ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/32002L0007

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-03-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-03-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-02-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2002/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Οδηγία 2002/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2002 για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 71, την πρόταση της Επιτροπής(1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2), τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(3), Aποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(4), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 96/53/ΕΚ(5) καθόρισε, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής μεταφορών, εναρμονισμένες μέγιστες διαστάσεις για τα οδικά οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων. (2) Είναι αναγκαίο να εναρμονιστούν οι μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις οδικών οχημάτων μεταφοράς επιβατών. Οι διαφορές μεταξύ των κανόνων που ισχύουν στα κράτη μέλη όσον αφορά τις διαστάσεις των επιβατικών οδικών οχημάτων ενδέχεται να έχουν αρνητική επίπτωση στους όρους ανταγωνισμού και να αποτελούν εμπόδιο στην κυκλοφορία μεταξύ κρατών μελών. (3) Δεδομένου ότι ο στόχος της εναρμόνισης των μέγιστων επιτρεπομένων διαστάσεων για τα οδικά οχήματα μεταφοράς επιβατών είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύναται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσμάτων της προτεινόμενης δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού. (4) Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 96/53/ΕΚ θα πρέπει να επεκταθεί στις εθνικές μεταφορές, εφόσον η οδηγία αυτή αφορά χαρακτηριστικά, τα οποία επηρεάζουν σημαντικά τους όρους ανταγωνισμού στον τομέα των μεταφορών, και, ιδίως, τις τιμές του μέγιστου επιτρεπόμενου μήκους και πλάτους των οχημάτων τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά επιβατών. (5) Οι εναρμονισμένοι κανόνες για τα μέγιστα βάρη και τις μέγιστες διαστάσεις θα πρέπει να παραμένουν σταθεροί μακροπρόθεσμα. Ως εκ τούτου, οι τροποποιήσεις που επέρχονται με την παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να συνιστούν προηγούμενο σχετικά με τα μέγιστα επιτρεπόμενα βάρη και τις μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις των λεωφορείων και άλλων κατηγοριών μηχανοκίνητων οχημάτων. (6) Για λόγους οδικής ασφάλειας, τα λεωφορεία θα πρέπει να πληρούν κριτήρια επιδόσεων όσον αφορά την ικανότητα ελιγμών τους. (7) Για λόγους οδικής ασφάλειας που συνδέονται με την κατάσταση της υποδομής τους, θα πρέπει να επιτραπεί για μεταβατική περίοδο, στην Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο να αρνούνται τη χρήση στο έδαφός τους λεωφορείων τα οποία δεν ικανοποιούν ορισμένα κριτήρια που αφορούν την ικανότητα ελιγμών. (8) Θα πρέπει να επιτραπεί στα λεωφορεία που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας και των οποίων οι διαστάσεις δεν ανταποκρίνονται προς εκείνες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, λόγω διαφορετικών ισχυουσών εθνικών διατάξεων ή μεθόδων μετρήσεως, να εξακολουθούν να παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών, κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου, εντός του κράτους μέλους στο οποίο τα οχήματα έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία. (9) Η οδηγία 96/53/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 96/53/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 1: α) στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'α) στις διαστάσεις των οχημάτων με κινητήρα των κατηγοριών Μ2 και Μ3 και των ρυμουλκουμένων τους κατηγορίας 0 και των οχημάτων με κινητήρα των κατηγοριών Ν2 και Ν3 και των ρυμουλκουμένων τους κατηγορίας 03 και 04, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους(6)' β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα αρθρωτά λεωφορεία που περιλαμβάνουν άνω του ενός αρθρωτά τμήματα.' 2. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '- για εθνικές μεταφορές, οχημάτων που έλαβαν άδεια κυκλοφορίας ή τέθηκαν σε κυκλοφορία σε άλλο κράτος μέλος για λόγους που αφορούν τις διαστάσεις.' 3. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής: α) οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν στο έδαφός τους την κανονική κυκλοφορία: α) οχημάτων ή συνδυασμών οχημάτων για την εθνική μεταφορά εμπορευμάτων, τα οποία δεν συμμορφώνονται με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, σημεία 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 4.2 και 4.4· β) οχημάτων, για την εθνική μεταφορά προσώπων, τα οποία δεν συμμορφώνονται με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, σημεία 1.1, 1.2, 1.4α, 1.5 και 1.5α. 2. Τα κράτη μέλη δύνανται ωστόσο να επιτρέπουν στο έδαφός τους την κυκλοφορία: α) οχημάτων ή συνδυασμών οχημάτων για την εθνική μεταφορά εμπορευμάτων, τα οποία δεν συμμορφώνονται με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, σημεία 1.3, 2, 3, 4.1 και 4.3· β) οχημάτων, για την εθνική μεταφορά προσώπων, τα οποία δεν συμμορφώνονται με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, σημεία 1.3, 2, 3, 4.1 και 4.3.' β) η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής: i) στο πρώτο εδάφιο, οι όροι 'οχημάτων ή συνδυασμών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά εμπορευμάτων, και τα οποία' αντικαθίστανται από τους όρους 'οχημάτων ή συνδυασμών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά και τα οποία', ii) στο τρίτο εδάφιο, οι όροι 'την κυκλοφορία στο έδαφός του, για εθνικές μεταφορές εμπορευμάτων, οχημάτων' αντικαθίστανται από 'την κυκλοφορία στο έδαφός του, για εθνικές μεταφορές, οχημάτων', γ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '7. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στο έδαφός τους την κυκλοφορία λεωφορείων τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία πριν από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και έχουν διαστάσεις που υπερβαίνουν εκείνες οι οποίες καθορίζονται στο παράρτημα Ι, σημεία 1.1, 1.2, 1.5 και 1.5α.' 4. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 7 Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει την εφαρμογή των ισχυουσών σε κάθε κράτος μέλος διατάξεων περί οδικής κυκλοφορίας, οι οποίες δύνανται να περιορίζουν το βάρος ή/και τις διαστάσεις των οχημάτων σε ορισμένους δρόμους ή ορισμένα τεχνικά έργα, ανεξάρτητα από το κράτος έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας ή θέσης σε κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Είναι δυνατή, ιδίως, η επιβολή τοπικών περιορισμών ως προς τα μέγιστα επιτρεπτά βάρη και/ή τις μέγιστες επιτρεπτές διαστάσεις οχημάτων που μπορούν να χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες περιοχές ή συγκεκριμένους δρόμους, όταν η υποδομή δεν προσφέρεται για μακριά και βαριά οχήματα, όπως π.χ. στο κέντρο των πόλεων, σε μικρά χωριά ή σε τόπους ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος.' 5. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 'Άρθρο 8α Όσον αφορά τα λεωφορεία που αναφέρονται στο παράρτημα Ι σημείο 1.1, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο δύνανται να αρνηθούν ή να απαγορεύουν τη χρήση τους στο έδαφός τους μέχρι 9 Μαρτίου 2005, εκτός εάν ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια που αφορούν την ικανότητα ελιγμών: - όταν το λεωφορείο είναι σταθμευμένο και οι κατευθυντήριοι τροχοί του έχουν τέτοια διεύθυνση ώστε, εάν το όχημα εκινείτο, το πλέον ακραίο πρόσθιο σημείο του να διαγράφει κύκλο ακτίνας 12,50 m, πρέπει να ορίζεται κατακόρυφο επίπεδο εφαπτόμενο στην πλευρά του οχήματος η οποία βλέπει προς την περιοχή εκτός του κύκλου, χαράσσοντας γραμμή επί του εδάφους. Στην περίπτωση αρθρωτού λεωφορείου, τα δύο άκαμπτα τμήματα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με το επίπεδο· - όταν το λεωφορείο κινείται προς τα εμπρός προς οποιαδήποτε πλευρά διαγράφοντας τον κύκλο ακτίνας 12,50 m, κανένα τμήμα του δεν μπορεί να κινείται εκτός του κατακόρυφου επιπέδου άνω των 0,80m στην περίπτωση άκαμπτου λεωφορείου μήκους μικρότερου ή ίσου των 12 m, ή άνω των 1,20 m στην περίπτωση είτε άκαμπτου λεωφορείου μήκους άνω των 12 m ή αρθρωτού λεωφορείου.' 6. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 'Άρθρο 10α Όσον αφορά το παράρτημα Ι σημείο 1.5α, η Επιτροπή το αργότερο 9 Μαρτίου 2005, υποβάλλει έκθεση σχετικά με το εφικτό της μείωσης της τιμής των 0,60 m που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του εν λόγω σημείου, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες ασφάλειας που συνδέονται με την ικανότητα ελιγμών των μακριών λεωφορείων. Η έκθεση συνοδεύεται, ενδεχομένως, από νομοθετική πρόταση τροποποίησης της παρούσας οδηγίας προς αυτή την κατεύθυνση.' 7. Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής: α) Το σημείο 1.1. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1.1 Μέγιστο μήκος: >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>' β) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο: '1.4α Εάν σε λεωφορείο προσαρτάται προσθαφαιρούμενο τμήμα, όπως κουτιά για σκι, το μέγιστο μήκος του οχήματος, περιλαμβανομένου του πρόσθετου τμήματος, δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο μήκος που προβλέπεται στο σημείο 1.1.' γ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο: '1.5α Συμπληρωματικές απαιτήσεις για λεωφορεία Όταν το λεωφορείο είναι σταθμευμένο, ορίζεται κατακόρυφο επίπεδο εφαπτόμενο στην πλευρά του οχήματος και με κατεύθυνση προς το εξωτερικό του κύκλου χαράσσοντας γραμμή επί του εδάφους. Στην περίπτωση αρθρωτού λεωφορείου, τα δύο άκαμπτα τμήματα ευθυγραμμίζονται με το επίπεδο. Όταν το λεωφορείο εισέρχεται, από ευθύγραμμη πορεία, εντός της κυκλικής επιφανείας που περιγράφεται στο σημείο 1.5, κανένα σημείο του δεν δύναται να εξέχει άνω των 0,60 m από αυτό το κατακόρυφο επίπεδο.' Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία πριν από την 9 Μαρτίου 2004. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2002. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος P. Cox Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. Piqué i Camps (1) ΕΕ C 274 E της 26.9.2000, σ. 32. (2) ΕΕ C 123 της 25.4.2001, σ. 76. (3) ΕΕ C 144 της 16.5.2001, σ. 15. (4) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2000 (ΕΕ C 178 της 22.6.2001, σ. 60), κοινή θέση του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 (ΕΕ C 360 της 15.12.2001, σ. 7 και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2002. (5) ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 59. (6) ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 203 της 10.8.2000, σ. 9).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία