. Οι πληροφορίες εξετάζονται στην επιτροπή επικοινωνίας με τη διαδικασία του άρθρου 53 παράγραφος 4.' 10. Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 22 1. Ένας ΟΣΕΚΑ δεν μπορεί να επενδύει περισσότερο από το 5 % του ενεργητικού του σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισμό. Ένας ΟΣΕΚΑ δεν μπορεί να επενδύει περισσότερο από το 20 % του ενεργητικού του σε καταθέσεις στον ίδιο οργανισμό. Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου στον οποίο εκτίθεται ο ΟΣΕΚΑ κατά τη διενέργεια πράξης εξωχρηματιστηριακού παράγωγου δεν μπορεί να υπερβαίνει: - το 10 % του ενεργητικού του όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι πιστωτικό ίδρυμα μεταξύ αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο στ), ή - το 5 % του ενεργητικού του, στις λοιπές περιπτώσεις. 2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν το όριο του 5 % της πρώτης πρότασης της παραγράφου 1, σε 10 % κατ' ανώτατο όριο. Ωστόσο, η συνολική αξία των κινητών αξιών και των μέσων χρηματαγοράς που κατέχει ο ΟΣΕΚΑ σε εκδότες, σε κάθε έναν από τους οποίους επενδύει άνω του 5 % του ενεργητικού του, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40 % της αξίας του ενεργητικού του. Το όριο αυτό δεν ισχύει για τις καταθέσεις σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς υποκείμενους σε προληπτική εποπτεία και τις πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που διενεργούνται με τους οργανισμούς αυτούς. Με την επιφύλαξη των επί μέρους ορίων που καθορίζονται στην παράγραφο 1, ένας ΟΣΕΚΑ δεν μπορεί να συνδυάζει: - επενδύσεις σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον, - καταθέσεις στον ή/και - κινδύνους από πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που διενεργήθηκαν με τον ίδιο οργανισμό, σε ποσοστό άνω του 20 % του ενεργητικού του. 3. Τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν το όριο του 5 % της πρώτης πρότασης της παραγράφου 1, σε 35 % κατ' ανώτατο όριο, όταν οι κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από κράτος μέλος, από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ενός κράτους μέλους, από τρίτο κράτος ή από δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. 4. Τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν το όριο του 5 % της πρώτης πρότασης της παραγράφου 1, σε 25 % κατ' ανώτατο όριο, στην περίπτωση ορισμένων ομολογιών, όταν αυτές έχουν εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος και υπόκειται εκ του νόμου σε ειδική δημόσια εποπτεία για την προστασία των ομολογιούχων. Συγκεκριμένα, τα ποσά που προκύπτουν από την έκδοση αυτών των ομολογιών πρέπει να επενδύονται κατά νόμον σε στοιχεία ενεργητικού τα οποία, καθ' όλο το διάστημα ισχύος των ομολογιών, είναι σε θέση να καλύψουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις ομολογίες και τα οποία, σε περίπτωση χρεοκοπίας του εκδότη, θα χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την εξόφληση του αρχικού κεφαλαίου και την καταβολή των σωρευμένων τόκων. Όταν ένας ΟΣΕΚΑ επενδύει άνω του 5 % του ενεργητικού του σε ομολογίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και οι οποίες έχουν εκδοθεί από τον ίδιο εκδότη, η συνολική αξία αυτών των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80 % της αξίας του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον κατάλογο των προαναφερόμενων κατηγοριών ομολογιών και των κατηγοριών εκδοτών οι οποίοι, σύμφωνα με τους νόμους και τα καθεστώτα ελέγχου που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, είναι εξουσιοδοτημένοι να εκδίδουν ομολογίες που ανταποκρίνονται στα ανωτέρω κριτήρια. Στους καταλόγους αυτούς επισυνάπτεται σημείωμα που διευκρινίζει το καθεστώς των παρεχόμενων εγγυήσεων. Η Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως τις πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη μέλη, μαζί με τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις, τις οποίες κρίνει ενδεδειγμένες, και δημοσιοποιεί τις πληροφορίες αυτές. Οι γνωστοποιήσεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής απόψεων στα πλαίσια της επιτροπής επικοινωνίας, με τη διαδικασία του άρθρου 53 παράγραφος 4. 5. Οι κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς των παραγράφων 3 και 4, δεν λαμβάνονται υπόψη στην εφαρμογή του ορίου του 40 % που προβλέπεται στην παράγραφο 2. Τα όρια των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 δεν επιτρέπεται να σωρεύονται και, κατά συνέπεια, οι επενδύσεις σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισμό, ή οι επενδύσεις σε καταθέσεις ή παράγωγα μέσα στον εν λόγω οργανισμό, που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4, δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνουν συνολικά το 35 % του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ. Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον ίδιο όμιλο για τους σκοπούς των ενοποιημένων λογαριασμών, όπως ορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 83/349/ΕΟΚ(8) ή από τους διεθνώς αναγνωρισμένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ως ενιαίος οργανισμός για τον υπολογισμό των ορίων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη σώρευση επενδύσεων σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς στον ίδιο όμιλο μέχρι ποσοστού 20 %.' 11. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 'Άρθρο 22α 1. Με την επιφύλαξη των ορίων του άρθρου 25, τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν τα όρια του άρθρου 22 σε 20 % κατ' ανώτατο όριο, για τις επενδύσεις σε μετοχές ή/και ομολογίες που εκδίδονται από τον ίδιο οργανισμό, εφόσον, σύμφωνα με τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα, η επενδυτική πολιτική του ΟΣΕΚΑ συνίσταται στην αναπαραγωγή της σύνθεσης δεδομένου χρηματιστηριακού δείκτη μετοχών ή ομολογιών του οποίου οι αρμόδιες για τους ΟΣΕΚΑ αρχές αναγνωρίζουν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: - η σύνθεση του δείκτη είναι επαρκώς διαφοροποιημένη, - ο δείκτης αποτελεί έναν κατάλληλο δείκτη αναφοράς της οικείας αγοράς, - ο δείκτης δημοσιεύεται καταλλήλως. 2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν το όριο της παραγράφου 1 σε 35 % κατ' ανώτατο όριο εφόσον αυτό δικαιολογείται από εξαιρετικές συνθήκες της αγοράς, ιδίως στις ελεγχόμενες αγορές στις οποίες ορισμένες κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς κυριαρχούν ευρέως. Η επένδυση μέχρι αυτό το μέγιστο όριο επιτρέπεται μόνο για έναν εκδότη.' 12. Στο άρθρο 23 παράγραφος 1 προστίθενται οι λέξεις 'και μέσων χρηματαγοράς' μετά τις λέξεις 'κινητών αξιών'. 13. Το άρθρο 24 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 24 1. Ένας ΟΣΕΚΑ μπορεί να αποκτά μερίδια ΟΣΕΚΑ ή/και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ε), εφόσον δεν επενδύει περισσότερο από το 10 % των στοιχείων ενεργητικού του σε μερίδια του ίδιου ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν το όριο αυτό σε 20 % κατ' ανώτατο όριο. 2. Το άθροισμα των επενδύσεων σε μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων πλην των ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικώς το 30 % του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι, όταν ένας ΟΣΕΚΑ έχει αποκτήσει μερίδια ΟΣΕΚΑ ή/και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα στοιχεία του ενεργητικού του εν λόγω ΟΣΕΚΑ ή του άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων δεν είναι υποχρεωτικό να συνδυάζονται για τους σκοπούς των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 22. 3. Όταν ένας ΟΣΕΚΑ επενδύει σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή/και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων τους οποίους διαχειρίζεται, απευθείας ή κατ' εξουσιοδότηση, η ίδια εταιρεία διαχείρισης ή κάθε άλλη εταιρεία με την οποία η εταιρεία διαχείρισης συνδέεται στο πλαίσιο κοινής διαχείρισης ή κοινού ελέγχου, ή λόγω σημαντικής, άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής, η εν λόγω εταιρεία διαχείρισης ή η άλλη εταιρεία δεν μπορεί να καταλογίζει έξοδα εγγραφής ή εξαγοράς για τις επενδύσεις του ΟΣΕΚΑ σε μερίδια αυτών των άλλων ΟΣΕΚΑ ή/και οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Ένας ΟΣΕΚΑ που επενδύει σημαντικό μέρος του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕΚΑ ή/και οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων πρέπει να αναφέρει στο ενημερωτικό δελτίο του το ανώτατο επίπεδο των διαχειριστικών προμηθειών που ενδέχεται να βαρύνουν τόσο τον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ όσο και τους άλλους ΟΣΕΚΑ ή/και οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων στους οποίους προτίθεται να επενδύσει. Επισημαίνει στην ετήσια έκθεσή του τη μέγιστη αναλογία διαχειριστικών εξόδων που έχουν καταλογιστεί τόσο στον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ όσο και στους ΟΣΕΚΑ ή/και άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων στους οποίους έχει επενδύσει.' 14. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 'Άρθρο 24α 1. Το ενημερωτικό δελτίο προσδιορίζει τις κατηγορίες επενδυτικών στοιχείων στα οποία επιτρέπεται να επενδύει ο ΟΣΕΚΑ. Επισημαίνει επίσης κατά πόσον επιτρέπονται οι πράξεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα· στην περίπτωση αυτή, πρέπει να συμπεριλαμβάνει εμφανή δήλωση η οποία να προσδιορίζει αν οι πράξεις αυτές μπορούν να γίνονται για κάλυψη κινδύνων ή για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων, καθώς και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της χρήσης παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων στο προφίλ κινδύνου. 2. Ένας ΟΣΕΚΑ που επενδύει κυρίως σε οποιεσδήποτε από τις κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού που ορίζονται στο άρθρο 19, πλην των κινητών αξιών και των μέσων χρηματαγοράς, ή αναπαράγει χρηματιστηριακό δείκτη μετοχών ή ομολογιών σύμφωνα με το άρθρο 22α, πρέπει να συμπεριλαμβάνει στο ενημερωτικό δελτίο του και, ανάλογα με την περίπτωση, στις τυχόν άλλες διαφημιστικές δημοσιεύσεις του, εμφανή δήλωση η οποία να επισύρει την προσοχή στην επενδυτική του πολιτική. 3. Όταν η καθαρή αξία του ενεργητικού ενός ΟΣΕΚΑ είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή αστάθεια λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου ή της χρησιμοποιούμενης διαχειριστικής τεχνικής, το ενημερωτικό δελτίο και, ανάλογα με την περίπτωση, οι τυχόν άλλες διαφημιστικές δημοσιεύσεις του πρέπει να περιέχουν εμφανή δήλωση η οποία να επισύρει την προσοχή στο στοιχείο αυτό. 4. Κατόπιν αιτήσεως ενός επενδυτή, η διαχειριστική εταιρεία πρέπει επίσης να παρέχει πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τα ποσοτικά όρια που ισχύουν για τη διαχείριση κινδύνου στον οποίο εκτίθεται ο ΟΣΕΚΑ, τις μεθόδους που έχουν επιλεγεί για τον σκοπό αυτό και την πρόσφατη εξέλιξη των κινδύνων και των αποδόσεων των κύριων κατηγοριών επενδυτικών μέσων.' 15. Στο άρθρο 25 παράγραφος 2: 1. η τρίτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '- 25 % των μεριδίων ενός και του αυτού ΟΣΕΚΑ ή/και άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 πρώτη και δεύτερη περίπτωση,'· 2. προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: '- 10 % των μέσων χρηματαγοράς ενός και του αυτού εκδότη.' 16. Στο άρθρο 25 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Τα όρια που προβλέπονται στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη περίπτωση μπορούν να μην τηρούνται κατά την απόκτηση, εάν τη στιγμή εκείνη δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί η ακαθάριστη αξία των ομολογιών ή των μέσων χρηματαγοράς, ή η καθαρή αξία των εκδοθέντων τίτλων.' 17. Στο άρθρο 25 παράγραφος 3 στοιχεία α), β) και γ), προστίθενται οι λέξεις 'και τα μέσα χρηματαγοράς' μετά τις λέξεις 'κινητές αξίες'. 18. Στο άρθρο 25 παράγραφος 3, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'ε) τις μετοχές που κατέχουν μια ή περισσότερες εταιρείες επενδύσεων στο κεφάλαιο θυγατρικών εταιρειών που ασκούν, αποκλειστικά προς όφελός της/τους, ορισμένες δραστηριότητες διαχείρισης, παροχής συμβουλών ή εμπορίας στη χώρα στην οποία εδρεύει η θυγατρική, όσον αφορά την εξαγορά μεριδίων κατόπιν αιτήσεως των μεριδιούχων.' 19. Στο άρθρο 26, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Οι ΟΣΕΚΑ δεν οφείλουν να τηρούν τα όρια που καθορίζονται στο παρόν τμήμα όταν ασκούν δικαιώματα εγγραφής που συνδέονται με κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που ανήκουν στο ενεργητικό τους. Τα κράτη μέλη, παράλληλα με τη μέριμνά τους για την τήρηση της αρχής της κατανομής των κίνδυνων, μπορούν να επιτρέπουν στους νεοϊδρυθέντες ΟΣΕΚΑ να παρεκκλίνουν από τα άρθρα 22, 22α, 23 και 24 για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία της άδειας λειτουργίας τους.' 20. Στο άρθρο 41, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '2. Η παράγραφος 1 δεν αποκλείει την εκ μέρους των οργανισμών αυτών απόκτηση κινητών αξιών, μέσων χρηματαγοράς ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχεία ε), ζ) και η), που δεν έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο.' 21. Το άρθρο 42 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 42 Δεν μπορούν να πραγματοποιούν ακάλυπτες πωλήσεις κινητών αξιών, μέσω χρηματαγοράς ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχεία ε), ζ) και η): - η εταιρεία επενδύσεων και - η εταιρεία διαχείρισης ή ο θεματοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασμό αμοιβαίων κεφαλαίων.' 22. Μετά το άρθρο 53, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 'Άρθρο 53α 1. Επιπλέον των καθηκόντων της κατ' άρθρο 53 παράγραφος 1, η επιτροπή επικοινωνίας μπορεί επίσης να συνεδριάζει ως κανονιστική επιτροπή κατά την έννοια του άρθρου 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(9) προκειμένου να επικουρεί την Επιτροπή σε σχέση με τις τεχνικές τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στην παρούσα οδηγία στους ακόλουθους τομείς: - αποσαφήνιση των ορισμών προκειμένου να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε όλη την Κοινότητα, - ευθυγράμμιση της ορολογίας και αναδιατύπωση των ορισμών σε συνάρτηση με μεταγενέστερες πράξεις για τους ΟΣΕΚΑ και για συναφή θέματα. 2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις μήνες. 3. Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.' Άρθρο 2 1. Το αργότερο στις 13 Φεβρουαρίου 2005, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε, καθώς και προτάσεις τροποποίησης, όπου απαιτείται. Η έκθεση, συγκεκριμένα: α) αναλύει τον τρόπο εμβάθυνσης και διεύρυνσης της ενιαίας αγοράς ΟΣΕΚΑ, ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή εμπορία ΟΣΕΚΑ (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαίων κεφαλαίων τρίτων), τη λειτουργία του διαβατηρίου για τις εταιρείες διαχείρισης, τη λειτουργία του απλοποιημένου ενημερωτικού δελτίου ως μέσου ενημέρωσης και προώθησης, την επισκόπηση του πεδίου των δευτερευουσών δραστηριοτήτων και τις δυνατότητες βελτίωσης της συνεργασίας των αρχών εποπτείας για την κοινή ερμηνεία και εφαρμογή της οδηγίας· β) εξετάζει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας από την άποψη της εφαρμογής της σε διάφορα είδη προϊόντων (όπως, θεσμικά αμοιβαία κεφάλαια, αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων, μητρικά αμοιβαία κεφάλαια και χρηματιστηριακά αμοιβαία κεφάλαια (hedge funds)· η μελέτη θα πρέπει, ιδίως, να επικεντρωθεί στο μέγεθος της αγοράς για τα προϊόντα αυτά, τις ρυθμίσεις που, ενδεχομένως, ισχύουν για αυτά στα κράτη μέλη, καθώς και την αξιολόγηση της ανάγκης περαιτέρω εναρμόνισης όσον αφορά τα κεφάλαια αυτά· γ) αξιολογεί την οργάνωση των αμοιβαίων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων και των πρακτικών εξουσιοδότησης και της σχέσης μεταξύ διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου και θεματοφύλακα· δ) εξετάζει τους επενδυτικούς κανόνες για τους ΟΣΕΚΑ, παραδείγματος χάριν τη χρήση παραγώγων και άλλων μέσων και τεχνικών που σχετίζονται με τίτλους, τη ρύθμιση των αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε δείκτες χρηματιστηρίου, τη ρύθμιση των μέσων χρηματαγοράς, τις καταθέσεις, τη ρύθμιση των επενδύσεων αμοιβαίων κεφαλαίων σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια ('fund of fund') καθώς και τα διάφορα επενδυτικά όρια· ε) αναλύει την κατάσταση του ανταγωνισμού μεταξύ αμοιβαίων κεφαλαίων που ευρίσκονται υπό τη διαχείριση εταιρειών διαχείρισης και 'αυτοδιαχειριζόμενων' εταιρειών επενδύσεων. Κατά την προετοιμασία της έκθεσής της, η Επιτροπή διαβουλεύεται, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση, με τους ενδιαφερόμενους κλάδους παραγωγής, ενώσεις καταναλωτών και οργανισμούς εποπτείας. 2. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν στους ΟΣΕΚΑ που υφίστανται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας προθεσμία όχι ανώτερη των 60 μηνών από την εν λόγω ημερομηνία για τη συμμόρφωσή τους με τη νέα εθνική νομοθεσία. Άρθρο 3 Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, το αργότερο μέχρι τις 13 Αυγούστου 2003, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές το αργότερο στις 13 Φεβρουαρίου 2004. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ κατά την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2002. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος P. Cox Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος M. Arias Cañete (1) EE C 280 της 9.9.1998, σ. 6 και EE C 331 E της 31.10.2000, σ. 302. (2) ΕΕ C 116 της 28.4.1999, σ. 44. (3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2000 (ΕΕ C 339 της 29.11.2000, σ. 220), κοινή θέση του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2001 (ΕΕ C 297 της 23.10.2001, σ. 35) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001. Απόφαση του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2001. (4) EE L 375 της 31.12.1985, σ. 3· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 290 της 17.11.2000, σ. 27). (5) EE L 141 της 11.6.1993, σ. 27· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/64/ΕΚ. (6) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. (7) Τέταρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης, περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών (ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/60/ΕΚ (ΕΕ L 162 της 26.6.1999, σ. 65). (8) Έβδομη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης, για τους ενοποιημένους λογαριασμούς (ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994. (9) ΕΕ L 184 της 17.7.1989, σ. 23).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία