ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/32002L0084

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-11-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-11-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-11-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την τροποποίηση των οδηγιών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Οδηγία 2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 για την τροποποίηση των οδηγιών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 80 παράγραφος 2, την πρόταση της Επιτροπής(1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2), τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(3), Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 251 της συνθήκης(4), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Οι οδηγίες που ισχύουν στον τομέα της ασφάλειας στη ναυτιλία παραπέμπουν στην επιτροπή που έχει συσταθεί από την οδηγία 93/75/EΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 1993, για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες μεταφέροντας επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα(5), και σε ορισμένες περιπτώσεις, στην επιτροπή ad hoc που έχει συσταθεί δυνάμει της σχετικής οδηγίας. Οι επιτροπές αυτές διέπονται από τους κανόνες της απόφασης 87/373/EΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1987, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(6). (2) Η απόφαση 87/373/EΟΚ αντικαταστάθηκε από την απόφαση 1999/468/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(7). Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή των εν ισχύι οδηγιών περί ασφαλείας στη ναυτιλία θα πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ. (3) Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την Επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS)(8), συγκεντρώνει τα καθήκοντα των επιτροπών που έχουν θεσπισθεί από την κοινοτική νομοθεσία στο πεδίο της ασφάλειας στη ναυτιλία, πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία και προστασίας των όρων διαβίωσης και εργασίας στα πλοία. (4) Θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθούν οι οδηγίες του Συμβουλίου 93/75 ΕΟΚ, 94/57/ΕΚ(9), 95/21/ΕΚ(10), 96/98/ΕΚ(11), 97/70/ΕΚ(12) 98/18/ΕΚ(13), 98/41/ΕΚ(14), 1999/35/ΕΚ(15) και 2000/59/ΕΚ(16), 2001/25/ΕΚ(17) και 2001/96/ΕΚ(18) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που ισχύουν στον τομέα της ασφάλειας στη ναυτιλία για να αντικατασταθούν οι υφιστάμενες επιτροπές από την COSS. (5) Θα πρέπει επίσης να τροποποιηθούν οι οδηγίες αυτές έτσι ώστε να εφαρμόζονται έναντι αυτών οι διαδικασίες τροποποίησης που θεσπίζει ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 2099/2002, καθώς και οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού αυτού που έχουν ως αντικείμενο να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους στις τροποποιήσεις των διεθνών νομοθετημάτων που μνημονεύονται στην κοινοτική νομοθεσία στον τομέα της ασφάλειας στη ναυτιλία, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Στόχος Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να βελτιωθεί η εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει την ασφάλεια στη ναυτιλία, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και τους όρους διαβίωσης και εργασίας στα πλοία: α) με την προσθήκη μνείας της COSS· β) με την επίσπευση της επικαιροποίησης και της διευκόλυνσης της τροποποίησης της νομοθεσίας αυτής βάσει των εξελίξεων στο πλαίσιο των διεθνών νομοθετημάτων που ισχύουν στον τομέα ασφαλείας στη ναυτιλία, πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία και των όρων διαβίωσης και εργασίας στα πλοία, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002. Άρθρο 2 Τροποποίηση της οδηγίας 93/75/EΟΚ Η οδηγία 93/75/EΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Το άρθρο 2 στοιχεία ε), στ), ζ) η) και θ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 'ε) 'MARPOL 73/78': διεθνής σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία του 1973, όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο του 1978, στην ενημερωμένη έκδοσή τους· στ) 'κώδικας IMDG': ο διεθνής θαλάσσιος κώδικας για τα επικίνδυνα εμπορεύματα, στην ενημερωμένη έκδοση· ζ) 'κώδικας IBC': ο διεθνής κώδικας του διεθνούς ναυτιλιακού οργανισμού (ΙΜΟ) ο σχετικός με τη ναυπήγηση και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν χύδην επικίνδυνες χημικές ουσίες, στην ενημερωμένη έκδοση· η) 'κώδικας IGC': ο διεθνής κώδικας του ΙΜΟ ο σχετικός με τη ναυπήγηση και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν χύδην υγροποιημένα αέρια, στην ενημερωμένη έκδοση· θ) 'κώδικας INF': ο κώδικας του διεθνούς ναυτιλιακού οργανισμού ΙΜΟ για την ασφαλή μεταφορά, σε δοχεία, επί πλοίων, ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων, πλουτωνίου και εντόνως ραδιενεργών αποβλήτων, στην ενημερωμένη έκδοση.' 2. Στο άρθρο 11 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:'Οι τροποποιήσεις των διεθνών νομοθετημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 μπορούν να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS)(19).' 3. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 12 1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS), που ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2099/2002. 2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(20), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο μήνες. 3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.' Άρθρο 3 Τροποποίηση της οδηγίας 94/57/EΚ Η οδηγία 94/57/EΚ τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Στο άρθρο 2 στοιχείο δ), η φράση 'που ισχύουν στις 19 Δεκεμβρίου 2001' αντικαθίσταται από τη φράση: 'στην ενημερωμένη έκδοση'. 2. Το άρθρο 7 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS), που ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS)(21).' 3. Στο άρθρο 8 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:'Οι τροποποιήσεις των διεθνών νομοθετημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) και στο άρθρο 6 μπορούν να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2099/2002.' Άρθρο 4 Τροποποίηση της οδηγίας 95/21/EΚ Η οδηγία 95/21/EΚ τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως ακολούθως: α) στην παράγραφο 1 η φράση 'που ισχύουν στις 19 Δεκεμβρίου 2001' αντικαθίσταται από τη φράση: 'στην ενημερωμένη έκδοση'· β) στην παράγραφο 2 η φράση 'όπως έχει στις 19 Δεκεμβρίου 2001' αντικαθίσταται από τη φράση: 'στην ενημερωμένη έκδοση'. 2. Το κείμενο του άρθρου 18 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) που ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία COSS(22).' 3. Το άρθρο 19 τροποποιείται ως ακολούθως: α) το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'γ) προκειμένου να ενημερωθεί στο άρθρο 2 παράγραφος 1 ο κατάλογος των διεθνών συμβάσεων που είναι συναφείς προς τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.' β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:'Οι τροποποιήσεις των διεθνών νομοθετημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 μπορούν να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2099/2002.' Άρθρο 5 Τροποποίηση της οδηγίας 96/98/EΚ Η οδηγία 96/98/EΚ τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Στο άρθρο 2, στα στοιχεία γ), δ) και ιδ), η φράση 'όπως ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2001' αντικαθίσταται από τη φράση: 'στην ενημερωμένη έκδοση'. 2. Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 17 Η παρούσα οδηγία μπορεί να τροποποιηθεί με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 προκειμένου: - να υλοποιηθούν τυχόν τροποποιήσεις των διεθνών νομοθετημάτων, προς επίτευξη των στόχων της, - να ενημερώνεται το παράρτημα Α, τόσο με την προσθήκη νέου εξοπλισμού όσο και με τη μεταφορά εξοπλισμού από το παράρτημα Α.2 στο παράρτημα Α.1, και αντιστρόφως, - να προστεθεί η δυνατότητα χρησιμοποίησης των ενοτήτων Β + Γ και της ενότητας Η για τον εξοπλισμό που απαριθμείται στο παράρτημα Α.1, και μέσω τροποποίησης των στηλών για τις ενότητες σχετικά με την αξιολόγηση της πιστότητας, - να συμπεριληφθούν και άλλοι οργανισμοί τυποποίησης στον ορισμό των 'προτύπων δοκιμής' του άρθρου 2. Οι συμβάσεις και τα πρότυπα δοκιμών που αναφέρονται στα στοιχεία γ), δ) και ιδ) του άρθρου 2 νοούνται με την επιφύλαξη των μέτρων που ενδεχομένως λαμβάνονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS)(23).' 3. Το κείμενο του άρθρου 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 18 1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS), που ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2099/2002. 2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(24), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο μήνες. 3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.' Άρθρο 6 Τροποποίηση της οδηγίας 97/70/EΚ Η οδηγία 97/70/ΕΚ τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Στο άρθρο 8 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:'Οι τροποποιήσεις του διεθνούς νομοθετήματος του άρθρου 2 παρ. 4 μπορούν να εξαιρεθούν από την παρούσα οδηγία βάσει του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την επιτροπή ασφαλείας στην ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS)(25).' 2. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 9 Επιτροπή 1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) που ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2099/2002. 2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7, της απόφασης 1999/468/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(26), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο μήνες. 3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.' Άρθρο 7 Τροποποίηση της οδηγίας 98/18/EΚ Η οδηγία 98/18/EΚ τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Το άρθρο 2, στοιχεία α), β), γ), δ) και στ), αντικαθίστανται από το ακόλοθουθο κείμενο: 'α) 'διεθνείς συμβάσεις': η διεθνής σύμβαση του 1974 περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση ('σύμβαση SOLAS του 1974') και η διεθνής σύμβαση του 1966 περί γραμμών φορτώσεως πλοίων, καθώς και τα πρωτόκολλα και οι τροποποιήσεις τους, στην ενημερωμένη έκδοση· β) 'κώδικας ευστάθειας σε άθικτη κατάσταση': ο 'διεθνής κώδικας για την ευστάθεια σε άθικτη κατάσταση όλων των τύπων πλοίων που καλύπτονται από τις ρυθμίσεις του ΙΜΟ', ο οποίος περιέχεται στο ψήφισμα αριθ. Α. 749 (18) της ολομέλειας του ΙΜΟ της 4ης Νοεμβρίου 1993, στην ενημερωμένη έκδοση· γ) 'κώδικας ταχύπλοων σκαφών': ο διεθνής κώδικας ασφαλείας ταχύπλοων σκαφών, ο οποίος περιέχεται στο ψήφισμα αριθ. MSC 36(63) της επιτροπής ναυτικής ασφάλειας του ΙΜΟ της 20ής Μαΐου 1994, στην ενημερωμένη έκδοση· δ) 'GMDSS': το παγκόσμιο ναυτιλιακό σύστημα για την παροχή βοήθειας και την ασφάλεια, που ορίζεται στο κεφάλαιο IV της σύμβασης SOLAS του 1974, στην ενημερωμένη έκδοση· (...) στ) 'επιβατηγό ταχύπλοο σκάφος': ταχύπλοο σκάφος που ορίζεται στον κανονισμό Χ/1 της σύμβασης SOLAS του 1974, στην ενημερωμένη έκδοση, το οποίο μεταφέρει περισσοτέρους από δώδεκα επιβάτες. Δεν θεωρούνται ως επιβατηγά ταχύπλοα σκάφη τα επιβατηγά τα οποία εκτελούν εσωτερικά θαλάσσια δρομολόγια κλάσεως Β, Γ ή Δ όταν: - το εκτόπισμά τους που αντιστοιχεί με τη σχεδιασθείσα ισαλογραμμή είναι μικρότερο των 500 m3 και - η ανώτατη ταχύτητά τους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.4.30 του κώδικα HSC, είναι μικρότερη των 20 κόμβων.' 2. Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ), παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) και παράγραφος 3 στοιχείο α), η φράση 'όπως τροποποιείται την ημερομηνία εκδόσεως της παρούσας οδηγίας' αντικαθίσταται από τη φράση: 'στην ενημερωμένη έκδοση'. 3. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 8 Προσαρμογές Ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 9 παράγραφος 2: α) i) οι ορισμοί του άρθρου 2 στοιχεία α), β), γ), δ) και κ) και ii) οι διατάξεις για τις διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές για τις επιθεωρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10, iii) οι διατάξεις σχετικά με τη σύμβαση SOLAS και το διεθνή κώδικα ασφάλειας ταχύπλοων σκαφών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 6 παράγραφος 4, στο άρθρο 10 παράγραφος 3 και στο άρθρο 11 παράγραφος 3, και iv) οι ειδικές αναφορές στις διεθνείς συμβάσεις και τις αποφάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχεία στ), ια) και ιε), στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α), στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ), στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) και στο άρθρο 11 παράγραφος 3 μπορούν να προσαρμόζονται προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διεθνείς εξελίξεις, ιδίως στα πλαίσια του ΙΜΟ, β) Τα παραρτήματα είναι δυνατόν να τροποποιούνται έτσι ώστε: i) να εφαρμόζονται, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι τροποποιήσεις που επέρχονται στις διεθνείς συμβάσεις, ii) να βελτιώνονται οι τεχνικές τους προδιαγραφές με βάση την αποκτώμενη πείρα. Οι τροποποιήσεις των διεθνών νομοθετημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 μπορούν να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS)(27).' 4. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 9 Επιτροπή 1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) που ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2099/2002. 2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(28) τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο μήνες. 3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.' Άρθρο 8 Τροποποίηση της οδηγίας 98/41/EΚ Η οδηγία 98/41/EΚ τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Στο άρθρο 2 τρίτη περίπτωση, η φράση 'όπως ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας' αντικαθίσταται από τη φράση 'στην ενημερωμένη έκδοση'. 2. Στο άρθρο 12 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:'Οι τροποποιήσεις των διεθνών νομοθετημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 μπορούν να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS)(29).' 3. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 13 1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS), που ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2099/2002. 2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(30), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο μήνες. 3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.' Άρθρο 9 Τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/EΚ Η οδηγία 1999/35/EΚ τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Στο άρθρο 2 τα στοιχεία β), δ), ε) και ιε) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 'β) 'ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος', το ταχύπλοο σκάφος όπως αυτό ορίζεται στον κανονισμό Χ/1 του κεφαλαίου της σύμβασης SOLAS του 1974 στην ενημερωμένη έκδοση, το οποίο μεταφέρει πάνω από δώδεκα άτομα· (...) δ) 'σύμβαση SOLAS του 1974', η διεθνής σύμβαση περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση, καθώς και τα πρωτόκολλα και οι τροποποιήσεις της στην ενημερωμένη έκδοση· ε) 'κώδικας ταχύπλοων σκαφών', ο 'διεθνής κώδικας ασφαλείας ταχύπλοων σκαφών' που περιέχεται στο ψήφισμα MSC 36(63) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του ΙΜΟ, της 20ής Μαΐου 1994, στην ενημερωμένη έκδοση· (...) ιε) 'εταιρεία', μια εταιρεία που εκμεταλλεύεται ένα ή περισσότερα οχηματαγωγά ro-ro, για την οποία έχει εκδοθεί έγγραφο συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3051/95 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1995, για τη διαχείριση της ασφάλειας των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων, roll-on/roll-off (ro-ro) ή μία εταιρεία που εκμεταλλεύεται ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη, για την οποία έχει εκδοθεί έγγραφο συμμόρφωσης σύμφωνα με τον κανονισμό ΙΧ/4 της σύμβασης SOLAS του 1974 στην ενημερωμένη έκδοση.' 2. Το κείμενο του άρθρου 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 16 Επιτροπή 1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS), που ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την ασφάλεια στη ναυτιλία, και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία (COSS)(31). 2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(32), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο μήνες. 3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.' 3. Στο άρθρο 17 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:'Οι τροποποιήσεις των διεθνών νομοθετημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 μπορούν να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2099/2002.' 4. Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως ακολούθως: Στο σημείο 7, η φράση 'απόφαση MSC ... (70) της επιτροπής ναυτικής ασφάλειας' αντικαθίσταται από τη φράση 'απόφαση Α.893(21) της Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού'. Άρθρο 10 Τροποποίηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ Η οδηγία 2000/59/ΕΚ τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Στο στοιχείο β) του άρθρου 2, η φράση 'και όπως ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας' αντικαθίσταται από τη φράση: 'στην ενημερωμένη έκδοση'. 2. Το άρθρο 14 στοιχείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) που ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία (COSS)(33).' 3. Στο άρθρο 15 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:'Οι τροποποιήσεις των διεθνών νομοθετημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 μπορούν να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2099/2002.' Άρθρο 11 Τροποποίηση της οδηγίας 2001/25/EΚ Η οδηγία 2001/25/EΚ τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Στο άρθρο 1 τα σημεία 16, 17, 18, 21, 22, 23 και 24 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: '16. 'δεξαμενόπλοιο χημικών': το πλοίο που έχει κατασκευαστεί ή μετασκευαστεί και χρησιμοποιείται για τη χύδην μεταφορά οποιουδήποτε υγρού προϊόντος αναφερομένου στο κεφάλαιο 17 του διεθνούς κώδικα πλοίων χύδην μεταφοράς χημικών ουσιών, στην ενημερωμένη έκδοση· 17. 'δεξαμενόπλοιο υγραεριοφόρο': το πλοίο που έχει κατασκευαστεί ή μετασκευαστεί και χρησιμοποιείται για τη χύδην μεταφορά οποιουδήποτε υγροποιημένου αερίου ή άλλου προϊόντος αναφερομένου στο κεφάλαιο 19 του διεθνούς κώδικα αεριοφόρων πλοίων, στην ενημερωμένη έκδοση· 18. 'κανονισμοί ραδιοεπικοινωνιών': οι αναθεωρημένοι κανονισμοί ραδιοεπικοινωνιών που έχουν εκδοθεί από την παγκόσμια διοικητική διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών για τις κινητές υπηρεσίες, στην ενημερωμένη έκδοση· (...) 21. 'σύμβαση STCW': η διεθνής σύμβαση για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, όπως εφαρμόζεται για τα εν λόγω θέματα, λαμβανομένων υπόψη των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου VII και του κανονισμού I/15 της σύμβασης και συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εφαρμοστέων διατάξεων του κώδικα STCW, στην ενημερωμένη έκδοση· 22. 'καθήκοντα ασυρμάτου': περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την τήρηση φυλακών και την τεχνική συντήρηση και επισκευές που διενεργούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών, τη διεθνή σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα του 1974 (SOLAS) στην ενημερωμένη έκδοση, και κατά την κρίση κάθε κράτους μέλους, τις σχετικές συστάσεις του διεθνούς κράτους μέλους, τις σχετικές συστάσεις του διεθνούς ναυτιλιακού οργανισμού (ΔΝΟ), στην ενημερωμένη έκδοση· 23. 'επιβατηγό πλοίο ro-ro': το επιβατηγό πλοίο που διαθέτει ro-ro χώρους φορτίου ή χώρους ειδικής κατηγορίας, όπως αυτοί ορίζονται στη σύμβαση SOLAS, στην ενημερωμένη έκδοση· 24. 'κώδικας STCW': κώδικας εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, όπως εγκρίθηκε με το ψήφισμα 2 της διάσκεψης των μερών STCW του 1995, στην ενημερωμένη έκδοση.' 2. Στο άρθρο 22 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '4. Οι τροποποιήσεις των διεθνών νομοθετημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 μπορούν να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS)(34).' 3. Το κείμενο του άρθρου 23 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από την ακόλουθη παράγραφο: '1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) που ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 3, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2099/2002.' Άρθρο 12 Τροποποίηση της οδηγίας 2001/96/ΕΚ Η οδηγία 2001/96/ΕΚ τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Στο άρθρο 3 σημείο 2 η φράση 'όπως ισχύουν στις 4 Δεκεμβρίου 2001' αντικαθίσταται από την ακόλουθη φράση: 'την ενημερωμένη έκδοση'. 2. Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: '1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) που ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία (COSS)(35).' 3. Στο άρθρο 15 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '3. Οι τροποποιήσεις των διεθνών νομοθετημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 μπορούν να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού ΕΚ αριθ. 2099/2002.' Άρθρο 13 Εφαρμογή 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 13 Νοεμβρίου 2003. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 14 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 15 Aποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2002. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος P. Cox Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος T. Pedersen (1) ΕΕ C 365 Ε της 19.12.2000, σ. 280. (2) ΕΕ C 139 της 11.5.2001, σ. 21. (3) ΕΕ C 253 της 12.9.2001, σ. 1. (4) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2001 (ΕΕ C 276 της 1.10.2001, σ. 44), κοινή θέση του Συμβουλίου της 27ης Μαΐου 2002 (EE C Ε 170 της 16.7.2002, σ. 98) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2002 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). (5) ΕΕ L 247 της 5.10.1993, σ. 19· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/74/EΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 276 της 13.10.1998, σ. 7). (6) ΕΕ L 197 της 18.7.1987, σ. 33. (7) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. (8) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας. (9) ΕΕ L 319 της 12.12.1994 σ. 20· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 19 της 22.1.2002, σ. 9). (10) ΕΕ L 157 της 7.7.1995, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 19 της 22.1.2002, σ. 17). (11) ΕΕ L 46 της 17.2.1997, σ. 25· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 254 της 23.9.2002, σ. 1). (12) ΕΕ L 34 της 9.2.1998, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/35/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 112 της 27.4.2002, σ. 21). (13) ΕΕ L 144 της 15.5.1998, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/25/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 98 της 15.4.2002, σ. 1). (14) ΕΕ L 188 της 2.7.1998, σ. 35. (15) ΕΕ L 138 της 1.6.1999, σ. 1. (16) ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 81. (17) ΕΕ L 136 της 18.5.2001, σ. 17. (18) ΕΕ L 13 της 16.1.2002, σ. 9. (19) ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1. (20) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. (21) ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1. (22) ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1. (23) ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1. (24) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. (25) ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1. (26) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. (27) ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1. (28) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. (29) ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1. (30) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. (31) ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1. (32) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. (33) ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1. (34) ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1. (35) ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία