ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/32002L0089

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-12-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-12-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2002/89/EΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2002 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/29/ΕΚ περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Οδηγία 2002/89/EΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2002 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/29/ΕΚ περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37, την πρόταση της Επιτροπής(1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας(4), θεσπίζει τους κανόνες του κοινοτικού φυτοϋγειονομικού καθεστώτος, καθορίζοντας τους φυτοϋγειονομικούς όρους, διαδικασίες και διατυπώσεις στους οποίους υπόκεινται τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα όταν εισάγονται ή διακινούνται εντός της Κοινότητας. (2) Όσον αφορά τις διαδικασίες και τις διατυπώσεις στις οποίες υπόκεινται τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα όταν εισάγονται στην Κοινότητα, θα πρέπει να δοθούν ορισμένες διευκρινίσεις και, σε ορισμένους τομείς, απαιτούνται περαιτέρω λεπτομερείς διατάξεις. (3) Οι φυτοϋγειονομικές διαδικασίες και διατυπώσεις θα πρέπει να ολοκληρώνονται πριν από την τελωνειακή εκκαθάριση. Από τη στιγμή που οι αποστολές φυτών ή φυτικών προϊόντων δεν υπόκεινται αναγκαστικά στις φυτοϋγειονομικές διαδικασίες και διατυπώσεις στο ίδιο κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η τελωνειακή εκκαθάριση, θα πρέπει να καθιερωθεί ένα σύστημα συνεργασίας για την επικοινωνία και την πληροφόρηση μεταξύ των υπεύθυνων επίσημων φορέων και των τελωνείων. (4) Για να βελτιωθεί η προστασία από την εισαγωγή στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τους απαιτούμενους ελέγχους. Οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να είναι ουσιαστικοί και να διενεργούνται με εναρμονισμένο τρόπο σε όλη την Κοινότητα. (5) Τα τέλη που επιβάλλονται γι' αυτούς τους ελέγχους θα πρέπει να βασίζονται σε διαφανή υπολογισμό κόστους και να είναι εναρμονισμένα, στο μέτρο του δυνατού, σε όλα τα κράτη μέλη. (6) Με βάση την αποκτηθείσα πείρα, θα πρέπει να συμπληρωθούν, να αποσαφηνισθούν ή να τροποποιηθούν και ορισμένες άλλες διατάξεις της οδηγίας 2000/29/ΕΚ υπό το φως των εξελίξεων. (7) Από τη στιγμή της εφαρμογής της εσωτερικής αγοράς, τα φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά, που καθορίσθηκαν στη διεθνή σύμβαση για την προστασία των φυτών (CIPV) του οργανισμού τροφίμων και γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), δεν χρησιμοποιούνται πλέον για την εμπορία φυτών ή φυτικών προϊόντων εντός της Κοινότητας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τηρούνται τυποποιημένα πιστοποιητικά εκδιδόμενα από τα κράτη μέλη δυνάμει της CIPV. (8) Ορισμένες λειτουργίες της «ενιαίας αρχής» κάθε κράτους μέλους που αφορούν τον συντονισμό και τις επαφές για την πρακτική εφαρμογή του κοινοτικού φυτοϋγειονομικού καθεστώτος, απαιτούν ειδικές επιστημονικές ή τεχνικές γνώσεις. Ως εκ τούτου, πρέπει να καταστεί δυνατή η ανάθεση ειδικών καθηκόντων σε άλλη υπηρεσία. (9) Οι ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία τροποποίησης των παραρτημάτων της οδηγίας 2000/29/ΕΚ από την Επιτροπή και την έγκριση αποφάσεων παρέκκλισης περιλαμβάνουν ορισμένους διαδικαστικούς όρους, οι οποίοι δεν είναι πλέον αναγκαίοι ή δικαιολογημένοι. Είναι επίσης απαραίτητο οι τροποποιήσεις να βασίζονται στα παραρτήματα και, συγκεκριμένα, σε τεχνική αιτιολόγηση συναφή προς τον συγκεκριμένο φυτοϋγειονομικό κίνδυνο. Η διαδικασία έγκρισης μέτρων επείγοντος χαρακτήρα δεν προβλέπει τη δυνατότητα ταχείας έγκρισης προσωρινών μέτρων ανάλογων με τον βαθμό του επείγοντος χαρακτήρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις που αφορούν αυτές τις τρεις διαδικασίες, θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως. (10) Ο κατάλογος των καθηκόντων για τα οποία η Επιτροπή είναι εξουσιοδοτημένη να οργανώνει φυτοϋγειονομικούς ελέγχους υπό την ευθύνη της, θα πρέπει να επεκταθεί, λαμβάνοντας υπόψη τη διεύρυνση του πεδίου των φυτοϋγειονομικών δραστηριοτήτων μέσω νέων πρακτικών και εμπειριών. (11) Είναι σκόπιμο να αποσαφηνισθούν ορισμένες πτυχές της διαδικασίας για την επιστροφή της κοινοτικής φυτοϋγειονομικής συνεισφοράς. (12) Ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2000/29/ΕΚ (άρθρο 3 παράγραφος 7 πρώτο, δεύτερο και τέταρτο εδάφιο καθώς και άρθρα 7, 8 και 9) έχουν αντικατασταθεί από άλλες διατάξεις από την 1η Ιουνίου 1993 και, συνεπώς, έχουν καταστεί από τότε περιττές. Επομένως, θα πρέπει να διαγραφούν. (13) Δυνάμει του άρθρου 4 της συμφωνίας για την εφαρμογή υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων (συμφωνία SPS), η Κοινότητα πρέπει να αναγνωρίζει, υπό ορισμένους όρους, την ισοδυναμία των φυτοϋγειονομικών μέτρων άλλων μερών αυτής της συμφωνίας. Οι διαδικασίες γι' αυτή την αναγνώριση στο φυτοϋγειονομικό τομέα θα πρέπει να προσδιορισθούν στην οδηγία 2000/29/ΕΚ. (14) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της οδηγίας 2000/29/ΕΚ θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(5), ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 2000/29/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής: α) στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο προστίθεται το ακόλουθο σημείο: 'δ) το υπόδειγμα των 'φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών' και των 'φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών επανεξαγωγής' ή των ισοδυνάμων τους σε ηλεκτρονική μορφή, που εκδίδονται από τα κράτη μέλη δυνάμει της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των φυτών (IPPC).' β) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν στενή, ταχεία, άμεση και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των ιδίων και της Επιτροπής για θέματα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Για τον σκοπό αυτόν, κάθε κράτος μέλος συγκροτεί ή ορίζει μια ενιαία αρχή η οποία είναι αρμόδια, τουλάχιστον, για το συντονισμό και τις επαφές που έχουν σχέση με αυτά τα θέματα. Η επίσημη υπηρεσία προστασίας των φυτών που συστάθηκε σύμφωνα με την CIPV ενδείκνυται περισσότερο για τον σκοπό αυτόν. Η αρχή αυτή και κάθε μεταγενέστερη σχετική αλλαγή κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, η ενιαία αρχή μπορεί να εξουσιοδοτείται για να παραχωρήσει ή για να αναθέσει σε μια άλλη υπηρεσία τα καθήκοντα συντονισμού ή επαφών, εφόσον αφορούν φυτοϋγειονομικά θέματα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.' 2. Στο άρθρο 2 η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής: α) το στοιχείο α) τροποποιείται ως εξής: i) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'φυτά: ζώντα φυτά και συγκεκριμένα ζώντα μέρη αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων,' ii) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως εξής: - μετά από την έκτη περίπτωση, παρεμβάλλεται η ακόλουθη έβδομη περίπτωση: '- φύλλα, φύλλωμα,'. - η υφισταμένη έβδομη περίπτωση γίνεται όγδοη περίπτωση, - παρεμβάλλεται η ακόλουθη ένατη περίπτωση: '- ζωντανή γύρη'. - παρεμβάλλεται η ακόλουθη δέκατη περίπτωση: '- μοσχεύματα, εμβόλια'. - προστίθεται η ακόλουθη ενδέκατη περίπτωση: '- οποιοδήποτε άλλο μέρος φυτών που μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2.' β) το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'ε) επιβλαβείς οργανισμοί: κάθε είδος, στέλεχος ή βιότυπος φυτικού, ζωικού ή παθογόνου παράγοντα που είναι επιβλαβής για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα·' γ) στο στοιχείο στ) τρίτο εδάφιο οι λέξεις «άρθρου 18» αντικαθίστανται από τις λέξεις 'άρθρου 18 παράγραφος 2'· δ) το στοιχείο ζ) τροποποιείται ως εξής: i) στο πρώτο εδάφιο, σημείο i), οι λέξεις 'η (οι) επίσημη(-ες) υπηρεσία(-ες)' αντικαθίστανται από τις λέξεις 'ο (οι) επίσημος(-οι) οργανισμός(-οί)'· ii) το πέμπτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:'Η ενιαία αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4, ανακοινώνει στην Επιτροπή τους επίσημους αρμόδιους φορείς του οικείου κράτους μέλους. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη μέλη·' ε) στο στοιχείο ή τέταρτο εδάφιο δεύτερη πρόταση και στο έκτο εδάφιο, μεταξύ των λέξεων 'οινοποιείται αμέσως' και 'στην Επιτροπή' και μεταξύ των λέξεων 'κοινοποιούνται' και 'προς την Επιτροπή', αντιστοίχως, παρεμβάλλεται η λέξη 'εγγράφως'· στ) Στο στοιχείο θ) πρώτο εδάφιο η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '- είτε από εκπροσώπους του επίσημου εθνικού οργανισμού προστασίας των φυτών μιας τρίτης χώρας ή, υπ' ευθύνη τους, από άλλους δημόσιους υπαλλήλους που διαθέτουν τα τεχνικά προσόντα και είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι από αυτόν τον επίσημο εθνικό οργανισμό προστασίας των φυτών, στην περίπτωση δηλώσεων ή μέτρων που σχετίζονται με την έκδοση φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών και φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών επανεξαγωγής, ή των ισοδυνάμων τους σε ηλεκτρονική μορφή'· ζ) προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: 'ι) σημείο εισόδου: το μέρος όπου τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα εισάγονται για πρώτη φορά στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, δηλαδή, ο αερολιμένας, σε περίπτωση αεροπορικής μεταφοράς, το λιμάνι, σε περίπτωση θαλάσσιας ή ποτάμιας μεταφοράς, ο σταθμός, σε περίπτωση σιδηροδρομικής μεταφοράς, και ο τόπος του τελωνείου που είναι αρμόδιο για την περιοχή όπου πραγματοποιείται η διάβαση των χερσαίων συνόρων της Κοινότητας, για όλα τα άλλα είδη μεταφοράς· ια) επίσημος φορέας του σημείου εισόδου: ο επίσημος φορέας που είναι υπεύθυνος στο κράτος μέλος και είναι αρμόδιος για το σημείο εισόδου· ιβ) επίσημος φορέας προορισμού: ο επίσημος φορέας που είναι υπεύθυνος στο κράτος μέλος και είναι αρμόδιος για την περιοχή όπου ευρίσκεται το 'τελωνείο προορισμού'· ιγ) τελωνείο του σημείου εισόδου: το τελωνείο του σημείου εισόδου κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο ι)· ιδ) τελωνείο προορισμού: το τελωνείο προορισμού κατά την έννοια του άρθρου 340β παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής(6)· ιε) παρτίδα: ένα σύνολο μονάδων του ίδιου εμπορεύματος, αναγνωρίσιμο από την ομογένεια της σύνθεσης και της προέλευσής του, και το οποίο αποτελεί μέρος μιας αποστολής· ιστ) αποστολή: ποσότητα προϊόντων που καλύπτονται από ένα ενιαίο έγγραφο που απαιτείται για τις τελωνειακές ή άλλες διατυπώσεις, όπως ενιαίο φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό ή ενιαίο εναλλακτικό έγγραφο ή σήμα· μια αποστολή μπορεί να απαρτίζεται από μια ή περισσότερες παρτίδες· ιζ) τελωνειακός προορισμός εμπορεύματος: ο τελωνειακός προορισμός εμπορεύματος που αναφέρεται στο σημείο 15 του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εφεξής αναφερόμενος ως 'κοινοτικός τελωνειακός κώδικας')(7)· ιη) διαμετακόμιση (transit): η κυκλοφορία προϊόντων που υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση μεταξύ δύο σημείων του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.' 3. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής: α) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται σύμφωνα με όρους που είναι δυνατόν να καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, στην περίπτωση ελαφράς μόλυνσης φυτών, εκτός εκείνων που προορίζονται για φύτευση, από επιβλαβείς οργανισμούς, οι οποίοι απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος Α ή στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α ή, στην περίπτωση κατάλληλων ορίων ανοχής που καθορίζονται για επιβλαβείς οργανισμούς, οι οποίοι απαριθμούνται παράρτημα ΙΙ μέρος Α τμήμα ΙΙ όσον αφορά φυτά που προορίζονται για φύτευση, τα οποία έχουν επιλεγεί με τη συμφωνία των αρχών που εκπροσωπούν τα κράτη μέλη στον τομέα της υγείας των φυτών, και βάσει της σχετικής ανάλυσης φυτοϋγειονομικού κινδύνου'. β) η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από τις ακόλουθες παραγράφους 7, 8 και 9: '7. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, είναι δυνατόν να θεσπίζονται εκτελεστικές διατάξεις οι οποίες καθορίζουν όρους για την εισαγωγή στα κράτη μέλη, και τη διάδοση εντός των κρατών μελών: α) οργανισμών οι οποίοι είναι ύποπτοι ως επιβλαβείς για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα αλλά οι οποίοι δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ· β) οργανισμών οι οποίοι απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, αλλά οι οποίοι απαντώνται σε φυτά ή φυτικά προϊόντα διαφορετικά από αυτά που απαριθμούνται στο παράρτημα αυτό, και οι οποίοι είναι ύποπτοι ως επιβλαβείς για τα φυτά ή φυτικά προϊόντα· γ) οργανισμών, οι οποίοι απαριθμούνται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, οι οποίοι ευρίσκονται σε απομόνωση και οι οποίοι στη συγκεκριμένη κατάσταση, θεωρούνται επιβλαβείς για τα φυτά ή φυτικά προϊόντα. 8. Η παράγραφος 1, η παράγραφος 5 στοιχείο α), η παράγραφος 2, η παράγραφος 5 στοιχείο β) και η παράγραφος 4 δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς καθώς και για τις εργασίες επιλογής φυτικών ποικιλιών. 9. Μετά τη θέσπιση των μέτρων που προβλέπονται στην παράγραφο 7, η εν λόγω παράγραφος δεν ισχύει, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς καθώς για τις εργασίες επιλογής φυτικών ποικιλιών.' 4. Τα άρθρα 7, 8 και 9 διαγράφονται. 5. Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής: α) η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής: i) στο πρώτο εδάφιο, διαγράφονται οι λέξεις 'αντί των φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών που αναφέρονται στα άρθρα 7 ή 8'· ii) Μετά από το πρώτο εδάφιο, παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο:'Ωστόσο, στην περίπτωση σπόρων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4, δεν χρειάζεται να εκδίδεται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, εφόσον εξασφαλίζεται, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 18 παράγραφος 2, ότι από τα έγγραφα που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις που διέπουν την εμπορία των επίσημα πιστοποιημένων σπόρων, προκύπτει ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 4. Στην περίπτωση αυτή, τα έγγραφα αυτά θεωρούνται ότι ενέχουν θέση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου για κάθε σκοπό, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο στ)'. β) Στην παράγραφο 2 στο πρώτο εδάφιο, πριν από τις λέξεις 'δεν μπορούν να διακινηθούν' και στο δεύτερο εδάφιο, πριν από τις λέξεις 'δεν μπορούν να εισαχθούν', παρεμβάλλονται οι λέξεις 'και σπόροι που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4'. 6. Στο άρθρο 11 παράγραφος 2, στο τέλος της παραγράφου, προστίθενται τα εξής:'και μπορεί να χρησιμοποιείται ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.' 7. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 12 1. Τα κράτη μέλη διοργανώνουν επίσημους ελέγχους για να διασφαλίζουν την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, και ιδίως του άρθρου 10 παράγραφος 2· οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται τυχαίως και χωρίς διακρίσεις όσον αφορά την καταγωγή των φυτών, των φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων και σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: - περιστασιακοί έλεγχοι σε οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε τόπο όπου διακινούνται φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, - περιστασιακοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις όπου φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα καλλιεργούνται, παράγονται, αποθηκεύονται ή διατίθενται προς πώληση, καθώς και στις εγκαταστάσεις των αγοραστών, - περιστασιακοί έλεγχοι που διενεργούνται ταυτόχρονα με άλλο έλεγχο εγγράφων για μη φυτοϋγειονομικούς σκοπούς. Οι έλεγχοι πρέπει να είναι τακτικοί στις εγκαταστάσεις που έχουν εγγραφεί σε επίσημο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 και το άρθρο 13γ παράγραφος 1 στοιχείο β), και μπορούν να είναι τακτικοί σε εγκαταστάσεις που έχουν εγγραφεί σε επίσημο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6. Οι έλεγχοι πρέπει να είναι κατευθυνόμενοι, αν υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν τηρήθηκαν μια ή περισσότερες διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 2. Οι έμποροι που αγοράζουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, ως τελικοί χρήστες ασχολούμενοι επαγγελματικά με την παραγωγή φυτών, φυλάσσουν τα σχετικά φυτοϋγειονομικά διαβατήρια επί ένα τουλάχιστον έτος και καταχωρούν τα στοιχεία τους στα μητρώα τους. Οι επιθεωρητές έχουν πρόσβαση στα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής και εμπορίας. Έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν οποιαδήποτε έρευνα είναι αναγκαία για τη διενέργεια των επίσημων αυτών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια και τα μητρώα. 3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επικουρούνται κατά τους επίσημους ελέγχους από τους εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στο άρθρο 21. 4. Αν διαπιστωθεί, μέσω των επισήμων ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, ότι φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα αποτελούν κίνδυνο εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών, αυτά υπόκεινται σε επίσημα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3. Με την επιφύλαξη των κοινοποιήσεων και των πληροφοριών που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 16, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, όταν τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα σχετικά αντικείμενα προέρχονται από άλλο κράτος μέλος, ότι η ενιαία αρχή του παραλαμβάνοντος κράτους μέλους θα ενημερώνει αμέσως την ενιαία αρχή του εν λόγω κράτους μέλους και την Επιτροπή, για τα ευρήματα και για τα επίσημα μέτρα που έλαβε ή προτίθεται να λάβει. Μπορεί να συγκροτηθεί ένα τυποποιημένο σύστημα πληροφόρησης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2.' 8. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα άρθρα 13, 13α, 13β, 13γ, 13δ και 13ε: 'Άρθρο 13 1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, με την επιφύλαξη: - των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 3 και του άρθρου 13β παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5, - των ειδικών απαιτήσεων και προϋποθέσεων που καθορίζονται σε παρεκκλίσεις οι οποίες θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1, σε ισοδύναμα μέτρα τα οποία θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 ή σε έκτακτα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16, και - των ειδικών συμφωνιών που συνάπτονται για θέματα που καλύπτονται από το παρόν άρθρο μεταξύ της Κοινότητας και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών, ότι τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος V, τα οποία προέρχονται από τρίτη χώρα και εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, τίθενται, από τη στιγμή της εισόδου τους, υπό τελωνειακή επιτήρηση σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα και υπό τον έλεγχο των επίσημων αρμόδιων οργανισμών. Μπορούν μόνον να τίθενται υπό ένα τελωνειακό καθεστώς, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 16 στοιχεία α), δ), ε), στ) και ζ) του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, εφόσον έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13α σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13γ παράγραφος 2 και προέκυψε από αυτές, στο βαθμό που μπορεί να διαπιστωθεί: i) - ότι τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα δεν έχουν μολυνθεί από επιβλαβείς οργανισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, μέρος Α, και - στην περίπτωση φυτών ή φυτικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα II, μέρος A, ότι δεν έχουν μολυνθεί από τους σχετικούς επιβλαβείς οργανισμούς που απαριθμούνται σε αυτό το παράρτημα, και - στην περίπτωση φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV μέρος Α, ότι πληρούν τις σχετικές ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται σε αυτό το παράρτημα, ή, κατά περίπτωση, την επιλογή που δηλώνεται στο πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 13α παράγραφος 4 στοιχείο β), και ii) ότι τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα συνοδεύονται από το αντίστοιχο πρωτότυπο του απαιτούμενου επίσημου 'φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού' ή 'φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού επανεξαγωγής' που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13α, παράγραφοι 3 και 4 ή, ενδεχομένως, ότι το πρωτότυπο εναλλακτικών εγγράφων ή σημάτων που ορίζονται και επιτρέπονται στις εκτελεστικές διατάξεις συνοδεύει ή επισυνάπτεται ή τοποθετείται κατ' άλλον τρόπο στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Είναι δυνατόν να αναγνωρίζεται επισήμως η ηλεκτρονική πιστοποίηση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις εκτελεστικές διατάξεις. Είναι επίσης δυνατόν να αναγνωρίζονται επισήμως επικυρωμένα αντίγραφα σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες προσδιορίζονται σε εκτελεστικές διατάξεις. Οι εκτελεστικές διατάξεις που αναφέρονται στο σημείο ii), μπορούν να θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2. 2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται σε περιπτώσεις φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που έχουν προορισμό μια προστατευόμενη ζώνη, όσον αφορά τους επιβλαβείς οργανισμούς και τις ειδικές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι μέρος Β, στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β και στο παράρτημα IV μέρος Β, αντιστοίχως, για την εν λόγω προστατευόμενη ζώνη. 3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή αντικείμενα, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή 2, τα οποία προέρχονται από τρίτη χώρα και εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, να μπορούν να τίθενται, από τη στιγμή της εισόδου τους, υπό την εποπτεία των επίσημων αρμόδιων οργανισμών, όσον αφορά την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη περίπτωση της παραγράφου 1 σημείο i). Σε αυτά τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή αντικείμενα, συμπεριλαμβάνεται και το ξύλο υπό μορφή υλικού σφηνώσεως φορτίων πλοίων, διαχωριστικών στοιχείων, παλετών ή υλικών συσκευασίας, τα οποία χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για τη μεταφορά παντός είδους αντικειμένων. Όταν ο επίσημος αρμόδιος οργανισμός κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας, τότε τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή αντικείμενα παραμένουν υπό την επιτήρηση και τον έλεγχο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι σχετικές διατυπώσεις και βάσει αυτών επιτραπεί να συναχθεί το συμπέρασμα, ως αποτέλεσμα των εν λόγω διατυπώσεων και στο βαθμό που μπορεί να διαπιστωθεί, ότι αυτά ανταποκρίνονται στις σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται από ή δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Οι εκτελεστικές διατάξεις που αφορούν τον τύπο των πληροφοριών και τα μέσα διαβίβασής τους, που παρέχονται από τους εισαγωγείς ή τους αντιπροσώπους εκτελωνιστές τους προς τους επίσημους αρμόδιους φορείς και αφορούν τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή αντικείμενα που συμπεριλαμβάνουν διάφορα είδη ξύλου, όπως αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2. 4. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 13γ παράγραφος 2 στοιχείο α), τα κράτη μέλη μπορούν, σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών, να εφαρμόζουν επίσης τις παραγράφους 1, 2 και 3 στα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που τίθενται υπό εγκεκριμένη τελωνειακή μεταχείριση ή χρήση όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 15 στοιχεία β), γ), δ), ε) του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, ή δυνάμει των τελωνειακών διαδικασιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 16 στοιχεία β) και γ) του εν λόγω κώδικα. Άρθρο 13a 1. α) Οι διατυπώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1, συνίστανται σε λεπτομερείς ελέγχους από τους επίσημους αρμόδιους φορείς, τουλάχιστον: i) κάθε αποστολής που δηλώνεται, δυνάμει των τελωνειακών διατυπώσεων, ότι συνίσταται από ή περιλαμβάνει φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφοι 1, 2 ή 3 υπό τις αντίστοιχες προϋποθέσεις, ή ii) σε περίπτωση μιας αποστολής η οποία απαρτίζεται από διάφορες παρτίδες, κάθε παρτίδα που δηλώνεται, δυνάμει των τελωνειακών διατυπώσεων, ότι συνίσταται από ή περιλαμβάνει τέτοια φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα. β) Από τους ελέγχους διαπιστώνεται αν: i) η αποστολή ή η παρτίδα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, εναλλακτικά έγγραφα ή σήματα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) (έλεγχοι εγγράφων), ii) στο σύνολό της ή σε ένα ή περισσότερα αντιπροσωπευτικά δείγματα, η αποστολή ή η παρτίδα αποτελείται από ή περιλαμβάνει φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που δηλώνονται στα απαιτούμενα έγγραφα (έλεγχοι ταυτότητας), και iii) στο σύνολό της ή σε ένα ή περισσότερα αντιπροσωπευτικά δείγματα, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και, οσάκις ενδείκνυται, των οχημάτων μεταφοράς, η αποστολή ή η παρτίδα ή το ξύλινο υλικό συσκευασίας της ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο i) (φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι), όπως επίσης κατά πόσον εφαρμόζεται το άρθρο 16 παράγραφος 2. 2. Οι έλεγχοι ταυτότητας και οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται με μικρότερη συχνότητα, εάν: - οι δραστηριότητες επιθεώρησης των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων της αποστολής ή της παρτίδας έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στην τρίτη χώρα απ' όπου αποστέλλονται με βάση τις τεχνικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13β παράγραφος 6, ή - τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα της αποστολής ή της παρτίδας απαριθμούνται στις εκτελεστικές διατάξεις που θεσπίζονται γι' αυτόν το σκοπό σύμφωνα με την παράγραφο 5 στοιχείο β), ή - τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα της αποστολής ή της παρτίδας προέρχονται από τρίτη χώρα, για την οποία στα πλαίσια ή βάσει συνολικών διεθνών φυτοϋγειονομικών συμφωνιών βάσει της αρχής της αμοιβαίας μεταχείρισης μεταξύ της Κοινότητας και μιας τρίτης χώρας, αναφέρεται διάταξη όσον αφορά μειωμένη συχνότητα ελέγχων ταυτότητας και φυτοϋγειονομικών ελέγχων, εκτός εάν υπάρχει σοβαρός λόγος να πιστεύεται ότι δεν τηρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι μπορούν επίσης να διενεργούνται με μικρότερη συχνότητα εάν υπάρχουν ενδείξεις, που αντιπαραβάλλονται από την Επιτροπή και βασίζονται στην εμπειρία που αποκτήθηκε από προηγούμενη εισαγωγή τέτοιου υλικού της ίδιας προέλευσης στην Κοινότητα όπως επιβεβαιώνεται απ' όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, και μετά από διαβούλευση εντός της επιτροπής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18, από την οποία συμπεραίνεται ότι τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα της αποστολής ή της παρτίδας ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι λεπτομερείς όροι που καθορίζονται στις εκτελεστικές διατάξεις σύμφωνα με την παράγραφο 5 στοιχείο γ). 3. Το επίσημο 'φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό' ή 'φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό επανεξαγωγής' που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) πρέπει να έχει εκδοθεί σε μια τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας και σύμφωνα με τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της τρίτης χώρας εξαγωγής ή επανεξαγωγής, οι οποίες έχουν θεσπισθεί, ανεξάρτητα από το αν είναι συμβαλλόμενο μέρος ή όχι, σύμφωνα με τις διατάξεις της CIPV. Το έγγραφο αυτό απευθύνεται στους 'οργανισμούς προστασίας φυτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας', όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, τελευταία πρόταση. Το πιστοποιητικό δεν πρέπει να έχει εκδοθεί σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 14 ημερών πριν από την ημερομηνία κατά την οποία τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που καλύπτονται από αυτό εγκατέλειψαν την τρίτη χώρα στην οποία εκδόθηκε. Ανεξάρτητα από τη μορφή του, το πιστοποιητικό περιλαμβάνει πληροφορίες σύμφωνα με τα υποδείγματα που καθορίζονται στο Παράρτημα της CIPV. Πρέπει να είναι σύμφωνο προς ένα από τα υποδείγματα που καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4. Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί από τις αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες γι' αυτόν το σκοπό βάσει των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων της οικείας τρίτης χώρας οι οποίες δηλώθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της CIPV, στο γενικό διευθυντή του FAO ή, σε περίπτωση τρίτων χωρών μη συμβεβλημένων στην CIPV, στην Επιτροπή. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για τις δηλώσεις αυτές. 4. α) Τα υποδείγματα που γίνονται αποδεκτά βάσει των διαφόρων εκδοχών του παραρτήματος της CIPV καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2. Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, μπορούν να καθορίζονται εναλλακτικές προδιαγραφές για τα 'φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά' και για τα 'φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά επανεξαγωγής' για τρίτες χώρες που δεν είναι μέρη της CIPV. β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 4, τα πιστοποιητικά, στην περίπτωση φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV μέρος Α τμήμα Ι ή μέρος Β, διευκρινίζουν, στη στήλη 'Πρόσθετη δήλωση' και, ανάλογα με την περίπτωση, ποια ειδική απαίτηση μεταξύ αυτών που απαριθμούνται ως εναλλακτικές στην οικεία θέση των διαφόρων μερών του παραρτήματος Α πληρούται. Οι προδιαγραφές αυτές παρέχονται με παραπομπή στην οικεία θέση του παραρτήματος IV. γ) Σε περίπτωση φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων στα οποία εφαρμόζονται οι ειδικές απαιτήσεις του παραρτήματος IV μέρος Α ή μέρος Β, το επίσημο 'φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό', που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) πρέπει να έχει εκδοθεί στην τρίτη χώρα από την οποία κατάγονται τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα ('χώρα καταγωγής'). δ) Ωστόσο, στην περίπτωση που οι σχετικές ειδικές απαιτήσεις μπορούν να τηρηθούν και σε τόπους άλλους από αυτόν της καταγωγής ή όταν δεν εφαρμόζονται ειδικές απαιτήσεις, το 'φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό' μπορεί να έχει εκδοθεί στην τρίτη χώρα από την οποία προέρχονται τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα ('χώρα αποστολής'). 5. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18, παράγραφος 2, είναι δυνατόν να θεσπίζονται εκτελεστικές διατάξεις σχετικά: α) με τον καθορισμό των διαδικασιών για τη διενέργεια των φυτοϋγειονομικών ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), σημείο iii), συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου αριθμού και του ελάχιστου μεγέθους των δειγμάτων· β) με την κατάρτιση καταλόγων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων για τα οποία οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι διενεργούνται με μειωμένη συχνότητα σύμφωνα με την παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση· γ) με τον καθορισμό των λεπτομερών προϋποθέσεων για τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, και των κριτηρίων για το είδος και τον βαθμό του περιορισμού των φυτοϋγειονομικών ελέγχων. Η Επιτροπή μπορεί να συμπεριλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την παράγραφο 2, στις συστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 6. Άρθρο 13β 1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αποστολές ή οι παρτίδες που προέρχονται από τρίτη χώρα αλλά για τις οποίες δεν δηλώνεται, κατά τις τελωνειακές διατυπώσεις, ότι αποτελούνται από ή περιέχουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα V μέρος Β, επιθεωρούνται επίσης από τους αρμόδιους επίσημους φορείς, όταν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες για την παρουσία τέτοιων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οποτεδήποτε μια τελωνειακή επιθεώρηση αποκαλύπτει ότι αποστολή ή παρτίδα από τρίτη χώρα συνίσταται από ή περιέχει μη δηλωθέντα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα απαριθμούμενα στο παράρτημα V μέρος Β, το τελωνείο επιθεώρησης ενημερώνει αμέσως τον επίσημο οργανισμό του οικείου κράτους μέλους, στα πλαίσια της συνεργασίας η οποία αναφέρεται στο άρθρο 13γ παράγραφος 4. Αν, μετά από μια επιθεώρηση των επίσημων αρμοδίων φορέων, υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την ταυτότητα του προϊόντος, ιδίως όσον αφορά το γένος ή το είδος των φυτών ή φυτικών προϊόντων ή την καταγωγή τους, η αποστολή θεωρείται ότι περιλαμβάνει φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα V μέρος B. 2. Εφόσον δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών στην Κοινότητα: α) το άρθρο 13 παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για την εισαγωγή, στην Κοινότητα, φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που διακινούνται μεταξύ δύο σημείων εντός της Κοινότητας μέσω του εδάφους τρίτης χώρας, δίχως μεταβολή του τελωνειακού τους καθεστώτος (εσωτερική διαμετακόμιση)· β) το άρθρο 13 παράγραφος 1 και το άρθρο 4 παράγραφος 1 δεν εφαρμόζονται για την εισαγωγή, στην Κοινότητα, φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που διακινούνται μεταξύ δύο σημείων εντός μίας ή δύο τρίτων χωρών μέσω του εδάφους της Κοινότητας βάσει των ενδεδειγμένων τελωνειακών διαδικασιών και δίχως μεταβολή του τελωνειακού τους καθεστώτος. 3. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 όσον αφορά το παράρτημα ΙΙΙ, και υπό τον όρο ότι δεν υφίσταται κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών στην Κοινότητα, το άρθρο 13 παράγραφος 1 δεν χρειάζεται να εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή, στην Κοινότητα, μικρών ποσοτήτων φυτών, φυτικών προϊόντων, τροφίμων ή ζωοτροφών, εφόσον σχετίζονται με φυτά ή φυτικά προϊόντα, όταν προορίζονται για χρήση από τον κάτοχο ή τον παραλήπτη για μη βιομηχανικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, ή για κατανάλωση κατά τη μεταφορά. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, μπορούν να θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες, οι οποίοι καθορίζουν τους όρους εφαρμογής της παρούσας διάταξης, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των 'μικρών ποσοτήτων'. 4. Το άρθρο 13 παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για τις εισαγωγές, στην Κοινότητα, φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε δοκιμές, για επιστημονικούς σκοπούς ή για εργασίες επιλογής ποικιλιών. Οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2. 5. Εάν δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών στην Κοινότητα, ένα κράτος μέλος μπορεί να υιοθετήσει μια παρέκκλιση κατά την οποία το άρθρο 13 παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται, σε συγκεκριμένες μεμονωμένες περιπτώσεις, στα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που καλλιεργούνται, παράγονται ή χρησιμοποιούνται στην άμεση παραμεθόρια ζώνη με τρίτη χώρα και εισάγονται σε αυτό το κράτος μέλος για να υποστούν επεξεργασία σε γειτνιάζουσα περιοχή, μέσα στην παραμεθόρια ζώνη της επικράτειάς του. Όταν χορηγεί την παρέκκλιση αυτή, το κράτος μέλος διευκρινίζει την περιοχή και το όνομα του εκτελούντος τη σχετική επεξεργασία. Οι λεπτομέρειες αυτές θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά και να τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής. Τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία χορηγείται παρέκκλιση βάσει του πρώτου εδαφίου, συνοδεύονται από έγγραφα που πιστοποιούν την περιοχή της τρίτης χώρας απ' όπου κατάγονται. 6. Στο πλαίσιο τεχνικών διακανονισμών μεταξύ της Επιτροπής και των αρμόδιων φορέων ορισμένων τρίτων χωρών, οι οποίοι εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, μπορεί να συμφωνείται ότι οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 13, παράγραφος 1 στοιχείο ι), είναι δυνατόν να διεξάγονται υπό την ευθύνη της Επιτροπής και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 21 στην τρίτη χώρα αποστολής, σε συνεργασία με τον επίσημο φυτοϋγειονομικό οργανισμό της χώρας αυτής. Άρθρο 13γ 1. α) Οι διατυπώσεις που προσδιορίζονται στο άρθρο 13α παράγραφος 1, οι επιθεωρήσεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 13β παράγραφος 1 και οι έλεγχοι για συμμόρφωση προς τις διατάξεις του άρθρου 4, όσον αφορά το παράρτημα ΙΙΙ, διενεργούνται σε συνδυασμό, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, με τις διατυπώσεις που απαιτούνται για να τεθούν υπό τελωνειακό καθεστώς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 13 παράγραφος 4. Οι διατυπώσεις αυτές εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της διεθνούς σύμβασης για την εναρμόνιση των ελέγχων των εμπορευμάτων στα σύνορα και ιδίως με το παράρτημα 4, όπως εγκρίθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1262/84(8) του Συμβουλίου· β) Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι εισαγωγείς, είτε είναι παραγωγοί είτε όχι, φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα V μέρος Β, οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο μητρώο κράτους μέλους με επίσημο αριθμό εγγραφής. Οι διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 5, τρίτο και τέταρτο εδάφιο, εφαρμόζονται ανάλογα σε αυτούς τους εισαγωγείς. γ) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι: i) οι εισαγωγείς, ή οι αντιπρόσωποι εκτελωνιστές τους, αποστολών που αποτελούνται από ή περιέχουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα V μέρος B, δηλώνουν, σε ένα τουλάχιστον από τα έγγραφα που απαιτούνται για να τεθούν υπό τελωνειακό καθεστώς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 13 παράγραφος 4, το περιεχόμενο της αποστολής με τις ακόλουθες πληροφορίες: - στοιχεία για τον τύπο των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, με χρήση του κωδικού του 'ολοκληρωμένου δασμολογίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Taric)', - δήλωση ότι 'Η παρούσα αποστολή περιέχει προϊόντα με φυτοϋγειονομική σημασία', ή άλλη ισοδύναμη εναλλακτική σήμανση κατά τα συμφωνηθέντα μεταξύ του τελωνείου του σημείου εισόδου και του επίσημου φορέα του σημείου εισόδου, - αριθμό(-ούς) αναφοράς των απαιτουμένων φυτοϋγειονομικών εγγράφων, - επίσημο αριθμό εγγραφής του εισαγωγέα, όπως αναφέρεται στο στοιχείο β), ii) οι αερολιμενικές αρχές, οι λιμενικές αρχές, ή οι εισαγωγείς ή άλλοι συναλλασσόμενοι, σύμφωνα με τις μεταξύ τους ρυθμίσεις, ειδοποιούν εκ των προτέρων, αμέσως μόλις τους γίνει γνωστή η επικείμενη άφιξη των αποστολών αυτών, το τελωνείο του σημείου εισόδου και τον επίσημο φορέα του σημείου εισόδου. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν την παρούσα διάταξη, τηρουμένων των αναλογιών, σε περιπτώσεις χερσαίων μεταφορών, ιδίως όταν η άφιξη αναμένεται εκτός των κανονικών ωρών εργασίας του αρμόδιου επίσημου φορέα ή μιας άλλης αρμόδιας υπηρεσίας, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2. 2. α) Οι 'έλεγχοι εγγράφων' καθώς και οι επιθεωρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13β παράγραφος 1 και οι έλεγχοι συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 4, όσον αφορά το παράρτημα ΙΙΙ, πρέπει να πραγματοποιούνται από τον επίσημο φορέα του σημείου εισόδου ή, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του αρμοδίου επίσημου φορέα και των τελωνειακών αρχών του συγκεκριμένου κράτους μέλους, από το τελωνείο του σημείου εισόδου. β) Οι 'έλεγχοι ταυτότητας' και οι 'φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι' πρέπει να πραγματοποιούνται, με την επιφύλαξη των στοιχείων γ) και δ) από τον επίσημο φορέα του σημείου εισόδου όσον αφορά τις τελωνειακές διατυπώσεις που απαιτούνται για να τεθούν υπό τελωνειακό καθεστώς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 13 παράγραφος 4, και είτε στον ίδιο τόπο με τις εν λόγω διατυπώσεις στις εγκαταστάσεις του επίσημου φορέα του σημείου εισόδου είτε σε οποιονδήποτε άλλο πλησιέστερο τόπο, καθορισμένο ή εγκεκριμένο από τις τελωνειακές αρχές και από τον αρμόδιο επίσημο φορέα, διαφορετικό του τόπου προορισμού, όπως προσδιορίζεται στο στοιχείο δ). γ) Ωστόσο, σε περίπτωση διαμετακόμισης μη κοινοτικών εμπορευμάτων, ο επίσημος φορέας του σημείου εισόδου μπορεί να αποφασίζει, σε συμφωνία με τον ή τους επίσημους φορείς προορισμού, ότι το σύνολο ή μέρος των 'ελέγχων ταυτότητας' ή των 'φυτοϋγειονομικών ελέγχων', πραγματοποιούνται από τον επίσημο φορέα προορισμού, είτε στην εγκατάστασή του είτε σε οποιονδήποτε άλλο πλησιέστερο τόπο, καθορισμένο ή εγκεκριμένο από τις τελωνειακές αρχές και από τον αρμόδιο επίσημο φορέα, διαφορετικό του τόπου προορισμού, όπως προσδιορίζεται στο στοιχείο δ). Εάν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, τότε ολόκληρος ο 'έλεγχος ταυτότητας' ή ο 'φυτοϋγειονομικός έλεγχος' διενεργείται από τον επίσημο φορέα του σημείου εισόδου σε έναν από τους δύο τόπους που καθορίζονται στο στοιχείο β). δ) Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18, παράγραφος 2, είναι δυνατόν να καθορίζονται ορισμένες περιπτώσεις ή περιστάσεις κατά τις οποίες οι 'έλεγχοι ταυτότητας' και οι 'υγειονομικοί έλεγχοι' μπορούν να διενεργούνται στον τόπο προορισμού, όπως στον τόπο παραγωγής, που εγκρίνεται από τον επίσημο φορέα και τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές της περιοχής στην οποία βρίσκεται ο τόπος προορισμού, αντί των προαναφερόμενων άλλων τόπων, εφόσον τηρούνται συγκεκριμένες εγγυήσεις και έγγραφα όσον αφορά τη μεταφορά φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων. ε) Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, θεσπίζονται εκτελεστικές διατάξεις όσον αφορά: - τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις για τη διενέργεια των 'φυτοϋγειονομικών ελέγχων' σύμφωνα με τα στοιχεία β), γ) και δ), - τις συγκεκριμένες εγγυήσεις και έγγραφα όσον αφορά την μεταφορά των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στους τόπους που προσδιορίζονται στα στοιχεία γ) και δ), ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών κατά τη μεταφορά, - πέραν του προσδιορισμού των περιπτώσεων του στοιχεία δ), τις συγκεκριμένες εγγυήσεις και τους στοιχειώδεις όρους που αφορούν την καταλληλότητα του τόπου προορισμού προς αποθήκευση και τις προϋποθέσεις αποθήκευσης. στ) Σε όλες τις περιπτώσεις, οι 'φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι' θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος των διατυπώσεων, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1. 3. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι το αντίστοιχο πρωτότυπο ή η ηλεκτρονική μορφή των πιστοποιητικών, ή των εναλλακτικών εγγράφων πλην των σημάτων, που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii), το οποίο εκδίδεται από τον αρμόδιο επίσημο φορέα για τους 'ελέγχους εγγράφων' σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13α παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i), μετά την επιθεώρηση, επισημαίνονται από τον φορέα αυτόν με 'θεώρηση' ('βίζα'), μαζί με την ονομασία του και την ημερομηνία προσκόμισης του εγγράφου. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, μπορεί να καθιερωθεί τυποποιημένο σύστημα ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνει το πιστοποιητικό, στην περίπτωση συγκεκριμένων φυτών προς φύτευση, διαβιβάζονται στον αρμόδιο επίσημο φορέα ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε κράτος μέλος ή περιοχή στην οποία προορίζονται ή πρόκειται να φυτευτούν τα φυτά της αποστολής. 4. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη εγγράφως τον κατάλογο των τόπων που ορίζονται ως σημεία εισόδου. Τυχόν τροποποιήσεις του καταλόγου αυτού διαβιβάζονται εγγράφως αμελλητί. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο των τόπων, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) και γ), και των τόπων προορισμού, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 2, στοιχείο δ), υπό την ευθύνη τους. Η Επιτροπή έχει πρόσβαση στους καταλόγους αυτούς. Κάθε επίσημος φορέας του σημείου εισόδου και κάθε επίσημος φορέας του τόπου προορισμού που διενεργεί ελέγχους ταυτότητας ή φυτοϋγειονομικούς ελέγχους, πρέπει να πληροί ορισμένες στοιχειώδεις προϋποθέσεις όσον αφορά την υποδομή, το προσωπικό και τον εξοπλισμό. Οι προαναφερόμενες στοιχειώδεις προϋποθέσεις καθορίζονται στις εκτελεστικές διατάξεις σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2. Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες για: α) τον τύπο των εγγράφων που απαιτούνται για να τεθούν υπό τελωνειακό καθεστώς, σχετικά με τα οποία πρέπει να γίνεται η ενημέρωση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, στοιχείο γ), σημείο i)· β) τη συνεργασία μεταξύ: i) του επίσημου φορέα του σημείου εισόδου και του επίσημου φορέα προορισμού, ii) του επίσημου φορέα του σημείου εισόδου και του τελωνείου του σημείου εισόδου, iii) του επίσημου φορέα προορισμού και του τελωνείου προορισμού, και iv) του επίσημου φορέα του σημείου εισόδου και του τελωνείου προορισμού. Αυτοί οι κανόνες περιλαμβάνουν υποδείγματα των εγγράφων που πρέπει να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, τα μέσα διαβίβασης των εν λόγω εγγράφων, τις διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των προαναφερομένων επίσημων φορέων και τελωνείων, καθώς επίσης και τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται για τη διατήρηση της ταυτότητας των παρτίδων και των αποστολών και για τη διασφάλιση από τον κίνδυνο εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών, ιδίως κατά τη μεταφορά, μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων. 5. Καθορίζεται χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας προς τα κράτη μέλη για να ενισχυθεί η υποδομή των ελέγχων, εφόσον πρόκειται για φυτοϋγειονομικούς ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2, στοιχείο β) ή γ). Η συνεισφορά αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση του εξοπλισμού των σταθμών επιθεώρησης που δεν ευρίσκονται στον τόπο προορισμού, ώστε να διαθέτουν τα εφόδια και τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τις εργασίες επιθεώρησης και εξέτασης και, οσάκις ενδείκνυται, για την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στην παράγραφο 7, πέραν του επιπέδου που έχει ήδη επιτευχθεί με τη συμμόρφωση προς τους στοιχειώδεις όρους που καθορίζονται στις εκτελεστικές διατάξεις σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο ε). Η Επιτροπή προτείνει την εγγραφή των κατάλληλων προς το σκοπό αυτό πιστώσεων στο γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντός των ορίων των διαθέσιμων σχετικών πιστώσεων, η κοινοτική συνεισφορά καλύπτει μέχρι το 50 % των δαπανών που αφορούν άμεσα τη βελτίωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με την κοινοτική χρηματοδοτική συνεισφορά θεσπίζονται με εκτελεστικό κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2. Η χορήγηση και το ποσό της κοινοτικής χρηματοδοτικής συνεισφοράς αποφασίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, βάσει των πληροφοριών και των εγγράφων που υποβάλλει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και, οσάκις ενδείκνυται, των πορισμάτων των ερευνών που διεξάγονται κατ' εντολή της Επιτροπής από τους εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στο άρθρο 21, και ανάλογα με τις διαθέσιμες σχετικές πιστώσεις. 6. Το άρθρο 10, παράγραφοι 1 και 3 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 13, εφόσον απαριθμούνται στο παράρτημα V μέρος A, και όπου κρίνεται, βάσει των διατυπώσεων οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 13α παράγραφος 1, ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο αυτό. 7. Εφόσον διαπιστωθεί, βάσει των διατυπώσεων οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1, ότι δεν πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο αυτό, λαμβάνονται αμέσως ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα επίσημα μέτρα: α) άρνηση εισόδου στην Κοινότητα για ολόκληρη την αποστολή ή για μέρος της· β) μεταφορά, υπό επίσημη επιτήρηση σύμφωνα με την προσήκουσα τελωνειακή διαδικασία, κατά την διακίνησή της εντός της Κοινότητας, σε προορισμό εκτός Κοινότητας· γ) αφαίρεση των προσβεβλημένων προϊόντων από την αποστολή· δ) καταστροφή· ε) επιβολή καραντίνας μέχρις ότου είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα των εξετάσεων ή των επισήμων δοκιμών· στ) κατ' εξαίρεση και μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, κατάλληλη επεξεργασία εφ' όσον θεωρείται από τον επίσημο αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους ότι, συνεπεία της επεξεργασίας, πληρούνται οι όροι και αποσοβείται ο κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών· το μέτρο της κατάλληλης επεξεργασίας μπορεί να λαμβάνεται και για επιβλαβείς οργανισμούς που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΙ. Το άρθρο 11 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών. Στην περίπτωση άρνησης αναφερομένης στο στοιχείο α), ή μεταφοράς σε προορισμό εκτός Κοινότητας αναφερομένης στο στοιχείο β), ή σε περίπτωση αφαίρεσης αναφερομένης στο στοιχείο γ), τα κράτη μέλη ορίζουν ότι τα φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά ή τα φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά επανεξαγωγής και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα, τα οποία προσκομίσθηκαν κατά την αίτηση εισαγωγής φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων στο έδαφός τους, ακυρώνονται από τον αρμόδιο επίσημο φορέα. Όταν ακυρώνονται, τα εν λόγω πιστοποιητικά ή έγγραφα φέρουν στην πρώτη τους σελίδα και σε περίοπτη θέση, τριγωνική ερυθρή σφραγίδα του εν λόγω επίσημου φορέα, με τις λέξεις 'ακυρωθέν πιστοποιητικό' ή 'ακυρωθέν έγγραφο', μαζί με την ονομασία του και την ημερομηνία άρνησης, την έναρξη μεταφοράς σε προορισμό εκτός Κοινότητας ή αφαίρεσης. Η προαναφερόμενη ένδειξη πρέπει να είναι γραμμένη με κεφαλαία και σε μία τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας. 8. Με την επιφύλαξη των κοινοποιήσεων και των πληροφοριών που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 16, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπεύθυνοι επίσημοι φορείς ενημερώνουν σχετικά τον οργανισμό προστασίας φυτών της τρίτης χώρας καταγωγής ή παραλαβής και την Επιτροπή για όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που προέρχονταν από την οικεία τρίτη χώρα κρατήθηκαν επειδή δεν ανταποκρίνονταν στις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις, και για τους λόγους της κράτησης, υπό την επιφύλαξη της δράσης την οποία μπορεί να αναλάβει ή έχει αναλάβει το κράτος μέλος σε σχέση με την κρατηθείσα αποστολή. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται, το συντομότερο δυνατό, ούτως ώστε οι οικείοι οργανισμοί προστασίας φυτών και, οσάκις ενδείκνυται, και η Επιτροπή, να μπορούν να μελετήσουν την περίπτωση με ιδιαίτερο σκοπό, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να παρεμποδίσουν την επανάληψη παρόμοιων περιπτώσεων. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, μπορεί να δημιουργηθεί τυποποιημένο σύστημα πληροφόρησης. Άρθρο 13δ 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την είσπραξη τελών ('φυτοϋγειονομικό τέλος') για να καλύπτουν τα έξοδα που συνεπάγονται οι έλεγχοι εγγράφων, οι έλεγχοι ταυτότητας και οι υγειονομικοί έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο 13α παράγραφος 1, και οι οποίοι διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 13. Το επίπεδο του τέλους είναι συνάρτηση: α) των μισθών, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης, των επιθεωρητών που συμμετέχουν στους προαναφερόμενους ελέγχους· β) των γραφείων, άλλων εγκαταστάσεων, των εργαλείων και του εξοπλισμού αυτών των επιθεωρητών· γ) της δειγματοληψίας για την οπτική επιθεώρηση ή για τις εργαστηριακές δοκιμές· δ) των εργαστηριακών δοκιμών· ε) των διοικητικών δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών εξόδων) που απαιτούνται για την ουσιαστική διενέργεια των σχετικών ελέγχων, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν τα έξοδα που απαιτούνται για την προ και ενδο-υπηρεσιακή κατάρτιση των επιθεωρητών. 2. Τα κράτη μέλη μπορούν είτε να καθορίζουν το επίπεδο του φυτοϋγειονομικού τέλους με βάση λεπτομερή υπολογισμό του κόστους που γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 είτε να επιβάλλουν το κατ' αποκοπήν τέλος, όπως ορίζεται στο παράρτημα VIΙΙα. Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 13α παράγραφος 2, για ορισμένες ομάδες φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών, διεξάγονται έλεγχοι ταυτότητας και φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι με μικρότερη συχνότητα, τα κράτη μέλη εισπράττουν αναλόγως μειωμένο φυτοϋγειονομικό τέλος για κάθε αποστολή και παρτίδα της συγκεκριμένης ομάδας, είτε υπόκειται σε επιθεώρηση είτε όχι. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, δύνανται να θεσπισθούν εκτελεστικά μέτρα για τον καθορισμό του επιπέδου αυτού του μειωμένου φυτοϋγειονομικού τέλους. 3. Όταν το φυτοϋγειονομικό τέλος καθορίζεται από ένα κράτος μέλος με βάση τα έξοδα που πραγματοποιεί ο αρμόδιος επίσημος φορέας του εν λόγω κράτους μέλους, το συγκεκριμένο κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή εκθέσεις, όπου διευκρινίζει τη μέθοδο υπολογισμού του τέλους σε σχέση με τα στοιχεία που παρατίθενται στην παράγραφο 1. Κάθε τέλος το οποίο επιβάλλεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο δεν πρέπει να είναι υψηλότερο από το πραγματικό κόστος που βαρύνει τον επίσημο αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους. 4. Δεν επιτρέπεται άμεση ή έμμεση επιστροφή των τελών που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Ωστόσο, η δυνατότητα εφαρμογής του κατ' αποκοπήν τέλους από ένα κράτος μέλος, όπως καθορίζεται στο παράρτημα VIΙΙα, δεν θεωρείται έμμεση επιστροφή. 5. Το κατ' αποκοπήν τέλος που καθορίζεται στο παράρτημα VIΙΙα εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των επιπλέον επιβαρύνσεων για την κάλυψη πρόσθετων εξόδων που πραγματοποιούνται για ειδικές δραστηριότητες που αφορούν τους ελέγχους, όπως έκτακτες μετακινήσεις των επιθεωρητών ή περίοδοι αναμονής των επιθεωρητών που οφείλονται σε καθυστερήσεις της άφιξης των αποστολών, έλεγχοι που διενεργούνται εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας, συμπληρωματικοί έλεγχοι ή εργαστηριακές αναλύσεις που απαιτούνται επιπλέον εκείνων που προβλέπονται από το άρθρο 13, για να επιβεβαιωθούν τα συμπεράσματα των ελέγχων, ειδικά φυτοϋγειονομικά μέτρα που απαιτούνται από τις κοινοτικές πράξεις δυνάμει των άρθρων 15 ή 16, μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 13γ παράγραφος 7, ή μετάφραση των απαιτούμενων εγγράφων. 6. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες να εισπράττουν το φυτοϋγειονομικό τέλος. Το τέλος είναι καταβλητέο από τον εισαγωγέα ή τους αντιπροσώπους εκτελωνιστές του. 7. Το φυτοϋγειονομικό τέλος αντικαθιστά όλες τις άλλες επιβαρύνσεις ή τέλη που εισπράττονται στα κράτη μέλη, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, για τους ελέγχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και τη θεώρησή τους. Άρθρο 13ε Το σχήμα των 'υγειονομικών πιστοποιητικών' και 'φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών επανεξαγωγής' τα οποία εκδίδουν τα κράτη μέλη δυνάμει της CIPV είναι σύμφωνο με το τυποποιημένο υπόδειγμα του Παραρτήματος VII.' 9. Στο άρθρο 14 το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως εξής: α) οι λέξεις 'άρθρο 17' αντικαθίστανται από τις λέξεις 'άρθρο 18 παράγραφος 2'· β) στο στοιχείο γ), οι λέξεις 'σε συμφωνία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος' αντικαθίστανται από τις λέξεις 'σε διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος'· γ) το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'δ) τυχόν τροποποίηση των παραρτημάτων που πρέπει να γίνει υπό το πρίσμα των εξελίξεων των επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων ή, εφόσον δικαιολογείται από τεχνική άποψη, σύμφωνα με τον συγκεκριμένο φυτοϋγειονομικό κίνδυνο.' δ) προστίθεται το ακόλουθο σημείο: 'ε) τροποποιήσεις του παραρτήματος VIΙΙα.' 10. Το άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής: α) στην παράγραφο 1, η εισαγωγή και οι πρώτες δύο περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, μπορούν να προβλέπονται παρεκκλίσεις: - από το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, όσον αφορά το παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α και μέρος Β, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 5 και από το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο i) τρίτη περίπτωση, όσον αφορά τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α, τμήμα Ι και παράρτημα IV μέρος Β, - από το άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii), στην περίπτωση του ξύλου, αν εξασφαλίζονται ισοδύναμες εγγυήσεις με εναλλακτικά έγγραφα ή σήματα,' β) Οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες παραγράφους 2, 3 και 4: '2. Σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, τα φυτοϋγειονομικά μέτρα που υιοθετούνται από μια τρίτη χώρα, για εξαγωγές στην Κοινότητα, αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα προς τα φυτοϋγειονομικά μέτρα που διατυπώνονται στην παρούσα οδηγία, και ιδίως στο παράρτημα IV, αν η εν λόγω τρίτη χώρα αποδεικνύει, με αντικειμενικό τρόπο, στην Κοινότητα ότι με τα μέτρα της επιτυγχάνεται το κατάλληλο κοινοτικό επίπεδο φυτοϋγειονομικής προστασίας και αν αυτό επιβεβαιώνεται από τα συμπεράσματα των πορισμάτων που εξάγονται κατά περίσταση με την εύλογη πρόσβαση των εμπειρογνωμόνων που αναφέρεται στο άρθρο 21 στην οικεία τρίτη χώρα για επιθεωρήσεις, δοκιμές και άλλες συναφείς διαδικασίες. Μετά από αίτημα τρίτης χώρας, η Επιτροπή αρχίζει διαβουλεύσεις με σκοπό την επίτευξη διμερών ή πολυμερών συμφωνιών για την αναγνώριση της ισοδυναμίας συγκεκριμένων φυτοϋγειονομικών μέτρων. 3. Οι αποφάσεις που προβλέπουν παρεκκλίσεις σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, ή αναγνώριση ισοδυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 2, προϋποθέτουν ότι η συμμόρφωση προς τους όρους που θεσπίζονται σ' αυτές έχει διασφαλισθεί επισήμως και εγγράφως από τη χώρα εξαγωγής για κάθε μεμονωμένη περίπτωση όπου γίνεται χρήση αυτών, και καθορίζονται οι λεπτομέρειες της επίσημης δήλωσης που επιβεβαιώνει αυτή τη συμμόρφωση. 4. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 διευκρινίζουν το κατά πόσον ή με ποιον τρόπο τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε μεμονωμένη περίπτωση ή ομάδα περιπτώσεων χρήσης.' 11. Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής: α) στην παράγραφο 1, στην πρώτη φράση του πρώτου εδαφίου, μεταξύ των λέξεων 'κοινοποιεί αμέσως' και 'προς την Επιτροπή', παρεμβάλλεται η λέξη 'γραπτώς'· β) στην παράγραφο 2, στην πρώτη φράση του πρώτου εδαφίου, μεταξύ των λέξεων 'κοινοποιεί αμέσως' και 'προς την Επιτροπή' και στην πρώτη φράση του τρίτου εδαφίου μεταξύ των λέξεων 'ανακοινώνει αμέσως' και 'στην Επιτροπή', αντιστοίχως, παρεμβάλλεται η λέξη 'γραπτώς'· γ) στην παράγραφο 3, στην τρίτη φράση, μετά τις λέξεις 'είναι δυνατόν να θεσπισθούν τα απαιτούμενα μέτρα', προστίθενται οι λέξεις 'βάσει ανάλυσης φυτοϋγειονομικού κινδύνου ή προκαταρτικής ανάλυσης φυτοϋγειονομικού κινδύνου για τις περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2', και οι λέξεις 'άρθρο 19' αντικαθίστανται από τις λέξεις 'άρθρο 18 παράγραφος 2'· δ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '5. Εάν η Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί για τα μέτρα που ελήφθησαν δυνάμει των παραγράφων 1 ή 2 ή αν θεωρεί ότι τα μέτρα που ελήφθησαν είναι ακατάλληλα, μπορεί, εν αναμονή της συνεδρίασης της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής, να λάβει, με βάση προκαταρκτική ανάλυση φυτοϋγειονομικού κινδύνου, συντηρητικά μέτρα για την εξάλειψη ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, την παρεμπόδιση της εξάπλωσης του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού. Τα μέτρα αυτά υποβάλλονται στη μόνιμη φυτοϋγειονομική επιτροπή, το συντομότερο δυνατό, για να επιβεβαιωθούν, να τροποποιηθούν ή να ακυρωθούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2.' 12. Το άρθρο 17 καταργείται. 13. Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 18 1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη φυτοϋγειονομική επιτροπή η οποία συστήνεται με την απόφαση 76/894/ΕΟΚ(9), εφεξής αποκαλούμενη 'επιτροπή'. 2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες. 3. Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.' 14. Το άρθρο 19 καταργείται. 15. Το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής: α) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '3. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να διενεργούνται όσον αφορά τα ακόλουθα καθήκοντα: - την επίβλεψη των ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 6, - τη διεξαγωγή των επίσημων ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3, - την επίβλεψη ή στο πλαίσιο των διατάξεων του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 5, τη διενέργεια, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, επιθεωρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1, - την άσκηση ή επίβλεψη των δραστηριοτήτων που προσδιορίζονται στους τεχνικούς διακανονισμούς, που αναφέρονται στο άρθρο 13β παράγραφος 6, - τη διενέργεια των ερευνών που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 16 παράγραφος 3, - τις δραστηριότητες επίβλεψης που απαιτούνται δυνάμει των διατάξεων που καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους ορισμένοι επιβλαβείς οργανισμοί, φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα μπορούν να εισάγονται ή να διακινούνται στην Κοινότητα ή σε ορισμένες προστατευμένες ζώνες της, για δοκιμές ή επιστημονικούς σκοπούς ή για εργασίες επιλογής φυτικών ποικιλιών, που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 9, το άρθρο 4 παράγραφος 5, το άρθρο 5 παράγραφος 5 και το άρθρο 13β παράγραφος 4, - τις δραστηριότητες επίβλεψης που απαιτούνται δυνάμει των αδειών οι οποίες χορηγούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 15 δυνάμει των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη κατ' εφαρμογή του άρθρου 16, παράγραφος 1 ή 2, ή δυνάμει των μέτρων που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 16, παράγραφοι 3 ή 5, - την παροχή βοήθειας στην Επιτροπή για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 6, - την εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος που ανατίθεται στους εμπειρογνώμονες με τους λεπτομερείς κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 7,' β) στην παράγραφο 5, δεύτερο εδάφιο, μετά την τρίτη πρόταση, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:'Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται σε δαπάνες που απορρέουν από τις ακόλουθες κατηγορίες αιτήσεων που υποβάλλονται λόγω συμμετοχής των εν λόγω εμπειρογνωμόνων στις επιθεωρήσεις εισαγωγών των κρατών μελών: εργαστηριακές δοκιμές και δειγματοληψίες για οπτική επιθεώρηση ή για εργαστηριακές δοκιμές, και οι οποίες ήδη καλύπτονται από τα τέλη που αναφέρονται στο άρθρο 13δ.' 16. Στο άρθρο 24 παράγραφος 3, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:'Τα ποσά που πρέπει να επιστραφούν δυνάμει της παραγράφου 3, καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2' 17. Στα άρθρα 25 και 26, οι παραπομπές στο 'άρθρο 13, παράγραφος 9' διαβάζονται ως παραπομπές στο 'άρθρο 13γ παράγραφος 5'. 18. Στο παράρτημα VII, το μέρος B τροποποιείται ως εξής: α) Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο: 'B. Υπόδειγμα φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού επανεξαγωγής'. β) στη θέση 2 του υποδείγματος πιστοποιητικού, οι λέξεις 'ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ' αντικαθίστανται από τις λέξεις 'ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ'. 19. Στην οδηγία, μετά από το παράρτημα VIII, παρεμβάλλεται το ακόλουθο παράρτημα VIΙΙα: 'ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙα Το κατ' αποκοπήν τέλος που αναφέρεται στο άρθρο 13δ παράγραφος 2, καθορίζεται στα ακόλουθα επίπεδα: >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ> Όταν μια αποστολή δεν αποτελείται αποκλειστικά από προϊόντα υπαγόμενα στην περιγραφή της σχετικής περίπτωσης, τα μέρη της αποστολής που αποτελούνται από προϊόντα που υπάγονται στην περιγραφή της σχετικής περίπτωσης (παρτίδα ή παρτίδες), εξετάζονται ως χωριστή αποστολή.' 20. Σε οποιαδήποτε διάταξη, εκτός από αυτές που τροποποιούνται στα σημεία 1 έως 18, οι εκφράσεις 'σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζεται στο άρθρο 17' ή 'σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζεται στο άρθρο 18', αντικαθίστανται από την έκφραση 'σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2'. Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005, τις αναγκαίες διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2005. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτήν κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αυτής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2002. Για το Συμβούλιο Η Πρόεδρος M. Fischer Boel (1) ΕΕ C 240 E της 28.8.2002, σ. 88. (2) ΕΕ C 53 E της 28.2.2002, σ. 179. (3) ΕΕ C 36 της 8.2.2002, σ. 46. (4) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/36/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 116 της 3.5.2002, σ. 16). (5) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. (6) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2787/2000 (ΕΕ L 330 της 27.12.2000, σ. 1). (7) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17). (8) ΕΕ L 126 της 12.5.1984, σ. 1. (9) ΕΕ L 340 της 9.12.1976, σ. 25.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία