ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/32002L0033

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-11-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-11-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-10-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2002/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2002, για την τροποποίηση των οδηγιών 90/425/ΕΟΚ και 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις υγειονομικές απαιτήσεις για τα ζωικά υποπροϊόντα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Οδηγία 2002/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2002 για την τροποποίηση των οδηγιών 90/425/ΕΟΚ και 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις υγειονομικές απαιτήσεις για τα ζωικά υποπροϊόντα ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 152 παράγραφος 4 στοιχείο β), την πρόταση της Επιτροπής(1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2), Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 251 της συνθήκης(3), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Πολυάριθμες κοινοτικές πράξεις θεσπίζουν κανόνες για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία, οι οποίοι διέπουν την επεξεργασία και τη διάθεση ζωικών αποβλήτων και την παραγωγή, τη διάθεση στην αγορά, το εμπόριο και την εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1744/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισμό των υγειονομικών κανόνων που διέπουν τα ζωικά υποπροϊόντα τα οποία δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο(4) αντικατέστησε τους κανόνες που περιέχονται στις πράξεις αυτές. (3) Κατά συνέπεια, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέοι αυτοί κανόνες, θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως η οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς(5) και η οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992, για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου καθώς και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους προαναφερόμενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ(6), ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η έβδομη περίπτωση του τμήματος 1 του κεφαλαίου Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1744/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, σχετικά με τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων για τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1).' Άρθρο 2 Η οδηγία 92/118/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 2, διαγράφονται τα στοιχεία ε) και ζ). 2. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής: α) στην πρώτη περίπτωση, απαλείφονται οι ακόλουθες λέξεις: 'καθώς και των ζελατινών που δεν προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου·' β) η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '- το εμπόριο ή οι εισαγωγές κάθε νέου προϊόντος ζωικής προέλευσης, προοριζόμενου για ανθρώπινη κατανάλωση, του οποίου επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά ενός κράτους μέλους, μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 20, να μπορούν να διενεργούνται μόνον αφού ληφθεί απόφαση σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 15, μετά από αξιολόγηση, ενδεχομένως ύστερα από γνωμοδότηση της επιστημονικής κτηνιατρικής επιτροπής που έχει συσταθεί με την απόφαση 81/651/ΕΟΚ, του πραγματικού κινδύνου εξάπλωσης σοβαρών μεταδοτικών ασθενειών, ο οποίος ενδέχεται να ανακύψει από την κυκλοφορία του προϊόντος, όχι μόνον στο είδος από το οποίο προέρχεται το προϊόν, αλλά και σε άλλα είδη που μπορεί να είναι φορείς της ασθενείας ή να καταστούν εστίες ασθενείας ή κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία.' 3. Στο άρθρο 10 παράγραφος 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'β) πλην αντιθέτων ειδικών διατάξεων του παραρτήματος ΙΙ, τα προϊόντα πρέπει να προέρχονται από εγκαταστάσεις που περιέχονται σε κοινοτικό κατάλογο ο οποίος θα καταρτισθεί με τη διαδικασία του άρθρου 18·' 4. Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής: α) διαγράφονται τα κεφάλαια 1, 3 και 4· β) το κεφάλαιο 5 τροποποιείται ως εξής: i) στον τίτλο, προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις: 'που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο,' ii) στο μέρος A, διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο: 'A. Εάν προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου ή των ζώων,' iii) το μέρος Β διαγράφεται· γ) το κεφάλαιο 6 τροποποιείται ως εξής: i) στον τίτλο, προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις: 'που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο,' ii) το μέρος I τροποποιείται ως εξής: - η παράγραφος A αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'A. όσον αφορά το εμπόριο, στην προσκόμιση του εγγράφου ή του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην οδηγία 77/99/ΕΟΚ το οποίο αναφέρει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας,' - στην παράγραφο B σημείο 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'a) τα προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 80/215/ΕΟΚ·' δ) στο κεφάλαιο 7, το μέρος ΙΙ διαγράφεται· ε) τα κεφάλαια 8, 10 και 12 έως 15 διαγράφονται. Άρθρο 3 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις 30 Απριλίου 2003. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 21 Οκτωβρίου 2002. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος P. Cox Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος P. S. Møller (1) ΕΕ C 62 Ε της 27.2.2001, σ. 166. (2) ΕΕ C 193 της 10.7.2001, σ. 31. (3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2001 (ΕΕ C 53 της 28.2.2002, σ. 22), κοινή θέση του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2001 (ΕΕ C 45 Ε της 19.2.2002, σ. 66), και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2002 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). (4) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1. (5) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/118/ΕΟΚ (ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49). (6) ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/7/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 2 της 5.1.2001, σ. 27).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία