Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και την τροποποίηση της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ όσον αφορά την πολιοεγκεφαλίτιδα του χοίρου και την αφρικανική πανώλη των χοίρων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και την τροποποίηση της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ όσον αφορά την πολιοεγκεφαλίτιδα του χοίρου και την αφρικανική πανώλη των χοίρων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992, για τη θέσπιση γενικών κοινοτικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων(1), και ιδίως το άρθρο 15 και το άρθρο 24 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Τα γενικού χαρακτήρα μέτρα που θεσπίζονται με την οδηγία 92/119/ΕΟΚ αποσκοπούν στην αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης ορισμένων ασθενειών των ζώων οι οποίες έχουν μείζονα οικονομική σημασία και ιδιαίτερα στον έλεγχο της διακίνησης των ζώων και των προϊόντων με τα οποία είναι δυνατόν να εξαπλωθεί η μόλυνση. (2) Το Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών (ΔΓΕ) αποτελεί τον τεχνικό φορέα αναφοράς για την υγεία των ζώων, αναγνωρισμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Το ΔΓΕ έχει καταρτίσει κατάλογο επιζωοτικών ασθενειών μείζονος οικονομικής σημασίας (κατάλογος Α). (3) Είναι αναγκαίο και σκόπιμο να εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ σε όλες τις επιζωοτικές ασθένειες του καταλόγου Α, με εξαίρεση εκείνες για τις οποίες έχουν ήδη θεσπιστεί ειδικές διατάξεις σε κοινοτικό επίπεδο. (4) Η πολιοεγκεφαλίτιδα του χοίρου δεν περιλαμβάνεται πλέον στον κατάλογο Α. Κατόπιν τούτου πρέπει να απαλειφθεί η ασθένεια αυτή από τον κατάλογο του παραρτήματος I της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ. (5) Η αφρικανική πανώλη των χοίρων αποτελεί ασθένεια μείζονος οικονομικής σημασίας, περιλαμβανόμενη στον κατάλογο Α, η οποία εκδηλώνεται σε κάποιες περιορισμένες περιοχές της Κοινότητας. Κατόπιν τούτου θα πρέπει να θεσπιστούν κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της ασθένειας αυτής. (6) Η αφρικανική πανώλη των χοίρων θα πρέπει να περιληφθεί στον κατάλογο του παραρτήματος I της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ και να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για την καταπολέμησή της κατά το άρθρο 15 της εν λόγω οδηγίας. (7) Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον έλεγχο της διακίνησης χοίρων και προϊόντων τους από περιοχές που υπόκεινται σε περιορισμούς λόγω εκδήλωσης αφρικανικής πανώλης των χοίρων. Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι παρόμοια προς τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο για την καταπολέμηση άλλων ασθενειών των χοίρων όπως η φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων και η κλασική πανώλη των χοίρων. (8) Ειδικότερα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως υπόδειγμα για τη θέσπιση ειδικών μέτρων καταπολέμησης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων η οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλης των χοίρων(2). Θα πρέπει όμως να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις, λόγω ιδίως των διαφορών μεταξύ των δύο ασθενειών, της απουσίας εμβολίων και, ειδικότερα, της περιόδου επώασης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και της δυνατότητας μετάδοσης της ασθένειας μέσω φορέων. (9) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(3), ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Αντικείμενο Η παρούσα οδηγία καθορίζει τα ελάχιστα κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων. Με την οδηγία αυτή εξαιρείται η πολιοεγκεφαλίτιδα του χοίρου από την ομάδα ασθενειών στις οποίες εφαρμόζονται τα γενικά μέτρα καταπολέμησης που θεσπίζονται στην οδηγία 92/119/ΕΟΚ. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) 'χοίρος': κάθε ζώο της οικογένειας Suidae, περιλαμβανομένων των άγριων χοίρων· β) 'άγριος χοίρος': χοίρος που δεν φυλάσσεται ούτε εκτρέφεται σε εκμετάλλευση· γ) 'εκμετάλλευση': κάθε εγκατάσταση, γεωργική ή άλλη, που βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους στην οποία εκτρέφονται ή φυλάσσονται χοίροι σε μόνιμη ή προσωρινή βάση. Ο ορισμός αυτός δεν περιλαμβάνει τα σφαγεία, τα μεταφορικά μέσα και τις περιφραγμένες εκτάσεις όπου φυλάσσονται άγριοι χοίροι και είναι δυνατή η θήρα τους. Οι περιφραγμένες αυτές εκτάσεις πρέπει να έχουν τέτοιο μέγεθος και δομή ώστε τα μέτρα του άρθρου 5 παράγραφος 1 να καθίστανται ανεφάρμοστα· δ) 'εγχειρίδιο διαγνωστικής': το εγχειρίδιο διαγνωστικής που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3· ε) 'χοίρος ύποπτος μόλυνσης από τον ιό της αφρικανικής πανώλης των χοίρων': κάθε χοίρος ή πτώμα χοίρου που παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα ή μετά θάνατον αλλοιώσεις ή αντιδράσεις σε εργαστηριακές εξετάσεις οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής και υποδηλώνουν την πιθανή παρουσία αφρικανικής πανώλης των χοίρων· στ) 'κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων' ή 'χοίρος που έχει μολυνθεί από αφρικανική πανώλη των χοίρων': κάθε χοίρος ή πτώμα χοίρου: - στον οποίο έχουν επίσημα επιβεβαιωθεί κλινικά συμπτώματα ή μετά θάνατον αλλοιώσεις αφρικανικής πανώλης των χοίρων ή - στον οποίο έχει επίσημα επιβεβαιωθεί η παρουσία της ασθένειας ύστερα από εργαστηριακή εξέταση που έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής· ζ) 'εστία αφρικανικής πανώλης των χοίρων': εκμετάλλευση στην οποία έχουν ανιχνευθεί ένα ή περισσότερα κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων· η) 'πρωτογενής εστία': εστία κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 82/894/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1982, για την κοινοποίηση των ασθενειών των ζώων μέσα στην Κοινότητα(4)· θ) 'μολυσμένη περιοχή': περιοχή κράτους μέλους στην οποία, μετά την επιβεβαίωση ενός ή περισσότερων κρουσμάτων αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε άγριους χοίρους, εφαρμόζονται μέτρα για την εξάλειψη της ασθένειας, βάσει των άρθρων 15 ή 16· ι) 'πρωτογενές κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε άγριους χοίρους': κάθε κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων που ανιχνεύεται σε άγριους χοίρους σε περιοχή στην οποία δεν εφαρμόζονται μέτρα βάσει των άρθρων 15 ή 16· ια) 'εκμετάλλευση πιθανής μετάδοσης της νόσου': εκμετάλλευση στην οποία θα μπορούσε να έχει εισαχθεί ο ιός της αφρικανικής πανώλης των χοίρων λόγω της γεωγραφικής της θέσης, της διακίνησης προσώπων, χοίρων ή οχημάτων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο· ιβ) 'κάτοχος': κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, στο οποίο ανήκουν οι χοίροι, κατά κυριότητα, ή το οποίο έχει αναλάβει τη συντήρηση των ζώων αυτών, με ή χωρίς χρηματική αμοιβή· ιγ) 'αρμόδια αρχή': η αρμόδια αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 6 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου(5)· ιδ) 'επίσημος κτηνίατρος': ο κτηνίατρος που ορίζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους· ιε) 'μεταποίηση': μία από τις επεξεργασίες για υλικό υψηλού κινδύνου όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της οδηγίας 90/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου(6), διενεργούμενη κατά τρόπο που να αποτρέπει τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων· ιστ) 'θανάτωση': η θανάτωση χοίρων κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 6 της οδηγίας 93/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου(7)· ιζ) 'σφαγή': η σφαγή χοίρων κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 7 της οδηγίας 93/119/ΕΟΚ· ιη) 'φορέας': άκαρι του είδους Onithodorus erraticus. Άρθρο 3 Γνωστοποίηση της παρουσίας αφρικανικής πανώλης των χοίρων 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η παρουσία ή η υπόνοια παρουσίας αφρικανικής πανώλης των χοίρων να γνωστοποιούνται υποχρεωτικώς και αμέσως στην αρμόδια αρχή. 2. Με την επιφύλαξη των ισχυουσών κοινοτικών διατάξεων σχετικά με τη γνωστοποίηση εκδηλώσεων εστιών ασθενειών των ζώων, το κράτος μέλος όπου επιβεβαιώνεται η αφρικανική πανώλη των χοίρων: α) γνωστοποιεί την παρουσία της νόσου και παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη, σύμφωνα με το παράρτημα Ι, σχετικά με: - τις εστίες αφρικανικής πανώλης των χοίρων που επιβεβαιώνονται σε εκμεταλλεύσεις, - τα κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων που επιβεβαιώνονται σε σφαγεία ή σε μεταφορικά μέσα, - τα πρωτογενή κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων που επιβεβαιώνονται σε άγριους χοίρους, - τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8· β) παρέχει στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη πληροφορίες σχετικά με περαιτέρω κρούσματα που επιβεβαιώνονται σε άγριους χοίρους σε περιοχή όπου έχει εκδηλωθεί αφρικανική πανώλη των χοίρων, βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 3 στοιχείο α) και παράγραφος 4. Άρθρο 4 Μέτρα όταν υπάρχει υπόνοια παρουσίας αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε εκμετάλλευση 1. Όταν σε κάποια εκμετάλλευση υπάρχουν ένας ή περισσότεροι χοίροι για τους οποίους υφίσταται υπόνοια ότι έχουν προσβληθεί από αφρικανική πανώλη των χοίρων, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αρμόδια αρχή να κινήσει αμέσως τους επίσημους μηχανισμούς έρευνας για την επιβεβαίωση ή τη διάψευση της παρουσίας της εν λόγω ασθένειας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής. Όταν επίσημος κτηνίατρος επισκέπτεται την εκμετάλλευση, πρέπει να διενεργείται και έλεγχος του μητρώου και των σημάτων αναγνώρισης των χοίρων τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 92/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1992, για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων(8). 2. Όταν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι δεν είναι δυνατό να αποκλειστεί η παρουσία αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε κάποια εκμετάλλευση, θέτει την εκμετάλλευση πάραυτα υπό επίσημη επιτήρηση και ειδικότερα δίνει εντολή: α) να γίνει απογραφή όλων των κατηγοριών των χοίρων της εκμετάλλευσης και να διευκρινιστεί, για κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές, το πλήθος των χοίρων που έχουν ήδη νοσήσει, πεθάνει ή ενδέχεται να έχουν μολυνθεί. Η απογραφή ενημερώνεται ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι γεννήσεις και οι θάνατοι χοίρων κατά την ύποπτη περίοδο. Τα στοιχεία αυτής της απογραφής παρέχονται κάθε φορά που ζητούνται και είναι δυνατό να ελέγχονται σε κάθε επίσκεψη· β) όλοι οι χοίροι της εκμετάλλευσης να φυλάσσονται στους χώρους σταβλισμού ή να περιορίζονται σε άλλους χώρους όπου είναι δυνατή η απομόνωσή τους· γ) να απαγορευθεί στην εκμετάλλευση η είσοδος και η έξοδος χοίρων. Η αρμόδια αρχή μπορεί, εάν είναι αναγκαίο, να επεκτείνει την απαγόρευση εξόδου από την εκμετάλλευση και σε άλλα είδη ζώων και να απαιτεί την εφαρμογή πρόσφορων μέτρων για την καταστροφή τρωκτικών ή εντόμων· δ) να απαγορευθεί η εξαγωγή σφαγίων χοίρου από την εκμετάλλευση χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής· ε) να απαγορευθεί η, χωρίς προηγούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή, έξοδος από την εκμετάλλευση κρέατος, προϊόντων χοίρου, σπέρματος, ωαρίων ή εμβρύων χοίρου, ζωοτροφών, εργαλείων, άλλων αντικειμένων και απορριμμάτων που είναι δυνατό να μεταδώσουν την αφρικανική πανώλη των χοίρων. Να απαγορευθεί η έξοδος από την εκμετάλλευση, για ενδοκοινοτικό εμπόριο, κρέατος, προϊόντων χοίρου, σπέρματος, ωαρίων ή εμβρύων· στ) για κάθε μετακίνηση προσώπων προς ή από την εκμετάλλευση να απαιτείται έγγραφη άδεια της αρμόδιας αρχής· ζ) για κάθε είσοδο ή έξοδο οχημάτων στην ή από την εκμετάλλευση να απαιτείται έγγραφη άδεια της αρμόδιας αρχής· η) να χρησιμοποιούνται κατάλληλα μέσα απολύμανσης στις εισόδους και εξόδους των κτιρίων σταβλισμού των χοίρων και της ίδιας της εκμετάλλευσης. Κάθε πρόσωπο που εισέρχεται ή εξέρχεται από τα χοιροτροφεία να τηρεί τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής που απαιτούνται ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων. Επιπλέον, όλα τα μεταφορικά μέσα πρέπει να απολυμαίνονται προσεκτικά πριν εξέλθουν από την εκμετάλλευση· θ) να διενεργείται επιδημιολογική έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 8. 3. Όταν το επιβάλλει η επιδημιολογική κατάσταση, η αρμόδια αρχή: α) μπορεί να θέσει σε εφαρμογή τα μέτρα του άρθρου 5 παράγραφος 1 στην εκμετάλλευση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Πάντως η αρμόδια αρχή μπορεί, όταν κρίνει ότι οι συνθήκες το επιτρέπουν, να περιορίσει την εφαρμογή αυτών των μέτρων μόνο στους χοίρους που υπάρχει υποψία ότι έχουν μολυνθεί ή προσβληθεί από τον ιό της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και μόνο στο τμήμα της εκμετάλλευσης στο οποίο φυλάσσονταν, υπό τον όρο ότι οι χοίροι αυτοί σταβλίζονταν, φυλάσσονταν και εκτρέφονταν σε τελείως διαφορετικούς χώρους από τους άλλους χοίρους της εκμετάλλευσης. Εν πάση περιπτώσει, κατά τη θανάτωση των χοίρων πρέπει να λαμβάνεται επαρκές πλήθος δειγμάτων έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται ή να αποκλείεται η παρουσία του ιού της αφρικανικής πανώλης, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής· β) μπορεί να οριοθετήσει προσωρινή ζώνη ελέγχου γύρω από την αναφερόμενη στην παράγραφο 2 εκμετάλλευση· στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες βρίσκονται εντός της ζώνης αυτής εφαρμόζονται ορισμένα από τα μέτρα ή όλα τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 ή 2. 4. Μετά τη θέσπισή τους, τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 δεν αίρονται παρά μόνο ύστερα από επίσημη διάψευση της παρουσίας αφρικανικής πανώλης των χοίρων. Άρθρο 5 Μέτρα όταν σε μια εκμετάλλευση επιβεβαιώνεται η παρουσία αφρικανικής πανώλης των χοίρων 1. Όταν επιβεβαιώνεται επίσημα η παρουσία αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε εκμετάλλευση, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, πέραν των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, η αρμόδια αρχή να δίνει εντολή: α) να θανατώνονται αμέσως όλοι οι χοίροι της εκμετάλλευσης, υπό επίσημο έλεγχο και κατά τρόπο που να καθιστά δυνατό να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος εξάπλωσης του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων τόσο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς όσο και κατά τη θανάτωση· β) να λαμβάνεται, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, επαρκές πλήθος δειγμάτων από τους χοίρους που θανατώνονται ώστε να είναι δυνατό να διαπιστωθούν ο τρόπος εισαγωγής του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην εκμετάλλευση και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί να ήταν παρούσα στην εκμετάλλευση η ασθένεια πριν γνωστοποιηθεί· γ) τα πτώματα χοίρων που πέθαναν ή θανατώθηκαν να υφίστανται μεταποίηση υπό επίσημη επιτήρηση· δ) όσο είναι δυνατόν, το κρέας χοίρων που είχαν σφαγεί κατά τη χρονική περίοδο από την πιθανή εισαγωγή της ασθένειας στην εκμετάλλευση έως τη λήψη επίσημων μέτρων να ανευρίσκεται και να υφίστανται μεταποίηση υπό επίσημη επιτήρηση· ε) το σπέρμα, ωάρια ή έμβρυα χοίρων τα οποία έχουν συγκεντρωθεί στην εκμετάλλευση κατά το διάστημα από την πιθανή εισαγωγή της ασθένειας στην εκμετάλλευση μέχρι τη λήψη των επίσημων μέτρων να ανευρίσκονται και να καταστρέφονται υπό επίσημη επιτήρηση, κατά τρόπο που να αποτρέπεται ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων· στ) όλα τα υλικά και τα απορρίμματα που μπορεί να έχουν μολυνθεί, όπως οι ζωοτροφές, να υφίστανται μεταποίηση. Όλα τα υλικά μιας χρήσης που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, και ιδίως όσα έχουν χρησιμοποιηθεί για τις ενέργειες τις σχετικές με τη θανάτωση, να καταστρέφονται. Τα μέτρα αυτά πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνίατρου· ζ) μετά την εξόντωση των χοίρων, τα κτίρια σταβλισμού των χοίρων και τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των χοίρων ή των πτωμάτων τους καθώς και ο εξοπλισμός, η στρωμνή, η κόπρος και η υγρή κόπρος που είναι πιθανό να έχουν μολυνθεί να καθαρίζονται, να απεντομώνονται εφόσον υπάρχει ανάγκη, και να απολυμαίνονται και να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12· η) σε περίπτωση πρωτογενούς εστίας της ασθένειας, το απομόνωμα του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων να υποβληθεί στη διαδικασία εργαστηριακού ελέγχου η οποία καθορίζεται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής, προκειμένου να αναγνωριστεί ο γενετικός τύπος· θ) να διενεργηθεί επιδημιολογική έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 8. 2. Σε περίπτωση που η ύπαρξη εστίας της νόσου επιβεβαιώνεται σε εργαστήριο, ζωολογικό κήπο, προστατευόμενη φυσική περιοχή ή περιφραγμένη περιοχή, όπου φυλάσσονται χοίροι για επιστημονικούς σκοπούς ή για σκοπούς που συνδέονται με τη διατήρηση ειδών ή τη διατήρηση σπάνιων φυλών, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει την παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχεία α) και ε), υπό τον όρο ότι δεν θίγονται βασικά συμφέροντα της Κοινότητας. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται αμέσως στην Επιτροπή. Σε όλες τις περιπτώσεις, η Επιτροπή εξετάζει αμέσως την κατάσταση από κοινού με το οικείο κράτος μέλος και, το συντομότερο δυνατό, στο πλαίσιο της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής. Εάν κριθεί αναγκαίο, λαμβάνονται μέτρα για να προληφθεί η εξάπλωση της ασθένειας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2. Άρθρο 6 Μέτρα όταν η παρουσία αφρικανικής πανώλης των χοίρων επιβεβαιώνεται σε εκμεταλλεύσεις που αποτελούνται από διάφορες μονάδες παραγωγής 1. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της παρουσίας αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε εκμεταλλεύσεις που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες χωριστές μονάδες παραγωγής, και προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της πάχυνσης των χοίρων, η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει την εφαρμογή παρεκκλίσεων από τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) όσον αφορά τις υγιείς μονάδες παραγωγής χοίρων μιας εκμετάλλευσης η οποία έχει μολυνθεί, υπό τον όρο ότι ο επίσημος κτηνίατρος διαβεβαιώνει ότι η δομή, το μέγεθος και η απόσταση μεταξύ αυτών των μονάδων παραγωγής καθώς και οι εργασίες που πραγματοποιούνται σε αυτές είναι τέτοιες που οι μονάδες αυτές είναι απόλυτα διαχωρισμένες από άποψη σταβλισμού, συντήρησης και σίτισης έτσι ώστε να μην είναι δυνατό να εξαπλωθεί ο ιός από τη μία μονάδα παραγωγής σε άλλη. 2. Όταν εφαρμόζεται η παρέκκλιση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη καθορίζουν τις λεπτομερείς διατάξεις εφαρμογής της, συναρτήσει των υγειονομικών προϋποθέσεων που μπορεί να διασφαλιστεί ότι θα τηρούνται. 3. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας παρέκκλισης ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή. Σε όλες τις περιπτώσεις, η Επιτροπή εξετάζει αμέσως την κατάσταση από κοινού με το συγκεκριμένο κράτος μέλος και, το συντομότερο δυνατόν, στο πλαίσιο της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής. Εάν κριθεί αναγκαίο, λαμβάνονται μέτρα για να αποτραπεί η εξάπλωση της ασθένειας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2. Άρθρο 7 Μέτρα στις εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου 1. Χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις αναγνωρίζονται ως εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου όταν ο επίσημος κτηνίατρος διαπιστώνει ή κρίνει, βάσει της επιδημιολογικής έρευνας η οποία διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8, ότι η αφρικανική πανώλη των χοίρων είναι πιθανό να έχει εισαχθεί από άλλες εκμεταλλεύσεις στην εκμετάλλευση που αναφέρεται στο άρθρο 4 ή 5, από την τελευταία αυτή σε άλλες εκμεταλλεύσεις. Οι διατάξεις του άρθρου 4 εφαρμόζονται σε αυτές τις εκμεταλλεύσεις μέχρις ότου διαψευσθεί επίσημα η παρουσία αφρικανικής πανώλης των χοίρων. 2. Η αρμόδια αρχή εφαρμόζει τα μέτρα κατ' άρθρο 5 παράγραφος 1 στις εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εάν αυτό επιβάλλεται από την επιδημιολογική κατάσταση. Από τους θανατωθέντες χοίρους λαμβάνεται, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, επαρκές πλήθος δειγμάτων με σκοπό να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε αυτές τις εκμεταλλεύσεις. Άρθρο 8 Επιδημιολογική έρευνα Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, όταν υπάρχουν υπόνοιες για κρούσματα ή εστίες αφρικανικής πανώλης των χοίρων, η επιδημιολογική έρευνα να διενεργείται βάσει ερωτηματολογίων τα οποία καταρτίζονται στο πλαίσιο των σχεδίων επείγουσας επέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 21. Αντικείμενο των ερευνών αυτών αποτελούν οπωσδήποτε: α) το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι δυνατό να υπήρχε ο ιός της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην εκμετάλλευση πριν γνωστοποιηθεί η νόσος ή υπάρξουν υπόνοιες για την ύπαρξή της· β) η πιθανή προέλευση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην εκμετάλλευση και ο εντοπισμός και άλλων χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων που θα μπορούσαν να έχουν μολυνθεί από την ίδια πηγή· γ) οι μετακινήσεις προσώπων, οχημάτων, χοίρων, πτωμάτων, σπέρματος, κρεάτων ή κάθε υλικού μέσω των οποίων θα μπορούσε να μεταδοθεί ο ιός προς ή από τις εν λόγω εκμεταλλεύσεις· δ) η δυνατότητα οι φορείς ή οι άγριοι χοίροι να αποτελούν την αιτία της εξάπλωσης της νόσου. Εάν από τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών συνάγεται ότι η αφρικανική πανώλη των χοίρων μπορεί να έχει εξαπλωθεί από ή προς εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη, ενημερώνονται αμέσως η Επιτροπή και τα εν λόγω κράτη μέλη. Άρθρο 9 Καθορισμός ζωνών προστασίας και ζωνών επιτήρησης 1. Αμέσως μόλις επιβεβαιωθεί επίσημα η διάγνωση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε εκμετάλλευση, η αρμόδια αρχή οριοθετεί γύρω από την εστία ζώνη προστασίας ακτίνας τουλάχιστον τριών χιλιομέτρων, η οποία περιλαμβάνεται μέσα σε ζώνη επιτήρησης ακτίνας τουλάχιστον δέκα χιλιομέτρων. Τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11 εφαρμόζονται στις αντίστοιχες ζώνες. 2. Κατά την οριοθέτηση ζωνών, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη: α) τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας η οποία έχει διενεργηθεί βάσει του άρθρου 8· β) τη γεωγραφική θέση και ιδίως τα φυσικά ή τεχνητά σύνορα· γ) τη γεωγραφική θέση και τη γειτνίαση των εκμεταλλεύσεων· δ) τη διακίνηση και τις εμπορικές ροές χοίρων και τα σφαγεία και εγκαταστάσεις που είναι διαθέσιμα για τη μεταποιητική επεξεργασία των πτωμάτων· ε) τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό που είναι διαθέσιμα για τον έλεγχο κάθε διακίνησης χοίρων εντός των εν λόγω ζωνών, ιδίως εάν οι χοίροι που πρέπει να θανατωθούν πρέπει να απομακρυνθούν από την εκμετάλλευση προέλευσής τους. 3. Εάν μία ζώνη περιλαμβάνει τμήματα της επικράτειας περισσότερων του ενός κρατών μελών, οι αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών συνεργάζονται για την οριοθέτηση της ζώνης. 4. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, στα οποία περιλαμβάνονται η χρήση ευδιάκριτων πινακίδων και επιγραφών και η προσφυγή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως ο τύπος και η τηλεόραση, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλα τα άτομα που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας και στη ζώνη επιτήρησης είναι πλήρως ενημερωμένα για τους περιορισμούς που έχουν τεθεί σε ισχύ, βάσει των άρθρων 10 και 11, και λαμβάνει όλα τα μέτρα που κρίνει ενδεδειγμένα για να εξασφαλιστεί η καλή εφαρμογή αυτών των μέτρων. Άρθρο 10 Μέτρα εντός της καθορισμένης ζώνης προστασίας 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε στο εσωτερικό της ζώνης προστασίας να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα: α) πρέπει να πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό απογραφή όλων των εκμεταλλεύσεων· μετά την οριοθέτηση της ζώνης προστασίας, επίσημος κτηνίατρος επισκέπτεται τις εκμεταλλεύσεις αυτές το αργότερο εντός επτά ημερών, για να πραγματοποιήσει κλινική εξέταση των χοίρων και έλεγχο του μητρώου και των σημάτων αναγνώρισης των χοίρων τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 92/102/ΕΟΚ· β) απαγορεύεται η διακίνηση και μεταφορά χοίρων σε δημόσιες ή ιδιωτικές οδούς, εξαιρουμένων, εφόσον είναι αναγκαίο, των οδών εξυπηρέτησης των εκμεταλλεύσεων, εκτός εάν δοθεί έγκριση της αρμόδιας αρχής στο πλαίσιο άδειας για τις μετακινήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο στ). Η απαγόρευση αυτή δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε περίπτωση οδικής ή σιδηροδρομικής διαμετακόμισης ζώων χωρίς εκφόρτωση ή στάθμευση. Επιπλέον, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, είναι δυνατό να χορηγηθεί παρέκκλιση για τη σφαγή χοίρων με προέλευση εκτός της ζώνης προστασίας και με προορισμό σφαγείο εντός της προαναφερόμενης ζώνης με σκοπό την άμεση σφαγή· γ) φορτηγά και άλλα οχήματα και ο εξοπλισμός, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χοίρων ή άλλων ζώων ή υλικών τα οποία μπορεί να έχουν μολυνθεί (π.χ. πτώματα, ζωοτροφές, κόπρος, υγρή κόπρος κ.λπ.) καθαρίζονται, απολυμαίνονται, απεντομώνονται εφόσον υπάρχει ανάγκη, και υφίστανται επεξεργασία το συντομότερο δυνατό μετά τη μόλυνσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες του άρθρου 12. Κανένα φορτηγό αυτοκίνητο ή όχημα που έχει χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά χοίρων δεν είναι δυνατό να εξέλθει από τη ζώνη προστασίας χωρίς να έχει καθαριστεί και απολυμανθεί και στη συνέχεια να έχει επιθεωρηθεί και να έχει λάβει εκ νέου άδεια από την αρμόδια αρχή για τη μεταφορά· δ) απαγορεύεται η είσοδος στην εκμετάλλευση ή η έξοδος από αυτή κάθε άλλου είδους οικόσιτου ζώου, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής· ε) πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως στην αρμόδια αρχή το πλήθος όλων των νεκρών ή νοσούντων χοίρων μιας εκμετάλλευσης. Η αρμόδια αρχή διενεργεί τις ενδεδειγμένες έρευνες σύμφωνα με τις διαδικασίες του εγχειριδίου διαγνωστικής· στ) απαγορεύεται οι χοίροι να απομακρύνονται από την εκμετάλλευση στην οποία φυλάσσονται πριν από την παρέλευση τουλάχιστον 40 ημερών από την ολοκλήρωση του προκαταρκτικού καθαρισμού, της απολύμανσης και εφόσον απαιτείται της απεντόμωσης της μολυσμένης εκμετάλλευσης. Μετά την παρέλευση των 40 ημερών, με την επιφύλαξη των όρων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει την απομάκρυνση των χοίρων από την εν λόγω εκμετάλλευση, προκειμένου να μεταφερθούν απευθείας: - σε σφαγείο, που έχει οριστεί από την αρμόδια αρχή, κατά προτίμηση εντός της ζώνης προστασίας ή της ζώνης επιτήρησης, για άμεση σφαγή, - σε επιχείρηση μεταποίησης ή σε κατάλληλο χώρο στον οποίο οι χοίροι θανατώνονται αμέσως και τα πτώματά τους υφίστανται μεταποίηση υπό επίσημο έλεγχο, - σε εξαιρετικές περιστάσεις, σε άλλες εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο εσωτερικό της ζώνης προστασίας. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της διάταξης αυτής ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά, στο πλαίσιο της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής· ζ) απαγορεύεται να εξάγονται σπέρμα, ωάρια ή έμβρυα χοίρων από τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εντός της ζώνης προστασίας· η) στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται από αυτές πρέπει να τηρεί τα ενδεδειγμένα μέτρα υγιεινής τα αναγκαία για να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων. 2. Όταν οι απαγορεύσεις οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 1 διατηρούνται επί διάστημα μεγαλύτερο των 40 ημερών λόγω εκδήλωσης νέων εστιών της ασθένειας και, ως εκ τούτου, προκύψουν προβλήματα σταβλισμού των χοίρων όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων και προβλήματα άλλης φύσεως, με την επιφύλαξη των όρων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, η αρμόδια αρχή μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του κατόχου, να επιτρέπει την έξοδο χοίρων από εκμετάλλευση που βρίσκεται εντός της ζώνης προστασίας, προκειμένου να μεταφερθούν απευθείας: α) σε σφαγείο που έχει οριστεί από την αρμόδια αρχή, κατά προτίμηση εντός της ζώνης προστασίας ή της ζώνης επιτήρησης, για να υποβληθούν σε άμεση σφαγή· β) σε επιχείρηση μεταποίησης ή σε κατάλληλο χώρο όπου οι χοίροι θανατώνονται αμέσως και τα πτώματά τους υφίστανται μεταποίηση υπό επίσημο έλεγχο· γ) σε εξαιρετικές περιστάσεις, σε άλλες εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός της ζώνης προστασίας. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της διάταξης αυτής ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά, στο πλαίσιο της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής. 3. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει την απομάκρυνση χοίρων από την εξεταζόμενη εκμετάλλευση υπό τον όρο ότι: α) επίσημος κτηνίατρος έχει διενεργήσει κλινική εξέταση των χοίρων στην εκμετάλλευση, και ιδίως των χοίρων που πρόκειται να απομακρυνθούν, η οποία περιλαμβάνει τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος σύμφωνα με τις διαδικασίες τις καθοριζόμενες στο εγχειρίδιο διαγνωστικής, και έλεγχο του μητρώου και των σημάτων αναγνώρισης των χοίρων όπως αναφέρεται στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 92/102/ΕΟΚ· β) κατά τους ελέγχους και εξετάσεις του στοιχείου α) δεν έχουν προκύψει ενδείξεις παρουσίας της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και τηρείται η οδηγία 92/102/ΕΟΚ· γ) οι χοίροι μεταφέρονται σε οχήματα σφραγισμένα από την αρμόδια αρχή· δ) το όχημα και το υλικό που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των χοίρων υποβάλλονται σε καθαρισμό και απολύμανση αμέσως μετά τη μεταφορά, βάσει του άρθρου 12· ε) εάν οι χοίροι πρόκειται να σφαγούν ή να θανατωθούν, λαμβάνεται επαρκές πλήθος δειγμάτων χοίρων σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, με στόχο να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων σ' αυτές τις εκμεταλλεύσεις· στ) εάν οι χοίροι πρέπει να μεταφερθούν σε σφαγείο: - η αρμόδια αρχή η υπεύθυνη για το σφαγείο έχει ενημερωθεί για την πρόθεση της αποστολής χοίρων στο σφαγείο και γνωστοποιεί την άφιξή τους στην αρχή την αρμόδια για την αποστολή, - κατά την άφιξή τους στο σφαγείο οι εν λόγω χοίροι φυλάσσονται και σφάζονται χωριστά από άλλους χοίρους, - κατά τις επιθεωρήσεις πριν και ύστερα από τη σφαγή, οι οποίες διενεργούνται στο καθορισμένο σφαγείο, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη όλες τις ενδείξεις πιθανής παρουσίας του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, - το νωπό κρέας αυτών των χοίρων υφίσταται μεταποίηση ή αναγνωρίζεται μέσω του ειδικού σήματος που αναφέρεται στο άρθρο 5α της οδηγίας 72/461/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1972, περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων(9), και υφίσταται χωριστή επεξεργασία κατά τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) της οδηγίας 80/215/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 1980, περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων με βάση το κρέας(10). Αυτή η επεξεργασία πρέπει να πραγματοποιείται σε εγκατάσταση η οποία ορίζεται από την αρμόδια αρχή. Το κρέας πρέπει να αποστέλλεται στην εν λόγω εγκατάσταση, υπό τον όρο ότι η αποστολή σφραγίζεται πριν από την αναχώρηση και παραμένει σφραγισμένη καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς. 4. Τα μέτρα στη ζώνη προστασίας εξακολουθούν να εφαρμόζονται τουλάχιστον μέχρις ότου: α) ολοκληρωθούν ο καθαρισμός, η απολύμανση και εφόσον απαιτείται η απεντόμωση των μολυσμένων εκμεταλλεύσεων· β) οι χοίροι σε όλες τις εκμεταλλεύσεις υποβληθούν σε κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, για να ανιχνευθεί η πιθανή παρουσία του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων. Οι εξετάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) δεν είναι δυνατό να διενεργηθούν πριν από την παρέλευση 45 ημερών από την ολοκλήρωση του προκαταρκτικού καθαρισμού, της απολύμανσης και εφόσον απαιτείται της απεντόμωσης στις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις. 5. Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από την παραγράφο 1 στοιχείο στ) και τις παραγράφους 2 και 4, οι προθεσμίες 40 και 45 ημερών που προβλέπονται από τις παραγράφους αυτές μπορούν να μειωθούν σε 30 ημέρες εφόσον τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, εντατικό πρόγραμμα συλλογής δειγμάτων και δοκιμών που επιτρέπουν να αποκλεισθεί η παρουσία της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην οικεία εκμετάλλευση. Άρθρο 11 Μέτρα εντός της καθορισμένης ζώνης επιτήρησης 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στη ζώνη επιτήρησης εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα: α) πραγματοποιείται απογραφή όλων των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων· β) εφόσον είναι αναγκαίο, απαγορεύονται η διακίνηση ή η μεταφορά χοίρων σε δημόσιες ή ιδιωτικές οδούς, εξαιρουμένων, σε περίπτωση ανάγκης, των οδών εξυπηρέτησης των εκμεταλλεύσεων, εκτός εάν δοθεί έγκριση από την αρμόδια αρχή. Η απαγόρευση αυτή δεν πρέπει να εφαρμόζεται για την οδική ή σιδηροδρομική διαμετακόμιση, χωρίς εκφόρτωση ή στάθμευση, ή για τη σφαγή χοίρων με προέλευση εκτός της ζώνης επιτήρησης και προορισμό σφαγείο εντός της προαναφερόμενης ζώνης, με σκοπό την άμεση σφαγή· γ) τα φορτηγά και άλλα οχήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χοίρων ή άλλων ζώων ή υλικών που μπορεί να έχουν μολυνθεί (όπως πτώματα, ζωοτροφές, κόπρος, υγρή κόπρος κ.λπ.) καθαρίζονται, απολυμαίνονται, απεντομώνονται εάν υπάρχει ανάγκη, και υφίστανται επεξεργασία το ταχύτερο μετά τη μόλυνση, σύμφωνα με το άρθρο 12. Κανένα φορτηγό αυτοκίνητο ή όχημα που έχει χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά χοίρων δεν είναι δυνατό να εξέλθει από τη ζώνη χωρίς να έχει καθαριστεί και απολυμανθεί· δ) απαγορεύεται η είσοδος στην εκμετάλλευση ή η έξοδος από αυτή κάθε άλλου είδους οικόσιτου ζώου κατά τις πρώτες επτά ημέρες μετά την οριοθέτηση της ζώνης, χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής· ε) πρέπει να δηλώνεται αμέσως στην αρμόδια αρχή το πλήθος όλων των νεκρών ή νοσούντων ζώων μιας εκμετάλλευσης. Η αρμόδια αρχή διενεργεί τις ενδεδειγμένες έρευνες σύμφωνα με τις διαδικασίες του εγχειριδίου διαγνωστικής· στ) απαγορεύεται οι χοίροι να απομακρύνονται από την εκμετάλλευση στην οποία φυλάττονται πριν από την παρέλευση τουλάχιστον 30 ημερών από την ολοκλήρωση του προκαταρκτικού καθαρισμού, της απολύμανσης και εφόσον απαιτείται της απεντόμωσης της μολυσμένης εκμετάλλευσης. Μετά την παρέλευση των 30 ημερών, με την επιφύλαξη των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει την απομάκρυνση των χοίρων από την εν λόγω εκμετάλλευση προκειμένου να μεταφερθούν απευθείας: - σε σφαγείο που έχει οριστεί από την αρμόδια αρχή, κατά προτίμηση εντός της ζώνης προστασίας ή της ζώνης επιτήρησης, για άμεση σφαγή, - σε επιχείρηση μεταποίησης ή σε κατάλληλο χώρο στον οποίο οι χοίροι θανατώνονται αμέσως και τα πτώματά τους υφίστανται μεταποίηση υπό επίσημο έλεγχο ή - σε εξαιρετικές περιστάσεις, σε άλλες εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο εσωτερικό της ζώνης προστασίας ή της ζώνης επιτήρησης. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της διάταξης αυτής ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά στο πλαίσιο της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής. Εντούτοις, εάν οι χοίροι πρέπει να μεταφερθούν σε σφαγείο, ύστερα από αίτηση κράτους μέλους, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, είναι δυνατό να επιτραπούν παρεκκλίσεις από το άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο ε) και στοιχείο στ) τέταρτη περίπτωση, ιδίως όσον αφορά τη σήμανση του κρέατος αυτών των χοίρων και τη μεταγενέστερη χρησιμοποίησή του καθώς και τον προορισμό των προϊόντων που προέκυψαν από την επεξεργασία· ζ) απαγορεύεται να εξάγονται σπέρμα, ωάρια ή έμβρυα χοίρων από τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εντός της ζώνης επιτήρησης· η) κάθε άτομο που εισέρχεται στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις ή εξέρχεται από αυτές πρέπει να τηρεί τα ενδεδειγμένα μέτρα υγιεινής ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων. 2. Όταν οι απαγορεύσεις οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 1 διατηρούνται επί διάστημα μεγαλύτερο των 40 ημερών λόγω εκδήλωσης νέων εστιών της ασθένειας και ως εκ τούτου προκύψουν προβλήματα σταβλισμού των χοίρων όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων και προβλήματα άλλης φύσεως, με την επιφύλαξη των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφο 3, η αρμόδια αρχή μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του κατόχου, να επιτρέπει την έξοδο χοίρων από εκμετάλλευση που βρίσκεται εντός της ζώνης επιτήρησης, προκειμένου να μεταφερθούν απευθείας σε: α) σε σφαγείο που ορίζεται από την αρμόδια αρχή, κατά προτίμηση εντός της ζώνης προστασίας ή της ζώνης επιτήρησης, για άμεση σφαγή· β) σε επιχείρηση μεταποίησης ή σε κατάλληλο χώρο όπου οι χοίροι θανατώνονται αμέσως και τα πτώματά τους υφίστανται μεταποίηση υπό επίσημο έλεγχο· γ) σε εξαιρετικές περιστάσεις, σε άλλες εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός της ζώνης προστασίας ή της ζώνης επιτήρησης. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της διάταξης αυτής ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά στο πλαίσιο της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής. 3. Τα μέτρα εξακολουθούν να εφαρμόζονται στη ζώνη επιτήρησης τουλάχιστον μέχρις ότου: α) ολοκληρωθούν ο καθαρισμός, η απολύμανση και εφόσον απαιτείται η απεντόμωση των μολυσμένων εκμεταλλεύσεων· β) οι χοίροι σε όλες τις εκμεταλλεύσεις υποβληθούν σε κλινικές και, ενδεχομένως, εργαστηριακές εξετάσεις, που προβλέπονται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής, για να ανιχνευθεί η πιθανή παρουσία του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων. Οι εξετάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) δεν είναι δυνατό να διενεργηθούν πριν από την παρέλευση 40 ημερών από την ολοκλήρωση του προκαταρκτικού καθαρισμού, της απολύμανσης και εφόσον απαιτείται της απεντόμωσης στις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις. 4. Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από την παραγράφο 1 στοιχείο στ) και στις παραγράφους 2 και 3, οι προθεσμίες 30 ημερών που προβλέπονται από την παράγραφο 1 στ) και οι προθεσμίες 40 ημερών που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 μπορούν να μειωθούν σε 21, 30 και 20 ημέρες αντιστοίχως εφόσον τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής, εντατικό πρόγραμμα συλλογής δειγμάτων και δοκιμών που επιτρέπει τον αποκλεισμό της παρουσίας της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην οικεία εκμετάλλευση. Άρθρο 12 Καθαρισμός, απολύμανση και απεντόμωση Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε: α) τα απολυμαντικά και εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται και οι συγκεντρώσεις τους να είναι επισήμως εγκεκριμένα από την αρμόδια αρχή· β) οι εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης, και εφόσον απαιτείται, απεντόμωσης να πραγματοποιούνται υπό επίσημο έλεγχο σύμφωνα με: - τις οδηγίες του επίσημου κτηνίατρου και - τις αρχές και διαδικασίες όπως ορίζονται στο παράρτημα II. Άρθρο 13 Ανασύσταση πληθυσμού χοίρων στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις ύστερα από εκδήλωση εστιών της νόσου 1. Η ανασύσταση πληθυσμού χοίρων στις εκμεταλλεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 δεν πραγματοποιείται πριν από την παρέλευση τουλάχιστον 40 ημερών από την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού, απολύμανσης και, εφόσον απαιτείται, απεντόμωσης που πραγματοποιούνται στις εν λόγω εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις παρακάτω παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου. 2. Η επανεισαγωγή χοίρων λαμβάνει υπόψη τον τύπο της πραγματοποιούμενης εκτροφής στην εξεταζόμενη εκμετάλλευση και πρέπει να είναι σύμφωνη με μία από τις διαδικασίες των παραγράφων 3 και 4. 3. Στην περίπτωση εκμεταλλεύσεων όπου η εκδήλωση της ασθένειας δεν σχετίζεται με φορείς, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διαδικασίες: α) όσον αφορά τις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις, η επανεισαγωγή χοίρων πρέπει να αρχίζει με την εισαγωγή χοίρων-δεικτών που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο με αρνητικό αποτέλεσμα όσον αφορά την παρουσία αντισωμάτων του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων ή που προέρχονται από εκμεταλλεύσεις οι οποίες δεν υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων. Οι χοίροι-δείκτες κατανέμονται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αρμόδιας αρχής, σε όλους τους χώρους της μολυσμένης εκμετάλλευσης ενώ 45 ημέρες αργότερα λαμβάνονται από αυτούς δείγματα και υποβάλλονται σε έλεγχο για την ανίχνευση αντισωμάτων, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής. Κανένας χοίρος δεν είναι δυνατόν να εξέλθει από την εκμετάλλευση πριν να γίνει γνωστό ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων ορού είναι αρνητικά. Εάν κανένας από τους χοίρους δεν έχει αναπτύξει αντισώματα κατά του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, τότε μπορεί να γίνει πλήρης ανασύσταση του πληθυσμού· β) όσον αφορά όλες τις άλλες μορφές εκτροφής, η επανεισαγωγή χοίρων είτε πραγματοποιείται σύμφωνα με τα μέτρα που προβλέπονται στο στοιχείο α) είτε βασίζεται σε πλήρη ανασύσταση του πληθυσμού χοίρων, υπό τον όρο ότι: - όλοι οι χοίροι εισάγονται εντός χρονικού διαστήματος είκοσι ημερών και προέρχονται από εκμεταλλεύσεις που δεν υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων, - οι χοίροι στην αγέλη στην οποία έγινε ανασύσταση υποβάλλονται σε εξέταση ορού σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής. Οι δειγματοληψίες για την εν λόγω εξέταση πραγματοποιούνται το νωρίτερο 45 ημέρες μετά την άφιξη των τελευταίων χοίρων, - απαγορεύεται η έξοδος χοίρων από την εκμετάλλευση πριν να γίνει γνωστό ότι τα αποτελέσματα της εξέτασης ορού είναι αρνητικά. 4. Στην περίπτωση εκμεταλλεύσεων όπου η εμφάνιση ασθένειας σχετίζεται με φορείς, η επανεισαγωγή δεν πραγματοποιείται επί έξι έτη τουλάχιστον, εκτός: α) αν έχουν γίνει επιτυχώς υπό επίσημη επιτήρηση συγκεκριμένες ενέργειες ικανές να εξαλείψουν το φορέα από τις εγκαταστάσεις και τους χώρους όπου πρόκειται να διαμείνουν οι χοίροι ή όπου μπορεί να έλθουν σε επαφή με το φορέα ή β) αν είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι η εμμονή του φορέα δεν αντιπροσωπεύει πλέον ουσιαστικό κίνδυνο μετάδοσης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων. Στη συνέχεια εφαρμόζονται τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α). Πάντως, επιπλέον των μέτρων αυτών, μετά την πλήρη ανασύσταση του πληθυσμού δεν επιτρέπεται η έξοδος χοίρων από την υπόψη εκμετάλλευση μέχρις ότου εκτελεστούν επιπλέον εξετάσεις ορού για την αφρικανική πανώλη των χοίρων με αρνητικά αποτελέσματα σε δείγματα συλλεγόμενα από τους χοίρους της εκμετάλλευσης το νωρίτερο 60 ημέρες μετά την πλήρη ανασύσταση του πληθυσμού, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής. 5. Όταν η εμφάνιση της ασθένειας δεν σχετίζεται με φορείς και, εφόσον έχει παρέλθει εξάμηνο από την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης στην εκμετάλλευση, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει την παρέκκλιση από την παράγραφο 3, λαμβάνοντας υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση. 6. Επανεισαγωγή οικόσιτων ζώων πλην των χοίρων στις εκμεταλλεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 υπόκειται στη χορήγηση αδείας από την αρμόδια αρχή, που θα λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο διάδοσης της ασθένειας ή της εμμονής των φορέων που αντιπροσωπεύει αυτή η επανεισαγωγή. Άρθρο 14 Μέτρα όταν υπάρχει υπόνοια ή επιβεβαίωση παρουσίας αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε σφαγείο ή μεταφορικό μέσο 1. Όταν υφίστανται υπόνοιες παρουσίας αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε σφαγείο ή μέσον μεταφοράς, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αρμόδια αρχή να κινήσει αμέσως τα επίσημα μέσα έρευνας προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να διαψευσθεί η παρουσία της ασθένειας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής. 2. Σε περίπτωση αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε σφαγείο ή σε μεταφορικό μέσο, η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε: α) όλα τα ζώα των ευπαθών ειδών που βρίσκονται στο σφαγείο ή στο μεταφορικό μέσο να θανατώνονται το συντομότερο· β) τα πτώματα, τα εντόσθια και τα απορρίμματα ζώων που ενδεχομένως έχουν μολυνθεί να υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό επίσημο έλεγχο· γ) ο καθαρισμός, η απολύμανση και η απεντόμωση, εφόσον απαιτείται, των κτιρίων και του εξοπλισμού, περιλαμβανομένων των οχημάτων, να πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του επίσημου κτηνιάτρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12· δ) να διενεργείται επιδημιολογική έρευνα, κατ' εφαρμογή, τηρουμένων των αναλογιών, του άρθρου 8· ε) προκειμένου να αναγνωριστεί ο γενετικός τύπος του ιού, το απομόνωμα του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων να υποβάλλεται στην εργαστηριακή διαδικασία που ορίζεται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής· στ) τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 7 να εφαρμόζονται στην εκμετάλλευση προέλευσης των μολυσμένων χοίρων ή πτωμάτων και στις άλλες εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου. Εκτός αν άλλως αναφέρει η επιδημιολογική έρευνα, στην εκμετάλλευση προέλευσης των μολυσμένων χοίρων ή πτωμάτων εφαρμόζονται τα μέτρα του άρθρου 5 παράγραφος 1· ζ) να απαγορεύεται η επανεισαγωγή ζώων για σφαγή ή μεταφορά πριν περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες από την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού, απολύμανσης και εφόσον απαιτείται απεντόμωσης οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12. Άρθρο 15 Μέτρα για περιπτώσεις υπόνοιας ή επιβεβαίωσης της παρουσίας αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε άγριους χοίρους 1. Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους, αμέσως μόλις πληροφορηθεί ότι υπάρχουν υπόνοιες για μόλυνση άγριων χοίρων, λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία της ασθένειας, ενημερώνοντας τους κατόχους των χοίρων καθώς και τους κυνηγούς και διενεργώντας έρευνες, περιλαμβανομένων ιδίως των εργαστηριακών εξετάσεων, επί όλων των χοίρων που πυροβολούνται και θανατώνονται ή βρίσκονται νεκροί. 2. Προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της ασθένειας, μόλις επιβεβαιωθεί η ύπαρξη πρωτογενούς κρούσματος αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε άγριους χοίρους, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους λαμβάνει αμέσως τα ακόλουθα μέτρα: α) συγκροτεί ομάδα εμπειρογνωμόνων στην οποία συμμετέχουν κτηνίατροι, κυνηγοί, βιολόγοι άγριων ζώων και επιδημιολόγοι. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων βοηθά την αρμόδια αρχή: - να μελετήσει την επιδημιολογική κατάσταση και να οριοθετήσει τη μολυσμένη περιοχή βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 3 στοιχείο β), - να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν στη μολυσμένη περιοχή, συμπληρωματικά προς τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ)· τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την αναστολή της θήρας και την απαγόρευση σίτισης άγριων χοίρων, - να καταρτίσει σχέδιο εξάλειψης της νόσου, που υποβάλλεται στην Επιτροπή βάσει του άρθρου 16, - να διενεργεί ελέγχους για να εξακριβώνει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν θεσπιστεί για την εξάλειψη της αφρικανικής πανώλης των χοίρων από τη μολυσμένη περιοχή, β) θέτει αμέσως υπό επίσημη επιτήρηση τις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις στην περιοχή που έχει χαρακτηριστεί μολυσμένη και, ειδικότερα, δίνει εντολή: - να διενεργηθεί επίσημη απογραφή όλων των κατηγοριών χοίρων που βρίσκονται σε όλες τις εκμεταλλεύσεις. Ο κάτοχος μεριμνά ώστε η απογραφή να ενημερώνεται. Οι πληροφορίες της απογραφής παρέχονται όταν ζητούνται και είναι δυνατό να ελέγχονται σε κάθε επίσκεψη επιθεώρησης. Εντούτοις, όσον αφορά τις υπαίθριες χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις, η πρώτη απογραφή μπορεί να πραγματοποιείται βάσει εκτίμησης, - όλοι οι χοίροι της εκμετάλλευσης να παραμένουν στους χώρους σταβλισμού τους ή σε κάποιον άλλο χώρο όπου να μπορούν να είναι απομονωμένοι από τους άγριους χοίρους· οι άγριοι χοίροι δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε κανένα υλικό το οποίο θα μπορούσε, στη συνέχεια, να έλθει σε επαφή με τους χοίρους της εκμετάλλευσης, - να απαγορευθεί η είσοδος ή η έξοδος χοίρων από την εκμετάλλευση, εκτός εάν υπάρχει άδεια της αρμόδιας αρχής, η οποία να έχει λάβει υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση, - να χρησιμοποιούνται τα αναγκαία υλικά απολύμανσης και απεντόμωσης, εφόσον απαιτείται, στις εισόδους και εξόδους των κτιρίων σταβλισμού των χοίρων και της ίδιας της εκμετάλλευσης, - να εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής από όλα τα άτομα που έρχονται σε επαφή με άγριους χοίρους ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, - να υποβληθούν σε εξέταση για την ανίχνευση του ιού αφρικανικής πανώλης των χοίρων όλοι οι νεκροί ή νοσούντες χοίροι με συμπτώματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων οι ευρισκόμενοι σε μια εκμετάλλευση, - να απαγορευθεί η εισαγωγή σε χοιροτροφική εκμετάλλευση κάθε μέρους άγριου χοίρου ο οποίος έχει πυροβοληθεί και θανατωθεί ή έχει βρεθεί νεκρός και οποιουδήποτε υλικού ή εξοπλισμού που θα μπορούσε να έχει μολυνθεί από τον ιό της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, - να απαγορευθεί η απομάκρυνση των χοίρων, του σπέρματός τους, των εμβρύων ή ωαρίων τους από τη μολυσμένη περιοχή, για σκοπούς ενδοκοινοτικού εμπορίου· γ) λαμβάνει μέτρα ώστε όλοι οι άγριοι χοίροι που πυροβολούνται και θανατώνονται ή βρίσκονται νεκροί στην οριοθετημένη μολυσμένη περιοχή να επιθεωρούνται από επίσημο κτηνίατρο και να υποβάλλονται σε εξέταση για την ανίχνευση του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων σύμφωνα με τις διατάξεις του εγχειριδίου διαγνωστικής. Τα πτώματα όλων των ζώων που έδωσαν θετικά αποτελέσματα υφίστανται μεταποίηση υπό επίσημο έλεγχο. Όταν τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι αρνητικά ως προς την αφρικανική πανώλη των χοίρων, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/45/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1992, για τα υγειονομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με τη θανάτωση άγριων θηραμάτων και την εμπορία κρέατός των(11). Τα μέρη των ζώων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση υφίστανται μεταποίηση υπό επίσημο έλεγχο· δ) μεριμνά ώστε το απομόνωμα ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων να υποβληθεί στην εργαστηριακή διαδικασία αναγνώρισης του γενετικού τύπου του ιού η οποία ορίζεται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής. 3. Σε περίπτωση εκδήλωσης κρούσματος αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε άγριους χοίρους μιας περιοχής κράτους μέλους η οποία βρίσκεται κοντά στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους, τα εν λόγω κράτη μέλη συνεργάζονται για τη θέσπιση μέτρων καταπολέμησης της ασθένειας. Άρθρο 16 Σχέδια εξάλειψης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε πληθυσμό άγριων χοίρων 1. Με την επιφύλαξη των μέτρων που ορίζονται στο άρθρο 15, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, εντός 90 ημερών από την επιβεβαίωση πρωτογενούς κρούσματος αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε άγριους χοίρους, γραπτό σχέδιο των μέτρων που λαμβάνονται για την εξάλειψη της νόσου στην περιοχή που έχει οριοθετηθεί ως μολυσμένη και των μέτρων που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις αυτής της περιοχής. Η Επιτροπή εξετάζει το σχέδιο, για να κρίνει εάν αυτό επιτρέπει την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. Το εν λόγω σχέδιο, ενδεχομένως τροποποιημένο, εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2. Το σχέδιο μπορεί στη συνέχεια να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί ώστε να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της κατάστασης. Εάν αυτές οι τροποποιήσεις αφορούν την εκ νέου οριοθέτηση της μολυσμένης περιοχής, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να ενημερωθούν για τις τροποποιήσεις αυτές η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη το συντομότερο δυνατό. Αν οι τροποποιήσεις αφορούν άλλες διατάξεις του σχεδίου, τα κράτη μέλη υποβάλλουν το τροποποιημένο σχέδιο στην Επιτροπή για εξέταση και ενδεχόμενη έγκριση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2. 2. Τα μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1 μόλις εγκριθούν, αντικαθιστούν τα αρχικά μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 15, από μια ημερομηνία η οποία αποφασίζεται κατά τη χορήγηση της έγκρισης. 3. Το σχέδιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει πληροφορίες σχετικά με: α) τα αποτελέσματα των επιδημιολογικών ερευνών και ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 και σε συνάρτηση με τη γεωγραφική εξάπλωση της ασθένειας· β) την οριοθέτηση της περιοχής που έχει μολυνθεί εντός της επικράτειας του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Κατά την οριοθέτηση της μολυσμένης περιοχής, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: - τα αποτελέσματα των επιδημιολογικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν και τη γεωγραφική κατανομή της νόσου, - τον πληθυσμό άγριων χοίρων της περιοχής, - την παρουσία σημαντικών φυσικών ή τεχνητών εμποδίων στη διακίνηση άγριων χοίρων· γ) την οργάνωση στενής συνεργασίας μεταξύ των βιολόγων, των κυνηγών, των κυνηγετικών οργανώσεων, των υπηρεσιών προστασίας της άγριας πανίδας και κτηνιατρικών αρχών (υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας)· δ) την ενημερωτική εκστρατεία που πρέπει να πραγματοποιηθεί για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των κυνηγών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λάβουν στο πλαίσιο του σχεδίου εξάλειψης της νόσου· ε) τις ειδικές προσπάθειες που καταβάλλονται για να προσδιοριστεί η έκταση της εξάπλωσης της νόσου στον πληθυσμό άγριων χοίρων, μέσω της εξέτασης άγριων χοίρων που πυροβολούνται και θανατώνονται από κυνηγούς ή βρίσκονται νεκροί και μέσω εργαστηριακής εξέτασης, περιλαμβανομένων των επιδημιολογικών ερευνών με βάση τις ηλικιακές κατηγορίες των ζώων· στ) τις απαιτήσεις προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι κυνηγοί ώστε να αποτραπεί κάθε εξάπλωση της νόσου· ζ) τη μέθοδο διάθεσης των άγριων χοίρων που βρίσκονται νεκροί ή έχουν πυροβοληθεί και θανατωθεί, η οποία βασίζεται: - στη μεταποίηση υπό επίσημο έλεγχο ή - στην επιθεώρηση η οποία διενεργείται από επίσημο κτηνίατρο και στις εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες προβλέπονται στο εγχειρίδιο διαγνωστικής. Τα πτώματα όλων των ζώων που έχουν δώσει θετικά αποτελέσματα υφίστανται μεταποίηση υπό επίσημο έλεγχο. Όταν τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης είναι αρνητικά ως προς την αφρικανική πανώλη των χοίρων, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/45/ΕΟΚ. Τα μέρη των ζώων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση υφίστανται μεταποίηση υπό επίσημο έλεγχο· η) την επιδημιολογική έρευνα που διενεργείται σε κάθε άγριο χοίρο ο οποίος έχει πυροβοληθεί και θανατωθεί ή έχει βρεθεί νεκρός. Η έρευνα αυτή περιλαμβάνει υποχρεωτικά τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου για πληροφορίες σχετικά με: - τη γεωγραφική περιοχή στην οποία το ζώο βρέθηκε νεκρό ή πυροβολήθηκε και θανατώθηκε, - την ημερομηνία κατά την οποία το ζώο βρέθηκε νεκρό ή πυροβολήθηκε και θανατώθηκε, - το άτομο που βρήκε ή πυροβόλησε και θανάτωσε το ζώο, - την ηλικία και το φύλο του χοίρου, - σε περίπτωση θανάτωσης με πυροβολισμό, συμπτώματα που διαπιστώθηκαν πριν από τη θανάτωση, - εάν ο άγριος χοίρος βρέθηκε νεκρός, την κατάσταση του πτώματος, - τα εργαστηριακά ευρήματα· θ) τα προγράμματα επιτήρησης και τα προληπτικά μέτρα που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις οι οποίες βρίσκονται εντός της οριοθετημένης μολυσμένης περιοχής και, ενδεχομένως, στις περιοχές που την περιβάλλουν, περιλαμβανομένης της μεταφοράς και της διακίνησης ζώων εντός της περιοχής και από και προς αυτή την περιοχή· τα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον την απαγόρευση της απομάκρυνσης των χοίρων, του σπέρματός τους και των εμβρύων ή ωαρίων από τη μολυσμένη περιοχή για σκοπούς ενδοκοινοτικού εμπορίου και μπορούν να περιλαμβάνουν προσωρινή απαγόρευση της παραγωγής χοίρων και ίδρυσης νέων εγκαταστάσεων· ι) τα άλλα κριτήρια που εφαρμόζονται για την άρση των μέτρων τα οποία έχουν ληφθεί· ια) την αρχή που είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη και το συντονισμό των μονάδων που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του σχεδίου· ιβ) το σύστημα πληροφοριών που εφαρμόζεται, προκειμένου η ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία ορίζεται βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 2 στοιχείο α) να μπορεί να εξετάζει σε τακτά διαστήματα τα αποτελέσματα του σχεδίου για την εξάλειψη της νόσου· ιγ) τα μέτρα ελέγχου της νόσου τα οποία τίθενται σε εφαρμογή το νωρίτερο 12 μήνες από τη στιγμή που διαπιστώθηκε το τελευταίο κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε άγριους χοίρους στην οριοθετημένη μολυσμένη περιοχή· αυτά τα μέτρα ελέγχου εξακολουθούν να εφαρμόζονται επί τουλάχιστον 12 ακόμη μήνες και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις διατάξεις που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή σύμφωνα με τα στοιχεία ε), ζ) και η). 4. Κάθε έξι μήνες διαβιβάζεται στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη στο πλαίσιο της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 23, έκθεση σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση στην οριοθετημένη περιοχή και με τα αποτελέσματα του σχεδίου εξάλειψης της νόσου. Λεπτομερέστερες ρυθμίσεις σχετικά με τις πληροφορίες τις οποίες οφείλουν να παρέχουν τα κράτη μέλη στον τομέα αυτό είναι δυνατό να εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2. Άρθρο 17 Μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων μέσω φορέων 1. Εάν είναι πιθανή η παρουσία φορέων σε εκμετάλλευση όπου έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία αφρικανικής πανώλης των χοίρων ή υφίστανται σχετικές υπόνοιες, η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε: α) το κτίριο που έχει μολυνθεί και ο περιβάλλων χώρος του να επιθεωρηθούν για να αναζητηθεί η παρουσία φορέων, με φυσικό έλεγχο και, εφόσον είναι αναγκαίο, με παγίδευση δειγμάτων σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ· β) σε περίπτωση επιβεβαίωσης της παρουσίας φορέων: - να εκτελούνται κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί η παρουσία ιού αφρικανικής πανώλης των χοίρων στους φορείς, - για την εκμετάλλευση και για την περιοχή γύρω από την εκμετάλλευση να θεσπίζονται άλλα κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου· γ) σε περίπτωση επιβεβαίωσης της παρουσίας φορέων χωρίς όμως να είναι πρακτικά εφικτή η καταπολέμησή τους, να μην ενδιαιτώνται στην εκμετάλλευση χοίροι και εφόσον είναι ανάγκη, αλλά οικόσιτα ζώα επί έξι τουλάχιστον έτη. 2. Το οικείο κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη στο πλαίσιο της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής πληροφορίες όσον αφορά την εφαρμογή της παραγράφου 1. 3. Περαιτέρω μέτρα για την παρακολούθηση και την καταπολέμηση των φορέων και για την πρόληψη της αφρικανικής πανώλης των χοίρων είναι δυνατόν να θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2. Άρθρο 18 Διαγνωστικές διαδικασίες και απαιτήσεις βιοασφάλειας 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε: α) οι διαδικασίες διάγνωσης, οι δειγματοληψίες και οι εργαστηριακές εξετάσεις που αποβλέπουν στην ανίχνευση της παρουσίας αφρικανικής πανώλης των χοίρων να διενεργούνται σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής· β) υπεύθυνο για το συντονισμό των προτύπων και μεθόδων διάγνωσης σε κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος IV να είναι ένα εθνικό εργαστήριο. 2. Τα εθνικά εργαστήρια που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV αποτελούν το σύνδεσμο με το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς όπως αναφέρεται στο παράρτημα V. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα(12), και ιδίως του άρθρου 28 της απόφασης αυτής, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του εργαστηρίου έχουν όπως ορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. 3. Προκειμένου να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες διαδικασίες διάγνωσης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και η απαιτούμενη διαφορική διαγνωστική σε σχέση με την κλασική πανώλη των χοίρων, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ η παρούσα οδηγία και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2, εκδίδεται ένα εγχειρίδιο διαγνωστικής για την αφρικανική πανώλη των χοίρων, προκειμένου να θεσπιστούν τουλάχιστο: α) τα ελάχιστα ποιοτικά πρότυπα που πρέπει να τηρούν τα εργαστήρια διάγνωσης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και τα αντίστοιχα πρότυπα για τη μεταφορά δειγμάτων· β) τα κριτήρια και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη διενέργεια των κλινικών ή των μετά θάνατον εξετάσεων, για να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία αφρικανικής πανώλης των χοίρων· γ) τα κριτήρια και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για τη συλλογή δειγμάτων από ζωντανούς χοίρους ή από πτώματα χοίρων, για να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία αφρικανικής πανώλης των χοίρων μέσω εργαστηριακών εξετάσεων, περιλαμβανομένων των μεθόδων δειγματοληψίας για εξετάσεις ορού ή βιολογικές εξετάσεις, στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων που προβλέπει η παρούσα οδηγία· δ) οι εργαστηριακές εξετάσεις που πρέπει να διενεργούνται για τη διάγνωση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, περιλαμβανομένων των κριτηρίων για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων· ε) οι εργαστηριακές τεχνικές για τον προσδιορισμό του γενετικού τύπου του απομονώματος του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων. 4. Προκειμένου να εξασφαλιστούν οι ενδεδειγμένοι όροι βιοασφάλειας για την προστασία της υγείας των ζώων, ο εν γένει χειρισμός ή η χρησιμοποίηση του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, του γενώματός του, των αντιγόνων του και των εμβολίων, για σκοπούς έρευνας, διάγνωσης ή παρασκευής, πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε χώρους, εγκαταστάσεις ή εργαστήρια εγκεκριμένα από την αρμόδια αρχή. Ο κατάλογος των εγκεκριμένων χώρων, εγκαταστάσεων ή εργαστηρίων κοινοποιείται στην Επιτροπή το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2004 και στη συνέχεια ενημερώνεται συνεχώς. 5. Οι διατάξεις των παραρτημάτων ΙV και V και το εγχειρίδιο διαγνωστικής μπορούν να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2. Άρθρο 19 Χρησιμοποίηση, παρασκευή και πώληση εμβολίων κατά της αφρικανικής πανώλης των χοίρων Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε: α) η χρησιμοποίηση εμβολίων κατά της αφρικανικής πανώλης των χοίρων να απαγορεύεται· β) ο χειρισμός, η παρασκευή, η αποθήκευση, ο εφοδιασμός, η διανομή ή η πώληση εμβολίων κατά της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην επικράτεια της Κοινότητας να πραγματοποιούνται υπό επίσημο έλεγχο. Ωστόσο, η Επιτροπή, προκειμένου να λάβει υπόψη την εξέλιξη των ερευνών -επιστημονικών και τεχνικών- σχετικά με τη δημιουργία ενός τέτοιου εμβολίου, θα υποβάλει στο Συμβούλιο έκθεση, ενδεχομένως συνοδευόμενη από κατάλληλες προτάσεις επικαιροποίησης της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 20 Κοινοτικοί έλεγχοι Εμπειρογνώμονες της Επιτροπής μπορούν, στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Το κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου διενεργείται έλεγχος παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή στους εμπειρογνώμονες για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Η Επιτροπή ενημερώνει την αρμόδια αρχή για το αποτέλεσμα των ελέγχων που διενεργήθηκαν. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, και ιδίως οι λεπτομέρειες που αποσκοπούν στη ρύθμιση των λεπτομερειών της συνεργασίας με τις εθνικές αρχές, αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2. Άρθρο 21 Σχέδια επείγουσας επέμβασης 1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει σχέδιο επείγουσας επέμβασης το οποίο προσδιορίζει τα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο σε περίπτωση εκδήλωσης εστίας αφρικανικής πανώλης των χοίρων, λαμβάνοντας υπόψη τους τοπικούς παράγοντες, όπως ειδικότερα, η πυκνότητα των χοίρων που μπορούν να επιφέρουν το διασκορπισμό της αφρικανικής πανώλης των χοίρων. Το σχέδιο αυτό επιτρέπει την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, το προσωπικό και σε κάθε υλικό που είναι αναγκαίο για την ταχεία και αποτελεσματική εξάλειψη της εστίας. 2. Τα κριτήρια και οι απαιτήσεις που εφαρμόζονται για την κατάρτιση του σχεδίου επείγουσας επέμβασης είναι τα εκτιθέμενα στο παράρτημα VI. Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2, τα εν λόγω κριτήρια και απαιτήσεις μπορεί να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο ειδικός χαρακτήρας της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και η πρόοδος που έχει συντελεστεί στην κατάρτιση των μέτρων για την καταπολέμηση της νόσου. 3. Η Επιτροπή εξετάζει τα σχέδια αυτά για να διαπιστώσει αν συμβάλλουν στην επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου και προτείνει στο οικείο κράτος μέλος κάθε απαιτούμενη τροποποίηση ώστε να εξασφαλιστεί, κυρίως, ότι τα μέτρα αυτά είναι συμβατά προς τα μέτρα των άλλων κρατών μελών. Η έγκριση των σχεδίων, ενδεχομένως τροποποιημένων, πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2. Τα σχέδια μπορούν να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2 ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις της κατάστασης. Εν πάση περιπτώσει, κάθε κράτος μέλος προσαρμόζει το σχέδιό του στην υφιστάμενη κατάσταση και το υποβάλλει στην Επιτροπή για έγκριση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2. Άρθρο 22 Κέντρο καταπολέμησης της επιζωοτίας και ομάδες εμπειρογνωμόνων 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μπορεί να συγκροτηθεί πάραυτα, σε περίπτωση εμφάνισης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, ένα εθνικό κέντρο καταπολέμησης της επιζωοτίας με πλήρεις επιχειρησιακές δυνατότητες. 2. Το εθνικό κέντρο καταπολέμησης της επιζωοτίας διευθύνει και επιβλέπει τις εργασίες των τοπικών κέντρων καταπολέμησης της επιζωοτίας που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Στο εθνικό αυτό κέντρο ανατίθεται ιδίως: α) να καθορίζει τα αναγκαία μέτρα καταπολέμησης· β) να εγγυάται την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή των προαναφερόμενων μέτρων μέσω των τοπικών κέντρων καταπολέμησης της επιζωοτίας· γ) να κατανέμει τους πόρους, σε ανθρώπινο δυναμικό και άλλους, μεταξύ των τοπικών κέντρων καταπολέμησης της επιζωοτίας· δ) να παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη, στους εθνικούς κτηνιατρικούς οργανισμούς, στις εθνικές αρχές και στις γεωργικές και εμπορικές οργανώσεις· ε) να αποτελεί το σύνδεσμο με τα διαγνωστικά εργαστήρια· στ) να αποτελεί το σύνδεσμο με τον τύπο και τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης· ζ) να αποτελεί το σύνδεσμο με τις αστυνομικές δυνάμεις για την εξασφάλιση της εφαρμογής ιδιαίτερων νομικών μέτρων. 3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μπορούν να συγκροτούνται πάραυτα, σε περίπτωση εμφάνισης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, τοπικά κέντρα καταπολέμησης της επιζωοτίας με πλήρεις επιχειρησιακές δυνατότητες. 4. Ωστόσο, ορισμένες αρμοδιότητες του εθνικού κέντρου καταπολέμησης των επιζωοτίας μπορεί να μεταβιβάζονται στο τοπικό κέντρο καταπολέμησης της επιζωοτίας το οποίο παρεμβαίνει στο διοικητικό επίπεδο που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιστ) της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ(13) ή σε άλλο επίπεδο, εφόσον αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο τους στόχους του εθνικού κέντρου καταπολέμησης της επιζωοτίας. 5. Τα κράτη μέλη δημιουργούν μια ομάδα εμπειρογνωμόνων μόνιμου χαρακτήρα προκειμένου να εξασφαλίσουν τη διατήρηση της αναγκαίας εμπειρογνωμοσύνης για τη συνδρομή προς την αρμόδια αρχή όσον αφορά την εξασφάλιση της προετοιμασίας για κάθε ενδεχόμενο εμφάνισης της νόσου. Σε περίπτωση εμφάνισης της νόσου, η ομάδα εμπειρογνωμόνων παρέχει στην αρμόδια αρχή τη συνδρομή της τουλάχιστον για: α) την επιδημιολογική έρευνα· β) τη λήψη δειγμάτων, τις εξετάσεις και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων· γ) την κατάρτιση μέτρων για την καταπολέμηση της νόσου. 6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα εθνικά και τοπικά κέντρα καταπολέμησης της επιζωοτίας, καθώς και η ομάδα εμπειρογνωμόνων να διαθέτουν το προσωπικό, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων συστημάτων επικοινωνίας, καθώς και ιεραρχική διάρθρωση και σύστημα διαχείρισης σαφή και αποτελεσματικά, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ταχεία εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης της ασθένειας, που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με το προσωπικό, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, την ιεραρχική διάρθρωση και τη διαχείριση των εθνικών και των τοπικών κέντρων καταπολέμησης της επιζωοτίας και σχετικά με την ομάδα εμπειρογνωμόνων καθορίζονται στα σχέδια επείγουσας επέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 21. 7. Άλλα κριτήρια και απαιτήσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των εθνικών και τοπικών κέντρων καταπολέμησης της επιζωοτίας και των ομάδων εμπειρογνωμόνων μπορούν να καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2. Άρθρο 23 Συνήθης κανονιστική διαδικασία 1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή. 2. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΟΚ είναι ένα τρίμηνο. 3. Η επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό της κανονισμό. Άρθρο 24 Κατεπείγουσα κανονιστική διαδικασία 1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή. 2. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΟΚ είναι 15 ημέρες. 3. Η επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό της κανονισμό. Άρθρο 25 Τροποποιήσεις του παραρτήματος Ι της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ Στο παράρτημα Ι της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ οι λέξεις 'πολιοεγκεφαλίτιδα του χοίρου' αντικαθίστανται από τις λέξεις 'αφρικανική πανώλη των χοίρων'. Άρθρο 26 Εκτελεστικά μέτρα 1. Τα παραρτήματα Ι έως VΙ τροποποιούνται με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 23 παράγραφος 2. 2. Οι ενδεχόμενες λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας οδηγίας μπορούν να θεσπισθούν με τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2, ή εφόσον το απαιτεί η επιδημιολογική κατάσταση, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2. Άρθρο 27 Μεταβατικές διατάξεις Εν αναμονή της θέσεως σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, είναι δυνατή η θέσπιση μεταβατικών διατάξεων για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2. Άρθρο 28 Μεταφορά στην εθνική νομοθεσία Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2003. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιουλίου 2003. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 29 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 30 Αποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 27 Ιουνίου 2002. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος M. Arias Cañete (1) ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 69· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994. (2) ΕΕ L 316 της 1.12.2001, σ. 5. (3) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. (4) ΕΕ L 378 της 31.12.1982, σ. 58· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2000/556/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 235 της 19.9.2000, σ. 27). (5) Οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/118/ΕΚ (ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49). (6) Οδηγία 90/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1990, για τη θέσπιση υγειονομικών κανόνων για τη διάθεση και τη μεταποίηση ζωικών αποβλήτων, τη διάθεσή τους στην αγορά και την προστασία από τους παθογόνους οργανισμούς των ζωοτροφών ζωικής προέλευσης ή με βάση τα ψάρια και για την τροποποίηση της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (ΕΕ L 363 της 27.12.1990, σ. 51)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994. (7) Οδηγία 93/119/ΕΟΚ, της 22ας Δεκεμβρίου 1993, για την προστασία των ζώων κατά τη σφαγή ή/και τη θανάτωσή τους (ΕΕ L 340 της 31.12.1993, σ. 21). (8) ΕΕ L 355 της 5.12.1992, σ. 32· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994. (9) ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 24· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 1994. (10) ΕΕ L 47 της 21.2.1980, σ. 4· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 1994. (11) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 35· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/79/ΕΚ (ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 31). (12) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/572/ΕΚ (ΕΕ L 203 της 28.7.2001, σ. 16). (13) Οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 1977/64)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 535/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 22). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Γνωστοποίηση της νόσου και άλλες επιδημιολογικές πληροφορίες τις οποίες πρέπει να παρέχουν τα κράτη μέλη σε περίπτωση που επιβεβαιώνεται η παρουσία αφρικανικής πανώλης των χοίρων 1. Εντός 24 ωρών από την επιβεβαίωση κάθε πρωτογενούς εστίας, πρωτογενούς κρούσματος σε άγριους χοίρους ή κρούσματος σε σφαγείο ή μεταφορικό μέσο, το κράτος μέλος εκδήλωσης του κρούσματος οφείλει να γνωστοποιεί μέσω του συστήματος κοινοποίησης των ασθενειών των ζώων, το οποίο θεσπίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της οδηγίας 82/894/ΕΟΚ: α) την ημερομηνία αποστολής· β) την ώρα αποστολής· γ) το όνομα του κράτους μέλους· δ) την ονομασία της νόσου· ε) το πλήθος εστιών ή κρουσμάτων· στ) την ημερομηνία κατά την οποία εγέρθηκε υπόνοια για την παρουσία της αφρικανικής πανώλους των χοίρων· ζ) την ημερομηνία επιβεβαίωσης· η) τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την επιβεβαίωση· θ) αν η παρουσία της ασθένειας επιβεβαιώθηκε σε άγριους χοίρους ή σε εκτρεφόμενους σε εκμετάλλευση χοίρους, σε σφαγείο ή σε μεταφορικό μέσο· ι) τη γεωγραφική θέση στην οποία επιβεβαιώθηκε η εστία ή το κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων· ια) τα ληφθέντα μέτρα καταπολέμησης της νόσου. 2. Όταν εκδηλώνονται πρωτογενείς εστίες ή κρούσματα σε σφαγεία ή σε μεταφορικά μέσα, το προαναφερόμενο κράτος μέλος πρέπει επίσης να γνωστοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες, πέραν των πληροφοριών που αναφέρονται στο σημείο 1: α) το πλήθος των ευπαθών χοίρων στην εν λόγω εστία, σφαγείο ή μεταφορικό μέσο· β) το πλήθος των νεκρών χοίρων, κατά κατηγορία, στην εκμετάλλευση, το σφαγείο ή το μεταφορικό μέσο· γ) για κάθε κατηγορία, το ποσοστό θνησιμότητας της νόσου και το πλήθος των χοίρων στους οποίους επιβεβαιώθηκε η παρουσία αφρικανικής πανώλης των χοίρων· δ) το πλήθος των χοίρων που θανατώθηκαν στην εστία, το σφαγείο ή το μεταφορικό μέσο· ε) το πλήθος πτωμάτων που υπέστησαν μεταποίηση· στ) σε περίπτωση εκδήλωσης εστίας της νόσου, την απόστασή της από την πλησιέστερη χοιροτροφική εκμετάλλευση· ζ) σε περίπτωση που επιβεβαιώνεται η παρουσία αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε σφαγείο ή σε μεταφορικό μέσο, τη γεωγραφική θέση της εκμετάλλευσης ή των εκμεταλλεύσεων προέλευσης των μολυσμένων χοίρων ή των πτωμάτων τους. 3. Όταν εκδηλώνονται δευτερογενείς εστίες, οι πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2 πρέπει να διαβιβάζονται εντός των χρονικών ορίων των οριζόμενων στο άρθρο 4 της οδηγίας 82/894/ΕΟΚ. 4. Το προαναφερόμενο κράτος μέλος μεριμνά ώστε, το συντομότερο δυνατό, μετά την παροχή των πληροφοριών που πρέπει να δοθούν σύμφωνα με τα σημεία 1, 2 και 3 σχετικά με κάθε εστία ή κρούσμα αφρικανικής πανώλης χοίρων σε εκμετάλλευση, σφαγείο ή μεταφορικό μέσο, να υποβάλλεται γραπτή έκθεση στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη, η οποία περιέχει οπωσδήποτε: α) την ημερομηνία θανάτωσης των χοίρων στην εκμετάλλευση, το σφαγείο ή το μεταφορικό μέσο και μεταποίησης των πτωμάτων τους· β) τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργήθηκαν σε δείγματα ληφθέντα κατά τη θανάτωση των χοίρων· γ) όταν έχει εφαρμοστεί η παρέκκλιση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, το πλήθος των χοίρων που θανατώθηκαν και υπέστησαν μεταποίηση και το πλήθος των χοίρων που πρόκειται να σφαγούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία καθώς και την προθεσμία που έχει οριστεί για τη σφαγή τους· δ) κάθε πληροφορία περί την πιθανή προέλευση της νόσου ή την πραγματική προέλευσή της, εάν η τελευταία έχει μπορέσει να προσδιοριστεί· ε) πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ελέγχου που έχει θεσπιστεί ώστε να διασφαλίζεται ότι πράγματι εφαρμόζονται τα μέτρα για τη διακίνηση των ζώων που θεσπίζονται στα άρθρα 10 και 11· στ) όταν εκδηλώνεται πρωτογενής εστία ή κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε σφαγείο ή σε μεταφορικό μέσο, το γενετικό τύπο του ιού στον οποίο οφείλεται εμφάνιση της εστίας ή του κρούσματος· ζ) όταν έχουν θανατωθεί χοίροι σε εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου ή σε εκμεταλλεύσεις στις οποίες υπάρχει υπόνοια ότι έχουν μολυνθεί χοίροι από τον ιό της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, πληροφορίες σχετικά με: - την ημερομηνία θανάτωσης και το πλήθος των χοίρων κάθε κατηγορίας οι οποίοι θανατώθηκαν σε κάθε μία εκμετάλλευση, - την επιδημιολογική σχέση μεταξύ της εστίας ή του κρούσματος αφρικανικής πανώλης των χοίρων και κάθε εκμετάλλευσης πιθανής μετάδοσης της νόσου ή τους άλλους λόγους οι οποίοι προκάλεσαν την υπόνοια παρουσίας αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε κάθε ύποπτη εκμετάλλευση, - τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν στα δείγματα τα οποία έχουν ληφθεί από τους χοίρους στις εκμεταλλεύσεις και κατά το χρόνο θανάτωσης των χοίρων αυτών, όταν δεν έχουν θανατωθεί χοίροι σε εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου, πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι αυτής της απόφασης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Αρχές και διαδικασίες για τον καθαρισμό, την απολύμανση και τη χρησιμοποίηση εντομοκτόνων 1. Γενικές αρχές και διαδικασίες: α) οι εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης και, κατά περίπτωση, τα μέτρα εξολόθρευσης τρωκτικών ή εντόμων με τη χρησιμοποίηση επισήμως εγκεκριμένων προϊόντων, πρέπει να πραγματοποιούνται υπό επίσημη επιτήρηση και σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνίατρου· β) τα απολυμαντικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν καθώς και οι συγκεντρώσεις τους πρέπει να έχουν εγκριθεί επισήμως από την αρμόδια αρχή έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καταστροφή του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων· γ) η δραστικότητα ορισμένων απολυμαντικών πρέπει να ελέγχεται τακτικά πριν από τη χρήση, επειδή μειώνεται ύστερα από μακροχρόνια αποθήκευση· δ) η επιλογή των απολυμαντικών, των εντομοκτόνων και των διαδικασιών απολύμανσης και απεντόμωσης πρέπει να πραγματοποιείται αφού ληφθεί υπόψη η φύση των εγκαταστάσεων, των οχημάτων και των αντικειμένων που θα απολυμανθούν· ε) οι συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιούνται τα υλικά απολίπανσης, τα απολυμαντικά και τα εντομοκτόνα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης αποτελεσματικότητά τους. Ειδικότερα, πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει ο παρασκευαστής, όπως η πίεση, η ελάχιστη θερμοκρασία και ο απαιτούμενος χρόνος χρήσης· στ) ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο απολυμαντικό, πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες: - πλήρης διαβροχή της στρωμνής και των περιττωμάτων με το απολυμαντικό, - πλύσιμο και καθαρισμός με προσεκτικό βούρτσισμα και τρίψιμο του εδάφους, των δαπέδων, των κεκλιμένων επιφανειών και των τοίχων μετά την απομάκρυνση ή την αποσυναρμολόγηση, εάν είναι δυνατόν του εξοπλισμού ή των εγκαταστάσεων ώστε να μην εμποδίζουν τις εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης, - στη συνέχεια, πρέπει να χρησιμοποιείται εκ νέου απολυμαντικό τουλάχιστον επί όσο χρόνο χρήσης ορίζουν οι οδηγίες των κατασκευαστών, - το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό πρέπει να διατίθεται σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου και κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος διάδοσης του ιού. ζ) κατά το πλύσιμο με υγρά υπό πίεση, θα πρέπει να αποφεύγεται η εκ νέου μόλυνση των σημείων που είχαν προηγουμένως καθαριστεί· η) πλύσιμο, απολύμανση ή καταστροφή και του εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, αντικειμένων ή διαμερισμάτων που θα μπορούσαν να έχουν μολυνθεί· θ) μετά τις εργασίες απολύμανσης πρέπει να αποφεύγεται η εκ νέου μόλυνση· ι) οι εργασίες καθαρισμού, απολύμανσης και απεντόμωσης που απαιτούνται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας πρέπει να καταγράφονται στο μητρώο της εκμετάλλευσης ή του οχήματος. Όταν απαιτείται επίσημη έγκριση, πρέπει να πιστοποιούνται από τον επίσημο κτηνίατρο τον επιφορτισμένο με τον έλεγχο. 2. Ειδικές διατάξεις καθαρισμού και απολύμανσης εκμεταλλεύσεων που έχουν μολυνθεί: α) προκαταρκτικός καθαρισμός και απολύμανση: - κατά τη θανάτωση των ζώων, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέπεται ή να περιορίζεται στο ελάχιστο η εξάπλωση του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση προσωρινού εξοπλισμού απολύμανσης, την προμήθεια προστατευτικής ενδυμασίας, καταιωνητήρες, την απολύμανση του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού, εργαλείων και εγκαταστάσεων και τη διακοπή της λειτουργίας του εξαερισμού, - τα πτώματα των ζώων που έχουν θανατωθεί πρέπει να ψεκάζονται με απολυμαντικό, - εφόσον τα πτώματα πρέπει για τη μεταποίηση να απομακρυνθούν από την εκμετάλλευση, πρέπει να χρησιμοποιούνται καλυμμένοι και υδατοστεγείς περιέκτες, - μόλις απομακρυνθούν προς μεταποίηση τα πτώματα των χοίρων, τα τμήματα της εκμετάλλευσης στα οποία στεγάζονταν τα εν λόγω ζώα καθώς και κάθε άλλο τμήμα άλλων κτιρίων, αυλών κ.λπ. που μολύνθηκαν κατά τη θανάτωση ή κατά τη μετά θάνατον εξέταση των ζώων ψεκάζονται με απολυμαντικά εγκεκριμένα βάσει του άρθρου 12, - ιστοί ή αίμα που έχουν διαχυθεί κατά τη σφαγή ή η κατά τη μετά θάνατο εξέταση, ή κατά τη γενική μόλυνση κτιρίων, αυλών, εργαλείων κ.λπ. περισυλλέγονται προσεκτικά και υφίστανται μεταποίηση μαζί με τα πτώματα, - το χρησιμοποιούμενο απολυμαντικό πρέπει να παραμένει επάνω στην επιφάνεια καθαρισμού τουλάχιστον επί 24 ώρες· β) τελικός καθαρισμός και απολύμανση: - η κόπρος και οι χρησιμοποιημένες στρωμνές πρέπει να απομακρύνονται και να υποβάλλονται στην προβλεπόμενη στο σημείο 3 στοιχείο α) επεξεργασία, - το λίπος και οι ακαθαρσίες πρέπει να απομακρύνονται από όλες τις επιφάνειες με χρησιμοποίηση υλικού απολίπανσης και οι επιφάνειες να ξεπλένονται με νερό, - μετά το ξέπλυμα με κρύο νερό, πρέπει να γίνεται εκ νέου ψεκασμός με απολυμαντικό, - μετά επτά ημέρες, οι χώροι πρέπει να καθαρίζονται με υλικό απολίπανσης και στη συνέχεια να ξεπλένονται με κρύο νερό, να γίνεται ψεκασμός με απολυμαντικό και να ξεπλένονται εκ νέου με νερό. 3. Απολύμανση στρωμνής, κόπρου και υγρής κόπρου που έχουν μολυνθεί: α) η κόπρος και η χρησιμοποιημένη στρωμνή πρέπει να στοιβάζονται προς θέρμανση, να ψεκάζονται με απολυμαντικό και να μένουν αμεταχείριστες επί τουλάχιστον 42 ημέρες ή να καταστρέφονται με ταφή ή καύση· β) η υγρή κόπρος πρέπει να αποθηκεύεται τουλάχιστον επί 60 ημέρες μετά την τελευταία επαφή με μολυσμένο υλικό, εκτός αν οι αρμόδιες αρχές επιτρέψουν μικρότερο διάστημα αποθήκευσης για υγρή κόπρο η οποία έχει όντως υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου ώστε να εξασφαλιστεί η καταστροφή του ιού. 4. Πάντως, κατά παρέκκλιση από τα εκτιθέμενα στα σημεία 1 και 2, στην περίπτωση των υπαίθριων εκμεταλλεύσεων, η αρμόδια αρχή έχει τη δυνατότητα να ορίζει ειδικές διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης, λαμβανόμενων υπόψη του τύπου εκμετάλλευσης και των κλιματικών συνθηκών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Κατευθυντήριες γραμμές για την αναζήτηση των φορέων 1. Η αναζήτηση των φορέων πρέπει να πραγματοποιείται στους χώρους όπου οι χοίροι διαβιώνουν και αναπαύονται καθώς και στους περιβάλλοντες χώρους τους. Οι φορείς βρίσκονται, γενικά, σε παλιά κτίρια, μακριά από το φως της ημέρας και εφόσον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Η αναζήτηση θα δώσει καλύτερα αποτελέσματα εάν πραγματοποιηθεί κατά τα τέλη της άνοιξης, κατά το θέρος και κατά τις αρχές του φθινοπώρου, περιόδους κατά τις οποίες οι φορείς εμφανίζουν μεγαλύτερη ενεργητικότητα. 2. Πρέπει να χρησιμοποιούνται δύο μέθοδοι αναζήτησης: α) αναζήτηση των φορέων μέσα στο χώμα, την άμμο ή τη σκόνη, και με τη βοήθεια βούρτσας ή οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου εργαλείου, απομάκρυνση από τους μεταξύ των λίθων αρμούς (στην περίπτωση λιθόκτιστων χώρων) ή από τις ρωγμές ή ραγάδες στους τοίχους, κάτω από τα κεραμίδια ή στο πάτωμα των χώρων. Εάν είναι αναγκαίο το χώμα και η άμμος θα κοσκινιστούν. Χρήσιμη μπορεί να είναι η χρησιμοποίηση μεγεθυντικού φακού για την αναζήτηση νεαρών νυμφών των φορέων· β) αναζήτηση των φορέων μέσω παγίδων με CO2. Οι παγίδες πρέπει να τοποθετούνται επί αρκετές ώρες στο χοιροστάσιο, κατά προτίμηση κατά τη νύχτα και, οπωσδήποτε, σε σημεία μακριά από το φως της ημέρας. Οι παγίδες πρέπει να είναι κατασκευασμένες κατά τρόπο ώστε οι φορείς να πλησιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο την πηγή του CO2 και να μη μπορούν να επιστρέψουν στο καταφύγιό τους. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Τα εθνικά εργαστήρια για την αφρικανική πανώλη των χοίρων και οι αρμοδιότητές τους 1. Τα εθνικά εργαστήρια τα αρμόδια για την αφρικανική πανώλη των χοίρων είναι τα ακόλουθα: Βέλγιο Centre d'Etude et de Recherche Vétérinaires et Agrochimiques, 1180 Bruxelles Δανία Statens Veterinære Institut - Afdeling for Virologi, Lindholm, 4771 Kalvehave Γερμανία Bundesforschungsanstalt fuer Viruskrankheiten der Tiere,Tubingen, 17498 Riems Ελλάδα Κτηνιατρικό ινστιτούτο λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων, 15310 Αγία Παρασκευή Ισπανία Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos (Madrid) Γαλλία AFSSA-Ploufragan, Zoopole des Cotes d' Armor, 22440 Ploufragan Ιρλανδία Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock, Dublin 15 Ιταλία Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, 06100 Perugia Λουξεμβούργο Laboratoire de Medécine Veterinare de l'État, 1020 Luxembourg Κάτω Χώρες Central Institute for animal disease control (CIDC-Lelystad), P.Ο. BOX 2004, 8203 AA Lelystad Αυστρία Bundensanstalt für Veterinärmedizinische Untersuchungen in Mödling, Rober Koch-Gasse 17, 2340 Mödling Πορτογαλία Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, 1500 Lisboa Φινλανδία Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, 00231 Helsinki Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel, 00231 Helsingsfors Σουηδία Statens veterinärmedicinska anstalt, 75189 Uppsala Ηνωμένο Βασίλειο Institute for Animal Health, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF. 2. Τα εθνικά εργαστήρια για την αφρικανική πανώλη των χοίρων είναι επιφορτισμένα με το να εξασφαλίζουν ότι, σε κάθε κράτος μέλος, οι εργαστηριακές εξετάσεις για την ανίχνευση της παρουσίας της αφρικανικής πανώλους των χοίρων και την αναγνώριση του γενετικού τύπου απομονωμάτων ιού πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του εγχειριδίου διαγνωστικής. Για το σκοπό αυτό μπορεί να συνάπτουν ειδικές συμφωνίες με το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς ή με άλλα εθνικά εργαστήρια. 3. Το εθνικό εργαστήριο για την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για το συντονισμό των προτύπων και των διαγνωστικών μεθόδων των καθοριζομένων σε κάθε εργαστήριο διάγνωσης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων εντός του συγκεκριμένου κράτους. Για το σκοπό αυτό: α) μπορεί να προμηθεύει διαγνωστικά αντιδραστήρια σε επιμέρους εργαστήρια· β) ελέγχει την ποιότητα όλων των διαγνωστικών αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος· γ) διενεργεί περιοδικά συγκριτικές δοκιμές· δ) διατηρεί απομονώματα ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων από κρούσματα και εστίες που έχουν επιβεβαιωθεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για την αφρικανική πανώλη των χοίρων 1. Το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για την αφρικανική πανώλη των χοίρων είναι το: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Spain. 2. Το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για την αφρικανική πανώλη των χοίρων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και καθήκοντα: α) να συντονίζει, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη για τη διάγνωση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, και ιδίως: - να αποθηκεύει και να προμηθεύει κυτταρικές καλλιέργειες για χρήση σε διαγνωστικούς σκοπούς, - να τυποποιεί, να αποθηκεύει και να προμηθεύει στελέχη του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων που χρησιμεύουν για τη διενέργεια δοκιμών ορού και για την παρασκευή αντιορών, - να προμηθεύει στα εθνικά εργαστήρια αναφοράς τυποποιημένους ορούς, συνδεδεμένους ορούς και άλλα αντιδραστήρια αναφοράς, με στόχο την τυποποίηση των δοκιμών και των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη, - να δημιουργήσει και να διατηρεί συλλογή ιών της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, - να οργανώνει περιοδικά, σε κοινοτικό επίπεδο, συγκριτικές δοκιμές διαγνωστικών μεθόδων, - να συλλέγει και να αρχειοθετεί δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους διάγνωσης και τα αποτελέσματα των πραγματοποιούμενων δοκιμών, - να αναγνωρίζει την ταυτότητα απομονωμάτων του ιού, με τις πλέον προηγμένες διαθέσιμες μεθόδους, με στόχο να γίνει δυνατή, μια καλύτερη κατανόηση της επιζωοτιολογίας της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, - να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης ανά τον κόσμο όσον αφορά την επιτήρηση, την επιζωοτιολογία και την πρόληψη της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, - να αναπτύσσει εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τον ιό της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και άλλους παρεμφερείς ιούς, ώστε να είναι δυνατή μια ταχεία διαφορική διαγνωστική· β) να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την κατάρτιση και την επιμόρφωση εμπειρογνωμόνων διαγνωστικής εργαστηρίου, με στόχο την εναρμόνιση των διαγνωστικών τεχνικών· γ) να διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό που να μπορεί να επεμβαίνει όταν παρουσιάζονται επείγουσες καταστάσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας· δ) να πραγματοποιεί ερευνητικές δραστηριότητες και, όταν είναι δυνατό, να συντονίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες για την καλύτερη καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων· ε) να καταρτίζει τεχνικά πρωτόκολλα σχετικά με τις διαδικασίες εξακρίβωσης της αποτελεσματικότητας των απολυμαντικών για την καταπολέμηση του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων· 3. Τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς για την κλασική πανώλη των χοίρων και την αφρικανική πανώλη των χοίρων οργανώνουν τις δραστηριότητές τους κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ο επιβαλλόμενος συντονισμός των συγκριτικών δοκιμών που οργανώνονται σε κοινοτικό επίπεδο για τη διάγνωση των δύο αυτών ασθενειών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Κριτήρια και απαιτήσεις για τα σχέδια επείγουσας επέμβασης Τα κράτη μέλη μεριμνούν προκειμένου τα σχέδια επέμβασης να ανταποκρίνονται τουλάχιστο στα ακόλουθα κριτήρια και απαιτήσεις: α) προβλέπονται διατάξεις για να διασφαλιστεί ότι υφίστανται οι νομικές αρμοδιότητες που είναι αναγκαίες προκειμένου να τίθενται σε εφαρμογή τα σχέδια επείγουσας επέμβασης και για να είναι δυνατή η διεξαγωγή μιας ταχείας και αποτελεσματικής εκστρατείας εξάλειψης της νόσου· β) προβλέπονται διατάξεις για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε ταμεία έκτακτων αναγκών, δημοσιονομικά μέσα και χρηματοδοτικούς πόρους για την κάλυψη όλων των πτυχών της καταπολέμησης μιας επιζωοτίας αφρικανικής πανώλης των χοίρων· γ) θεσπίζεται μια δομή διοίκησης για να εξασφαλιστεί ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων ενώπιον μιας επιζωοτίας θα είναι ταχεία και αποτελεσματική. Εν ανάγκη, η δομή της διοίκησης υπάγεται σε μια κεντρική μονάδα λήψης αποφάσεων επιφορτισμένη με το να διευθύνει το σύνολο των στρατηγικών καταπολέμησης της επιζωοτίας. Ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών συμμετέχει σ' αυτή τη μονάδα και διασφαλίζει τη σύνδεση μεταξύ της κεντρικής μονάδας λήψης αποφάσεων και του εθνικού κέντρου καταπολέμησης της επιζωοτίας το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 22· δ) λαμβάνονται μέτρα για να είναι διαθέσιμοι κατάλληλοι πόροι προκειμένου να διασφαλίζεται μια ταχεία και αποτελεσματική εκστρατεία, συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού, του εξοπλισμού και της εργαστηριακής υποδομής· ε) παρέχεται ένα εγχειρίδιο ενημερωμένων οδηγιών. Περιγράφει λεπτομερώς και κατά τρόπο πλήρη και πρακτικό όλες τις διαδικασίες, οδηγίες και μέτρα καταπολέμησης που πρέπει να εφαρμόζονται ενώπιον μιας εστίας αφρικανικής πανώλης των χοίρων· στ) το προσωπικό συμμετέχει τακτικά σε: i) δράσεις εκπαίδευσης που αφορούν τα κλινικά συμπτώματα, την επιδημιολογική έρευνα και την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων· ii) ασκήσεις συναγερμού, που οργανώνονται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως· iii) δράσεις εκπαίδευσης στις τεχνικές επικοινωνίας, προκειμένου να οργανώνονται εκστρατείες ευαισθητοποίησης, για τις αρχές, τους φορείς εκμετάλλευσης και τους κτηνιάτρους, σχετικά με την υφιστάμενη επιζωοτία.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία