Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
30.4.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 134/114 ΟΔΗΓΊΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2 και τα άρθρα 55 και 95, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (3), Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης (4), υπό το πρίσμα του κοινού σχεδίου το οποίο ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στις 9 Δεκεμβρίου 2003, Εκτιμώντας τα εξής: (1) Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων των οδηγιών 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών (5), 93/36/EOK του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών (6) και 93/37/EOK του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων (7), που είναι αναγκαίες προκειμένου να εκπληρωθούν τα αιτήματα απλούστευσης και εκσυγχρονισμού που διατύπωσαν τόσο οι αναθέτοντες φορείς όσο και οι οικονομικοί φορείς στο πλαίσιο των απαντήσεών τους στην Πράσινη Βίβλο που εξέδωσε η Επιτροπή στις 27 Νοεμβρίου 1996, ενδείκνυται, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωσή τους σε ενιαίο κείμενο. Η παρούσα οδηγία βασίζεται στη νομολογία του Δικαστηρίου, ιδίως στη νομολογία σχετικά με τα κριτήρια ανάθεσης, η οποία διασαφηνίζει τις δυνατότητες των αναθετουσών αρχών να ικανοποιούν τις ανάγκες του ενδιαφερομένου κοινού, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού τομέα, υπό τον όρο ότι τα κριτήρια αυτά συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, δεν παρέχουν απεριόριστη ελευθερία επιλογής στην αναθέτουσα αρχή, μνημονεύονται ρητώς και τηρούν τις θεμελιώδεις αρχές που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 2. (2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη μέλη για λογαριασμό του κράτους, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης ή περιφερειακής διοίκησης και άλλων οργανισμών δημοσίου δικαίου, υπόκειται στην τήρηση των αρχών της συνθήκης, ιδίως στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, στην αρχή της ελευθερίας της εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς και στις αρχές που απορρέουν από αυτές, όπως η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η αρχή της αποφυγής των διακρίσεων, η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή της αναλογικότητας και η αρχή της διαφάνειας. Εντούτοις, για δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν κάποια αξία, είναι σκόπιμο να εκπονούνται διατάξεις κοινοτικού συντονισμού των εθνικών διαδικασιών για τη σύναψη αυτών των συμβάσεων, οι οποίες να βασίζονται σε αυτές τις αρχές προκειμένου να διασφαλίζουν τα αποτελέσματά τους και να εγγυώνται το άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμό. Συνεπώς, αυτές οι διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που αναφέρονται ανωτέρω καθώς και σύμφωνα με τους άλλους κανόνες της συνθήκης. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, στο μέτρο του δυνατού, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος. (4) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε η τυχόν συμμετοχή ενός οργανισμού δημοσίου δικαίου ως προσφέροντος σε διαδικασία σύναψης δημόσιας συμβάσεως να μην προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού έναντι των ιδιωτών που υποβάλλουν προσφορά. (5) Σύμφωνα με το άρθρο 6 της συνθήκης, οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να εντάσσονται στον καθορισμό και την εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών και δράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 αυτής, ιδίως προκειμένου να προωθείται η αειφόρος ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία διευκρινίζει με ποιο τρόπο οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται στις αρχές αυτές τη δυνατότητα να επιτυγχάνουν, για τις συμβάσεις τους, την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής. (6) Καμία διάταξη της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να απαγορεύει την επιβολή ή την εφαρμογή μέτρων απαραίτητων για την προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και των χρηστών ηθών, της υγείας, της ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή της διατήρησης των φυτών, με γνώμονα ιδίως την αειφόρο ανάπτυξη, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά είναι σύμφωνα προς τη συνθήκη. (7) Η απόφαση 94/800/EK του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994), καθ' όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της (8), μεταξύ άλλων ενέκρινε τη συμφωνία σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ, στο εξής αναφερόμενη ως η «συμφωνία», σκοπός της οποίας είναι η θέσπιση ενός πολυμερούς πλαισίου ισόρροπων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τις δημόσιες συμβάσεις ενόψει της φιλελευθεροποίησης και της ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου. Λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων και των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Κοινότητα σε διεθνές επίπεδο με την αποδοχή της συμφωνίας, το καθεστώς που εφαρμόζεται στους προσφέροντες και στα προϊόντα από τρίτες χώρες που υπέγραψαν τη συμφωνία είναι εκείνο που ορίζει η συμφωνία. Η εν λόγω συμφωνία δεν έχει άμεση ισχύ. Θα πρέπει, συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές, που ορίζονται στη συμφωνία και οι οποίες συμμορφώνονται προς την παρούσα οδηγία και την εφαρμόζουν στους οικονομικούς φορείς τρίτων χωρών που υπέγραψαν τη συμφωνία, να τηρούν επίσης τη συμφωνία αυτή. Θα πρέπει ομοίως, οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού να εγγυώνται στους οικονομικούς φορείς της Κοινότητας όρους συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις εξίσου ευνοϊκούς με τους όρους που επιφυλάσσουν στους οικονομικούς φορείς τρίτων χωρών που υπέγραψαν τη συμφωνία. (8) Πριν από την έναρξη μιας διαδικασίας σύναψης μιας σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, μέσω ενός «τεχνικού διαλόγου», να ζητούν ή να δέχονται συμβουλές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό της συγγραφής υποχρεώσεων, υπό τον όρο όμως ότι οι συμβουλές αυτές δεν έχουν ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση του ανταγωνισμού. (9) Λόγω της πολυμορφίας που παρουσιάζουν οι δημόσιες συμβάσεις έργων, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να μπορούν να προβλέπουν τόσο χωριστή όσο και κοινή ανάθεση των συμβάσεων για την εκτέλεση και τον σχεδιασμό των έργων. Η παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί στο να επιβάλει την κοινή ή χωριστή σύναψη. Η απόφαση όσον αφορά τη χωριστή ή κοινή σύναψη της σύμβασης πρέπει να λαμβάνεται με γνώμονα ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια τα οποία μπορεί να προσδιορίζει το εθνικό δίκαιο. (10) Μια σύμβαση θεωρείται δημόσια σύμβαση έργων μόνο στην περίπτωση που το αντικείμενό της καλύπτει ειδικά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, ακόμα κι αν η σύμβαση καλύπτει την παροχή και άλλων υπηρεσιών αναγκαίων για την εκτέλεση των εν λόγω δραστηριοτήτων. Οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων, μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να περιλαμβάνουν και την εκτέλεση εργασιών. Ωστόσο, στο βαθμό που οι εργασίες αυτές είναι παρεμπίπτουσες ως προς το κύριο αντικείμενο της σύμβασης, και αποτελούν ενδεχόμενη συνέπεια ή συμπλήρωμα αυτού του αντικειμένου, το γεγονός ότι οι εν λόγω εργασίες συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση δεν μπορεί να δικαιολογήσει τον χαρακτηρισμό της σύμβασης ως δημόσιας σύμβασης έργων. (11) Θα πρέπει να προβλεφθούν, αφενός, ένας κοινοτικός ορισμός των συμφωνιών-πλαίσιο και, αφετέρου, ειδικοί κανόνες για τις συμφωνίες-πλαίσιο που συνάπτονται για συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Βάσει αυτών των κανόνων, όταν μια αναθέτουσα αρχή συνάπτει συμφωνία-πλαίσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, η οποία αφορά, μεταξύ άλλων, τη δημοσιότητα, τις προθεσμίες και τις προϋποθέσεις υποβολής των προσφορών, μπορεί να συνάπτει κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο συμβάσεις βάσει αυτής, είτε εφαρμόζοντας τους όρους που περιλαμβάνονται στη συμφωνία-πλαίσιο είτε, στην περίπτωση που δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι εκ των προτέρων στη συμφωνία-πλαίσιο, αφού επαναδιαγωνισθούν τα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο για τους μη καθορισθέντες όρους. Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με ορισμένους κανόνες βάσει των οποίων εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ευελιξία και η τήρηση των γενικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Για τους ίδιους λόγους, η μέγιστη διάρκεια των συμφωνιών-πλαίσιο θα πρέπει να είναι περιορισμένη και να μην υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό δικαιολογείται πλήρως από τις αναθέτουσες αρχές. (12) Ορισμένες νέες ηλεκτρονικές τεχνικές αγορών παρουσιάζουν συνεχή ανάπτυξη. Οι τεχνικές αυτές παρέχουν τη δυνατότητα, ιδίως λόγω της εξοικονόμησης χρόνου και κόστους που συνεπάγεται η χρήση τους, να διευρύνεται ο ανταγωνισμός και να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα των δημόσιων παραγγελιών. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές τεχνικές αγορών, υπό τον όρο ότι κατά τη χρήση τους τηρούνται οι κανόνες που θεσπίζει η παρούσα οδηγία καθώς και η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η αρχή της αποφυγής των διακρίσεων και η αρχή της διαφάνειας. Εν προκειμένω, η υποβολή προσφοράς από κάποιον προσφέροντα, ιδίως στις περιπτώσεις νέου διαγωνισμού για την εφαρμογή συμφωνίας-πλαίσιο ή την υλοποίηση δυναμικού συστήματος αγορών, μπορεί να λαμβάνει τη μορφή του ηλεκτρονικού καταλόγου του εν λόγω προσφέροντος, εφόσον αυτός χρησιμοποιεί τα μέσα επικοινωνίας που επιλέγει η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 42. (13) Λαμβανομένης υπόψη της ταχείας επεκτάσεως των ηλεκτρονικών συστημάτων αγορών, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν στο εξής ενδεδειγμένοι κανόνες που να επιτρέπουν στις αναθέτουσες αρχές να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν τα εν λόγω συστήματα. Με αυτήν την προοπτική, είναι σκόπιμο να προσδιορισθεί ένα καθ' ολοκληρίαν ηλεκτρονικό δυναμικό σύστημα αγορών για τις αγορές τρέχουσας χρήσεως, και να καθορισθούν ειδικοί κανόνες για την εφαρμογή και τη λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος ώστε να εξασφαλισθεί η ισότιμη μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό. Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να μπορεί να συμμετέχει σε αυτό το σύστημα, εφόσον υποβάλλει ενδεικτική προσφορά ευθυγραμμισμένη με τη συγγραφή υποχρεώσεων και πληροί τα κριτήρια επιλογής. Αυτή η τεχνική αγορών επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές, με τη δημιουργία καταλόγου των προσφερόντων οι προσφορές των οποίων έχουν γίνει δεκτές και με τη δυνατότητα συμμετοχής που παρέχεται σε νέους προσφέροντες, να έχουν στη διάθεσή τους ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα προσφορών — χάρη στα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρονικά μέσα — και συνεπώς να εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση των δημοσίων πόρων, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό. (14) Δεδομένου ότι η χρήση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών αποτελεί τεχνική που φαίνεται να διαδίδεται, στους εν λόγω πλειστηριασμούς θα πρέπει να δοθεί κοινοτικός ορισμός και να πλαισιωθούν από ειδικούς κανόνες προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι, κατά τη διενέργειά τους, τηρούνται πλήρως η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η αρχή της αποφυγής των διακρίσεων και η αρχή της διαφάνειας. Προς το σκοπό αυτό, ενδείκνυται να προβλεφθεί ότι οι ηλεκτρονικοί αυτοί πλειστηριασμοί καλύπτουν μόνον τις συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών για τις οποίες οι προδιαγραφές μπορούν να προσδιορισθούν με ακριβή τρόπο. Αυτό μπορεί ιδίως να ισχύει για επαναλαμβανόμενες συμβάσεις προμηθειών, έργων και υπηρεσιών. Για τον ίδιο σκοπό, πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι η αντίστοιχη κατάταξη των προσφερόντων θα μπορεί να καταρτίζεται ανά πάσα στιγμή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Η χρήση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών επιτρέπει στους αναθέτοντες φορείς να ζητούν από τους προσφέροντες να υποβάλλουν νέες, χαμηλότερες τιμές, και, όταν η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον οικονομικώς συμφέρουσα προσφορά, να βελτιώνουν άλλα στοιχεία των προσφορών πέραν των τιμών. Για να εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της διαφάνειας, μόνον τα στοιχεία που επιδέχονται αυτόματη αξιολόγηση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς παρέμβαση ή/και εκτίμηση του αναθέτοντος φορέα, μπορεί να αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, δηλαδή μόνον τα στοιχεία που είναι προσδιορίσιμα ποσοτικώς κατά τρόπον ώστε να εκφράζονται αριθμητικώς ή ως ποσοστά. Από την άλλη πλευρά, οι πτυχές εκείνες των προσφορών που συνεπάγονται εκτίμηση στοιχείων που δεν είναι ποσοτικώς προσδιορίσιμα, δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Συνεπώς, ορισμένες συμβάσεις έργων και ορισμένες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού, όπως ο σχεδιασμός έργων, δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. (15) Στα κράτη μέλη έχουν αναπτυχθεί ορισμένες τεχνικές συγκεντρωτικών συστημάτων προμηθειών. Διάφορες αναθέτουσες αρχές είναι επιφορτισμένες με την πραγματοποίηση αγορών ή τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων/συμφωνιών-πλαίσιο που προορίζονται για άλλες αναθέτουσες αρχές. Οι τεχνικές αυτές παρέχουν τη δυνατότητα, λόγω του όγκου των αγοραζόμενων ποσοτήτων, να διευρύνεται ο ανταγωνισμός και να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα των δημόσιων παραγγελιών. Θα πρέπει, επομένως, να προβλεφθεί ένας κοινοτικός ορισμός της κεντρικής αρχής προμηθειών με προορισμό τις αναθέτουσες αρχές. Είναι επίσης σκόπιμο να καθορισθούν οι όροι υπό τους οποίους, τηρουμένης της αρχής της αποφυγής διακρίσεων και της αρχής της ίσης μεταχείρισης, οι αναθέτουσες αρχές που αποκτούν έργα, προϊόντα ή/και υπηρεσίες προσφεύγοντας σε κεντρική αρχή προμηθειών, να μπορεί να θεωρείται ότι έχουν τηρήσει την παρούσα οδηγία. (16) Για να ληφθούν υπόψη οι ανομοιότητες που υπάρχουν στα κράτη μέλη, θα πρέπει να τους παρασχεθεί η ευχέρεια να προβλέπουν ότι οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να προσφεύγουν σε συμφωνίες-πλαίσιο, σε κεντρικές αρχές προμηθειών, σε δυναμικά συστήματα αγορών, σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και σε ανταγωνιστικό διάλογο, όπως αυτά ορίζονται και ρυθμίζονται από την παρούσα οδηγία. (17) Ο πολλαπλασιασμός του αριθμού των κατώτατων ορίων εφαρμογής των διατάξεων συντονισμού αποτελεί πηγή σύγχυσης για τις αναθέτουσες αρχές. Επιπλέον, λαμβανομένης υπόψη της Νομισματικής Ένωσης, θα πρέπει να καθορισθούν κατώτατα όρια εκφρασμένα σε ευρώ. Συνεπώς, ενδείκνυται να καθορισθούν τα κατώτατα όρια, σε ευρώ, ώστε να απλουστευθεί η εφαρμογή των διατάξεων αυτών και, ταυτόχρονα, να εξασφαλισθεί η τήρηση των κατώτατων ορίων που προβλέπει η συμφωνία, τα οποία εκφράζονται σε ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα. Με αυτήν την προοπτική, ενδείκνυται επίσης να προβλεφθεί περιοδική αναθεώρηση των εκφρασμένων σε ευρώ κατώτατων ορίων, προκειμένου να προσαρμόζονται, εάν απαιτείται, ανάλογα με τις τυχόν διακυμάνσεις της αξίας του ευρώ σε σχέση με το ειδικό τραβηκτικό δικαίωμα. (18) Για την εφαρμογή των κανόνων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και για λόγους παρακολούθησης, ο τομέας των υπηρεσιών προσδιορίζεται καλύτερα εάν υποδιαιρεθεί σε κατηγορίες που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες θέσεις μιας κοινής ταξινόμησης και εάν οι κατηγορίες αυτές συγκεντρωθούν σε δύο παραρτήματα ΙΙ Α και ΙΙ Β, ανάλογα με το καθεστώς στο οποίο υπάγονται. Όσον αφορά τις υπηρεσίες του παραρτήματος ΙΙ Β, οι εφαρμοστέες διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να θίγουν την εφαρμογή των ειδικών κοινοτικών κανόνων που διέπουν τις υπηρεσίες αυτές. (19) Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, η πλήρης εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να περιορισθεί, για μια μεταβατική περίοδο, στις συμβάσεις στις οποίες η παρούσα οδηγία επιτρέπει την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων αύξησης των συναλλαγών εκτός των συνόρων. Οι συμβάσεις για τις άλλες υπηρεσίες θα πρέπει να παρακολουθούνται κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο, πριν να αποφασισθεί η πλήρης εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει, συνεπώς, να ορισθεί ο μηχανισμός της εν λόγω παρακολούθησης. Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει, παράλληλα, να επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να έχουν πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες. (20) Οι δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν οι αναθέτουσες αρχές στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και οι οποίες εμπίπτουν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών, καλύπτονται από την οδηγία 2004/17/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (9). Ωστόσο, οι συμβάσεις που συνάπτουν οι αναθέτουσες αρχές στο πλαίσιο δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης θαλάσσιων, παράκτιων ή ποτάμιων μεταφορών, πρέπει να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. (21) Λόγω της κατάστασης του πραγματικού ανταγωνισμού που επικρατεί στις αγορές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών ως απόρροια της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας για την ελευθέρωση του τομέα, θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας οι δημόσιες συμβάσεις του τομέα αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι αποσκοπούν κυρίως στο να παρέχεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να ασκούν ορισμένες δραστηριότητες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Οι δραστηριότητες αυτές καθορίζονται βάσει των ορισμών που χρησιμοποιούνται στα άρθρα 1, 2 και 8 της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών (10) και, συνεπώς, η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που εξαιρέθηκαν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ σύμφωνα το άρθρο 8 της εν λόγω οδηγίας. (22) Θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη για περιπτώσεις όπου είναι δυνατόν να μην εφαρμοσθούν μέτρα για τον συντονισμό διαδικασιών για λόγους οι οποίοι αφορούν την κρατική ασφάλεια ή κρατικά μυστικά ή λόγω ειδικών κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων, οι οποίοι απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες ή είναι σχετικοί με τη στάθμευση στρατευμάτων ή εφαρμόζονται ειδικά για διεθνείς οργανισμούς. (23) Βάσει του άρθρου 163 της συνθήκης, η ενθάρρυνση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης συνιστά ένα από τα μέσα ενίσχυσης των επιστημονικών και τεχνολογικών βάσεων της κοινοτικής βιομηχανίας, και το άνοιγμα δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών βοηθά στην πραγματοποίηση του στόχου αυτού. Η συγχρηματοδότηση προγραμμάτων έρευνας δεν θα πρέπει να καλύπτεται από την παρούσα οδηγία· επομένως, δεν καλύπτονται οι συμβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, εκτός από εκείνες οι καρποί των οποίων ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της ιδίας δραστηριότητας και υπό τον όρο ότι η παροχή υπηρεσιών αμείβεται εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή. (24) Στο πλαίσιο των υπηρεσιών, οι συμβάσεις απόκτησης, μίσθωσης ή σύστασης άλλων δικαιωμάτων επί ακινήτων παρουσιάζουν ιδιάζοντα χαρακτηριστικά, τα οποία καθιστούν απρόσφορη την εφαρμογή των κανόνων σύναψης δημοσίων συμβάσεων. (25) Η σύναψη των δημόσιων συμβάσεων για ορισμένες οπτικοακουστικές υπηρεσίες στον τομέα της ραδιοφωνίας θα πρέπει να μπορεί να λαμβάνει υπόψη προβληματισμούς που έχουν πολιτιστική και κοινωνική σημασία, οι οποίοι καθιστούν απρόσφορη την εφαρμογή των κανόνων σύναψης των συμβάσεων. Για τους λόγους αυτούς, πρέπει συνεπώς, να προβλεφθεί εξαίρεση για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν την αγορά, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη συμπαραγωγή προγραμμάτων έτοιμων προς χρησιμοποίηση και άλλων προπαρασκευαστικών υπηρεσιών, όπως οι συμβάσεις που αφορούν σενάρια ή καλλιτεχνικές επιδόσεις αναγκαίες για την παραγωγή του προγράμματος καθώς και οι συμβάσεις που αφορούν τον χρόνο μετάδοσης εκπομπών. Ωστόσο, η εξαίρεση αυτή δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στην προμήθεια του τεχνικού υλικού που είναι αναγκαίο για την παραγωγή, τη συμπαραγωγή και την εκπομπή αυτών των προγραμμάτων. Ως εκπομπή θα πρέπει να νοείται η μετάδοση και διανομή μέσω κάθε είδους ηλεκτρονικού δικτύου. (26) Οι υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού παρέχονται συνήθως από οργανισμούς ή πρόσωπα τα οποία ορίζονται ή επιλέγονται έτσι ώστε να μην είναι δυνατό να υπόκεινται σε κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. (27) Κατ' εφαρμογή της συμφωνίας, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες τις οποίες αφορά η παρούσα οδηγία δεν περιλαμβάνουν τα μέσα νομισματικής πολιτικής, τις τιμές συναλλάγματος, το δημόσιο χρέος, τη διαχείριση αποθεματικών και άλλες πολιτικές που αφορούν συναλλαγές επί τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, και ιδίως τις συναλλαγές που έχουν ως στόχο την απόκτηση χρηματικών πόρων ή κεφαλαίων από τις αναθέτουσες αρχές. Συνεπώς, δεν καλύπτονται οι συμβάσεις που αφορούν την έκδοση, την αγορά, την πώληση και τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων. Εξαιρούνται επίσης οι υπηρεσίες που παρέχονται από κεντρικές τράπεζες. (28) Η απασχόληση και η εργασία είναι βασικά στοιχεία για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους και συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη. Στο πλαίσιο αυτό, τα προγράμματα προστατευόμενων εργαστηρίων και προστατευόμενης απασχόλησης συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ένταξη ή επανένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, τα εργαστήρια αυτά ενδέχεται να μην είναι εις θέση να λαμβάνουν συμβόλαια υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού. Συνεπώς, είναι ενδεδειγμένο να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να παραχωρούν κατ' αποκλειστικότητα στα εργαστήρια αυτά το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ή να αναθέτουν κατ' αποκλειστικότητα την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης. (29) Οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από τους αγοραστές του δημοσίου θα πρέπει να επιτρέπουν το άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμό. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να είναι δυνατή η υποβολή προσφορών που αντικατοπτρίζουν την ποικιλία των τεχνικών λύσεων. Προς τούτο, αφενός, οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να μπορούν να ορίζονται ως προς τις επιδόσεις και τις λειτουργικές απαιτήσεις και, αφετέρου, σε περίπτωση αναφοράς στο ευρωπαϊκό πρότυπο ή, ελλείψει αυτού, στο εθνικό πρότυπο, πρέπει να εξετάζονται από τις αναθέτουσες αρχές προσφορές βασιζόμενες σε άλλες ισοδύναμες λύσεις. Προκειμένου να αποδεικνύουν την ισοδυναμία, οι προσφέροντες θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν κάθε αποδεικτικό μέσο. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογούν τυχόν απόφασή τους για τη μη ύπαρξη ισοδυναμίας σε συγκεκριμένη περίπτωση. Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να ορίσουν περιβαλλοντικές ανάγκες μεταξύ των τεχνικών προδιαγραφών δεδομένης σύμβασης μπορούν να προβλέπουν τα συγκεκριμένα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, όπως συγκεκριμένη μέθοδο παραγωγής, και/ή ειδικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ομάδων προϊόντων ή υπηρεσιών. Μπορούν, αλλά δεν είναι υποχρεωμένες, να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες προδιαγραφές που καθορίζουν τα οικολογικά σήματα, όπως το ευρωπαϊκό, το (πολυ) εθνικό ή οποιοδήποτε άλλο οικολογικό σήμα, εάν οι απαιτήσεις για το σήμα αναπτύσσονται και υιοθετούνται βάσει επιστημονικής πληροφόρησης μέσω μιας διαδικασίας στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι διανομείς ή οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, και εάν το σήμα είναι προσιτό και διαθέσιμο για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν, οσάκις αυτό είναι εφικτό, να θεσπίζουν τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή σχεδιασμό για όλους τους χρήστες. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς ούτως ώστε όλοι οι προσφέροντες να γνωρίζουν τι καλύπτουν οι απαιτήσεις που θεσπίζουν οι αναθέτουσες αρχές. (30) Οι συμπληρωματικές πληροφορίες για τις συμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνονται, όπως συνηθίζεται στα κράτη μέλη, στο τεύχος της συγγραφής υποχρεώσεων που αφορά κάθε σύμβαση ή σε άλλο ισοδύναμο έγγραφο. (31) Οι αναθέτουσες αρχές οι οποίες πραγματοποιούν ιδιαίτερα πολύπλοκα έργα ενδέχεται, χωρίς να φέρουν καμία ευθύνη οι ίδιες, να βρεθούν αντικειμενικά σε αδυναμία να ορίσουν τα μέσα που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους ή να εκτιμήσουν τι μπορεί να προσφέρει η αγορά από την άποψη τεχνικών λύσεων ή/και χρηματοδοτικών/νομικών λύσεων. Η κατάσταση αυτή μπορεί ιδίως να παρουσιασθεί όσον αφορά την εκτέλεση σημαντικών έργων υποδομής ολοκληρωμένων μεταφορών, την υλοποίηση μεγάλων δικτύων πληροφορικής και την υλοποίηση έργων που απαιτούν περίπλοκη και διαρθρωμένη χρηματοδότηση, η χρηματοοικονομική και νομική οργάνωση της οποίας δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί εκ των προτέρων. Στον βαθμό που η χρησιμοποίηση ανοικτών ή κλειστών διαδικασιών δεν επιτρέπει την ανάθεση τέτοιων συμβάσεων, θα πρέπει, ως εκ τούτου, να προβλεφθεί μια ευέλικτη διαδικασία που να διασφαλίζει τόσο τον ανταγωνισμό μεταξύ των οικονομικών φορέων όσο και την ανάγκη των αναθετουσών αρχών να συζητούν με κάθε υποψήφιο όλες τις πτυχές της σύμβασης. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τρόπο που να περιορίζει ή να νοθεύει τον ανταγωνισμό, ιδίως με την τροποποίηση βασικών στοιχείων των προσφορών ή με την επιβολή νέων ουσιωδών στοιχείων στον προσφέροντα που έχει επιλεγεί, ή με την εμπλοκή οποιουδήποτε άλλου προσφέροντος εκτός εκείνου που έχει υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. (32) Προκειμένου να ευνοηθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, συνιστάται να συμπεριληφθούν διατάξεις σχετικά με την υπεργολαβία. (33) Οι όροι εκτέλεσης μιας σύμβασης συνάδουν με την παρούσα οδηγία, εφόσον δεν εισάγουν άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις και αναγγέλλονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων. Μπορούν, μεταξύ άλλων, να έχουν ως αντικείμενο την ενθάρρυνση της επιτόπιας επαγγελματικής κατάρτισης, τη χρησιμοποίηση ατόμων με ιδιαίτερες δυσκολίες ένταξης, την καταπολέμηση της ανεργίας ή την προστασία του περιβάλλοντος. Παραδείγματος χάριν, μπορούν να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι ισχύουσες για την εκτέλεση της σύμβασης υποχρεώσεις πρόσληψης μακροχρόνια ανέργων ή ανάληψης δραστηριοτήτων κατάρτισης για τους άνεργους ή τους νέους, ουσιαστικής τήρησης των διατάξεων των θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, και πρόσληψης ενός αριθμού ατόμων με ειδικές ανάγκες που υπερβαίνει εκείνον που επιβάλλει η εθνική νομοθεσία. (34) Οι νόμοι, οι κανονισμοί και οι συλλογικές συμβάσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, που ισχύουν σε θέματα συνθηκών εργασίας και ασφάλειας στην εργασία, εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση δημόσιας σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί, καθώς και η εφαρμογή τους, συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο. Στις διασυνοριακές περιπτώσεις, όπου οι εργαζόμενοι ενός κράτους μέλους παρέχουν υπηρεσίες σε ένα άλλο κράτος μέλος για την υλοποίηση μιας δημόσιας σύμβασης, η οδηγία 96/71/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (11), αναφέρει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται στη χώρα υποδοχής όσον αφορά αυτούς τους αποσπασμένους εργαζομένους. Εάν το εθνικό δίκαιο περιέχει διατάξεις προς τον σκοπό αυτόν, η μη τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων μπορεί να θεωρηθεί σοβαρό παράπτωμα ή παράβαση της επαγγελματικής δεοντολογίας εκ μέρους του οικείου οικονομικού φορέα δυνάμενη να επιφέρει τον αποκλεισμό αυτού του οικονομικού φορέα από τη διαδικασία σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης. (35) Λαμβανομένων υπόψη των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών καθώς και των απλουστεύσεων που μπορούν να επιφέρουν στο επίπεδο της δημοσιότητας των συμβάσεων και στην αποτελεσματικότητα και διαφάνεια των διαδικασιών σύναψης, τα ηλεκτρονικά μέσα θα πρέπει να εξισώνονται με τα κλασικά μέσα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Στο μέτρο του δυνατού, το μέσο και η τεχνολογία που επιλέγονται θα πρέπει να είναι συμβατά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τα άλλα κράτη μέλη. (36) Η ανάπτυξη πραγματικού ανταγωνισμού στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων απαιτεί τη δημοσιότητα σε κοινοτικό επίπεδο των σχετικών προκηρύξεων που συντάσσουν οι αναθέτουσες αρχές των κρατών μελών. Οι πληροφορίες που περιέχονται στις προκηρύξεις αυτές πρέπει να επιτρέπουν στους οικονομικούς φορείς της Κοινότητας να κρίνουν αν οι προτεινόμενες συμβάσεις τους ενδιαφέρουν. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να λαμβάνουν επαρκώς γνώση του αντικειμένου της προκήρυξης και των όρων που τη συνοδεύουν. Είναι λοιπόν σημαντικό να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη προβολή των δημοσιευμένων προκηρύξεων με τα κατάλληλα μέσα, όπως τα τυποποιημένα έγγραφα προκηρύξεων συμβάσεων και το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (Common Procurement Vocabulary, CPV), το οποίο προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12), καθώς και η ονοματολογία αναφοράς για τις δημόσιες συμβάσεις. Στις κλειστές διαδικασίες, η δημοσιότητα θα πρέπει να έχει ιδίως σκοπό να δίδει τη δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς των κρατών μελών να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τις συμβάσεις ζητώντας από τις αναθέτουσες αρχές προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών υπό τους απαιτούμενους όρους. (37) Η οδηγία 1999/93/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές (13) και η οδηγία 2000/31/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (14), θα πρέπει, στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, να εφαρμόζονται στη διαβίβαση πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα. Οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και οι κανόνες που εφαρμόζονται στους διαγωνισμούς στον τομέα των υπηρεσιών, απαιτούν υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας από εκείνο που προβλέπεται στις εν λόγω οδηγίες. Κατά συνέπεια, οι μηχανισμοί ηλεκτρονικής παραλαβής προσφορών, αιτήσεων συμμετοχής, καθώς και των μελετών και σχεδίων, θα πρέπει να πληρούν ειδικές πρόσθετες απαιτήσεις. Προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί κατά το δυνατόν η χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών και ιδίως προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών. Εξάλλου, η ύπαρξη συστημάτων εθελοντικής πιστοποίησης θα μπορούσε να αποτελέσει ευνοϊκό πλαίσιο για τη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών πιστοποίησης των εν λόγω μηχανισμών. (38) Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων εξοικονομεί χρόνο. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μείωση των ελάχιστων προθεσμιών όταν χρησιμοποιούνται τα εν λόγω ηλεκτρονικά μέσα, υπό τον όρο, ωστόσο, ότι οι προθεσμίες συμβιβάζονται με το συγκεκριμένο τρόπο διαβίβασης που προβλέπεται σε κοινοτικό επίπεδο. (39) Ο έλεγχος της καταλληλότητας του προσφέροντος, στις ανοικτές διαδικασίες, και των υποψηφίων, στις κλειστές και στις με διαπραγμάτευση διαδικασίες μαζί με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού καθώς και στον ανταγωνιστικό διάλογο, και η επιλογή τους θα πρέπει να γίνονται υπό συνθήκες διαφάνειας. Προς τούτο, είναι σκόπιμο να αναφέρονται τα κριτήρια, τα οποία δεν θα εισάγουν διακρίσεις, και τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι αναθέτουσες αρχές προκειμένου να επιλέγουν τους ανταγωνιζόμενους καθώς και τα μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι οικονομικοί φορείς για να αποδεικνύουν ότι πληρούν τα κριτήρια αυτά. Με αυτό το πνεύμα διαφάνειας, η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να αναφέρει, κατά την προκήρυξη μίας σύμβασης, τα κριτήρια επιλογής που θα χρησιμοποιήσει για την επιλογή, καθώς και το επίπεδο ειδικών ικανοτήτων που απαιτεί ενδεχομένως από τους οικονομικούς φορείς για να τους δεχθεί στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης. (40) Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να περιορίζει τον αριθμό των υποψηφίων, στις κλειστές και στις με διαπραγμάτευση διαδικασίες, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, καθώς και στον ανταγωνιστικό διάλογο. Η μείωση του αριθμού των υποψηφίων θα πρέπει να γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που επισημαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού. Τα εν λόγω αντικειμενικά κριτήρια δεν συνεπάγονται κατ' ανάγκην την πραγματοποίηση στάθμισης. Σχετικά με τα κριτήρια που αφορούν την προσωπική κατάσταση του οικονομικού φορέα, η ύπαρξη στην προκήρυξη διαγωνισμού μιας γενικής παραπομπής στις περιπτώσεις του άρθρου 45 θεωρείται αρκετή. (41) Στον ανταγωνιστικό διάλογο και στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, λόγω της ευελιξίας που μπορεί να απαιτείται και των υπερβολικά υψηλών δαπανών που συνδέονται με αυτές τις μεθόδους σύναψης συμβάσεων, θα πρέπει να επιτρέπεται στις αναθέτουσες αρχές να προβλέπουν μια διαδικασία σε διαδοχικές φάσεις ώστε να μειώνεται βαθμιαία, βάσει κριτηρίων ανάθεσης που θα έχουν επισημανθεί εκ των προτέρων, ο αριθμός προσφορών που θα συνεχίσουν να συζητούν ή να διαπραγματεύονται. Αυτή η μείωση θα πρέπει να εξασφαλίζει πραγματικό ανταγωνισμό, εφόσον ο αριθμός των κατάλληλων λύσεων ή υποψηφίων το επιτρέπει. (42) Οι κοινοτικοί κανόνες που αφορούν την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, των πτυχίων ή των άλλων αποδεικτικών τυπικών προσόντων εφαρμόζονται όταν πρέπει να αποδεικνύεται η κατοχή συγκεκριμένων προσόντων προκειμένου να επιτραπεί η συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή σε διαγωνισμό μελετών. (43) Θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάθεση δημόσιων συμβάσεων σε οικονομικούς φορείς που έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση ή που έχουν κριθεί ένοχοι δωροδοκίας ή απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οσάκις απαιτείται, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να ζητούν από τους υποψηφίους/τους προσφέροντες τα σχετικά έγγραφα και, εάν έχουν αμφιβολίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση ενός υποψηφίου/προσφέροντος, μπορούν να ζητούν τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Οι εν λόγω οικονομικοί φορείς θα πρέπει να αποκλείονται όταν περιέρχεται σε γνώση της αναθέτουσας αρχής απόφαση σχετική με τα προαναφερθέντα αδικήματα η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και έχει ισχύ δεδικασμένου. Εάν το εθνικό δίκαιο περιέχει διατάξεις προς τον σκοπό αυτόν, η μη τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων όσον αφορά τις παράνομες συμπράξεις, η οποία έχει διαπιστωθεί με τελεσίδικη απόφαση ή με απόφαση έχουσα ισοδύναμα αποτελέσματα, μπορεί να θεωρείται ως αδίκημα το οποίο θίγει την επαγγελματική ακεραιότητα του οικονομικού φορέα ή ως σοβαρό παράπτωμα. (44) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η εφαρμογή μέτρων ή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης αιτιολογείται από τη φύση των έργων ή/και των υπηρεσιών, είναι δυνατό να απαιτείται η εφαρμογή τέτοιων μέτρων ή συστημάτων. Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ανεξαρτήτως της καταγραφής τους σύμφωνα με τις κοινοτικές πράξεις, όπως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 761/2001 (EMAS) (17), μπορούν να καταδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του οικονομικού φορέα να εκτελέσει τη σύμβαση. Εξάλλου, η περιγραφή, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, των μέτρων που εφαρμόζει ώστε να διασφαλίσει ισοδύναμο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, θα πρέπει να γίνεται δεκτή ως εναλλακτικό αποδεικτικό μέσο των καταγεγραμμένων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. (45) Η παρούσα οδηγία προβλέπει τη δυνατότητα τα κράτη μέλη να καταρτίζουν επίσημους καταλόγους εργολάβων, προμηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών ή να καθιερώνουν πιστοποίηση από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς καθώς και να περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα μιας τέτοιας καταγραφής ή πιστοποιητικού στο πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων σε άλλο κράτος μέλος. Όσον αφορά τους επίσημους καταλόγους των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η νομολογία του Δικαστηρίου σε περιπτώσεις που ένας οικονομικός φορέας ο οποίος αποτελεί μέρος ομίλου επικαλείται τις οικονομικές, χρηματοδοτικές ή τεχνικές δυνατότητες άλλων εταιρειών του ομίλου προκειμένου να στηρίξει την αίτηση εγγραφής του. Στην περίπτωση αυτή, εναπόκειται στον οικονομικό φορέα να αποδεικνύει ότι διαθέτει πράγματι τα μέσα αυτά καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της εγγραφής. Για τους σκοπούς της εγγραφής αυτής, ένα κράτος μέλος μπορεί να καθορίζει τα επίπεδα των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούνται· μπορεί, παραδείγματος χάριν, στην περίπτωση που ο εν λόγω φορέας επικαλείται τις χρηματοδοτικές δυνατότητες άλλης εταιρείας του ομίλου, να απαιτεί εν ανάγκη την από κοινού και χωριστά δέσμευση της εταιρείας αυτής. (46) Η ανάθεση της σύμβασης θα πρέπει να πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που εξασφαλίζουν την τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της αρχής της αποφυγής των διακρίσεων και της αρχής της ίσης μεταχείρισης και εγγυώνται την αξιολόγηση των προσφορών υπό συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού. Συνεπώς, ενδείκνυται να γίνεται δεκτή η εφαρμογή δύο μόνο κριτηρίων ανάθεσης, ήτοι των κριτηρίων της «χαμηλότερης τιμής» και της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς». (47) Στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, τα κριτήρια ανάθεσης δεν πρέπει να θίγουν την εφαρμογή εθνικών διατάξεων που διέπουν την αμοιβή ορισμένων υπηρεσιών, όπως είναι, παραδείγματος χάριν, οι αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών ή δικηγόρων και, στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, την εφαρμογή εθνικών διατάξεων που καθορίζουν σταθερή τιμή για σχολικά βιβλία. (48) Ορισμένες τεχνικές προϋποθέσεις, ιδίως αυτές που αφορούν τις γνωμοδοτήσεις, τις στατιστικές εκθέσεις καθώς και την ονοματολογία που χρησιμοποιείται και τους όρους αναφοράς αυτής της ονοματολογίας, απαιτείται να εγκρίνονται και να τροποποιούνται ανάλογα με την εξέλιξη των τεχνικών αναγκών. Επίσης, πρέπει να ενημερώνονται οι κατάλογοι αναθετουσών αρχών που αναφέρονται στα παραρτήματα. Ενδείκνυται, επομένως, να προβλεφθεί προς τούτο μια ευέλικτη και ταχεία διαδικασία έκδοσης. (49) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (18). (50) Ο κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1971, περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες (19), θα πρέπει να ισχύει για τον υπολογισμό των προθεσμιών που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία. (51) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών σχετικά με τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών 92/50/EOK, 93/36/EOK και 93/37/EOK, που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙ, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι Ορισμοί και γενικές αρχές — Ορισμοί — Αρχές που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων — Εκχώρηση ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων: ρήτρα αποφυγής διακρίσεων ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ Κανόνες που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικές διατάξεις — Οικονομικοί φορείς — Όροι σχετικά με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου — Εχεμύθεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Πεδίο εφαρμογής ΤΜΗΜΑ 1 — Κατώτατα όρια — Ποσά των κατώτατων ορίων των δημοσίων συμβάσεων — Συμβάσεις που επιδοτούνται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50 % από τις αναθέτουσες αρχές — Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των δημόσιων συμβάσεων, των συμφωνιών-πλαίσιο και των δυναμικών συστημάτων αγορών ΤΜΗΜΑ 2 — Ειδικές περιστάσεις — Συμβάσεις στον τομέα της άμυνας — Δημόσιες συμβάσεις και συμφωνίες-πλαίσιο που συνάπτονται από κεντρικές αρχές προμηθειών ΤΜΗΜΑ 3 — Εξαιρούμενες συμβάσεις — Συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών — Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών — Απόρρητες συμβάσεις ή συμβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας — Συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει διεθνών κανόνων — Ειδικές εξαιρέσεις — Συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών — Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος ΤΜΗΜΑ 4 — Ειδικό καθεστώς — Παραχωρούμενες συμβάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Καθεστώτα που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών — Συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ Α — Συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ Β — Μεικτές συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ Α και υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Ειδικοί κανόνες οι οποίοι αφορούν τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα έγγραφα της σύμβασης — Τεχνικές προδιαγραφές — Εναλλακτικές προσφορές — Υπεργολαβίες — Όροι εκτέλεσης της σύμβασης — Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Διαδικασίες — Χρήση των ανοικτών, κλειστών και με διαπραγμάτευση διαδικασιών και του ανταγωνιστικού διαλόγου — Ανταγωνιστικός διάλογος — Περιπτώσεις στις οποίες δικαιολογείται η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού — Περιπτώσεις στις οποίες δικαιολογείται η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού — Συμφωνίες-πλαίσιο — Δυναμικά συστήματα αγορών — Συμβάσεις δημοσίων έργων: ειδικοί κανόνες που αφορούν την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας ΤΜΗΜΑ 1 — Δημοσίευση των προκηρύξεων — Προκηρύξεις — Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων — Μη υποχρεωτική δημοσίευση ΤΜΗΜΑ 2 — Προθεσμίες — Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και για την παραλαβή των προσφορών — Ανοικτές διαδικασίες: Συγγραφή υποχρεώσεων, έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες ΤΜΗΜΑ 3 — Περιεχόμενο και τρόποι διαβίβασης των πληροφοριών — Προσκλήσεις υποβολής προσφορών, συμμετοχής στο διάλογο ή διαπραγμάτευσης — Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων ΤΜΗΜΑ 4 — Επικοινωνίες — Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες ΤΜΗΜΑ 5 - Πρακτικά — Περιεχόμενο των πρακτικών ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Διεξαγωγή της διαδικασίας ΤΜΗΜΑ 1 — Γενικές διατάξεις — Έλεγχος της καταλληλότητας, επιλογή των συμμετεχόντων και ανάθεση των συμβάσεων ΤΜΗΜΑ 2 - Κριτήρια ποιοτικής επιλογής — Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφεύγοντος — Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας — Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια — Τεχνικές και/ή επαγγελματικές ικανότητες — Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας — Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης — Συμπληρωματική τεκμηρίωση και πληροφορίες — Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ΤΜΗΜΑ 3 — Ανάθεση της σύμβασης — Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων — Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών — Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ Κανόνες στον τομέα των συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων — Πεδίο εφαρμογής — Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής — Δημοσίευση της προκήρυξης στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων — Προθεσμία — Υπεργολαβία — Ανάθεση συμπληρωματικών έργων στον ανάδοχο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις που συνάπτουν οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης που είναι αναθέτουσες αρχές — Εφαρμοστέοι κανόνες ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις που συνάπτουν οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης που δεν είναι αναθέτουσες αρχές — Κανόνες δημοσιότητας: κατώτατο όριο και εξαιρέσεις — Δημοσίευση της προκήρυξης — Προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και την παραλαβή των προσφορών ΤΙΤΛΟΣ IV Κανόνες που εφαρμόζονται στους διαγωνισμούς μελετών στον τομέα των υπηρεσιών — Γενικές διατάξεις — Πεδίο εφαρμογής — Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής — Προκηρύξεις — Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων για τους διαγωνισμούς μελετών — Μέσα επικοινωνίας — Επιλογή των ανταγωνιζομένων — Σύνθεση της κριτικής επιτροπής — Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής ΤΙΤΛΟΣ V Στατιστικές υποχρεώσεις, εκτελεστικές αρμοδιότητες και τελικές διατάξεις — Στατιστικές υποχρεώσεις — Περιεχόμενο στατιστικής κατάστασης — Συμβουλευτική επιτροπή — Αναθεώρηση των κατωτάτων ορίων — Τροποποιήσεις — Εφαρμογή — Μηχανισμοί παρακολούθησης — Κατάργηση — Έναρξη ισχύος — Αποδέκτες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ — Κατάλογος των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο β) — Υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο δ) Παράρτημα ΙΙ Α Παράρτημα ΙΙ Β — Κατάλογος των οργανισμών και των κατηγοριών οργανισμών δημοσίου δικαίου που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 9 δεύτερο εδάφιο — Κεντρικές κυβερνητικές αρχές — Κατάλογος των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 7, όσον αφορά τις συμβάσεις που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές στον τομέα της άμυνας — Ορισμός ορισμένων τεχνικών προδιαγραφών — Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις — Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων — Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων — Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις συμβάσεων του αναδόχου σύμβασης παραχώρησης που δεν είναι αναθέτουσα αρχή — Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις διαγωνισμών μελετών στον τομέα των υπηρεσιών — Προδιαγραφές σχετικά με τη δημοσίευση — Μητρώα — Συμβάσεις δημοσίων έργων — Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών — Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών — Απαιτησεισ σχετικα με ta συστηματα ηλεκτρονικησ παραλαβησ των προσφορων, των αιτησεων συμμετοχησ ή των σχεδιων και μελετων στουσ διαγωνισμουσ μελετων — Προθεσμιεσ μεταφορασ στο εθνικο δικαιο και εφαρμογησ (άρθρο 80) — Πινακασ αντιστοιχιασ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ Άρθρο 1 Ορισμοί 1.   Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζονται οι ορισμοί που παρατίθενται στις παραγράφους 2 έως 15. α) Οι «δημόσιες συμβάσεις» είναι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων και μιας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας. β) Οι «δημόσιες συμβάσεις έργων» είναι δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση, είτε συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση, εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι ή ενός έργου, είτε ακόμη την πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόμενες από την αναθέτουσα αρχή ανάγκες. Ως «έργο», νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού που προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό μια οικονομική ή τεχνική λειτουργία. γ) Οι «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» είναι δημόσιες συμβάσεις άλλες από αυτές που αναφέρονται στο σημείο β), οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. δ) Οι «δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» είναι δημόσιες συμβάσεις, πλην των δημόσιων συμβάσεων έργων ή προμηθειών, που έχουν ως αντικείμενο την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ. 3.   Η «σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων» είναι μια σύμβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με μια δημόσια σύμβαση έργων, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου είτε στο δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής. 4.   Η «σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών» είναι μια σύμβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με μια δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης της υπηρεσίας είτε στο δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής. 5.   Η «συμφωνία-πλαίσιο» είναι μια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, ενδεχομένως, τις προβλεπόμενες ποσότητες. 6.   Το «δυναμικό σύστημα αγορών» είναι μια καθ' ολοκληρίαν ηλεκτρονική διαδικασία για αγορές τρέχουσας χρήσης, της οποίας τα γενικά διαθέσιμα στην αγορά χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής και είναι περιορισμένη χρονικώς και ανοικτή καθ' όλη τη διάρκειά της σε κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής και έχει υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων. 7.   Ο «ηλεκτρονικός πλειστηριασμός» είναι μια επαναληπτική διαδικασία που βασίζεται σε έναν ηλεκτρονικό μηχανισμό παρουσίασης νέων, μειωμένων τιμών ή/και νέων αξιών όσον αφορά ορισμένα στοιχεία των προσφορών, η οποία διεξάγεται έπειτα από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, επιτρέποντας την ταξινόμησή τους με βάση αυτόματης μεθόδους αξιολόγησης. Συνεπώς, ορισμένες συμβάσεις υπηρεσιών ή έργων οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού, όπως ο σχεδιασμός έργων, δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. 8.   Ως «εργολήπτης», «προμηθευτής» και «πάροχος υπηρεσιών» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέας του δημοσίου, ή κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή/και οργανισμών, που προσφέρει αντιστοίχως την εκτέλεση εργασιών ή/και έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά. Ο όρος «οικονομικός φορέας» καλύπτει ταυτόχρονα τις έννοιες «εργολήπτης», «προμηθευτής» και «πάροχος υπηρεσιών» και χρησιμοποιείται μόνο για λόγους απλούστευσης του κειμένου. Ο οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά αναφέρεται ως «προσφέρων». Εκείνος που έχει ζητήσει να του αποσταλεί πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία κλειστή ή με διαπραγμάτευση ή σε ανταγωνιστικό διάλογο, αναφέρεται ως «υποψήφιος». 9.   Ως «αναθέτουσες αρχές» νοούνται: το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Ως «οργανισμός δημοσίου δικαίου», νοείται κάθε οργανισμός: α) ο οποίος έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν εμπίπτουν στον βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα. β) ο οποίος έχει νομική προσωπικότητα, και γ) η δραστηριότητα του οποίου χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, ή η διαχείριση του οποίου υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς, ή του οποίου περισσότερο από το ήμισυ των μελών του διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου του, διορίζεται από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Οι κατάλογοι, μη εξαντλητικοί, των οργανισμών και των κατηγοριών οργανισμών δημοσίου δικαίου που πληρούν τα κριτήρια τα οποία απαριθμούνται στο δεύτερο εδάφιο σημεία α), β) και γ), παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν κατά διαστήματα στην Επιτροπή τις μεταβολές που επήλθαν στους καταλόγους τους. 10.   Ως «κεντρική αρχή προμηθειών», νοείται μια αναθέτουσα αρχή η οποία: — αποκτά προϊόντα ή/και υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές, ή — αναθέτει δημόσιες συμβάσεις ή συνάπτει συμφωνίες-πλαίσιο για έργα, προϊόντα ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές. α) «Ανοικτές διαδικασίες» είναι οι διαδικασίες στο πλαίσιο των οποίων κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά. β) «Κλειστές διαδικασίες» είναι οι διαδικασίες στις οποίες κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει αλλά στο πλαίσιο των οποίων μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή μπορούν να υποβάλλουν προσφορά. γ) «Ανταγωνιστικός διάλογος» είναι η διαδικασία στην οποία κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει και στην οποία η αναθέτουσα αρχή διεξάγει διάλογο με τους υποψηφίους που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή προκειμένου να βρεθούν μία ή περισσότερες λύσεις που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της, και βάσει της οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που επελέγησαν καλούνται να υποβάλλουν προσφορά. — δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να καθορίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 3, σημεία β), γ) ή δ), τα τεχνικά μέσα τα οποία θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τους στόχους τους, ή/και — δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να προσδιορίσουν τη νομική ή/και χρηματοοικονομική οργάνωση ενός σχεδίου. δ) «Διαδικασίες με διαπραγμάτευση» είναι οι διαδικασίες στο πλαίσιο των οποίων οι αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται με τους οικονομικούς φορείς της επιλογής τους και διαπραγματεύονται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς. ε) Οι «διαγωνισμοί μελετών» είναι οι διαδικασίες που επιτρέπουν στην αναθέτουσα αρχή να αποκτήσει,, κυρίως στους τομείς της χωροταξίας, της πολεοδομίας, της αρχιτεκτονικής των έργων πολιτικού μηχανικού ή της επεξεργασίας δεδομένων, μια μελέτη ή ένα σχέδιο που επιλέγεται από κριτική επιτροπή έπειτα από διαγωνισμό, με ή χωρίς την απονομή βραβείων. 12.   Με τον όρο «γραπτώς», νοείται κάθε σύνολο λέξεων ή αριθμών το οποίο μπορεί να διαβιβάζεται, να αναπαράγεται και στη συνέχεια να γνωστοποιείται. Το σύνολο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα. 13.   Ως «ηλεκτρονικό μέσο», νοείται ένα μέσο που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και αποθήκευσης δεδομένων, τα οποία εκπέμπονται, διακινούνται ή παραλαμβάνονται με ενσύρματη μετάδοση, με ραδιοκύματα, με οπτικά μέσα ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα. 14.   Το «Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις», (Common Procurement Vocabulary CVP), επισημαίνει την ονοματολογία αναφοράς που εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις, η οποία υιοθετήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η αντιστοιχία με τις άλλες υπάρχουσες ονοματολογίες. Σε περίπτωση διισταμένων ερμηνειών ως προς το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, λόγω ενδεχόμενων διαφορών μεταξύ της ονοματολογίας CPV και της ονοματολογίας της NACE που χρησιμοποιείται στο Παράρτημα Ι, ή μεταξύ της ονοματολογίας CPV και της ονοματολογίας CPC (προσωρινή μορφή) που χρησιμοποιείται στο παράρτημα ΙΙ, υπερισχύει αντίστοιχα η ονοματολογία NACE ή η ονοματολογία CPC. 15.   Για τους σκοπούς του άρθρου 13, του άρθρου 57 σημείο α) και του άρθρου 68 σημείο β), νοούνται ως: α) «Δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο», η δημόσια τηλεπικοινωνιακή υποδομή, μέσω της οποίας γίνεται η μεταφορά σημάτων μεταξύ συγκεκριμένων τερματικών σημείων του δικτύου, με ενσύρματη μετάδοση, με δέσμες ερτζιανών κυμάτων, με οπτικά μέσα ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα: β) «Τερματικό σημείο του δικτύου», το σύνολο των φυσικών συνδέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών πρόσβασης που απαρτίζουν το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και είναι απαραίτητες για την πρόσβαση σε αυτό και τη μέσω αυτού αποτελεσματική επικοινωνία. γ) «Δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες», οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες την παροχή των οποίων έχουν αναθέσει ειδικά τα κράτη μέλη, ιδίως σε έναν ή περισσότερους τηλεπικοινωνιακούς φορείς. δ) «Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες», οι υπηρεσίες οι οποίες συνίστανται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, στη διαβίβαση και τη διακίνηση σημάτων μέσω του δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου με τη βοήθεια τηλεπικοινωνιακών μεθόδων, εξαιρουμένων των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών. Άρθρο 2 Aρχές που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια. Άρθρο 3 Εκχώρηση ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων: ρήτρα αποφυγής διακρίσεων Όταν μια αναθέτουσα αρχή εκχωρεί σε φορέα που δεν αποτελεί τέτοια αναθέτουσα αρχή, ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα για την άσκηση δραστηριότητας δημόσιας υπηρεσίας, η πράξη εκχώρησης του δικαιώματος αυτού προβλέπει ότι, κατά τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών με τρίτους στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, ο εν λόγω φορέας πρέπει να τηρεί την αρχή της αποφυγής διακρίσεων λόγω εθνικότητας. ΤΙΤΛΟΣ II ΚΑΝΌΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΌΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΌΣΙΕΣ ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Γενικές διατάξεις Άρθρο 4 Οικονομικοί φορείς 1.   Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν τη συγκεκριμένη παροχή, δεν είναι δυνατόν να απορρίπτονται με μοναδική αιτιολόγηση το γεγονός ότι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η ανάθεση της σύμβασης, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Είναι δυνατόν, ωστόσο, στην περίπτωση των δημόσιων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών καθώς και των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών που καλύπτουν, επιπλέον, εργασίες ή/και υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, να ζητείται από τα νομικά πρόσωπα να αναφέρουν, στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων που επιφορτίζονται με την εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής. 2.   Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων δύνανται να υποβάλλουν προσφορές ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να απαιτούν να έχουν οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων συγκεκριμένη νομική μορφή· ωστόσο, η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληφθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Άρθρο 5 Όροι σχετικά με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου Κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν στις σχέσεις τους εξίσου ευνοϊκούς όρους με εκείνους που παρέχουν στους οικονομικούς φορείς τρίτων χωρών κατ' εφαρμογή της συμφωνίας περί δημοσίων συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (εφεξής: «συμφωνία»). Για το σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις, στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής Επιτροπής Δημοσίων Συμβάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 77, ως προς τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατ' εφαρμογή της συμφωνίας. Άρθρο 6 Εχεμύθεια Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, ιδίως εκείνων που αφορούν τις υποχρεώσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση των συναπτομένων συμβάσεων και την ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 παράγραφος 4 και στο άρθρο 41, και σύμφωνα προς το εθνικό δίκαιο στο οποίο υπόκειται η αναθέτουσα αρχή, η τελευταία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Πεδίο εφαρμογής Τμημα 1 Κατώτατα όρια Άρθρο 7 Ποσά των κατώτατων ορίων των δημοσίων συμβάσεων Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που δεν εξαιρούνται δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 11 και στα άρθρα 12 έως 18, και των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα ακόλουθα κατώτατα όρια: α) 162 000 EUR, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, εκτός αυτών που καλύπτονται από το σημείο β), τρίτη περίπτωση, που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές οι οποίες είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές του παραρτήματος IV· όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει μόνο για τις συμβάσεις που αφορούν τα οριζόμενα στο παράρτημα V προϊόντα. β) 249 000 EUR, — για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο παράρτημα IV, — για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα IV και οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, όταν οι συμβάσεις αφορούν προϊόντα τα οποία δεν καλύπτει το παράρτημα V, — για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτονται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή και οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του Παραρτήματος ΙΙ Α, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 των οποίων οι θέσεις στο CPV είναι αντίστοιχες με τους αριθμούς αναφοράς CPC 7524, 7525 και 7526, ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ Β. γ) 6 242 000 EUR για τις δημόσιες συμβάσεις έργων. Άρθρο 8 Συμβάσεις που επιδοτούνται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50 % από τις αναθέτουσες αρχές Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται κατά τη σύναψη: α) συμβάσεων που επιδοτούνται άμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % από τις αναθέτουσες αρχές και των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ ισούται με ή υπερβαίνει τα 6 242 000 EUR: — όταν οι συμβάσεις αυτές αφορούν δραστηριότητες πολιτικού μηχανικού κατά την έννοια του παραρτήματος Ι, — όταν οι συμβάσεις αυτές έχουν σχέση με νοσοκομεία, αθλητικούς εξοπλισμούς, εγκαταστάσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας, σχολικά και πανεπιστημιακά κτίρια και κτίρια διοικητικής χρήσης. β) συμβάσεων υπηρεσιών που επιδοτούνται άμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % από τις αναθέτουσες αρχές και των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ ισούται με ή υπερβαίνει τα 249 000 EUR, όταν οι συμβάσεις αυτές σχετίζονται με σύμβαση έργων κατά την έννοια του σημείου α). Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου οι αναθέτουσες αρχές που χορηγούν τις επιδοτήσεις αυτές να μεριμνούν ώστε να τηρείται η παρούσα οδηγία όταν οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται από έναν ή περισσότερους φορείς, άλλους από τους ίδιους τους αναθέτοντες φορείς, ή να τηρούν την παρούσα οδηγία όταν συνάπτουν οι ίδιες τις συμβάσεις αυτές εξ ονόματος και για λογαριασμό των εν λόγω άλλων φορέων. Άρθρο 9 Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των δημόσιων συμβάσεων, των συμφωνιών-πλαίσιο και των δυναμικών συστημάτων αγορών 1.   Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας δημόσιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, εκτός ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή. Στον υπολογισμό αυτό, λαμβάνεται υπόψη το εκτιμώμενο συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένων κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης. Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή προβλέπει βραβεία ή την καταβολή ποσών στους υποψήφιους ή προσφέροντες, λαμβάνει τα ποσά αυτά υπόψη της κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 2.   Η αποτίμηση αυτή πρέπει να ισχύει τη στιγμή της αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 ή, στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται μια τέτοια προκήρυξη, τη στιγμή που η αναθέτουσα αρχή αρχίζει τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. 3.   Κανένα σχέδιο έργου και κανένα σχέδιο αγοράς για την απόκτηση συγκεκριμένης ποσότητας προμηθειών ή/και υπηρεσιών δεν μπορεί να κατατέμνεται προς αποφυγή της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 4.   Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το ποσό των έργων καθώς και η συνολική εκτιμώμενη αξία των αναγκαίων προμηθειών για την εκτέλεση των έργων που τίθενται στη διάθεση του εργολήπτη από τις αναθέτουσες αρχές. α) Όταν ένα σχεδιαζόμενο έργο ή ένα σχέδιο αγοράς υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων αυτών των τμημάτων. β) Όταν ένα σχέδιο αγοράς για την απόκτηση ομοιογενών προμηθειών μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η εκτιμώμενη συνολική αξία αυτών των τμημάτων κατά την εφαρμογή του άρθρου 7 σημεία α) και β). 6.   Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που έχουν ως αντικείμενο τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση, ή τη μίσθωση-πώληση προϊόντων, η αξία που λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, είναι η εξής: α) στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων ορισμένου χρόνου, εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από δώδεκα μήνες, η συνολική εκτιμώμενη αξία για τη διάρκεια της σύμβασης ή, εφόσον η διάρκεια της σύμβασης είναι μεγαλύτερη από δώδεκα μήνες, η συνολική αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης υπολειπόμενης αξίας. β) στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων αορίστου χρόνου ή στην περίπτωση που η διάρκειά τους δεν μπορεί να προσδιορισθεί, η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48. 7.   Όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών οι οποίες έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή οι οποίες προβλέπεται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης: α) είτε η συνολική πραγματική αξία των διαδοχικών συμβάσεων του ιδίου τύπου οι οποίες συνήφθησαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος, αναπροσαρμοσμένη, ει δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές ως προς τις ποσότητες ή την αξία τους κατά τους δώδεκα μήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης. β) είτε η εκτιμώμενη συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων που συνήφθησαν κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εφόσον αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Η επιλογή της μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας δημόσιας σύμβασης δεν μπορεί να γίνεται με πρόθεση την αποφυγή της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 8.   Για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, η αξία που λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, είναι, ανάλογα με την περίπτωση, η εξής: α) για τα ακόλουθα είδη υπηρεσιών: i) ασφαλιστικές υπηρεσίες: το καταβλητέο ασφάλιστρο και οι άλλοι τρόποι αμοιβής, ii) τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: οι αμοιβές, οι προμήθειες, οι τόκοι και οι άλλοι τρόποι αμοιβής, iii) συμβάσεις που περιλαμβάνουν μελέτες: οι αμοιβές, οι καταβλητέες προμήθειες και οι άλλοι τρόποι αμοιβής· β) για τις συμβάσεις υπηρεσιών που δεν αναφέρουν συνολική τιμή: i) στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από 48 μήνες: η συνολική εκτιμώμενη αξία για όλη την αντίστοιχη διάρκεια, ii) στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή διάρκειας μεγαλύτερης των 48 μηνών: η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48. 9.   Για τις συμφωνίες-πλαίσιο και για τα δυναμικά συστήματα αγορών, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η μέγιστη αξία, υπολογιζόμενη χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο ή του δυναμικού συστήματος αγορών. Τμημα 2 Ειδικές περιστάσεις Άρθρο 10 Συμβάσεις στον τομέα της άμυνας H παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές στον τομέα της άμυνας, με την επιφύλαξη του άρθρου 296 της συνθήκης. Άρθρο 11 Δημόσιες συμβάσεις και συμφωνίες-πλαίσιο που συνάπτονται από τις κεντρικές αρχές προμηθειών 1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν τη δυνατότητα για τις αναθέτουσες αρχές να αποκτούν έργα, προμήθειες ή/και υπηρεσίες προσφεύγοντας σε κεντρικές αρχές προμηθειών. 2.   Οι αναθέτουσες αρχές που αποκτούν έργα, προμήθειες ή/και υπηρεσίες προσφεύγοντας σε κεντρική αρχή προμηθειών, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 10, θεωρείται ότι έχουν τηρήσει την παρούσα οδηγία, εφόσον τις έχει τηρήσει η εν λόγω κεντρική αρχή προμηθειών. Τμημα 3 Εξαιρούμενες συμβάσεις Άρθρο 12 Συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες, στο πλαίσιο της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, ανατίθενται από αναθέτουσες αρχές οι οποίες ασκούν μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 της εν λόγω οδηγίας και συνάπτονται για τις δραστηριότητες αυτές, ούτε στις δημόσιες συμβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2 και των άρθρων 19, 26 και 30 της οδηγίας αυτής. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία εξακολουθεί να εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες ανατίθενται από αναθέτουσες αρχές οι οποίες ασκούν μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 6 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και συνάπτονται για τις δραστηριότητες αυτές, ενόσω το οικείο κράτος μέλος επικαλείται τη δυνατότητα που αναφέρεται στο άρθρο 71, δεύτερο εδάφιο της εν λόγω οδηγίας, προκειμένου να αναστείλει την εφαρμογή της. Άρθρο 13 Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις κύριο αντικείμενο των οποίων είναι να επιτραπεί στις αναθέτουσες αρχές η διάθεση ή εκμετάλλευση δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή η παροχή στο κοινό μιας ή περισσότερων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Άρθρο 14 Απόρρητες συμβάσεις ή συμβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις όταν αυτές κηρύσσονται απόρρητες ή η εκτέλεση των οποίων πρέπει να συνοδεύεται από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στο οικείο κράτος μέλος ή όταν το απαιτεί η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων του κράτους μέλους αυτού. Άρθρο 15 Συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει διεθνών κανόνων Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες διέπονται από διαφορετικούς διαδικαστικούς κανόνες και συνάπτονται δυνάμει: α) διεθνούς συμφωνίας, η οποία έχει συναφθεί σύμφωνα με τη συνθήκη, μεταξύ ενός κράτους μέλους και μιας ή περισσότερων τρίτων χωρών, και η οποία αφορά προμήθειες ή έργα που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενός έργου από τα υπογράφοντα κράτη ή υπηρεσίες που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενός σχεδίου από τα υπογράφοντα κράτη· κάθε συμφωνία ανακοινώνεται στην Επιτροπή, η οποία μπορεί να προβαίνει σε διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της συμβουλευτικής επιτροπής δημοσίων συμβάσεων, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 77. β) διεθνούς συμφωνίας η σύναψη της οποίας συνδέεται με τη στάθμευση στρατευμάτων και η οποία αφορά επιχειρήσεις κράτους μέλους ή τρίτης χώρας. γ) ειδικής διαδικασίας διεθνούς οργανισμού. Άρθρο 16 Ειδικές εξαιρέσεις Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες: α) έχουν ως αντικείμενο την αγορά ή τη μίσθωση, με οποιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους, γης, υφισταμένων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων ή αφορούν δικαιώματα επ' αυτών· ωστόσο, οι συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών οι οποίες συνάπτονται ταυτόχρονα, πριν ή μετά τη σύμβαση αγοράς ή μίσθωσης, υπό οιανδήποτε μορφή, εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία. β) αφορούν την αγορά, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη συμπαραγωγή προγραμμάτων που προορίζονται για μετάδοση από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς καθώς και συμβάσεις για τον χρόνο μετάδοσης. γ) αφορούν τις υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού. δ) αφορούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση, την αγορά, την πώληση και τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, ιδίως με διαδικασίες προμήθειας χρημάτων ή κεφαλαίων στις αναθέτουσες αρχές, και υπηρεσίες που παρέχονται από κεντρικές τράπεζες. ε) αφορούν συμβάσεις εργασίας. στ) αφορούν υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, πλην εκείνων τα προϊόντα των οποίων ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, εφόσον η αμοιβή για την παροχή της υπηρεσίας καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή. Άρθρο 17 Συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 3, η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4. Άρθρο 18 Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται από μια αναθέτουσα αρχή σε άλλη αναθέτουσα αρχή ή σε μία ένωση αναθετουσών αρχών βάσει αποκλειστικού δικαιώματος που τους παρέχεται δυνάμει δημοσιευμένων νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, εφόσον οι διατάξεις αυτές συμβιβάζονται με τη συνθήκη. Τμημα 4 Ειδικό καθεστώς Άρθρο 19 Συμβάσεις ανατιθέμενες κατά αποκλειστικότητα Τα κράτη μέλη μπορούν να παραχωρούν κατ' αποκλειστικότητα σε προστατευόμενα εργαστήρια το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων ή να προβλέπουν την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων εργαζομένων είναι άτομα με ειδικές ανάγκες τα οποία, λόγω της φύσης ή της βαρύτητας των ειδικών αναγκών τους, δεν μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες. Η προκήρυξη διαγωνισμού αναφέρει την παρούσα διάταξη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Καθεστώτα που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών Άρθρο 20 Συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ Α Οι συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες αναφερόμενες στο παράρτημα ΙΙ Α συνάπτονται σύμφωνα με τα άρθρα 23 έως 55. Άρθρο 21 Συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ Β Η σύναψη των συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ Β, υπόκειται αποκλειστικά στο άρθρο 23 και στο άρθρο 35, παράγραφος 4. Άρθρο 22 Μεικτές συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ Α και υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ Β Οι συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες αναφερόμενες στο παράρτημα ΙΙ Α και συγχρόνως υπηρεσίες αναφερόμενες στο παράρτημα ΙΙ Β, συνάπτονται σύμφωνα με τα άρθρα 23 έως 55, όταν η αξία των υπηρεσιών του παραρτήματος ΙΙ Α υπερβαίνει την αξία των υπηρεσιών του παραρτήματος ΙΙ Β. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η σύμβαση συνάπτεται σύμφωνα με το άρθρο 23 και το άρθρο 35 παράγραφος 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Ειδικοί κανόνες οι οποίοι αφορούν τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα έγγραφα της σύμβασης Άρθρο 23 Τεχνικές προδιαγραφές 1.   Οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στο σημείο 1) του παραρτήματος VI, αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης, όπως οι προκηρύξεις διαγωνισμού, η συγγραφή υποχρεώσεων ή τα συμπληρωματικά έγγραφα. Όταν αυτό είναι δυνατό, οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές θα πρέπει να ορίζονται έτσι ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή σχεδιασμό που να καλύπτει όλους τους χρήστες. 2.   Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στους προσφέροντες και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων φραγμών στο άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμό. 3.   Με την επιφύλαξη των υποχρεωτικών εθνικών τεχνικών κανόνων, εφόσον είναι σύμφωνοι με το κοινοτικό δίκαιο, οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διατυπώνονται: α) είτε με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο παράρτημα VI και, κατά σειρά προτίμησης, στα εθνικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών προτύπων, στις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, στις κοινές τεχνικές προδιαγραφές, στα διεθνή πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που εκπονούνται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, ή, όταν αυτά δεν υπάρχουν, στα εθνικά πρότυπα, στις εθνικές τεχνικές εγκρίσεις, ή στις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των προϊόντων. Κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τη μνεία «ή ισοδύναμο». β) είτε με αναφορά σε επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις· αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Πρέπει ωστόσο να είναι αρκετά ακριβείς ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τη σύμβαση. γ) είτε με αναφορά στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β), παραπέμποντας, ως τεκμήριο της συμβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, στις προδιαγραφές που αναφέρονται στο στοιχείο α). δ) είτε με παραπομπή στις προδιαγραφές που αναφέρονται στο στοιχείο α) για ορισμένα χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) για ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά. 4.   Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας παραπομπής στις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 3, στοιχείο α), δεν μπορούν να απορρίπτουν προσφορά με την αιτιολογία ότι τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες δεν πληρούν τις προδιαγραφές στις οποίες έχουν παραπέμψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο και με τρόπο που ικανοποιεί την αναθέτουσα αρχή, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν, κατά ισοδύναμο τρόπο, τις απαιτήσεις που ορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο. 5.   Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 να θέτουν απαιτήσεις επιδόσεων ή, λειτουργικών απαιτήσεων, δεν μπορούν να απορρίπτουν προσφορά έργων, προϊόντων ή υπηρεσιών, που πληρούν ένα εθνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν ορίσει. Ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την αναθέτουσα αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι το έργο, το προϊόν ή η υπηρεσία που πληροί το πρότυπο ανταποκρίνεται στις λειτουργικές επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, που ορίζει η αναθέτουσα αρχή. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο. 6.   Όταν οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά με όρους επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β), μπορούν να χρησιμοποιούν τις λεπτομερείς προδιαγραφές ή, εφόσον χρειάζεται, τμήματα των λεπτομερών προδιαγραφών, όπως καθορίζονται από τα ευρωπαϊκά, (πολυ)εθνικά οικολογικά σήματα ή από οποιοδήποτε άλλο οικολογικό σήμα, υπό την προϋπόθεση ότι: — είναι ενδεδειγμένες για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των προμηθειών ή των υπηρεσιών, που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, — οι απαιτήσεις του σήματος διαμορφώνονται βάσει επιστημονικών στοιχείων, — τα οικολογικά σήματα υιοθετούνται με διαδικασία στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι διανομείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, — και είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναφέρουν ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που φέρουν το οικολογικό σήμα τεκμαίρεται ότι πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η συγγραφή υποχρεώσεων· πρέπει να αποδέχονται οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό μέσο, όπως τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή ή την έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό. 7.   «Αναγνωρισμένοι οργανισμοί» κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, είναι τα εργαστήρια δοκιμών, τα εργαστήρια βαθμονόμησης, οι οργανισμοί ελέγχου και οι οργανισμοί πιστοποίησης που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται τα πιστοποιητικά των αναγνωρισμένων οργανισμών που έχουν συσταθεί σε άλλα κράτη μέλη. 8.   Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, δεν μπορούν να κάνουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερων μεθόδων κατασκευής ούτε να κάνουν αναφορά σε σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή, που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία ή παραπομπή επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνεται αρκούντως ακριβής και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατ' εφαρμογή των παραγράφων 3 και 4· η μνεία ή η παραπομπή αυτή πρέπει να συνοδεύονται από τους όρους «ή ισοδύναμο». Άρθρο 24 Εναλλακτικές προσφορές 1.   Όταν η ανάθεση γίνεται με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στους προσφέροντες να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές. 2.   Οι αναθέτουσες αρχές επισημαίνουν στην προκήρυξη διαγωνισμού εάν επιτρέπουν τις εναλλακτικές προσφορές· αν δεν υπάρχει σχετική επισήμανση, οι εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 3.   Οι αναθέτουσες αρχές που επιτρέπουν τις εναλλακτικές προσφορές αναφέρουν στη συγγραφή υποχρεώσεων τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές καθώς και τον τρόπο υποβολής αυτών των προσφορών. 4.   Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη τους μόνο τις εναλλακτικές προσφορές που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν ορίσει. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές που έχουν αποδεχθεί εναλλακτικές προσφορές δεν μπορούν να απορρίπτουν μια εναλλακτική προσφορά για το μόνο λόγο ότι, εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει, αντίστοιχα, είτε στη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών και όχι δημόσιας σύμβασης προμηθειών, είτε στη σύναψη σύμβασης προμηθειών και όχι δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών. Άρθρο 25 Υπεργολαβίες Στη συγγραφή υποχρεώσεων, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί ή μπορεί να υποχρεώνεται από ένα κράτος μέλος να ζητήσει από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Η εκδήλωση τέτοιας πρόθεσης δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου οικονομικού φορέα. Άρθρο 26 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι οι όροι αυτοί είναι συμβατοί με το κοινοτικό δίκαιο και ότι επισημαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων. Οι όροι που επιβάλλονται σχετικά με την εκτέλεση μιας σύμβασης μπορούν να αφορούν ιδίως κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους. Άρθρο 27 Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας 1.   Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναφέρει ή είναι δυνατόν να υποχρεώνεται από ένα κράτος μέλος να αναφέρει στη συγγραφή υποχρεώσεων τον οργανισμό ή τους οργανισμούς από τους οποίους οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες μπορούν να λαμβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες για τις υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας που ισχύουν στο κράτος μέλος, στην περιφέρεια ή στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθούν οι παροχές και οι οποίες εφαρμόζονται στις επί τόπου εκτελούμενες εργασίες ή στα έργα που εκτελούνται στο εργοτάξιο ή στις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 2.   Η αναθέτουσα αρχή που παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ζητά από τους προσφέροντες ή από τους υποψήφιους σε διαδικασία σύναψης συμβάσεων να αναφέρουν ότι έλαβαν υπόψη, κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους, τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθούν οι παροχές. Το πρώτο εδάφιο δεν θίγει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 σχετικά με τον έλεγχο των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Διαδικασίες Άρθρο 28 Χρήση των ανοικτών, κλειστών και με διαπραγμάτευση διαδικασιών και του ανταγωνιστικού διαλόγου Για τη σύναψη των δημόσιων συμβάσεών τους, οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν τις εθνικές διαδικασίες, αναπροσαρμοσμένες για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Οι αναθέτουσες αρχές συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στην ανοικτή διαδικασία ή στην κλειστή διαδικασία. Υπό τους ειδικούς όρους που προβλέπονται ρητά στο άρθρο 29, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους με τη χρήση ανταγωνιστικού διαλόγου. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται ρητά στα άρθρα 30 και 31, μπορούν να προσφεύγουν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού. Άρθρο 29 Ανταγωνιστικός διάλογος 1.   Σε περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων συμβάσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον κρίνει ότι η χρησιμοποίηση της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας δεν επιτρέπει την ανάθεση της σύμβασης, μπορεί να προσφεύγει στον ανταγωνιστικό διάλογο σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η ανάθεση της δημόσιας σύμβασης πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου της από οικονομική άποψη πλέον συμφέρουσας προσφοράς. 2.   Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού στην οποία γνωστοποιούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους, τις οποίες προσδιορίζουν σε αυτή την ίδια την προκήρυξη ή/και σε περιγραφικό έγγραφο. 3.   Οι αναθέτουσες αρχές προβαίνουν, με τους υποψήφιους που επελέγησαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 44 έως 52, σε διάλογο σκοπός του οποίου είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των μέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες τους. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαλόγου, μπορούν να συζητούν με τους επιλεγέντες υποψήφιους όλες τις πτυχές της σύμβασης. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Ειδικότερα, δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους προσφέροντες σε σχέση με άλλους. Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να αποκαλύπτουν στους λοιπούς συμμετέχοντες τις προτεινόμενες λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβασθεί από υποψήφιο συμμετέχοντα στον διάλογο, χωρίς τη συγκατάθεσή του. 4.   Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν ότι η διαδικασία διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις ούτως ώστε να μειώνεται ο αριθμός των υπό εξέταση λύσεων κατά τη φάση του διαλόγου με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στο περιγραφικό έγγραφο. Η προσφυγή στη δυνατότητα αυτή αναγράφεται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στο περιγραφικό έγγραφο. 5.   Η αναθέτουσα αρχή συνεχίζει τον διάλογο έως ότου μπορέσει να προσδιορίσει την ή τις λύσεις, αφού θα τις έχει, εν ανάγκη, συγκρίνει, οι οποίες, ενδεχομένως, ανταποκρίνονται στις ανάγκες της. 6.   Αφού κηρύξουν τη λήξη του διαλόγου και ενημερώσουν σχετικά τους συμμετέχοντες, οι αναθέτουσες αρχές τους καλούν να υποβάλλουν την τελική προσφορά τους, βάσει της ή των λύσεων που υποβλήθηκαν και προσδιορίσθηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι προσφορές αυτές πρέπει να περιέχουν όλα τα απαιτούμενα και αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση του σχεδίου. Κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής, οι προσφορές αυτές μπορούν να διασαφηνίζονται, να διευκρινίζονται και να προσαρμόζονται. Ωστόσο, αυτές οι διασαφηνίσεις, διευκρινίσεις, προσαρμογές ή συμπληρώσεις δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση των βασικών στοιχείων της προσφοράς ή της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, η μεταβολή των οποίων θα μπορούσε να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού ή να επιφέρει διακρίσεις. 7.   Οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν τις προσφορές, όπως τις υπέβαλαν οι προσφέροντες, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στο περιγραφικό έγγραφο και επιλέγουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 53. Κατ' αίτηση της αναθέτουσας αρχής, ο προσφέρων που έχει κριθεί ότι υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μπορεί να καλείται να διευκρινίσει πτυχές της προσφοράς του ή να επιβεβαιώσει τις δεσμεύσεις που αυτή περιέχει, υπό τον όρο ότι αυτό δεν έχει ως αποτέλεσμα να τροποποιούνται ουσιώδη στοιχεία της προσφοράς ή της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, να στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός ή να προκαλούνται διακρίσεις. 8.   Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να προβλέπουν την απονομή βραβείων ή την καταβολή ποσών στους συμμετέχοντες στο διάλογο. Άρθρο 30 Περιπτώσεις στις οποίες δικαιολογείται η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού 1.   Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους, προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, αφού προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) σε περίπτωση μη κανονικών προσφορών ή κατάθεσης προσφορών που είναι απαράδεκτες σύμφωνα με εθνικές διατάξεις συμβατές προς τις προδιαγραφές των άρθρων 4, 24, 25 και 27 και προς εκείνες του κεφαλαίου VII, έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή ανταγωνιστικό διάλογο, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν τροποποιούνται ουσιωδώς. β) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες των οποίων η φύση ή διάφοροι αστάθμητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν το συνολικό προκαθορισμό των τιμών. γ) στον τομέα των υπηρεσιών, ιδίως κατά την έννοια της κατηγορίας 6 του παραρτήματος ΙΙ Α και για παροχές διανοητικής εργασίας, όπως η σύλληψη έργου, στο μέτρο που η φύση των προς παροχή εργασιών είναι τέτοια ώστε οι προδιαγραφές της σύμβασης δεν είναι δυνατόν να καθορίζονται με επαρκή ακρίβεια ώστε να επιτρέπεται η ανάθεση της σύμβασης αυτής με επιλογή της καλύτερης προσφοράς, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την ανοικτή ή την κλειστή διαδικασία. δ) στις περιπτώσεις των δημόσιων συμβάσεων έργων, για τα έργα που εκτελούνται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, δοκιμής ή τελειοποίησης και όχι για να εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα ή την κάλυψη των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης. 2.   Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι αναθέτουσες αρχές διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες τις προσφορές που αυτοί υποβάλλουν προκειμένου να τις προσαρμόζουν στις προδιαγραφές που επισημαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού, στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα ενδεχόμενα συμπληρωματικά έγγραφα και προκειμένου να αναζητείται η καλύτερη προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1. 3.   Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Ειδικότερα, δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους προσφέροντες σε σχέση με άλλους. 4.   Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν ότι η διαδικασία με διαπραγμάτευση διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις ούτως ώστε να μειώνεται ο αριθμός των προς διαπραγμάτευση προσφορών με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων. Η προσφυγή στη δυνατότητα αυτή αναγράφεται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων. Άρθρο 31 Περιπτώσεις στις οποίες δικαιολογείται η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: (1) Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών: α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή, μετά από αίτημά της. β) εάν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα. γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόμενες αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού που αναφέρονται στο άρθρο 30. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη. (2) για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: α) όταν τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, πειραματισμού, μελέτης ή ανάπτυξης, καθώς η διάταξη αυτή δεν καλύπτει την παραγωγή ποσοτήτων ικανών να εξασφαλίζουν την εμπορική βιωσιμότητα του προϊόντος ή την απόσβεση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης. β) για τις συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή και προορίζονται είτε για τη μερική ανανέωση προμηθειών ή εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε για επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε την αναθέτουσα αρχή να προμηθευτεί υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ασυμβίβαστα ή προκαλούν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και συντήρηση. Η διάρκεια αυτών των συμβάσεων καθώς και των ανανεώσιμων συμβάσεων δεν, μπορεί κατά κανόνα, να υπερβαίνει τα τρία έτη. γ) για τις προμήθειες που είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο βασικών προϊόντων. δ) για την αγορά προμηθειών, υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, είτε από έναν προμηθευτή που έπαυσε οριστικά τις εμπορικές του δραστηριότητες, είτε από τους συνδίκους ή τους εκκαθαριστές μιας πτώχευσης, ενός δικαστικού συμβιβασμού ή ανάλογης διαδικασίας που προβλέπεται στις εθνικές, νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις. (3) για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, όταν η σχετική σύμβαση έπεται διαγωνισμού μελετών και πρέπει, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες, να ανατεθεί στο νικητή ή σε έναν από τους νικητές του διαγωνισμού αυτού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όλοι οι νικητές του διαγωνισμού πρέπει να καλούνται να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις. (4) στην περίπτωση των δημόσιων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών: α) για τα συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχικώς κατακυρωθείσα μελέτη ούτε στην αρχική σύμβαση και τα οποία, λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών ή της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονομικό φορέα που εκτελεί τις υπηρεσίες αυτές ή την υπηρεσία αυτή: — όταν αυτά τα συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες δεν μπορούν, από τεχνική ή οικονομική άποψη, να διαχωρισθούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές, — όταν αυτά τα έργα ή υπηρεσίες, μολονότι μπορούν να διαχωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, είναι απόλυτα αναγκαία για την ολοκλήρωσή της. β) για νέα έργα ή υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρομοίων έργων ή υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον οικονομικό φορέα ανάδοχο της αρχικής σύμβασης από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα ή υπηρεσίες είναι σύμφωνα με μία βασική μελέτη και ότι αυτή η μελέτη αποτέλεσε αντικείμενο αρχικής σύμβασης η οποία έχει συναφθεί σύμφωνα με την ανοικτή ή την κλειστή διαδικασία. Άρθρο 32 Συμφωνίες-πλαίσιο 1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν τη δυνατότητα για τις αναθέτουσες αρχές να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο. 2.   Για τους σκοπούς της σύναψης μιας συμφωνίας-πλαίσιο, οι αναθέτουσες αρχές ακολουθούν τους διαδικαστικούς κανόνες που ορίζονται στην παρούσα οδηγία σε όλα τα στάδια έως την ανάθεση των συμβάσεων που βασίζονται στην εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο. Η επιλογή των συμβαλλομένων στη συμφωνία-πλαίσιο γίνεται κατ' εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53. Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο συνάπτονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4. Οι διαδικασίες αυτές εφαρμόζονται μόνο μεταξύ των αναθετουσών αρχών και των οικονομικών φορέων που ήταν εξ αρχής συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο. Κατά τη σύναψη των συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο, τα μέρη δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο, ιδίως στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαίσιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που δικαιολογούνται δεόντως, ιδίως από το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο. Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να προσφεύγουν στις συμφωνίες-πλαίσιο καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, να περιορίζει ή να νοθεύει τον ανταγωνισμό. 3.   Όταν συνάπτεται μια συμφωνία-πλαίσιο με ένα μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται σ' αυτή τη συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο. Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς με τον φορέα που συμμετέχει στη συμφωνία-πλαίσιο, ζητώντας του, εν ανάγκη, να ολοκληρώσει την προσφορά του. 4.   Όταν συνάπτεται μια συμφωνία-πλαίσιο με πλείονες οικονομικούς φορείς, αυτοί πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής ή/και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ανάθεσης. Η ανάθεση των συμβάσεων που βασίζονται σε συμφωνίες-πλαίσιο οι οποίες έχουν συναφθεί με πλείονες οικονομικούς φορείς, μπορεί να γίνεται: — είτε με εφαρμογή των όρων που καθορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο χωρίς νέο διαγωνισμό, — είτε, όταν δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι στη συμφωνία-πλαίσιο, αφού επαναδιαγωνισθούν τα μέρη βάσει των ιδίων όρων, εν ανάγκη διευκρινίζοντας τους όρους αυτούς, και, ενδεχομένως, άλλων όρων που επισημαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφωνίας-πλαίσιο, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: α) για κάθε σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται γραπτώς με τους οικονομικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης. β) οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή των προσφορών των σχετικών με κάθε σύμβαση, λαμβανομένων υπόψη παραμέτρων, όπως η πολυπλοκότητα του αντικειμένου της σύμβασης και ο απαραίτητος χρόνος για τη διαβίβαση των προσφορών. γ) οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιεχόμενό τους πρέπει να παραμένει εμπιστευτικό έως την εκπνοή της προβλεπόμενης προθεσμίας απάντησης. δ) οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν κάθε σύμβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφωνίας-πλαίσιο. Άρθρο 33 Δυναμικά συστήματα αγορών 1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν τη δυνατότητα οι αναθέτουσες αρχές να προσφεύγουν σε δυναμικά συστήματα αγορών. 2.   Για την εφαρμογή ενός δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές ακολουθούν τους κανόνες της ανοικτής διαδικασίας σε όλες τις φάσεις της μέχρι την ανάθεση των συμβάσεων στο πλαίσιο αυτού του συστήματος. Στο σύστημα γίνονται δεκτοί όλοι οι προσφέροντες οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής και έχουν υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα ενδεχόμενα συμπληρωματικά έγγραφα· οι ενδεικτικές προσφορές μπορούν να βελτιώνονται οιαδήποτε στιγμή, υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να συνάδουν προς τη συγγραφή υποχρεώσεων. Για την εφαρμογή του συστήματος και τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο του συστήματος, οι αναθέτουσες αρχές χρησιμοποιούν αποκλειστικώς ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφοι 2 έως 5. 3.   Για τους σκοπούς της εφαρμογής του δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές: α) δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών. β) διευκρινίζουν, μεταξύ άλλων, στη συγγραφή υποχρεώσεων τη φύση των προβλεπόμενων αγορών που αποτελούν αντικείμενο αυτού του συστήματος, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το σύστημα αγορών, τον χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις τεχνικές διευθετήσεις και προδιαγραφές της σύνδεσης. γ) προσφέρουν ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα στη συγγραφή υποχρεώσεων και σε κάθε συμπληρωματικό έγγραφο, ήδη από τη δημοσίευση της προκήρυξης έως τη λήξη του συστήματος, και σημειώνουν στην προκήρυξη τη διεύθυνση στο Διαδίκτυο στην οποία μπορούν να μελετώνται αυτά τα έγγραφα. 4.   Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν, καθ' όλη τη διάρκεια του δυναμικού συστήματος αγορών, τη δυνατότητα σε κάθε οικονομικό φορέα να υποβάλει ενδεικτική προσφορά με σκοπό να γίνει δεκτός στο σύστημα σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η παράγραφος 2. Ολοκληρώνουν την αξιολόγηση εντός μέγιστης προθεσμίας δεκαπέντε ημερών αρχομένης από την υποβολή της ενδεικτικής προσφοράς. Μπορούν, ωστόσο, να παρατείνουν την περίοδο αξιολόγησης εφόσον, εν τω μεταξύ, δεν έχει υπάρξει άλλος διαγωνισμός. Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει, το ταχύτερο δυνατόν, τον προσφέροντα ο οποίος αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο σχετικά με την αποδοχή του στο δυναμικό σύστημα αγορών ή την απόρριψη της ενδεικτικής του προσφοράς. 5.   Κάθε συγκεκριμένη σύμβαση πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διαγωνισμού. Πριν από τον εν λόγω διαγωνισμό, οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν απλουστευμένη προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν ενδεικτική προσφορά, σύμφωνα με την παράγραφο 4, εντός 15θήμερης τουλάχιστον προθεσμίας αρχομένης από την ημερομηνία αποστολής της απλουστευμένης προκήρυξης. Οι αναθέτουσες αρχές προχωρούν στον διαγωνισμό μόνο μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των ενδεικτικών προσφορών που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. 6.   Οι αναθέτουσες αρχές καλούν όλους τους προσφέροντες που έχουν γίνει δεκτοί στο σύστημα να υποβάλλουν προσφορά για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί στο πλαίσιο του συστήματος. Για το σκοπό αυτό, καθορίζουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή των προσφορών. Οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύμβαση στον προσφέροντα ο οποίος υπέβαλε την καλύτερη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης τα οποία επισημαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού για την έναρξη εφαρμογής του δυναμικού συστήματος αγορών. Τα κριτήρια αυτά μπορούν, ενδεχομένως, να προσδιορίζονται στην πρόσκληση η οποία αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 7.   Η διάρκεια ενός δυναμικού συστήματος αγορών δεν μπορεί να υπερβαίνει την τετραετία, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες. Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να προσφεύγουν σε αυτό το σύστημα κατά τρόπον ώστε να εμποδίζουν, να περιορίζουν ή να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ή οι συμμετέχοντες στο σύστημα δεν μπορούν να επιβαρύνονται με έξοδα διεκπεραίωσης. Άρθρο 34 Συμβάσεις δημοσίων έργων: ειδικοί κανόνες που αφορούν την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων με αντικείμενο τη μελέτη και την κατασκευή συγκροτήματος κοινωνικών κατοικιών, για τις οποίες, λόγω της σπουδαιότητας, του πολύπλοκου της κατασκευής και της προβλεπόμενης διάρκειας των έργων, το σχέδιο πρέπει να καταρτίζεται ευθύς εξ αρχής σε στενή συνεργασία στα πλαίσια ομάδας αποτελούμενης από εκπροσώπους των αναθετουσών αρχών, εμπειρογνώμονες και τον εργολήπτη που πρόκειται να επιφορτισθεί με την εκτέλεση των έργων, μπορεί να εφαρμόζεται ειδική διαδικασία ανάθεσης προκειμένου να επιλέγεται ο καταλληλότερος προς ένταξη στην ομάδα εργολήπτης. Ειδικότερα, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην προκήρυξη του διαγωνισμού την κατά το δυνατόν ακριβέστερη περιγραφή των έργων, ώστε οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες να είναι σε θέση να διαμορφώνουν σαφή ιδέα περί του προς εκτέλεση έργου. Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στην εν λόγω προκήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 45 έως 52 κριτήρια ποιοτικής επιλογής, τους προσωπικούς, τεχνικούς, οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς όρους τους οποίους πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι. Όταν προσφεύγουν στη διαδικασία αυτή, οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν τα άρθρα 2, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 και 45 έως 52. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας Τμημα 1 Δημοσίευση των προκηρύξεων Άρθρο 35 Προκηρύξεις 1.   Οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν μέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, η οποία δημοσιεύεται από την Επιτροπή ή από τις ίδιες στο «προφίλ αγοραστή», που αναφέρεται στο παράρτημα VIII, σημείο 2, στοιχείο β): α) όταν πρόκειται για προμήθειες, την εκτιμώμενη συνολική αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιών-πλαίσιο, ανά ομάδες προϊόντων, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα επόμενους μήνες, εφόσον το συνολικό εκτιμώμενο ποσό, λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 7 και 9, ισούται με ή υπερβαίνει τα 750 000 EUR. β) όταν πρόκειται για υπηρεσίες, την εκτιμώμενη συνολική αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιών-πλαίσιο, για καθεμία από τις απαριθμούμενες στο παράρτημα ΙΙ A κατηγορίες υπηρεσιών, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα επόμενους μήνες, εφόσον το εν λόγω εκτιμώμενο συνολικό ποσό, λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 7 και 9, ισούται με ή υπερβαίνει τα 750 000 EUR· γ) όταν πρόκειται για έργα, τα βασικά χαρακτηριστικά των συμβάσεων ή των συμφωνιών-πλαίσιο τις οποίες προτίθενται να συνάψουν, τα εκτιμώμενα ποσά των οποίων ισούνται με ή υπερβαίνουν το κατώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 7, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 9. Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα σημεία α) και β) αποστέλλονται στην Επιτροπή ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή», το ταχύτερο δυνατόν μετά την έναρξη του οικονομικού έτους. Η προκήρυξη που αναφέρεται στο σημείο γ) αποστέλλεται στην Επιτροπή ή δημοσιεύεται στο «προφίλ αγοραστή», το ταχύτερο δυνατόν, μετά από τη λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του προγράμματος στο οποίο εντάσσονται οι συμβάσεις έργων ή οι συμφωνίες-πλαίσιο τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές προτίθενται να συνάψουν. Οι αναθέτουσες αρχές που δημοσιεύουν την προκαταρκτική προκήρυξη στο «προφίλ αγοραστή», αποστέλλουν στην Επιτροπή, με ηλεκτρονικό τρόπο σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο παράρτημα VIII σημείο 3), μια ειδοποίηση με την οποία ανακοινώνουν τη δημοσίευση προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή». Η δημοσίευση των προκηρύξεων που αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ) είναι υποχρεωτική μόνο στις περιπτώσεις που οι αναθέτουσες αρχές ασκούν το δικαίωμά τους να μειώσουν τις προθεσμίες για την παραλαβή των προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 38, παράγραφος 4. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού. 2.   Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να συνάψουν δημόσια σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο προσφεύγοντας σε διαδικασία ανοικτή, κλειστή ή, υπό τους προβλεπόμενους στο άρθρο 30 όρους, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, ή, υπό τους προβλεπόμενους στο άρθρο 29 όρους, σε ανταγωνιστικό διάλογο, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους μέσω προκήρυξης διαγωνισμού. 3.   Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να εφαρμόσουν δυναμικό σύστημα αγορών, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους μέσω προκήρυξης διαγωνισμού. Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να συνάψουν δημόσια σύμβαση βάσει δυναμικού συστήματος αγορών, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους μέσω απλουστευμένης προκήρυξης διαγωνισμού. 4.   Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν συνάψει μια δημόσια σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο, αποστέλλουν προκήρυξη με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης το αργότερο 48 ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Στην περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο που έχουν συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 32, οι αναθέτουσες αρχές απαλλάσσονται από την αποστολή προκήρυξης με τα αποτελέσματα της σύναψης κάθε σύμβασης που βασίζεται στη συμφωνία-πλαίσιο. Οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν προκήρυξη με τα αποτελέσματα της σύναψης των συμβάσεων που βασίζονται σε δυναμικό σύστημα αγορών, το αργότερο 48 ημέρες μετά τη σύναψη κάθε σύμβασης. Μπορούν, ωστόσο, να συγκεντρώνουν τις προκηρύξεις αυτές σε τριμηνιαία βάση. Σε αυτή την περίπτωση, αποστέλλουν τις εν λόγω συγκεντρωμένες προκηρύξεις το αργότερο 48 ημέρες μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου. Στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ Β, οι αναθέτουσες αρχές διευκρινίζουν στην προκήρυξη εάν συμφωνούν με τη δημοσίευσή τους. Για τις συμβάσεις αυτές, η Επιτροπή καταρτίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 77 παράγραφος 2, τους κανόνες για τη σύνταξη στατιστικών εκθέσεων με βάση τις προκηρύξεις αυτές και για τη δημοσίευση των εκθέσεων αυτών. Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο μπορούν να μην δημοσιεύονται, όταν η γνωστοποίησή τους μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων, να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, ή να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ αυτών. Άρθρο 36 Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων 1.   Οι προκηρύξεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα VII A και, ενδεχομένως, κάθε επί πλέον πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την αναθέτουσα αρχή, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 77 παράγραφος 2, διαδικασία. 2.   Οι προκηρύξεις που αποστέλλονται από τις αναθέτουσες αρχές στην Επιτροπή, διαβιβάζονται είτε με ηλεκτρονικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης του παραρτήματος VIII σημείο 3), είτε με άλλα μέσα. Στην περίπτωση της επισπευσμένης διαδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο 38 παράγραφος 8, οι προκηρύξεις πρέπει να αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης του παραρτήματος VIII σημείο 3). Οι προκηρύξεις δημοσιεύονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά δημοσίευσης που αναφέρονται στο παράρτημα VIII σημείο 1), στοιχεία α) και β). 3.   Οι προκηρύξεις που καταρτίζονται και αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης του παραρτήματος VIII σημείο 3), δημοσιεύονται το πολύ πέντε ημέρες μετά την αποστολή τους. Όταν οι προκηρύξεις δεν αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης του παραρτήματος VIII σημείο 3), δημοσιεύονται το αργότερο 12 ημέρες μετά την αποστολή τους ή, στην περίπτωση της επισπευσμένης διαδικασίας του άρθρου 38 παράγραφος 8, το αργότερο πέντε ημέρες μετά την αποστολή τους. 4.   Οι προκηρύξεις διαγωνισμού δημοσιεύονται αναλυτικά σε μία επίσημη γλώσσα της Κοινότητας, την οποία επιλέγει η αναθέτουσα αρχή· αυθεντικό θεωρείται μόνο το κείμενο που δημοσιεύεται στην αρχική αυτή γλώσσα. Μια περίληψη των σημαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης δημοσιεύεται και στις λοιπές επίσημες γλώσσες. Τα έξοδα δημοσίευσης των προκηρύξεων αυτών από την Επιτροπή επιβαρύνουν την Κοινότητα. 5.   Οι προκηρύξεις και το περιεχόμενό τους δεν μπορούν να δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την ημερομηνία της αποστολής τους στην Επιτροπή. Οι προκηρύξεις που δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες άλλες από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις που αποστέλλονται στην Επιτροπή ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, και πρέπει να αναφέρουν την ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης που εστάλη στην Επιτροπή ή της δημοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή». Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις δεν μπορούν να δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» πριν από την αποστολή στην Επιτροπή της ειδοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευσή τους υπό τη μορφή αυτή, και πρέπει να αναφέρουν την ημερομηνία αυτής της αποστολής. 6.   Το περιεχόμενο των προκηρύξεων που δεν αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα στη μορφή και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης του παραρτήματος VIII σημείο 3), περιορίζεται σε περίπου 650 λέξεις. 7.   Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής των προκηρύξεων. 8.   Η Επιτροπή χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή βεβαίωση της δημοσίευσης των πληροφοριών που της διαβίβασε αναφέροντας την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης. Η βεβαίωση αυτή συνιστά απόδειξη της πραγματοποίησης της δημοσίευσης. Άρθρο 37 Μη υποχρεωτική δημοσίευση Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να δημοσιεύουν σύμφωνα με το άρθρο 36 προκηρύξεις για δημόσιες συμβάσεις που δεν υπόκεινται στην υποχρεωτική δημοσίευση που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία. Τμημα 2 Προθεσμίες Άρθρο 38 Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και για την παραλαβή των προσφορών 1.   Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη, ιδίως, το πολύπλοκο της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών, με την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται στο παρόν άρθρο. 2.   Στις ανοικτές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε 52 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού. 3.   Στις κλειστές διαδικασίες, στις οριζόμενες στο άρθρο 30 διαδικασίες με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού και στον ανταγωνιστικό διάλογο: α) η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε 37 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού. β) στις κλειστές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε 40 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης. 4.   Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη, η ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και στην παράγραφο 3 σημείο β), μπορεί, κατά γενικό κανόνα, να περιορίζεται σε 36 ημέρες, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση μικρότερη των 22 ημερών. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού στις ανοικτές διαδικασίες και από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών στις κλειστές διαδικασίες. Η βραχύτερη προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι αποδεκτή, υπό την προϋπόθεση ότι η προκαταρκτική προκήρυξη έχει περιλάβει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στην προκήρυξη διαγωνισμού που περιλαμβάνεται στο παράρτημα VII A, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης, και η προκαταρκτική προκήρυξη έχει αποσταλεί προς δημοσίευση μεταξύ ενός ελάχιστου διαστήματος 52 ημερών έως ενός μέγιστου διαστήματος 12 μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού. 5.   Όταν οι προκηρύξεις καταρτίζονται και αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης του παραρτήματος VIII σημείο 3), οι προθεσμίες παραλαβής των προσφορών που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 4, για τις ανοικτές διαδικασίες, και η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής που ορίζεται στην παράγραφο 3 σημείο α), για τις κλειστές και με διαπραγμάτευση διαδικασίες και τον ανταγωνιστικό διάλογο, μπορούν να συντμηθούν κατά επτά ημέρες. 6.   Σύντμηση κατά πέντε ημέρες των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών που ορίζονται στην παράγραφο 2 και στην παράγραφο 3 σημείο β), είναι δυνατή όταν η αναθέτουσα αρχή παρέχει, με ηλεκτρονικό μέσο και από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, σύμφωνα με το παράρτημα VIII, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και σε όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα, προσδιορίζοντας στο κείμενο της προκήρυξης τη διεύθυνση Διαδικτύου στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση. Η σύντμηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται επί πλέον της μείωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 5. 7.   Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα ή πληροφορίες δεν παρασχέθηκαν εντός των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα 39 και 40, μολονότι ζητήθηκαν εμπρόθεσμα ή όταν οι προσφορές μπορούν να συνταχθούν μόνον έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή από επιτόπια εξέταση εγγράφων προσαρτημένων στη συγγραφή υποχρεώσεων, οι προθεσμίες παραλαβής των προσφορών παρατείνονται ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λαμβάνουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για τη διατύπωση των προσφορών. 8.   Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, που αναφέρονται στο άρθρο 30, όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν αδύνατη την τήρηση των ελάχιστων προθεσμιών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν: α) μια προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού, ή των 10 ημερών εάν η προκήρυξη απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο παράρτημα VIII σημείο 3). β) και, στην περίπτωση των κλειστών διαδικασιών, μια προθεσμία παραλαβής των προσφορών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Άρθρο 39 Ανοικτές διαδικασίες: Συγγραφή υποχρεώσεων, έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες 1.   Στις ανοικτές διαδικασίες, όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν παρέχουν, με ηλεκτρονικό μέσο σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 6, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και σε όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα, οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα αποστέλλονται στους οικονομικούς φορείς εντός έξι ημερών από την παραλαβή της αίτησης συμμετοχής, εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 2.   Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα γνωστοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές ή τις αρμόδιες υπηρεσίες το αργότερο έξι ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα. Τμημα 3 Περιεχόμενο και τρόποι διαβίβασης των πληροφοριών Άρθρο 40 Προσκλήσεις υποβολής προσφορών, συμμετοχής στον διάλογο ή διαπραγμάτευσης 1.   Στις κλειστές διαδικασίες, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, κατά την έννοια του άρθρου 30, οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλλουν τις προσφορές τους ή να συμμετάσχουν σε διαπραγμάτευση ή, στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου, στον διάλογο. 2.   Η πρόσκληση προς τους υποψηφίους αυτούς περιλαμβάνει: — είτε ένα αντίτυπο της συγγραφής υποχρεώσεων ή του περιγραφικού εγγράφου και όλων των συμπληρωματικών εγγράφων, — είτε αναφορά στον τρόπο πρόσβασης στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα άλλα έγγραφα που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση, όταν τίθενται σε άμεση διάθεση με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 6. 3.   Όταν φορέας άλλος από την αναθέτουσα αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία ανάθεσης έχει στη διάθεσή του τη συγγραφή υποχρεώσεων, το περιγραφικό έγγραφο ή/και τα συμπληρωματικά έγγραφα, η πρόσκληση διευκρινίζει τη διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητούνται η συγγραφή υποχρεώσεων, το περιγραφικό έγγραφο και τα άλλα έγγραφα και, ενδεχομένως, την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης αυτής καθώς και το ύψος και τους τρόπους πληρωμής του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση των εν λόγω εγγράφων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αποστέλλουν τα έγγραφα αυτά στους οικονομικούς φορείς αμελλητί μετά την παραλαβή της αίτησής τους. 4.   Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων, το περιγραφικό έγγραφο και τα συμπληρωματικά έγγραφα γνωστοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές ή τις αρμόδιες υπηρεσίες το αργότερο έξι ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση επισπευσμένης κλειστής ή με διαπραγμάτευση διαδικασίας, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις ημέρες. 5.   Επί πλέον, η πρόσκληση υποβολής προσφοράς, συμμετοχής στον διάλογο ή σε διαπραγμάτευση, περιέχει τουλάχιστον: α) παραπομπή στη δημοσιευθείσα προκήρυξη διαγωνισμού. β) την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται. γ) στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, την ημερομηνία που έχει καθορισθεί και τη διεύθυνση για την έναρξη της φάσης των διαβουλεύσεων, καθώς και τη γλώσσα ή τις γλώσσες που θα χρησιμοποιηθούν. δ) ένδειξη των εγγράφων που πρέπει ενδεχομένως να επισυνάπτονται, είτε για την τεκμηρίωση δηλώσεων που πρέπει να είναι επαληθεύσιμες και στις οποίες ο υποψήφιος προβαίνει σύμφωνα με το άρθρο 44, είτε για τη συμπλήρωση των πληροφοριών που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο, υπό τους ίδιους όρους με τους προβλεπόμενους στα άρθρα 47 και 48. ε) τη σχετική στάθμιση των κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης ή, εφόσον συντρέχει λόγος, τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων, εάν δεν περιλαμβάνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού, στη συγγραφή υποχρεώσεων ή στο περιγραφικό έγγραφο. Ωστόσο, στην περίπτωση συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 29, οι πληροφορίες που προβλέπονται στο σημείο β) της παρούσας παραγράφου δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση συμμετοχής στον διάλογο αλλά επισημαίνονται στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς. Άρθρο 41 Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων 1.   Οι αναθέτουσες αρχές ενημερώνουν, το συντομότερο δυνατό, τους υποψήφιους και τους προσφέροντες για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο, την ανάθεση σύμβασης, ή την αποδοχή σε ένα σύστημα δυναμικών αγορών, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τους οποίους αποφάσισαν να μην συνάψουν συμφωνία-πλαίσιο, να μην αναθέσουν σύμβαση για την οποία υπήρξε διαγωνισμός και να αρχίσουν νέα διαδικασία ή να θέσουν σε εφαρμογή δυναμικό σύστημα αγορών· οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν τις πληροφορίες αυτές γραπτώς, κατόπιν αιτήσεως. 2.   Κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου μέρους, οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν το συντομότερο δυνατό: — σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς του, — σε κάθε απορριφθέντα προσφέροντα, τους λόγους για την απόρριψη της προσφοράς του, στις δε περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφοι 4 και 5, αιτιολογούν και την απόφασή τους για την μη ισοδυναμία ή την απόφασή τους ότι τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις περί απόδοσης ή λειτουργίας. — σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς καθώς και το όνομα του αναδόχου ή των συμβαλλομένων μερών στη συμφωνία-πλαίσιο. Η προθεσμία γνωστοποίησης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τις 15 ημέρες από την παραλαβή γραπτής αίτησης. 3.   Ωστόσο, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίζουν να μην γνωστοποιήσουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση των συμβάσεων, τη σύναψη συμφωνιών-πλαίσιο ή την αποδοχή σε ένα σύστημα δυναμικών αγορών, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εάν η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων, να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ αυτών. Τμημα 4 Επικοινωνίες Άρθρο 42 Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες 1.   Όλες οι επικοινωνίες καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών που αναφέρονται στον παρόντα τίτλο δύνανται, κατ' επιλογή της αναθέτουσας αρχής, να πραγματοποιούνται με επιστολή, με τηλεομοιοτυπία, με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5, με το τηλέφωνο στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 6, ή με συνδυασμό των μέσων αυτών. 2.   To επιλεγέν μέσο επικοινωνίας πρέπει να είναι γενικά προσιτό και, επομένως, να μην περιορίζει την πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία ανάθεσης. 3.   Οι επικοινωνίες, οι ανταλλαγές και η αποθήκευση πληροφοριών πραγματοποιούνται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι διαφυλάσσονται η ακεραιότητα των δεδομένων και το απόρρητο των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής και ότι οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής μόνο μετά την εκπνοή της προβλεπόμενης προθεσμίας για την υποβολή τους. 4.   Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τις επικοινωνίες με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, πρέπει να μην δημιουργούν διακρίσεις και να είναι γενικώς προσιτά στο κοινό και συμβατά με τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, που χρησιμοποιούνται γενικά. 5.   Οι ακόλουθοι κανόνες εφαρμόζονται για τη διαβίβαση και τους μηχανισμούς ηλεκτρονικής παραλαβής προσφορών και τους μηχανισμούς ηλεκτρονικής παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: α) οι πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης, πρέπει να είναι προσιτές στα ενδιαφερόμενα μέρη. Επί πλέον, οι μηχανισμοί ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος Χ. β) τα κράτη μέλη μπορούν, τηρώντας το άρθρο 5 της οδηγίας 1999/93/ΕΚ, να απαιτούν οι ηλεκτρονικές προσφορές να συνοδεύονται από προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου. γ) τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώνουν ή να διατηρούν συστήματα εθελοντικής πιστοποίησης με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών πιστοποίησης των εν λόγω μηχανισμών. δ) οι προσφέροντες ή οι υποψήφιοι δεσμεύονται ώστε τα έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή δηλώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 45 έως 50 και στο άρθρο 52, εάν δεν είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή, να υποβάλλονται πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής. 6.   Οι ακόλουθοι κανόνες εφαρμόζονται για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής: α) οι αιτήσεις συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης των δημόσιων συμβάσεων μπορούν να υποβάλλονται γραπτώς ή τηλεφωνικά. β) όταν οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται τηλεφωνικά, πρέπει να αποστέλλεται γραπτή επιβεβαίωση πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή τους. γ) οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν οι αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται με τηλεομοιοτυπία να επιβεβαιώνονται ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικά μέσα, στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο ως νόμιμη απόδειξη. Στην περίπτωση αυτή, η απαίτηση αυτή, καθώς και η προθεσμία για την αποστολή της επιβεβαίωσης, πρέπει να επισημαίνονται από την αναθέτουσα αρχή στην προκήρυξη διαγωνισμού. Τμημα 5 Πρακτικά Άρθρο 43 Περιεχόμενο των πρακτικών Για κάθε σύμβαση, κάθε συμφωνία-πλαίσιο και κάθε υλοποίηση δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν πρακτικό το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον: α) την επωνυμία και τη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, το αντικείμενο και την αξία της σύμβασης, της συμφωνίας-πλαίσιο ή του δυναμικού συστήματος αγορών. β) το όνομα των επιλεγέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και την αιτιολόγηση της επιλογής τους. γ) το όνομα των αποκλεισθέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και τους λόγους της απόρριψής τους. δ) τους λόγους της απόρριψης των προσφορών που κρίθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές. ε) την επωνυμία του αναδόχου και την αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς του, καθώς και, εφόσον είναι γνωστό, το τμήμα της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους. στ) όσον αφορά τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, τις οριζόμενες στα άρθρα 30 και 31 περιστάσεις, οι οποίες δικαιολογούν την προσφυγή στις διαδικασίες αυτές. ζ) όσον αφορά τον ανταγωνιστικό διάλογο, τις οριζόμενες στο άρθρο 29 περιστάσεις, οι οποίες δικαιολογούν την προσφυγή στη διαδικασία αυτή. η) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους η αναθέτουσα αρχή ματαίωσε την πρόθεσή της να συνάψει σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο ή να υλοποιήσει ένα δυναμικό σύστημα αγορών. Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την τεκμηρίωση της διεξαγωγής των διαδικασιών ανάθεσης που διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό, ή τουλάχιστον τα κύρια στοιχεία του, γνωστοποιούνται στην Επιτροπή κατόπιν αιτήσεώς της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Διεξαγωγή της διαδικασίας Τμημα 1 Γενικές διατάξεις Άρθρο 44 Έλεγχος της καταλληλότητας, επιλογή των συμμετεχόντων και ανάθεση των συμβάσεων 1.   Οι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στα άρθρα 53 και 55, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 24, αφού οι αναθέτουσες αρχές ελέγξουν την καταλληλότητα των οικονομικών φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 46. Ο έλεγχος της καταλληλότητας πραγματοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και των επαγγελματικών και τεχνικών γνώσεων ή ικανοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 47 έως 52, και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, με τα αμερόληπτα κριτήρια και τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 3. 2.   Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν τα ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες. Η έκταση των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 47 και 48 καθώς και το ελάχιστο επίπεδο ικανοτήτων που απαιτείται για μια δεδομένη σύμβαση, πρέπει να είναι συνδεδεμένα και ανάλογα προς το αντικείμενο της σύμβασης. Τα ελάχιστα αυτά επίπεδα αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού. 3.   Στις κλειστές διαδικασίες, στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού και στον ανταγωνιστικό διάλογο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό των κατάλληλων υποψηφίων οι οποίοι προσκαλούνται για να υποβάλουν προσφορά, να διαπραγματευθούν ή να συμμετάσχουν στο διάλογο, υπό τον όρο να υπάρχει ικανός αριθμός κατάλληλων υποψηφίων. Οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν, κατά την προκήρυξη του διαγωνισμού, αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν, τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων που προβλέπουν να καλέσουν και, ενδεχομένως, τον μέγιστο αριθμό. Στην κλειστή διαδικασία, ο ελάχιστος αριθμός είναι πέντε. Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης κατόπιν δημοσίευσης προκήρυξης και ανταγωνιστικού διαλόγου, ο ελάχιστος αριθμός είναι τρεις. Εν πάση περιπτώσει, ο αριθμός υποψηφίων που καλούνται πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζει πραγματικό ανταγωνισμό. Οι αναθέτουσες αρχές καλούν αριθμό υποψηφίων τουλάχιστον ίσο προς τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων που έχει καθορισθεί εκ των προτέρων. Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα επίπεδα είναι μικρότερος από το ελάχιστο όριο, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία καλώντας τον υποψήφιο ή τους υποψήφιους που πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων. Η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να περιλαμβάνει στη διαδικασία αυτή άλλους οικονομικούς φορείς που δεν υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής ή υποψήφιους που δεν πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων. 4.   Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των προς συζήτηση λύσεων ή των προς διαπραγμάτευση προσφορών, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 29, παράγραφος 4, και στο άρθρο 30, παράγραφος 4, πραγματοποιούν αυτόν τον περιορισμό με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού, στη συγγραφή υποχρεώσεων ή στο περιγραφικό έγγραφο. Στην τελική φάση, ο αριθμός αυτός πρέπει να επιτρέπει τη διασφάλιση πραγματικού ανταγωνισμού, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλων προσφορών ή υποψηφίων. Τμημα 2 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής Άρθρο 45 Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος 1.   Αποκλείεται της συμμετοχής σε δημόσια σύμβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων, εις βάρος του οποίου υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (20). β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (22). γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (23). δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (24). Τα κράτη μέλη καθορίζουν, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και υπό την επιφύλαξη του κοινοτικού δικαίου, τους όρους εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. Μπορούν να προβλέπουν παρέκκλιση από την υποχρέωση του πρώτου εδαφίου για επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, οι αναθέτουσες αρχές, οσάκις απαιτείται, ζητούν από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να υποβάλλουν τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και μπορούν, εφόσον αμφιβάλλουν ως προς την προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/ προσφερόντων, να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές για να λάβουν τις πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε κράτος άλλο από εκείνο της αναθέτουσας αρχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένοι οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες, τα αιτήματα αυτά αφορούν τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος. 2.   Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλείεται από τη συμμετοχή στη σύμβαση, όταν: α) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. β) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. γ) έχει καταδικασθεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή. δ) έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να διαθέτουν οι αναθέτουσες αρχές. ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας αρχής. στ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας αρχής. ζ) είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος τμήματος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και τηρουμένου του κοινοτικού δικαίου, τους όρους εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. 3.   Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σημεία α), β), γ), ε) και στ): α) για την παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 σημεία α), β) και γ), την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. β) για την παράγραφο 2 σημεία ε) ή στ), πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σημεία α), β) ή γ), αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 4.   Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές και τους οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την έκδοση των εγγράφων, πιστοποιητικών ή δηλώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και ενημερώνουν την Επιτροπή. Η ανακοίνωση αυτή δεν θίγει το ισχύον δίκαιο σε ζητήματα προστασίας των δεδομένων. Άρθρο 46 Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας Είναι δυνατόν να ζητείται από κάθε οικονομικό φορέα που επιθυμεί να συμμετάσχει σε δημόσια σύμβαση να αποδεικνύει την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίζει ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, όπως προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασής του. Στις διαδικασίες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, οσάκις οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να είναι σε θέση να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή είναι δυνατόν να τους ζητάει να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού. Άρθρο 47 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 1.   Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα είναι δυνατόν, κατά κανόνα, να αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, ενδεχομένως, πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων. β) ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. γ) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, ενδεχομένως, του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. 2.   Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, ενδεχομένως και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγματος χάριν, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. 3.   Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων από τις αναφερόμενες στο άρθρο 4 μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων. 4.   Οι αναθέτουσες αρχές υποδεικνύουν, στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, ποιο ή ποια από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 δικαιολογητικά επέλεξαν καθώς και ποια άλλα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν. 5.   Αν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο. Άρθρο 48 Τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες 1.   Οι τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες των οικονομικών φορέων αξιολογούνται και ελέγχονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3. 2.   Οι τεχνικές ικανότητες των οικονομικών φορέων μπορούν να αποδεικνύονται με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των προμηθειών, ή των υπηρεσιών: i) υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων εργασιών. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και προσδιορίζουν εάν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και εάν περατώθηκαν κανονικά· ενδεχομένως, η αρμόδια αρχή διαβιβάζει τα πιστοποιητικά αυτά απευθείας στην αναθέτουσα αρχή, ii) υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται: — εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, — εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα· β) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρησή του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου· γ) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ποιότητας και του εξοπλισμού μελέτης και έρευνας της επιχείρησής του· δ) εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύνθετα ή, κατ' εξαίρεση, πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, έλεγχο διενεργούμενο από την αναθέτουσα αρχή ή, εξ ονόματός της, από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της συναίνεσης του οργανισμού αυτού· ο έλεγχος αυτός αφορά το παραγωγικό δυναμικό του προμηθευτή ή τις τεχνικές ικανότητες του παρόχου υπηρεσιών και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας· ε) αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη ή/και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, ιδίως του ή των υπευθύνων για την παροχή των υπηρεσιών ή τη διεξαγωγή των εργασιών· στ) για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και υπηρεσιών και μόνο στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης· ζ) δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη και για τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία· η) δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών ή ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύμβασης· θ) αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο πάροχος υπηρεσιών προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας· ι) όσον αφορά τα προϊόντα που παρέχονται: i) δείγματα, περιγραφή ή/και φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να μπορεί να βεβαιώνεται κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής, ii) πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, ανεγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα. 3.   Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, ενδεχομένως και για μια συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγματος χάριν με την προσκόμιση της δέσμευσης των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του οικονομικού φορέα τους αναγκαίους πόρους. 4.   Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων από τις αναφερόμενες στο άρθρο 4 μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων. 5.   Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο προμήθειες για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, την παροχή υπηρεσιών και/ή την εκτέλεση έργων, η ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να αξιολογείται ιδίως βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της πείρας και της αξιοπιστίας τους. 6.   Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει, στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, ποια δικαιολογητικά από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 πρέπει να προσκομισθούν. Άρθρο 49 Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας Οι αναθέτουσες αρχές, εάν απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας, πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιούμενα από οργανισμούς που εφαρμόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για την πιστοποίηση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη. Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς. Άρθρο 50 Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης Εάν οι αναθέτουσες αρχές, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 48 παράγραφος 2 σημείο στ), απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφούται προς συγκεκριμένα πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) ή σε πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα πιστοποιούμενα από όργανα λειτουργούντα βάσει του κοινοτικού δικαίου, ή στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές όσον αφορά την πιστοποίηση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη. Επίσης, αποδέχονται και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά στοιχεία για μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς. Άρθρο 51 Συμπληρωματική τεκμηρίωση και πληροφορίες Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώνουν ή να διευκρινίζουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλαν κατ' εφαρμογή των άρθρων 45 έως 50. Άρθρο 52 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου 1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώνουν είτε επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων εργολάβων, προμηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών είτε πιστοποίηση από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς πιστοποίησης. Τα κράτη μέλη προσαρμόζουν τις προϋποθέσεις εγγραφής στους καταλόγους αυτούς, καθώς και εκείνες που αφορούν την έκδοση πιστοποιητικών από τους οργανισμούς πιστοποίησης, στο άρθρο 45 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 σημεία α) έως δ) και ζ), στο άρθρο 46, στο άρθρο 47 παράγραφοι 1, 4 και 5, και στο άρθρο 48 παράγραφοι 1, 2, 5 και 6, στο άρθρο 49 και, ενδεχομένως, στο άρθρο 50. Τα κράτη μέλη τις προσαρμόζουν επίσης στα άρθρα 47 παράγραφος 2 και 48 παράγραφος 3, για τις αιτήσεις εγγραφής που υποβάλλουν οικονομικοί φορείς που ανήκουν σε όμιλο και που επικαλούνται πόρους που τους διαθέτουν άλλες επιχειρήσεις του ομίλου. Αυτοί οι επιχειρηματίες πρέπει, σε αυτή την περίπτωση, να αποδεικνύουν στην αρχή που συντάσσει τον επίσημο κατάλογο ότι διαθέτουν αυτούς τους πόρους καθ' όλη τη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού που πιστοποιεί την εγγραφή τους στον επίσημο κατάλογο και ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις συνεχίζουν να πληρούν κατά το ίδιο διάστημα τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής τις προβλεπόμενες στα άρθρα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο και τις οποίες επικαλούνται οι επιχειρηματίες αυτοί για την εγγραφή τους. 2.   Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή που διαθέτουν πιστοποιητικό μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά μνημονεύονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή στον κατάλογο/ η πιστοποίηση καθώς και η σχετική κατάταξη. 3.   Η εγγραφή στους επίσημους καταλόγους, πιστοποιούμενη από τους αρμόδιους οργανισμούς, ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης συνιστά, για τις αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών μελών, τεκμήριο καταλληλότητας μόνο σε σχέση με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 σημεία α) έως δ) και ζ), το άρθρο 46, το άρθρο 47 παράγραφος 1 σημεία β) και γ), και το άρθρο 48 παράγραφος 2, σημεία α) i), β), ε), ζ) και η) για τους εργολήπτες, παράγραφος 2 σημεία α) ii), β), γ), δ) και ι) για τους προμηθευτές και παράγραφος 2 σημεία α) ii) και γ) έως θ) για τους παρόχους υπηρεσιών. 4.   Οι πληροφορίες που μπορούν να συναχθούν από την εγγραφή σε επίσημους καταλόγους ή από την πιστοποίηση δεν είναι δυνατόν να τίθενται υπό αμφισβήτηση χωρίς αιτιολόγηση. Όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, είναι δυνατόν να ζητείται, για την εκάστοτε σύμβαση, πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε οικονομικό φορέα. Οι αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών μελών εφαρμόζουν την παράγραφο 3 και το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μόνον προς όφελος των οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος το οποίο έχει καταρτίσει τον επίσημο κατάλογο. 5.   Για την εγγραφή των οικονομικών φορέων άλλων κρατών μελών σε επίσημο κατάλογο ή για την πιστοποίησή τους από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν είναι δυνατόν να ζητούνται άλλες αποδείξεις και δηλώσεις εκτός από εκείνες που ζητούνται από τους οικονομικούς φορείς που είναι υπήκοοι του οικείου κράτους και, εν πάση περιπτώσει, όχι άλλες από τις προβλεπόμενες στα άρθρα 45 έως 49 και, ενδεχομένως, το άρθρο 50. Εντούτοις, η εν λόγω εγγραφή ή πιστοποίηση δεν μπορεί να επιβάλλεται στους οικονομικούς φορείς των άλλων κρατών μελών για τη συμμετοχή τους σε δημόσια σύμβαση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη. Οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται επίσης και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά μέσα. 6.   Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν, ανά πάσα στιγμή, την εγγραφή τους σε επίσημο κατάλογο ή την έκδοση του πιστοποιητικού. Πρέπει να ενημερώνονται σε ένα ευλόγως σύντομο χρονικό διάστημα για την απόφαση της αρχής που συντάσσει τον κατάλογο ή του αρμόδιου οργανισμού πιστοποίησης. 7.   Οι οργανισμοί πιστοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι οργανισμοί που ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα για την πιστοποίηση. 8.   Τα κράτη μέλη που διαθέτουν επίσημους καταλόγους ή οργανισμούς πιστοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρέπει να ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη τη διεύθυνση του οργανισμού στον οποίο μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις. Τμημα 3 Ανάθεση της σύμβασης Άρθρο 53 Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων 1.   Με την επιφύλαξη των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων σχετικά με την αμοιβή ορισμένων υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει των οποίων οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τις δημόσιες συμβάσεις, είναι: α) όταν η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, διάφορα κριτήρια που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης: όπως παραδείγματος χάριν, η ποιότητα, η τιμή, η τεχνική αξία, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, το κόστος λειτουργίας, η αποδοτικότητα, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική συνδρομή, η ημερομηνία παράδοσης και η προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης, ή άλλως β) αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 2.   Με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου, στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 σημείο α) περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή υποδεικνύει στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, ή στο περιγραφικό έγγραφο στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, τη σχετική στάθμιση που προσδίδει σε καθένα από τα επιλεγέντα κριτήρια για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται με τον καθορισμό μιας ψαλίδας με κατάλληλο εύρος. Όταν, κατά τη γνώμη της αναθέτουσας αρχής, δεν είναι δυνατή η στάθμιση για λόγους που μπορούν να αποδειχθούν, η αναθέτουσα αρχή επισημαίνει, στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, ή στο περιγραφικό έγγραφο, στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων. Άρθρο 54 Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών 1.   Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν τη δυνατότητα για τις αναθέτουσες αρχές να προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. 2.   Στις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 σημείο α), οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν ότι, πριν από την ανάθεση μιας δημόσιας σύμβασης, διεξάγεται ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, όταν οι προδιαγραφές της σύμβασης μπορούν να καθορισθούν με ακρίβεια. Υπό τους ίδιους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να χρησιμοποιείται κατά τον νέο διαγωνισμό μεταξύ των μερών μιας συμφωνίας-πλαίσιο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση, και κατά τον διαγωνισμό για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών που προβλέπει το άρθρο 33. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αφορά: — είτε μόνον τις τιμές, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην κατώτερη τιμή, — είτε τις τιμές ή/και τις αξίες των στοιχείων των προσφορών που επισημαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 3.   Οι αναθέτουσες αρχές που αποφασίζουν να κάνουν χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, το αναφέρουν στην προκήρυξη διαγωνισμού. Η συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εξής πληροφορίες: α) τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων αποτελούν αντικείμενο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, εφόσον τα εν λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιμα ποσοτικώς κατά τρόπον ώστε να εκφράζονται σε αριθμούς ή ποσοστά. β) τα ενδεχόμενα όρια των αξιών που μπορούν να υποβάλλονται, όπως αυτά προκύπτουν από τις προδιαγραφές του αντικειμένου της σύμβασης. γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προσφερόντων κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και τη χρονική στιγμή που, ενδεχομένως, τίθενται στη διάθεσή τους. δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. ε) τους όρους υπό τους οποίους οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, ιδίως τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις που, ενδεχομένως, απαιτούνται για την υποβολή προσφορών. στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα και για τον τρόπο και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύνδεσης. 4.   Προτού προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, οι αναθέτουσες αρχές διενεργούν μια πρώτη πλήρη αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με το επιλεγμένο κριτήριο ή τα επιλεγμένα κριτήρια ανάθεσης και με τη στάθμισή τους, όπως έχουν καθορισθεί. Όλοι οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων να υποβάλουν νέες τιμές ή/και νέες αξίες. Η πρόσκληση περιέχει όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για τη σύνδεσή τους σε ατομική βάση με το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα και προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα έναρξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να διεξάγεται σε διάφορες διαδοχικές φάσεις. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν είναι δυνατόν να αρχίζει προτού παρέλθουν δύο εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων. 5.   Όταν γίνεται η ανάθεση στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της πλήρους αξιολόγησης της προσφοράς του οικείου προσφέροντος, η οποία γίνεται σύμφωνα με τη στάθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 53 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο. Η πρόσκληση αναφέρει επίσης το μαθηματικό τύπο βάσει του οποίου καθορίζεται κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, η αυτόματη κατάταξη σε συνάρτηση με τις νέες υποβαλλόμενες τιμές ή/και τις νέες αξίες. Ο μαθηματικός αυτός τύπος εκφράζει τη σχετική στάθμιση του κάθε κριτηρίου που έχει επιλεγεί για τον καθορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, όπως αναφέρεται η στάθμιση αυτή στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων· προς τούτο, οι ενδεχόμενες ψαλίδες πρέπει να εκφράζονται εκ των προτέρων με συγκεκριμένες τιμές. Στην περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, πρέπει να προβλέπεται χωριστός μαθηματικός τύπος για κάθε εναλλακτική προσφορά. 6.   Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν συνεχώς και αμέσως σε όλους τους προσφέροντες τις πληροφορίες εκείνες τουλάχιστον που τους δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την αντίστοιχη κατάταξή τους. Μπορούν επίσης να γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες σχετικά με άλλες τιμές ή αξίες που υποβάλλονται, υπό τον όρο ότι αυτό επισημαίνεται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Μπορούν επίσης, ανά πάσα στιγμή, να ανακοινώνουν τον αριθμό των συμμετεχόντων σε κάθε φάση του πλειστηριασμού. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γνωστοποιούν την ταυτότητα των προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. 7.   Οι αναθέτουσες αρχές περατώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους: α) επισημαίνουν, στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, την ημερομηνία και την ώρα λήξεως της διαδικασίας που έχουν ήδη καθορισθεί. β) όταν δεν λαμβάνουν πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά με τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, την προθεσμία που θα τηρήσουν μετά την παραλαβή της τελευταίας υποβολής προτού περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό. γ) όταν οι φάσεις του πλειστηριασμού, όπως καθορίζονται στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, έχουν όλες πραγματοποιηθεί. Όταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με το σημείο γ), ενδεχομένως σε συνδυασμό με το σημείο β), η πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης του πλειστηριασμού. 8.   Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 53, σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό ή να τροποποιεί το αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό έχει καθορισθεί στη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού και προσδιορισθεί στη συγγραφή υποχρεώσεων. Άρθρο 55 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές 1.   Εάν, για δεδομένη σύμβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό της, η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητά γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες. Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν ιδίως: α) τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου δομικής κατασκευής, της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής των υπηρεσιών. β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση του έργου, την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών. γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, που προτείνει ο προσφέρων. δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής. ε) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. 2.   H αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα, τη σύνθεση της προσφοράς βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών. 3.   Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο μόνο μετά από διαβούλευση με τον προσφέροντα, και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας την οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια. Όταν η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει μια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά. ΤΙΤΛΟΣ III ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων Άρθρο 56 Πεδίο εφαρμογής Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές, όταν η αξία των συμβάσεων αυτών ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των 6 242 000 EUR. Η αξία αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τις συμβάσεις δημοσίων έργων που ορίζονται στο άρθρο 9. Άρθρο 57 Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής Ο παρών τίτλος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων, οι οποίες: α) ανατίθενται για τις δημόσιες συμβάσεις έργων στις περιπτώσεις των άρθρων 13, 14 και 15, της παρούσας οδηγίας. β) ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές κατά την άσκηση μιας ή περισσοτέρων από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όταν οι παραχωρήσεις αυτές γίνονται για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων. Άρθρο 58 Δημοσίευση της προκήρυξης στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων 1.   Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να προσφύγουν σε σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή με σχετική προκήρυξη. 2.   Οι προκηρύξεις για τις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα VII Γ και, ενδεχομένως, κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από την αναθέτουσα αρχή, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 77 παράγραφος 2. 3.   Οι προκηρύξεις αυτές δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφοι 2 έως 8. 4.   Το άρθρο 37 που αφορά τη δημοσίευση των προκηρύξεων εφαρμόζεται επίσης και για τις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων. Άρθρο 59 Προθεσμία Στην περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν στη διαδικασία παραχώρησης δημοσίων έργων, η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων για τη σύμβαση παραχώρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 52 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης, εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 5. Εφαρμόζεται το άρθρο 38 παράγραφος 7. Άρθρο 60 Υπεργολαβία Η αναθέτουσα αρχή μπορεί: α) είτε να επιβάλει στον ανάδοχο σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων να αναθέσει σε τρίτους συμβάσεις που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30 % της συνολικής αξίας των έργων που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης έργων, προβλέποντας ταυτοχρόνως ότι οι υποψήφιοι θα έχουν το δικαίωμα να αυξήσουν το εν λόγω ποσοστό· το ελάχιστο αυτό ποσοστό πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση παραχώρησης έργου. β) είτε να καλεί τους υποψηφίους αναδόχους σύμβασης παραχώρησης να υποδείξουν οι ίδιοι, στις προσφορές τους, το ποσοστό, εφόσον τούτο υπάρχει, της συνολικής αξίας του έργου το οποίο αποτελεί αντικείμενο παραχώρησης και που προτίθενται να αναθέσουν σε τρίτους. Άρθρο 61 Ανάθεση συμπληρωματικών έργων στον ανάδοχο Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικά προβλεπόμενο σχέδιο της παραχώρησης ούτε στην αρχική σύμβαση και οι οποίες, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου, όπως περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, το οποίο η αναθέτουσα αρχή έχει αναθέσει στον ανάδοχο, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονομικό φορέα που εκτελεί το έργο αυτό: — όταν αυτές οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν, από τεχνική ή οικονομική άποψη, να διαχωρισθούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές, ή — όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της. Ωστόσο, το σωρευτικό ποσό των συναπτομένων συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % του ποσού του αρχικού έργου που αποτελεί το αντικείμενο της παραχώρησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις που συνάπτουν οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης που είναι αναθέτουσες αρχές Άρθρο 62 Εφαρμοστέοι κανόνες Όταν ο ανάδοχος σύμβασης παραχώρησης είναι ο ίδιος αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 9, υποχρεούται, για τα έργα τα οποία θα εκτελεσθούν από τρίτους, να τηρεί τις διατάξεις που προβλέπει η παρούσα οδηγία όσον αφορά τη σύναψη των συμβάσεων δημοσίων έργων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις που συνάπτουν οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης που δεν είναι αναθέτουσες αρχές Άρθρο 63 Κανόνες δημοσιότητας: κατώτατο όριο και εξαιρέσεις 1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων που δεν είναι αναθέτουσες αρχές να εφαρμόζουν τους κανόνες δημοσιότητας που ορίζονται στο άρθρο 64 κατά τη σύναψη των συμβάσεων έργων με τρίτους, όταν η αξία αυτών των συμβάσεων ανέρχεται σε ποσό ίσο με ή μεγαλύτερο των 6 242 000 EUR. Ωστόσο, δεν απαιτείται δημοσιότητα όταν μια σύμβαση έργων πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής των περιπτώσεων που απαριθμούνται στο άρθρο 31. Η αξία των συμβάσεων υπολογίζεται σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους για τις δημόσιες συμβάσεις έργων κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 9. 2.   Δεν θεωρούνται τρίτοι οι επιχειρήσεις οι οποίες συνιστούν κοινοπραξία για να αναλάβουν τη σύμβαση παραχώρησης ούτε οι επιχειρήσεις που συνδέονται με τις επιχειρήσεις αυτές. Ως «συνδεδεμένη επιχείρηση», νοείται κάθε επιχείρηση στην οποία ο ανάδοχος σύμβασης παραχώρησης μπορεί να ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη επιρροή, ή κάθε επιχείρηση η οποία μπορεί να ασκεί κυρίαρχη επιρροή στον ανάδοχο σύμβασης παραχώρησης ή η οποία, όπως και ο ανάδοχος σύμβασης παραχώρησης, υπόκειται στην κυρίαρχη επιρροή μιας άλλης επιχείρησης λόγω ιδιοκτησίας, χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν. Η κυρίαρχη επιρροή τεκμαίρεται όταν μια επιχείρηση έναντι μιας άλλης επιχείρησης, άμεσα ή έμμεσα: α) κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του καταβεβλημένου κεφαλαίου της επιχείρησης, ή β) διαθέτει την πλειονότητα των ψήφων οι οποίες αντιστοιχούν στους τίτλους που έχει εκδώσει η επιχείρηση, ή γ) μπορεί να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας της επιχείρησης. Ο εξαντλητικός κατάλογος των εν λόγω επιχειρήσεων επισυνάπτεται στην αίτηση υποψηφιότητας για τη σύμβαση παραχώρησης. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται σε συνάρτηση με τις μεταγενέστερες μεταβολές που σημειώνονται στους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ των επιχειρήσεων. Άρθρο 64 Δημοσίευση της προκήρυξης 1.   Οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων που δεν είναι αναθέτουσες αρχές και οι οποίοι επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση έργων με τρίτους, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους μέσω προκήρυξης. 2.   Οι προκηρύξεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα VII Γ και, ενδεχομένως, κάθε άλλο πληροφοριακό στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από τον ανάδοχο σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 77 παράγραφος 2. 3.   Η προκήρυξη δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφοι 2 έως 8. 4.   Το άρθρο 37 που αφορά την εκούσια δημοσίευση των προκηρύξεων εφαρμόζεται επίσης. Άρθρο 65 Προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και την παραλαβή των προσφορών Στις συμβάσεις έργων που συνάπτονται από τους αναδόχους σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων, οι οποίοι δεν είναι αναθέτουσες αρχές, οι ανάδοχοι παραχώρησης ορίζουν την προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 37 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού, και την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 40 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού ή της πρόσκλησης για την υποβολή των προσφορών. Εφαρμόζεται το άρθρο 38 παράγραφοι 5, 6 και 7. ΤΙΤΛΟΣ IV ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 66 Γενικές διατάξεις 1.   Οι κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση ενός διαγωνισμού μελετών θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 66 έως 74 και τίθενται στη διάθεση όλων όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μελετών. 2.   Το δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς μελετών δεν μπορεί να περιορίζεται: α) στην επικράτεια ή σε τμήμα της επικράτειας ενός κράτους μέλους. β) από το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο διοργανώνεται ο διαγωνισμός μελετών, είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Άρθρο 67 Πεδίο εφαρμογής 1.   Οι διαγωνισμοί μελετών διοργανώνονται σύμφωνα με τον παρόντα τίτλο: α) από τις αναθέτουσες αρχές που είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV, με βάση ένα κατώτατο όριο που ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των 162 000 EUR, β) από τις αναθέτουσες αρχές, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV, με βάση ένα κατώτατο όριο που ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των 249 000 EUR, γ) από όλες τις αναθέτουσες αρχές, με βάση ένα κατώτατο όριο που ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των 249.000 EUR, όταν οι διαγωνισμοί μελετών αφορούν υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του Παραρτήματος ΙΙ Α, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 των οποίων οι θέσεις στο CPV είναι ισοδύναμες με τους αριθμούς αναφοράς CPC 7524, 7525 και 7526, και/ή υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ Β. 2.   Ο παρών τίτλος εφαρμόζεται: α) στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, β) στους διαγωνισμούς μελετών με βραβεία συμμετοχής ή/και καταβολή ποσών στους συμμετέχοντες. Στις περιπτώσεις του σημείου α), ως «κατώτατο όριο» νοείται η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ της δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων βραβείων συμμετοχής ή/και πληρωμής ποσών στους συμμετέχοντες. Στις περιπτώσεις του σημείου β), ως κατώτατο όριο νοείται το συνολικό ύψος των εν λόγω βραβείων και ποσών, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ της δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών που μπορεί να ανατεθεί αργότερα δυνάμει του άρθρου 31 παράγραφος 3, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν έχει αποκλείσει μια τέτοιου είδους ανάθεση στην προκήρυξη διαγωνισμού μελετών. Άρθρο 68 Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής Ο παρών τίτλος δεν εφαρμόζεται: α) στους διαγωνισμούς μελετών στον τομέα των υπηρεσιών κατά την έννοια της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, που διοργανώνονται από αναθέτουσες αρχές οι οποίες ασκούν μια ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 της εν λόγω οδηγίας, και έχουν σκοπό τη συνέχιση των δραστηριοτήτων αυτών ούτε στους διαγωνισμούς μελετών που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας. β) στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται υπό τις ίδιες συνθήκες με εκείνες που προβλέπονται στα άρθρα 13, 14 και 15 της παρούσας οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών. Άρθρο 69 Προκηρύξεις 1.   Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να διοργανώσουν ένα διαγωνισμό μελετών, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή μέσω προκήρυξης διαγωνισμού μελετών. 2.   Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν διοργανώσει ένα διαγωνισμό μελετών αποστέλλουν προκήρυξη με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 36 και πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής. Εάν η γνωστοποίηση αυτή μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων, να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών, οι πληροφορίες σχετικά με την κατακύρωση του διαγωνισμού μελετών, είναι δυνατόν να μη δημοσιεύονται. 3.   Το άρθρο 37 που αφορά τη δημοσίευση των προκηρύξεων διαγωνισμού εφαρμόζεται και για τους διαγωνισμούς μελετών. Άρθρο 70 Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων για τους διαγωνισμούς μελετών 1.   Οι προκηρύξεις του άρθρου 69 περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα VII Δ, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 77 παράγραφος 2. 2.   Οι προκηρύξεις αυτές δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφοι 2 έως 8. Άρθρο 71 Μέσα επικοινωνίας 1.   Το άρθρο 42 παράγραφοι 1, 2 και 4 εφαρμόζεται για όλες τις επικοινωνίες σχετικά με τους διαγωνισμούς μελετών. 2.   Οι κοινοποιήσεις, οι ανταλλαγές και η αποθήκευση πληροφοριών πραγματοποιούνται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν θίγεται η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα του συνόλου των πληροφοριών που διαβιβάζονται από τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς μελετών και ότι η κριτική επιτροπή λαμβάνει γνώση του περιεχομένου των μελετών και σχεδίων μόνο μετά την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή τους. 3.   Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες για τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των μελετών και σχεδίων: α) οι πληροφορίες σχετικά με τις αναγκαίες προδιαγραφές για την παρουσίαση των μελετών και σχεδίων με ηλεκτρονικό τρόπο, καθώς και για την κρυπτογράφηση, πρέπει να τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων μερών. Επί πλέον, τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των μελετών και σχεδίων πρέπει να συνάδουν με τις απαιτήσεις του παραρτήματος Χ. β) τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώνουν ή να διατηρούν μηχανισμούς εκούσιας πιστοποίησης με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου της υπηρεσίας πιστοποίησης που παρέχεται για αυτά τα συστήματα. Άρθρο 72 Επιλογή των ανταγωνιζομένων Οσάκις οι διαγωνισμοί μελετών συγκεντρώνουν περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, οι αναθέτουσες αρχές θεσπίζουν σαφή και αμερόληπτα κριτήρια επιλογής. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς μελετών πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης πραγματικού ανταγωνισμού. Άρθρο 73 Σύνθεση της κριτικής επιτροπής Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μελετών. Όταν απαιτείται από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να διαθέτουν ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, το ένα τρίτο των μελών της κριτικής επιτροπής τουλάχιστον πρέπει να διαθέτει το προσόν αυτό ή άλλο ισοδύναμο προσόν. Άρθρο 74 Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής 1.   Η κριτική επιτροπή είναι αδέσμευτη κατά τη λήψη αποφάσεως ή κατά την έκφραση γνώμης. 2.   Εξετάζει τις μελέτες και τα σχέδια που υποβάλλουν οι υποψήφιοι με τρόπο ανώνυμο και βασιζόμενη αποκλειστικά στα κριτήρια που επισημαίνονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού μελετών. 3.   Καταχωρίζει, σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της, τις επιλογές στις οποίες προβαίνει ανάλογα με τα υπέρ και τα κατά κάθε μελέτες καθώς και τις παρατηρήσεις της και κάθε σημείο που πρέπει να αποσαφηνισθεί. 4.   Η ανωνυμία πρέπει να τηρείται μέχρι τη γνωμοδότηση ή τη λήψη απόφασης από την κριτική επιτροπή. 5.   Οι υποψήφιοι μπορούν να καλούνται, ενδεχομένως, να απαντήσουν στις ερωτήσεις τις οποίες έχει καταχωρίσει στο πρακτικό της η κριτική επιτροπή, προς διευκρίνιση οιουδήποτε στοιχείου της μελέτης. 6.   Συντάσσονται πλήρη πρακτικά του διαλόγου μεταξύ των μελών της κριτικής επιτροπής και των υποψηφίων. TITΛΟΣ V ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 75 Στατιστικές υποχρεώσεις Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, χωριστή στατιστική κατάσταση, καταρτισμένη σύμφωνα με το άρθρο 76, σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις έργων, τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών και δημόσιων υπηρεσιών που έχουν συνάψει οι αναθέτουσες αρχές κατά το προηγούμενο έτος. Άρθρο 76 Περιεχόμενο στατιστικής κατάστασης 1.   Για κάθε αναθέτουσα αρχή που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV, η στατιστική κατάσταση προσδιορίζει τουλάχιστον: α) τον αριθμό και την αξία των καλυπτόμενων από την παρούσα οδηγία συμβάσεων που συνήφθησαν. β) τον αριθμό και τη συνολική αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν δυνάμει των παρεκκλίσεων από τη συμφωνία. Στο μέτρο του δυνατού, τα στοιχεία που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, σημείο α), κατανέμονται ανάλογα με: α) τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων που χρησιμοποιήθηκαν. β) και, για καθεμία από τις διαδικασίες αυτές, τα έργα που περιέχονται στο παράρτημα I, καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιέχονται στο παράρτημα II και προσδιορίζονται ανά κατηγορία της ονοματολογίας CPV. γ) την ιθαγένεια του οικονομικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύμβαση. Στην περίπτωση που οι συμβάσεις συνήφθησαν μέσω διαδικασίας με διαπραγμάτευση, τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σημείο α), κατανέμονται επιπλέον ανάλογα με τις οριζόμενες στα άρθρα 30 και 31 περιστάσεις και διευκρινίζουν τον αριθμό και την αξία των συμβάσεων που ανατέθηκαν ανά κράτος μέλος και τρίτη χώρα προέλευσης των αναδόχων. 2.   Για κάθε κατηγορία αναθετουσών αρχών, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV, η στατιστική κατάσταση προσδιορίζει τουλάχιστον: α) τον αριθμό και την αξία των δημόσιων συμβάσεων που συνήφθησαν, κατανεμημένων σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεύτερο εδάφιο. β) τη συνολική αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν δυνάμει των παρεκκλίσεων από τη συμφωνία. 3.   Η στατιστική κατάσταση προσδιορίζει κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται βάσει της συμφωνίας. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προσδιορίζονται σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 77, παράγραφος 2. Άρθρο 77 Συμβουλευτική επιτροπή 1.   Η Επιτροπή επικουρείται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 1 της απόφασης 71/306/ΕΟΚ (25), εφεξής αποκαλούμενη «η επιτροπή». 2.   Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της απόφασης αυτής. 3.   Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό. Άρθρο 78 Αναθεώρηση των κατωτάτων ορίων 1.   Η Επιτροπή επανεξετάζει τα οριζόμενα στο άρθρο 7 κατώτατα όρια, ανά διετία από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας και τα αναθεωρεί, εάν χρειασθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 77, παράγραφος 2. Ο υπολογισμός της αξίας αυτών των κατώτατων ορίων βασίζεται στη μέση ημερήσια τιμή του ευρώ, εκφραζόμενη σε ΕΤΔ, κατά την εικοσιτετράμηνη χρονική περίοδο η οποία λήγει την τελευταία ημέρα του Αυγούστου που προηγείται της αναθεώρησης με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου. Η κατ' αυτόν τον τρόπο αναθεωρημένη αξία των κατώτατων ορίων, εάν χρειασθεί, στρογγυλοποιείται προς τα κάτω κατά προσέγγιση χιλιάδας ευρώ σε σχέση με το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό αυτό προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των ισχυόντων κατώτατων ορίων που προβλέπονται στη συμφωνία, εκφραζομένων σε ΕΤΔ. 2.   Με την ευκαιρία της αναθεώρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή ευθυγραμμίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 77 παράγραφος 2: α) τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 8, πρώτο εδάφιο στοιχείο α), στο άρθρο 56, και στο άρθρο 63 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, με το αναθεωρημένο κατώτατο όριο που εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις έργων β) τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 8 πρώτο εδάφιο, στοιχείο β), και στο άρθρο 67 παράγραφος 1 σημείο α) με το αναθεωρημένο κατώτατο όριο που εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτουν οι αναθέτουσες αρχές, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα IV γ) το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1 σημεία β) και γ), με το αναθεωρημένο κατώτατο όριο που εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτουν οι αναθέτουσες αρχές, οι οποίες δεν αναφέρονται στο παράρτημα IV. 3.   Η αντίστοιχη αξία των κατώτατων ορίων που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στα εθνικά νομίσματα των κρατών μελών, τα οποία δεν συμμετέχουν στη Νομισματική Ένωση, αναθεωρείται, κατ' αρχήν, ανά διετία, αρχής γενομένης από 1ης Ιανουαρίου 2004. Ο υπολογισμός αυτής της αντίστοιχης αξίας βασίζεται στη μέση ημερήσια τιμή των νομισμάτων αυτών, εκφραζόμενη σε ευρώ, κατά την εικοσιτετράμηνη χρονική περίοδο η οποία λήγει την τελευταία ημέρα του Αυγούστου που προηγείται της αναθεώρησης με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου. 4.   Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 αναθεωρημένα κατώτατα όρια και η αντίστοιχη αξία τους στα εθνικά νομίσματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, δημοσιεύονται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αρχή του μηνός Νοεμβρίου που ακολουθεί την αναθεώρησή τους. Άρθρο 79 Τροποποιήσεις Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 77 παράγραφος 2: α) τις τεχνικές λεπτομέρειες των μεθόδων υπολογισμού που αναφέρονται στο άρθρο 78 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και παράγραφος 3 β) τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατάρτισης, διαβίβασης, παραλαβής, μετάφρασης, συλλογής και διανομής των προκηρύξεων που αναφέρονται στα άρθρα 35, 58, 64 και 69, καθώς και των στατιστικών εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 35 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο καθώς και στα άρθρα 75 και 76. γ) τον τρόπο ειδικής παραπομπής σε ιδιαίτερες κλάσεις της ονοματολογίας CPV στις προκηρύξεις, και γνωστοποιήσεις. δ) τους καταλόγους των οργανισμών και των κατηγοριών οργανισμών δημοσίου δικαίου που καλύπτει το παράρτημα ΙΙΙ, οσάκις, βάσει των κοινοποιήσεων των κρατών μελών, οι κατάλογοι αυτοί αποδεικνύονται αναγκαίοι. ε) τους καταλόγους των κεντρικών κυβερνητικών αρχών που καλύπτει το παράρτημα IV, ανάλογα με τις τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για να δοθεί συνέχεια στη συμφωνία. στ) τους αριθμούς αναφοράς στην ονοματολογία που προβλέπεται στο παράρτημα Ι, εφόσον το γεγονός αυτό δεν μεταβάλλει το υλικό πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και τον τρόπο παραπομπής σε ιδιαίτερες κλάσεις αυτής της ονοματολογίας στις προκηρύξεις. ζ) τους αριθμούς αναφοράς στην ονοματολογία που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ, εφόσον το γεγονός αυτό δεν μεταβάλλει το υλικό πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, και τον τρόπο παραπομπής σε ιδιαίτερες διατάξεις αυτής της ονοματολογίας στις προκηρύξεις, εντός των κατηγοριών των υπηρεσιών που απαριθμούνται στο εν λόγω Παράρτημα. η) τις λεπτομέρειες διαβίβασης και δημοσίευσης στοιχείων που προβλέπονται στο παράρτημα VIII, για λόγους που άπτονται της τεχνικής προόδου ή για λόγους διοικητικής φύσεως. θ) τις λεπτομέρειες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων ηλεκτρονικής παραλαβής που προβλέπονται στα σημεία α), στ) και ζ) του παραρτήματος Χ. Άρθρο 80 Εφαρμογή 1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31ης Ιανουαρίου 2006. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 81 Μηχανισμοί παρακολούθησης Σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων (26), τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας με αποτελεσματικούς, προσπελάσιμους και διαφανείς μηχανισμούς. Για το σκοπό αυτόν, μπορούν, μεταξύ άλλων, να ορίζουν ή να συγκροτούν ανεξάρτητο φορέα. Άρθρο 82 Κατάργηση Η οδηγία 92/50/ΕΟΚ, εξαιρέσει του άρθρου 41, και οι οδηγίες 93/36/ΕΟΚ και 93/37/ΕΟΚ καταργούνται από την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 80, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής που περιέχονται στο παράρτημα ΧΙ. Οι παραπομπές στις καταργούμενες οδηγίες θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που περιέχεται στο παράρτημα ΧΙΙ. Άρθρο 83 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 84 Αποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Έγινε στο Στρασβούργο, στις 31ης Μαρτίου 2004. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος P. COX Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος D. ROCHE (1)  ΕΕ C 29 Ε της 30.1.2001, σ. 11 και ΕΕ C 203 Ε της 27.8.2002, σ. 210. (2)  ΕΕ C 193 της 10.7.2001, σ. 7. (3)  ΕΕ C 144 της 16.5.2001, σ. 23. (4)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2002ΕΕ C 271 E, 7.11.2002, σ. 176), κοινή θέση του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2003ΕΕ Ε 147 Ε, 24.6.2003, σ. 1) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Ιουλίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 2004 και απόφαση του Συμβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2004. (5)  ΕΕ L 209 της 24.7.1992, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 285 της 29.10.2001, σ. 1). (6)  ΕΕ L 199 της 9.8.1993, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2001/78/ΕΚ. (7)  ΕΕ L 199 της 9.8.1993, σ. 54. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2001/78/ΕΚ. (8)  ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1. (9)  Βλ. σ. 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας. (10)  ΕΕ L 199 της 9.8.1993, σ. 84. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2001/78/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 1.4.1998, σ. 1). (11)  ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1. (12)  ΕΕ L 340 της 16.12.2002, σ. 1. (13)  ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σ. 12. (14)  ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1. (15)  Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16). (16)  Οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Φεβρουαρίου 1976, περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας (ΕΕ L 39 της 14.2.1976, σ. 40). Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 269 της 5.10.2002, σ. 15). (17)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (ΕΕ L 114 της 24.4.2001, σ. 1). (18)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. (19)  ΕΕ L 124 της 8.6.1971, σ. 1. (20)  ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σ. 1. (21)  ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1. (22)  ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σ. 2. (23)  ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48. (24)  ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σ. 77. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 76). (25)  ΕΕ L 185 της 16.8.1971, σ. 15. Απόφαση η οποία τροποποιήθηκε με την απόφαση 77/63/ΕΟΚ (ΕΕ L 13 της 15.1.1977, σ. 15). (26)  ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 33. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε με την οδηγία 92/50/ΕΟΚ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ β) (1) NACE (2) Tίτλος ΣΤ Κατασκευεσ Kωδικός CPV Τμήμα Ομάδα Τάξη Περιγραφή Σημειώσεις 45 Κατασκευές Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει: 45000000 45.1 Προετοιμασία εργοταξίου 45100000 45.11 Κατεδάφιση κτιρίων και εκτέλεση χωματουργικών εργασιών Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: — αποξήλωση ή κατεδάφιση κτιρίων και άλλων κατασκευών — εκκαθάριση εργοταξίων — χωματουργικά έργα: εκσκαφές, επιχωματώσεις, επιπέδωση και ισοπέδωση εργοταξίων, εκσκαφή τάφρων, αφαίρεση βράχων, ανατινάξεις κλ.η. — προπαρασκευή εργοταξίων ορυχείων: — αφαίρεση υπερφορτίσεων και λοιπές εργασίες διαμόρφωσης και προετοιμασίας γηπέδων και χώρων εκμετάλλευσης ορυχείων — αποστράγγιση εργοταξίων — αποστράγγιση αγροτικών ή δασικών εκτάσεων 45.12 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: — δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις καθώς και πυρηνοληψία για κατασκευαστικούς, γεωφυσικούς, γεωλογικούς ή συναφείς σκοπούς — γεώτρηση φρεατίων άντλησης πετρελαίου ή φυσικού αερίου, βλέπε 11.20 — γεώτρηση φρεατίων ύδατος, βλέπε 45.25 — διάνοιξη φρεατίων, βλέπε 45.25 — αναζήτηση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεωφυσική, γεωλογική και σεισμική έρευνα, βλέπε 74.20 45.2 Κατασκευή πλήρων κτιρίων και τεχνικών έργων ή μερών τους· έργα πολιτικού μηχανικού 45200000 45.21 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: κατασκευή κάθε τύπου κτιρίων κατασκευή τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού: γεφυρών (περιλαμβανομένων και των γεφυρών για υπερυψωμένους αυτοκινητόδρομους), κοιλαδογεφυρών, σηράγγων και υπογείων διαβάσεων αγωγών και γραμμών επικοινωνιών και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για μεγάλες αποστάσεις αγωγών και γραμμών επικοινωνιών και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για αστικά κέντρα· βοηθητικών αστικών έργων συναρμολόγηση και ανέγερση προκατασκευασμένων κατασκευών στο εργοτάξιο Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: υπηρεσίες συναφείς με την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου, βλέπε 11.20 ανέγερση πλήρων προκατασκευασμένων κατασκευών από τμήματα ιδίας κατασκευής που δεν είναι από σκυρόδεμα, βλέπε τμήματα 20, 26 και 28 κατασκευαστικά έργα (εκτός από κτίρια) σταδίων, κολυμβητηρίων, γυμναστηρίων, γηπέδων τένις, γηπέδων γκολφ και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, βλέπε 45.23, εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια, βλέπε 45.3 αποπεράτωση κτιρίων, βλέπε 45.4 δραστηριότητες αρχιτέκτονος και πολιτικού μηχανικού, βλέπε 74.20 διαχείριση κατασκευαστικών έργων, βλέπε 74.20 45.22 Κατασκευή στεγών και δομικών σκελετών κτιρίων Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: κατασκευή στεγών τοποθέτηση επικαλύψεων στεγών στεγάνωση 45.23 Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, οδών, αεροδρομίων και αθλητικών εγκαταστάσεων Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, οδών αστικού και υπεραστικού δικτύου, άλλων αμαξιτών οδών και πεζοδρόμων κατασκευή σιδηροδρομικών έργων κατασκευή διαδρόμων αεροδρομίων κατασκευαστικά έργα (εκτός από κτίρια) σταδίων, κολυμβητηρίων, γυμναστηρίων, γηπέδων τένις, γηπέδων γκολφ και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων διαγράμμιση οδικών επιφανειών και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων 45.24 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: υδάτινων οδών, λιμενικών και ποτάμιων έργων, λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρίνες), κλεισιάδων κλ.η. φραγμάτων και αναχωμάτων βυθοκορήσεις υποβρύχια έργα 45.25 Εκτέλεση λοιπών κατασκευαστικών εργασιών ειδικής φύσης Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: κατασκευή θεμελιώσεων, περιλαμβανομένης και της έμπηξης πασσάλων γεώτρηση και κατασκευή φρεατίων ύδατος, εκσκαφή φρεάτων ανέγερση μη ιδιοκατασκευασμένων χαλύβδινων στοιχείων κάμψη χάλυβα οπτοπλινθοδομή και λιθοδομή ανέγερση και αποξήλωση ικριωμάτων και εξεδρών εργασίας, περιλαμβανομένης της εκμίσθωσης ικριωμάτων και εξεδρών εργασίας ανέγερση καπνοδόχων και βιομηχανικών κλιβάνων 45.3 Εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια 45300000 45.31 Καλωδιώσεις και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων συστημάτων τηλεπικοινωνίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης οικιακών κεραιών και σηματοληπτών συστημάτων συναγερμού πυρκαγιάς συστημάτων αντιδιαρρηκτικού συναγερμού ανελκυστήρων και κυλιομένων κλιμάκων αλεξικέραυνων κλ.η. 45.32 Μονώσεις Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 45320000 45.33 Υδραυλικές εγκαταστάσεις Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: υδραυλικού εξοπλισμού και ειδών υγιεινής εγκαταστάσεων φυσικού αερίου εξοπλισμού και αγωγών θέρμανσης, εξαερισμού, ψύξης ή κλιματισμού και συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ) 45.34 Λοιπές εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης οδών, σιδηροδρόμων, αεροδρομίων και λιμένων εγκατάσταση σε κτίρια ή άλλες κατασκευές εξαρτημάτων και μόνιμων προσαρτημάτων που δεν κατατάσσονται αλλού 45.4 Αποπεράτωση κτιρίων 45400000 45.41 Επιχρίσεις κονιαμάτων Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: 45410000 45.42 Λεπτοξυλουργικές εργασίες Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: τοποθέτηση μη ιδιοκατασκευασμένων θυρών, παραθύρων, πλαισίων για θύρες και παράθυρα, εξοπλισμένων κουζινών, κλιμακοστασίων, εξοπλισμού καταστημάτων και συναφών ειδών, από ξύλο ή άλλα υλικά εσωτερικά τελειώματα όπως οροφές, ξύλινες επενδύσεις τοίχων, κινητά χωρίσματα κλ.η. 45.43 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: επενδύσεις τοίχων ή τοποθέτηση κεραμικών, τσιμεντένιων ή λιθολαξευτών πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου παρκέτων και άλλων ξύλινων επενδύσεων δαπέδων ταπήτων και επενδύσεων δαπέδων από λινοτάπητες, περιλαμβανομένων αυτών από ελαστικό ή πλαστικές ύλες επενδύσεων δαπέδων ή τοίχων από μωσαϊκό, μάρμαρο, γρανίτη ή σχιστόλιθο χάρτινων ταπετσαριών τοίχου 45.44 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς κτιρίων χρωματισμούς έργων πολιτικού μηχανικού τοποθέτηση υαλοπινάκων, καθρεπτών κλ.η. 45.45 Λοιπές εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: εγκατάσταση ιδιωτικών κολυμβητηρίων ατμοκαθαρισμό, καθαρισμό με αμμορριπή και συναφείς δραστηριότητες για τις εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων λοιπές εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων και τελειωμάτων π.δ.κ.α. 45.5 Εκμίσθωση εξοπλισμού κατασκευών ή κατεδαφίσεων, μαζί με το χειριστή 45500000 45.50 Εκμίσθωση εξοπλισμού κατασκευών ή κατεδαφίσεων, μαζί με το χειριστή Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: (1)  Σε περίπτωση διισταμένων ερμηνειών μεταξύ CPV και NACE, εφαρμόζεται η ονοματολογία NACE. (2)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1990, για τη στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L 293 της 24.10.1990, σ. 1)· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/93 της Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 1993 (ΕΕ L 83 της 3.4.1993, σ. 1). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ δ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α (1) Κατηγορίες Ονομασία των υπηρεσιών Αριθμοί αναφοράς CPC (2) Αριθμοί αναφοράς CPV 1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών 6112, 6122, 633, 886 Από 50100000 έως 50982000 (εκτός 50310000 έως 50324200 και 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) 2 Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών (3), συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών θωρακισμένων οχημάτων και των υπηρεσιών ταχείας αποστολής εγγράφων ή μικροδεμάτων, εξαιρούμενης της μεταφοράς ταχυδρομείου αλληλογραφίας Από 60112000-6 έως 60129300-1 (εκτός 60121000 έως 60121600, 60122200-1, 60122230-0), και από 64120000-3 έως 64121200-2 3 Υπηρεσίες εναέριων μεταφορών: μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, εξαιρούμενης της μεταφοράς ταχυδρομείου Από 62100000-3 έως 62300000-5 (εκτός 62121000-6, 62221000-7) 4 Χερσαία (3) και αεροπορική μεταφορά ταχυδρομείου 60122200-1, 60122230-0 5 Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Από 64200000-8 έως 64228200-2, 72318000-7, και από 72530000-9 έως 72532000-3 6 Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: α) υπηρεσίες ασφαλίσεων β) τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες (4) 7 Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες 84 Από 50300000-8 έως 50324200-4, από 72100000-6 έως 72591000-4 (εκτός 72318000-7 και από 72530000-9 έως 72532000-3) 8 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (5) 85 Από 73000000-2 έως 73300000-5 (εκτός 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0) 9 Υπηρεσίες λογιστικής, λογιστικού ελέγχου και τήρησης λογιστικών βιβλίων 862 Από 74121000-3 έως 74121250-0 10 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων 864 Από 74130000-9 έως 74133000-0, και 74423100-1, 74423110-4 11 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης (6) και συναφείς υπηρεσίες 865, 866 Από 73200000-4 έως 73220000-0, Από 74140000-2 έως 74150000-5 (εκτός 74142200-8), και 74420000-9, 74421000-6, 74423000-0, 74423200-2, 74423210-5, 74871000-5, 93620000-0 12 Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού· υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου· συναφείς υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών· υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων 867 Από 74200000-1 έως 74276400-8, και από 74310000-5 έως 74323100-0, και 74874000-6 13 Διαφημιστικές υπηρεσίες 871 Από 74400000-3 έως 74422000-3 (εκτός 74420000-9 και 74421000-6) 14 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων 874, 82201 έως 82206 Από 70300000-4 έως 70340000-6, και από 74710000-9 έως 74760000-4 15 Υπηρεσίες εκδόσεων και εκτυπώσεων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 88442 Από 78000000-7 έως 78400000-1 16 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων: υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς υπηρεσίες 94 Από 90100000-8 έως 90320000-6, και 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0 (1)  Σε περίπτωση διισταμένων ερμηνειών μεταξύ CPV και CPC, εφαρμόζεται η ονοματολογία CPC. (2)  Ονοματολογία CPC (προσωρινή μορφή), που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ. (3)  Με εξαίρεση τις υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών που καλύπτονται από την κατηγορία 18. (4)  Με εξαίρεση τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που αφορούν την έκδοση, την αγορά, την πώληση και τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχουν οι κεντρικές τράπεζες. Εξαιρούνται επίσης οι υπηρεσίες που συνίστανται στην απόκτηση ή τη μίσθωση, με οιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους, οικοπέδων, υφισταμένων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων ή που αφορούν σύσταση δικαιωμάτων επ' αυτών· ωστόσο, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που παρέχονται παράλληλα, προηγουμένως ή κατόπιν της σύμβασης αγοράς ή μίσθωσης, υπό οιαδήποτε μορφή, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. (5)  Με εξαίρεση τις συμβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, εκτός εκείνων τα αποτελέσματα των οποίων ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, εφόσον η παροχή της υπηρεσίας αμείβεται εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή. (6)  Με εξαίρεση τις υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II B Κατηγορίες Ονομασία υπηρεσιών Αριθμοί αναφοράς CPC Αριθμοί αναφοράς CPV 17 Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων 64 Από 55000000-0 έως 55524000-9, και από 93400000-2 έως 93411000-2 18 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών 711 60111000-9, και από 60121000-2 έως 60121600-8 19 Υπηρεσίες υδάτινων μεταφορών 72 Από 61000000-5 έως 61530000-9, και από 63370000-3 έως 63372000-7 20 Βοηθητικές και επικουρικές υπηρεσίες μεταφορών 74 62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 62450000-1, από 63000000-9 έως 63600000-5 (εκτός 63370000-3, 63371000-0, 63372000-7), και 74322000-2, 93610000-7 21 Νομικές Υπηρεσίες 861 Από 74110000-3 έως 74114000-1 22 Υπηρεσίες τοποθέτησης και προμήθειας προσωπικού (1) 872 Από 74500000-4 έως 74540000-6 (εκτός 74511000-4), και από 95000000-2 έως 95140000-5 23 Υπηρεσίες ερευνών και ασφαλείας, εξαιρουμένων των υπηρεσιών θωρακισμένων οχημάτων 873 (εκτός 87304) Από 74600000-5 έως 74620000-1 24 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης 92 Από 80100000-5 έως 80430000-7 25 Κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες 93 74511000-4, και Από 85000000-9 έως 85323000-9 (εκτός 85321000-5 και 85322000-2) 26 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες (2) 96 Από 74875000-3 έως 74875200-5, και από 92000000-1 έως 92622000-7 (εκτός 92230000-2) 27 Λοιπές υπηρεσίες (1)  (2) (1)  Με εξαίρεση τις συμβάσεις εργασίας. (2)  Με εξαίρεση τις συμβάσεις αγοράς, ανάπτυξης, παραγωγής ή συμπαραγωγής υλικού προγραμμάτων από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και τις συμβάσεις χρόνου μετάδοσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ Ι.   ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Οργανισμοί A — Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'Asile — Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire — Agence fédérale de Contrôle nucléaire — Agence wallonne à l'Exportation — Agence wallonne des Télécommunications — Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées — Aquafin — Arbeitsambt der Deutschsprachigen Gemeinschaft — Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces B — Banque nationale de Belgique — Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft — Berlaymont 2000 — Bibliothèque royale Albert Ier — Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la Propreté — Bureau d'Intervention et de Restitution belge — Bureau fédéral du Plan C — Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage — Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité — Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins — Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges — Caisse nationale des Calamités — Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Batellerie — Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations (συνήθως αναφερόμενη ως «Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes») — Centre d'Etude de l'Energie nucléaire — Centre de recherches agronomiques de Gembloux — Centre hospitalier de Mons — Centre hospitalier de Tournai — Centre hospitalier universitaire de Liège — Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale — Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme — Centre régional d'Aide aux Communes — Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën — Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent — Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz — Comité national de l'Energie — Commissariat général aux Relations internationales — Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie — Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique — Conseil central de l'Economie — Conseil économique et social de la Région wallonne — Conseil national du Travail — Conseil supérieur de la Justice — Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises — Conseil supérieur des Classes moyennes — Coopération technique belge D — Dienstelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung — Dienst voor de Scheepvaart — Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs — Domus Flandria E — Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française — Export Vlaanderen F — Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven — Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector — Fonds bijzondere Jeugdbijstand — Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires — Fonds culurele Infrastructuur — Fonds de Participation — Fonds de Vieillissement — Fonds d'Aide médicale urgente — Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française — Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom — Fonds des Accidents du Travail — Fonds des Maladies professionnelles — Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en Cas de Fermeture d'Entreprises — Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale — Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie — Fonds Film in Vlaanderen — Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires — Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers — Fonds piscicole de Wallonie — Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangers — Fonds pour la Rémunération des Mousses — Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales — Fonds voor flankerend economisch Beleid — Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d'Eau souterraine G — Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten — Grindfonds H — Herplaatsingfonds — Het Gemeenschapsonderwijs — Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten I — Institut belge de Normalisation — Institut belge des Services postaux et des Télécommunications — Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle — Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement — Institut d'Aéronomie spatiale — Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises — Institut des Comptes nationaux — Institut d'Expertise vétérinaire — Institut du Patrimoine wallon — Institut für Aus-und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen — Institut géographique nationale — Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine — Institution royale de Messine — Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande — Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française — Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité — Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants — Institut national des Industries extractives — Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail — Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre — Institut national des Radioéléments — Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie — Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail — Institut royal belge des Sciences naturelles — Institut royal du Patrimoine culturel — Institut royal météorologique de Belgique — Institut scientifique de Service public en Région wallonne — Institut scientifique de la Santé publique — Louis Pasteur — Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen — Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer — Instituut voor het archeologisch Patrimonium — Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen — Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant J — Jardin botanique national de Belgique K — Kind en Gezin — Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen L — Loterie nationale M — Mémorial national du Fort de Breendonk — Musée royal de l'Afrique centrale — Musées royaux d'Art et d'Histoire — Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique Ο — Observatoire royal de Belgique — Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense — Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi — Office de Contrôle des Assurances — Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités — Office de la Naissance et de l'Enfance — Office de Promotion du Tourisme — Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer — Office for foreign Investors in Wallonie — Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés — Office national de l'Emploi — Office national de Sécurité sociale — Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales — Office national des Pensions — Office national des Vacances annuelles — Office national du Ducroire — Office régional bruxellois de l'Emploi — Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture — Office régional pour le Financement des Investissements communaux — Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi — Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel — Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem — Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest — Orchestre national de Belgique — Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles P — Palais des Beaux-Arts — Participatiemaatschappij Vlaanderen — Pool des Marins de la Marine marchande R — Radio et Télévision belge de la Communauté française — Régie des Bâtiments — Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea S — Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale — Société belge d'Investissement pour les pays en développement — Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon — Société de Garantie régionale — Sociaal economische Raad voor Vlaanderen — Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées — Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement — Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois — Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon — Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut — Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur — Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège — Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg — Société publique de Gestion de l'Eau — Société wallonne du Logement et sociétés agréées — Sofibail — Sofibru — Sofico T — Théâtre national — Théâtre royal de la Monnaie — Toerisme Vlaanderen — Tunnel Liefkenshoek U — Universitair Ziekenhuis Gent V — Vlaams Commissariaat voor de Media — Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding — Vlaams Egalisatie Rente Fonds — Vlaamse Hogescholenraad — Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen — Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek — Vlaamse interuniversitaire Raad — Vlaamse Landmaatschappij — Vlaamse Milieuholding — Vlaamse Milieumaatschappij — Vlaamse Onderwijsraad — Vlaamse Opera — Vlaamse Radio - en Televisieomroep — Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit — en Gasmarkt — Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde — Vlaams Fonds voor de Lastendelging — Vlaams Fonds voor de Letteren — Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap — Vlaams Informatiecentrum over Land - en Tuinbouw — Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden — Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie — Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie — Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen — Vlaams Landbouwinvesteringsfonds — Vlaams Promotiecentrum voor Agro - en Visserijmarketing — Vlaams Zorgfonds — Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen II   - ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ Οργανισμοί Danmarks Radio Det landsdækkende TV2 Danmarks Nationalbank Sund og Bælt Holding A/S A/S Storebælt A/S Øresund Øresundskonsortiet Ørestadsselskabet I/S Byfornyelsesselskabet København Hovedstadsområdets Sygehusfællesskab Statens og Kommunernes Indkøbsservice Post Danmark Arbejdsmarkedets Tillægspension Arbejdsmarkedets Feriefond Lønmodtagernes Dyrtidsfond Naviair Κατηγορίες — De Almene Boligorganisationer — Lokale kirkelige myndigheder — Andre forvaltningssubjekter III   - ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.   Κατηγορίες Οι φορείς, ιδρύματα και οργανισμοί δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί από το κράτος ή τα ομόσπονδα κρατίδια (Länder) ή τις τοπικές αρχές, ιδίως στους ακόλουθους τομείς: 1.1.   Φορείς — Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften — berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) — Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) — Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger) — kassenärztliche Vereinigungen — Genossenschaften und Verbände 1.2.   Ιδρύματα και οργανισμοί Τα νομικά πρόσωπα με μη βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, που υπόκεινται σε κρατικό έλεγχο και ασκούν δραστηριότητες, προς το γενικό συμφέρον, ιδίως στους ακόλουθους τομείς: — Rechtsfähige Bundesanstalten — Versorgungsanstalten und Studentenwerke — Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen 2.   Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Οι οντότητες με μη βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, που υπόκεινται σε κρατικό έλεγχο και ασκούν δραστηριότητες προς το γενικό συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων των Kommunale Versorgungsunternehmen (δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων), ιδίως στους ακόλουθους τομείς: — Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten) — Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) — Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhaeuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) — Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) — Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) — Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen) — Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) — Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) — Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen soweit im Allgemeininteresse tätig, Wohnraumvermittlung) — Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) — Friedhofs- und Bestattungswesen — Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) IV.   ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κατηγορίες α) Οι δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς β) Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά το 50 % τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού των ή των οποίων το εταιρικό κεφάλαιο ανήκει κατά 51 % τουλάχιστον στο κράτος γ) Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης οποιασδήποτε βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ), σε τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, καθώς και σε δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, και σε υπό το στοιχείο β) νομικά πρόσωπα, ή επιχορηγούνται τακτικά από αυτά, κατά το 50 % τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού των, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις ή με το καταστατικό τους, ή τα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα που κατέχουν τουλάχιστον το 51 % του εταιρικού κεφαλαίου αυτών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. V.   ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ Κατηγορίες — Οργανισμοί και φορείς δημοσίου δικαίου που διέπονται από το νόμο — Οργανισμοί και φορείς δημοσίου δικαίου που διέπονται από το νόμο — Οργανισμοί και φορείς δημοσίου δικαίου που διέπονται από το νόμο — Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social VI.   ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ Οργανισμοί — Collège de France — Conservatoire national des arts et métiers — Observatoire de Paris — Institut national d'histoire de l'art (INHA) — Centre national de la recherche scientifique (CNRS) — Institut national de la recherche agronomique (INRA) — Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) — Institut de recherche pour le développement (IRD) — Agence nationale pour l'emploi (ANPE) — Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) — Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) — Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) — Compagnies et établissements consulaires: chambres de commerce et d'industrie (CCI), chambres des métiers et chambres d'agriculture (εμποροβιομηχανικά, επαγγελματικά και γεωργικά επιμελητήρια) — Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) Κατηγορίες 1.   Εθνικά δημόσια ιδρύματα: — Agences de l'eau — Écoles d'architecture — Universités — Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM, 2.   Δημόσια ιδρύματα διοικητικού χαρακτήρα σε περιφερειακό, νομαρχιακό ή τοπικό επίπεδο — collèges — lycées — établissements publics hospitaliers — offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM, 3.   Ενώσεις φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης — δημόσιοι φορείς διαδημοτικής συνεργασίας — διανομαρχιακοί και διαπεριφερειακοί φορείς VII.   ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ Οργανισμοί Enterprise Ireland [Μάρκετινγκ, τεχνολογία και ανάπτυξη επιχειρήσεων] Forfás [Πολιτική και συμβουλές για επιχειρήσεις, εμπόριο, τεχνολογία και καινοτομία] Industrial Development Authority Enterprise Ireland FÁS [Κατάρτιση για τη βιομηχανία και την απασχόληση] Health and Safety Authority Bord Fáilte Éireann CERT [Κατάρτιση σε τουριστικά επαγγέλματα] Irish Sports Council National Roads Authority Údarás na Gaeltachta Teagasc [Γεωργική έρευνα, κατάρτιση και ανάπτυξη] An Bord Bia An Bord Glas Irish Horseracing Authority Bord na gCon Marine Institute Bord Iascaigh Mhara Equality Authority Legal Aid Board Κατηγορίες Regional Health Boards Hospitals and similar institutions of a public character Vocational Education Committees Colleges and educational institutions of a public character Central and Regional Fisheries Boards Regional Tourism Organisations National Regulatory and Appeals bodies Οργανισμοί που έχουν συσταθεί για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων ή την ικανοποίηση διάφορων αναγκών δημόσιων τομέων, [π.χ. Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority κ.λπ.] (Οργανισμοί που έχουν συσταθεί για να εκτελούν ειδικά καθήκοντα ή να πληρούν τις ανάγκες δημόσιων τομέων, — Local Government Computer Services Board, Environmental Proteaction Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority etc.) Άλλοι δημόσιοι φορείς που εμπίπτουν στον ορισμό του «οργανισμού δημόσιου δικαίου» κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 7 της παρούσας οδηγίας. (Οι άλλοι δημόσιοι οργανισμοί που αντιστοιχούν στον ορισμό του οργανισμού δημοσίου δικαίου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 7 της παρούσας οδηγίας). VIII.   ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ Οργανισμοί Società «Stretto di Messina» Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo Ente nazionale per l'aviazione civile — ENAC Ente nazionale per l'assistenza al volo — ENAV ANAS.S.p.Α. Κατηγορίες — Enti portuali e aeroportuali — Consorzi per le opere idrauliche — Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università — Instituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza — Ιstituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici ο vulcanologici — Enti di ricerca e sperimentazione — Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza — Consorzi di bonifica — Enti di sviluppo ο di irrigazione — Consorzi per le aree industriali — Comunità montane — Enti preposti a servizi di pubblico interesse — Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero — Enti culturali e di promozione artistica IX.   ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Κατηγορίες — Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement — Établissements publics placés sous la surveillance des communes Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes (ενώσεις δήμων και κοινοτήτων που συστάθηκαν δυνάμει του νόμου της 23ης Φεβρουαρίου 2001 περί — syndicats de communes). X.   ΣΤΙΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Οργανισμοί Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Υπουργείο Εσωτερικών και Σχέσεων του Βασιλείου) — Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA) — Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE) — Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) — 25 afzonderlijke politieregio's — Stichting ICTU Ministerie van Economische Zaken (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας) — Stichting Syntens — Van Swinden Laboratorium B.V. — Nederlands Meetinstituut B.V. — Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) — Stichting Toerisme Recreatie Nederland (TRN) — Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) — Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) — Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij (OOM) — LIOF (Limburg Investment Development Company LIOF) — Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) — Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) — Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Ministerie van Financiën (Υπουργείο Οικονομικών) — De Nederlandse Bank N.V. — Autoriteit Financiële Markten — Pensioen- & Verzekeringskamer Ministerie van Justitie (Υπουργείο Δικαιοσύνης) — Stichting Reclassering Nederland (SRN) — Stichting VEDIVO — Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen — Stichting Halt Nederland (SHN) — Particuliere Internaten — Particuliere Jeugdinrichtingen — Schadefonds Geweldsmisdrijven — Centraal orgaan Opvang Asielzoekers — Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) — Landelijke organisaties slachtofferhulp — College Bescherming Persoongegevens — Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) — Raden voor de Rechtsbijstand — Stichting Rechtsbijstand Asiel — Stichtingen Rechtsbijstand — Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR) — Clara Wichman Instituut — Tolkencentra Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Υπουργείο Γεωργίας, Διαχείρισης της Φύσης και Αλιείας) — Bureau Beheer Landbouwgronden — Faunafonds — Staatsbosbeheer — Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding — Universiteit Wageningen — Stichting DLO — (Hoofd) productschappen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών) A.   Γενική περιγραφή — τα δημόσια ή χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο ταμείο ειδικά πρωτοβάθμια σχολεία, κατά την έννοια του νόμου Wet op het primair onderwijs — τα δημόσια ή χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο ταμείο σχολεία ειδικής εκπαίδευσης, συνεχιζόμενης ειδικής εκπαίδευσης, και τα ιδρύματα ειδικής εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης ειδικής εκπαίδευσης, κατά την έννοια του νόμου Wet op de expertisecentra — τα δημόσια ή χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο ταμείο ειδικά σχολεία ή ιδρύματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατά την έννοια του νόμου Wet op het Voortgezet Onderwijs — τα δημόσια ή χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο ταμείο ειδικά ιδρύματα, κατά την έννοια του νόμου Wet Educatie en Beroepsonderwijs — τα δημόσια ή χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο ταμείο ειδικά σχολεία, κατά την έννοια του νόμου Experimentenwet Onderwijs — τα χρηματοδοτούμενα πανεπιστήμια και ΑΕΙ, το Open Universiteit, και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, περί των οποίων ο νόμος Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, καθώς και τα ιδρύματα διεθνούς παιδείας, εφόσον χρηματοδοτούνται κατά περισσότερο από 50 % από το κράτος Wetenschappelijk Onderzoek — υπηρεσίες πλαισίωσης σχολείων κατά την έννοια του νόμου Wet op het primair onderwijs ή του νόμου Wet op de expertisecentra — τα εθνικά παιδαγωγικά κέντρα, κατά την έννοια του νόμου Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten — τα ραδιοτηλεοπτικά σωματεία, κατά την έννοια του νόμου Mediawet — τα κληροδοτήματα («fondsen») κατά την έννοια του νόμου Wet op het Specifiek Cultuurbeleid — τα εθνικά όργανα επαγγελματικής εκπαίδευσης — τα ιδρύματα («stichtingen») κατά την έννοια του νόμου Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten — τα λοιπά μουσεία, που χρηματοδοτούνται κατά περισσότερο από 50 % από το ΥΠΠΕ — οι λοιπές οργανώσεις και φορείς στον τομέα της παιδείας, του πολιτισμού και των επιστημών, που χρηματοδοτούνται κατά περισσότερο από 50 % από το ΥΠΠΕ B.   Ονομαστική απαρίθμηση — Informatie Beheer Groep — Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs — Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent — Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF — Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen — Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic) — Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut — Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek — Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek — College van Beroep voor het hoger Onderwijs — Vereniging van openbare bibliotheken NBLC — Koninklijke Bibliotheek — Stichting Muziek Centrum van de Omroep — Stichting Ether Reclame — Stichting Radio Nederland Wereldomroep — Nederlandse Programma Stichting — Nederlandse Omroep Stichting — Commissariaat voor de Media — Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties — Stichting Lezen — Dienst Omroepbijdragen — Centrum voor innovatie en opleidingen — Bedrijfsfonds voor de Pers — Centrum voor innovatie van opleidingen — Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito) — Instituut voor Leerplanontwikkeling — Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting- — Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie — Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs — BVE-Raad — Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven — Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs — Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs — Combo, Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie — Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs — Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO — Stichting SoFoKles — Europees Platform — Stichting mobiliteitsfonds HBO — Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum — Stichting minderheden Televisie Nederland — Stichting omroep allochtonen — Stichting multiculturele Activiteiten Utrecht — School der Poëzie — Nederlands Perscentrum — Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum — Bibliotheek voor varenden — Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden — Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken — Nederlandse luister- en braillebibliotheek — Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang — Bibliotheek Le Sage Ten Broek — Doe Maar Dicht Maar — ElHizjra — Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten — Fund for Central and East European Bookprojects — Jongeren Onderwijs Media Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης) — Sociale Verzekeringsbank — Arbeidsvoorzieningsorganisatie — Stichting Silicose Oud Mijnwerkers — Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer — Sociaal Economische Raad (SER) — Raad voor Werk en Inkomen (RWI) — Centrale organisatie voor werk en inkomen — Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Υπουργείο Συγκοινωνιών και Διαχείρισης Υδάτων) — RDW Voertuig informatie en toelating — Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie (LVB) — Nederlandse Loodsencorporatie (NLC) — Regionale Loodsencorporatie (RLC) Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Υπουργείο Οικισμού, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος) — Kadaster — Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting — Stichting Bureau Architectenregister Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού) — Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR) — College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) — Commissies voor gebiedsaanwijzing — College sanering Ziekenhuisvoorzieningen — Zorgonderzoek Nederland (ZON) — Keuringsinstellingen Wet medische hulpmiddelen: — N.V. KEMA/Stichting TNO Certification — College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) — College voor Zorgverzekeringen (CVZ) — Nationaal Comité 4 en 5 mei — Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) — College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) — Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO) — Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM) — Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS — Stichting Sanquin Bloedvoorziening — College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen — Ziekenfondsen — Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) — Regionale Indicatieorganen (RIO's) ΧΙ.   ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ Όλοι οι οργανισμοί μη βιομηχανικού ή εμπορικού χαρακτήρα που υπόκεινται στο δημοσιονομικό έλεγχο του Rechnungshof (Ελεγκτικού Συνεδρίου). ΧΙΙ.   ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Κατηγορίες — Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial — Serviços públicos personalizados — Fundações públicas — Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde ΧΙΙΙ.   ΣΤΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Οι δημόσιοι ή ελεγχόμενοι από το δημόσιο οργανισμοί ή επιχειρήσεις που δεν είναι βιομηχανικού ή εμπορικού χαρακτήρα. XIV.   ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ Όλοι οι μη εμπορικοί οργανισμοί των οποίων οι δημόσιες συμβάσεις υπόκεινται στον έλεγχο της εθνικής υπηρεσίας δημοσίων συμβάσεων. XV.   ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Οργανισμοί — Design Council, — Health and Safety Executive, — National Research Development Corporation, — Public Health Laboratory Service Board, — Advisory, Conciliation and Arbitration Service, — Commission for the New Towns, — National Blood Authority, — National Rivers Authority, — Scottish Enterprise, — Scottish Homes, — Welsh Development Agency. Κατηγορίες — Maintained schools — Universities and Colleges financed for the most part by other contracting authorities, — National Museums and Galleries, — Research Councils, — Fire Authorities, — National Health Service Strategic Health Authorities, — Police Authorities, — New Town Development Corporations — Urban Development Corporations ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (1) ΒΕΛΓΙΟ — l'Etat — de Staat — το Κράτος — les communautés — de gemeenschappen — οι γλωσσικές κοινότητες — les commissions communautaires — de gemeenschapscommissies — οι κοινοτικές επιτροπές — les régions — de gewesten — οι περιφέρειες — les provinces — de provincies — οι επαρχίες — les communes — de gemeenten — οι δήμοι — les centres publics d'aide sociale — de openbare centra voor maatschappelijk welzijn — τα Δημόσια Κέντρα Κοινωνικής Αρωγής — les fabriques d'églises et les organismes chargés de la gestion du temporel des autres cultes reconnus — de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporalïen van de erkende erediensten — τα ενοριακά συμβούλια των εκκλησιών και οι φορείς οι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση των κοσμικών αγαθών των άλλων αναγνωρισμένων θρησκευμάτων — les sociétés de développement régional — de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen — οι εταιρίες περιφερειακής ανάπτυξης — les polders et wateringues — de polders en wateringen — οι αποστραγγιστικοί οργανισμοί — les comités de remembrement des biens ruraux — de ruilverkavelingscomités — οι επιτροπές αναδασμού γεωργικών γαιών — les zones de police — de politiezones — οι αστυνομικές ζώνες — les associations formées par plusieurs des pouvoirs adjudicateurs ci-dessus. — de verenigingen gevormd door een of meerdere aanbestedende overheden hierboven. — οι ενώσεις δύο ή περισσότερων από τους παραπάνω αναθέτοντες φορείς. ΔΑΝΙΑ 1. Folketinget 1. Folketinget 2. Statsministeriet 3. Udenrigsministeriet 4. Beskæftigelsesministeriet 5. Domstolsstyrelsen 6. Finansministeriet 7. Forsvarsministeriet 8. Indenrigs- og Sundhedsministeriet 9. Justitsministeriet 10. Kirkeministeriet 11. Kulturministeriet 12. Miljøministeriet 13 Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration 14. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 15. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og herunder Udvikling 16. Skatteministeriet 17. Socialministeriet 18. Trafikministeriet 19. Undervisningsministeriet 20. Økonomi- og Erhvervsministeriet Auswärtiges Amt Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών Bundesministerium des Innern (nur zivile Güter) Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών (μόνον αγαθά μη στρατιωτικής χρήσης) Bundesministerium der Justiz Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης Bundesministerium der Finanzen Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft Ομοσπονδιακό Υπουργείο Προστασίας του Καταναλωτή, Τροφίμων και Γεωργίας Bundesministerium der Verteidigung (keine militärischen Güter) Ομοσπονδιακό Υπουργείο Άμυνας (όχι αγαθά στρατιωτικής χρήσης) Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογενειακών Υποθέσεων, Ηλικιωμένων, Γυναικών και Νέας Γενιάς Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherheit Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών, Οικοδομών και Στέγης Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας Bundesministerium für Bildung und Forschung Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 1. Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 2. Υπουργείο Εξωτερικών 3. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 4. Υπουργείο Ανάπτυξης 5. Υπουργείο Δικαιοσύνης 6. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 7. Υπουργείο Πολιτισμού 8. Υπουργείο Υγείας — Πρόνοιας 9. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 10. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 11. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 12. Υπουργείο Γεωργίας 13. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 14. Υπουργείο Μακεδονίας — Θράκης 15. Υπουργείο Αιγαίου 16. Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 17. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 18. Γενική Γραμματεία Ισότητας 19. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 20. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού 21. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 22. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 23. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 24. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων 25. Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος 26. Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας 27. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας 28. Εθνικό Τυπογραφείο 29. Γενικό Χημείο του Κράτους 30. Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας 31. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 32. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 33. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 34. Πανεπιστήμιο Αιγαίου 35. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 36. Πανεπιστήμιο Πατρών 37. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 38. Πολυτεχνείο Κρήτης 39. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων 40. Αιγινήτειο Νοσοκομείο 41. Αρεταίειο Νοσοκομείο 42. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 43. Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε. 44. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων 45. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων 46. Γενικό Επιτελείο Στρατού (2) 47. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (3) 48. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (4) 49. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 50. Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων Presidencia del Gobierno Προεδρία της Κυβερνήσεως Ministerio de Asuntos Exteriores Υπουργείο Εξωτερικών Ministerio de Justicia Υπουργείο Δικαιοσύνης Ministerio de Defensa Υπουργείο Αμύνης Ministerio de Hacienda Υπουργείο Οικονομικών Ministerio de Interior Υπουργείο Εσωτερικών Ministerio de Fomento Υπουργείο Χωροταξικής Ανάπτυξης Ministerio de Educación, Cultura y Deportes Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Διατροφής Ministerio de la Presidencia Υπουργείο Προεδρίας Ministerio de Administraciones Públicas Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης Ministerio de Sanidad y Consumo Υπουργείο Υγείας και Κατανάλωσης Ministerio de Economía Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Ministerio de Medio Ambiente Υπουργείο Περιβάλλοντος Ministerio de Ciencia y Tecnología Υπουργείο Επιστημών και Τεχνολογίας ΓΑΛΛΙΑ 1.   Υπουργεία — Services du Premier ministre — Υπηρεσίες Πρωθυπουργού — Ministère des affaires étrangères — Υπουργείο Εξωτερικών — Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité — Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων, Εργασίας και Αλληλεγγύης — Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales — Υπουργείο Γεωργίας, Διατροφής, Αλιείας και Υπαίθρου — Ministère de la culture et de la communication — Υπουργείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας — Ministère de la défense — Υπουργείο Αμύνης — Ministère de l'écologie et du développement durable — Υπουργείο Οικολογίας και Αειφόρου Ανάπτυξης — Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie — Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας — Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer — Υπουργείο Εξοπλισμού, Μεταφορών, Οικισμού, Τουρισμού και Θαλασσών — Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire — Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης, Μεταρρύθμισης του Κράτους και Χωροταξίας — Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales — Υπουργείο Εσωτερικών, Εσωτερικής Ασφάλειας και Τοπικών Ελευθεριών — Ministère de la justice — Υπουργείο Δικαιοσύνης — Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche — Υπουργείο Νέας Γενιάς, Παιδείας και Έρευνας — Ministère de l'outre-mer — Υπουργείο Υπερπόντιων Περιοχών — Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées — Υπουργείο Υγείας, Οικογένειας και Αναπήρων — Ministère des sports — Υπουργείο Αθλητισμού 2.   Εθνικά δημόσια ιδρύματα — Académie de France à Rome — Académie de marine — Académie des sciences d'outre-mer — Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) — Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) — Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) — Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) — Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) — Bibliothèque nationale de France — Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg — Bibliothèque publique d'information — Caisse des dépôts et consignations — Caisse nationale des autoroutes (CNA) — Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) — Centre des monuments nationaux (CMN) — Caisse de garantie du logement locatif social — Casa de Velasquez — Centre d'enseignement zootechnique — Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture — Centre d'études supérieures de sécurité sociale — Centres de formation professionnelle agricole — Centre national d'art et de culture Georges Pompidou — Centre national de la cinématographie — Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée — Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) — Centre national des lettres — Centre national de documentation pédagogique — Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) — Centre hospitalier des Quinze-Vingts — Centre national de promotion rurale de Marmilhat — Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS) — Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS) — Centres régionaux de la propriété forestière — Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants — Commission des opérations de bourse — Conseil supérieur de la pêche — Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres — Conservatoire national supérieur de musique de Paris — Conservatoire national supérieur de musique de Lyon — Conservatoire national supérieur d'art dramatique — École centrale — Lyon — École centrale des arts et manufactures — Ecole du Louvre — École française d'archéologie d'Athènes — École française d'Extrême-Orient — École française de Rome — École des hautes études en sciences sociales — École nationale d'administration — École nationale de l'aviation civile (ENAC) — École nationale des Chartes — École nationale d'équitation — École nationale du génie rural des eaux et des forêts (ENGREF) — Écoles nationales d'ingénieurs — École nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires — Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles — Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg — École nationale de la magistrature — Écoles nationales de la marine marchande — École nationale de la santé publique (ENSP) — École nationale de ski et d'alpinisme — École nationale supérieure agronomique — Montpellier — École nationale supérieure agronomique — Rennes — École nationale supérieure des arts décoratifs — École nationale supérieure des arts et industries — Strasbourg — École nationale supérieure des arts et industries textiles — Roubaix — Écoles nationales supérieures d'arts et métiers — École nationale supérieure des beaux-arts — École nationale supérieure des bibliothécaires — École nationale supérieure de céramique industrielle — École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA) — École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires — École nationale supérieure du paysage — Écoles nationales vétérinaires — École nationale de voile — Écoles normales nationales d'apprentissage — Écoles normales supérieures — École polytechnique — École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze) — École de sylviculture — Crogny (Aube) — École de viticulture et d'oenologie de la Tour-Blanche (Gironde) — École de viticulture — Avize (Marne) — Hôpital national de Saint-Maurice — Établissement national des invalides de la marine (ENIM) — Établissement national de bienfaisance Koenigswarter — Établissement de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC) — Établissement public du musée et du domaine national de Versailles — Fondation Carnegie — Fondation Singer-Polignac — Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations — Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT) — Institut français d'archéologie orientale du Caire — Institut français de l'environnement — Institut géographique national — Institut industriel du Nord — Institut national agronomique de Paris-Grignon — Institut national des appellations d'origine (INAO) — Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG) — Institut national de la consommation (INC) — Institut national d'éducation populaire (INEP) — Institut national d'études démographiques (INED) — Institut national des jeunes aveugles — Paris — Institut national des jeunes sourds — Bordeaux — Institut national des jeunes sourds — Chambéry — Institut national des jeunes sourds — Metz — Institut national des jeunes sourds — Paris — Institut national du patrimoine — Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3) — Institut national de la propriété industrielle — Institut national de recherches archéologiques préventives — Institut national de recherche pédagogique (INRP) — Institut national des sports et de l'éducation physique — Instituts nationaux polytechniques — Instituts nationaux des sciences appliquées — Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen — Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) — Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) — Instituts régionaux d'administration — Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen — Musée Auguste-Rodin — Musée de l'armée — Musée Gustave-Moreau — Musée du Louvre — Musée du quai Branly — Musée national de la marine — Musée national J.-J.-Henner — Musée national de la Légion d'honneur — Muséum national d'histoire naturelle — Office de coopération et d'accueil universitaire — Office français de protection des réfugiés et apatrides — Office national de la chasse et de la faune sauvage — Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) — Office des migrations internationales (OMI) — Office universitaire et culturel français pour l'Algérie — Palais de la découverte — Parcs nationaux — Syndicat des transports parisiens d'Ile-de-France — Thermes nationaux - Aix-les-Bains 3.   Άλλος εθνικός δημόσιος οργανισμός — Union des groupements d'achats publics (UGAP) ΙΡΛΑΝΔΙΑ President's Establishment (Προεδρία της Δημοκρατίας) Houses of the Oireachtas and European Parliament (Κοινοβούλιο και Ευρωκοινοβούλιο) Department of the Taoiseach (Γραφείο Πρωθυπουργού) Central Statistics Office (Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία) Department of Finance (Υπουργείο Οικονομικών) Office of the Comptroller and Auditor General (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) Office of the Revenue Commissioners (Υπηρεσία Δημόσιων Εσόδων) Office of Public Works (Υπηρεσία Δημόσιων Έργων) State Laboratory (Χημείο του Κράτους) Office of the Attorney General (Γενικό Επιτροπάτο Δικαιοσύνης) Office of the Director of Public Prosecutions (Γενική Εισαγγελία) Valuation Office (Υπηρεσία Αποτιμήσεων) Civil Service Commission (Επιτροπάτο Δημοσιοϋπαλληλικού Σώματος) Office of the Ombudsman (Διαμεσολαβητής) Chief State Solicitor's Office (Υπηρεσία Νομικού Συμβούλου του Κράτους) Department of Justice, Equality and Law Reform (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Ισότητας και Μεταρρύθμισης του Δικαίου) Courts Service (Υπηρεσία Δικαστηρίων) Prisons Service (Υπηρεσία Φυλακών) Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests (Επιτροπάτο Δωρεών και Κληροδοτημάτων) Department of the Environment and Local Government (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Department of Education and Science (Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών) Department of Communications, Marine and Natural Resources (Υπουργείο Συγκοινωνιών, Θαλάσσιων και Φυσικών Πόρων) Department of Agriculture and Food (Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων) Department of Transport (Υπουργείο Μεταφορών) Department of Health and Children (Υπουργείο Υγείας και Παιδιών) Department of Enterprise, Trade and Employment (Υπουργείο Επιχειρήσεων, Εμπορίου και Απασχόλησης) Department of Arts, Sports and Tourism (Υπουργείο Τεχνών, Αθλητισμού και Τουρισμού) Department of Defence (Υπουργείο Αμύνης) Department of Foreign Affairs (Υπουργείο Εξωτερικών) Department of Social and Family Affairs (Υπουργείο Κοινωνικών και Οικογενειακών Υποθέσεων) Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs (Υπουργείο Κοινοτικών Υποθέσεων, Υπαίθρου και Ιρλανδόφωνων Περιοχών) Arts Council (Συμβούλιο Τεχνών) National Gallery (Εθνική Πινακοθήκη) ΙΤΑΛΙΑ 1.   Αγοράστριες οντότητες 1. Presidenza del Consiglio dei Ministri Προεδρία Υπουργικού Συμβουλίου 2. Ministero degli Affari Esteri Υπουργείο Εξωτερικών 3. Ministero dell'Interno Υπουργείο Εσωτερικών 4. Ministero della Giustizia Υπουργείο Δικαιοσύνης 5. Ministero della Difesa Υπουργείο Άμυνας (6) 6. Ministero dell'Economia e delle Finanze Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 7. Ministero delle Attività Produttive Υπουργείο Παραγωγικών Δραστηριοτήτων 8. Ministero delle Comunicazioni Υπουργείο Επικοινωνιών 9. Ministero delle Politiche agricole e forestali Υπουργείο Γεωργικής και Δασικής Πολιτικής 10. Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξικής Μέριμνας 11. Ministero delle Infrastrutture e Transporti Υπουργείο Υποδομής και Μεταφορών 12. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικών Πολιτικών 13. Ministero della Salute Υπουργείο Υγείας 14. Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Παιδείας, πανεπιστημίων και Επιστημονικής Έρευνας 15. Ministero per i Beni e le attività culturali Υπουργείο Πολιτιστικών Αγαθών και Δραστηριοτήτων 2.   Άλλος εθνικός δημόσιος οργανισμός: CONSIP SPA (Πάροχος Δημόσιων Πληροφορικών Υπηρεσιών) (7) CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1. Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural: Administration des services techniques de l'agriculture) 1. Υπουργείο Γεωργίας, Αμπελουργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου: Διοίκηση Τεχνικών Υπηρεσιών Γεωργίας 2. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur, de la Coopération et de la Défense: Armée. 2. Υπουργείο Εξωτερικών, Εξωτερικού Εμπορίου, Συνεργασίας και Άμυνας: Στρατός 3. Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports: Lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique. 3. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αθλητισμού: γενικά και τεχνικά λύκεια 4. Ministère de l'Environnement: Administration de l'environnement. 4. Υπουργείο Περιβάλλοντος: Διοίκηση Περιβάλλοντος 5. Ministère d'Etat, département des Communications: Entreprise des P et T (Postes seulement). 5. Υπουργείο Επικρατείας, τμήμα Επικοινωνιών: Επιχείρηση ΤΤΤ (μόνο τα ταχυδρομεία) 6. Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse: Maisons de retraite de l'Etat, Homes d'enfants. 6. Υπουργείο Οικογένειας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Νέας Γενιάς: Κρατικά Γηροκομεία και Ιδρύματα Παιδιών 7. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Centre informatique de l'Etat, Service central des imprimés et des fournitures de bureau de l'Etat. 7. Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Μεταρρύθμισης του Κρατικού Μηχανισμού: Κέντρο Μηχανοργάνωσης του Κράτους, Κεντρική Υπηρεσία Εντύπων και Αναλωσίμων Γραφείου του Κράτους 8. Ministère de la Justice: Etablissements pénitentiaires. 8. Υπουργείο Δικαιοσύνης: Σωφρονιστικά Καταστήματα 9. Ministère de l'Intérieur: Police grand-ducale, Service national de la protection civile. 9. Υπουργείο Εσωτερικών: Εθνική Αστυνομία, Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας 10. Ministère des Travaux publics: Administration des bâtiments publics; Administration des ponts et chaussées. 10. Υπουργείο Δημόσιων Έργων: Διοίκηση Δημόσιων Κτιρίων, Διοίκηση Οδοποιίας και Γεφυροποιίας ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Ministerie van Algemene Zaken(Υπουργείο Γενικών Υποθέσεων) — Bestuursdepartement — Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid — Rijksvoorlichtingsdienst: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties(Υπουργείο Εσωτερικών) — Bestuursdepartement — Agentschap Informatievoorziening Overheidspersoneel (IVOP) — Centrale Archiefselectiedienst (CAS) — Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) — Beheerorganisatie GBA — Organisatie Informatie- en communicatietechnologie OOV (ITO) — Korps Landelijke Politiediensten Ministerie van Buitenlandse Zaken(Υπουργείο Εξωτερικών) — Directoraat Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) — Directoraat Generaal Politieke Zaken (DGPZ) — Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) — Directoraat Generaal Europese Samenwerking (DGES) — Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) — Centrale diensten ressorterend onder P/PlvS — Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) Ministerie van Defensie(Υπουργείο Άμυνας) — Bestuursdepartement — Staf Defensie Interservice Commando (DICO) — Defensie Telematica Organisatie (DTO) — Centrale directie van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen — De afzonderlijke regionale directies van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen — Directie Materieel Koninklijke Marine — Directie Materieel Koninklijke Landmacht — Directie Materieel Koninklijke Luchtmacht — Landelijk Bevoorradingsbedrijf Koninklijke Landmacht (LBBKL) — Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) — Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht — Koninklijke Marine, Marinebedrijf Ministerie van Economische Zaken(Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας) — Bestuursdepartement — Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) — Centraal Planbureau (CPB) — Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) — Senter — Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) — Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) — Economische Voorlichtingsdienst (EVD) — Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu BV (Novem) — Agentschap Telecom Ministerie van Financiën(Υπουργείο Οικονομικών) — Bestuursdepartement — Belastingdienst Automatiseringscentrum — Belastingdienst — de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen — Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst [incl. Economische Controle dienst (ECD)] — Belastingdienst Opleidingen — Dienst der Domeinen Ministerie van Justitie(Υπουργείο Δικαιοσύνης) — Bestuursdepartement — Dienst Justitiële Inrichtingen — Raad voor de Kinderbescherming — Centraal Justitie Incasso Bureau — Openbaar Ministerie — Immigratie en Naturalisatiedienst — Nederlands Forensisch Instituut — Raad voor de Rechtspraak Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij(Υπουργείο Γεωργίας, Διαχείρισης της Φύσης και Αλιείας) — Bestuursdepartement — Agentschap Landelijke Service bij Regelingen (LASER) — Agentschap Plantenziekte kundige Dienst (PD) — Algemene Inspectiedienst (AID) — De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties — Agentschap Bureau Heffingen — Dienst Landelijk Gebied (DLG) — De afzonderlijke regionale Beleidsdirecties Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen(Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών) — Bestuursdepartement — Inspectie van het Onderwijs — Inspectie Cultuurbezit — Centrale Financiën Instellingen — Nationaal archief — Rijksdienst voor de archeologie — Rijksarchiefinspectie — Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid — Onderwijsraad — Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie — Instituut Collectie Nederland — Raad voor Cultuur — Rijksdienst voor de Monumentenzorg — Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid(Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης) — Bestuursdepartement Ministerie van Verkeer en Waterstaat(Υπουργείο Συγκοινωνιών, Δημόσιων Έργων και Διαχείρισης Υδάτων) — Bestuursdepartement — Directoraat-Generaal Luchtvaart — Directoraat-Generaal Goederenvervoer — Directoraat-Generaal Personenvervoer — Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat — Hoofdkantoor Directoraat-Generaal Rijks Waterstaat — De afzonderlijke regionale directies van Rijkswaterstaat — De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat — Directoraat-Generaal Water — Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat — Divisie Luchtvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat — Divisie Vervoer van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat — Divisie Scheepvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat — Centrale Diensten — Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer(Υπουργείο Οικισμού, Χωροταξίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος) — Bestuursdepartement — Directoraat-Generaal Wonen — Directoraat-Generaal Ruimte — Directoraat General Milieubeheer — Rijksgebouwendienst — VROM inspectie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(Υπουργείο Δημόσιας Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού) — Bestuursdepartement — Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken — Inspectie Gezondheidszorg — Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming — Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) — Sociaal en Cultureel Planbureau — Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen Tweede Kamer der Staten-Generaal(Κάτω Βουλή) Eerste Kamer der Staten-Generaal(Άνω Βουλή) Raad van State(Συμβούλιο της Επικρατείας) Algemene Rekenkamer(Ελεγκτικό Συνέδριο) Nationale Ombudsman(Εθνικός Διαμεσολαβητής) Kanselarij der Nederlandse Orden(Καγκελαρία Ολλανδικών Ταγμάτων) Kabinet der Koningin(Ιδιαίτερο Γραφείο της Βασίλισσας) ΑΥΣΤΡΙΑ 1. Bundeskanzleramt Ομοσπονδιακή Καγκελαρία 2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών 3. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και Πολιτισμού 4. Bundesministerium für Finanzen Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών 5. Bundesministerium für Gesundheit und Frauen Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας και Γυναικών 6. Bundesministerium für Inneres Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών 7. Bundesministerium für Justiz Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης 8. Bundesministerium für Landesverteidigung Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 9. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umweltschutz und Wasserwirtschaft Ομοσπονδιακό Υπουργείο Γεωργίας, Δασοκομίας, Προστασίας Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Υδάτων 10. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz Ομοσπονδιακό Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γενεών και Προστασίας των Καταναλωτών 11. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie Ομοσπονδιακό Υπουργείο Συγκοινωνιών, Καινοτομίας και Τεχνολογίας 12. Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας 13. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen Ομοσπονδιακό Γραφείο Μέτρων και Σταθμών 14. Österreichisches Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H Αυστριακό Κέντρο Ερευνών και Δοκιμών Arsenal G.m.b.H. 15. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge Ομοσπονδιακός Φορέας Ελέγχου Οχημάτων 16. Bundesbeschaffung G.m.b.H. Ομοσπονδιακή Εταιρία Προμηθειών G.m.b.H. 17. Bundesrechenzentrum G.m.b.H. Ομοσπονδιακό Κέντρο Μηχανοργάνωσης G.m.b.H. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ — Presidência do Conselho de Ministros; — Presidência do Conselho de Ministros; — Ministério das Finanças; — Ministério da Defesa Nacional; — Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas; — Ministério da Administração Interna; — Ministério da Justiça; — Ministério da Economia; — Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas; — Ministério da Educação; — Ministério da Ciência e do Ensino Superior; — Ministério da Cultura; — Ministério da Saúde; — Ministério da Segurança Social e do Trabalho; — Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação; — Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente. OIKEUSKANSLERINVIRASTO — JUSTITIEKANSLERSÄMBETET ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ — HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIET ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Kuluttajavirasto — Konsumentverket Οργανισμός Καταναλωτών Kilpailuvirasto — Konkurrensverket Αρχή Ανταγωνισμού Kuluttajavalituslautakunta — Konsumentklagonämnden Συμβούλιο Παραπόνων Καταναλωτών Patentti- ja rekisterihallitus — Patent- och registerstyrelsen Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Σημάτων LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ — KOMMUNIKATIONSMINISTERIET ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Viestintävirasto — Kommunikationsverket Επιτροπή Εποπτείας Τηλεπικοινωνιών MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ –JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ Elintarvikevirasto — Livsmedelsverket Οργανισμός Τροφίμων Maanmittauslaitos — Lantmäteriverket Εθνική Γεωδαιτική Υπηρεσία OIKEUSMINISTERIÖ — JUSTITIEMINISTERIET ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Tietosuojavaltuutetun toimisto — Dataombudsmannens byrå Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Tuomioistuimet — domstolar Δικαστήρια Korkein oikeus — Högsta domstolen Ανώτατο Δικαστήριο Korkein hallinto-oikeus — Högsta förvaltningsdomstolen Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο Hovioikeudet — hovrätter Εφετεία Käräjäoikeudet — tingsrätter Πρωτοδικεία Hallinto-oikeudet –förvaltningsdomstolar Διοικητικά Δικαστήρια Markkinaoikeus — Marknadsdomstolen Εμποροδικείο Työtuomioistuin — Arbetsdomstolen Εργοδικείο Vakuutusoikeus — Försäkringsdomstolen Ασφαλειοδικείο Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet Διεύθυνση Σωφρονισμού OPETUSMINISTERIÖ — UNDERVISNINGSMINISTERIET ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Opetushallitus — Utbildningsstyrelsen Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας Valtion elokuvatarkastamo — Statens filmgranskningsbyrå Κρατικό Γραφείο Χαρακτηρισμού Κινηματογραφικών Ταινιών PUOLUSTUSMINISTERIÖ — FÖRSVARSMINISTERIET ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ Puolustusvoimat (9) — Försvarsmakten Ένοπλες Δυνάμεις SISÄASIAINMINISTERIÖ — INRIKESMINISTERIET ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Väestörekisterikeskus — Befolkningsregistercentralen Κέντρο Μητρώων Πληθυσμού Keskusrikospoliisi — Centralkriminalpolisen Κεντρική Αστυνομία Διώξεως Εγκλήματος Liikkuva poliisi — Rörliga polisen Κεντρική Αστυνομία Τροχαίας Κινήσεως Rajavartiolaitos (9) — Gränsbevakningsväsendet Συνοριακή Φρουρά SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Työttömyysturvalautakunta — Arbetslöshetsnämnden Γραφείο Προσφυγών Ανεργίας Tarkastuslautakunta — Prövningsnämnden Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο Lääkelaitos — Läkemedelsverket Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Terveydenhuollon oikeusturvakeskus — Rättsskyddscentralen för hälsovården Εθνική Ιατροδικαστική Αρχή Tapaturmavirasto — Olycksfallsverket Γραφείο Αποζημίωσης Ατυχημάτων Säteilyturvakeskus — Strålsäkerhetscentralen Αρχή Προστασίας από Ακτινοβολίες TYÖMINISTERIÖ — ARBETSMINISTERIET ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Valtakunnansovittelijain toimisto — Riksförlikningsmännens byrå Εθνικό Γραφείο Συνδιαλλαγής Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset — Statliga förläggningar för asylsökande Κρατικές εγκαταστάσεις υποδοχής αιτούντων άσυλο Työneuvosto — Arbetsrådet i Finland Φινλανδικό Συμβούλιο Εργασίας ULKOASIAINMINISTERIÖ — UTRIKESMINISTERIET ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ VALTIOVARAINMINISTERIÖ — FINANSMINISTERIET ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Valtiontalouden tarkastusvirasto — Statens revisionsverk Ελεγκτικό Συνέδριο Valtiokonttori — Statskontoret Δημόσιο Ταμείο Valtion työmarkkinalaitos — Statens arbetsmarknadsverk Κρατικό Εργοδοτικό Γραφείο Verohallinto — Skatteförvaltningen Υπηρεσία Δημόσιων Εσόδων Tullilaitos — Tullverket Τελωνεία Valtion vakuusrahasto — Statsgarantifonden Κρατικό Ταμείο Εγγύησης YMPÄRISTÖMINISTERIÖ — MILJÖMINISTERIET ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ A Akademien för de fria konsterna Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών Alkoholinspektionen Επιθεώρηση Οινοπνεύματος Alkoholsortimentsnämnden Συμβούλιο Οινοπνευματωδών Προϊόντων Allmänna pensionsfonden Γενικό Ταμείο Συντάξεων Allmänna reklamationsnämnd Γενικό Συμβούλιο Παραπόνων Καταναλωτών Ambassader Πρεσβείες Arbetsdomstolen Εργοδικείο Arbetsgivarverk, statens Κρατικός Φορέας Δημοσίων Υπαλλήλων Arbetslivsfonden Ταμεία Ζωής Εργαζομένων Arbetslivsinstitutet Ίδρυμα Ζωής Εργαζομένων Arbetsmarknadsstyrelsen Συμβούλιο Αγοράς Εργασίας Arbetsmiljöfonden Ταμείο Περιβάλλοντος Εργασίας Arbetsmiljöinstitutet Ίδρυμα Περιβάλλοντος Εργασίας Arbetsmiljönämnd, statens Συμβούλιο Περιβάλλοντος Εργασίας Δημοσίων Υπαλλήλων Arbetsmiljöverket Αρχή Περιβάλλοντος Εργασίας Arkitekturmuseet Μουσείο Αρχιτεκτονικής Arrendenämnder (12) Περιφερειακά Δικαστήρια Μισθωτικών Διαφορών (12) B Banverket Εθνικοί Σιδηρόδρομοι Barnombudsmannen Γραφείο Διαμεσολαβητή Παιδιών Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens Συμβούλιο Αξιολόγησης Τεχνολογίας Μέριμνας για την Υγεία (κρατικό) Besvärsnämnden för rättshjälp Επιτροπή Προσφυγών Νομικής Αρωγής Biografbyrå, statens Εθνικό Συμβούλιο Λογοκρισίας Κινηματογραφικών Ταινιών Biografiskt lexikon, svenskt Σουηδικό Βιογραφικό Λεξικό Birgittaskolan Σχολή Birgitta Blekinge tekniska högskola Τεχνολογικό Ινστιτούτο Blekinge Bokföringsnämnden Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων Bostadskreditnämnd, statens (BKN) Εθνικό Ταμείο Εγγύησης Στεγαστικών Δανείων Boverket Εθνικό Συμβούλιο Οικισμού Brottsförebyggande rådet Εθνικό Συμβούλιο Πρόληψης του Εγκλήματος Brottsoffermyndigheten Αρχή Αρωγής Θυμάτων Εγκλήματος Brottsskadenämnden Αρχή Αποζημίωσης Ζημιών λόγω Εγκλήματος Byggforskningsrådet Συμβούλιο Οικοδομικής Έρευνας C Centrala försöksdjursnämnden Κεντρική Επιτροπή Πειραματόζωων Centrala studiestödsnämnden Εθνικό Συμβούλιο Υποτροφιών Centralnämnden för fastighetsdata Κεντρικό Συμβούλιο Κτηματολογίου D Danshögskolan Ανωτάτη Σχολή Χορού Datainspektionen Επιθεώρηση Δεδομένων Delegationen för utländska investeringar Sverige, ISA Οργανισμός Προσέλκυσης Ξένων Επενδύσεων (Invest in Sweden Agency, ISA) Departementen Υπουργεία Domstolsverket Διοίκηση Δικαστηρίων Dramatiska institutet Δραματική Σχολή E Ekeskolan Σχολή Eke Ekobrottsmyndigheten Υπηρεσία Οικονομικού Εγκλήματος Ekonomistyrningsverket Αρχή Οικονομικής Διαχείρισης Elsäkerhetsverket Συμβούλιο Ηλεκτρολογικής Ασφάλειας Energimyndigheten, statens Εθνικός Οργανισμός Ενέργειας EU/FoU-rådet Συμβούλιο ΕΕ/Ε&Α Exportkreditnämnden Οργανισμός Εγγύησης Εξαγωγικών Πιστώσεων Exportråd, Sveriges Σουηδικό Συμβούλιο Εξαγωγικού Εμπορίου F Fastighetsmäklarnämnden Σώμα Εποπτείας Κτηματομεσιτών Fastighetsverk, statens Εθνικό Συμβούλιο Ακινήτων Fideikommissnämnden Συμβούλιο Κληροδοτημάτων Finansinspektionen Χρηματοοικονομική Επιθεώρηση Fiskeriverket Εθνικό Συμβούλιο Αλιείας Flygmedicincentrum Αεροϊατρικό Κέντρο Flygtekniska försöksanstalten Ίδρυμα Αεροναυτικών Ερευνών Folkhälsoinstitut,statens Εθνικό Ίδρυμα Δημόσιας Υγείας Fonden för fukt- och mögelskador Ταμείο Αρωγής Μικροϊδιοκτητών Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas Συμβούλιο Περιβαλλοντολογικών, Γεωπονικών και Χωροταξικών Ερευνών Fortifikationsverket Εθνική Εφορία Οχυρώσεων Förlikningsmannaexpedition, statens Εθνική Υπηρεσία Συνδιαλλαγής Försvarets forskningsanstalt Κέντρο Ερευνών Εθνικής Άμυνας Försvarets materielverk Εφορία Υλικού Πολέμου Försvarets radioanstalt Εφορία Στρατιωτικών Ραδιοεπικοινωνιών Försvarshistoriska museer, statens Εθνικά Πολεμικά Μουσεία Försvarshögskolan Ανωτάτη Σχολή Πολέμου Försvarsmakten Ένοπλες Δυνάμεις Försäkringskassorna (21) Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (21) G Gentekniknämnden Συμβούλιο Γονιδιακής Τεχνολογίας Geologiska undersökning, Sveriges Εθνική Γεωδαιτική Υπηρεσία Geotekniska institut, statens Εθνικό Γεωτεχνικό Ινστιτούτο Giftinformationscentralen Κέντρο Δηλητηριάσεων Glesbygdsverket Εθνικός Οργανισμός Ανάπτυξης της Υπαίθρου Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning Ινστιτούτο Γραφικών Τεχνών και Ανώτατη Σχολή Επικοινωνίας και Διαφήμισης Granskningsnämnden för radio och TV Εθνική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης Göteborgs universitet Πανεπιστήμιο Göteborg H Handelsflottans kultur- och fritidsråd Οίκος Ναύτου Handelsflottans pensionsanstalt Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο Handikappombudsmannen Διαμεσολαβητής Θεμάτων Αναπηρίας Handikappråd, statens Εθνικό Συμβούλιο Αναπήρων Haverikommission, statens Εθνικό Ίδρυμα Διερεύνησης Ατυχημάτων Historiska museer, statens Εθνικά Ιστορικά Μουσεία Hjälpmedelsinstitutet Ίδρυμα Βοηθημάτων Αναπήρων Hovrätterna (6) Εφετεία (6) Hyresnämnder (12) Περιφερειακά Δικαστήρια Μισθωτικών Διαφορών (12) Häktena (30) Δικαστικές Φυλακές (30) Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Επιτροπή Ιατρικής Ευθύνης Högskolan Dalarna Ανωτάτη Σχολή Dalarna Högskolan i Borås Ανωτάτη Σχολή Borås Högskolan i Gävle Ανωτάτη Σχολή Gävle Högskolan i Halmstad Ανωτάτη Σχολή Halmstad Högskolan i Kalmar Ανωτάτη Σχολή Kalmar Högskolan i Karlskrona/Ronneby Ανωτάτη Σχολή Karlskrona/Ronneby Högskolan i Kristianstad Ανωτάτη Σχολή Kristianstad Högskolan i Skövde Ανωτάτη Σχολή Skövde Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Ανωτάτη Σχολή Trollhättan/Uddevalla Högskolan på Gotland Ανωτάτη Σχολή Gotland Högskoleverket Εφορία Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Högsta domstolen Ανώτατο Δικαστήριο I Idrottshögskolan i Stockholm Ανωτάτη Σχολή Σωματικής Αγωγής Στοκχόλμης Inspektionen för strategiska produkter Επιθεώρηση Στρατηγικών Προϊόντων Institut för byggnadsforskning, statens Συμβούλιο Οικοδομικής Έρευνας Institut för ekologisk hållbarhet, statens Εθνικό Ίδρυμα Οικολογικής Αειφορίας Institut för kommunikationsanalys, statens Εθνικό Ίδρυμα Συγκοινωνιολογικών Αναλύσεων Institut för psykosocial miljömedicin, statens Εθνικό Ίδρυμα Ψυχοκοινωνικής Ιατρικής Institut för särskilt utbildningsstöd Εθνικό Ίδρυμα Ειδικής Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering Ινστιτούτο Αξιολόγησης Πολιτικής Αγοράς Εργασίας Institutet för rymdfysik Ινστιτούτο Διαστημικής Φυσικής Institutionsstyrelse, Statens Εθνικό Συμβούλιο Ιδρυματικής Περίθαλψης Insättnigsgarantinämnden Ταμείο Παρακαταθηκών Integrationsverket Εφορία Κοινωνικής Ένταξης Internationella adoptionsfrågor, Statens nämnd för Εθνικό Συμβούλιο Διασυνοριακών Υιοθεσιών Internationella programkontoret för utbildningsområdet Διεθνές Γραφείο Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης J Jordbruksverk, statens Εθνική Εφορία Γεωργίας Justitiekanslern Καγκελαρία Δικαιοσύνης Jämställdhetsombudsmannen Εφορία Ισότητας Ευκαιριών K Kammarkollegiet Εισηγητικό Συμβούλιο (Kammarkollegiet) Kammarrätterna (4) Διοικητικά Εφετεία (4) Karlstads universitet Πανεπιστήμιο Karlstad Karolinska Institutet Ίδρυμα Karolinska Kemikalieinspektionen Εθνική Επιθεώρηση Χημικών Ουσιών Kommerskollegium Εθνική Επιτροπή Εμπορίου Koncessionsnämnden för miljöskydd Αντιπροσωπία Προστασίας του Περιβάλλοντος Konjunkturinstitutet Ινστιτούτο Οικονομικής Συγκυρίας Konkurrensverket Αρχή Ανταγωνισμού Konstfack Σχολή Χειροτεχνίας Konsthögskolan Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Konstmuseer, statens Κρατικά Μουσεία Τέχνης Konstnärsnämnden Συμβούλιο Καλλιτεχνικών Επιχορηγήσεων Konstråd, statens Εθνικό Συμβούλιο Καλών Τεχνών Konsulat Προξενεία Konsumentverket Αρχή Προστασίας Καταναλωτών Kriminaltekniska laboratorium, statens Κρατικό Ιατροδικαστικό Εργαστήριο Kriminalvårdens regionkanslier (4) Περιφερειακές Σωφρονιστικές Εφορίες (4) Kriminalvårdsanstalterna (35) Σωφρονιστικά ιδρύματα (35) Kriminalvårdsstyrelsen Εθνική Εφορία Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων Kristinaskolan Σχολή Kristina Kronofogdemyndigheterna (10) Εκτελεστικές Υπηρεσίες (10) Kulturråd, statens Εθνικό Συμβούλιο Πολιτισμού Kungl. Biblioteket Βασιλική Βιβλιοθήκη Kungl. Konsthögskolan Βασιλική Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Kungl. Musikhögskolan Βασιλική Ανωτάτη Σχολή Μουσικής Kungl. Tekniska högskolan Βασιλικό Τεχνολογικό Ινστιτούτο Kustbevakningen Ακτοφυλακή Kvalitets- och kompetensråd, statens Εθνικό Συμβούλιο Ποιότητας και Ικανότητας Kärnkraftinspektion, statens Εθνική Επιθεώρηση Πυρηνικής Ενέργειας L Lagrådet Νομοθετικό Συμβούλιο Lantbruksuniveritet, Sveriges Σουηδικό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Lantmäteriverket Εθνική Γεωδαιτική Υπηρεσία Linköpings universitet Πανεπιστήμιο Linköping Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet Βασιλικό Οπλοστάσιο, Κάστρο Skokloster και Μουσείο Hallwylska Livsmedelsverk, statens Εθνική Αρχή Τροφίμων Ljud- och bildarkiv, statens Κρατικό Οπτικοακουστικό Αρχείο Lotteriinspektionen Επιθεώρηση Λαχείων Luftfartsverket Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Luleå tekniska universitet Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Luleå Lunds universitet Πανεπιστήμιο Lund Läkemedelsverket Οργανισμός Φαρμάκων Länsarbetsnämnderna (20) Νομαρχιακά Εργασιακά Συμβούλια (20) Länsrätterna (23) Νομαρχιακά Διοικητικά Δικαστήρια (23) Länsstyrelserna (21) Νομαρχιακά Συμβούλια (21) Lärarhögskolan i Stockholm Παιδαγωγική Ακαδημία Στοκχόλμης M Malmö högskola Πανεπιστήμιο Malmö Manillaskolan Σχολή Κωφαλάλων Manilla Marknadsdomstolen Αγοραδικείο Medlingsinstitutet Εθνικό Διαμεσολαβητικό Ίδρυμα Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges Σουηδικό Μετεωρολογικό και Υδρολογικό Ίδρυμα Migrationsverket Επιτροπή Μεταναστεύσεως Militärhögskolor Στρατιωτικές Σχολές Mitthögskolan Πανεπιστήμιο Κεντρικής Σουηδίας Moderna museet Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Museer för världskultur, statens Κρατικά Μουσεία Παγκόσμιου Πολιτισμού Musiksamlingar, statens Κρατική Μουσική Συλλογή Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Οργανισμός Προχωρημένης Επαγγελματικής Κατάρτισης Myndigheten för Sveriges nätuniversitet Οργανισμός Σουηδικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου Mälardalens högskola Ανωτάτη Σχολή Mälardalen N Nationalmuseum Εθνικό Μουσείο Nationellt centrum för flexibelt lärande Εθνικό Κέντρο Ευέλικτης Μάθησης Naturhistoriska riksmuseet Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Naturvårdsverket Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος Nordiska Afrikainstitutet Σκανδιναβικό Ινστιτούτο Αφρικής Notarienämnden Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Nämnden för offentlig upphandling Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών Ο Ombudsmannen mot diskriminering på grundav sexuell läggning Διαμεσολαβητής επί Διακρίσεων λόγω Γενετήσιου Προσανατολισμού Ombudsmannen mot etnisk diskriminering Διαμεσολαβητής επί Εθνοφυλετικών Διακρίσεων Operahögskolan i Stockholm Ανωτάτη Σχολή Όπερας, Στοκχόλμη P Patent- och registreringsverket Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Σημάτων Patentbesvärsrätten Δικαστήριο προσφυγών Ευρεσιτεχνίας Pensionsverk, statens Οργανισμός Συντάξεων Δημόσιων Υπαλλήλων Person- och adressregisternämnd, statens Κρατικό Μητρώο Πληθυσμού και Διευθύνσεων Pliktverk, Totalförsvarets Εφορία Υποχρεωτικής Εργασίας/Παλλαϊκής Άμυνας Polarforskningssekretariatet Γραμματεία Πολικών Εξερευνήσεων Polismyndigheter (21) Αστυνομικές Αρχές (21) Post- och telestyrelsen Οργανισμός Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών Premiepensionsmyndigheten Οργανισμός Επικουρικών Συντάξεων Presstödsnämnden Επιτροπή Επιχορηγήσεων Τύπου R Radio- och TV–verket Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο Regeringskansliet Γραμματεία Κυβερνήσεως Regeringsrätten Συμβούλιο της Επικρατείας Revisorsnämnden Σώμα Ορκωτών Λογιστών Riksantikvarieämbetet Εθνικό Γραφείο Αρχαιοτήτων Riksarkivet Αρχεία του Κράτους Riksbanken Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας Riksdagens förvaltningskontor Τμήμα Διοικητικού του Κοινοβουλίου Riksdagens ombudsmän Κοινοβουλευτικός Διαμεσολαβητής Riksdagens revisorer Κοινοβουλευτικοί Ελεγκτές Λογαριασμών Riksförsäkringsverket Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Riksgäldskontoret Υπηρεσία Δημόσιου Χρέους Rikspolisstyrelsen Εθνική Αστυνομία Riksrevisionsverket Εθνικό Ελεγκτικό Γραφείο Riksskatteverket Γραφείο Δημόσιου Θησαυρού Rikstrafiken Οργανισμός Δημόσιων Συγκοινωνιών Riksutställningar, Stiftelsen Εθνικό Ίδρυμα Περιοδευουσών Εκθέσεων Riksåklagaren Γενική Εισαγγελία Rymdstyrelsen Εθνικό Συμβούλιο Διαστήματος Råd för byggnadsforskning, statens Κρατικό Συμβούλιο Οικοδομικής Έρευνας Rådet för grundläggande högskoleutbildning Συμβούλιο Βασικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Räddningsverk, statens Κρατικές Σωστικές Υπηρεσίες Rättshjälpsmyndigheten Οργανισμός Νομικής Αρωγής Rättsmedicinalverket Εθνικό Συμβούλιο Ιατροδικαστικής S Sameskolstyrelsen och sameskolor Λαπωνική Σχολική Εφορία και λαπωνικά σχολεία Sametinget Λαπωνική Βουλή Sjöfartsverket Διοίκηση Ναυτιλίας Sjöhistoriska museer, statens Κρατικά Ναυτικά Μουσεία Skattemyndigheterna (10) Οικονομικές Εφορίες (10) Skogsstyrelsen Διοίκηση Δασών Skolverk, statens Εθνικός Οργανισμός Παιδείας Smittskyddsinstitutet Ινστιτούτο Λοιμωδών Νοσημάτων Socialstyrelsen Κοινωνική Πρόνοια Specialpedagogiska institutet Ίδρυμα Ειδικής Παιδαγωγικής Specialskolemyndigheten Εθνικός Οργανισμός Ειδικών Σχολείων (Κωφαλάλων) Språk- och folkminnesinstitutet Ινστιτούτο Διαλεκτολογίας και Λαογραφίας Sprängämnesinspektionen Εθνική Επιθεώρηση Εκρηκτικών Statens personregisternämnd, SPAR-nämnden Κρατικό Μητρώο Πληθυσμού Statistiska centralbyrån Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία Statskontoret Σουηδικός Οργανισμός Δημόσιας Διοίκησης Stockholms universitet Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης Strålskyddsinstitut, statens Κρατικό Ίδρυμα Ακτινοπροστασίας Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Οργανισμός Διαπίστευσης και Τεχνικού Ελέγχου Styrelsen för internationell utvecklings- samarbete, SIDA Οργανισμός Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (SIDA) Styrelsen för psykologiskt försvar Συμβούλιο Ψυχολογικής Άμυνας Svenska institutet Σουηδικό Ινστιτούτο Säkerhetspolisen Ασφάλεια του Κράτους Södertörns högskola Ανωτάτη Σχολή Νότιας Στοκχόλμης T Talboks- och punktskriftsbiblioteket Βιβλιοθήκη Τυφλών Teaterhögskolan Ανωτάτη Δραματική Σχολή Tekniska museet, stiftelsen Ίδρυμα Τεχνολογικού Μουσείου Tingsrätterna (72) Τοπικά Δικαστήρια (72) Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet Επιτροπή Επιλογής Δικαστικών Λειτουργών Totalförsvarets forskningsinstitut Ίδρυμα Ερευνών Παλλαϊκής Άμυνας Transportforskningsberedningen Συμβούλιο Μεταφορικών Ερευνών Transportrådet Συμβούλιο Μεταφορών Tullverket Διοίκηση Τελωνείων Turistdelegationen Οργανισμός Τουρισμού U Umeå universitet Πανεπιστήμιο Umeå Ungdomsstyrelsen Συμβούλιο Νέας Γενιάς Uppsala universitet Πανεπιστήμιο Ουψάλας Utlänningsnämnden Επιτροπή Αλλοδαπών Utsädeskontroll, statens Κρατικό Ινστιτούτο Σπόρων V Valmyndigheten Εκλογική Αρχή Vatten- och avloppsnämnd, statens Κρατική Επιτροπή Ύδρευσης και Αποχέτευσης Vattenöverdomstolen Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο Υδάτων Verket för högskoleservice (VHS) Εθνικός Οργανισμός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Verket för innovationssystem (VINNOVA) Οργανισμός Καινοτομίας (VINNOVA) Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) Οργανισμός Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (NUTEK) Vetenskapsrådet Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών Veterinärmedicinska anstalt, statens Κρατικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο Vägverket Οργανισμός Οδοποιίας Vänerskolan Σχολή Väner Växjö universitet Πανεπιστήμιο Växjö Växtsortnämnd, statens Κρατικό Ινστιτούτο Φυτικών Ποικιλιών Å Åklagarmyndigheterna Περιφερειακές Εισαγγελίες (6) Åsbackaskolan Σχολή Åsbacka Ö Örebro universitet Πανεπιστήμιο Örebro Östervångsskolan Σχολή Östervång Överbefälhavaren Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων Överstyrelsen för civil beredskap Οργανισμός Πολιτικής Άμυνας ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ — Cabinet Office — Civil Service College — Office of the Parliamentary Counsel — Central Office of Information — Charity Commission — Crown Prosecution Service — Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only) — HM Customs and Excise — Department for Culture, Media and Sport — British Library — British Museum — Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage) — Imperial War Museum — Museums and Galleries Commission — National Gallery — National Maritime Museum — National Portrait Gallery — Natural History Museum — Royal Commission on Historical Manuscripts — Royal Commission on Historical Monuments of England — Royal Fine Art Commission (England) — Science Museum — Tate Gallery — Victoria and Albert Museum — Wallace Collection — Department for Education and Skills — Department for Environment, Food and Rural Affairs — Agricultural Dwelling House Advisory Committees — Agricultural Land Tribunals — Agricultural Wages Board and Committees — Cattle Breeding Centre — Countryside Agency — Plant Variety Rights Office — Royal Botanic Gardens, Kew — Royal Commission on Environmental Pollution — Department of Health — Central Council for Education and Training in Social Work — Dental Practice Board — National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for England — National Health Service Strategic Health Authorities and Trusts — Prescription Pricing Authority — Public Health Service Laboratory Board — UK Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting — Department for International Development — Department for National Savings — Department for Transport — Department for Work and Pensions — Disability Living Allowance Advisory Board — Independent Tribunal Service — Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions) — Occupational Pensions Regulatory Authority — Regional Medical Service — Social Security Advisory Committee — Department of the Procurator General and Treasury Solicitor — Department of Trade and Industry — Central Transport Consultative Committees — Competition Commission — Electricity Committees — Employment Appeal Tribunal — Employment Tribunals — Gas Consumers' Council — National Weights and Measures Laboratory — Office of Manpower Economics — Patent Office — Export Credits Guarantee Department — Foreign and Commonwealth Office — Government Actuary's Department — Government Communications Headquarters — Home Office — Boundary Commission for England — Gaming Board for Great Britain — Inspectors of Constabulary — Parole Board and Local Review Committees — House of Commons — House of Lords — Inland Revenue, Board of — Lord Chancellor's Department — Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales) — Combined Tax Tribunal — Council on Tribunals — Court of Appeal — Criminal — Immigration Appellate Authorities — Immigration Adjudicators — Immigration Appeals Tribunal — Lands Tribunal — Law Commission — Legal Aid Fund (England and Wales) — Office of the Social Security Commissioners — Pensions Appeal Tribunals — Public Trust Office — Supreme Court Group (England and Wales) — Transport Tribunal — Ministry of Defence — Meteorological Office — Defence Procurement Agency — National Assembly for Wales — Higher Education Funding Συμβούλιο for Wales — Local Government Boundary Commission for Wales — Royal Commission for Ancient and Historical Monuments in Wales — Valuation Tribunals (Wales) — Welsh National Health Service Authorities and Trusts — Welsh Rent Assessment Panels — Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting — National Audit Office — National Investment and Loans Office — Northern Ireland Assembly Commission — Northern Ireland Court Service — Coroners Courts — County Courts — Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland — Crown Court — Enforcement of Judgements Office — Legal Aid Fund — Magistrates Courts — Pensions Appeals Tribunals — Northern Ireland, Department for Employment and Learning — Northern Ireland, Department for Regional Development — Northern Ireland, Department for Social Development — Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development — Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure — Northern Ireland, Department of Education — Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment — Northern Ireland, Department of the Environment — Northern Ireland, Department of Finance and Personnel — Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety — Northern Ireland, Department of Higher and Further Education, Training and Employment — Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister — Northern Ireland Office — Crown Solicitor's Office — Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland — Forensic Science Agency of Northern Ireland — Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland — Police Service of Northern Ireland — Probation Board for Northern Ireland — State Pathologist Service — Office of Fair Trading — Office for National Statistics — National Health Service Central Register — Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners — Office of the Deputy Prime Minister — Paymaster General's Office — Postal Business of the Post Office — Privy Council Office — Public Record Office — Royal Commission on Historical Manuscripts — Royal Hospital, Chelsea — Royal Mint — Rural Payments Agency — Scotland, Auditor-General — Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service — Scotland, General Register Office — Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer — Scotland, Registers of Scotland — The Scotland Office — The Scottish Executive Corporate Services — The Scottish Executive Education Department — National Galleries of Scotland — National Library of Scotland — National Museums of Scotland — Scottish Higher Education Funding Council — The Scottish Executive Development Department — The Scottish Executive Enterprise and Lifelong Learning Department — The Scottish Executive Finance — The Scottish Executive Health Department — Local Health Councils — National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland — Scottish Council for Postgraduate Medical Education — Scottish National Health Service Authorities and Trusts — The Scottish Executive Justice Department — Accountant of Court's Office — High Court of Justiciary — Court of Session — HM Επιθεώρηση of Constabulary — Lands Tribunal for Scotland — Parole Board for Scotland and Local Review Committees — Pensions Appeal Tribunals — Scottish Land Court — Scottish Law Commission — Sheriff Courts — Scottish Criminal Record Office — Scottish Crime Squad — Scottish Fire Service Training Squad — Scottish Police College — Social Security Commissioners' Office — The Scottish Executive Rural Affairs Department — Crofters Commission — Red Deer Commission — Rent Assessment Panel and Committees — Royal Botanic Garden, Edinburgh — Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland — Royal Fine Art Commission for Scotland — The Scottish Executive Secretariat — The Scottish Parliamentary Body Corporate — Scottish Record Office — HM Treasury — Office of Government Commerce — The Wales Office (1)  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «««««««κεντρικές κυβερνητικές αρχές»»»»»»» νοούνται οι αρχές μνημονεύονται ενδεικτικά στο παρόν παράρτημα και, στο μέτρο δε που έχουν επέλθει διορθώσεις ή τροποποιήσεις ή τροπολογίες σε εθνικό επίπεδο, οι οντότητες που τις έχουν διαδεχθεί. (2)  Μη πολεμικό υλικό περί του οποίου το Παράρτημα V (3)  Μη πολεμικό υλικό περί του οποίου το Παράρτημα V (4)  Μη πολεμικό υλικό περί του οποίου το Παράρτημα V (5)  Μη πολεμικό υλικό. (6)  Μη πολεμικό υλικό. (7)  Ο εν λόγω εθνικός δημόσιος οργανισμός ενεργεί ως δημόσιος φορέας προμηθειών για όλα τα Υπουργεία και κατόπιν αιτήματος, για άλλες δημόσιες οντότητες, βάσει συμβάσεως ή συμφωνίας — πλαίσιο. (8)  Μη στρατιωτικό υλικό αναφερόμενο στο Παράρτημα V. (9)  Μη πολεμικό υλικό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (1) Κεφάλαιο 25: Άλας, θείο, γαίες και λίθοι, γύψος, ασβέστης και τσιμέντα Κεφάλαιο 26: Μεταλλεύματα μεταλλουργίας, σκωρίες και τέφρες Κεφάλαιο 27: Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά έλαια και προϊόντα της αποστάξεως αυτών, ασφαλτώδεις ύλες, ορυκτά κεριά Κεφάλαιο 28: Ανόργανα χημικά προϊόντα, ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολύτιμων μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπανίων γαιών και των ισοτόπων ex 28.09: εκρηκτικά ex 28.13: εκρηκτικά ex 28.14: δακρυγόνα αέρια ex 28.28: εκρηκτικά ex 28.32: εκρηκτικά ex 28.39: εκρηκτικά ex 28.50: τοξικολογικά προϊόντα ex 28.51: τοξικολογικά προϊόντα ex 28.54: εκρηκτικά Κεφάλαιο 29: Χημικά προϊόντα οργανικά ex 29.03: εκρηκτικά ex 29.04: εκρηκτικά ex 29.07: εκρηκτικά ex 29.08: εκρηκτικά ex 29.11: εκρηκτικά ex 29.12: εκρηκτικά ex 29.13: τοξικολογικά προϊόντα ex 29.14: τοξικολογικά προϊόντα ex 29.15: τοξικολογικά προϊόντα ex 29.21: τοξικολογικά προϊόντα ex 29.22: τοξικολογικά προϊόντα ex 29.23: τοξικολογικά προϊόντα ex 29.26: εκρηκτικά ex 29.27: τοξικολογικά προϊόντα ex 29.29: εκρηκτικά Κεφάλαιο 30: Φαρμακευτικά προϊόντα Κεφάλαιο 31: Λιπάσματα Κεφάλαιο 32: Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα, τανίνες και τα παράγωγα αυτών, χρωστικές ύλες, χρώματα, χρώματα επίχρισης, βερνίκια και βαφές, στόκοι, μελάνια Κεφάλαιο 33: Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή, προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευασμένα Κεφάλαιο 34: Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβα), παρασκευάσματα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόμοια είδη, πάστες προπλασμάτων και «κεριά οδοντοτεχνικής» Κεφάλαιο 35: Λευκωματώδεις ύλες, κόλλες, ένζυμα Κεφάλαιο 37: Φωτογραφικά και κινηματογραφικά προϊόντα Κεφάλαιο 38: Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών Κεφάλαιο 39: Τεχνητές πλαστικές ύλες, αιθέρες και εστέρες της κυτταρίνης, τεχνητές ρητίνες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές Κεφάλαιο 40: Καουτσούκ φυσικό ή συνθετικό, τεχνητό καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ Κεφάλαιο 41: Δέρματα και σκύτη Κεφάλαιο 42: Τεχνουργήματα από δέρμα, είδη σαγματοποιίας και σελοποιίας, είδη ταξιδιού, τσάντες και παρόμοια είδη, τεχνουργήματα από έντερα Κεφάλαιο 43: Γουνοδέρματα και γουναρικά, γουνοδέρματα τεχνητά Κεφάλαιο 44: Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο Κεφάλαιο 45: Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό Κεφάλαιο 46: Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και καλαθοποιίας Κεφάλαιο 47: Ύλες χρησιμοποιούμενες στην κατασκευή του χαρτιού Κεφάλαιο 48: Χαρτί και χαρτόνια, τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι Κεφάλαιο 49: Είδη βιβλιοπωλείου και προϊόντα γραφικών τεχνών Κεφάλαιο 65: Καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών Κεφάλαιο 66: Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μπαστούνια), μαστίγια και τα μέρη αυτών Κεφάλαιο 67: Φτερά και πούπουλα κατεργασμένα και είδη από φτερά ή πούπουλα, τεχνητά άνθη, τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου Κεφάλαιο 68: Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, μαρμαρυγία και ανάλογες ύλες Κεφάλαιο 69: Προϊόντα κεραμευτικής Κεφάλαιο 70: Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί Κεφάλαιο 71: Μαργαριτάρια, πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι και παρόμοιοι, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές· απομιμήσεις κοσμημάτων Κεφάλαιο 73: Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας Κεφάλαιο 74: Χαλκός Κεφάλαιο 75: Νικέλιο Κεφάλαιο 76: Αργίλιο Κεφάλαιο 77: Μαγνήσιο, βηρύλλιο Κεφάλαιο 78: Μόλυβδος Κεφάλαιο 79: Ψευδάργυρος Κεφάλαιο 80: Κασσίτερος Κεφάλαιο 81: Άλλα κοινά μέταλλα Κεφάλαιο 82: Εργαλεία, είδη μαχαιροποιίας, κουτάλια και πιρούνια, από κοινά μέταλλα ex 82.05: εργαλεία ex 82.07: τεμάχια εργαλείων Κεφάλαιο 83: Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα Κεφάλαιο 84: Λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις ex 84.06: κινητήρες ex 84.08: άλλες συσκευές πρόωσης ex 84.45: μηχανές ex 84.53: αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών ex 84.55: τεμάχια της τάξης 84.53 ex 84.59: πυρηνικοί αντιδραστήρες Κεφάλαιο 85: Μηχανές και ηλεκτρικές συσκευές και αντικείμενα ηλεκτροτεχνικών χρήσεων ex 85.13: τηλεπικοινωνία ex 85.15: συσκευές διαβίβασης Κεφάλαιο 86: Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές γραμμές, μη ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης για τις γραμμές συγκοινωνιών ex 86.02: ηλεκτράμαξες σιδηροδρόμων τεθωρακισμένες ex 86.03: λοιπές σιδηροδρομικές άμαξες τεθωρακισμένες ex 86.05: βαγόνια τεθωρακισμένα ex 86.06: βαγόνια εργαστήρια ex 86.07: βαγόνια Κεφάλαιο 87: Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήματα χερσαίων μεταφορών ex 87.08: άρματα μάχης και αυτοκίνητα τεθωρακισμένα ex 87.01: ελκυστήρες ex 87.02: στρατιωτικά οχήματα ex 87.03: αυτοκίνητα επισκευών ex 87.09: μοτοσικλέτες ex 87.14: ρυμουλκούμενα Κεφάλαιο 89: Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα Κεφάλαιο 90: Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας και κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου, ακριβείας, όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής ex 90.05: διόπτρες ex 90.13: διάφορα όργανα, λέιζερ ex 90.14: τηλέμετρα ex 90.28: ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης ex 90.11: μικροσκόπια ex 90.17: ιατρικά όργανα ex 90.18: συσκευές μηχανοθεραπείας ex 90.19: συσκευές ορθοπεδικής ex 90.20: συσκευές ακτινών Χ Κεφάλαιο 91: Ωρολογοποιία Κεφάλαιο 92: Μουσικά όργανα, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου· συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου στην τηλεόραση, μέρη και εξαρτήματα των οργάνων και συσκευών αυτών Κεφάλαιο 94: Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά, είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια Κεφάλαιο 95: Ύλες προς λάξευση και χύτευση, κατεργασμένες (συμπεριλαμβανομένων των τεχνουργημάτων) Κεφάλαιο 96: Τεχνουργήματα ψηκτροποιίας και χρωστήρες, σάρωθρα, είδη για το πουδράρισμα και κόσκινα Κεφάλαιο 97: Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης και αθλητισμού Κεφάλαιο 98: Τεχνουργήματα διάφορα (1)  Το μόνο αυθεντικό κείμενο όσον αφορά τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας είναι το περιεχόμενο στο παράρτημα Ι σημείο 3 της συμφωνίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: α) «Τεχνικές προδιαγραφές», όταν πρόκειται για συμβάσεις δημοσίων έργων: όλες οι τεχνικές απαιτήσεις που περιέχονται ιδίως στις συγγραφές υποχρεώσεων και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός υλικού, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας ειδών και οι οποίες επιτρέπουν τον αντικειμενικό προσδιορισμό αυτών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται από την αναθέτουσα αρχή. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν τα επίπεδα της περιβαλλοντικής επίδοσης, τον σχεδιασμό για όλες τις χρήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες), την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την καταλληλότητα, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, καθώς και διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής. Περιλαμβάνουν επίσης τους κανόνες σχεδιασμού και υπολογισμού των έργων, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των έργων καθώς και τις κατασκευαστικές τεχνικές ή μεθόδους και κάθε άλλο όρο τεχνικού χαρακτήρα που η αναθέτουσα αρχή είναι σε θέση να καθορίσει, μέσω γενικών ή ειδικών κανονιστικών διατάξεων, σχετικά με τα ολοκληρωμένα έργα, καθώς και με τα υλικά ή τα στοιχεία που συνιστούν τα έργα αυτά· β) «Τεχνική προδιαγραφή», όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: η προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο προσδιορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, όπως τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα της περιβαλλοντικής επίδοσης, ο σχεδιασμός για όλες τις χρήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες), και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης, της καταλληλότητας, της χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή των διαστάσεών του, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες για τους χρήστες, τις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. 2. «Πρότυπο»: η τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένο οργανισμό με δραστηριότητα τυποποίησης, για επαναλαμβανόμενη ή διαρκή εφαρμογή, της οποίας όμως η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και εμπίπτει σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 3. «Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση»: η ευνοϊκή τεχνική αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων κατασκευής, με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους όρους εφαρμογής και χρήσης που έχουν τεθεί. Η ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση χορηγείται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για το σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος μέλος. 4. «Κοινή τεχνική προδιαγραφή»: η τεχνική προδιαγραφή που έχει εκπονηθεί σύμφωνα με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη μέλη και έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5. «Τεχνικό πλαίσιο αναφοράς»: κάθε προϊόν το οποίο εκπονείται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, πλην των επίσημων προτύπων, σύμφωνα με διαδικασίες προσαρμοσμένες στην εξέλιξη των αναγκών της αγοράς. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ «ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΟΡΑΣΤΗ» 1. Χώρα της αναθέτουσας αρχής· 2. Επωνυμία της αναθέτουσας αρχής· 3. Διεύθυνση του «προφίλ αγοραστή» στο Διαδίκτυο (URL)· 4. Αριθμός(-οί) αναφοράς της ονοματολογίας CPV· ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες και, σε περίπτωση συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, των υπηρεσιών, π.χ. η σχετική κυβερνητική ιστοθέση, από τις οποίες μπορούν να λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο για φόρους, περιβαλλοντική προστασία, προστασία της απασχόλησης και συνθήκες εργασίες οι οποίες ισχύουν στον τόπο στον οποίο πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση. 2. Διευκρίνιση, ενδεχομένως, ότι πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας. 3. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: φύση και έκταση των εργασιών, τόπος εκτέλεσης· σε περίπτωση που το έργο υποδιαιρείται σε πολλά τμήματα, βασικά χαρακτηριστικά των τμημάτων αυτών σε σχέση με το έργο· εφόσον είναι διαθέσιμη, εκτίμηση του κόστους στο οποίο θα κυμαίνονται οι προβλεπόμενες εργασίες· αριθμός(-οί) αναφοράς της ονοματολογίας. 4. Προσωρινές ημερομηνίες που προβλέπονται για την έναρξη των διαδικασιών σύναψης της ή των συμβάσεων, σε περίπτωση δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών ανά κατηγορία. 5. Διευκρίνιση, ενδεχομένως, ότι πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο. 6. Ενδεχομένως, άλλες πληροφορίες. 7. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή αποστολής της ειδοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή». 8. Διευκρίνιση εάν η σύμβαση καλύπτεται ή όχι από τη συμφωνία. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτές διαδικασίες, κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικός διάλογος, διαδικασίες με διαπραγμάτευση: 1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής. 2. Ενδεχομένως, διευκρίνιση ότι πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας. α) Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύμβασης. β) Κατά περίπτωση, αιτιολόγηση της προσφυγής στην επισπευσμένη διαδικασία (στην περίπτωση των κλειστών διαδικασιών και των διαδικασιών με διαπραγμάτευση). γ) Διευκρίνιση, ενδεχομένως, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο. δ) Διευκρίνιση, ενδεχομένως, εάν πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών. ε) Ενδεχομένως, χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού [στην περίπτωση των ανοικτών, κλειστών ή με διαπραγμάτευση διαδικασιών, στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 30, παράγραφος 1, στοιχείο α)]. 4. Τύπος της σύμβασης. 5. Τόπος εκτέλεσης/υλοποίησης των έργων, τόπος παράδοσης των προϊόντων ή τόπος παροχής των υπηρεσιών. α) Συμβάσεις δημοσίων έργων: — φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου. Να αναφέρονται ιδίως τα οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για την ανάθεση συμπληρωματικών εργασιών και, εάν είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, καθώς και ο αριθμός τυχόν παρατάσεων. Εάν το έργο ή η σύμβαση υποδιαιρείται σε πλείονα τμήματα, αναφορά της τάξης μεγέθους των διαφόρων τμημάτων· αριθμός(-οί) αναφοράς της ονοματολογίας, — πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτή αφορά και την εκπόνηση μελετών, — στην περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο, να αναφέρεται επίσης η προβλεπόμενη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, η συνολική εκτιμώμενη αξία των εργασιών για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο καθώς και, στο μέτρο του δυνατού, η αξία και η συχνότητα των συμβάσεων που θα συναφθούν. β) Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: — φύση των ζητουμένων προϊόντων, με επισήμανση ιδίως εάν η υποβολή προσφορών ζητείται για την αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ή για συνδυασμό αυτών, αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας· ποσότητα των ζητούμενων προϊόντων, με αναφορά οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για συμπληρωματικές αγορές και, εάν είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, καθώς και ο αριθμός τυχόν παρατάσεων, αριθμός(-οί) αναφοράς της ονοματολογίας, — σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή ανανεώσιμων συμβάσεων εντός δεδομένης περιόδου, να αναφέρεται, εάν είναι γνωστό, το χρονοδιάγραμμα των επόμενων δημόσιων συμβάσεων για τις προβλεπόμενες αγορές προμηθειών, — στην περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο, να αναφέρεται επίσης η προβλεπόμενη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, η συνολική εκτιμώμενη αξία των προμηθειών για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο καθώς και, στο μέτρο του δυνατού, η αξία και η συχνότητα των συμβάσεων που θα συναφθούν. γ) Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: — κατηγορία και περιγραφή της υπηρεσίας· αριθμός(-οί) αναφοράς της ονοματολογίας· ποσότητα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν· να αναφέρονται ιδίως τα οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για συμπληρωματικές αγορές και, εάν είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, καθώς και ο αριθμός τυχόν παρατάσεων· σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή ανανεώσιμων συμβάσεων εντός δεδομένης περιόδου, να αναφέρεται, εάν είναι γνωστό, το χρονοδιάγραμμα των επόμενων δημόσιων συμβάσεων για τις προβλεπόμενες αγορές υπηρεσιών. — να διευκρινίζεται κατά πόσο η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. — να διευκρινίζεται αν τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 7. Εάν οι συμβάσεις υποδιαιρούνται σε τμήματα, αναφορά της δυνατότητας για τους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή/και για όλα τα τμήματα. 8. Προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων/προμηθειών/υπηρεσιών ή διάρκεια της σύμβασης έργων/προμηθειών/υπηρεσιών. Ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης των έργων ή προθεσμία έναρξης ή παράδοσης των προμηθειών, ή παροχής των υπηρεσιών. 9. Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών. 10. Κατά περίπτωση, οι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. 11. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών: α) ονομασία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητούνται η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα της σύμβασης, β) κατά περίπτωση, προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αυτών, γ) κατά περίπτωση, το κόστος και οι όροι πληρωμής για τη χορήγηση των εν λόγω εγγράφων. α) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ή των ενδεικτικών προσφορών στην περίπτωση υλοποίησης δυναμικού συστήματος αγορών (ανοικτές διαδικασίες). β) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής (κλειστές και με διαπραγμάτευση διαδικασίες). γ) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται. δ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται. 13. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών: α) πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση των προσφορών, β) ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών. 14. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις. 15. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά των σχετικών κανονιστικών διατάξεων. 16. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων, στην οποία κατακυρώνεται η σύμβαση. 17. Κριτήρια επιλογής σχετικά με την προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων τα οποία ενδέχεται να επιφέρουν τον αποκλεισμό τους, και απαιτούμενα στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό. Κριτήρια επιλογής και πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση του οικονομικού φορέα, πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των ελάχιστων όρων οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που θα πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας. Ελάχιστο επίπεδο ή ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων που ενδεχομένως απαιτούνται. 18. Για τις συμφωνίες-πλαίσιο: αριθμός, ενδεχομένως, μέγιστος προβλεπόμενος αριθμός των οικονομικών φορέων που θα συμμετάσχουν, προβλεπόμενη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, με διευκρίνιση, ενδεχομένως, των λόγων που δικαιολογούν διάρκεια ανώτερη των τεσσάρων ετών. 19. Για τον ανταγωνιστικό διάλογο και τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, να αναφέρεται, ενδεχομένως, η χρησιμοποίηση διαδικασίας με διαδοχικές φάσεις προκειμένου να μειώνεται προοδευτικά ο αριθμός των προς συζήτηση λύσεων ή των προς διαπραγμάτευση προσφορών. 20. Για τις κλειστές διαδικασίες, τον ανταγωνιστικό διάλογο και τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στην περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλλουν προσφορά, να συμμετάσχουν στον διάλογο ή να διαπραγματευτούν: να αναφέρονται ο ελάχιστος αριθμός και, κατά περίπτωση, ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων που προβλέπεται και τα αντικειμενικά κριτήρια επιλογής αυτών των υποψηφίων. 21. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του (ανοικτές διαδικασίες). 22. Κατά περίπτωση, ονόματα και διευθύνσεις των οικονομικών φορέων που έχουν ήδη επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή (διαδικασίες με διαπραγμάτευση). 23. Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 53, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης: «χαμηλότερη τιμή» ή «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά». Τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή, στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, στο περιγραφικό έγγραφο. 24. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες. 25. Ημερομηνία(-ες) της δημοσίευσης της προκαταρκτικής προκήρυξης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές δημοσίευσης που αναφέρονται στο παράρτημα VIII ή μνεία της μη δημοσίευσής της. 26. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 27. Διευκρίνιση εάν η σύμβαση καλύπτεται ή όχι από τη συμφωνία. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ 1. Χώρα της αναθέτουσας αρχής. 2. Επωνυμία και ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής. 3. Επανάληψη δημοσίευσης προκήρυξης διαγωνισμού στο δυναμικό σύστημα αγορών. 4 Ηλεκτρονική διεύθυνση όπου διατίθενται η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών. 5. Αντικείμενο της σύμβασης: περιγραφή με αριθμό (-ούς) αναφοράς της ονοματολογίας «CPV» και ποσότητα ή έκταση της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί. 6. Προθεσμία υποβολής των ενδεικτικών προσφορών. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1. Επωνυμία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής. 2. Επιλεγείσα διαδικασία σύναψης. Στην περίπτωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 28), αιτιολόγηση της επιλογής αυτής. 3. Συμβάσεις δημοσίων έργων: φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου. 4. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. 5. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης. 6. Αριθμός των παραληφθεισών προσφορών. 7. Όνομα και διεύθυνση του ή των αναδόχων. 8. Τιμή ή κλίμακα των τιμών (ελάχιστη/μέγιστη) που καταβλήθηκαν. 9. Αξία της (των) επιλεγείσας(-ών) προσφοράς(-ών) ή υψηλότερη και χαμηλότερη προσφορά που ελήφθησαν υπόψη κατά την ανάθεση της σύμβασης. 10. Κατά περίπτωση, αξία και τμήμα της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί με υπεργολαβία σε τρίτους. 11. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές δημοσίευσης που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VIII. 12. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης. 13. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII B ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής α) Τόπος εκτέλεσης β) Αντικείμενο της παραχώρησης, φύση και έκταση των εργασιών α) Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται 4. Προσωπική κατάσταση και όροι τεχνικού και οικονομικού χαρακτήρα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι 5. Κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης 6. Ενδεχομένως, το ελάχιστο ποσοστό των εργασιών που θα ανατεθούν σε τρίτους 7. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης 8. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ α) Τόπος εκτέλεσης β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου 2. Ενδεχομένως, ταχθείσα προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών 3. Επωνυμία και διεύθυνση του οργανισμού από τον οποίο μπορούν να ζητούνται οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα α) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και/ή για την παραλαβή των προσφορών β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται 5. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις 6. Όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο εργολήπτης 7. Κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης 8. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ 1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής και της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται τα συμπληρωματικά έγγραφα. 2. Περιγραφή του αντικειμένου της μελέτης. 3. Είδος της διαδικασίας του διαγωνισμού: ανοικτή ή κλειστή. 4. Σε περίπτωση ανοικτής διαδικασίας: τελική προθεσμία υποβολής των μελετών. 5. Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας: α) προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων· β) ενδεχομένως, επωνυμία των ήδη επιλεγέντων συμμετεχόντων· γ) κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων· δ) καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής. 6. Να διευκρινίζεται, ενδεχομένως, εάν η συμμετοχή επιφυλάσσεται μόνο σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. 7. Κριτήρια που θα εφαρμοσθούν κατά την αξιολόγηση των μελετών. 8. Ενδεχομένως, ονόματα των επιλεγέντων μελών της κριτικής επιτροπής. 9. Να διευκρινίζεται εάν η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. 10. Ενδεχομένως, αριθμός και ύψος των προς απονομή βραβείων. 11. Να διευκρινίζονται, ενδεχομένως, οι πληρωμές που πρέπει να καταβληθούν σε όλους τους συμμετέχοντες. 12. Να διευκρινίζεται εάν οι συμβάσεις που θα ακολουθήσουν μετά τον διαγωνισμό θα ανατεθούν ή δεν θα ανατεθούν στον βραβευόμενο ή στους βραβευόμενους. 13. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ 1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής. 2. Περιγραφή του αντικειμένου της μελέτης. 3. Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων. 4. Αριθμός αλλοδαπών συμμετεχόντων. 5. Νικητής ή νικητές του διαγωνισμού. 6. Ενδεχομένως, απονεμηθέν(-τα) βραβείο(-α). 7. Αναφορά των στοιχείων της προκήρυξης του διαγωνισμού μελετών. 8. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1.   Δημοσίευση των προκηρύξεων α) Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 35, 58, 64 και 69 αποστέλλονται από τις αναθέτουσες αρχές στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τη μορφή που απαιτείται βάσει της οδηγίας 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2001, για τη χρήση τυποποιημένων εντύπων στη δημοσίευση των προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων (1). Οι αναφερόμενες στο άρθρο 35 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, προκαταρκτικές προκηρύξεις που δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή», όπως προβλέπεται στο σημείο 2 στοιχείο β), τηρούν επίσης αυτή τη μορφή, καθώς και η ειδοποίηση με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευση. β) Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 35, 58, 64 και 69 δημοσιεύονται μέσω της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή από τις αναθέτουσες αρχές στην περίπτωση προκαταρκτικών προκηρύξεων που δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο. γ) Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή τη βεβαίωση της δημοσίευσης των πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 8. 2.   Δημοσίευση συμπληρωματικών ή πρόσθετων πληροφοριών α) Οι αναθέτουσες αρχές ενθαρρύνονται να δημοσιεύουν στο Διαδίκτυο το πλήρες κείμενο της συγγραφής υποχρεώσεων και των συμπληρωματικών εγγράφων. β) Το «προφίλ αγοραστή» μπορεί να περιλαμβάνει τις προκαταρκτικές προκηρύξεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, πληροφορίες για τις τρέχουσες προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών, τις προγραμματιζόμενες αγορές, τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί, τις διαδικασίες που έχουν ακυρωθεί, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη γενική πληροφορία, όπως έναν αρμόδιο επικοινωνίας, έναν αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, μια ταχυδρομική διεύθυνση και μια ηλεκτρονική διεύθυνση. 3.   Μορφή και λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής διαβίβασης προκηρύξεων Η μορφή και οι λεπτομέρειες διαβίβασης των προκηρύξεων με ηλεκτρονικά μέσα είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: «http://simap.eu.int». (1)  ΕΕ L 285 της 29.10.2001, σ. 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΜΗΤΡΩΑ (1) (1)  Για τους σκοπούς του άρθρου 46, ως «μητρώα» νοούνται τα περιλαμβανόμενα στο παρόν παράρτημα και, σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, τα μητρώα που τα αντικατέστησαν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Α ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Τα επαγγελματικά μητρώα καθώς και οι δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν σε κάθε κράτος μέλος είναι: — στο Βέλγιο: «Registre du Commerce», «Handelsregister», — στη Δανία: «Erhvervs-og Selskabsstyrelsen», — στη Γερμανία: «Handelsregister» και «Handwerksrolle», — στην Ελλάδα: το «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων — ΜΕΕΠ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), — στην Ισπανία: για τα νομικά πρόσωπα, εγγραφή στο «Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda», — στη Γαλλία: «Registre du commerce et des sociétés» και «Répertoire des métiers», — στην Ιρλανδία: ο εργολήπτης μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το Registrar of Companies ή το Registrar of Friendly Societies ή, σε διαφορετική περίπτωση, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία, — στην Ιταλία: «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», — στο Λουξεμβούργο: «Registre aux firmes» και «Rôle de la chambre des métiers», — στις Κάτω Χώρες: «Handelsregister», — στην Αυστρία: «Firmenbuch», «Gewerberegister» και «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern», — στην Πορτογαλία: «Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário» (IMOPPI), — στη Φινλανδία: «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret», — στη Σουηδία: «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren», — στο Ηνωμένο Βασίλειο: ο εργολήπτης μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το Registrar of Companies ή, σε διαφορετική περίπτωση, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Β ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τα αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και οι δηλώσεις και πιστοποιητικά είναι: — στο Βέλγιο: «Registre du commerce»«Handelsregister», — στη Δανία: «Erhvervs-og Selskabsstyrelsen», — στη Γερμανία: «Handelsregister» και «Handwerksrolle», — στην Ελλάδα: «Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο», — στην Ισπανία: το «Registro Mercanti» ή, στην περίπτωση μη καταχωρημένων σε μητρώο ατόμων, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα, — στη Γαλλία: «Registre du Commerce et des sociétés» και «Répertoire des métiers», — στην Ιρλανδία: ο εργολήπτης μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το Registrar of Companies ή το Registrar of Friendly Societies, το οποίο πιστοποιεί ότι έχει συστήσει εταιρεία ή είναι καταχωρημένος σε μητρώο ή, εάν δεν έχει τέτοιο πιστοποιητικό, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο, υπό καθορισμένη εμπορική και επαγγελματική επωνυμία, — στην Ιταλία: «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato» και «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato», — στο Λουξεμβούργο: «Registre aux firmes» και «Rôle de la chambre des métiers», — στις Κάτω Χώρες: «Handelsregister», — στην Αυστρία: «Firmenbuch», «Gewerberegister» και «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern», — στην Πορτογαλία: «Registro Nacional das Pessoas Colectivas», — στη Φινλανδία: «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret», — στη Σουηδία: «aktiebolags-, handels- eller foreningsregistren», — στο Ηνωμένο Βασίλειο: ο προμηθευτής μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το Registrar of Companies, το οποίο βεβαιώνει ότι έχει συστήσει εταιρεία ή ότι είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο ή, εάν δεν έχει τέτοιο πιστοποιητικό, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική και επαγγελματική επωνυμία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Γ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τα αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα ή δηλώσεις και πιστοποιητικά είναι: — στο Βέλγιο: «Registre du commerce/Handelsregister» και «Ordres professionnels/Beroepsorden», — στη Δανία: «Erhvervs- og Selskabstyrelsen», — στη Γερμανία: «Handelsregister», «Handwerksrolle», «Vereinsregister», «Partnerschaftsregister» και «Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder», — στην Ελλάδα: ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προβεί σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος· στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περιπτώσεις, για την παροχή υπηρεσιών μελετών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι Α, τα επαγγελματικά μητρώα είναι το «Μητρώο Μελετητών» και το «Μητρώο Γραφείων Μελετών», — στην Ισπανία: για τα νομικά πρόσωπα, εγγραφή στο «Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda», — στη Γαλλία: «Registre du commerce et des sociétés» και «Répertoire des métiers», — στην Ιρλανδία: ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το «Registrar of companies» ή το Registrar of Friendly Societies ή, εάν δεν έχει τέτοιο πιστοποιητικό, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στην χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία, — στην Ιταλία: «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», «Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato» ή «Consiglio nazionale degli ordini professionali», — στο Λουξεμβούργο: «Registre aux firmes» και «Rôle de la chambre des métiers», — στις Κάτω Χώρες: «Handelsregister», — στην Αυστρία: «Firmenbuch», «Gewerberegister» και «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern», — στην Πορτογαλία: «Registo nacional des Pessoas Colectivas», — στη Φινλανδία: «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret», — στη Σουηδία: «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren», — στο Ηνωμένο Βασίλειο: ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το «Registrar of companies» ή, εάν δεν έχει τέτοιο πιστοποιητικό, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στην χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ TA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ή ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής και των σχεδίων και μελετών πρέπει κατ' ελάχιστο όριο να διασφαλίζουν, με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα και διαδικασίες, ότι: α) οι ηλεκτρονικές υπογραφές σχετικά με τις προσφορές, τις αιτήσεις συμμετοχής και τις αποστολές σχεδίων και μελετών είναι σύμφωνες προς τις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπισθεί κατ' εφαρμογήν της οδηγίας 1999/93/ΕΚ. β) μπορεί να καθορισθεί με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής και των σχεδίων και μελετών. γ) μπορεί να εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στις διαβιβαζόμενες δυνάμει των ως άνω απαιτήσεων πληροφορίες πριν από τις προκαθορισμένες καταληκτικές ημερομηνίες. δ) σε περίπτωση παραβίασης της ως άνω απαγόρευσης πρόσβασης, μπορεί να εξασφαλίζεται ευλόγως ότι η παραβίαση είναι σαφώς ανιχνεύσιμη. ε) μόνον τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν τις ημερομηνίες αποσφράγισης των παραληφθεισών πληροφοριών. στ) η πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των υποβαλλομένων πληροφοριών, κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης ή του διαγωνισμού μελετών, είναι δυνατή μόνον με ταυτόχρονες ενέργειες των εξουσιοδοτημένων προσώπων. ζ) η πρόσβαση στις διαβιβαζόμενες πληροφορίες με ταυτόχρονες ενέργειες των εξουσιοδοτημένων προσώπων είναι δυνατή μόνον μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία. η) στις πληροφορίες που παραλήφθηκαν και αποσφραγίσθηκαν κατ' εφαρμογήν των ως άνω απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον τα εξουσιοδοτημένα να λάβουν γνώση πρόσωπα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (άρθρο 80) Οδηγίες Προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής 92/50/ΕΟΚ (ΕΕ L 209, 24.7.1992, σ. 1) 1η Ιουλίου 1993 93/36/ΕΟΚ (ΕΕ L 199, 9.8.1993, σ. 1) 13 Ιουνίου 1994 93/37/ΕΟΚ (ΕΕ L 199, 9.8.1993, σ. 54) — 1/305/ΕΟΚ (ΕΕ L 185, 16.8.1971, σ. 5): — ΕΚ των 6 — Δανία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο — Ελλάδα — Ισπανία, Πορτογαλία — Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία — 89/440/ΕΟΚ (ΕΕ L 210, 21.7.1989, σ. 1): — ΕΚ των 9 — Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία — Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία 97/52/ΕΟΚ (ΕΕ L 328, 28.11.1997, σ. 1) 13 Οκτωβρίου 1998 (1)  ΕΟΧ: 1η Ιανουαρίου 1994 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ (1) Παρούσα οδηγία Οδηγία 93/37/ΕΟΚ Οδηγία 93/36/ΕΟΚ Οδηγία 92/50/ΕΟΚ Άλλες πράξεις Άρθρο 1, παράγραφος 1 Άρθρο 1, πρώτη γραμμή, προσαρμόσθηκε Άρθρο 1, πρώτη γραμμή, προσαρμόσθηκε Άρθρο 1, πρώτη γραμμή, προσαρμόσθηκε Άρθρο 1, § 2, στοιχείο α) Άρθρο 1, στοιχείο α), πρώτο τμήμα της φράσης Άρθρο 1, στοιχείο α), πρώτο και τελευταίο τμήμα της πρώτης φράσης Άρθρο 1, στοιχείο α) Τροποποιήθηκε Άρθρο 1, § 2, στοιχείο β) Άρθρο 1, στοιχεία α) και γ), προσαρμόσθηκε — — Άρθρο 1, § 2, στοιχείο γ), πρώτο εδάφιο — Άρθρο 1, στοιχείο α), δεύτερο τμήμα της πρώτης φράσης και δεύτερη φράση, προσαρμόσθηκε — Άρθρο 1, § 2, στοιχείο γ), δεύτερο εδάφιο — Άρθρο 1, στοιχείο α), προσαρμόσθηκε — Άρθρο 1, § 2, στοιχείο δ), πρώτο εδάφιο — — — Νέο Άρθρο 1, § 2, στοιχείο δ), δεύτερο εδάφιο — — Άρθρο 2, προσαρμόσθηκε Άρθρο 1, § 2, στοιχείο δ), τρίτο εδάφιο — — 16η αιτιολογική σκέψη, προσαρμόσθηκε Άρθρο 1, § 3 Άρθρο 1, στοιχείο δ) — — Άρθρο 1, § 4 — — — Νέο Άρθρο 1, § 5 — — — Νέο Άρθρο 1, § 6 Νέο Άρθρο 1, § 7 — — — Νέο Άρθρο 1, § 8, πρώτο εδάφιο — — Άρθρο 1, στοιχείο γ), πρώτη φράση, προσαρμόσθηκε Άρθρο 1, § 8, δεύτερο εδάφιο — — — Νέο Άρθρο 1, § 8, τρίτο εδάφιο Άρθρο 1, στοιχείο η) Άρθρο 1, στοιχείο γ) Άρθρο 1, στοιχείο γ), δεύτερη φράση Τροποποιήθηκε Άρθρο 1, § 9 Άρθρο 1, στοιχείο β), προσαρμόσθηκε Άρθρο 1, στοιχείο β), προσαρμόσθηκε Άρθρο 1, στοιχείο β), προσαρμόσθηκε Άρθρο 1, § 10 — — — Νέο Άρθρο 1, § 11, πρώτο εδάφιο Άρθρο 1, στοιχείο ε), προσαρμόσθηκε Άρθρο 1, στοιχείο δ), προσαρμόσθηκε Άρθρο 1, στοιχείο δ), προσαρμόσθηκε Άρθρο 1, § 11, δεύτερο εδάφιο Άρθρο 1, στοιχείο στ), προσαρμόσθηκε Άρθρο 1, στοιχείο ε), προσαρμόσθηκε Άρθρο 1, στοιχείο ε), προσαρμόσθηκε Άρθρο 1, § 11, τρίτο εδάφιο — — — Νέο Άρθρο 1, § 11, τέταρτο εδάφιο Άρθρο 1, στοιχείο ζ), προσαρμόσθηκε Άρθρο 1, στοιχείο στ), προσαρμόσθηκε Άρθρο 1, στοιχείο στ), προσαρμόσθηκε Άρθρο 1, § 11, πέμπτο εδάφιο — — Άρθρο 1, στοιχείο ζ), προσαρμόσθηκε Άρθρο 1, § 12 — — — Νέο Άρθρο 1, § 13 — — — Νέο Άρθρο 1, § 14 — — — Νέο Άρθρο 1, § 15 — — — Νέο Άρθρο 2 Άρθρο 6, § 6 Άρθρο 5, § 7 Άρθρο 3, § 2 Τροποποιήθηκε Άρθρο 3 — Άρθρο 2, § 2 — Άρθρο 4, § 1 Νέο Νέο Άρθρο 26, παράγραφοι 2 και 3, προσαρμόσθηκε Άρθρο 4, § 2 Άρθρο 21, τροποποιήθηκε Άρθρο 18, προσαρμόσθηκε Άρθρο 26, § 1, τροποποιήθηκε Άρθρο 5 Άρθρο 33α, προσαρμόσθηκε Άρθρο 28, τροποποιήθηκε Άρθρο 38α, προσαρμόσθηκε Άρθρο 6 — Άρθρο 15, § 2 — Τροποποιήθηκε Άρθρο 7, στοιχεία α) και β) — Άρθρο 5, § 1, στοιχείο α), προσαρμόσθηκε Άρθρο 7, § 1, στοιχείο α), προσαρμόσθηκε Άρθρο 7, στοιχείο γ) Άρθρο 6, § 1, στοιχείο α), προσαρμόσθηκε — — Άρθρο 8 Άρθρο 2 και άρθρο 6, § 1, στοιχείο β), προσαρμόσθηκε — Άρθρο 3, § 3, και άρθρο 7, § 1, στοιχείο α), προσαρμόσθηκε Άρθρο 9, § 1, πρώτο εδάφιο — Άρθρο 5, § 5 Άρθρο 7, παράγραφοι 2 και 7 Τροποποιήθηκε Άρθρο 9, § 1, δεύτερο εδάφιο — — — Νέο Άρθρο 9, § 2 — Άρθρο 5, § 1, στοιχείο β) — Τροποποιήθηκε Άρθρο 9, § 3 Άρθρο 6, § 4 Άρθρο 5, § 6 Άρθρο 7, § 3, δεύτερο τμήμα της περιόδου Άρθρο 9, § 4 Άρθρο 6, § 5, προσαρμόσθηκε Άρθρο 9, § 5, στοιχείο α) Άρθρο 6, § 3, προσαρμόσθηκε — Άρθρο 7, § 4, τρίτο εδάφιο, προσαρμόσθηκε Άρθρο 9, § 5, στοιχείο β) — Άρθρο 5, § 4 — Τροποποιήθηκε Άρθρο 9, § 6 — Άρθρο 5, § 2 — Άρθρο 9, § 7 — Άρθρο 5, § 3 Άρθρο 7, § 6 Άρθρο 9, § 8, στοιχείο α) — — Άρθρο 7, § 4 Τροποποιήθηκε Άρθρο 9, § 8, στοιχείο β) — — Άρθρο 7, § 5 Τροποποιήθηκε Άρθρο 9, § 9 — — — Νέο Άρθρο 10 Νέο Άρθρο 3, προσαρμόσθηκε Άρθρο 4, § 1, προσαρμόσθηκε Άρθρο 11 — — — Νέο Άρθρο 12 Άρθρο 4, στοιχείο α) Άρθρο 2, στοιχείο α) Άρθρο 1, στοιχείο α), σημείο ii) Τροποποιήθηκε Άρθρο 13 — — — Νέο Άρθρο 14 Άρθρο 4, στοιχείο β) Άρθρο 2, § 1, στοιχείο β) Άρθρο 4, § 2 Άρθρο 15, στοιχείο α) Άρθρο 5, στοιχείο α), προσαρμόσθηκε Άρθρο 4, στοιχείο α), προσαρμόσθηκε Άρθρο 5, στοιχείο α), προσαρμόσθηκε Άρθρο 15, στοιχεία β) και γ) Άρθρο 5, στοιχεία β) και γ), Άρθρο 4, στοιχεία β) και γ) Άρθρο 5, στοιχεία β) και γ) Άρθρο 16 — — Άρθρο 1, στοιχείο α), σημεία iii) έως ix), προσαρμόσθηκε Άρθρο 17 — — — Νέο Άρθρο 18 — — Άρθρο 6 Τροποποιήθηκε Άρθρο 19 — — — Νέο Άρθρο 20 — — Άρθρο 8 Άρθρο 21 Άρθρο 9 Άρθρο 22 — — Άρθρο 10 Άρθρο 23 Άρθρο 10 Άρθρο 8 Άρθρο 14 Τροποποιήθηκε Άρθρο 24, παράγραφοι 1 έως 4, πρώτο εδάφιο Άρθρο 19 Άρθρο 16, § 1 Άρθρο 24, § 1 Τροποποιήθηκε Άρθρο 24, § 4, δεύτερο εδάφιο — Άρθρο 16, § 2, προσαρμόσθηκε Άρθρο 24, § 2, προσαρμόσθηκε Άρθρο 25, πρώτο εδάφιο Άρθρο 20, πρώτο εδάφιο Άρθρο 17, πρώτο εδάφιο Άρθρο 25, πρώτο εδάφιο Τροποποιήθηκε Άρθρο 25, δεύτερο εδάφιο Άρθρο 20, δεύτερο εδάφιο Άρθρο 17, δεύτερο εδάφιο Άρθρο 25, δεύτερο εδάφιο Άρθρο 26 — — — Νέο Άρθρο 27, πρώτο εδάφιο Άρθρο 23, § 1 — Άρθρο 28, § 1 Τροποποιήθηκε Άρθρο 27, δεύτερο και τρίτο εδάφιο Άρθρο 23, § 2 — Άρθρο 28, § 2 Άρθρο 28, πρώτο εδάφιο Άρθρο 7, § 1, προσαρμόσθηκε Άρθρο 6, § 1, προσαρμόσθηκε Άρθρο 11, § 1, προσαρμόσθηκε Άρθρο 28, δεύτερο εδάφιο Άρθρο 7, § 4 Άρθρο 6, § 4 Άρθρο 11, § 4 Τροποποιήθηκε Άρθρο 29 — — — Νέο Άρθρο 30, § 1, στοιχείο α) Άρθρο 7, § 2, στοιχείο α) Άρθρο 6, § 2 Άρθρο 11, § 2, στοιχείο α) Άρθρο 30, § 1, στοιχείο β) Άρθρο 7, § 2, στοιχείο γ) Νέο Άρθρο 11 § 2, στοιχείο β) Άρθρο 30, § 1, στοιχείο γ) — Άρθρο 11 § 2, στοιχείο γ) Άρθρο 30, § 1, στοιχείο δ) Άρθρο 7, § 2, στοιχείο β) — — Άρθρο 30, παράγραφοι 2, 3 και 4 — — — Νέο Άρθρο 31, σημείο 1), στοιχείο α) Άρθρο 7, § 3, στοιχείο α) Άρθρο 6, § 3, στοιχείο α) Άρθρο 11, § 3 στοιχείο α) Άρθρο 31, σημείο 1), στοιχείο β) Άρθρο 7, § 3, στοιχείο β) Άρθρο 6, § 3, στοιχείο γ) Άρθρο 11, § 3, στοιχείο β) Άρθρο 31, σημείο 1), στοιχείο γ) Άρθρο 7, § 3, στοιχείο γ) Άρθρο 6, § 3, στοιχείο δ) Άρθρο 11, § 3, στοιχείο δ) Άρθρο 31, σημείο 2), στοιχείο α) — Άρθρο 6, § 3, στοιχείο β) — Άρθρο 31, σημείο 2), στοιχείο β) — Άρθρο 6, § 3, στοιχείο ε) — Άρθρο 31, σημείο 2), στοιχείο γ) — Νέο — Άρθρο 31, σημείο 2), στοιχείο δ) — Νέο — Άρθρο 31, σημείο 3) — — Άρθρο 11, § 3, στοιχείο γ) Άρθρο 31, σημείο 4), στοιχείο α) Άρθρο 7, § 3, στοιχείο δ) — Άρθρο 11, § 3, στοιχείο ε) Άρθρο 31, σημείο 4), στοιχείο β) Άρθρο 7, § 3, στοιχείο ε) — Άρθρο 11, § 3, στοιχείο στ) Άρθρο 32 — — — Νέο Άρθρο 33 — — — Νέο Άρθρο 34, πρώτο και δεύτερο εδάφιο Άρθρο 9, πρώτο και δεύτερο εδάφιο — — Άρθρο 34, τρίτο εδάφιο Άρθρο 9, τρίτο εδάφιο Τροποποιήθηκε Άρθρο 35, § 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο α), πρώτη φράση — Άρθρο 9, § 1, πρώτο εδάφιο — Άρθρο 35, § 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο α), δεύτερη φράση — Άρθρο 9, § 1, δεύτερο εδάφιο, πρώτη φράση — Τροποποιήθηκε Άρθρο 35, § 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο β) — — Άρθρο 15, § 1 Άρθρο 35, § 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο γ) Άρθρο 11, § 1 — — Άρθρο 35, § 1, δεύτερο εδάφιο — Άρθρο 9, § 5, δεύτερο εδάφιο Άρθρο 17, § 2, δεύτερο εδάφιο Τροποποιήθηκε Άρθρο 35, § 1, τρίτο εδάφιο Άρθρο 11, § 7, δεύτερο εδάφιο — — Τροποποιήθηκε Άρθρο 35, § 1, τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφιο — — — Νέο Άρθρο 35, § 2 Άρθρο 11, § 2 Άρθρο 9, § 2 Άρθρο 15, § 2 Τροποποιήθηκε Άρθρο 35, § 3 — — — Νέο Άρθρο 35, § 4, πρώτο εδάφιο Άρθρο 11, § 5, πρώτη φράση Άρθρο 9, § 3, πρώτη φράση Άρθρο 16, § 1 Τροποποιήθηκε Άρθρο 35, § 4, δεύτερο και τρίτο εδάφιο — — — Νέο Άρθρο 35, § 4, τέταρτο εδάφιο Άρθρο 16, παράγραφοι 3 και 4 Άρθρο 35, § 4, πέμπτο εδάφιο Άρθρο 11, § 5, δεύτερη φράση Άρθρο 9, § 3, δεύτερη φράση Άρθρο 16, § 5 Τροποποιήθηκε Άρθρο 36, § 1 Άρθρο 11, § 6, πρώτο εδάφιο, προσαρμόσθηκε Άρθρο 9, § 4, πρώτη φράση, προσαρμόσθηκε Άρθρο 17, § 1, πρώτη φράση, προσαρμόσθηκε Άρθρο 36, § 2, πρώτο εδάφιο Άρθρο 11, § 7, πρώτη φράση Άρθρο 9, § 5, πρώτο εδάφιο Άρθρο 17, § 2, πρώτο εδάφιο Τροποποιήθηκε Άρθρο 36, § 2, δεύτερο εδάφιο — — — Νέο Άρθρο 36, § 3 Άρθρο 11, § 10 Άρθρο 9, § 8 Άρθρο 17, § 5 Τροποποιήθηκε Άρθρο 36, § 4 Άρθρο 11, παράγραφοι 8 και 13 Άρθρο 9, παράγραφοι 6 και 11 Άρθρο 17, παράγραφοι 4 και 8 Τροποποιήθηκε Άρθρο 36, § 5 Άρθρο 11, § 11, προσαρμόσθηκε Άρθρο 9, § 9, προσαρμόσθηκε Άρθρο 17, § 6, προσαρμόσθηκε Άρθρο 36, § 6 Άρθρο 11, § 13, δεύτερη φράση Άρθρο 9, § 11, δεύτερη φράση Άρθρο 17, § 8, δεύτερη φράση Τροποποιήθηκε Άρθρο 36, § 7, πρώτο εδάφιο Άρθρο 11, § 12 Άρθρο 9, § 10 Άρθρο 17, § 7 Άρθρο 36, § 7, δεύτερο εδάφιο — — — Νέο Άρθρο 37 Άρθρο 17 Άρθρο 13 Άρθρο 21 Τροποποιήθηκε Άρθρο 38, § 1 — — — Νέο Άρθρο 38, § 2 Άρθρο 12, § 2, προσαρμόσθηκε Άρθρο 10, § 1, προσαρμόσθηκε Άρθρο 18, § 1, προσαρμόσθηκε Άρθρο 38, § 3 Άρθρο 13, παράγραφοι 1 και 3, προσαρμόσθηκε Άρθρο 11, παράγραφοι 1 και 3, προσαρμόσθηκε Άρθρο 19, παράγραφοι 1 και 3, προσαρμόσθηκε Τροποποιήθηκε Άρθρο 38, § 4 Άρθρο 12, § 2, και άρθρο 13, § 4, προσαρμόσθηκαν Άρθρο 10, § 1α και άρθρο 11, § 3α, προσαρμόσθηκαν Άρθρο 18, § 2 και άρθρο 19, § 4, προσαρμόσθηκαν Άρθρο 38, παράγραφοι 5 και 6 — — — Νέο Άρθρο 38, § 7 Άρθρο 12, § 5 Άρθρο 10, § 4 Άρθρο 18, § 5 Τροποποιήθηκε Άρθρο 38, § 8 Άρθρο 14, § 1 Άρθρο 12, § 1 Άρθρο 20, § 1 Τροποποιήθηκε Άρθρο 39 Άρθρο 12, παράγραφοι 3 και 4, άρθρο 13, § 6, και άρθρο 14, § 2, προσαρμόσθηκαν Άρθρο 10, παράγραφοι 2 και 3, άρθρο 11, § 5, και άρθρο 12, § 2, προσαρμόσθηκαν Άρθρο 18, παράγραφοι 3 και 4, άρθρο 19, § 6, και άρθρο 20, § 2, προσαρμόσθηκαν Άρθρο 40 Άρθρο 13, § 2, και άρθρο 14, § 3 Άρθρο 11, § 2, και άρθρο 12, § 3 Άρθρο 19, § 2, και άρθρο 20, § 3 Τροποποιήθηκε Άρθρο 41, § 1 Άρθρο 8, § 2, πρώτη φράση, προσαρμόσθηκε Άρθρο 7, § 2, πρώτη φράση, προσαρμόσθηκε Άρθρο 12, § 2, πρώτη φράση, προσαρμόσθηκε Άρθρο 41, § 2 Άρθρο 8, § 1, πρώτο εδάφιο, προσαρμόσθηκε Άρθρο 7, § 1, πρώτο εδάφιο προσαρμόσθηκε Άρθρο 12, § 1, πρώτο εδάφιο, προσαρμόσθηκε Άρθρο 41, § 3 Άρθρο 8, § 1, δεύτερο εδάφιο, προσαρμόσθηκε Άρθρο 7, § 1, δεύτερο εδάφιο προσαρμόσθηκε Άρθρο 12, § 1, δεύτερο εδάφιο, προσαρμόσθηκε Άρθρο 8, § 2, τελευταία φράση Άρθρο 7, § 2, τελευταία φράση Άρθρο 12, § 2, τελευταία φράση Καταργήθηκε Άρθρο 42, παράγραφοι 1, 3 και 6 Άρθρο 13, § 5, και άρθρο 18, § 2 Άρθρο 11, § 4, και άρθρο 15, § 3 Άρθρο 19, § 5, και άρθρο 23, § 2 Τροποποιήθηκε Άρθρο 42, παράγραφοι 2, 4 και 5 — — — Νέο Άρθρο 43 Άρθρο 8, § 3 Άρθρο 7, § 3 Άρθρο 12, § 3 Τροποποιήθηκε Άρθρο 44, § 1 Άρθρο 18, § 1, προσαρμόσθηκε Άρθρο 15, § 1, προσαρμόσθηκε Άρθρο 23, § 1, προσαρμόσθηκε Τροποποιήθηκε Άρθρο 44, § 2 — — — Νέο Άρθρο 44, § 3 Άρθρο 22 Άρθρο 23, § 3 Άρθρο 32, § 4 Τροποποιήθηκε Άρθρο 44, § 4 — — — Νέο Άρθρο 45, § 1 — — — Νέο Άρθρο 45, § 2, πρώτο εδάφιο Άρθρο 24, πρώτο εδάφιο, προσαρμόσθηκε Άρθρο 20, § 1, προσαρμόσθηκε Άρθρο 29, πρώτο εδάφιο, προσαρμόσθηκε Άρθρο 45, § 2, δεύτερο εδάφιο — — — Νέο Άρθρο 45, § 3 Άρθρο 24, δεύτερο και τρίτο εδάφιο, προσαρμόσθηκε Άρθρο 20, παράγραφοι 2 και 3, προσαρμόσθηκε Άρθρο 29, δεύτερο και τρίτο εδάφιο, προσαρμόσθηκε Άρθρο 45, § 4 Άρθρο 24, τέταρτο εδάφιο Άρθρο 20, § 4 Άρθρο 29, τέταρτο εδάφιο Τροποποιήθηκε Άρθρο 46, πρώτο εδάφιο Άρθρο 25, πρώτη φράση, τροποποιήθηκε Άρθρο 21, § 1 και § 2, πρώτη φράση, προσαρμόσθηκε Άρθρο 30, παράγραφοι 1 και 3, πρώτη φράση, προσαρμόσθηκε Άρθρο 46, δεύτερο εδάφιο — — Άρθρο 30, § 2 Άρθρο 47, § 1, στοιχεία α) και β) Άρθρο 26, § 1, στοιχεία α) και β), προσαρμόσθηκε Άρθρο 22, § 1, στοιχεία α) και β), προσαρμόσθηκε Άρθρο 31, § 1, στοιχεία α) και β), προσαρμόσθηκε Άρθρο 47, § 1, στοιχείο γ) Άρθρο 26, § 1, στοιχείο γ) Άρθρο 22, § 1, στοιχείο γ) Άρθρο 31, § 1, στοιχείο γ) Τροποποιήθηκε Άρθρο 47, παράγραφοι 2 και 3 — — — Νέο Άρθρο 47, παράγραφοι 4 και 5 Άρθρο 26, παράγραφοι 2 και 3, προσαρμόσθηκε Άρθρο 22, παράγραφοι 2 και 3, προσαρμόσθηκε Άρθρο 31, παράγραφοι 2 και 3, προσαρμόσθηκε Τροποποιήθηκε Άρθρο 48, § 1 και § 2, στοιχεία α) έως ε) και ζ) έως ι) Άρθρο 27, § 1, προσαρμόσθηκε Άρθρο 23, § 1, προσαρμόσθηκε Άρθρο 32, § 2, προσαρμόσθηκε Άρθρο 48, § 2, στοιχείο στ) — — Νέο Άρθρο 48, παράγραφοι 3 και 4 — — — Νέο Άρθρο 48, § 5 Νέο Νέο Άρθρο 32, § 1, προσαρμόσθηκε Άρθρο 48, § 6 Άρθρο 27, § 2 Άρθρο 23, § 2 Άρθρο 32, § 3 Άρθρο 49 Νέο Νέο Άρθρο 33 Τροποποιήθηκε Άρθρο 50 — — — Νέο Άρθρο 51 Άρθρο 28 Άρθρο 24 Άρθρο 34 Άρθρο 52 Άρθρο 29 Άρθρο 25 Άρθρο 35 Τροποποιήθηκε Άρθρο 53, § 1 Άρθρο 30, § 1, προσαρμόσθηκε Άρθρο 26, § 1, προσαρμόσθηκε Άρθρο 36, § 1, προσαρμόσθηκε Άρθρο 53, § 2 Άρθρο 30, § 2 Άρθρο 26, § 2 Άρθρο 36, § 2 Τροποποιήθηκε Άρθρο 30, § 3 — — Καταργήθηκε Άρθρο 54 — — — Νέο Άρθρο 55 Άρθρο 30, § 4, πρώτο και δεύτερο εδάφιο Άρθρο 27, πρώτο και δεύτερο εδάφιο Άρθρο 37, πρώτο και δεύτερο εδάφιο Τροποποιήθηκε — Άρθρο 30, § 4, τρίτο εδάφιο Άρθρο 27, τρίτο εδάφιο Άρθρο 37, τρίτο εδάφιο Καταργήθηκε — Άρθρο 30, § 4, τέταρτο εδάφιο — — Καταργήθηκε — Άρθρο 31 — — Καταργήθηκε — Άρθρο 32 — — Καταργήθηκε Άρθρο 56 Άρθρο 3, § 1, προσαρμόσθηκε Άρθρο 57 — Νέο Άρθρο 58 Άρθρο 11, § 3, παράγραφοι 6 έως 11 και § 13 Τροποποιήθηκε Άρθρο 59 Άρθρο 15 — — Άρθρο 60 Άρθρο 3, § 2, — — Άρθρο 61 Νέο — — Άρθρο 62 Άρθρο 3, § 3 Άρθρο 63 Άρθρο 3, § 4 Τροποποιήθηκε Άρθρο 64 Άρθρο 11, § 4, § 6, πρώτο εδάφιο, § 7, πρώτο εδάφιο, και § 9 — — Τροποποιήθηκε Άρθρο 65 Άρθρο 16 Άρθρο 66 — — Άρθρο 13, παράγραφοι 3 και 4 Άρθρο 67, § 1 — — Άρθρο 13, § 1, πρώτο εδάφιο, και § 2, πρώτο εδάφιο Άρθρο 67, § 2 Άρθρο 13, § 1, πρώτη έως τρίτη περίπτωση, και § 2, πρώτη έως τρίτη περίπτωση Τροποποιήθηκε Άρθρο 68 — — Νέο Άρθρο 69, § 1 — — Άρθρο 15, § 3 Άρθρο 69, § 2, πρώτο εδάφιο — — Άρθρο 16, § 1, και § 2, δεύτερη περίπτωση Τροποποιήθηκε Άρθρο 69, § 2, δεύτερο εδάφιο, και § 3 — — Νέο Άρθρο 70 — — Άρθρο 17, § 1, § 2, πρώτο και τρίτο εδάφιο, παράγραφοι 3 έως 6, και § 8 Τροποποιήθηκε Άρθρο 71 — — Νέο Άρθρο 72 — — Άρθρο 13, § 5 Άρθρο 73 — — Άρθρο 13, § 6, πρώτο εδάφιο Άρθρο 74 — — Άρθρο 13, § 6, δεύτερο εδάφιο Τροποποιήθηκε Άρθρο 33 Άρθρο 30 Άρθρο 38 Καταργήθηκε Άρθρο 75 Άρθρο 34, § 1, προσαρμόσθηκε Άρθρο 31, § 1, προσαρμόσθηκε Άρθρο 39, § 1, προσαρμόσθηκε Άρθρο 76 Άρθρο 34, § 2 Άρθρο 31, § 2 Άρθρο 39, § 2 Τροποποιήθηκε Άρθρο 39, § 2, στοιχείο δ), δεύτερο εδάφιο Καταργήθηκε Άρθρο 77, § 1 — Άρθρο 32, § 1 Άρθρο 40, § 1 Άρθρο 77, § 2 Άρθρο 35, § 3 Άρθρο 32, § 2 Άρθρο 40, § 3 Τροποποιήθηκε — — Άρθρο 40, § 2 Καταργήθηκε Άρθρο 77, § 3 — Άρθρο 32, § 3 Άρθρο 40, § 4 Τροποποιήθηκε Άρθρο 78, παράγραφοι 1 και 2 Νέο Άρθρο 78 παράγραφοι 3 και 4 Άρθρο 6, § 2, στοιχείο α) Άρθρο 5, § 1, στοιχείο δ) Άρθρο 7, § 1, στοιχείο γ) Τροποποιήθηκε Άρθρο 79, στοιχείο α) Άρθρο 6, § 1, στοιχείο β), προσαρμόσθηκε Άρθρο 5, § 1, στοιχείο γ), δεύτερο εδάφιο, προσαρμόσθηκε Άρθρο 7, § 1, στοιχείο β), δεύτερο εδάφιο, προσαρμόσθηκε Άρθρο 79, στοιχείο β) Άρθρο 35, § 2 — Άρθρο 16, § 4 Τροποποιήθηκε Άρθρο 79, στοιχείο γ) — — — Νέο Άρθρο 79, στοιχείο δ) Άρθρο 35, § 1, προσαρμόσθηκε — — Άρθρο 79, στοιχείο ε) Άρθρο 29, § 3, προσαρμόσθηκε — Άρθρο 79, στοιχείο στ) Άρθρο 35, § 2, προσαρμόσθηκε — — Νέο Άρθρο 79, στοιχείο ζ) — — — Άρθρο 79, στοιχεία η) και θ) — — — Νέο Άρθρο 80 Άρθρο 81 Νέο Άρθρο 82 Άρθρο 83 Άρθρο 84 Παράρτημα Ι Παράρτημα ΙΙ Τροποποιήθηκε Παραρτήματα ΙΙ A και ΙΙ B — — Παραρτήματα Ι Α και Ι Β Τροποποιήθηκε Παράρτημα ΙΙΙ Παράρτημα Ι — — Πράξεις για την προσχώρηση της Αυστρίας, Φινλανδίας και Σουηδίας Προσαρμόσθηκε Παράρτημα IV — Παράρτημα Ι — Πράξεις για την προσχώρηση της Αυστρίας, Φινλανδίας και Σουηδίας Προσαρμόσθηκε Παράρτημα V — Παράρτημα ΙΙ — Τροποποιήθηκε Παράρτημα VΙ Παράρτημα ΙΙΙ Παράρτημα ΙΙΙ Παράρτημα ΙΙ Τροποποιήθηκε Παράρτημα VII A, B, Γ και Δ Παραρτήματα IV, V και VΙ Παράρτημα IV Παραρτήματα III και IV Τροποποιήθηκε Παράρτημα VΙΙΙ — — — Νέο Παράρτημα IX Προσαρμόσθηκε Παράρτημα IX A — Άρθρο 21, § 2 — Πράξεις για την προσχώρηση της Αυστρίας, Φινλανδίας και Σουηδίας Προσαρμόσθηκε Παράρτημα IX B — — Άρθρο 30, § 3 Πράξεις για την προσχώρηση της Αυστρίας, Φινλανδίας και Σουηδίας Προσαρμόσθηκε Παράρτημα IX Γ Άρθρο 25, προσαρμόσθηκε — — Πράξεις για την προσχώρηση της Αυστρίας, Φινλανδίας και Σουηδίας Προσαρμόσθηκε Παράρτημα X Νέο Παράρτημα XΙ Νέο Παράρτημα XΙΙ Νέο (1)  Η μνεία «προσαρμόσθηκε» δηλώνει νέα διατύπωση του κειμένου που δεν επιφέρει αλλαγές όσον αφορά την εμβέλεια του κειμένου των καταργηθεισών οδηγιών. Οι αλλαγές της εμβέλειας των διατάξεων των καταργηθεισών οδηγιών δηλώνονται με τη μνεία «τροποποιήθηκε». Η τελευταία αυτή μνεία εμφαίνεται στην τελευταία στήλη, όταν η τροποποίηση αφορά τις διατάξεις των τριών καταργηθεισών οδηγιών. Όταν η τροποποίηση αφορά μόνο μία ή δύο από τις οδηγίες αυτές, η αναφορά «τροποποιήθηκε» εμφαίνεται στη στήλη των σχετικών οδηγιών.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία