ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/32003L0043

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-06-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-06-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-05-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2003/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές σπέρματος βοοειδών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Οδηγία 2003/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 για την τροποποίηση της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές σπέρματος βοοειδών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37, την πρόταση της Επιτροπής(1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2), τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3), Μετά από διαβούλευση της Επιτροπής των Περιφερειών, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 88/407/ΕΟΚ(4) καθορίζει τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές σπέρματος βοοειδών. (2) Υπό το πρίσμα των διαθέσιμων νέων επιστημονικών δεδομένων, είναι αναγκαία η τροποποίηση των όρων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν για την είσοδο ταύρων σε κέντρα τεχνητής σπερματέγχυσης, και ειδικότερα όσον αφορά τη μολυσματική ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών/μολυσματική φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα (ΜΡΒ/ΜΦΑ) και την ιογενή διάρροια των βοοειδών/νόσο των βλεννογόνων (ΙΔΒ/ΒΔ). (3) Πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιες απαιτήσεις αποθήκευσης για όλες τις εγκαταστάσεις είτε συνδέονται είτε όχι με μονάδα παραγωγής. (4) Πρέπει να απλουστευθεί η διαδικασία για την επικαιροποίηση του καταλόγου κέντρων συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος σε τρίτες χώρες από τα οποία επιτρέπεται η εισαγωγή σπέρματος. (5) Πρέπει να θεσπισθούν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(5), ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 88/407/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:'Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις κοινοτικές ή/και εθνικές ζωοτεχνικές διατάξεις που διέπουν την οργάνωση της τεχνητής σπερματέγχυσης εν γένει και τη διανομή σπέρματος ειδικότερα.' 2. Το στοιχείο β) του άρθρου 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'β) - 'κέντρο συλλογής σπέρματος': εγκατάσταση επίσημα εγκεκριμένη και επίσημα ελεγχόμενη, η οποία βρίσκεται στην επικράτεια κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, στην οποία παράγεται σπέρμα προοριζόμενο για την τεχνητή σπερματέγχυση, - 'κέντρο αποθήκευσης σπέρματος': εγκατάσταση επίσημα εγκεκριμένη και επίσημα ελεγχόμενη, η οποία βρίσκεται στην επικράτεια κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, στην οποία αποθηκεύεται σπέρμα προοριζόμενο για την τεχνητή σπερματέγχυση·' 3. Το άρθρο 3 στοιχείο α) αντικαθίσταται από ακόλουθο κείμενο: 'α) πρέπει να έχει συλλεχθεί ή/και αποθηκευτεί σε κέντρο ή κέντρα συλλογής ή αποθήκευσης εγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1, με σκοπό την τεχνητή σπερματέγχυση και για το ενδοκοινοτικό εμπόριο·'. 4. Στο άρθρο 4, διαγράφονται οι παράγραφοι 1 και 2. 5. Στο άρθρο 5 και στο άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3, οι λέξεις 'κέντρο (κέντρα) συλλογής σπέρματος' αντικαθίστανται από τις λέξεις 'κέντρο (κέντρα) συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος'. 6. Το άρθρο 9 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Οι κατάλογοι κέντρων συλλογής και αποθήκευσης σπέρματος από τα οποία τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή σπέρματος από τρίτες χώρες καταρτίζονται και επικαιροποιούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Μια εγκατάσταση μπορεί να εγγράφεται στους καταλόγους αυτούς μόνον εφόσον η αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας προέλευσης εγγυάται ότι τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και την παράγραφο 3 στοιχεία β) έως ε). Οι αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών οι οποίες περιέχονται σε καταλόγους καταρτιζόμενους και επικαιροποιούμενους σύμφωνα με το άρθρο 8 εγγυώνται ότι οι κατάλογοι κέντρων συλλογής και αποθήκευσης σπέρματος από τα οποία σπέρμα μπορεί να διοχετεύεται στην Κοινότητα καταρτίζονται, επικαιροποιούνται και κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Η Επιτροπή απευθύνει, κατά περιόδους, στα σημεία επαφής που ορίζουν τα κράτη μέλη, κοινοποιήσεις των νέων ή επικαιροποιημένων καταλόγων που λαμβάνει από τις αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο. Εάν, εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της Επιτροπής, κανένα κράτος μέλος δεν αντιταχθεί στο νέο ή επικαιροποιημένο κατάλογο, οι εισαγωγές από τις εγκαταστάσεις που περιέχονται στον κατάλογο αυτόν επιτρέπονται δέκα εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσιοποίησης του από την Επιτροπή. Κάθε φορά που ένα τουλάχιστον κράτος μέλος διατυπώνει γραπτές παρατηρήσεις στην Επιτροπή ή που η Επιτροπή κρίνει αναγκαίο να τροποποιήσει έναν κατάλογο λόγω συναφών πληροφοριών, όπως εκθέσεις κοινοτικών επιθεωρήσεων ή πορίσματα ελέγχων που διενεργούνται δυνάμει του άρθρου 12, η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά όλα τα κράτη μέλη και εγγράφει το θέμα στην ημερήσια διάταξη του αρμόδιου τμήματος της επόμενης συνεδρίασης της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων προκειμένου η επιτροπή αυτή να αποφανθεί με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση στις επικαιροποιημένες μορφές όλων των καταλόγων.'. 7. Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 17 Το παράρτημα Α τροποποιείται με ειδική πλειοψηφία από το Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής, προκειμένου να προσαρμοστεί στην τεχνολογική εξέλιξη. Τα παραρτήματα Β, Γ και Δ τροποποιούνται με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2.'. 8. Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 18 1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία έχει συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002(6). 2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(7). Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες. 3. Η επιτροπή εκδίδει τον εσωτερικό της κανονισμό.' 9. Το άρθρο 19 διαγράφεται. 10. Στα άρθρα 5, 8 και 10 οι λέξεις 'διαδικασία του άρθρου 18' αντικαθίστανται από τις λέξεις 'διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2'. 11. Στα άρθρα 8, 11 και 16 οι λέξεις 'διαδικασία του άρθρου 19' αντικαθίστανται από τις λέξεις 'διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2'. 12. Τα παραρτήματα A, B, Γ και Δ της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιουλίου 2004. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 2. Ωστόσο, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2004, τα κράτη μέλη επιτρέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές σπέρματος το οποίο έχει συλλεχθεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευθεί σύμφωνα με τις παλαιές διατάξεις της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ και το οποίο συνοδεύεται από το παλαιό υπόδειγμα πιστοποιητικού. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη επιτρέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές σπέρματος που είναι σύμφωνο με τις παλαιές αυτές διατάξεις μόνον εάν έχει συλλεχθεί, υποστεί επεξεργασία και αποθηκευθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2004. 3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2003. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Γ. Δρυς (1) ΕΕ C 20 E της 28.1.2003, σ. 46. (2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 8 Απριλίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). (3) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2002 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). (4) ΕΕ L 194 της 22.7.1988, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994. (5) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. (6) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1. (7) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ 1. Τα κέντρα συλλογής σπέρματος πρέπει: α) να βρίσκονται υπό τη συνεχή επίβλεψη κτηνιάτρου του κέντρου, εξουσιοδοτημένου από την αρμόδια αρχή· β) να διαθέτουν τουλάχιστον: i) εγκαταστάσεις για τη στέγαση και την απομόνωση των ζώων· ii) εγκαταστάσεις για τη συλλογή σπέρματος με ειδικό χώρο για τον καθαρισμό και την απολύμανση ή την αποστείρωση του εξοπλισμού· iii) εγκατάσταση επεξεργασίας σπέρματος που δεν πρέπει αναγκαστικά να βρίσκεται στον ίδιο χώρο· iv) εγκατάσταση αποθήκευσης σπέρματος που δεν πρέπει αναγκαστικά να βρίσκεται στον ίδιο χώρο· γ) να είναι κατασκευασμένα ή απομονωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζεται οποιαδήποτε επαφή με ζώα έξω από το κέντρο· δ) να είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε οι εγκαταστάσεις για τη στέγαση των ζώων και για τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση του σπέρματος να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα· ε) να διαθέτουν εγκαταστάσεις στέγασης των ζώων οι οποίες να μην επικοινωνούν άμεσα με τις κανονικές εγκαταστάσεις· στ) να είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε η ζώνη όπου στεγάζονται τα ζώα να μην έχει καμία επαφή με το χώρο επεξεργασίας του σπέρματος και τα δύο μαζί να μην έχουν καμία επαφή με το χώρο αποθήκευσης του σπέρματος. 2. Τα κέντρα αποθήκευσης σπέρματος πρέπει: α) να βρίσκονται υπό τη συνεχή επίβλεψη κτηνιάτρου του κέντρου, εξουσιοδοτημένου από την αρμόδια αρχή· β) να είναι κατασκευασμένα ή απομονωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζεται οποιαδήποτε επαφή με ζώα έξω από το κέντρο· γ) να είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 1. Τα κέντρα συλλογής πρέπει: α) να επιβλέπονται ώστε να διαμένουν σ' αυτά μόνον ζώα των οποίων πρέπει να συλλεχθεί το σπέρμα. Μπορούν, ωστόσο, να γίνονται δεκτά και άλλα κατοικίδια ζώα που είναι απολύτως απαραίτητα για την κανονική λειτουργία του κέντρου συλλογής, εφόσον δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο μόλυνσης για τα είδη ζώων από τα οποία πρέπει να συλλεχθεί το σπέρμα και ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που ορίζει ο κτηνίατρος του κέντρου· β) να επιβλέπονται ώστε να τηρείται μητρώο όλων των βοοειδών που είναι παρόντα στις εγκαταστάσεις, με πληροφορίες ως προς τη φυλή, την ημερομηνία γέννησης και την ταυτότητα κάθε ζώου καθώς και μητρώο όλων των ελέγχων για ασθένειες και όλων των εμβολιασμών που πραγματοποιούνται για κάθε ζώο· γ) να επιθεωρούνται τακτικά από επίσημο κτηνίατρο, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, στο πλαίσιο του διαρκούς ελέγχου των όρων έγκρισης και επίβλεψης· δ) να επιβλέπονται ώστε να απαγορεύεται η είσοδος σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Γίνονται, επιπλέον, δεκτοί επισκέπτες που έχουν άδεια σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει ο κτηνίατρος του κέντρου· ε) να απασχολούν τεχνικά άρτιο προσωπικό, ειδικά εκπαιδευμένο στις διαδικασίες απολύμανσης και τις τεχνικές υγιεινής που επιτρέπουν την πρόληψη της εξάπλωσης των ασθενειών· στ) να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των ακόλουθων όρων: i) μόνο το σπέρμα που έχει συλλεχθεί σε εγκεκριμένο κέντρο υποβάλλεται σε επεξεργασία και αποθηκεύεται στα εγκεκριμένα κέντρα, χωρίς να έρχεται σε επαφή με άλλο σπέρμα. Πάντως, το σπέρμα που δεν συλλέγεται σε εγκεκριμένα κέντρα μπορεί να υποβάλλεται σε επεξεργασία στα κέντρα αυτά εφόσον: - το σπέρμα αυτό προέρχεται από βοοειδή που ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις του παραρτήματος Β κεφάλαιο Ι παράγραφος 1 στοιχείο δ), - η επεξεργασία αυτή γίνεται με διαφορετικό εξοπλισμό ή σε διαφορετική χρονική στιγμή από την επεξεργασία του σπέρματος που προορίζεται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο· στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο εξοπλισμός πρέπει να καθαρίζεται και να αποστειρώνεται μετά τη χρήση, - το σπέρμα αυτό δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο ενδοκοινοτικού εμπορίου, ούτε μπορεί ποτέ να έρχεται σε επαφή ή να αποθηκεύεται μαζί με σπέρμα προοριζόμενο για το ενδοκοινοτικό εμπόριο, - το σπέρμα αυτό μπορεί να αναγνωρίζεται με την επίθεση σήματος διαφορετικού από το προβλεπόμενο στο σημείο vii). Κατεψυγμένα έμβρυα μπορούν επίσης να αποθηκεύονται σε εγκεκριμένα κέντρα, εφόσον: - για την αποθήκευση αυτήν υπάρχει άδεια της αρμόδιας αρχής, - τα έμβρυα πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου 1989, για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές εμβρύων κατοικιδίων βοοειδών από τρίτες χώρες(1), - τα έμβρυα αποθηκεύονται σε χωριστούς περιέκτες αποθήκευσης στους χώρους αποθήκευσης του εγκεκριμένου σπέρματος· ii) η συλλογή, η επεξεργασία και η αποθήκευση του σπέρματος γίνονται μόνον σε χώρους ειδικούς για το σκοπό αυτό, με τους πιο αυστηρούς όρους υγιεινής· iii) όλα τα όργανα που έρχονται σε άμεση επαφή με το σπέρμα ή με το ζώο σπερματοδότη κατά τη συλλογή και την επεξεργασία απολυμαίνονται ή αποστειρώνονται κατάλληλα πριν από κάθε χρήση, εκτός των περιπτώσεων οργάνων μιας χρήσης· iv) τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται κατά την επεξεργασία του σπέρματος, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων ή αραιωτικών ουσιών, λαμβάνονται από πηγές που δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία, ή έχουν υποβληθεί πριν από τη χρήση σε επεξεργασία που αποτρέπει παρόμοιο κίνδυνο· v) οι περιέκτες αποθήκευσης και οι περιέκτες μεταφοράς απολυμαίνονται ή αποστειρώνονται κατάλληλα πριν από κάθε επαναπλήρωση, εκτός των περιπτώσεων περιεκτών μιας χρήσης· vi) ο χρησιμοποιούμενος κρυογόνος παράγοντας δεν έχει προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης· vii) κάθε ατομική δόση σπέρματος φέρει εμφανές σήμα που επιτρέπει τον εύκολο προσδιορισμό της ημερομηνίας συλλογής του σπέρματος, της φυλής και της ταυτότητας του ζώου σπερματοδότη καθώς και του αριθμού έγκρισης του κέντρου. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη τα χαρακτηριστικά και τη μορφή του σήματος που χρησιμοποιείται στην επικράτειά του· viii) η εγκατάσταση αποθήκευσης πρέπει να τηρεί τους ειδικούς όρους για την επίβλεψη των κέντρων αποθήκευσης σπέρματος που προβλέπονται στο σημείο 2. 2. Τα κέντρα αποθήκευσης πρέπει: α) να επιβλέπονται κατά τρόπον ώστε να τηρείται μητρώο για όλες τις κινήσεις σπέρματος (είσοδοι και έξοδοι από το κέντρο), καθώς και για το καθεστώς των ταύρων σπερματοδοτών των οποίων το σπέρμα αποθηκεύεται, το οποίο πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας· β) να επιθεωρούνται τακτικά από επίσημο κτηνίατρο, τουλάχιστον δύο φορές κάθε χρόνο, στο πλαίσιο του διαρκούς ελέγχου των όρων έγκρισης και επίβλεψης· γ) να επιβλέπονται κατά τρόπο ώστε να απαγορεύεται η είσοδος μη εξουσιοδοτημένων ατόμων. Επιπλέον, οι εξουσιοδοτημένοι επισκέπτες πρέπει να γίνονται δεκτοί σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει ο κτηνίατρος του κέντρου· δ) να απασχολούν τεχνικά άρτιο προσωπικό, ειδικά εκπαιδευμένο στις διαδικασίες απολύμανσης και τις τεχνικές υγιεινής για την πρόληψη της εξάπλωσης των ασθενειών· ε) να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των ακόλουθων όρων: i) μόνον σπέρμα που έχει συλλεχθεί σε εγκεκριμένο κέντρο σύμφωνα με την παρούσα οδηγία αποθηκεύεται σε εγκεκριμένα κέντρα αποθήκευσης, χωρίς να έρχεται σε επαφή με καμιά άλλη παρτίδα σπέρματος. Επιπλέον, σε ένα εγκεκριμένο κέντρο αποθήκευσης μπορεί να εισάγεται μόνον σπέρμα προερχόμενο από εγκεκριμένο κέντρο συλλογής ή αποθήκευσης, το οποίο έχει μεταφερθεί υπό συνθήκες που παρέχουν κάθε εγγύηση τήρησης των υγειονομικών όρων και χωρίς να έλθει σε επαφή με καμία άλλη παρτίδα σπέρματος. Επίσης, κατεψυγμένα έμβρυα μπορούν να αποθηκεύονται σε εγκεκριμένα κέντρα, υπό την προϋπόθεση ότι: - για την αποθήκευση αυτήν υπάρχει άδεια της αρμόδιας αρχής, - τα έμβρυα πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου 1989, για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές εμβρύων κατοικιδίων βοοειδών από τρίτες χώρες, - τα έμβρυα αποθηκεύονται σε χωριστούς περιέκτες αποθήκευσης στους χώρους αποθήκευσης του εγκεκριμένου σπέρματος· ii) η αποθήκευση του σπέρματος γίνεται μόνον σε χώρους ειδικούς για το σκοπό αυτόν, με τους πιο αυστηρούς όρους υγιεινής· iii) όλα τα όργανα που έρχονται σε άμεση επαφή με το σπέρμα απολυμαίνονται ή αποστειρώνονται κατάλληλα πριν από κάθε χρήση, εκτός των περιπτώσεων οργάνων μιας χρήσης· iv) οι περιέκτες αποθήκευσης και οι περιέκτες μεταφοράς απολυμαίνονται ή αποστειρώνονται πριν από κάθε επαναπλήρωση, εκτός των περιπτώσεων περιεκτών μιας χρήσης· v) ο χρησιμοποιούμενος κρυογόνος παράγοντας δεν έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για προϊόντα ζωικής προέλευσης· vi) κάθε ατομική δόση σπέρματος φέρει εμφανές σήμα που επιτρέπει τον εύκολο προσδιορισμό της ημερομηνίας συλλογής του σπέρματος, της φυλής και της ταυτότητας του ζώου σπερματοδότη και τον αριθμό έγκρισης του κέντρου συλλογής. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη τα χαρακτηριστικά και τον τύπο του σήματος που χρησιμοποιείται στην επικράτειά του. (1) ΕΕ L 302 της 19.10.1989, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 94/113/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 53 της 24.2.1994, σ. 23). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι OΡΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΠΡΙΝ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΣΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 1. Για τα βοοειδή που εισέρχονται σε κέντρο συλλογής σπέρματος εφαρμόζονται οι ακόλουθες απαιτήσεις: α) πρέπει να έχουν υποβληθεί σε περίοδο απομόνωσης τουλάχιστον είκοσι οκτώ ημερών σε εγκαταστάσεις ειδικά εγκεκριμένες για το σκοπό αυτόν από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, στις οποίες υπάρχουν μόνο δίχηλα του ίδιου τουλάχιστον υγειονομικού χαρακτηρισμού· β) πριν από την είσοδό τους στην εγκατάσταση απομόνωσης που αναφέρεται στο στοιχείο α), πρέπει να έχουν ληφθεί από αγέλη που αναγνωρίζεται επίσημα απαλλαγμένη από φυματίωση και βρουκέλλωση σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ. Τα ζώα δεν έχουν διαμείνει προηγουμένως με αγέλη κατώτερου υγειονομικού χαρακτηρισμού· γ) προέρχονται από αγέλη επίσημα απαλλαγμένη από ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών κατά την έννοια της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ ή έχουν γεννηθεί από αγελάδα η οποία υπεβλήθη, με αρνητικό αποτέλεσμα, σε δοκιμή που πραγματοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα Δ κεφάλαιο ΙΙ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, μετά τον αποχωρισμό των ζώων από τη 'μητέρα' τους. Στην περίπτωση ζώων που έχουν γεννηθεί με μετεμφύτευση εμβρύου, ως 'μητέρα' νοείται η δέκτρια του εμβρύου. Αν η απαίτηση αυτή δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, το σπέρμα δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών εφόσον ο σπερματοδότης δεν φθάσει την ηλικία των δύο ετών και δεν υποβληθεί στις δοκιμές του κεφαλαίου ΙΙ παράγραφος 1 στοιχείο γ) με αρνητικά αποτελέσματα· δ) έχουν υποβληθεί, κατά τις 28 ημέρες πριν από την περίοδο απομόνωσης που αναφέρεται στο στοιχείο α), με αρνητικά αποτελέσματα, στις ακόλουθες δοκιμές, εκτός της δοκιμής ανίχνευσης αντισωμάτων ΙΔΒ/ΒΔ που αναφέρεται στο σημείο v): i) για τη φυματίωση των βοοειδών, ενδοδερμικό φυματινισμό σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτημα Β της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ· ii) για τη βρουκέλλωση των βοοειδών, ορολογική δοκιμασία σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτημα Γ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ· iii) για την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών, ορολογική δοκιμασία σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτημα Δ κεφάλαιο ΙΙ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ· iv) για την ΜΡΒ/ΜΦΑ, ορολογική δοκιμασία (πλήρης ιός) σε δείγμα αίματος σε περίπτωση που τα ζώα δεν προέρχονται από αγέλη απαλλαγμένη από ΜΡΒ/ΜΦΑ κατά την έννοια του άρθρου 2.3.5.3 του διεθνούς κώδικα για την υγεία των ζώων· v) για την ΙΔΒ/ΒΔ: - δοκιμασία απομόνωσης ιού ή δοκιμή ανίχνευσης αντιγόνων του ιού, και - ορολογική δοκιμασία για τον προσδιορισμό της παρουσίας ή απουσίας αντισωμάτων. Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει τη διενέργεια των δοκιμών που αναφέρονται στο στοιχείο δ) με δείγματα που συλλέγονται στον σταθμό απομόνωσης. Στην περίπτωση αυτήν, η περίοδος απομόνωσης που αναφέρεται στο στοιχείο α) δεν μπορεί να αρχίζει πριν από την ημερομηνία δειγματοληψίας. Ωστόσο, εάν μια από τις δοκιμές που αναφέρονται στο στοιχείο α) δώσει θετικά αποτελέσματα, το συγκεκριμένο ζώο απομακρύνεται αμέσως από την εγκατάσταση απομόνωσης. Σε περίπτωση απομόνωσης μιας ομάδας, η περίοδος απομόνωσης που αναφέρεται στο στοιχείο α) δεν μπορεί να αρχίζει για τα υπόλοιπα ζώα πριν από την απομάκρυνση του ζώου που αντέδρασε θετικά· ε) κατά την περίοδο απομόνωσης που προβλέπεται στο στοιχείο α) και 21 τουλάχιστον ημέρες από την εισαγωγή τους στην απομόνωση (επτά τουλάχιστον ημέρες από την εισαγωγή τους στην απομόνωση για την ανίχνευση των Campylobacter fetus ssp. venerealis και Trichomonas foetus), έχουν υποβληθεί στις ακόλουθες δοκιμές με αρνητικά αποτελέσματα, εκτός από την ορολογική δοκιμή ανίχνευσης αντισωμάτων ΙΔΒ/ΒΔ [βλέπε σημείο iii) κατωτέρω]: i) για την βρουκέλλωση των βοοειδών, ορολογική δοκιμασία σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτημα Γ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ· ii) για την ΜΡΒ/ΜΦΑ, ορολογική δοκιμασία (πλήρης ιός) σε δείγμα αίματος. Αν ένα ζώο αντιδράσει θετικά σε μια από αυτές τις δοκιμές, πρέπει να απομακρύνεται αμέσως από το σταθμό απομόνωσης, και τα υπόλοιπα ζώα της ίδιας ομάδας πρέπει να παραμένουν σε απομόνωση και να υποβάλλονται σε νέα δοκιμασία με αρνητικά αποτελέσματα, το νωρίτερο 21 ημέρες μετά την απομάκρυνση του ή των οροθετικών ζώων· iii) για την ΙΔΒ/ΒΔ: - δοκιμασία απομόνωσης του ιού ή δοκιμή ανίχνευσης αντιγόνων του ιού, και - ορολογική δοκιμασία για τον προσδιορισμό της παρουσίας ή απουσίας αντισωμάτων. Ένα (οροαρνητικό ή οροθετικό) ζώο μπορεί να εισάγεται στις εγκαταστάσεις συλλογής σπέρματος μόνον εφόσον δεν επέλθει καμία ορομετατροπή στα ζώα που αντέδρασαν αρνητικά στις ορολογικές δοκιμές πριν εισαχθούν στο σταθμό απομόνωσης. Σε περίπτωση ορομετατροπής, η περίοδος παραμονής στην απομόνωση παρατείνεται για όλα τα ζώα που παραμένουν οροαρνητικά μέχρις ότου δεν παρατηρείται στην ομάδα ορομετατροπή για διάστημα τριών εβδομάδων. Τα οροθετικά ζώα μπορούν να εισάγονται στις εγκαταστάσεις συλλογής σπέρματος· iv) για το Campylobacter fetus ssp. venerealis: - στην περίπτωση ζώων ηλικίας έως έξι μηνών ή τα οποία έχουν παραμείνει από την ηλικία αυτήν σε ομάδα ενός φύλου πριν από την απομόνωση, μία δοκιμή σε δείγμα κολπικού εκπλύματος ή ποσθικού υλικού, - στην περίπτωση ζώων ηλικίας τουλάχιστον έξι μηνών τα οποία ενδέχεται να έχουν έλθει σε επαφή με θηλυκά πριν από την απομόνωση, δοκιμή τρεις φορές ανά διαστήματα μιας εβδομάδας σε δείγμα κολπικού εκπλύματος ή ποσθικού υλικού· v) για το Trichomonas foetus: - στην περίπτωση ζώων ηλικίας έως έξι μηνών ή τα οποία έχουν παραμείνει από την ηλικία αυτήν σε ομάδα ενός φύλου πριν από την απομόνωση, μια δοκιμή σε δείγμα ποσθικού υλικού, - στην περίπτωση ζώων ηλικίας τουλάχιστον έξι μηνών τα οποία ενδέχεται να έχουν έλθει σε επαφή με θηλυκά πριν από την απομόνωση, δοκιμή τρεις φορές ανά διαστήματα μιας εβδομάδας σε δείγμα ποσθικού υλικού. Αν ένα ζώο αντιδράσει θετικά σε μια από τις προαναφερόμενες δοκιμές, πρέπει να απομακρύνεται αμέσως από την εγκατάσταση απομόνωσης. Στην περίπτωση ομαδικής απομόνωσης, η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να επανέλθουν τα υπόλοιπα ζώα σε κατάσταση που να τους επιτρέπει να εισέλθουν στο κέντρο συλλογής σπέρματος σύμφωνα με το παράρτημα· στ) πριν από την αρχική αποστολή σπέρματος ταύρων που αντέδρασαν θετικά σε δοκιμασία για την ΙΔΒ/ΒΔ, δείγμα σπέρματος από κάθε ζώο πρέπει να υποβάλλεται σε δοκιμασία απομόνωσης ιού ή σε δοκιμή ELISA ανίχνευσης αντιγόνων ΙΔΒ/ΒΔ. Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος, ο ταύρος πρέπει να απομακρύνεται από το κέντρο και να καταστρέφεται όλο το σπέρμα του. 2. Όλες οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε εργαστήριο εγκεκριμένο από το κράτος μέλος. 3. Τα ζώα εισάγονται στο κέντρο συλλογής σπέρματος μόνον με ρητή άδεια του κτηνιάτρου του κέντρου. Όλα τα στοιχεία που αφορούν τις εισόδους και εξόδους ζώων από το κέντρο καταγράφονται. 4. Τα ζώα που εισάγονται στο κέντρο συλλογής σπέρματος δεν πρέπει να παρουσιάζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας κατά την ημέρα της εισόδου τους. Με την επιφύλαξη του σημείου 5, τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση απομόνωσης όπως αναφέρεται στο σημείο 1 στοιχείο α) η οποία, κατά την ημέρα της αποστολής, πληροί επίσημα τους ακόλουθους όρους: α) βρίσκεται στο κέντρο μιας περιοχής ακτίνας 10 χιλιομέτρων, στην οποία από 30 τουλάχιστον ημέρες δεν υπήρξε κρούσμα αφθώδους πυρετού· β) για τρεις τουλάχιστον μήνες είναι απαλλαγμένη από αφθώδη πυρετό και βρουκέλλωση· γ) είναι, από 30 τουλάχιστον ημέρες, απαλλαγμένη από ασθένειες των βοοειδών οι οποίες πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται σύμφωνα με το παράρτημα E της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ. 5. Εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 4 και εφόσον κατά τους δώδεκα προηγούμενους μήνες έχουν εκτελεσθεί οι συνήθεις δοκιμές που αναφέρονται στο κεφάλαιο II, τα ζώα μπορούν να μεταφέρονται από ένα εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος σε άλλο όπου επικρατεί ισοδύναμη κατάσταση υγείας, χωρίς απομόνωση και χωρίς εξετάσεις, εφόσον η μεταφορά εκτελείται απευθείας. Το συγκεκριμένο ζώο δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση ή έμμεση επαφή με δίχηλα χαμηλότερου υγειονομικού χαρακτηρισμού, το δε χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο πρέπει να έχει απολυμανθεί. Εάν η μεταφορά από ένα κέντρο συλλογής σπέρματος σε άλλο πραγματοποιείται μεταξύ κρατών μελών, γίνεται σύμφωνα με την οδηγία 64/432/ΕΟΚ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 1. Όλα τα βοοειδή που διαμένουν σε εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος υποβάλλονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο στις ακόλουθες εξετάσεις, με αρνητικά αποτελέσματα: α) για τη φυματίωση βοοειδών, ενδοδερμικός φυματινισμός σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτημα B της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ· β) για τη βρουκέλλωση των βοοειδών, ορολογική δοκιμασία σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτημα Γ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ· γ) για την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών, ορολογική δοκιμασία σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτημα Δ κεφάλαιο II της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ· δ) για την ΜΡΒ/ΜΦΑ, ορολογική δοκιμασία (πλήρης ιός) σε δείγμα αίματος· ε) για την ΙΔΒ/ΒΔ, ορολογική δοκιμασία ανίχνευσης αντισωμάτων της ΙΔΒ/ΒΔ που εφαρμόζεται μόνο σε οροαρνητικά ζώα. Σε περίπτωση που κάποιο ζώο καθίσταται οροθετικό, κάθε εκσπερμάτωση του ζώου αυτού που έχει συλλεχθεί μετά την τελευταία αρνητική δοκιμή πρέπει είτε να απορρίπτεται είτε να εξετάζεται για ανίχνευση του ιού με αρνητικά αποτελέσματα· στ) για το Campylobacter fetus ssp. venerealis, δοκιμή σε δείγμα ποσθικού υλικού. Σε δοκιμές υποβάλλονται μόνον οι ταύροι που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή σπέρματος ή που βρίσκονται σε επαφή με ταύρους που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή σπέρματος. Οι ταύροι οι οποίοι επανεισάγονται για συλλογή μετά από διακοπή άνω των έξι μηνών υποβάλλονται σε δοκιμές το αργότερο 30 ημέρες πριν την επανέναρξη της παραγωγής· ζ) για το Τrichomonas foetus, δοκιμή σε δείγμα ποσθικού υλικού. Σε δοκιμές υποβάλλονται μόνον οι ταύροι που χρησιμοποιούνται για παραγωγή σπέρματος ή που βρίσκονται σε επαφή με ταύρους που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή σπέρματος. Οι ταύροι οι οποίοι επανεισάγονται για συλλογή μετά από διακοπή άνω των έξι μηνών υποβάλλονται σε δοκιμές το αργότερο 30 ημέρες πριν την επανέναρξη της παραγωγής. 2. Όλες οι δοκιμές πραγματοποιούνται σε εργαστήριο εγκεκριμένο από το κράτος μέλος. 3. Εάν ένα ζώο αντιδράσει θετικά σε μία από τις παραπάνω δοκιμές, πρέπει να απομονώνεται και το σπέρμα του που έχει συλλεχθεί από την τελευταία δοκιμή με αρνητικά αποτελέσματα δεν επιτρέπεται να διατίθεται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο εξαιρουμένου, για την ΙΔΒ/ΒΔ, του σπέρματος από κάθε εκσπερμάτωση που υποβλήθηκε σε δοκιμές για τον ΙΔΒ/ΒΔ με αρνητικά αποτελέσματα. Το σπέρμα που έχει συλλεχθεί από όλα τα άλλα ζώα του συγκεκριμένου κέντρου, από την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η δοκιμή με τα θετικά αποτελέσματα, αποθηκεύεται χωριστά και δεν επιτρέπεται να διατίθεται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο μέχρις ότου αποκατασταθεί ο υγειονομικός χαρακτηρισμός ζώων του κέντρου αυτού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΟΡΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ή ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1. Το σπέρμα πρέπει να προέρχεται από ζώα που: α) δεν παρουσιάζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας κατά την ημέρα της συλλογής του σπέρματος· β) i) δεν έχουν εμβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού κατά τη διάρκεια των δώδεκα μηνών πριν από τη συλλογή, ή ii) έχουν εμβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού κατά τη διάρκεια των δώδεκα μηνών πριν από τη συλλογή. Στην περίπτωση αυτήν, το 5 % κάθε συλλογής (τουλάχιστο πέντε σωληνάρια) υποβάλλεται σε δοκιμή απομόνωσης του ιού του αφθώδους πυρετού με αρνητικά αποτελέσματα· γ) δεν έχουν εμβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού κατά τις 30 ημέρες αμέσως πριν από τη συλλογή· δ) αμέσως πριν από την ημερομηνία συλλογής, έχουν παραμείνει σε εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος για μια συνεχή περίοδο τουλάχιστον 30 ημερών στην περίπτωση συλλογών νωπού σπέρματος· ε) δεν τους επιτρέπεται να οχεύουν· στ) διαμένουν σε κέντρα συλλογής σπέρματος τα οποία είναι απαλλαγμένα από αφθώδη πυρετό τουλάχιστον τρεις μήνες πριν και μέχρι 30 ημέρες μετά τη συλλογή σπέρματος ή, στην περίπτωση νωπού σπέρματος, μέχρι την ημερομηνία αποστολής, και τα οποία βρίσκονται στο κέντρο μιας περιοχής ακτίνας 10 χιλιομέτρων στην οποία επί τριάντα τουλάχιστον ημέρες δεν έχει εμφανισθεί κρούσμα αφθώδους πυρετού· ζ) διαμένουν σε κέντρα συλλογής σπέρματος τα οποία επί 30 ημέρες πριν και μέχρι 30 ημέρες μετά τη συλλογή του σπέρματος ή, στην περίπτωση νωπού σπέρματος, μέχρι την ημερομηνία αποστολής, είναι απαλλαγμένα από ασθένειες των βοοειδών οι οποίες πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται, σύμφωνα με το παράρτημα E τμήμα Ι της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ. 2. Τα αντιβιοτικά που αναφέρονται παρακάτω πρέπει να προστίθενται προκειμένου να επιτευχθούν οι ακόλουθες συγκεντρώσεις στην τελική αραίωση του σπέρματος: τουλάχιστον: - 500 μg ανά ml τελικής αραίωσης στρεπτομυκίνη, - 500 δμ ανά ml τελικής αραίωσης πενικιλλίνη, - 150 μg ανά ml τελικής αραίωσης Lincomycine, - 300 μg ανά ml τελικής αραίωσης Spectinomycine. Μπορεί να χρησιμοποιούνται εναλλακτικοί συνδυασμοί αντιβιοτικών με ισοδύναμο αποτέλεσμα κατά των καμπυλοβακτηρίων, των λεπτοσπείρων και των μυκοπλασμάτων. Αμέσως μετά την προσθήκη των αντιβιοτικών αυτών, το αραιωμένο σπέρμα πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία τουλάχιστον 5 °C για 45 λεπτά τουλάχιστον. 3. Το σπέρμα που προορίζεται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο πρέπει: α) να αποθηκεύεται, υπό εγκεκριμένες συνθήκες, επί 30 τουλάχιστον ημέρες πριν από την αποστολή. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για το νωπό σπέρμα· β) να μεταφέρεται στο κράτος μέλος προορισμού σε φιάλες που έχουν καθαριστεί, απολυμανθεί ή αποστειρωθεί πριν από τη χρήση και οι οποίες έχουν σφραγισθεί και αριθμηθεί πριν από την αποστολή από τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ >PIC FILE= 'L_2003143EL.003202.TIF'>
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία