ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/32004L0103

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-10-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-11-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-10-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2004/103/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τους ελέγχους ταυτότητας και τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, που απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, οι οποίοι μπορεί να διενεργηθούν σε τόπο διαφορετικό από το σημείο εισόδου στην Κοινότητα ή σε παρακείμενο τόπο, καθώς και σχετικά με τον καθορισμό των όρων για τους εν λόγω ελέγχους

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
12.10.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 313/16 ΟΔΗΓΊΑ 2004/103/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 7ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τους ελέγχους ταυτότητας και τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, που απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, οι οποίοι μπορεί να διενεργηθούν σε τόπο διαφορετικό από το σημείο εισόδου στην Κοινότητα ή σε παρακείμενο τόπο, καθώς και σχετικά με τον καθορισμό των όρων για τους εν λόγω ελέγχους Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 13γ παράγραφος 2 στοιχεία δ) και ε) και παράγραφος 4 τέταρτο και πέμπτο εδάφιο, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/EK, τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή τα άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος V, που προέρχονται από τρίτες χώρες, πρέπει καταρχήν να υποβάλλονται σε ελέγχους ταυτότητας και φυτοϋγειονομικούς ελέγχους στο σημείο εισόδου στην Κοινότητα ή σε παρακείμενο τόπο. (2) Σε περίπτωση διαμετακόμισης μη κοινοτικών προϊόντων, οι εν λόγω έλεγχοι ταυτότητας και οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι μπορούν επίσης να διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του επίσημου φορέα του τόπου προορισμού ή σε οποιαδήποτε άλλο παρακείμενο τόπο· σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, οι εν λόγω έλεγχοι μπορούν να διεξάγονται στον τόπο προορισμού, όπως και σε τόπο παραγωγής, εφόσον παρέχονται οι σχετικές εγγυήσεις και τα έγγραφα σχετικά με τη μεταφορά των φυτών, των φυτικών προϊόντων ή των άλλων αντικειμένων. (3) Είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι έλεγχοι ταυτότητας και οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι μπορούν να διεξάγονται στον τόπο προορισμού. (4) Για να εξασφαλισθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών κατά τη μεταφορά, πρέπει να προβλέπονται διατάξεις ή ειδικές εγγυήσεις και έγγραφα σχετικά με τη μεταφορά. (5) Πρέπει να καθορισθούν ελάχιστοι όροι για την πραγματοποίηση των ελέγχων ταυτότητας και των φυτοϋγειονομικών ελέγχων όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις που ισχύουν για τους αρμόδιους επίσημους φορείς τους υπεύθυνους για την επιθεώρηση στους τόπους προορισμού, καθώς και όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, τα εργαλεία και τον εξοπλισμό που δίνουν στους εν λόγω αρμόδιους επίσημους φορείς τη δυνατότητα να διεξάγουν τους ελέγχους ταυτότητας και τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους. (6) Είναι απαραίτητο να καθορισθούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των επίσημων αρμόδιων φορέων και των τελωνείων, καθώς και τα υποδείγματα των εγγράφων που θα χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας, τα μέσα διαβίβασης των εν λόγω εγγράφων και τις διαδικασίες για την ανταλλαγή πληροφοριών. (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1.   Η παρούσα οδηγία ισχύει για τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή τα άλλα αντικείμενα που προέρχονται από τρίτες χώρες, τα οποία απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ (εφεξής καλούμενα «σχετικά προϊόντα»). Στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν ότι οι επιθεωρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13α παράγραφος 1 στοιχείο β) σημεία ii) και iii) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ για τα σχετικά προϊόντα μπορούν να διεξαχθούν σε άλλο τóπo. Σε περίπτωση διαμετακόμισης μη κοινοτικών προϊόντων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13γ παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2000/29/EK, ο έλεγχος μπορεί να διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του επίσημου φορέα προορισμού ή σε οποιοδήποτε παρακείμενο τόπο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13γ παράγραφος 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 2000/29/EK, η επιθεώρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί στον τόπο προορισμού, όπως και στον τόπο παραγωγής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2. 2.   Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι: α) όταν οι αρμόδιοι επίσημοι φορείς του σημείου εισόδου και προορισμού αποφασίζουν, εφόσον είναι απαραίτητο μέσω συμφωνίας μεταξύ των αρμόδιων επίσημων φορέων των κρατών μελών, ότι οι έλεγχοι ταυτότητας και οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι (εφεξής καλούμενοι έλεγχοι) μπορούν να πραγματοποιηθούν διεξοδικότερα σε τόπο διαφορετικό από το σημείο εισόδου στην Κοινότητα ή σε παρακείμενο τόπο β) όταν ο εισαγωγέας ή ένα άλλο πρόσωπο υπεύθυνο για το χώρο ή τις εγκαταστάσεις διεξαγωγής των ελέγχων (εφεξής καλούμενος «αιτών») μιας αποστολής που αποτελείται από τα σχετικά προϊόντα έχει λάβει έγκριση, στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, για την πραγματοποίηση των ελέγχων σε «εγκεκριμένο τόπο επιθεώρησης», ο οποίος είναι είτε: — στην περίπτωση διαμετακόμισης μη κοινοτικών προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 13γ παράγραφος 2 στοιχείο γ) της 2000/29/ΕΚ, — οι εγκαταστάσεις του επίσημου φορέα του τόπου προορισμού, ή — τόπος πλησίον των εν λόγω εγκαταστάσεων, που καθορίζεται ή εγκρίνεται από τις τελωνειακές αρχές και από τον αρμόδιο επίσημο φορέα, είτε — στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13γ παράγραφος 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, — τόπος προορισμού εγκεκριμένος από τον αρμόδιο επίσημο φορέα και τις τελωνειακές αρχές τις αρμόδιες για την περιοχή στην οποία ευρίσκεται αυτός ο τόπος προορισμού, γ) όταν παρέχονται συγκεκριμένες εγγυήσεις και έγγραφα όσον αφορά τη μεταφορά αποστολής που αποτελείται από τα σχετικά προϊόντα (εφεξής καλούμενη «η αποστολή») στον εγκεκριμένο τόπο επιθεώρησης και, όπου απαιτείται, πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις όσον αφορά την αποθήκευση των εν λόγω προϊόντων στους συγκεκριμένους τόπους επιθεώρησης. 3.   Οι ειδικές εγγυήσεις, τα έγγραφα και οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) είναι οι εξής: α) η συσκευασία της αποστολής ή τα χρησιμοποιούμενα μέσα μεταφοράς για την αποστολή κλείνονται ή σφραγίζονται έτσι ώστε τα σχετικά προϊόντα να μην συνεπάγονται προσβολή ή μόλυνση κατά τη μεταφορά τους στον εγκεκριμένο τόπο επιθεώρησης και η ταυτότητά τους να παραμείνει αναλλοίωτη. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις οι αρμόδιοι επίσημοι φορείς του κράτους μέλους ενδέχεται να επιτρέπουν αποστολές, οι οποίες δεν είναι κλεισμένες ούτε σφραγισμένες, με την προϋπόθεση ότι τα σχετικά προϊόντα δεν συνεπάγονται προσβολή ή μόλυνση κατά τη μεταφορά τους στον εγκεκριμένο τόπο επιθεώρησης· β) η αποστολή διαβιβάζεται στον εγκεκριμένο τόπο επιθεώρησης. Δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή του τόπου επιθεώρησης, εκτός από την περίπτωση έγκρισης εκ μέρους των σχετικών επίσημων φορέων του σημείου εισόδου και αιτούμενου προορισμού και των τελωνειακών αρχών των κατά τόπο αρμόδιων για τον αιτούμενο χώρο επιθεώρησης· γ) η αποστολή συνοδεύεται από «φυτοϋγειονομικό έγγραφο μεταφοράς», με την επιφύλαξη των πιστοποιητικών που ορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/29/EK, και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας· το έγγραφο πρέπει να συμπληρώνεται με ευανάγνωστα κεφαλαία γράμματα ιδιοχείρως ή δακτυλογραφημένα ή με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστού κατόπιν συμφωνίας με τους αρμόδιους επίσημους φορείς του σημείου εισόδου και προορισμού και να συντάσσεται σε μία τουλάχιστον επίσημη γλώσσα της Κοινότητας· δ) οι σχετικοί τίτλοι του εγγράφου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ) συμπληρώνονται και υπογράφονται από τον εισαγωγέα της αποστολής υπό την επίβλεψη του σχετικού αρμόδιου επίσημου φορέα του σημείου εισόδου· ε) στις περιπτώσεις που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) δεύτερο εδάφιο η αποθήκευση της αποστολής στον εγκεκριμένο χώρο επιθεώρησης πραγματοποιείται έτσι ώστε να διαχωρίζεται αυτή τόσο από τα κοινοτικά προϊόντα όσο και από αποστολές που έχουν προσβληθεί ή για τις οποίες υπάρχει υπόνοια ότι έχουν προσβληθεί από επιβλαβείς οργανισμούς. Άρθρο 2 1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη θέσπιση της διαδικασίας έγκρισης, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 2, 3 και 4, έτσι ώστε να αξιολογείται και, εφόσον είναι απαραίτητο, να επικυρώνεται η καταλληλότητα, από φυτοϋγειονομική άποψη, για τη διεξαγωγή ελέγχων των τόπων που προτείνονται ως εγκεκριμένοι τόποι επιθεώρησης. 2.   Η διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προβλέπει ότι για τη διεξαγωγή ελέγχων σε εγκεκριμένους τόπους επιθεώρησης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στους αρμόδιους επίσημους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή τέτοιων ελέγχων με την οποία ζητεί τη διεξαγωγή των ελέγχων σε χώρους που αναφέρονται στην αίτηση. 3.   Η αίτηση περιλαμβάνει τεχνικό φάκελο που παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των προτεινόμενων τόπων ως εγκεκριμένων τόπων επιθεώρησης και ειδικότερα: α) πληροφορίες σχετικά με τα σχετικά προϊόντα που πρόκειται να εισαχθούν και τους χώρους όπου αυτά θα αποθηκευτούν ή θα διατηρηθούν εν αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων των ελέγχων, και ιδίως σχετικά με τους τρόπους εξασφάλισης του διαχωρισμού που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο ε) και β) σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον απαιτείται, στις περιπτώσεις που τα σχετικά προϊόντα προορίζονται για πρόσωπο που ορίζεται ως «εγκεκριμένος παραλήπτης» και πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 406 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (2) ή εφόσον οι συγκεκριμένοι χώροι υπόκεινται σε έγκριση όπως αναφέρεται στο άρθρο 497 του εν λόγω κανονισμού. 4.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 καταχωρίζεται σε επίσημο μητρώο αιτήσεων και ότι οι αρμόδιοι επίσημοι φορείς προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες: α) εξετάζουν τις πληροφορίες που περιλαμβάνει η αίτηση· β) αξιολογούν την καταλληλότητα διεξαγωγής των ελέγχων στους προτεινόμενους τόπους επιθεώρησης, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις ελάχιστες προϋποθέσεις που εμφαίνονται στην παράγραφο 3 στοιχεία β) και γ) του παραρτήματος της οδηγίας 98/22/ΕΚ της Επιτροπής (3), ή άλλες περαιτέρω απαιτήσεις τις οποίες τα κράτη μέλη ενδέχεται να επιβάλλουν χωρίς διακρίσεις και οι οποίες αιτιολογούνται έτσι ώστε να πραγματοποιούνται αποτελεσματικές επιθεωρήσεις. γ) απαντούν στον αιτούντα είτε: i) ότι η αίτηση γίνεται δεκτή και ότι οι σχετικοί τόποι ορίζονται ως εγκεκριμένοι τόποι επιθεώρησης, είτε ii) ότι η αίτηση απορρίπτεται, αναφέροντας και τη σχετική αιτιολόγηση. 5.   Τα κράτη μέλη τηρούν και διαθέτουν στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη, εφόσον τους ζητηθεί, ενημερωμένο κατάλογο των εγκεκριμένων τόπων επιθεώρησης. 6.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιοι επίσημοι φορείς λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα εφόσον διαπιστώνεται ότι υπάρχουν στοιχεία που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων στους εγκεκριμένους τόπους επιθεώρησης που ευρίσκονται στο έδαφός τους. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη όλες τις σημαντικές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους όρους που ισχύουν για τους εγκεκριμένους τόπους επιθεώρησης. Άρθρο 3 Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο εισαγωγέας των αποστολών για τις οποίες αποφασίσθηκε ότι μπορούν να ελεγχθούν σε εγκεκριμένους τόπους επιθεώρησης υπόκειται στις υποχρεώσεις που προβλέπονται παρακάτω, με την επιφύλαξη εκείνων που ήδη έχουν θεσπισθεί με την οδηγία 92/90/ΕΟΚ της Επιτροπής (4): α) ο εισαγωγέας κοινοποιεί εγκαίρως την εισαγωγή των σχετικών προϊόντων στον αρμόδιο επίσημο φορέα του τόπου προορισμού, η δε κοινοποίηση περιλαμβάνει συγκεκριμένα: i) την ονομασία, τη διεύθυνση και την τοποθεσία του εγκεκριμένου τόπου επιθεώρησης, ii) την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα άφιξης των σχετικών προϊόντων στον εγκεκριμένο τόπο επιθεώρησης, iii) εφόσον υπάρχει, τον αύξοντα αριθμό του φυτοϋγειονομικού εγγράφου μεταφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο γ), iv) εφόσον υπάρχει, την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης του φυτοϋγειονομικού εγγράφου μεταφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο γ), v) την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον επίσημο αριθμό καταχώρισης του εισαγωγέα, vi) τον αριθμό αναφοράς του φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού ή/και του φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού επανεξαγωγής, ή κάθε άλλου απαιτούμενου φυτοϋγειονομικού εγγράφου· β) ο εισαγωγέας κοινοποιεί στον αρμόδιο επίσημο φορέα προορισμού οιεσδήποτε αλλαγές σε σχέση με τις παρεχόμενες πληροφορίες σύμφωνα με το στοιχείο α). Άρθρο 4 Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι έλεγχοι των σχετικών προϊόντων, που πραγματοποιούνται στον εγκεκριμένο τόπο επιθεώρησης, πληρούν τουλάχιστον τις ελάχιστες προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 1, στην παράγραφο 2 και στο στοιχείο α) της παραγράφου 3 του παραρτήματος της οδηγίας 98/22/ΕΚ της Επιτροπής, ή άλλες περαιτέρω απαιτήσεις τις οποίες τα κράτη μέλη ενδέχεται να επιβάλλουν χωρίς διακρίσεις και οι οποίες αιτιολογούνται έτσι ώστε να πραγματοποιούνται αποτελεσματικές επιθεωρήσεις. Άρθρο 5 Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν επιπρόσθετες προϋποθέσεις που κρίνονται απαραίτητες, έτσι ώστε ένας προτεινόμενος τόπος να εγκριθεί ως τόπος επιθεώρησης. Άρθρο 6 1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τη συνεργασία μεταξύ: α) του επίσημου φορέα του σημείου εισόδου και του επίσημου φορέα προορισμού· β) του επίσημου φορέα του σημείου εισόδου και του επίσημου φορέα προορισμού· γ) του επίσημου φορέα προορισμού και του τελωνείου προορισμού· δ) του επίσημου φορέα του σημείου εισόδου και του τελωνείου προορισμού μέσω της ανταλλαγής των σχετικών πληροφοριών για τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή τα άλλα αντικείμενα που προορίζονται για εισαγωγή, τη συσκευασία τους και τα μέσα μεταφοράς σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή χρησιμοποιώντας το φυτοϋγειονομικό έγγραφο μεταφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο γ). 2.   Σε περίπτωση που το σημείο εισόδου των σχετικών προϊόντων στην Κοινότητα και ο εγκεκριμένος τόπος επιθεώρησης βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη, είναι δυνατόν να διαβιβασθεί η αποστολή και να διενεργηθούν οι έλεγχοι σε εγκεκριμένο τόπο επιθεώρησης κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των αρμόδιων επίσημων φορέων των συγκεκριμένων κρατών μελών. Τα στοιχεία της συμφωνίας μεταξύ των αρμόδιων επίσημων φορέων των συγκεκριμένων κρατών μελών καταχωρίζονται στο φυτοϋγειονομικό έγγραφο μεταφοράς. 3.   Μετά τον έλεγχο των προϊόντων στον εγκεκριμένο τόπο επιθεώρησης, ο αρμόδιος φορέας προορισμού πιστοποιεί με τη χρήση υπηρεσιακής σφραγίδας και την αναγραφή ημερομηνίας στο φυτοϋγειονομικό έγγραφο μεταφοράς ότι οι σχετικοί έλεγχοι ταυτότητας και οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 13α παράγραφος 1 στοιχείο β) σημεία ii) και iii) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ έχουν διενεργηθεί. Το τελικό αποτέλεσμα των εν λόγω ελέγχων σημειώνεται στο πλαίσιο με την επικεφαλίδα «απόφαση». Η εν λόγω διάταξη ισχύει, mutatis mutandis, εφόσον τηρηθούν επίσης οι έλεγχοι των εγγράφων τεκμηρίωσης που αναφέρονται στο άρθρο 13γ παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2000/29/EK. 4.   Εάν το αποτέλεσμα των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 συνεπάγεται τη μνεία «αποδέσμευση», η αποστολή και το συνοδευτικό φυτοϋγειονομικό έγγραφο μεταφοράς υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές τις κατά τόπον αρμόδιες για τον «εγκεκριμένο τόπο επιθεώρησης», έτσι ώστε να μπορεί να υποβληθεί η αποστολή στη σχετική τελωνειακή διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ. Το φυτοϋγειονομικό έγγραφο μεταφοράς δεν απαιτείται πλέον να συνοδεύει την αποστολή και το έγγραφο αυτό ή αντίγραφό του διατηρείται τουλάχιστον επί 1 έτος από τον επίσημο αρμόδιο φορέα του σημείου προορισμού. 5.   Εάν το αποτέλεσμα των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 συνεπάγεται υποχρέωση διακίνησης των σχετικών προϊόντων από την Κοινότητα σε προορισμό εκτός Κοινότητας, αυτά παραμένουν υπό τελωνειακή εποπτεία μέχρις ότου πραγματοποιηθεί η επανεξαγωγή των εν λόγω προϊόντων. Άρθρο 7 Η παρούσα οδηγία θα αναθεωρηθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2007 το αργότερο. Άρθρο 8 1.   Τα κράτη μέλη εκδίδουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004 τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων και τον πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2005. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 9 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 10 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2004. Για την Επιτροπή David BYRNE Μέλος της Επιτροπής (1)  ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 127 της 29.4.2004, σ. 97). (2)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2286/2003 (ΕΕ L 343 της 31.12.2003, σ. 1). (3)  ΕΕ L 126 της 28.4.1998, σ. 26. (4)  ΕΕ L 344 της 26.11.1992, σ. 38. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία