ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/32004L0057

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-04-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-05-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-04-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2004/57/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2004, για την ταυτοποίηση των πυροτεχνημάτων και ορισμένων πυρομαχικών για τους σκοπούς της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των διατάξεων περί της εμπορίας και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Οδηγία 2004/57/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Απριλίου 2004 για την ταυτοποίηση των πυροτεχνημάτων και ορισμένων πυρομαχικών για τους σκοπούς της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των διατάξεων περί της εμπορίας και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, για την εναρμόνιση των διατάξεων περί της εμπορίας και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης(1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 93/15/EΟΚ αφορά εκρηκτικές ύλες και αντικείμενα που θεωρούνται ως τέτοια στις 'Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων' και περιλαμβάνονται στην κλάση 1 των εν λόγω συστάσεων. Τα πυροτεχνήματα, ωστόσο, εξαιρούνται ρητώς από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας. (2) Κατά συνέπεια, για να εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ στο σύνολο της Κοινότητας, είναι αναγκαία η ταυτοποίηση, με αναφορά στις σχετικές συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών, των αντικειμένων που πρέπει να θεωρούνται πυροτεχνήματα. (3) Ορισμένα αντικείμενα που εμπίπτουν στην κλάση 1 των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών έχουν διττή λειτουργία καθώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ως εκρηκτικά ή ως πυροτεχνήματα. Είναι σκόπιμο, συνεπώς, χάριν της συνεκτικής εφαρμογής της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ, να υπάρξει πρόβλεψη για την ταυτοποίηση των αντικειμένων αυτών ως προς την κύρια λειτουργία τους, δηλαδή ως εκρηκτικών ή ως πυροτεχνημάτων. (4) Tα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 13 της οδηγίας 93/15/EΚ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Για την εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση και τμήμα της τρίτης περίπτωσης της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ, το παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας απαριθμεί τα αντικείμενα τα οποία στις σχετικές συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών θεωρούνται πυροτεχνήματα ή πυρομαχικά. Άρθρο 2 Το παράρτημα II της παρούσας οδηγίας απαριθμεί τα αντικείμενα για τα οποία πρέπει να προσδιορίζεται, για τους σκοπούς του άρθρου 1 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ, εάν τα αντικείμενα αυτά αποτελούν πυροτεχνήματα ή εκρηκτικά. Άρθρο 3 1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως, 31 Δεκεμβρίου 2004, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων και τον πίνακα συσχέτισης μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Θέτουν σε εφαρμογή τις διατάξεις αυτές από τις 31 Ιανουαρίου 2005. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιλαμβάνουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν πώς θα γίνει αυτή η αναφορά. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2004. Για την Επιτροπή Erkki Liikanen Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ L 121 της 15.5.1993, σ. 20. ANNEX I Articles considered in the relevant United Nations recommendations to be pyrotechnic or ammunition >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ> >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ> ANNEX II Articles in respect of which a determination is required as to whether those articles are pyrotechnic articles or explosives >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ> >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία