ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/32003L0107

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-01-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-02-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-12-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2003/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές έρευνες που πρέπει να διενεργούνται στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Οδηγία 2003/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2003 για την τροποποίηση της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές έρευνες που πρέπει να διενεργούνται στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής, Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(1), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Στόχος της οδηγίας 96/16/EΚ του Συμβουλίου(2) είναι η παροχή αξιόπιστων και συγκρίσιμων στοιχείων όσον αφορά την παραγωγή και τη χρησιμοποίηση του γάλακτος, καθώς και αξιόπιστων, τακτικών και βραχυπρόθεσμων πληροφοριών όσον αφορά τις παραδόσεις γάλακτος στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ή μεταποίησης γάλακτος και την παραγωγή των γαλακτοκομικών προϊόντων στα κράτη μέλη. (2) Λαμβανομένης υπόψη της αυξανόμενης οικονομικής σημασίας της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη του γάλακτος, καθίσταται ολοένα περισσότερο αναγκαία η διάθεση στατιστικών πληροφοριών για την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη των κύριων γαλακτοκομικών προϊόντων. (3) Παρατηρείται αυξανόμενη ειδίκευση στον τομέα της γεωργίας γενικά, ενώ ειδικότερα στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων παρατηρείται σήμερα περιφερειακή ειδίκευση που προκαλεί τεράστιες διαφορές, ακόμα και μεταξύ περιοχών του ίδιου κράτους μέλους, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διάθεση αναλυτικών πληροφοριών σε περιφερειακό επίπεδο. (4) Προκειμένου να εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων, οι μεθοδολογικές εκθέσεις πρέπει να συντάσσονται σύμφωνα με τυποποιημένο σχέδιο, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 96/16/EK τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής: α) στην παράγραφο 1 στοιχείο β) προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 'iv) την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες των κύριων γαλακτοκομικών προϊόντων σύμφωνα με την καταλληλότερη μέθοδο μέτρησης ή εκτίμησης, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των δεδομένων· v) την ποσότητα αγελαδινού γάλακτος που παράγεται από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε περιφερειακή βάση (εδαφική μονάδα NUTS 2) σύμφωνα με την καταλληλότερη μέθοδο μέτρησης ή εκτίμησης ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των δεδομένων.' β) η παράγραφος 2 διαγράφεται. 2. Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, η τελευταία φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:'Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν ετησίως στην Επιτροπή μεθοδολογικές πληροφορίες που αφορούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 1, σύμφωνα με τυποποιημένο ερωτηματολόγιο που καταρτίζει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7.' 3. Στο άρθρο 6, η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής: α) στο στοιχείο β), διαγράφεται η δεύτερη περίπτωση· β) το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'γ) τον Σεπτέμβριο του έτους που ακολουθεί το έτος της ημερομηνίας αναφοράς, τα αποτελέσματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 σημείο 2, καθώς και στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο v) και στοιχείο γ).' Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Μαρτίου 2004. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2003. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος P. Cox Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος P. Lunardi (1) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003. (2) ΕΕ L 78 της 28.3.1996, σ. 27.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία