ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/32004L0082

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-08-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-09-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-04-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2004/82/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την υποχρέωση των μεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
6.8.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 261/24 ΟΔΗΓΊΑ 2004/82/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την υποχρέωση των μεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 63 παράγραφος 3 στοιχείο β), την πρωτοβουλία του Βασιλείου της Ισπανίας (1), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Για να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η παράνομη μετανάστευση και να βελτιωθεί ο συνοριακός έλεγχος, όλα τα κράτη μέλη απαιτείται να θεσπίσουν διατάξεις για τον καθορισμό των υποχρεώσεων των αερομεταφορέων οι οποίοι μεταφέρουν επιβάτες στο έδαφος των κρατών μελών. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλισθεί η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού, θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να εναρμονισθούν οι χρηματικές κυρώσεις που επιβάλλουν επί του παρόντος τα κράτη μέλη όταν οι μεταφορείς δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, λαμβανομένων υπόψη των διαφορών στα νομικά συστήματα και τις πρακτικές μεταξύ των κρατών μελών. (2) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 25ης και 26ης Μαρτίου 2004 υιοθέτησε δήλωση περί τρομοκρατίας τονίζοντας την ανάγκη να επιταχυνθεί η εξέταση μέτρων στον τομέα αυτόν και να προωθηθούν οι εργασίες για την προτεινομένη οδηγία του Συμβουλίου για την υποχρέωση των αερομεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών, για να οριστικοποιηθεί το μέτρο αυτό νωρίς. (3) Πρέπει να αποφευχθεί κενό στην κοινοτική δράση προς καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. (4) Από 1ης Μαΐου 2004 το Συμβούλιο δεν μπορεί πλέον να ενεργεί με πρωτοβουλία κράτους μέλους. (5) Το Συμβούλιο εξήντλησε κάθε δυνατότητα έγκαιρης λήψης της γνώμης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. (6) Υπό τις εξαιρετικές αυτές περιστάσεις, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εκδοθεί χωρίς τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. (7) Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους μεταφορείς δυνάμει της παρούσας οδηγίας είναι συμπληρωματικές προς εκείνες που θεσπίστηκαν δυνάμει του άρθρου 26 της σύμβασης του Σένγκεν του 1990 για την εφαρμογή της συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985, όπως συμπληρώθηκαν από την οδηγία 2001/51/ΕΚ του Συμβουλίου (2). Τα δύο είδη υποχρεώσεων εξυπηρετούν τον ίδιο στόχο, που είναι ο έλεγχος των μεταναστευτικών ρευμάτων και η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. (8) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (3), θα πρέπει να μη θίγεται η ελευθερία των κρατών μελών να διατηρούν ή να θεσπίζουν πρόσθετες υποχρεώσεις για τους αερομεταφορείς ή για ορισμένες κατηγορίες άλλων μεταφορέων, περιλαμβανομένων των πληροφοριών ή δεδομένων σχετικά με τα εισιτήρια επιστροφής, ανεξάρτητα από το αν προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. (9) Για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και προκειμένου να διασφαλισθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η αποτελεσματικότητα του στόχου αυτού, είναι ουσιώδες να λαμβάνονται υπόψη το συντομότερο δυνατόν οι τυχόν τεχνολογικές καινοτομίες, με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 95/46/EΚ, ιδίως όσον αφορά την ενσωμάτωση και χρήση των βιομετρικών στοιχείων στις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τους μεταφορείς. (10) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε όταν κινείται κατά μεταφορέων κάποια διαδικασία δυναμένη να καταλήξει σε επιβολή κυρώσεων, αυτοί να μπορούν να ασκούν ουσιαστικά το δικαίωμα υπεράσπισης και το δικαίωμα προσφυγής κατά των εν λόγω αποφάσεων. (11) Στα παρόντα μέτρα επαναλαμβάνονται οι δυνατότητες ελέγχου τις οποίες προβλέπει η απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του Σένγκεν [SCH/Com-ex (94) 17 rev. 4], η οποία αποβλέπει στην ένταση των ελέγχων στα σύνορα και την παροχή επαρκούς χρόνου για το λεπτομερή και πλήρη έλεγχο κάθε επιβάτη μέσω της διαβίβασης των στοιχείων των επιβατών στις αρχές που είναι υπεύθυνες για την άσκηση των ελέγχων αυτών. (12) Η οδηγία 95/46/ΕΚ εφαρμόζεται σε ό, τι αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρχές των κρατών μελών. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ κρίνεται ως θεμιτή η επεξεργασία των στοιχείων των επιβατών τα οποία διαβιβάζονται για την άσκηση των ελέγχων στα σύνορα, προκειμένου να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε διαδικασίες με στόχο την επιβολή των νόμων και των κανονισμών περί εισόδου και μετανάστευσης, περιλαμβανομένων των διατάξεών τους για την προστασία της δημόσιας τάξης και της εθνικής ασφάλειας, κάθε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς αυτούς τους σκοπούς κρίνεται ως αντίθετη προς την αρχή που θέτει το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν ένα σύστημα κυρώσεων που θα εφαρμόζεται σε περίπτωση χρήσης αντίθετης προς το σκοπό της παρούσας οδηγίας. (13) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία δεν συμμετέχει στην έκδοση της παρούσας οδηγίας και δεν δεσμεύεται από αυτή, ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της. Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία αναπτύσσει το κεκτημένο του Σένγκεν, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του τίτλου IV του τρίτου μέρους της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία, σύμφωνα με το άρθρο 5 του προαναφερόμενου πρωτοκόλλου, θα αποφασίσει, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την έκδοση της παρούσας οδηγίας από το Συμβούλιο, εάν θα την εφαρμόσει στο εθνικό της δίκαιο. (14) Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, η παρούσα οδηγία αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (4), η οποία εμπίπτει στον τομέα που μνημονεύεται στο άρθρο 1 σημείο Ε της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου (5), σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας. (15) Το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει στην παρούσα οδηγία, σύμφωνα με το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου για την ενσωμάτωση του κεκτημένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της απόφασης 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (6). (16) Η Ιρλανδία συμμετέχει στην παρούσα οδηγία σύμφωνα με το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου για την ενσωμάτωση του κεκτημένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της απόφασης 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (7). (17) Η παρούσα οδηγία συνιστά πράξη βασιζόμενη στο κεκτημένο του Σένγκεν ή άλλως σχετιζόμενη με αυτό, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης του 2003, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Σκοπός Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη βελτίωση των συνοριακών ελέγχων και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης μέσω της εκ των προτέρων διαβίβασης στοιχείων σχετικά με επιβάτες από τους μεταφορείς στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας: α) ως «μεταφορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει κατ' επάγγελμα τη μεταφορά προσώπων αεροπορικώς· β) ως «εξωτερικά σύνορα» νοούνται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών με τρίτες χώρες· γ) ως «συνοριακός έλεγχος» νοείται ο έλεγχος που ασκείται στα σύνορα αποκλειστικώς επειδή υπάρχει πρόθεση διάβασης των συνόρων αυτών, ανεξαρτήτως οιωνδήποτε άλλων παραμέτρων· δ) ως «σημείο διάβασης των συνόρων» νοείται οιοδήποτε σημείο διάβασης εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές για τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων· ε) οι όροι «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», «επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και «αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» έχουν την έννοια που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Άρθρο 3 Διαβίβαση δεδομένων 1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να θεσπίσουν την υποχρέωση των μεταφορέων να διαβιβάζουν, έπειτα από σχετική αίτηση των αρχών των αρμόδιων για την άσκηση των ελέγχων των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα, στο τέλος του ελέγχου εισιτηρίων, πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τους επιβάτες που θα μεταφέρουν σε εγκεκριμένο σημείο διάβασης των συνόρων από το οποίο τα εν λόγω πρόσωπα θα εισέλθουν στο έδαφος κράτους μέλους. 2.   Στα πληροφοριακά αυτά στοιχεία περιλαμβάνονται: — ο αριθμός και το είδος του χρησιμοποιούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου, — η ιθαγένεια, — το πλήρες ονοματεπώνυμο, — η ημερομηνία γεννήσεως, — το σημείο διάβασης των συνόρων κατά την είσοδο στο έδαφος των κρατών μελών, — ο κωδικός μεταφοράς, — η ώρα αναχώρησης και άφιξης της μεταφοράς, — ο συνολικός αριθμός των επιβατών που μεταφέρονται με τη μεταφορά αυτή, — το αρχικό σημείο επιβίβασης. 3.   Οπωσδήποτε, η διαβίβαση των προαναφερόμενων δεδομένων δεν συνεπάγεται απαλλαγή από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 26 της σύμβασης Σένγκεν για τους μεταφορείς, όπως συμπληρώθηκε από την οδηγία 2001/51/ΕΚ. Άρθρο 4 Κυρώσεις 1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να επιβάλλουν κυρώσεις στους μεταφορείς οι οποίοι, εκ πταίσματος, δεν διαβιβάζουν δεδομένα ή διαβιβάζουν ελλιπή ή αναληθή δεδομένα. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω κυρώσεις είναι αποτρεπτικές, αποτελεσματικές και ανάλογες και: α) είτε το μέγιστο ποσό των εν λόγω κυρώσεων ανέρχεται σε τουλάχιστον 5 000 ευρώ, ή το ισοδύναμο στο εθνικό νόμισμα, σύμφωνα με την ισοτιμία που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ημέρας έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, για κάθε ταξίδι για το οποίο δεν κοινοποιήθηκαν τα στοιχεία των μεταφερθέντων προσώπων ή κοινοποιήθηκαν εσφαλμένως· β) είτε το ελάχιστο ποσό των εν λόγω κυρώσεων ανέρχεται σε τουλάχιστον 3 000 ευρώ, ή το ισοδύναμο στο εθνικό νόμισμα, σύμφωνα με την ισοτιμία που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ημέρας έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, για κάθε ταξίδι για το οποίο δεν κοινοποιήθηκαν τα στοιχεία των μεταφερθέντων προσώπων ή κοινοποιήθηκαν εσφαλμένως. 2.   Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν ή να διατηρούν κατά των μεταφορέων, όταν αυτοί αθετούν πολύ σοβαρά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα οδηγία, άλλες κυρώσεις, όπως ακινητοποίηση, κατάσχεση και δήμευση του μεταφορικού μέσου ή προσωρινή αναστολή ή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας. Άρθρο 5 Προσφυγή Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις τους να ορίζουν ότι μεταφορείς κατά των οποίων κινείται διαδικασία που οδηγεί σε επιβολή κυρώσεων έχουν ουσιαστικά δικαιώματα υπεράσπισης και προσφυγής. Άρθρο 6 Επεξεργασία δεδομένων 1.   Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 κοινοποιούνται στις αρχές τις αρμόδιες για την άσκηση ελέγχου των προσώπων σε εξωτερικά σύνορα διά των οποίων οι επιβάτες εισέρχονται στο έδαφος κράτους μέλους, με σκοπό να διευκολύνεται η διενέργεια του ελέγχου προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικότερα η παράνομη μετανάστευση. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα δεδομένα αυτά να συλλέγονται από τους μεταφορείς και να διαβιβάζονται ηλεκτρονικώς ή, σε περίπτωση βλάβης, με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο στις αρχές τις αρμόδιες για την άσκηση των συνοριακών ελέγχων στο εγκεκριμένο σημείο διάβασης των συνόρων μέσω του οποίου ο επιβάτης θα εισέλθει στο έδαφος κράτους μέλους. Οι αρχές οι υπεύθυνες για την άσκηση των ελέγχων των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα διατηρούν τα δεδομένα σε προσωρινό αρχείο. Αφού οι επιβάτες εισέλθουν, οι εν λόγω αρχές διαγράφουν τα δεδομένα εντός 24 ωρών από τη διαβίβαση, εκτός αν τα δεδομένα χρειάζονται στο μέλλον ενόψει της άσκησης των εκ του νόμου καθηκόντων των αρχών που είναι υπεύθυνες για την άσκηση ελέγχου επί προσώπων σε εξωτερικά σύνορα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να υποχρεούνται οι μεταφορείς να διαγράφουν, εντός 24 ωρών από την άφιξη του μεταφορικού μέσου σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν συλλέξει και διαβιβάσει στις συνοριακές αρχές για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 95/46/ΕΚ που αφορούν την προστασία δεδομένων, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 για σκοπούς σχετικούς με την επιβολή του νόμου. 2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να υποχρεούνται οι μεταφορείς να ενημερώνουν τους επιβάτες βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει και τις πληροφορίες που μνημονεύονται στο άρθρο 10 στοιχείο γ) και το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Άρθρο 7 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, το αργότερο έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2006. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις βασικές διατάξεις εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ 30 ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 9 Αποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Λουξεμβούργο, 29 Απριλίου 2004. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος M. McDOWELL (1)  EE C 82 της 5.4.2003, σ. 23. (2)  ΕΕ L 187 της 10.7.2001, σ. 45. (3)  ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31. (4)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36. (5)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31. (6)  ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43. (7)  ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία